Denne siden inneholder ikke informasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne siden inneholder ikke informasjon"

Transkript

1

2 2 Denne siden inneholder ikke informasjon

3 3 INNHOLD 1. SAMMENDRAG INNLEDNING REVISJON AV OPPRINNELIG SØKNAD Flytting av boreperiode Flytting av borelokasjon Miljøforhold Boring av avlastningsbrønn Ny brønnbane og ny brønnkonstruksjon Plan for foringsrør og sementering Plugging av brønn Utblåsningspotensial Kalkulering av utblåsningspotensial Miljørisiko- og beredskapsanalyse Konklusjon på miljørisiko og beredskapsanalyse Andre forandringer som følge av revidert plan REFERANSER VEDLEGG Vedlegg A Vedlegg B Vedlegg C

4 4 1. SAMMENDRAG Eni Norge AS (Eni) har tidligere sendt søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsforskriften Søknaden ble senere trukket tilbake etter ønske fra Eni om å utsette boringen til etter sommeren Eni har nå besluttet at letebrønn Goliat Eye, blokk 7122/10-1 S, PL 697 skal bores medio (+/-) september Eni opprettholder opprinnelig søknad i sin helhet, med de oppdateringer som følger av denne revisjonen, som er beskrevet i dette dokument. Revidert plan innebærer at Realgrunnen og Snadd-formasjonen skal bores i en posisjon som vurderes å ha større sannsynlighet for å være hydrokarbonførende enn hva som var lagt til grunn i den forrige planen. Fem potensielle «hydrokarbon-mål» (Realgrunnen, Snadd, Intra-Snadd, Kobbe og Klappmyss) kan nås i henhold til den nye boreplanen. Den forrige planen la til grunn at tre hydrokarbon-mål skulle undersøkes: Intra-Snadd, Kobbe og Klappmyss. Vesentlige forandringer i den nye planen er presentert i fem punkter: 1. Boreperioden er flyttet til september 2017 i stedet for tidlig januar 2017 (se punkt 4 for vurdering av konsekvenser og avbøtende aksjoner). 2. Borelokasjonen er flyttet ca. 250 m i nordvestlig retning, til lokasjon med georeferanse: UTM34 Northing (m) Easting (m) Ny brønnbane og ny brønnkonstruksjon er planlagt. 12 ¼ -seksjon bores som nederste seksjon i stedet for 8 ½, som var den opprinnelige planen. 4. Utblåsningspotensial for brønnen er forandret som følge av ny brønnkonstruksjon og ny boreplan. Konsekvensene av disse forandringene, inkludert at tidspunktet for boringen er flyttet, er analysert og vurdert av blant annet DNV GL (Miljørisiko- og beredskapsanalyse - MRABA). 5. Boringen er planlagt gjennomført på 37 dager (tørr brønn)/61 dager (funn). Tidligere plan var 42 dager (tørr brønn)/60 dager (funn). Flytting av borelokasjonen medfører ikke andre miljøutfordringer for boringen enn det som var pekt på i opprinnelig søknad. Det er ikke registrert svampforekomster på den nye lokasjonen, som kan komme i konflikt med boreoperasjonen eller ankerhåndtering. Avstand til land er 42 km. Det vil være en liten reduksjon i mengde borekaks som genereres med den nye brønnkonstruksjonen. Siden operasjonstiden er beregnet til 37 dager, i stedet for 42 dager som gjaldt for tørr brønn i den forrige planen, vil det være mindre utslipp til atmosfære av CO 2 og NOx, blant annet. I tilfelle det gjøres funn, vil operasjonstiden være en dag lengre i følge den nye planen, og det vil være en marginal økning i utslipp av CO 2 og NOx. Wild Well Control har gjennomført nye studier for boring av avlastingsbrønn. Studien inneholder også en modellering av spredning av olje og gass ved havbunnen for å finne beste riggposisjon for boring av avlastingsbrønn, slik at kontakt med olje eller gass fra utblåsning unngås. DNV GL har gjennomført simuleringer av utblåsningsrater for ubegrenset og begrenset hullstrømning; ringromstrømning og strømning gjennom borestreng for både sjøbunn- og overflatescenario. Vektede rater for sjøbunnsutblåsning for revidert brønnkonstruksjon har økt fra tidligere 944 Sm 3 /d til 2067 Sm 3 /d for sjøbunnsutblåsning, og fra 1952 Sm 3 /d til 2720 Sm 3 /d for overflateutblåsning. De vektede ratene er beregnet ut fra en konservativ tilnærming for beregning av ratene. Ratene er benyttet i miljørisikoanalysen (MRABA). Resultatene av den nye oljedriftsmodelleringen viser at oljen fordeler seg i stor grad på samme måte som i forrige modellering. De nye figurene er presentert i Vedlegg C.

5 5 Resultatene av den nye oljedriftsmodelleringen viser at oljen fordeler seg i stor grad på samme måte som i forrige modellering. Det har blitt en liten endring i resultatene for vannsøylekonsentrasjoner, der det tidligere var ingen 10x10 km-ruter med total konsentrasjonsverdier av olje (THC) i vannsøylen 100 ppb, til at det er én 10x10 kmrute med total konsentrasjonsverdier av olje (THC) i vannsøylen 100 ppb (Figur 2). 100 ppb regnes som nedre effektgrense for fiskeegg og larver. Største mengde strandet oljeemulsjon (95 persentil) har økt fra 2453 tonn til 5657 tonn i boreperioden (høsten). 95 persentil kortest drivtid til land er marginalt redusert fra 2,3 døgn til 2,2 døgn i boreperioden (høsten). Pelagisk sjøfugl (alke) er dimensjonerende for risikonivået med 27 % av akseptkriteriet for alvorlig miljøskade i sommersesongen (juli-august). Den beregnede miljørisikoen forbundet med boring av letebrønn 7122/10-1 S Goliat Eye ligger, uavhengig av VØKkategori og sesong, fremdeles innenfor Enis operasjonsspesifikke akseptkriterier. Det kan dermed konkluderes med at endringene i miljørisiko ikke er vesentlige, og at miljørisikoen knyttet til boring av brønn 7122/10-1 S i PL 697 fremdeles er akseptabel sett i forhold til Enis akseptkriterier for miljørisiko. De nye beredskapsmodelleringene indikerer at det er behov for å øke beredskapen i barriere 1 med to systemer slik at det er 6 NOFO-systemer. Ved bruk av et nytt fartøy som vil være tilstede under boreperioden, er responstiden for ferdig utbygget barriere satt til 48 timer. Det er noen endringer som tilsvarer økt behov for kystsystem- (IG Kyst) og Innsatsgrupper Strand Akutt- (IGSA) lag, men kapasitetsbehovet og responstider for kyst og strandrensing er fremdeles innenfor eksisterende beredskap som er etablert for Goliatfeltet og innenfor kravet til responstid, som er beregnet til 2,0 døgn for sommersesongen og 2,3 døgn for vintersesongen.

6 6 2. INNLEDNING Eni har tidligere sendt søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsforskriften Søknaden ble senere trukket tilbake etter ønske fra Eni om å utsette boringen til etter sommeren 2017 (se Tabell 1 for kronologisk referanse til myndighetskommunikasjon angående søknaden for Goliat Eye). Høringskommentarene til søknaden ble besvart Opprinnelig søknad fra Eni omfattet forbruk og utslipp av kjemikalier ved boring av letebrønn Goliat Eye, blokk 7122/10-1 S, PL 697. Søknaden omfattet også planlagt bruk av dispergeringsmidler som bekjempingsmetode ved eventuelle akutte utslipp. Eni har nå besluttet at letebrønn Goliat Eye, blokk 7122/10-1 S, PL 697 skal bores medio (+/-) september Eni opprettholder opprinnelig søknad i sin helhet, med de oppdateringer som følger av revisjonen, og som er beskrevet i dette dokument. Tabell 1. Kronologisk oversikt over korrespondanse mellom Eni og myndigheter angående søknad om aktivitet og utslipp av kjemikalier ved boring av Goliat Eye 7122/10-1 S, PL 697. Dato Myndighet Myndighet kontakt referanse Mottaker Sak Miljødir. 2016/9375 Respons til høringskommentarer Golait Eye Miljødir. (2016/979) søknad Miljødir. 2016/9375 Miljødir. Bekreftelse telefon beskjed av , informasjon om utsettelse av søknad Miljødir. 2016/9375 Petroekumstilsynet Goliat Eye Møtereferat presentasjon søknad Miljødir. 2016/9375 Miljødir. Innsending MRA/BA PL 697 Goliat Eye Miljødir. 2016/6375 Miljødir. Innsending søknad om utslipp PL 697 Goliat Eye I perioden som er gått fra søknaden første gang ble sendt til Miljødirektoratet, har Eni flyttet borelokasjonen og revidert brønnkonstruksjonen for letebrønnen, for å samle mer kunnskap/innhenting av data. Brønnbanen er justert i forhold til forandring av borelokasjon og forandringer i målsetningene for boringen. Revidert plan innebærer at Realgrunnen og Snaddformasjonen skal bores i en posisjon som vurderes å ha større sannsynlighet for å være hydrokarbonførende enn hva som var lagt til grunn i den forrige planen. Dette betyr at fem potensielle «hydrokarbon-mål» (Realgrunnen, Snadd, Intra-Snadd, Kobbe og Klappmyss) kan nås i henhold til den nye boreplanen. Den forrige planen la til grunn at tre hydrokarbon-mål skulle undersøkes: Intra-Snadd, Kobbe og Klappmyss. Dette dokumentet inneholder informasjon om de forandringer/revisjon som er gjort i forhold til den opprinnelige søknaden. Forandringene medfører ikke så store konsekvenser at det skulle være nødvendig å skrive en helt ny søknad, slik Eni vurderer saken. De forhold som blir påvirket av forandringene er vurdert nøye, blant annet ved å gjennomføre nye analyser som presenteres i denne reviderte søknaden. Forandringene presenteres kronologisk, med referanse til de tidligere data, og hvor disse data finnes i opprinnelig søknad.

7 7 3. REVISJON AV OPPRINNELIG SØKNAD Følgende punkter er vurdert som forandringer av vesentlig betydning for oppdatering av søknaden om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for leteboring i blokk 7122/10-1 S, Goliat Eye i PL 697. Nærmere beskrivelse av konsekvensene av forandringene beskrives etter nummerert liste, seksjonene Boreperioden er flyttet til september 2017 i stedet for tidlig januar 2017 (se punkt 4 for vurdering av konsekvenser og avbøtende aksjoner). 2. Borelokasjonen er flyttet ca. 250 m i nordvestlig retning, til lokasjon: UTM34 Northing (m) Easting (m) Ny brønnbane og ny brønnkonstruksjon er planlagt. 4. Utblåsningspotensial for brønnen er forandret som følge av ny brønnkonstruksjon og ny boreplan. Konsekvensene av disse forandringene, inkludert at tidspunktet for boringen er flyttet, er analysert og vurdert av blant annet DNV GL (Miljørisiko- og beredskapsanalyse MRABA, /1-2/). 5. Boringen er planlagt gjennomført på 37 dager (tørr brønn)/61 dager (funn). Tidligere plan var 42 dager (tørr brønn)/60 dager (funn). Det er ikke gjort forandringer i bruk av bore- og sementeringskjemikalier eller andre kjemikalier som planlegges brukt. Fargekategorisering av kjemikaliene og mengder som ble presentert i opprinnelig søknad, er fortsatt gjeldende. Boreriggen Scarabeo 8 skal benyttes og opprinnelig planer for avfallshåndtering beholdes. Det vil være små justeringer av mengde borekaks generert og utslipp til luft som følge av forandringer i brønnkonstruksjon og tiden som riggen blir liggende på lokasjon (se Tabellene 7 og 8). 3.1 Flytting av boreperiode Perioden som boringen skal foregå er flyttet fra vinter 2017 til høsten Dette har konsekvenser for vurderingene av miljøpåvirkninger. Dette forhold omtales i kapittel Flytting av borelokasjon Miljøforhold Borelokasjonen er flyttet ca. 250 m i nordvestlig retning. Avstand til land er ikke vesentlig endret i forhold til tidligere plan, 42 km. Vedlegg A viser en oversikt for hvor brønnlokasjonen er planlagt i henhold til revidert plan. Oversiktsbildet viser også at transektet som ble fulgt for sedimentprøvetaking under fjorårets miljøovervåking region 9, er svær nært den nye borelokasjonen. På bakgrunn av dette forhold, har Eni benyttet informasjonen som finnes i rapporten fra undersøkelsene rundt Goliatfeltet og informasjonen som er gitt i Gardline s borestedsundersøkelse /3/. Konklusjonen er at flytting av borelokasjonen medfører ikke andre utfordringer for boringen enn det som var pekt på i opprinnelig søknad. Det er ikke registrert svampforekomster på den nye lokasjonen som kan komme i konflikt med boreoperasjonen eller ankerhåndtering.

8 Boring av avlastningsbrønn Som følge av flytting av boreoperasjonen og forandringer i boreplanen er det gjort nye studier for å vurdere beste løsning for boring av avlastningsbrønn. Brønnplanen for Goliat Eye er revidert, blant annet for å kunne undersøke for potensielle hydrokarboner i de grunne reservoarene Realgrunnen og Snadd. Borelokasjonen er også flyttet for å ta hensyn til disse grunne reservoarene og en studie for avlastningsbrønn og dynamisk simulering for drepeoperasjon er gjennomført i henhold til standard prosedyre. Eni har involvert Wild Well Control på grunn av deres ekspertise på utblåsningsanalyser og design av avlastningsbrønn. Forutsetninger som har vært utslagsgivende for plassering av avlastningsbrønnen til Goliat Eye har vært: Havbunnslokasjonen til avlastningsbrønnen må være i trygg avstand til utblåsningsbrønnen. Avlastningsbrønnen bør være så nær som mulig til utblåsningsbrønnen for å bidra til at brønnen kan bores raskt og effektivt. Avlastningsbrønnen må være i tilstrekkelig avstand for å unngå at utslipp av hydrokarboner ikke setter riggen som borer avlastningsbrønnen i fare. Lokasjonen som velges må være generelt oppvind av en potensiell gassky og oppstrøms potensielle oljeflak i drift. Utfordringen med å plassere en avlastningsbrønn langt vekk fra en utblåsningsbrønn med grunt reservoar, er at den operasjonelle kompleksiteten for å nå planlagt krysningspunkt øker ettersom avstanden mellom brønnene økes. Hensikten ved å minske avstanden er derfor å redusere den operasjonelle kompleksiteten og risiko for flere peilehull og sidesteg for å nå krysningspunktet. Til å undersøke disse forhold og indentifisere beste løsning, har Wild Well Control gjort en studie på oppførselen til en eventuell undersjøs gas-/olje-plume /4/. Studien deres konkluderer med at i verste tenkelige utblåsningsscenario, vil sikker avstand til utblåsningsbrønn være 213 m. Avstanden til avlastningsbrønn er beregnet ut fra hensyn til rådende vindretning og havstrømmer. Rapporten om avlastningsbrønn og dynamisk simulering for drepeoperasjon /5/ er i skrivende stund under revisjon for å tilpasses forandringene i brønnbane og brønnlokasjon og ROV-havbunnundersøkelsen som er foretatt av Gardline. Rapporten vil være tilgjengelig om kort tid. 3.3 Ny brønnbane og ny brønnkonstruksjon Plan for foringsrør og sementering Goliat Eye skal bores på en lokasjon der vanndypet er 346 m. Fra havoverflaten til boredekket på boreinnretningen Scarabeo 8 er den vertikale høyden 34 m under boreoperasjonen. Dybde til sjøbunn er da 380 m. Se Figur 1 for en grafisk presentasjon av plan for setting av foringsrør, sementering og plugging. Øverste del av brønnen blir boret med 42" (1067 mm) diameter borekrone ned til 428 m dyp. Hullengde er da 48 m. Lederøret (conductor) er 36" (914 mm) i ytre diameter og blir sementert inn der ringrommet mellom lederør og formasjon vil bli sementert opp til sjøbunn. Etter at lederøret er støpt fast, vil hullet bli boret til 575 m med en diameter lik 24" (610 mm). Det åpne hullet har en lengde lik 147 m. Forankringsrøret (surface casing) med ytre diameter lik 20" (508 mm) vil senkes ned til 570 m, som er 5 m over bunnen av det utborete hullet. Forankringsrøret vil bli sementert fast mot hullveggen og lederøret, i hele lengden opp til sjøbunnen, totalt 190 m.

9 9 Figur 1. Revidert plan for setting av foringsrør og sementering for Goliat Eye-brønnen. Plugger er merket som grå, med nummer. På toppen av 20" forankringsrør er 18 3/4" (476 mm) høytrykksbrønnhode montert. Her angir verdien den indre diameteren på brønnhodet. Utblåsningssikringen (BOP) låses inn i brønnhodet og stigerøret føres tilbake til riggen. Fra dette tidspunktet slippes det ikke ut borekaks og resten av brønnen vil bli boret med bruk av oljebasert borevæske (mud). Sementen i bunn av forankringsrøret ved 570 m vil bli utboret og ny formasjon bores med 16" (406 mm) diameter borekrone til 1122 m målt dybde. Brønnen skal i denne seksjonen avvike fra vertikal akse slik at den totale vertikale dybden er 1045 m. I denne seksjonen vil reservoarene Realgrunnen og Snadd bli undersøkt for hydrokarboner. Foringsrør (intermediate casing) med ytre diameter lik 13 3/8" (340 mm) vil bli sementert inn fra bunnen ved 1115 m målt dybde tilbake til ca. 560 m som er 10 m over bunnen av forankringsrøret. Neste boreseksjon har en diameter lik 12 ¼" (311 mm) og bores fra sementen ved 1115 m ned til 1830 m målt dybde. Brønnen avviker fra vertikal akse slik at den vertikale dybden er 1538 m. Denne konstruksjonen av hullet vil tillate boring ned til, og gjennom de forventede neste reservoarseksjonene.

10 Plugging av brønn Alle reservoarseksjoner vil bli fylt med en sementplugg lik 200 m. Er det flere seksjoner med funn av hydrokarboner, vil det være én plugg per seksjon. En 200 m dyp sementplugg vil settes i overgangen mellom forlengelsesrør og 13 3/8" foringsrør. Ved tørt hull (ikke funn) vil en sementplugg bli plassert i overgangen mellom det åpne 12 ¼"-hullet og 13 3/8" foringsrør. Ved plugging vil toppen av 13 3/8" foringsrør bli fjernet og en ny sementplugg pumpes inn over og rundt kuttedybden. Til slutt vil brønnhode og lederør kuttes under sjøbunnivå. Figur 1 viser en oversikt over hvor sementpluggene blir satt i tilfellet tørr brønn og i tilfellet funn. 3.4 Utblåsningspotensial Kalkulering av utblåsningspotensial Ingeniører i Enis reservoaravdeling har undersøkt forandringer av utblåsningspotensial som følge av den reviderte brønnkonstruksjon /6/. Simuleringer av utblåsningsrater er gjennomført for ubegrenset og begrenset hullstrømning; ringromstrømning og strømning gjennom borestreng for både havbunn- og overflatescenario. Kalkuleringene er gjort med analyseprogrammet Prosper. I Vedlegg B finnes mer informasjon om kalkuleringer og data som er brukt for å videre beregne vektede rater for utblåsningsscenarier. Vektete rater for sjøbunnsutblåsning for revidert brønnkonstruksjon har økt fra tidligere 944 Sm 3 /d til 2067 Sm 3 /d, og fra 1952 Sm 3 /d til 2720 Sm 3 /d for overflateutblåsning. Endringene i utblåsningspotensial er en konsekvens av den reviderte brønnkonstruksjonen. Intra-Snadd-formasjonen er nå inkludert som et potensielt mål, sammen med Kobbe og Klappmyss i åpent hull-seksjon. I opprinnelig søknad var Intra-Snadd utelatt. I den reviderte planen er dimensjonen til åpent hull-seksjon økt fra 8 ½ til 12 ¼. De kalkulerte ratene for revidert brønnkonstruksjon, som introduserer grunne mål i Realgrunnen og Snadd, er lave sammenliknet med de dypere mål for boringen. De grunne målene for boringen vil bli isolert før boringen fortsetter dypere, og er ikke tatt med i videre beregninger. Varigheten er den samme som tidligere, henholdsvis 2 døgn for overflateutblåsning og 12 døgn for sjøbunnsutblåsning. Full rate/varighetsmatrise er lagt til grunn for miljørisikoanalysen (MRA). Tabell 2 gir en samlet oversikt over rater og varigheter for utblåsningsscenariene sjøbunn- og overflateutblåsning som er benyttet i MRA.

11 11 Tabell 2. Rate- og varighetsfordeling for overflate- og sjøbunnsutblåsning brukt i miljørisiko- og beredskapsanalysen for letebrønn 7122/10-1 S Goliat Eye (Eni Norge, 2017; DNV GL, 2016; Lloyd s, 2017). Utblåsnings -lokasjon Fordeling overflate/ sjøbunn Overflate 10,4 % Sjøbunn 89,6 % Rate Sm 3 / d Open (O)/ Restricted (R) R Varigheter (dg) og sannsynlighetsfordeling % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Sannsynlighet for raten 2,7 % 59,1 % 19,7 % 18,5 % 29,4 % 806 O 30,6 % 1544 R 1,8 % 44,9% 21,1% 20,2% 7,1% 6,8% 2924 O 1,9 % 3917 R 17,8 % 4354 O 18,5 % Miljørisiko- og beredskapsanalyse Basert på rate- og varighetsmatrisen presentert i Tabell 2 er det utført nye oljedriftsmodelleringer, miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse (Vedlegg C). Analysene er utført for hele året, men med fokus på den nye boreperioden (høsten). Samme oljetype (Goliat Kobbe råolje) er brukt som referanseolje i modelleringen. Resultatene er presentert under Endringer i drift og spredning av olje oljedriftsmodellering Resultatene av den nye oljedriftsmodelleringen viser at oljen fordeler seg i stor grad på samme måte som i forrige modellering. De nye figurene er presentert i Vedlegg C. Det har blitt en liten endring i resultatene for vannsøylekonsentrasjoner, der det tidligere var ingen 10x10 km-ruter med total konsentrasjonsverdier av olje (THC) i vannsøylen 100 ppb, til at det er én 10x10 km-rute med total konsentrasjonsverdier av olje (THC) i vannsøylen 100 ppb (Figur 2). 100 ppb regnes som nedre effektgrense for fiskeegg og -larver. Denne endringen regnes som såpass liten at det vil ha liten effekt på fiskeegg og -larver. De nye resultatene for kortest ankomsttid til land og største strandingsmengder av emulsjon er vist i Tabell 3. Største mengde strandet oljeemulsjon (95 persentil) har økt fra 5910 tonn til tonn (sommeren). I boreperioden (høsten), er endringen fra 2453 tonn til 5657 tonn. 95 persentil kortest drivtid til land er marginalt redusert fra 2 døgn til 1,9 døgn om våren. For boreperioden (høsten) har den gått fra 2,3 døgn til 2,2 døgn.

12 12 Figur 2. Sannsynligheten for treff av mer enn 5 ppb olje i km-ruter gitt en overflateutsblåsning (venstre) og en sjøbunnsutblåsning (høyre) fra letebrønn Goliat Eye vist årlig. Influensområdet er basert på alle utslippsrater og varigheter og deres individuelle sannsynligheter. Merk at det markerte området ikke viser omfanget av et enkelt oljeutslipp, men er det området som berøres i 5 % av enkeltsimuleringene av oljens drift og spredning innenfor året. Tabell 3. Strandingsmengder av oljeemulsjon og korteste drivtid til den kysten gitt en utblåsning fra letebrønn 7122/10-1 S (95- og 100-persentiler) oppgitt for hver sesong. Alle simuleringer for overflateog sjøbunnsutblåsning er lagt til grunn for tallene vist under. Persentil Strandet oljeemulsjon (tonn) Drivtid (døgn) Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter ,9 1,2 0,8 0, ,9 2,2 2,2 2, Endringer i miljørisiko Pelagisk sjøfugl (alke) er fremdeles dimensjonerende for risikonivået i den nye modelleringen. Høyest miljøskade har økt fra 22 % av akseptkriteriet for Moderat miljøskade i høstsesongen (september-november) til 27 % av akseptkriteriet for Alvorlig miljøskade i sommersesongen (juni-august). Miljøskaden for kystnær sjøfugl, lysloggerdata (lomvi), marine pattedyr og strandhabitat er fremdeles innenfor Moderat miljøskade, mens andel (%) av akseptkriteriet har økt mellom 2 og 6 %. Den beregnede miljørisikoen forbundet med boringen ligger, uavhengig av VØK-kategori og sesong, fremdeles innenfor Enis operasjonsspesifikke akseptkriterier. Det kan dermed konkluderes med at endringene i miljørisiko ikke er vesentlige, og at miljørisikoen knyttet til boringen fremdeles er akseptabel sett i forhold til Enis akseptkriterier for miljørisiko.

13 Endringer i beredskapsbehov Beregning av beredskapsbehov med «NOFO-kalkulator» indikerer at det er endring i systembehov om vinteren for overflateutslipp, da det nå kreves 4 NOFO-systemer, mens tidligere var beregnet til 2. Det er ingen endringer i beregninger av beredskapsbehov om sommeren eller for sjøbunnsutslipp, der det var beregnet å kreve 2 NOFO-systemer. For beredskapsmodellering er det mulig å referere til tidligere modelleringer da inngangsdata for modelleringen er identisk med unntak av utblåsningsratene som er høyere enn forrige analyse. Samtidig viser beregninger av systembehovet basert på «NOFOkalkulatoren» at et systemoppsett tilsvarende et tiltaksalternativ med fire mekaniske systemer fra forrige analyse for henholdsvis vinter (september-februar) og sommer (mars-august) fremdeles er dekkende kapasitetsmessig. Det er derfor i den nye analysen modellert med tre tiltaksalternativer, henholdsvis med fire, fem og seks mekaniske systemer for en sjøbunnsutblåsning for sommer- og vintersesong siden sjøvannsutblåsning er dimensjonerende for oljevernberedskapen. Beredskapssystemer og deres responstider benyttet i OSCAR-modelleringen er listet i Tabell 4. Et nytt fartøy (fartøy nr. 3) er tatt med i modelleringen. Lundin skal bore i området i samme periode og skal derfor ha et ekstra fartøy i området under boreperioden. Eni vil ha mulighet til å bruke dette fartøyet. Det betyr at responstiden til siste system (system nr. 6) er redusert fra 54 timer (som brukt i tidligere analyse) til 48 timer. Systemene har dispergeringskapasitet og ble benyttet i modelleringene av dispergering og kombinasjon mellom mekanisk opptak og dispergering i analysen i Tabell 4. Beredskapssystemer og deres responstider benyttet i OSCAR-modelleringene med mekanisk opptak (Mek. 4, 5 og 6). System OR-Fartøy (lokasjon) Slepefartøy Total responstid (t) 1 Standby-fartøy Goliat* Daughter Craft 3 2 Hammerfest S1* RS Sørvær 15 3 Lundin-fartøy** RS Båtsfjord 28 4 Hammerfest S2 RS Vadsø 35 5 Haltenbanken* RS Ballstad 43 6 Sandnessjøen*** NOFO-pool 48 ** Systemet er benyttet i modelleringen av Mek 5 og Mek 6 *** Systemet er benyttet i modelleringen av Mek Endrede resultater fra beredskapsmodellering Barriere 1 (Åpent hav) Konklusjonen fra tidligere modellering av beredskap var at 4 NOFO-systemer var tilstrekkelig til å dekke en utblåsning fra Goliat Eye. Tilføring av flere systemer hadde liten effekt på strandet mengde eller andel olje på overflaten ved simuleringsslutt. De nye modelleringene, indikerer at både oppsamlet olje økes og at andel strandet olje reduseres ved å gå fra 4 til 6 NOFO-systemer. Med fire mekaniske systemer utgjør andelen Oppsamlet olje 11,7 % i vintersesongen og 19,7 % i sommersesongen. Med seks mekaniske systemer utgjør andelen Oppsamlet olje 15,5 % i vintersesongen og 25,1 % i sommersesongen. Andelen stranding reduseres mer for hvert tiltaksalternativ. I sommersesongen er andelen stranding 3,3 % for fire mekaniske systemer, 3,0 % for fem mekaniske systemer og 2,6 % for seks mekaniske systemer. I vintersesongen er andelen stranding 1,8 % for fire mekaniske systemer, 1,8 % for fem mekaniske systemer og 1,7 % for seks mekaniske systemer. Reduksjon mellom alternativene er høyest i sommersesongen.

14 14 Generelt viser modelleringen at mekanisk oppsamling om sommeren er mer effektiv enn i vintersesongen. Dette henger sammen med at mindre olje er tilgjengelig for oppsamling om vinteren, hovedsakelig som følge av variasjoner i vær og vindforhold. Barriere 2 og 3 (Kyst- og strandsonen) Resultatet fra oljedriftsmodelleringene i OSCAR (Vedlegg C) viser at gitt en utblåsning fra Goliat Eye kan oljeemulsjon nå kyst- og strandsonen i Finnmark. Beregningene av beredskapsbehov i kyst- og strandsonen er gjennomført med metodikk for dimensjonering av oljevernberedskap i kyst- og strandsonen /7/, som også er beskrevet i «Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser» /8/. Metoden beregner nødvendig opptakskapasitet for å kunne dekke dimensjonerende emulsjonsmengder, iht. ytelseskravene og systemdefinisjoner som er definert i veiledningen. Dimensjonerende emulsjonsmengder og drivtider til land (Tabell 5) er fordelt på to sesonger, henholdsvis sommer (mars-august) og vinter (september-februar). Dimensjonerende strandingsmengder er hensyntatt modellert effekt av beredskap i barriere 1 med 6 NOFO-systemer (Mek 6) for begge sesongene og for et sjøbunnsutslipp som har lengst varighet og er dimensjonerende for oljevernberedskapen (2067 Sm 3 /d og 12 dagers varighet). Tabell 5. Strandingsmengder av oljeemulsjon og korteste drivtid til den norske kystlinje gitt en utblåsning fra letebrønn 7122/10-1 S oppgitt for sommersesong og vintersesong. Strandingsmengder for hele rate-/varighetsmatrisen er lagt til grunn og redusert for effekten av beredskapen for det dimensjonerende tiltaksalternativet i barriere 1 (Mek 6). Alle simuleringer fra oljedriftsstatistikken for overflate- og sjøbunnsutblåsning er lagt til grunn for for tallene vist under. Strandet oljeemulsjon Ankomsttid (tonn) (Døgn) 95 persentil Uten effekt av beredskap 95 persentil Med effekt av beredskap (Mek 6) Sommer (mar aug) Vinter (sept feb) Sommer (mar aug) Vinter (sept feb) ,0 2, ,0 2,3 Beregningene av beredskapsbehov i kyst- og strandsonen viser at det for barriere 2 (kyst) er behov for en IG Kyst med en opptakskapasitet tilsvarende fem kystsystemer i sommersesongen og syv kystsystemer i vintersesongen for å håndtere mengdene i Tabell 5. Dette er ett system mindre i sommersesongen og tre systemer mer i vintersesongen sammenlignet med forrige analyse, men behovet for barriere 2 er kapasitetsmessig fremdeles dekket av eksisterende Innsatsgruppe Kyst (IG Kyst), som er en stående oljevernberedskapsenhet for kystsonen i Finnmark. IG Kyst kan utstyres med en reell kapasitet som overstiger åtte systemer, noe som ivaretar robusthet og fleksibilitet. IG Kyst har kontraktsfestet responstid på 48 timer, noe som dekker kravet til responstid som er beregnet til 2,0 døgn for sommersesongen og 2,3 døgn i vintersesongen. For barriere 3a (strand akutt) viser beregningene behov for fire Innsatsgruppe Strand Akutt- (IGSA) lag i sommersesongen og fem IGSA-lag i vintersesongen. Dette er ett lag mindre i sommersesongen og ett lag mer i vintersesongen sammenlignet med forrige analyse.

15 15 Per i dag er det etablert dedikerte kapasiteter i Finnmark tilsvarende fem lag. Behovet er dermed fremdeles kapasitetsmessig dekket av eksisterende Innsatsgruppe Strand Akutt (IGSA). IGSA har kontraktsfestet responstid på 48 timer, noe som dekker kravet til responstid som er beregnet til 2,0 døgn for sommersesongen og 2,3 døgn for vintersesongen. Beregningene for barriere 3b (strandrensing) tilsier et behov for dagsverk i sommersesongen, og dagsverk i vintersesongen. Dette tilsvarer syv Innsatsgrupper Strand både i sommer- og vintersesongen med en varighet på 129 arbeidsdager i sommersesongen og 176 arbeidsdager i vintersesongen, se Tabell 6. I tidligere analyse var det behov for dagsverk i sommersesongen og dagsverk i vintersesongen, noe som tilsvarer ni Innsatsgrupper strand i både sommerog vintersesongen, med en varighet på 102 arbeidsdager i sommersesongen og 130 arbeidsdager i vintersesongen. Det vil si at antall Innsatsgrupper er redusert med to grupper, men at antall arbeidsdager har økt i både sommer- og vintersesongen. Kapasitetsbehovet og responstider for strandrensing er fremdeles innenfor eksisterende beredskap som er etablert for Goliatfeltet. Tabell 6. Beregnet kapasitets- og ressursbehov i barriere 2 og 3 basert på dimensjonerende emulsjonsmengde (sjøbunnsutslipp). Influensområde Barriere 2 Barriere 3 for Goliat Eye vurdert samlet IG Kyst IG Strand (Beregnet ressursbehov, systemer i Innsatsgruppe Kyst) IG Strand Akutt (Beregnet ressursbehov, lag i Innsatsgruppe Strand Akutt) Beregnet ressursbehov (dagsverk) Antall strandrensegrupper (à 40 pers.) Tentativ varighet (arbeidsdager) Sommer Vinter Eni forslag til beredskapsløsning Basert på Enis ytelseskrav og akseptkriterier, forventede utslippsrater og -varigheter, beregnet miljørisiko, og beregnede kapasiteter og effekter av oljevernberedskap, vil Eni legge til grunn følgende beredskapsløsning for letebrønn 7211/10-1 S Goliat Eye: Barriere 1: Barriere 1 dimensjoneres med i alt 6 NOFO-systemer med kapasitet til både mekanisk bekjemping og kjemisk dispergering. God effekt av dispergering med betydelig reduksjon i miljørisiko tilsier at Eni vil planlegge med å innhente forhåndstillatelse for gjennomføring av kjemisk dispergering. Tilstrekkelig overvåking vil sikres gjennom de kapasiteter som finnes på aktuelle fartøy for innsats. Eni vil som et minimum sette krav til at beredskapsfartøyet skal være utstyrt med oljedetekterende systemer (radar og IR) egnet for å kartlegge oljeutslipp på havoverflaten. Tilsvarende krav vil også gjelde for øvrige oljevernfartøy som inngår i den havgående beredskapsløsningen. Ressurser for videre overvåking av oljens utbredelse under en aksjon vil i tillegg bestå av helikopter (IR, video, downlink, visuell observasjon), fly (IR, SLAR, video, downlink) og satellitt (radar). Polarbase i Hammerfest vil bli benyttet som logistikkbase for en oljevernaksjon.

16 16 Barriere 2: På bakgrunn av sannsynligheten for stranding av oljeemulsjon langs Finnmarkskysten vil Eni basere dimensjoneringen av beredskapen i barriere 2 på Innsatsgruppe Kyst (IG Kyst) som er en stående oljevernberedskapsenhet for kystsonen i Finnmark. Det beregnede systembehovet i barriere 2 er fem høyhastighets kystsystemer (sommersesong) og syv høyhastighets kystsystemer (vintersesong). Beredskapsbehovet ivaretas dermed av eksisterende ressurser i Goliatberedskapen, herunder ivaretas robusthet og fleksibilitet i forhold til beskyttelse av miljøsårbare områder i kyst- og strandsonen. IG Kyst har kontraktsfestet responstid på 48 timer, noe som også er innenfor dimensjonerende drivtid til land. Barriere 3: I barriere 3 vil Eni basere beredskapen for innsats i akuttfasen på Innsatsgruppe Strand Akutt (IGSA). Det beregnede ressursbehovet i barriere 3a er fire IGSA-lag (sommersesong) og fem IGSA-lag (vintersesong). Beredskapsbehovet ivaretas derfor av eksisterende ressurser i Goliatberedskapen. IGSA har kontraktsfestet responstid på 48 timer, noe som også er innenfor dimensjonerende drivtid til land. Dimensjoneringsbehovet for strandrensing vil baseres på de personellressursene som kan mobiliseres gjennom avtaler NOFO har etablert for tilgang på kvalifisert personell. Kapasitetsmessig er dette dekkende inkludert dimensjonerende drivtid til land. Beredskapsplan mot akutt forurensning En detaljert beskrivelse av varsling, mobilisering, ansvar, oppgaver og beredskapsløsning med tilhørende ressurser vil framgå av en spesifikk beredskapsplan mot akutt forurensning for aktiviteten. Planen vil bli ferdigstilt og verifisert før oppstart Konklusjon på miljørisiko og beredskapsanalyse Resultatene av den nye oljedriftsmodelleringen viser at oljen fordeler seg i stor grad på samme måte som i forrige modellering. Det har blitt en liten endring i resultatene for vannsøylekonsentrasjoner, der det tidligere var ingen 10x10 km-ruter med total konsentrasjonsverdier av olje (THC) i vannsøylen 100 ppb, til at det er én 10x10 kmrute med total konsentrasjonsverdier av olje (THC) i vannsøylen 100 ppb (Figur 2). 100 ppb regnes som nedre effektgrense for fiskeegg og -larver. Største mengde strandet oljeemulsjon (95 persentil) har økt fra 2453 tonn til 5657 tonn i boreperioden (høsten). 95 persentil kortest drivtid til land er marginalt redusert fra 2,3 døgn til 2,2 døgn i boreperioden (høsten). Pelagisk sjøfugl (alke) er dimensjonerende for risikonivået med 27 % av akseptkriteriet for Alvorlig miljøskade i sommersesongen (juli-august). Den beregnede miljørisikoen forbundet med boring av letebrønn 7122/10-1 S Goliat Eye ligger, uavhengig av VØKkategori og sesong, fremdeles innenfor Enis operasjonsspesifikke akseptkriterier. Det kan dermed konkluderes med at endringene i miljørisiko ikke er vesentlige, og at miljørisikoen knyttet til boring av brønn 7122/10-1 S i PL 697 fremdeles er akseptabel sett i forhold til Enis akseptkriterier for miljørisiko. De nye beredskapsmodelleringene, indikerer at det er behov til å øke beredskapen i barriere 1 med to systemer slik at det er 6 NOFO-systemer. Ved bruk av et nytt fartøy som vil være tilstede under boreperioden, er responstiden for ferdig utbygget barriere satt til 48 timer. Det er noen endringer som tilsvarer økt behov for kystsystem (IG Kyst) og Innsatsgruppe Strand Akutt- (IGSA) lag, men kapasitetsbehovet og responstider for kyst og strandrensing er fremdeles innenfor eksisterende beredskap som er etablert for Goliatfeltet, og innenfor kravet for responstid som er beregnet til 2,0 døgn for sommersesongen og 2,3 døgn for vintersesongen.

17 Andre forandringer som følge av revidert plan Revisjon av brønnkonstruksjon medfører små forandringer i mengde borekaks som genereres i de nedre seksjoner, spesielt 12 ¼ -seksjonen (Tabell 7). Det er estimert en reduksjon i mengde borekaks lik: deponering havbunn 19 tonn, frakt til land 6 tonn. Forandring i total tid for boreoperasjon, tørr brønn/funn, gir utslag på dieselforbruk på boreriggen og assosierte utslipp til atmosfære (Tabell 8). Det er estimert en reduksjon i atmosfæriske utslipp til luft i tilfellet tørr brønn, og en liten økning i atmosfæriske utslipp i tilfellet funn. Tabell 7. Mengde borekaks generert i opprinnelig plan versus revidert plan Tabell 8. Forandringer i atmosfæriske utslipp som følge av revidert operasjonstid Generatorer Dampkjeler Revidert total Opprinnelig (tonn) (tonn) (tonn) (tonn) # dager Karbon dioxid (CO2) Karbon monoxid (CO) Nitrogen oxider (NOx) Svovel dioxid (SO2) Metan (CH4) VOCs (Flyktige organiske forbindelser)

18 18 4. REFERANSER 1. Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7122/10-1 Goliat Eye i PL 697 i Barentshavet. Rapport Nr.: , Rev. 00, Memo: MRABA for letebrønn 7122/10-1 Goliat Eye i PL 697, innspill til utslippssøknad. DNV GL R. Pedersen, , intern ref.: DM# Survey Report for Eni Norge AS, Site Survey PL 697 Seabed Investigation Report. Gardline survey 30 Sept to 20 Oct. 2016, Environmental 14 Oct. to 19 Oct Final version 8 February Eni Norge Goliat Subsea Dispersion Analysis. Confidential Report , Wild Well Control, April Plan for boring av avlastningsbrønn for 7122/10-1 Goliat Eye er under revisjon og forventes ferdigstilt innen uke Blowout Rates Evaluation for Goliat Eye Exploration Well. Internal Eni Report; G. Solberg, March , DM# v (NPS, Metodikk for dimensjonering av oljevernberedskap i Kyst- og strandsonen (barriere 3 og 4). Norwegian Petro Services, januar Norsk olje og gass Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser.

19 19 5. VEDLEGG Vedlegg A

20 20 Vedlegg B Utblåsningsscenarier Scenario 1: full penetration of the Realgrunnen and the Snadd reservoir Scenario 2: full penetration of the Intra Snadd, Kobbe and Klappmyss reservoir Scenario 3: full penetration of the Intra Snadd and 5 m into the Kobbe reservoir RESULTS The results from the simulations for Scenarios 1-3 are reported in the tables below. Full penetration of RG and Snadd Subsea Topside Full penetration of Intra Snadd, Kobbe and Klappmyss 12.25" Subsea Topside Full penetration of Intra Snadd + 5 m into Kobbe 12.25" Subsea Topside Discharge conditions Flowpath Annulus Open hole Drillstring Oil (Sm3/d) Gas (KSm3/d) Oil (Sm3/d) Gas (KSm3/d) Oil (Sm3/d) Gas (KSm3/d) Full bore Restriction Full bore Restriction Table 1: Blow out rates for Scenario 1 Flowpath Discharge conditions Annulus Open hole Drillstring Oil (Sm3/d) Gas (KSm3/d) Oil (Sm3/d) Gas (KSm3/d) Oil (Sm3/d) Gas (KSm3/d) Full bore Restriction Full bore Restriction Table 2: Blow out rates for Scenario 2 Discharge conditions Flowpath Annulus Open hole Drillstring Oil (Sm3/d) Gas (KSm3/d) Oil (Sm3/d) Gas (KSm3/d) Oil (Sm3/d) Gas (KSm3/d) Full bore Restriction Full bore Restriction Table 4: Blow out rates for Scenario 3

21 Date: Vedlegg C Resultater av oljedriftsmodellering 21

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Notat. 1 Bakgrunn. 2 Resultater fra miljørisikoanalysen Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL Vibeke Hatlø

Notat. 1 Bakgrunn. 2 Resultater fra miljørisikoanalysen Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL Vibeke Hatlø Notat Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL 2015-02-17 Til Vibeke Hatlø Kopi Anne-Lise Heggø, Louise-Marie Holst Fra Vilde Krey Valle Sak Vurdering av fortsatt gyldighet av miljørisikoanalysen for Volve fra

Detaljer

MRABA for letebrønn 7122/10-1 Goliat Eye i PL 697 innspill til utslippssøknad

MRABA for letebrønn 7122/10-1 Goliat Eye i PL 697 innspill til utslippssøknad Memo to: Memo No: 1147PIOZ-4/ RPEDER John Eirik Paulsen From: Rune Pedersen Copied to: Erik Bjørnbom Date: 2017-04-05 Prep. By: QA: Rune Pedersen Helene Østbøll MRABA for letebrønn 7122/10-1 Goliat Eye

Detaljer

Klifs søknadsveileder

Klifs søknadsveileder Klifs søknadsveileder Resultater av det pågående arbeidet med hovedfokus på kravene om miljørisiko- og beredskapsanalyse Ingeborg Rønning Lokasjon og tidsperiode Analysene bør normalt gjennomføres slik

Detaljer

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen Goliatfeltet Tittel: Dimensjonering av beredskap i kyst- og strandsonen - Goliatfeltet Prosjektansvarlig: Stein Thorbjørnsen Emneord: Oljevern, beredskapsplan,

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Goliatfeltet

Detaljer

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell NOTAT TIL: ENI Norge v/ Ole Hansen, Erik Bjørnbom NOTAT NR.: 12OYMZB-3/ BRUDE FRA: DNV KOPI: DATO: 2010-08-19 SAKSBEH.: Odd Willy Brude Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse

Detaljer

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Beredskapsforum, Helsfyr 20. mars 2013 Ole Hansen, Eni Norge www.eninorge.com Innhold 1. Nye operative

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Byrkje i Barentshavet - sammendragsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Byrkje i Barentshavet - sammendragsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS Rapport Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Byrkje i Barentshavet - GDF SUEZ E&P Norge AS Rapportnr./DNV Referansenr.: / 16PQGE-1 Rev. 0, 2013-06-11 Innholdsfortegnelse FORORD... 1

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle Gradering: Open Status: Final Side 1 av 43 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle Dokumentnr.:

Detaljer

Sammenliging v6.2 vs Vind, Strøm, Modell, Standardisering Norsk olje og gass,

Sammenliging v6.2 vs Vind, Strøm, Modell, Standardisering Norsk olje og gass, Sammenliging v6.2 vs. 7.0.1 Vind, Strøm, Modell, Standardisering Norsk olje og gass, 05.11.15 Agenda - Bakgrunn - Arbeid utført - Status - Resultater best tilgjengelige data og algoritmer - Anbefaling

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) for letebrønn 7227/10-1 Saturn lokalisert i Barentshavet

Miljørisikoanalyse (MRA) for letebrønn 7227/10-1 Saturn lokalisert i Barentshavet Miljørisikoanalyse (MRA) for letebrønn 7227/10-1 Saturn lokalisert i Barentshavet Statoil ASA Rapportnr.: 2014-1033, Rev. 00 Dokumentnr.: 1HAMHV6-1 Dato for utgivelse: 2014-08-12 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Beredskapsanalyse for produksjonsboring på Goliat. ENI Norge AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Beredskapsanalyse for produksjonsboring på Goliat. ENI Norge AS DET NORSKE VERITAS Rapport Beredskapsanalyse for produksjonsboring på Goliat ENI Norge AS Rapportnr./DNV Referansenr.: / 12NLC0E-1 Rev. 01, 2011-09-22 Innholdsfortegnelse 1 KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Boring av letebrønn 35/11-16 Juv PL 090B

Boring av letebrønn 35/11-16 Juv PL 090B Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 9. oktober 2013 Deres ref.: AU-EPN D&W EXNC-00597 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1544 Saksbehandler: Hilde Knapstad Boring av letebrønn 35/11-16 Juv PL 090B Oversendelse

Detaljer

Referansebasert miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7220/11-3 Alta III i PL609 i Barentshavet

Referansebasert miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7220/11-3 Alta III i PL609 i Barentshavet Referansebasert miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7220/11-3 Alta III i PL609 i Barentshavet Lundin Norway AS Rapport Nr.: 2015-0110, Rev 00 Dokument Nr.:

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/9-28S B-Vest Angkor Thom

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/9-28S B-Vest Angkor Thom 30/9-28S B-Vest Angkor Thom Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2016-07-31 Side 1 av 58 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon:

Detaljer

Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-3 i PL533 i Barentshavet

Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-3 i PL533 i Barentshavet Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-3 i PL533 i Barentshavet Lundin Norway AS Report No.: 2017-0783, Rev. 01 Document No.: 1160OE6I-3 Date: 2017-09-05 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Krafla Main Statfjord

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Krafla Main Statfjord Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Krafla Main Statfjord 1 Title: Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Krafla Main

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/4-11 i PL 359

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/4-11 i PL 359 Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/4-11 i PL 359 Lundin Norway AS Rapportnr.: 2017-0920, Rev. 00 Dokumentnr.: 116EU76C-3 Dato: 2017-10-12 Innholdsfortegnelse DEFINISJONER

Detaljer

Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-2 i PL533 i Barentshavet

Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-2 i PL533 i Barentshavet Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-2 i PL533 i Barentshavet Lundin Norway AS Report No.: 2017-0455, Rev. 00 Document No.: 11495L0K-2 Date: 2017-05-31 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6608/10-17S Cape Vulture

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6608/10-17S Cape Vulture Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6608/10-17S Cape Vulture Gradering: Open Status: Final Side 1 av 40 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6608/10-17S Cape Vulture Dokumentnr.:

Detaljer

Miljørisikoanalyse. Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Miljørisikoanalyse. Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Miljørisikoanalyse Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet Kunnskapsinnhenting om virkninger

Detaljer

Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup

Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 28 Tittel: Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Åpen Utløpsdato: Distribusjon: Kan distribueres fritt Status

Detaljer

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg 18. oktober 2012 Eirik Darell Holand, HSEQ Manager District Operations www.eninorge.com Eni Norge Åsgard

Detaljer

Vurdering av miljørisiko og oljevernberedskap for utvinningsbrønn 7122/7-C-1 AH Goliat Snadd i PL 229

Vurdering av miljørisiko og oljevernberedskap for utvinningsbrønn 7122/7-C-1 AH Goliat Snadd i PL 229 Memo til: Memo Nr.: 113MODF3-1/ HABT John Eirik Paulsen, Eni Norge AS Fra: Rune Pedersen Dato: 2017-02-17 Kopi til: Erik Bjørnbom, Eni Norge AS Forfattet av: Kvalitetsikret av: Harald Bjarne Tvedt og Rune

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7130/4-1 Ørnen i PL708 i Barentshavet Lundin Norway AS

Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7130/4-1 Ørnen i PL708 i Barentshavet Lundin Norway AS Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7130/4-1 Ørnen i PL708 i Barentshavet Lundin Norway AS Rapport Nr.: 2015-0005, Rev 00 Dokument Nr.: 1K45DTG-3 Dato: 2015-06-11

Detaljer

UTSLIPPSDIAMETER (RELEASE DIAMETER)

UTSLIPPSDIAMETER (RELEASE DIAMETER) UTSLIPPSDIAMETER (RELEASE DIAMETER) Parameter navn Beskrivelse Release diameter The diameter of the release pipe in meters Standard verdi uten restriksjoner (cm) 47,63 Standardverdi med restriksjoner (cm)

Detaljer

Boring av letebrønn15/12-24, Snømus, PL 672

Boring av letebrønn15/12-24, Snømus, PL 672 Talisman Energy Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 16.02.2015 Deres ref.: TEN-MDIR-2014-0031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14048 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Boring av letebrønn15/12-24,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven boring av avgrensningsbrønn og produksjonsbrønner på Goliatfeltet, PL 229 og 229B Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved

Detaljer

Referansebasert miljørisikoanalyse (MRA) og beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7120/1-5 Gohta III i PL492 i Barentshavet

Referansebasert miljørisikoanalyse (MRA) og beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7120/1-5 Gohta III i PL492 i Barentshavet Referansebasert miljørisikoanalyse (MRA) og beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7120/1-5 Gohta III i PL492 i Barentshavet Lundin Norway AS Rapport Nr.: 2016-0673, Rev 00 Dokument Nr.: 111K6RTV-3

Detaljer

Boring av letebrønn 33/2-2 Morkel i PL 579

Boring av letebrønn 33/2-2 Morkel i PL 579 Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 19.01.2015 Deres ref.: P579-LUN-S-RA-3001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/12183 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Boring av letebrønn 33/2-2 Morkel

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen Statoil ASA Rapportnr./ Rev. 00, 2014-06-20 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for utbygging og drift av Valemonfeltet

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for utbygging og drift av Valemonfeltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-04-22 Side 1 av 13 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for utbygging og drift av Valemonfeltet Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon:

Detaljer

Identifisering av risikohendelser for ytre miljø

Identifisering av risikohendelser for ytre miljø Identifisering av risikohendelser for ytre miljø Når ulykker truer miljøet SFT/PTIL seminar Odd Willy Brude 11 februar 2009 Tema for presentasjonen Om miljørisikoanalyser Beregning av miljørisiko - Kvantifisering

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/1-28 S i PL338C

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/1-28 S i PL338C Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/1-28 S i PL338C Lundin Norway AS Rapportnr.: 2017-0937, Rev. 00 Dokumentnr.: 116EU76C-4 Dato: 2017-10-19 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 UTKAST TIL INNSATSPLAN NR.1

Detaljer

Miljørisiko- og Beredskapsanalyse for avgrensningsbrønn 7222/10-1 Svanefjell appraisal i PL659 i Barentshavet

Miljørisiko- og Beredskapsanalyse for avgrensningsbrønn 7222/10-1 Svanefjell appraisal i PL659 i Barentshavet Memo til: Memo Nr.: 116WXS0B-7/ HELOS Aker BP v/nina Aas Fra: Helene Østbøll Dato: 2018-01-19 Skrevet av: Helene Østbøll og Odd Willy Brude (QA) Miljørisiko- og Beredskapsanalyse for avgrensningsbrønn

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Jotun

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Jotun Esso Norge AS Postboks 60 4064 STAVANGER Oslo, 08.07.2016 Deres ref.: S-38364 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/61 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse til produksjon

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 6506/11-10 Hades/Iris i PL644 i Norskehavet OMV (NORGE) AS

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 6506/11-10 Hades/Iris i PL644 i Norskehavet OMV (NORGE) AS Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 6506/11-10 Hades/Iris i PL644 i Norskehavet OMV (NORGE) AS Rapportnr.: 2017-0615, Rev. 00 Dokumentnr.: 114W6OSV-2 Dato: 2017-07-06 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/7-9 Njord NF2

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/7-9 Njord NF2 Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/7-9 Njord NF2 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 46 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/7-9 Njord NF2 Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

Boring av letebrønn 7219/12-3 S Hurri i PL 533

Boring av letebrønn 7219/12-3 S Hurri i PL 533 Lundin Norway AS Postboks 247 1326 Lysaker Oslo, 14.11.2017 Deres ref.: 004018 Vår ref.: 2017/8773 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Boring av letebrønn 7219/12-3 S Hurri i PL 533 Vedtak om tillatelse

Detaljer

Vurdering av utblåsningsrater for oljeproduksjonsbrønn på Edvard Grieg feltet

Vurdering av utblåsningsrater for oljeproduksjonsbrønn på Edvard Grieg feltet NOTAT TIL: Geir Olav Fjeldheim Lundin Norway AS NOTAT NR.: 1689ZWB-14/ RAKRU FRA: DNV KOPI: DATO: 2013-09-16 SAKSBEH.: Randi Kruuse-Meyer Vurdering av utblåsningsrater for oljeproduksjonsbrønn på Edvard

Detaljer

Boring av letebrønn 16/1-25 S Rolvsnes, PL 338C

Boring av letebrønn 16/1-25 S Rolvsnes, PL 338C Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 04.08.2015 Deres ref.: P338C-LUN-S-RA-3001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/5387 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring av letebrønn 16/1-25 S

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-3 Roald Rygg

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-3 Roald Rygg Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-3 Roald Rygg Gradering: Åpen Status: Final Side 2 av 37 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for letebrønn 7125/4-3 Ensis

Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for letebrønn 7125/4-3 Ensis letebrønn 7125/4-3 Ensis Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-06-21 Side 1 av 43 Tittel: Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon:

Detaljer

Denne siden inneholder ikke informasjon

Denne siden inneholder ikke informasjon 2 Denne siden inneholder ikke informasjon 3 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 10 2.1 Definisjoner og forkortelser... 11 2.2 Ramme for aktiviteten... 12 2.2.1 Miljø- og sikkerhetshensyn... 12

Detaljer

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Når ulykker truer miljøet 17. februar 2011 Sjefingeniør Kirsti Natvig Beredskap i kyst og strandsone 15. april 2010 Oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 34/8-16 S Tarvos

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 34/8-16 S Tarvos Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 34/8-16 S Tarvos Gradering: Open Status: Draft Side 1 av 39 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 34/8-16 S Tarvos Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

Beredskapsanalyse for Tordisfeltet - nov 2014

Beredskapsanalyse for Tordisfeltet - nov 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 27 Tittel: Beredskapsanalyse for Tordisfeltet - nov 2014 Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Open Utløpsdato: Distribusjon: Fritt Status Final Utgivelsesdato:

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for 2/4-22 S Romeo

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for 2/4-22 S Romeo Security Classification: open - Status: Final Page 1 of 39 Security Classification: open - Status: Final Page 2 of 39 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 2.1 Definisjoner og forkortelser... 6 2.2

Detaljer

Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012

Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012 Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012 Ann Mari Vik Green, Klif Innhold Regelverk og veiledninger fra Klif Grunnprinsipper bak krav til dimensjonering Spesielle problemstillinger

Detaljer

Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand

Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand Metodikk for dimensjoneringen Hans Petter Dahlslett, DNV Innhold Bakgrunn for utvikling av metoden Spesielle dimensjoneringsutfordringer

Detaljer

Boring av letebrønn Langfjellet i PL 442

Boring av letebrønn Langfjellet i PL 442 Det norske oljeselskap ASA 11.07.2013 Deres ref.: LF-DETNOR-S-1500 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/3882 Saksbehandler: Marte Braathen Boring av letebrønn Langfjellet i PL 442 Vedtak om tillatelse

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 16/1-28 Lille Prinsen

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 16/1-28 Lille Prinsen 16/1-28 Lille Prinsen Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2018-12-31 Side 1 av 48 Tittel: Miljørisiko - og beredskapsanalyse for letebrønn 16/1-28 Lille Prinsen Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt:

Detaljer

Boring av letebrønn 35/9-X S, Atlas, PL420

Boring av letebrønn 35/9-X S, Atlas, PL420 RWE Dea Norge AS Karenslyst allé 53 0279 Oslo Oslo, 1.7.2014 Deres ref.: J2014-000656 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/2887-9 Saksbehandler: Gro D. Øfjord Boring av letebrønn 35/9-X S, Atlas, PL420

Detaljer

Miljørisikoanalyse for avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord

Miljørisikoanalyse for avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord Miljørisikoanalyse for avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord Gradering: Open Status: Final Side 1 av 29 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 4 2.1 Definisjoner og forkortelser... 4 2.2 Bakgrunn...

Detaljer

Boring av letebrønn 7121/8-1 Blåmann

Boring av letebrønn 7121/8-1 Blåmann Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 10.03.2017 Deres ref.: AU-TPD DW ED-00148 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11320-31 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Boring av letebrønn 7121/8-1 Blåmann Vedtak om

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Referansebasert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn Alta i PL609 i Barentshavet

DET NORSKE VERITAS. Rapport Referansebasert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn Alta i PL609 i Barentshavet Rapport Referansebasert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn Alta i PL609 i Barentshavet Lundin Norway AS Rapportnr./ Rev. 00, 2014-03-21 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE

Detaljer

Beredskapsanalyse Gudrunfeltet

Beredskapsanalyse Gudrunfeltet Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, fra åpent hav til kyst- og strandsone Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2018-04-08 Side 1 av 18 Tittel: Beredskapsanalyse

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-2 Snefrid N

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-2 Snefrid N Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-2 Snefrid N Gradering: Åpen Status: Final Side 2 av 38 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Lundin Norway AS. Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18M66JJ-2 Rev. 00,

DET NORSKE VERITAS. Lundin Norway AS. Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18M66JJ-2 Rev. 00, Rapport Referansebasert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7120/1-4 Gohta i PL492 i Barentshavet Lundin Norway AS Rapportnr./ Rev. 00, 2014-01-07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL 359. Lundin Norway AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL 359. Lundin Norway AS Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL Lundin Norway AS DNV Rapportnr. 2013-1810 Rev.01, 2014-01-24 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-14 A & B Slemmestad/Haraldsplass

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-14 A & B Slemmestad/Haraldsplass Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-14 A & B Slemmestad/Haraldsplass Gradering: Open Status: Final Side 1 av 43 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-14 A & B

Detaljer

Boring av letebrønn 15/6-13 Gina Krog East 3, PL 029B og PL303

Boring av letebrønn 15/6-13 Gina Krog East 3, PL 029B og PL303 Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v/ Audhild Lofnes Oslo, 16.02.2015 Deres ref.: AU-TPD D&W ED-00017 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13972 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring av letebrønn 15/6-13

Detaljer

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og drift av Dagny og Eirin-feltet

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og drift av Dagny og Eirin-feltet drift av Dagny og Eirin-feltet Gradering:Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 45 Tittel: Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og Dokumentnr.:

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 15/6-13 Gina Krog East 3

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 15/6-13 Gina Krog East 3 15/6-13 Gina Krog East 3 Gradering: Open Status: Final : Side 1 av 44 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Open Utløpsdato: Distribusjon:

Detaljer

Boring av letebrønn 30/11-11 Madam Felle

Boring av letebrønn 30/11-11 Madam Felle Statoil ASA 4034 STAVANGER Oslo, 16.12.2015 Deres ref.: AU-TPD DW ED-00087 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/11154 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring av letebrønn 30/11-11 Madam Felle Vedtak

Detaljer

Denne siden inneholder ikke informasjon

Denne siden inneholder ikke informasjon 8004-4-52 2 Denne siden inneholder ikke informasjon 3 1. SAMMENDRAG... 6 1.1 Forkortelser og forklaringer... 10 2. INNLEDNING... 12 2.1 Ramme for aktiviteten... 16 2.2 Omfang av søknaden... 17 2.3 Spesielle

Detaljer

Boring av letebrønn 25/6-5S, Skirne Øst, PL627

Boring av letebrønn 25/6-5S, Skirne Øst, PL627 Total E&P Norge AS Postboks 168 Sentrum 4001 STAVANGER Oslo, 18.02.2015 Deres ref.: #1034109 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/606 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Boring av letebrønn 25/6-5S, Skirne

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 7220/2-1 Isfjell

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 7220/2-1 Isfjell 7220/2-1 Isfjell Gradering: Open Status: Final Side 1 av 32 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Open Utløpsdato: Distribusjon: Fritt Status

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7220/6-2 i PL609 i Barentshavet Lundin Norway AS

Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7220/6-2 i PL609 i Barentshavet Lundin Norway AS Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7220/6-2 i PL609 i Barentshavet Lundin Norway AS Rapport Nr.: 2015-0005, Rev 00 Dokument Nr.: 1K45DTG-3 Dato: 2015-03-30 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6507/3-12 Mim

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6507/3-12 Mim Classification: Open Status: Final Expiry date: 2017-12-31 Page 1 of 57 Title: Miljørisiko - og beredskapsanalyse for letebrønn 6507/3-12 Mim Document no. : Contract no.: Project: Classification: Distribution:

Detaljer

Boring av letebrønn 7227/10-1 Saturn med sidesteg i Barentshavet

Boring av letebrønn 7227/10-1 Saturn med sidesteg i Barentshavet Statoil ASA 4035 STAVANGER Trondheim, 26.09.2014 Deres ref.: AD-EPN D&W EXNC-00715 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/9481 Saksbehandler: Cecilie Østby Boring av letebrønn 7227/10-1 Saturn med sidesteg

Detaljer

Tillatelse til boring av letebrønn 6507/8-9 Carmen

Tillatelse til boring av letebrønn 6507/8-9 Carmen Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 31.05.2017 Deres ref.: AU-TPD DW ED-00174 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/3192 Saksbehandler: Mathilde Juel Lind Tillatelse til boring av letebrønn 6507/8-9

Detaljer

Boring av letebrønn 2/11-11 Haribo

Boring av letebrønn 2/11-11 Haribo Edison Norge AS Postboks 130 4065 Stavanger Att: Grete Anita Landsvik Deres ref.: HARI-EN-S-GA-0001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1013 Oslo, 29.04.2015 Saksbehandler: Mathilde Juel Lind Boring

Detaljer

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER Att: Morten A. Torgersen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

Brønn: 7220/11-3. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7220/11-3 på lisens 609 PL 609

Brønn: 7220/11-3. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7220/11-3 på lisens 609 PL 609 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7220/-3 på lisens 609 Brønn: 7220/-3 Rigg: Island Innovator February 205 Document number: 7220/-3 Side 2 av 52 7220/-3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Arctic Safety Summit, Tromsø, 30.10.2015 Erik Bjørnbom, Environment Manager Eni Norge www.eninorge.com Innhold Goliat feltutbygging Goliat

Detaljer

Boring av letebrønn 30/9-28 S B-Vest Angkor & Thom

Boring av letebrønn 30/9-28 S B-Vest Angkor & Thom Statoil ASA 4034 Stavanger v/ Trine Knutsen Oslo, 11.11.2015 Deres ref.: AU-TPD DW ED-00046 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/5404 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring av letebrønn 30/9-28 S

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 34/2-5 S Raudåsen i PL790 i Nordsjøen

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 34/2-5 S Raudåsen i PL790 i Nordsjøen Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 34/2-5 S Raudåsen i PL790 i Nordsjøen Aker BP ASA Rapportnr.: 2017-0650, Rev. 00 Dokumentnr.: 115B9DXN-3 Dato: 2017-07-21 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Boring av letebrønn 16/1-23S på lisens PL 338, Lundin Norway AS

Boring av letebrønn 16/1-23S på lisens PL 338, Lundin Norway AS Lundin Norway AS Postboks 247 1326 Lysaker Oslo, 11.03.2015 Deres ref.: P388-LUN-S-RA-3016 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13281 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Boring av letebrønn 16/1-23S på

Detaljer

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 7319/12-1 Pingvin

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 7319/12-1 Pingvin Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 70 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 2 av 70 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 5 2.1 Definisjoner og forkortelser... 5 2.2

Detaljer

Vurdering av miljørisiko og oljevernberedskapsbehov for 30/11-13 Beerenberg

Vurdering av miljørisiko og oljevernberedskapsbehov for 30/11-13 Beerenberg Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 2015-12-18 AU-TPD DW ED-0095 Trine Knutsen Deres dato Deres referanse Vurdering av miljørisiko og oljevernberedskapsbehov for 30/11-13 Beerenberg Brønnen 30/11-13

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr BG Norge AS Postboks 780 4004 STAVANGER Oslo, 6.07.2016 Deres ref.: BGN-2016-017-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse for

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen Statoil ASA Rapportnr./ Rev. 00, 2014-06-20 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

Boring av letebrønn 7122/10-1S Goliat Eye i PL697

Boring av letebrønn 7122/10-1S Goliat Eye i PL697 Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 Stavanger Oslo, 10.8.2017 Deres ref.: 8004-4-52 og 117 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9375 Saksbehandler: Kjell A. Jødestøl Boring av letebrønn 7122/10-1S Goliat

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

Boring av letebrønn 7220/6-2

Boring av letebrønn 7220/6-2 Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 06.07.2015 Deres ref.: P609-LUN-S-RA-3010 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3027 Saksbehandler: Tone Sørgård Boring av letebrønn 7220/6-2 Oversendelse

Detaljer

Brønn: 7220/11-2. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7220/11-2 på lisens 609 PL 609

Brønn: 7220/11-2. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7220/11-2 på lisens 609 PL 609 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7220/-2 på lisens 609 Brønn: 7220/-2 Rigg: Island Innovator December 204 Document number: 7220/-2 Side 2 av 56 7220/-2 Innholdsfortegnelse

Detaljer