Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo"

Transkript

1 Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 UTKAST TIL INNSATSPLAN NR.1 AKUTTFASE KYST- OG STRAND 3 1 SITUASJON 3 2 NOFO SITT OPPDRAG 5 3 UTFØRELSE 5 4 LOGISTIKK 8 5 LEDELSE OG SAMBAND 8 VEDLEGG TIL INNSATSPLAN NR.1 10 VEDLEGG 1. BEREDSKAPSORGANISASJON OLJEVERN HEILO 11 VEDLEGG 2. LOGISTIKKPLAN 12 1 INNLEDNING 12 2 OLJEVERNMATERIELL TIL BRUK I INFLUENSOMRÅDE HEILO 12 3 MOBILISERING OG LOGISTIKK FOR LEDERE OG INNSATSPERSONELL 13 VEDLEGG 3. MATERIELLDATABASE TIL INNSATSOMRÅDET BARRIERE 3 15 VEDLEGG 3. MATERIELLDATABASE TIL INNSATSOMRÅDET BARRIERE 4 16 VEDLEGG 4. OPERASJONSKART INFLUENSOMRÅDE HEILO AKUTTFASE 18 VEDLEGG 5. MAL FOR SAMBANDSPLAN 19 VEDLEGG 6. FARTØY TIL INNSATSGRUPPE SJØ 20 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 2

3 Utkast til innsatsplan nr.1 Akuttfase kyst- og strand Influensområde Heilo Innsatsplanen er basert på dimensjonerende scenario for influensområdet for HEILO. Gitt en hendelse tilpasses planen den aktuelle situasjonen og iverksettes som første innsatsordre fra NOFO for kyst og strandaksjonen. Henvisninger: Boring 7124/4-1 S&A Heilo ,842" E, " N Beredskapsplan for Heilo PL 530 Kart og andre dokumenter: Kart N50: Vest-Finnmark og Midt-Finnmark Sjøkart: Nr. 100,101, 102, 103, 108, 109, 111 ASO nr , , , , , , , Situasjon a. Hendelse Det har oppstått et akutt utslipp av hydrokarboner i forbindelse med boring av brønn 7124/4-1S & A HEILO med boreriggen AKER BARENTS. Utslippet kommer fra overflaten/havbunn i tilknytning til boredekk/utblåsningsventil. b. Drivtider, oljemengder og forventet utvikling Korteste modellerte drivtid til kyst- og strandsonen er 3,9 døgn. Beregnet oljemengde inn til kyst- og strandsonen er 5547 tonn oljeemulsjon. Tabell 1: Oversikt over minste drivtider og maksimale innkommende emulsjonsmengder til kyst- og strandsone beregnet ut i fra effekt av barriere 1 og 2 basert på vind-, bølge-, lys- og sjøtemperaturdata for dimensjonerende scenario for plan for influensområdet. Effekt av B1 og B2 Emulsjon inn til kyst- og strandsone etter effekt av B1 og B2 (tonn) Korteste drivtid til kyst- og strandsone (døgn) 95 persentil 95 persentil Vinter 39 % ,9 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 3

4 c. Situasjonsbilde kl.xxxx For oversikt over influensområdet og miljøprioriterte områder (MOB A og MOB B) se vedlegg 4. Kartutsnitt med oversikt over registrerte oljeflak referanse legges inn her. Drivbaneberegninger på bakgrunn av værprognose - referanse legges inn her. d. Andre enheter i innsats GDF SUEZ Aksjonsledelse er etablert på Forus i Stavanger NOFO operasjonsledelse er etablert i Hammerfest Ressurser i barriere 1 og 2 er i aksjon med henholdsvis: o 3 NOFO-systemer i barriere 1 o 2 NOFO-systemer i barriere 2 LN-XXX overvåker oljens bevegelse i influensområdet KyV-fartøy xxx er mobilisert og driver oppsamling.. KV-fartøy xxxx er ankommet området og driver oppsamling. Depotstyrker mobilisert på depoter i Hammerfest, Vadsø og Tromsø NOFO spesialteam for kyst- og strand er mobilisert. Akvaplan-Niva mobiliserer for miljøundersøkelser Fartøysgruppe til barriere 3/IG SJØ mobiliserer e. Underlagte og avgitte enheter NOFO disponerer ressurser iht. overordnet beredskapsplan for Heilo. f. GDF SUEZ sine vurderinger og forutsetninger for kyst- og strandaksjonen. Hensikt Hensikten med akuttfase kyst- og strand er å iverksette målrettede tiltak for å hindre og begrense skader på natur og miljø som følge av utslippet. Fokuset skal være rettet mot å hindre landpåslag av olje samtidig som en forbereder for en eventuell strandaksjon. Overordnede prioriteringer: 1. Sikkerhet for liv og helse 2. Naturressurser 3. Materiell og næringsinteresser GDF SUEZ krav til oljevernberedskapen: GDF Suez har ansvar for overordnet ledelse og har satt følgende mål for aksjonen o Samle opp mest mulig olje/emulsjon og olje nær kilden. o Beskytte sårbare miljøressurser. o Hindre olje/emulsjon i å nå strandsonen. o Hindre sekundærforurensning. GDF SUEZ s overordnede strategi for oljevernaksjonen er: o Bruk av mekanisk oppsamling eller dispergering ut i fra vurdering av hva som gir minst miljøskade og best beskyttelse av miljøressurser. o Valg av aksjonsform vurderes ut fra værforhold og operasjonelle begrensninger. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 4

5 o Overvåking iverksettes alltid, og vil være eneste tiltak dersom værforholdene ikke tillater mekanisk oppsamling eller bruk av dispergeringsmidler. Metode for akuttfase kyst- og strandaksjon: o Mobilisering og fremføring av systemer for bekjempelse av frittflytende olje. o Overvåkning og bekjempelse i kyst og fjord, beskyttelse av prioriterte områder, leding, låsing og oppsamling av frittflytende olje. o Etablering av logistikk og støttefunksjoner. o Bekjempelse i tidevanns- og strandsonen, oppsamling av fri olje, grovrensing av strender, barking, spyling. o Forberedelser av strandaksjon/strandrensing. Sluttsituasjon Sluttsituasjonen for akuttfase kyst- og strand er når aksjonsstyrken har hindret landpåslag av frittflytende olje og det er etablert en effektiv organisering av den videre strandaksjonen. Sikkerhet for liv og helse skal være ivaretatt. 2 NOFO sitt oppdrag NOFO skal mobilisere og iverksette oljevernaksjon i kyst- og strandsonen i samsvar med beredskapsplan mot akutt forurensning for PL 530, brønn 7124/4-1S & A HEILO. 3 Utførelse a. Plan NOFO vil gjennomføre oljevernaksjonen i kyst- og strandsonen ved innledningsvis å mobilisere og fremføre kyst- og fjordsystemer for å bekjempe frittflytende olje for å beskytte MOB-prioriterte områder. Samtidig iverksettes en gradvis mobilisering og fremføring av innsatsgrupper strand til (MOB-prioriterte) strandområder for å hindre landpåslag. Det legges til grunn et kapasitetsmål om å være i stand til å iverksette inntil 5 parallelle aksjoner med innsatsstyrker for akuttfasen på strand innen korteste drivtid på 3,9 døgn. Dette skaper også forutsetninger for en proaktiv forberedelse av den påfølgende strandrensingen. Aksjonen i kyst- og strandsonen vil støttes med overvåkningsressurser og andre relevante ressurser iht. NOFO avtaler og lokale IUA-avtaler. b. Oppdrag til Vest-Finnmark IUA: Mobiliser inntil 2 innsatsgruppe Strand, totalt inntil 80 personer, med eget og tilført personell. Klargjøring av innsatsstyrkene kan gjøres gradvis i takt med situasjon og personelltilgang. Vær forberedt på å mobilisere ytterligere 1 innsatsgruppe ved behov. Iverksett tiltak for å få tilgang til kaiområder og overnattingsfasiliteter i HAMMERFEST for mottak av materiell fra regionale oljeverndepoter, samt mobilisert innsatspersonell. Tilgang til kaiområder og overnattingsfasiliteter i HAMMERFEST skal være effektiv innen 24 timer fra kl:.. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 5

6 På ordre iverksett forflytning av materiell og mobilisert innsatspersonell til egnede (forhåndsrekognoserte) fremskutte depotområder på bakgrunn av oppdatert situasjonsbilde. Bekjemp olje i aktuelle innsatsområder iht. aktuell ASO og oppdatert situasjonsbilde. Rapporter status og behov til NOFO operasjonsledelse. c. Oppdrag til Midt-Finnmark IUA: Mobiliser inntil 3 innsatsgruppe Strand, totalt inntil 120 personer, med eget og tilført personell. Klargjøring av innsatsstyrkene kan gjøres gradvis i takt med situasjon og personelltilgang. Iverksett tiltak for å få tilgang til kaiområder og overnattingsfasiliteter i HONNINGSVÅG for mottak av materiell fra regionale oljeverndepoter, samt mobilisert innsatspersonell. Tilgang til kaiområder og overnattingsfasiliteter i HONNINGSVÅG skal være effektiv innen 24 timer fra kl:.. På ordre iverksett forflytning av materiell og mobilisert innsatspersonell til egnede (forhåndsrekognoserte) fremskutte depotområder på bakgrunn av oppdatert situasjonsbilde. Bekjemp olje i aktuelle innsatsområder iht. aktuell ASO og oppdatert situasjonsbilde. Rapporter status og behov til NOFO operasjonsledelse. d. Oppdrag til Øst-Finnmark IUA: Forbered og klargjør for å mobilisere inntil 1 innsatsgruppe Strand, totalt inntil 40 personer ved behov. Iverksett tiltak for å få tilgang til kaiområder og overnattingsfasiliteter i VADSØ for mottak av materiell fra regionale oljeverndepoter, samt mobilisert innsatspersonell. Tilgang til kaiområder og overnattingsfasiliteter i VADSØ skal være effektiv innen 24 timer fra kl:.. På ordre iverksett forflytning av materiell og mobilisert innsatspersonell til egnede (forhåndsrekognoserte) fremskutte depotområder på bakgrunn av oppdatert situasjonsbilde. Bekjemp olje i aktuelle innsatsområder iht. aktuell ASO og oppdatert situasjonsbilde. Rapporter status og behov til NOFO operasjonsledelse. e. SKL Hav Underlagt 8 fartøy med 4 kystsystemer (se vedlegg 6). På ordre iverksett bekjempelse i barriere 3 iht. aktuell ASO og oppdatert situasjonsbilde. På ordre støtt Vest-Finnmark IUA, Midt-Finnmark IUA og Øst-Finnmark IUA med bekjempelse av frittflytende olje i strandsonen. Ytterligere 3 systemer underlegges ENO. f. Fellesbestemmelser Alt personell skal ha arbeidsavtaler Alle prosedyrer i HMS-regelverk oljevern skal gjennomføres og dokumenteres før personellet kan delta i oljevernaksjonen. IUA skal ivareta all forpleining, forsyning og transport av eget og underlagt personell Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 6

7 GDF SUEZ ivaretar informasjonstjeneste i samarbeid med IUA. Henvendelser fra presse skal formidles til GDF SUEZ. Avfallsplan vil bli distribuert straks denne er etablert av NOFO Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 7

8 4 Logistikk a. Generelt Logistikkløsninger er nærmere beskrevet i vedlegg 2: Logistikkplan IUA innhenter økonomisk fullmakt fra NOFO etter behov b. Oljevernmateriell NOFO ivaretar transport av oljevernmateriell fra regionale depot til IUA hoveddepot i henholdsvis HAMMERFEST, HONNINGSVÅG og VADSØ. Oljevernmateriell transporteres med lastebil eller egnet fartøy tildelt gjennom NOFO til fremskutte depoter. IUA er ansvarlig for organisering av transportplan. a. Transport av materiell fra fremskutt depot til respektive innsatsområder Materiell transporteres fra fremskutte depoter med lastebil eller egnede fartøy alternativt helikopter til de aktuelle arbeidssteder. Ansvar for transportkapasitet er tillagt IUA. Behov for støtte meldes NOFO OPL. 5 Ledelse og samband a. Samband Se vedlagte sambandsplan vedlegg 5 b. Ledelse GDF SUEZ er aksjonsleder og har det overordnede ansvaret for aksjonen Aksjonsledelsen er etablert på Forus i STAVANGER NOFOs operasjonsledelse er etablert i STAVANGER Vest-Finnmark IUA-stab er lokalisert på Havneterminalen i HAMMERFEST Midt-Finnmark IUA- stab er lokalisert i Havnekontoret i HONNINGSVÅG Øst-Finnmark IUA-stab er lokalisert i Havnekontoret i VADSØ NOFO operasjonsledelse rapporterer til GDF SUEZ aksjonsledelse IUA rapporterer til NOFO operasjonsledelse IUA etablerer SKL-Strand i hver kommune IUA fører kommando og kontroll over egne og underlagte enheter. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 8

9 Sted/tid Signatur NOFO Operasjonsleder Kystkoordinator Maritim koordinator Fordelingsliste primæradressater: Fordelingsliste til orientering: Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 9

10 Vedlegg til innsatsplan nr.1 Organisasjonskart Vedlegg 1 Logistikkplan Vedlegg 2 Materielldatabase Vedlegg 3 Operasjonskart influensområde Vedlegg 4 Mal for sambandsplan Vedlegg 5 Fartøy til innsatsgrupper - kyst Vedlegg 6 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 10

11 Vedlegg 1. Beredskapsorganisasjon oljevern HEILO Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 11

12 Vedlegg 2. Logistikkplan 1 Innledning Logistikkplanen beskriver behov for materiell og personell for å gjennomføre tiltak beskrevet i innsatsordre nr.1. 2 Oljevernmateriell til bruk i influensområde Heilo a. Generelt GDF SUEZ har gjennom NOFO og NOFO sine avtaleparter tilgang på egnet beredskapsmateriell. Regionalt er følgende depoter aktuelle: Kystverkets depot i HAMMERFEST Kystverkets depot i TROMSØ Kystverkets depot i VADSØ Kystverkets mellomdepot i HONNINGSVÅG Kystverkets mellomdepot i SKJERVØY Kystverkets mellomdepot i BÅTSFJORD NOFOs depot i HAMMERFEST Statoils beredkapsmateriell på Melkøya i HAMMERFEST (HAMMERFEST LNG) GDF SUEZ har ved behov tilgang på betydelige materiellressurser fra NOFOs avtaleparter, øvrige depoter i Norge, samt fra utlandet (Oil Spill Response - OSR). I tillegg har de enkelte IUAer egne materiellressurser av varierende mengder og typer. En samlet oversikt over oljevernmateriell er registrert i Nasjonal ressursdatabase (NRB) på Med en responstid på 3,9 døgn for barriere 3 og 4 vil det være hensiktsmessig å mobilisere materiellressurser fra de nærmeste beredskapsdepoter i regionen slik vedlegg 3 viser. Detaljert materielloversikt for barriere 3 og 4 er også gjengitt i vedlegg 3, samt er lagret på i EXCEL-format for raskt oppslag/redigering. b. Materiellbehov i Barriere 3 I beredskapsanalysen for plan for influensområdet er det identifisert behov for 4 kystsystemer for barriere 3. Disse mobiliseres straks. Ytterligere systemer forberedes og evt. mobiliseres ved behov, avhengig av situasjonsutviklingen. Forslag til materiellbehov fremkommer i vedlegg 3. Se vedlegg 6 angående fartøy. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 12

13 c. Materiellbehov til akuttfase strand og strandrensing Vurdering av materiellbehov til akuttfase strand og senere strandrensing er basert på et behov for 5 parallelle aksjoner i influensområdet. Innsatsområdene kan være de eksempelområdene som er definert i beredskapsanalysen og som det finnes detaljerte logistikkplaner for. Andre områder vil kunne være aktuelle avhengig av situasjonsutviklingen. 3 Mobilisering og logistikk for ledere og innsatspersonell a. Generelt Mobilisering av personell til kyst- og strandaksjonen tar utgangspunkt i de avtaler NOFO har inngått med IUAer, Kystverket og andre aktører. b. Personellbehov og personelltilgang i barriere 3 Fartøy til barriere 3 systemer forutsettes som hovedregel å stille eget mannskap. Ved behov kan bemanningen forsterkes på innleide fartøy med personell fra NOFO spesialteam, Kystverkets depotstyrke og/eller lokalkjent person. c. Personellbehov og personelltilgang i barriere 4 Fra dimensjonerende scenario er det beregnet et behov for 7 innsatsgrupper for strandrensing. Det er forutsatt at full mobilisering av disse vil skje gradvis i takt med personelltilgang og situasjonen. For den akutte fasen vil innsatsgruppenes oppgaver være å bekjempe flytende oljesøl, herunder skjerming, leding og oppsamling inntil land. I denne fasen kan strandrensegruppen fungere fullt ut tilfredsstillende med ca 20 personer per gruppe. Det forutsettes at ytterligere personell tilføres per innsatsgruppe når akuttfasen er over, og strandrensefasen starter. d. Mobilisering av ledere og innsatspersonell til innsatsgrupper strand akutt fase Til å forberede og gjennomføre akuttfasen er det behov for følgende personell fordelt på IUA Vest-Finnmark, Midt-Finnmark og Øst-Finnmark: Tabell 1. Mobilisering av ledere og innsatspersonell til akuttfase. T-tid er lik tid for start uhell. IUA SKL LL Mannskap Fremmøtested Innen T+1 døgn Vest Hammerfest Finnmark Hoteller ENO Midt- Finnmark Øst- Finnmark Honningsvåg Hoteller ENO 1 ENO Berlevåg Hoteller ENO Forflytning innen T+2 døgn Fremskutte depoter i Hammerfest og Måsøy kommuner Antall/fordeling ENO Fremskutte depot i Gjesvær Antall/fordeling ENO Fremskutt depot i Kongsfjord Antall/fordeling ENO Forflytning innen T+3 døgn Innsatssted i Hammerfest og Måsøy kommuner Antall/Fordeling ENO Innsatssted i Gjesvær/Nordkapp kommune Antall/Fordeling ENO Innsatssted i Kongsfjord Antall/fordeling ENO Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 13

14 Personellet planlegges å mobiliseres fra IUA styrken til kommunene iht. egen beredskapsplan, samt personell tilført fra NOFO. Det kan forventes følgende personellressurser fra NOFO: NOFO Spesialteam ca. 25 personer WWF ca. 20 personer NorLense Beredskap ca. 10 personer Arctic Protection ca. 10 personer MMB ca. 10 personer Personellbehov utover dette må dekkes fra deltagende IUA, samt ved midlertidig ansettelser. Operasjonsleder NOFO Kystkoordinator Maritim koordinator Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 14

15 Vedlegg 3. Materielldatabase til innsatsområdet Barriere 3 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 15

16 Vedlegg 3. Materielldatabase til innsatsområdet Barriere 4 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 16

17 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 17

18 Vedlegg 4. Operasjonskart influensområde Heilo akuttfase Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 18

19 Vedlegg 5. Mal for sambandsplan Sambandsplan Aksjon Dato og tid: Fax: Epost: Aksjonsledelse Sted Operasjonsleder Sted: Navn: VHF-kanal: Epost: Operasjonsledelse/Stab Sted: Miljø/ Kyst/ Ressurs/ Samband/ Maritim/ Fax: Epost: NOFO SKL Hav VHF: Fax: Epost: Fax: Epost: IUA ledelse IUA SKL NOFO Fartøy VHF: Fax: NOFO Fartøy VHF: Fax: NOFO Fartøy VHF: Fax: KV Fartøy VHF: Fax: IUA ledelse Fax: Epost: IUA SKL Epost: Epost: Epost: Epost: Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 19

20 Vedlegg 6. Fartøy til Innsatsgruppe Sjø Navn Fartøy Type fartøy Rederi Kommune Lensesystem Opptaker Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 20

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sørøya NV

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sørøya NV Plan for kyst- og strandsoneberedskap Sørøya NV Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Sørøya NV Kommune: IUA: Hammerfest

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord Plan for kyst- og strandsoneberedskap Kongsfjord Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Kongsfjord Kommune: IUA: Berlevåg

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sværoltklubben

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sværoltklubben Plan for kyst- og strandsoneberedskap Sværoltklubben Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Sværholtklubben Kommune: IUA:

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Ingøy

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Ingøy Plan for kyst- og strandsoneberedskap Ingøy Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Ingøy Kommune: IUA: Måsøy IUA Vest-Finnmark

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Fedje

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Fedje Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Fedje Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Fedje Kommune:

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Onøy

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Onøy Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Onøy Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Onøy Kommune:

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Goliatfeltet

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Nordkinnhalvøya NØ

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Nordkinnhalvøya NØ Plan for kyst- og strandsoneberedskap Nordkinnhalvøya NØ Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Nordkinn Kommune: IUA: Lebesby/Gamvik

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Ytre Sula

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Ytre Sula Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Ytre Sula Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Ytre

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Sverslingsosen/Skorpa

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Sverslingsosen/Skorpa Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Sverslingsosen/Skorpa Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde:

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Atløy - Værlandet

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Atløy - Værlandet Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Atløy - Værlandet Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde:

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO Nordområdekonferansen Narvik 8-9. november 205 Med fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap 26.5.2015 Definerte baser i barriere 2 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest

Detaljer

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Beredskapsforum, Helsfyr 20. mars 2013 Ole Hansen, Eni Norge www.eninorge.com Innhold 1. Nye operative

Detaljer

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W.

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W. Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012 Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern Sjur W. Knudsen Adm.dir. www.nofo.no Den første tiden.. Fra 1961 hadde Esso

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 3 og

Beredskapskapasiteter barriere 3 og Beredskapskapasiteter barriere 3 og 4 01.04.2014 Definerte baser i barriere 3 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest Disse er valgt med bakgrunn i strategisk

Detaljer

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg 18. oktober 2012 Eirik Darell Holand, HSEQ Manager District Operations www.eninorge.com Eni Norge Åsgard

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

Nappstraumen Nord. Norwegian Petro Services AS. Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern

Nappstraumen Nord. Norwegian Petro Services AS. Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern ljevern (ASO) og forberedt innsatsordre Nappstraumen Nord Norwegian Petro Services AS 1 Innhold DEL I. OPERATIV OMRÅDEVURDERING... 3 1.

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen Goliatfeltet Tittel: Dimensjonering av beredskap i kyst- og strandsonen - Goliatfeltet Prosjektansvarlig: Stein Thorbjørnsen Emneord: Oljevern, beredskapsplan,

Detaljer

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Innhold Kystverket og oppgaver Full City aksjonen Oljes egenskaper og skjebne Olje og marine organismer Miljøundersøkelser Kystverkets hovedkontor Kystdirektør

Detaljer

Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand

Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand Metodikk for dimensjoneringen Hans Petter Dahlslett, DNV Innhold Bakgrunn for utvikling av metoden Spesielle dimensjoneringsutfordringer

Detaljer

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Lede innsatsen i tildelt område for IUA. IUA kan flytte innsatsen til andre områder. Et innsatsområde kan for eksempel være en kommune. Skadestedsleder rapporterer

Detaljer

Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner

Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner Anbefalte tiltak Beredskapsanalyse Kilde: Statoil Mongstad Veien videre kommunal beredskap Henvendelser fra enkeltkommuner og IUA Hva

Detaljer

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status -

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, beredskapsavdelingen Beredskapsforum 9. april 2014 Kystverket

Detaljer

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse:

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: 1 Kystverket Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: (dato) Saneringsplan versjon (nr.), (Dato) Kl. 2 Innhold 1. Index over posisjoner i innsatsområdet...3 2. Bakgrunn...3 3. Miljøbeskrivelse

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

NOFO ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr

NOFO ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr. 25.04.3 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

Detaljer

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Fagdirektør Johán H. Williams, Havressurs- og kystavdelingen Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen, 24. og 25. mars 2011 Verdier

Detaljer

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Arctic Safety Summit, Tromsø, 30.10.2015 Erik Bjørnbom, Environment Manager Eni Norge www.eninorge.com Innhold Goliat feltutbygging Goliat

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Tema NOFO Rolledeling Barrierer i NOFOs oljevernberedskap Ressurser Trening

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

Operasjonsledelsen. Ansvarsområde: Varsling og mobilisering: Operasjon

Operasjonsledelsen. Ansvarsområde: Varsling og mobilisering: Operasjon Ansvarsområde: NOFO operasjonsledelse skal mobilisere, koordinere og foreslå endringer til den plan som operatørselskapet har etablert for aktuell situasjon. NOFO forholder seg til aksjonsplan og de fullmakter

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP - IUA NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand Agenda Privat NOFO Avtale Avtalens omfang - forpliktelser Forslag til rutiner for

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsforum, 4. april 2017 Norsk Russisk samarbeidsavtale om bekjempning oljeforurensning i Barentshavet

Detaljer

ELS Enhetlig ledelsessystem

ELS Enhetlig ledelsessystem ELS Enhetlig ledelsessystem Behovet for samordning i funksjonalitet i beredskapsorganisasjoner 1 Enhetlig ledelsessystem ELS enhetlig ledelsessystem har bakgrunn i det amerikanske Incident Command System

Detaljer

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: Mal innsatsplan for IUA Navn på hendelse: Hendelse Bilde fra hendelsen Ukedag: Klokkeslett: Oppdatert: 1 Innsatsplan Situasjon og føringer Situasjonsbeskrivelse (hva har skjedd) Mottatt oppdrag i aksjonsordre

Detaljer

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell NOTAT TIL: ENI Norge v/ Ole Hansen, Erik Bjørnbom NOTAT NR.: 12OYMZB-3/ BRUDE FRA: DNV KOPI: DATO: 2010-08-19 SAKSBEH.: Odd Willy Brude Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk. Silje Berger Jan-Ivar Meldre

Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk. Silje Berger Jan-Ivar Meldre Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Silje Berger Jan-Ivar Meldre Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning

Detaljer

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på

Detaljer

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på

Detaljer

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder Erfaring fra øvelse Sør-Vestlandet 2014 IUA Vest Agder Øvelse Sør-Vestlandet 2014 NOFO IUA Vest-Agder Sør-Rogaland Haugesund region 1. og 2. april 2014 Mål/delmål for øvelsen Overordnet målsetting: Øvelsen

Detaljer

Aksjonsledelse og stabsarbeid

Aksjonsledelse og stabsarbeid Aksjonsledelse og stabsarbeid Åsmund B Nilsen Seniorrådgiver Kystverkets Hovedkontor - Beredskapsavdelingen Aksjon mot akutt forurensning Nivå 3: IUA / vertskommunen aksjonerer KYV -overvåker -yter bistand

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer -

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Nasjonalt seminar om beredskap mot akutt forurensning 28. 29. oktober 2016 Hva skal jeg si noe om? Nytt fra

Detaljer

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg snakke om? Jeg skal

Detaljer

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Full City Full City Prioriterte miljøområder Mølen, Nevlungstranda, Oddanne fort og Hummerbakken

Detaljer

Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup

Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 28 Tittel: Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Åpen Utløpsdato: Distribusjon: Kan distribueres fritt Status

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Beredskapsdagen Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO Strategi Effektivt og robust oljevern Samarbeid Utvikling Oppdrag

Detaljer

Klifs søknadsveileder

Klifs søknadsveileder Klifs søknadsveileder Resultater av det pågående arbeidet med hovedfokus på kravene om miljørisiko- og beredskapsanalyse Ingeborg Rønning Lokasjon og tidsperiode Analysene bør normalt gjennomføres slik

Detaljer

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap Norsk Oljevernforening for Operatørselskap Tema NOFO Rolledeling Barrierer i NOFOs oljevernberedskap Ressurser Trening og kompetanse Teknologi utvikling Oljevernutviklingen i Nord Videre utvikling / strategi

Detaljer

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Naionell konferens oljeskadeskydd, Göteborg, 2. desember 2015 Kystverket Kystverkets ansvarsområder

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo. Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Tor Eivind Moss Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.no NOFO NOFO etablerer og ivaretar oljevernberedskap på norsk sokkel for

Detaljer

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

ELS, ICS. Hva velger vi?

ELS, ICS. Hva velger vi? ELS, ICS. Hva velger vi? Tor Eivind Moss operasjon NOFO ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening

Detaljer

Oljevernberedskap i Lofoten og Vesterålen

Oljevernberedskap i Lofoten og Vesterålen Oljevernberedskap i Lofoten og Vesterålen Delprosjekt 7 - Beredskapsplan Norwegian Petro Services AS Tittel: Oljevernberedskap i Lofoten og Vesterålen - Beredskapsplan Prosjektansvarlig: Stein Thorbjørnsen

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Brodokument mellom operatørene og Kystverket Versjon 2 31. januar 2016 Brodokument

Detaljer

Spesialteamsamling august Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør

Spesialteamsamling august Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør Spesialteamsamling 19-21 august 2014 Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør Hvorfor har vi Spesialteamet, hva gjør de? Spesialteamet er første innsatsstyrke ved oljevernaksjoner Støttespiller

Detaljer

Norges rikeste miljøvernorganisasjon

Norges rikeste miljøvernorganisasjon Oljeindustriens behov for beredskap rundt håndtering av oljeskadet vilt NOFO Norges rikeste miljøvernorganisasjon http://www.youtube.com /watch?v=hxfwfjz59pk Ståle Jensen Miljørådgiver / Environmental

Detaljer

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21.

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. Kystberedskap Status for Oslofjorden Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. april 2016 Kystverket - ansvarsområder Nøkkelinformasjon: - Ca 1100 ansatte - Budsjett

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat

Oljevernberedskapen for Goliat Oljevernberedskapen for Goliat Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen 25.3.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Kort om Goliat Utbygging og framdrift Strategi for styrket

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven boring av avgrensningsbrønn og produksjonsbrønner på Goliatfeltet, PL 229 og 229B Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen Beredskap i Kystverket Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen 1 2 Beredskapsavdelingen Beredskapsdirektør Horten Seksjon for Teknikk og logistikk (BLT) Seksjon

Detaljer

Beredskapsanalyse Gudrunfeltet

Beredskapsanalyse Gudrunfeltet Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, fra åpent hav til kyst- og strandsone Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2018-04-08 Side 1 av 18 Tittel: Beredskapsanalyse

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket 1 -Organisasjon -Atomreaktorulykke i skip -Akutt oljeforurensning fra skip Roger Hoel

Detaljer

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.2013 Steinar Lodve Gyltnes Seksjonssjef Logistikk og teknologi Bakgrunn Agenda Styrking beredskap kommuner-/ IUA Samarbeidsavtale

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

PL057 og PL089 Snorre Expansion Project

PL057 og PL089 Snorre Expansion Project PL057 og PL089 Snorre Expansion Project Konsekvensutredning Oppsummering av høringsuttalelser og tilsvar Vedlegg 4 Statoil utholdenhet i oljevernaksjon FM_160354_2 Desember 2017 Utholdenhet og opptrapping

Detaljer

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Sortland, 30.10 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Samarbeidet med kystvakten om oljevern Samarbeid om oljevern

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon Norsk Oljevernforening For Operatørselskap ICS organisering Tor Eivind Moss Beredskapskonferansen 2017 Operasjonsseksjon Hva er ICS? Incident Command System Et standardisert ledelsessystem designet for

Detaljer

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2.

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. Nytt fra beredskapsavdelingen Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg si noe om? Kystverket Innrapporterte hendelser til Kystverket

Detaljer

KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET

KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET Sak : Depot på Fedje Dato: Til: 17.10.2005 TCS Kopi til: Fra: RHe, OL Johan Marius Ly Bakgrunn Notatet er utarbeidet som delsvar på brev fra FKD vedrørende "Oppfølging av St.Meld.nr.14

Detaljer

IUA samling 23-24mars 2015

IUA samling 23-24mars 2015 IUA samling 23-24mars 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Status og oppdatering» Henning Lysgaard Beredskapsdirektør/NOFO Jeg vil komme inn på: Organisering, ansvar og oppgaver NOFO strategi

Detaljer

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 -

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 - ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015-1 INNHOLD FORORD 4 PROGRAM 6 OVERSIKT POSTER 9 POST 1 10 POST 2 10 POST 3 11 POST 4 11 POST 5 12 POST 6 14 POST 7 14 POST 8 15 POST 9 16 POST 10 16 POST 11 17

Detaljer

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV AKSJON OLJEVERN Hentet fra Kystverkets historiske arkiv Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? Crete Cement Federal Kivalina Fjord Champion Full City Godafoss Gudrun Gisladottir Petrozavodsk

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7218/8-1, Byrkje, PL 607, GDF SUEZ E&P NORGE AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Program 1000-1010 Velkommen 1010-1145 Organisering av Norsk beredskap mot akutt forurensning Pågående prosesser med fokus på styrking av det statlige aksjonsapparatet

Detaljer

Kurs og øvelseskalender 2014

Kurs og øvelseskalender 2014 Kurs og øvelseskalender 2014 Beredskapssenteret v/bjørn H. Utne 2014 Beredskapssenteret har fått tilsatt 15 nye medarbiedere. De fleste blir involvert i kurs og øvelsesaktiviteten På selve kurskalenderen

Detaljer

Boring og produksjon på Ula og Tambar

Boring og produksjon på Ula og Tambar Aker BP Postboks 65 1324 Lysaker Oslo, 18.12.2017 Deres ref.: AkerBP-Ut-2017-0314 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1531 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Boring og produksjon på Ula og Tambar Vedtak

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7324/2-1, Apollo, PL615 Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer