Miljørisiko- og beredskapsanalyse for utbygging og drift av Valemonfeltet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørisiko- og beredskapsanalyse for utbygging og drift av Valemonfeltet"

Transkript

1 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 13

2 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for utbygging og drift av Valemonfeltet Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon: Internal Fritt i Statoilkonsernet Utløpsdato: Status Final Utgivelsesdato: : Eksemplar nr.: Forfatter(e)/Kilde(r): Tom Sørnes Omhandler (fagområde/emneord): Miljørisiko, akutte utslipp, oljevernberedskap Merknader: Trer i kraft: Ansvarlig for utgivelse: Oppdatering: Myndighet til å godkjenne fravik: Fagansvarlig (organisasjonsenhet): Fagansvarlig (navn): Dato/Signatur: TNE PRT HSET ET Anette Boye Utarbeidet (orginasjonsenhet): Utarbeidet (navn): Dato/Signatur: TNE PRT HSET ET Tom Sørnes Anbefalt (organisasjonsenhet): Anbefalt (navn): Dato/Signatur: TNE PRT HSET ET Marianne B. Tangvald Godkjent (organisasjonsenhet): Godkjent (navn): Dato/Signatur: TNE PRT HSET ET Kåre Salte Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 2 av 13

3 Innhold 1 Sammendrag Innledning Definisjoner og forkortelser Bakgrunn Aktivitetsbeskrivelse Statoils akseptkriterier for miljørisiko Metodikk Miljørisikoanalyse Beredskapsanalyse Miljørisikoanalyse Geografisk lokasjon Type operasjon og utslippssannsynlighet Utblåsningsrater og varigheter Væsketype Årstid Beskrivelse av miljøressurser/vøker Oppsummering av sammenligningsparametere Sammenligning mot Statoils akseptkriterier Konklusjon miljørisiko Beredskapsanalyse Referanser Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 3 av 13

4 1 Sammendrag Statoil forbereder utbygging og drift av gass- og kondensatfeltet Valemon. Feltet er lokalisert i blokkene 34/10 og 34/11, mellom Kvitebjørn og Gullfaks Sør, i den nordlige delen av Nordsjøen. Feltet bygges ut med en frittstående plattform. Etter 1. trinns separasjon vil gassen eksporteres til Heimdalplattformen via rørledningen Huldra-Heimdal, mens kondensatet eksporteres til Kvitebjørnplattformen. Det er planlagt 11 produksjonsbrønner og 1 injeksjonsbrønn, med borestart i 2012 og produksjonsstart i I forkant av konsekvensutredningen for Valemon har Statoil gjennomført en referansebasert miljørisikoog beredskapsanalyse, hvor miljørisikoen forbundet med utbyggingen og driften av Valemon er vurdert ved å sammenligne sentrale parametere for den planlagte aktiviteten med tilsvarende parametere for GFA (Gullfaks A). Avstanden mellom GFA og Valemon er ~22 km. Tabell 1.1 viser en oppsummering av denne sammenligningen. Tabell 1.1: Sammenligning av sentrale parametere knyttet til miljørisiko mellom Valemon og Gullfaks A Parameter Valemon Gullfaks A Kriteriet Sammenligning Geografisk lokasjon N N <50 km fra OK E E referansefeltet eller -operasjonen ~22 km fra Gullfaks A Oljetype Egenskaper tilsvarende Kvitebjørn kondensat / lettolje Gullfaks A Tilsvarende eller kortere levetid på sjøen OK Sannsynlighet for utslipp Borefase ( ): 9.45x10-4 Prod.fase ( ): 1.21x x10-3 Tilsvarende eller lavere Utblåsningsrate, Boring: 913 m 3 /d Overflate: 2000 m 3 /d Tilsvarende eller forventet verdi Produksjon: 706 m 3 /d Sjøbunn: 4100 m 3 /d lavere Forventet maksimal 89 dager 60 dager Tilsvarende eller varighet av et lavere overflateutslipp Fordeling av Overflate: 60% Overflate: 94.2% Sannsynligheten sannsynligheten for Sjøbunn: 40% Sjøbunn: 5.8% for overflateutblåsning: utblåsning på sjøbunn og overflate tilsvarende eller lavere Analyseperiode Hele året Hele året Referanseanalysen må dekke den aktuelle analyseperioden OK OK 1 OK 2 OK OK Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 4 av 13

5 1 Brønnene som planlegges på Valemonfeltet defineres som HPHT-brønner. Ved en evt. gassutblåsning vil kondensat kunne felles ut av brønnstrømmen. Utblåsningsraten for kondensat = utblåsningsraten for gass dividert på GOR (14025 m 3 /m 3 ) [1]. Utblåsningsratene for Valemon er, rent konservativt, kun beregnet for utblåsning over riggen (overflateutblåsning). 2 Se kapittel 3.3. Resultatene fra sammenligningen viser at miljørisikoen forbundet med utbyggingen og driften av Valemon er lav, maksimalt 4.8 % av den risikoen Statoil aksepterer for sine aktiviteter. Med utgangspunkt i høy fordampning, stor naturlig dispergering og lav viskositet er mekanisk oppsamling vurdert som et lite hensiktsmessig beredskapstiltak ved et eventuelt uhellsutslipp fra Valemonfeltet. Kort levetid på overflaten vil samtidig redusere mulighetene for og verdien av kjemisk dispergering. Overvåking og fjernmåling, samt etterkantundersøkelser, vil derfor være de primære beredskapstiltakene ved et akutt kondensatutslipp fra Valemon. Pga. antatt høye konsentrasjoner av gass fra fordampningen av kondensat vil man, av sikkerhetsmessige grunner, følge et eventuelt flak på noe avstand. Denne beredskapsvurderingen tar utgangspunkt i forvitringsegenskapene til Kvitebjørns kondensat. Ifm. utbyggingen av Valemonfeltet vil det tas ut væskeprøver som skal analyseres for å fastsette kondensatets forvitringsegenskaper. Deretter må det vurderes hvorvidt egenskapene til kondensatet fra Valemon skiller seg fra Kvitebjørns kondensat i en slik grad at analyseresultatene i dette dokumentet påvirkes. Hvis så er tilfelle, bør en ny miljørisiko- og beredskapsanalyse gjennomføres, basert på oppdatert informasjon. 2 Innledning 2.1 Definisjoner og forkortelser Sentrale ord og uttrykk som inngår i miljørisikoanalysen er kort beskrevet nedenfor: Akseptkriterium: Verbal eller tallfestet grense for hvilket risikonivå som aksepteres. ALARP: As low as reasonably practicable ; prinsipp som benyttes ved vurdering av risikoreduserende tiltak. Sannsynligheten for miljøskade er i ALARP-området når den overstiger halvparten av akseptkriteriet. Bestand: Gruppe av individer innen en art som befinner seg i et bestemt geografisk område i en bestemt tidsperiode (naturlig avgrenset del av en populasjon). DFU: Definert fare- og ulykkessituasjon. Influensområde: Område som med mer enn 5 % sannsynlighet vil bli berørt av et oljeutslipp, hvor det er tatt hensyn til fordelingen over alle utslippsrater og -varigheter. Miljø: Et ytre miljø som kan bli berørt av oljeutslipp til sjø, dvs. det marine miljø. Miljørisikoanalyse: Risikoanalyse som vurderer risiko for ytre miljø. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 5 av 13

6 Miljøskade: Direkte eller indirekte tap av liv for en eller flere biologiske ressurser, på grunn av et oljeutslipp, som kan beskrives på individ- eller bestandsnivå. For at et oljeutslipp skal kunne gi en miljøskade må restitusjonstiden for den mest sårbare bestanden være lenger enn 1 måned. Miljøskadekategori: Kategorisering av miljøskader i henholdsvis mindre, moderat, betydelig eller alvorlig på grunnlag av restitusjonstid for den mest sårbare bestanden: Mindre: en miljøskade med restitusjonstid mellom 1 måned og 1 år. Moderat: en miljøskade med restitusjonstid mellom 1 år og 3 år. Betydelig: en miljøskade med restitusjonstid mellom 3 år og 10 år. Alvorlig: en miljøskade med restitusjonstid over 10 år. Operasjon: En enkel, tidsbegrenset arbeidsoperasjon som kan medføre akutte uhellsutslipp, f.eks boring av en letebrønn, som inkluderer all aktivitet fra at leteriggen er på borelokasjonen til den forlater lokasjonen. Ressurs eller biologisk ressurs: Levende organismer, f.eks plankton, tang og tare, virvelløse dyr, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Restitusjonstid: Den tiden det tar etter en akutt reduksjon før den aktuelle ressursen har tatt seg opp til (omtrentlig) normalnivået. Den akutte reduksjonen skjer (her) som følge av et oljeutslipp. VØK: Verdsatte Økologiske Komponenter. En VØK er en populasjon, et samfunn eller et habitat (naturområde) som: - Er viktig for lokalbefolkningen (ikke bare økonomisk), eller - Har regional, nasjonal eller internasjonal verdi, eller - Har stor økologisk, vitenskapelig, estetisk og/eller økonomisk verdi, og som - Vil være dimensjonerende med hensyn på gjennomføring av risikoreduserende tiltak. 2.2 Bakgrunn I forkant av konsekvensutredningen for Valemon har Statoil gjennomført en referansebasert miljørisikoog beredskapsanalyse. Formålet med miljørisikoanalysen er å kartlegge risikonivået for det ytre miljøet i forbindelse med utbygging og drift av feltet, og å sammenholde risikoen mot de gjeldende feltspesifikke akseptkriteriene (Tabell 2.1). Formålet med beredskapsanalysen er å kartlegge behovet for beredskap ved akutt forurensning. Dette skal gi grunnlag for valg og dimensjonering av oljevernberedskap i forbindelse med akutte uhellsutslipp. Aktivitetsforskriftens 64 og Styringsforskriftens 16 stiller krav til beregning av risiko for miljøforurensning ved akutte utslipp som grunnlag for beredskapsetablering. 2.3 Aktivitetsbeskrivelse Statoil forbereder utbygging og drift av gass- og kondensatfeltet Valemon. Feltet er lokalisert i blokkene 34/10 og 34/11, mellom Kvitebjørn og Gullfaks Sør, i den nordlige delen av Nordsjøen (Figur 2.1). Vanndybden i området er ~135 m og korteste avstand til land er ~130 km. Avstanden til Gullfaks A (GFA), som fungerer som referanse ift. miljørisikovurderingen for Valemon, er ~22 km. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 6 av 13

7 Valemonfeltet bygges ut med en frittstående plattform. Etter 1. trinns separasjon vil gassen eksporteres til Heimdal via rørledningen Huldra-Heimdal, mens kondensatet eksporteres til Kvitebjørn. Det er planlagt 11 produksjonsbrønner og 1 injeksjonsbrønn, med borestart i 2012 og produksjonsstart i Figur 2.1: Lokasjon for Valemonfeltet 2.4 Statoils akseptkriterier for miljørisiko For å vurdere miljørisikoen forbundet med benyttes Statoils akseptkriterier for feltspesifikk miljørisiko (Tabell 2.1). Kriteriene er fastsatt med bakgrunn i prinsippet om at: "Restitusjonstiden etter en miljøskade, for den mest sårbare bestanden, skal være ubetydelig i forhold til forventet tid mellom slike miljøskader". Tabell 2.1: Statoils akseptkriterier for miljørisiko Miljøskade Feltspesifikk risiko per år: Installasjonsspesifikk risiko per år: Operasjonsspesifikk risiko per operasjon: Mindre < 2 x 10-2 < 1 x 10-2 < 1 x 10-3 Moderat < 5 x 10-3 < 2,5 x 10-3 < 2,5 x 10-4 Betydelig < 2 x 10-3 < 1 x 10-3 < 1 x 10-4 Alvorlig < 5 x 10-4 < 2,5 x 10-4 < 2,5 x Metodikk Miljørisikoanalyse I en fullstendig miljørisikoanalyse sammenstilles sannsynligheten for utslippshendelser og den potensielle miljøskaden forbundet med disse. Oljedriftsmodeller gir grunnlaget for beregningen av skadeomfang på utvalgte Verdsatte Økologiske Komponenter (VØKer) i influensområdet. Metodikken for miljørisikoanalyser og begrepsdefinisjonene er fullstendig beskrevet i OLFs veiledning for miljørettede risikoanalyser [2]. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 7 av 13

8 Miljørisikoanalysen for er utført som en referansebasert analyse, hvor miljørisikoen for Valemon er vurdert ved å sammenligne sentrale parametere for den planlagte aktiviteten med tilsvarende parametere for Gullfaks A. Miljørisikoen er vurdert med bakgrunn i følgende forhold: Geografisk lokasjon Definerte fare- og ulykkessituasjoner Type operasjon og utslippssannsynlighet Utslippsrater og -varigheter Oljetype Årstid Naturressurser (Verdsatte Økologiske Komponenter) En detaljert gjennomgang av parametrene er dokumentert i kapittel Beredskapsanalyse Generelt blir Statoils krav til oljevernberedskap satt ut fra to delprosesser. For barriere 1 og 2 beregnes et systembehov basert på en fullstendig rate- og varighetsmatrise og forventet oljetype. Krav til responstid settes til beste oppnåelige responstid til borelokasjon. Dette er i samsvar med forutsetninger og metodikk som er benyttet i NOFOs planverk [3]. For barriere 3 og 4 settes det krav til mobilisering etter behov og iht NOFOs planverk for produserende felt i området [3]. 3 Miljørisikoanalyse 3.1 Geografisk lokasjon Valemonfeltet ligger mellom Kvitebjørn og Gullfaks Sør, i den nordlige delen av Nordsjøen, og avstanden til Gullfaks A er ~22 km. Miljørisikoanalysen for Gullfaks A [4], sist oppdatert , kan derfor brukes som referanse ift. miljørisikovurderingen for Valemon. 3.2 Type operasjon og utslippssannsynlighet Ettersom alle brønnene på Valemonfeltet bores i perioden , mens produksjonen settes igang i 2014, så er den totale utslippssannsynligheten beregnet separat for periodene (både boring og produksjon) og (kun produksjon) (Tabell 3.1 og 3.2). Tabell 3.1: Planlagt aktivitetsnivå på Valemonfeltet i perioden Type operasjon/aktivitet Maksimalt antall operasjoner eller brønner i produksjon Utslippssannsynlighet (per operasjon eller brønn) (per år) Boring (HPHT) x 10-4 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 8 av 13

9 Komplettering x 10-5 Produksjon x 10-5 Brønnoverhaling x 10-4 Kveilerørsoperasjon x 10-4 Kabeloperasjon x 10-5 Total utslippssannsynlighet* 9.45 x 10-4 *Den totale utslippssannsynligheten = produktene av antall operasjoner multiplisert med den respektive utslippssannsynligheten for hver operasjon. Tabell 3.2: Planlagt aktivitetsnivå på Valemonfeltet i perioden Type operasjon/aktivitet Maksimalt antall operasjoner eller brønner i produksjon (per år) Utslippssannsynlighet (per operasjon eller brønn) Boring (HPHT) x 10-4 Komplettering x 10-5 Produksjon x 10-5 Brønnoverhaling x 10-4 Kveilerørsoperasjon x 10-4 Kabeloperasjon x 10-5 Total utslippssannsynlighet* 1.21 x 10-3 *Den totale utslippssannsynligheten = produktene av antall operasjoner multiplisert med den respektive utslippssannsynligheten for hver operasjon. Brønnene på Valemonfeltet planlegges boret med en jack-up, som har Blow Out Preventor (BOP) plassert på dekk. Basert på informasjon fra Scandpower, og en samlet vurdering av scenarier og type plattform, så er frekvensfordelingen mellom overflate- og sjøbunnsutblåsning satt til 60/40. Tilsvarende fordeling er i referanseanalysen satt til 94.2/ Utblåsningsrater og varigheter Brønnene som planlegges på Valemonfeltet defineres som HPHT-brønner. Ved en evt. gassutblåsning vil kondensat kunne felles ut av brønnstrømmen. Som en konservativ forenkling, så er utblåsningsratene for Valemonfeltet kun beregnet for utstrømning over riggen, dvs. overflateutslipp [1]. Simuleringene er utført for strømning gjennom borestreng, casing annulus og produksjonsstreng, samt for boring gjennom kun to eller alle tre reservoarene (Brent, Cook og Statfjord). Resultatene er presentert i Tabell 3.3. Tabell 3.3: Beregnede rater ved en gassutblåsning fra Valemonfeltet [1] Lav produktivitet [MSm 3 /d] Middels produktivitet [MSm 3 /d] Høy produktivitet [MSm 3 /d] Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 9 av 13

10 Strømning fra Brent, Cook og Statfjord Strømning fra Brent og Cook Strømning gjennom produksjonsstreng Utblåsningsratene for kondensat fremkommer ved å dele gassratene på GOR (14025 m 3 /m 3 ) [1]. Statoils egen fagekspertise anbefaler at 12.8 MSm 3 gass/døgn benyttes som dimensjonerende utblåsningsrate for borefasen, mens 9.9 MSm 3 gass/døgn benyttes for produksjon og intervensjoner [5]. Begge ratene ansees som konservative og 9.9 MSm 3 gass/døgn tilsvarer hhv. 913 og 706 Sm 3 kondensat/døgn. Rate- og varighetsmatrisen som er benyttet i den miljørettede risikoanalysen for Gullfaks A er presentert i Tabell 3.4. Forventningsverdien for en overflateutblåsning er 2000 Sm 3 olje/døgn, mens tilsvarende for en sjøbunnsutblåsning er 4100 Sm 3 olje/døgn. Verdiene for Gullfaks A ligger mao. langt over de konservative estimatene for Valemonfeltet. Tabell 3.4: Rate- og varighetsfordeling for Gullfaks A Scenario Rate (Sm 3 /d) Varighet (døgn) Overflate ,446 0,178 0,097 0,073 0,016 Overflate ,077 0,031 0,017 0,013 0,003 Overflate ,028 0,011 0,006 0,005 0,001 Overflate ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Overflate ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sjøbunn ,202 0,086 0,067 0,077 0,048 Sjøbunn ,130 0,056 0,043 0,050 0,031 Sjøbunn ,050 0,022 0,017 0,019 0,012 Sjøbunn ,021 0,009 0,007 0,008 0,005 Sjøbunn ,017 0,007 0,006 0,006 0,004 Tiden til boring av avlastningsbrønn beregnes med bakgrunn i operasjonelle og brønnspesifikke forhold, og inkluderer tid til beslutninger, mobilisering av rigg, transitt, oppankring, boring, geomagnetisk styring og dreping av brønnen. Med utgangspunkt i informasjon fra Valemonprosjektet, så er tiden for boring av en avlastningsbrønn beregnet vha. Monte Carlo-simuleringer. Forventet varighet for Valemon er 89 dager. Dette er lenger enn antatt varighet for Gullfaks A, som er estimert til 60 dager. Men, siden de beregnede utblåsningsratene for Valemon er betydelig lavere enn for Gullfaks A, samtidig som kondensat har en mye kortere levetid på sjø enn olje fra Gullfaks A, så vil ikke en utblåsning fra Valemonfeltet kunne medføre et like stort influensområde som i referanseanalysen. Til tross for lenger varighet så vurderes med andre ord drivbaneberegningene fra den miljørettede risikoanalysen for Gullfaks A som konservative for Valemon. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 10 av 13

11 3.4 Væsketype En gjennomgang av gass- og væskeprøvene hentet ut ifm. leteboring på Valemonfeltet i perioden 1985 til 2006 viser at Kvitebjørns kondensat i denne sammenheng er en naturlig, men konservativ, referanse [6]. I referanseanalysen ble drivbaneberegningene gjennomført med oljetypen Gullfaks A. Tabell 3.5 viser de to væsketypenes forvitringsegenskaper ved ulike temperaturer og vindstyrker. Representative verdier for Valemonfeltet er hentet fra et nylig gjennomført forvitringsstudie for Kvitebjørns kondensat [7]. Tabell 3.5: Kvitebjørn kondensat (representativt for Valemon) og olje fra Gullfaks A; forvitringsegenskaper ved 2 og 12 timer, for sommer og vinter Forvitringsegenskaper Valemon (Kvitebjørns kondensat) Gullfaks A Sommer 15 C, 5 m/s vind Vinter 5 C, 10 m/s vind Sommer 15 C, 5 m/s vind Vinter 5 C, 10 m/s vind 2 timer Vannopptak 17 % 13 % 23 % 54 % Emulsjonens viskositet 40 cp 500 cp 200 cp 2100 cp Fordampet 32 % 36 % 15 % 17 % Nedblandet 1 % 13 % 1 % 11 % 12 timer Vannopptak 35 % 20 % 67 % 74 % Emulsjonens viskositet 250 cp 1800 cp 5000 cp cp Fordampet 47 % 48 % 24 % 23 % Nedblandet 7 % 45 % 5 % 44 % Kondensatet fra Kvitebjørn har et lavere vannopptak enn oljen fra Gullfaks A, og danner en emulsjon med langt lavere viskositet. Kondensatet fordamper samtidig raskere enn oljen fra Gullfaks A, og den naturlige nedblandingen er større. Oljen fra Gullfaks A kan, for alle relevante forvitringsparametere, regnes som en svært konservativ referanse for kondensatet fra Kvitebjørn (ref. kapittel 3.3). 3.5 Årstid Den miljørettede risikoanalysen for Gullfaksfeltet ble gjennomført som en helårig analyse, og vil dermed dekke den planlagte aktiviteten på Valemonfeltet. 3.6 Beskrivelse av miljøressurser/vøker I referanseanalysen [4] ble de artene som tilfredsstiller kravene til Verdsatte Økologiske Komponenter ift. sårbarhet overfor oljeforurensning valgt ut. Følgende naturressurser er inkludert i miljørisikoanalysen for Gullfaks A: kystnære populasjoner av sjøfugl (bla. alke, gråstrupedykker, storskarv og toppskarv), sjøfugl på åpent hav (bla. alkekonge, havhest og lomvi), sjøpattedyr (bla. steinkobbe), samt egg- og larver av sild og torsk. Siden influensområdet til Gullfaks A også omfatter landruter, er det i referanseanalysen utført en vurdering av skade på strand, med utgangspunkt i sårbare habitater langs kysten. Da influensområdet for Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 11 av 13

12 Gullfaks A vurderes som større enn det influensområdet man kan forvente for Valemon, vil også VØKene som er benyttet for beregning av miljørisiko i referanseanalysen være dekkende for Valemon. 3.7 Oppsummering av sammenligningsparametere Gjennom kapittel er det gjennomført en sammenligning mellom Valemonfeltet og Gullfaks A mht. geografisk lokasjon, type operasjon og utslippssannsynlighet, utblåsningsrater og varigheter, væsketype og analyseperiode. Sammenligningen kan kort oppsummeres slik; Valemon ligger nær (~22 km) Gullfaks A, og sannsynligheten for et uhellsutslipp fra Valemonfeltet er tilsvarende eller lavere enn for Gullfaks A. Utblåsningsraten for Valemon er langt lavere enn for Gullfaks A, samtidig som kondensat er langt mindre krevende enn olje mtp. oljevernberedskap. Når også den miljørettede risikoanalysen for Gullfaksfeltet ble gjennomført som en helårig analyse, og dermed dekker den planlagte aktiviteten på Valemon, så vurderes førstnevnte som en tilstrekkelig konservativ referanse for miljørisikovurderingen for Valemon. 3.8 Sammenligning mot Statoils akseptkriterier I Figur 3.1 presenteres den samlede miljørisikoen forbundet med aktiviteten på Gullfaks A, vist som andel av Statoils akseptkriterier (til venstre) og sannsynlighet for miljøskade (til høyre). Høyest sannsynlighet for skade er beregnet for sjøfugl på åpent hav. Miljørisiko Gullfaks A Miljørisiko Gullfaks A 12 3,0E ,5E-04 Andel av akseptkriteriet (%) Sannsynlighet for skade 2,0E-04 1,5E-04 1,0E-04 5,0E-05 0 Mindre (<1 år) Moderat (1-3 år) Betydelig (3-10 år) Alvorlig (>10 år) 0,0E+00 Mindre (<1 år) Moderat (1-3 år) Betydelig (3-10 år) Alvorlig (>10 år) Overflate Sjøbunn Overflate Sjøbunn Figur 3.1: Samlet miljørisiko vist som andel av akseptkriteriet (til venstre) og som sannsynlighet for skade (til høyre) ved en utblåsning fra Gullfaks A. 3.9 Konklusjon miljørisiko Miljørisikoen for Gullfaks A utgjør maksimalt 9.6 % av Statoils installasjonsspesifikke akseptkriterier. Siden de installasjonsspesifikke akseptkriteriene kun er halvparten av de feltspesifikke, og det er de sistnevnte som skal benyttes for Valemon, så utgjør miljørisikoen forbundet med utbyggingen og driften av Valemon maksimalt 4.8 % av den risikoen Statoil aksepterer for sine aktiviteter. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 12 av 13

13 4 Beredskapsanalyse Oljevernberedskap, som et konsekvensreduserende tiltak, vil være et viktig bidrag til reduksjon av risiko for miljøskade. Effektiv oljevernberedskap vil redusere oljemengdene på sjøen, og videre føre til reduksjon i det totale influensområdet for et mulig oljeutslipp. Statoils primære strategi for oljevern er mekanisk oppsamling på åpent hav nær kilden. Dispergering vil vurderes som et supplement under en aksjon, og NOFOs ressurser vil da kunne benyttes. Valemon En gjennomgang av gass- og væskeprøvene hentet ut ifm. leteboring på Valemonfeltet i perioden 1985 til 2006 viser at Kvitebjørns kondensat i denne sammenheng er en naturlig, men konservativ, referanse [5]. I 2009 gjennomførte SINTEF, pva. Statoil, en fullstendig forvitringsstudie av Kvitebjørn kondensat [7]. Pga. høy fordampning, stor naturlig dispergering og lav viskositet ble mekanisk oppsamling vurdert som et lite hensiktsmessig beredskapstiltak ved et eventuelt uhellsutslipp. Om vinteren (5 C, 10 m/s) vil bare 15 % av det opprinnelige utslippet gjenfinnes på overflaten etter 12 timer på sjøen. Etter 2 døgn vil utslippet være fullstendig forvitret (fordampet og naturlig dispergert) [7]. Tilsvarende beregning av massebalanse ved et uhellsutslipp om sommeren (15 C, 5 m/s) viser at 50 % av det opprinnelige utslippet vil kunne gjenfinnes på overflaten etter 12 timer på sjøen, og bare 15 % etter 5 døgn. Kondensatets korte levetid på overflaten vil redusere mulighetene for og verdien av kjemisk dispergering [7]. Med bakgrunn i beredskapsvurderingene for Kvitebjørns kondensat så vil overvåking og fjernmåling, samt etterkantundersøkelser, være de primære beredskapstiltakene ved et akutt kondensatutslipp fra Valemon. Pga. antatt høye konsentrasjoner av gass fra fordampningen av kondensat vil man, av sikkerhetsmessige grunner, følge et eventuelt flak på noe avstand. Denne beredskapsvurderingen tar utgangspunkt i forvitringsegenskapene til Kvitebjørns kondensat. Ifm. utbyggingen av Valemonfeltet vil det tas ut væskeprøver som skal analyseres for å fastsette kondensatets forvitringsegenskaper. Deretter må det vurderes hvorvidt egenskapene til kondensatet fra Valemon skiller seg fra Kvitebjørns kondensat i en slik grad at analyseresultatene i dette dokumentet påvirkes. Hvis så er tilfelle, bør en ny miljørisiko- og beredskapsanalyse gjennomføres, basert på oppdatert informasjon. Referanser [1] Add Energy (2010). Valemon Blowout Rates. [2] OLF (2007). Metode for miljørettet risikoanalyse (MIRA), revisjon [3] NOFOs planverk - [4] DNV (2008). MRA Tampen-området, Gullfaksfeltet. Rapportnr [5] Statoil (2010). Valemon Blowout Rates. [6] Statoil (2007). Valemon reservoir fluid evaluation update, PL [7] SINTEF (2009). Kvitebjørnoljen kartlegging av forvitringsegenskaper, vannløselighet og giftighet. Rapportnr. A Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 13 av 13

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Notat. 1 Bakgrunn. 2 Resultater fra miljørisikoanalysen Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL Vibeke Hatlø

Notat. 1 Bakgrunn. 2 Resultater fra miljørisikoanalysen Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL Vibeke Hatlø Notat Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL 2015-02-17 Til Vibeke Hatlø Kopi Anne-Lise Heggø, Louise-Marie Holst Fra Vilde Krey Valle Sak Vurdering av fortsatt gyldighet av miljørisikoanalysen for Volve fra

Detaljer

Klifs søknadsveileder

Klifs søknadsveileder Klifs søknadsveileder Resultater av det pågående arbeidet med hovedfokus på kravene om miljørisiko- og beredskapsanalyse Ingeborg Rønning Lokasjon og tidsperiode Analysene bør normalt gjennomføres slik

Detaljer

Miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing ved Troll A plattformen og rørledninger til Kollsnes

Miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing ved Troll A plattformen og rørledninger til Kollsnes Troll A plattformen og rørledninger til Kollsnes Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 6 Tittel: Miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing ved Troll A plattformen og rørledninger til

Detaljer

Identifisering av risikohendelser for ytre miljø

Identifisering av risikohendelser for ytre miljø Identifisering av risikohendelser for ytre miljø Når ulykker truer miljøet SFT/PTIL seminar Odd Willy Brude 11 februar 2009 Tema for presentasjonen Om miljørisikoanalyser Beregning av miljørisiko - Kvantifisering

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle Gradering: Open Status: Final Side 1 av 43 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle Dokumentnr.:

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/9-28S B-Vest Angkor Thom

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/9-28S B-Vest Angkor Thom 30/9-28S B-Vest Angkor Thom Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2016-07-31 Side 1 av 58 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon:

Detaljer

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell NOTAT TIL: ENI Norge v/ Ole Hansen, Erik Bjørnbom NOTAT NR.: 12OYMZB-3/ BRUDE FRA: DNV KOPI: DATO: 2010-08-19 SAKSBEH.: Odd Willy Brude Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse

Detaljer

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER Att: Morten A. Torgersen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Byrkje i Barentshavet - sammendragsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Byrkje i Barentshavet - sammendragsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS Rapport Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Byrkje i Barentshavet - GDF SUEZ E&P Norge AS Rapportnr./DNV Referansenr.: / 16PQGE-1 Rev. 0, 2013-06-11 Innholdsfortegnelse FORORD... 1

Detaljer

Sammenliging v6.2 vs Vind, Strøm, Modell, Standardisering Norsk olje og gass,

Sammenliging v6.2 vs Vind, Strøm, Modell, Standardisering Norsk olje og gass, Sammenliging v6.2 vs. 7.0.1 Vind, Strøm, Modell, Standardisering Norsk olje og gass, 05.11.15 Agenda - Bakgrunn - Arbeid utført - Status - Resultater best tilgjengelige data og algoritmer - Anbefaling

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012

Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012 Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012 Ann Mari Vik Green, Klif Innhold Regelverk og veiledninger fra Klif Grunnprinsipper bak krav til dimensjonering Spesielle problemstillinger

Detaljer

OPERAto-basert Miljørisikoanalyse (MRA) for avgrensningsbrønn 16/1-23S i PL338 i Nordsjøen

OPERAto-basert Miljørisikoanalyse (MRA) for avgrensningsbrønn 16/1-23S i PL338 i Nordsjøen OPERAto-basert Miljørisikoanalyse (MRA) for avgrensningsbrønn 16/1-23S i PL338 i Nordsjøen Lundin Norway AS Rapport Nr.: 2014-1504, Rev 00 Dokument Nr.: 18SRTN2-4 Dato: 2014-12-05 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og drift av Dagny og Eirin-feltet

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og drift av Dagny og Eirin-feltet drift av Dagny og Eirin-feltet Gradering:Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 45 Tittel: Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og Dokumentnr.:

Detaljer

ESRA seminar Rate- og varighetsberegninger som grunnlag for dimensjonering av beredskap Hva skal man dimensjonere for?

ESRA seminar Rate- og varighetsberegninger som grunnlag for dimensjonering av beredskap Hva skal man dimensjonere for? ESRA seminar 22.03.12 Rate- og varighetsberegninger som grunnlag for dimensjonering av beredskap Hva skal man dimensjonere for? Managing the future today Forandret Macondo verden? 779000 m3 fordelt på

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6608/10-17S Cape Vulture

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6608/10-17S Cape Vulture Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6608/10-17S Cape Vulture Gradering: Open Status: Final Side 1 av 40 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6608/10-17S Cape Vulture Dokumentnr.:

Detaljer

Beredskapsanalyse for Tordisfeltet - nov 2014

Beredskapsanalyse for Tordisfeltet - nov 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 27 Tittel: Beredskapsanalyse for Tordisfeltet - nov 2014 Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Open Utløpsdato: Distribusjon: Fritt Status Final Utgivelsesdato:

Detaljer

Vurdering av utblåsningsrater for oljeproduksjonsbrønn på Edvard Grieg feltet

Vurdering av utblåsningsrater for oljeproduksjonsbrønn på Edvard Grieg feltet NOTAT TIL: Geir Olav Fjeldheim Lundin Norway AS NOTAT NR.: 1689ZWB-14/ RAKRU FRA: DNV KOPI: DATO: 2013-09-16 SAKSBEH.: Randi Kruuse-Meyer Vurdering av utblåsningsrater for oljeproduksjonsbrønn på Edvard

Detaljer

Referansebasert miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7220/11-3 Alta III i PL609 i Barentshavet

Referansebasert miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7220/11-3 Alta III i PL609 i Barentshavet Referansebasert miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7220/11-3 Alta III i PL609 i Barentshavet Lundin Norway AS Rapport Nr.: 2015-0110, Rev 00 Dokument Nr.:

Detaljer

1 SAMMENDRAG... 3 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 4 3 MILJØBESKRIVELSE OPPSUMMERING... 23 4 MILJØRISIKOANALYSE... 26 5 BEREDSKAPSANALYSE OLJEVERN...

1 SAMMENDRAG... 3 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 4 3 MILJØBESKRIVELSE OPPSUMMERING... 23 4 MILJØRISIKOANALYSE... 26 5 BEREDSKAPSANALYSE OLJEVERN... 62 2 av 62 Innhold Side 1 SAMMENDRAG... 3 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 4 2.1 IVAR AASEN-FELTET... 4 2.2 FORKORTELSER OG DEFINISJONER... 6 2.3 REGELVERK... 6 2.4 DET NORSKES HMS MÅL OG INTERNE KRAV... 7 2.5

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL 359. Lundin Norway AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL 359. Lundin Norway AS Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL Lundin Norway AS DNV Rapportnr. 2013-1810 Rev.01, 2014-01-24 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup

Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 28 Tittel: Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Åpen Utløpsdato: Distribusjon: Kan distribueres fritt Status

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 35/11-16 Juv

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 35/11-16 Juv Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2015-03-18 Side 1 av 48 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Internal Distribusjon: Fritt i

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/7-9 Njord NF2

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/7-9 Njord NF2 Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/7-9 Njord NF2 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 46 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/7-9 Njord NF2 Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

Miljørisikoanalyse. Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Miljørisikoanalyse. Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Miljørisikoanalyse Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet Kunnskapsinnhenting om virkninger

Detaljer

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet drift av Aasta Hansteen-feltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-05-31 Side 1 av 39 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-05-31 Side 2 av 39 Table of Contents 1 Sammendrag...

Detaljer

Beredskapsanalyse Gudrunfeltet

Beredskapsanalyse Gudrunfeltet Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, fra åpent hav til kyst- og strandsone Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2018-04-08 Side 1 av 18 Tittel: Beredskapsanalyse

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen Statoil ASA Rapportnr./ Rev. 00, 2014-06-20 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 16/1-28 Lille Prinsen

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 16/1-28 Lille Prinsen 16/1-28 Lille Prinsen Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2018-12-31 Side 1 av 48 Tittel: Miljørisiko - og beredskapsanalyse for letebrønn 16/1-28 Lille Prinsen Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt:

Detaljer

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Krafla Main Statfjord

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Krafla Main Statfjord Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Krafla Main Statfjord 1 Title: Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Krafla Main

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-3 Roald Rygg

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-3 Roald Rygg Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-3 Roald Rygg Gradering: Åpen Status: Final Side 2 av 37 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for letebrønn 7125/4-3 Ensis

Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for letebrønn 7125/4-3 Ensis letebrønn 7125/4-3 Ensis Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-06-21 Side 1 av 43 Tittel: Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon:

Detaljer

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 7319/12-1 Pingvin

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 7319/12-1 Pingvin Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 70 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 2 av 70 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 5 2.1 Definisjoner og forkortelser... 5 2.2

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6507/3-12 Mim

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6507/3-12 Mim Classification: Open Status: Final Expiry date: 2017-12-31 Page 1 of 57 Title: Miljørisiko - og beredskapsanalyse for letebrønn 6507/3-12 Mim Document no. : Contract no.: Project: Classification: Distribution:

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Lundin Norway AS. Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18M66JJ-2 Rev. 00,

DET NORSKE VERITAS. Lundin Norway AS. Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18M66JJ-2 Rev. 00, Rapport Referansebasert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7120/1-4 Gohta i PL492 i Barentshavet Lundin Norway AS Rapportnr./ Rev. 00, 2014-01-07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Referansebasert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn Alta i PL609 i Barentshavet

DET NORSKE VERITAS. Rapport Referansebasert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn Alta i PL609 i Barentshavet Rapport Referansebasert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn Alta i PL609 i Barentshavet Lundin Norway AS Rapportnr./ Rev. 00, 2014-03-21 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for 2/4-22 S Romeo

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for 2/4-22 S Romeo Security Classification: open - Status: Final Page 1 of 39 Security Classification: open - Status: Final Page 2 of 39 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 2.1 Definisjoner og forkortelser... 6 2.2

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-2 Snefrid N

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-2 Snefrid N Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-2 Snefrid N Gradering: Åpen Status: Final Side 2 av 38 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING METODE FOR MILJØRETTET RISIKOANALYSE (MIRA) REVISJON 2007

OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING METODE FOR MILJØRETTET RISIKOANALYSE (MIRA) REVISJON 2007 OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING METODE FOR MILJØRETTET RISIKOANALYSE (MIRA) REVISJON 2007 REVISJON APRIL 2007 Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2007-01-04 66111466 Godkjent av: Tor Jensen Head of

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-14 A & B Slemmestad/Haraldsplass

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-14 A & B Slemmestad/Haraldsplass Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-14 A & B Slemmestad/Haraldsplass Gradering: Open Status: Final Side 1 av 43 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-14 A & B

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse for Dagny & Eirin feltet i PL029 i Nordsjøen. Statoil ASA

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse for Dagny & Eirin feltet i PL029 i Nordsjøen. Statoil ASA Rapport Miljørisikoanalyse for Dagny & Eirin feltet i PL029 i Nordsjøen Statoil ASA Rapportnr./ Rev. 00, 2012-05-14 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 1 DEFINISJONER OG FORKORTELSER... 2

Detaljer

Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/8-6 Snilehorn

Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/8-6 Snilehorn letebrønn 6407/8-6 Snilehorn Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-06-05 Side 1 av 44 Tittel: Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon:

Detaljer

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 7325/1-1 Atlantis

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 7325/1-1 Atlantis Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2015-02-28 Side 1 av 43 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2015-02-28 Side 2 av 43 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 5 2.1 Definisjoner

Detaljer

Beredskapsanalyse: Visundfeltet Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, fra åpent hav til kystsone

Beredskapsanalyse: Visundfeltet Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, fra åpent hav til kystsone Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, fra åpent hav til kystsone Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 26 Tittel: Beredskapsanalyse: Visundfeltet Dokumentnr.:

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/1-28 S i PL338C

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/1-28 S i PL338C Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/1-28 S i PL338C Lundin Norway AS Rapportnr.: 2017-0937, Rev. 00 Dokumentnr.: 116EU76C-4 Dato: 2017-10-19 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Miljørisikoanalyse for boreaktivitet på Tordisfeltet basert på OPERATo

Miljørisikoanalyse for boreaktivitet på Tordisfeltet basert på OPERATo Tordisfeltet basert på OPERATo Gradering: Open Status: Final Side 1 av 32 Tittel: Miljørisikoanalyse for boreaktivitet på Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Open Utløpsdato: Distribusjon: Fritt

Detaljer

HMS konferansen 2010 Reaksjonstid og beredskapspunkter- hva er mulig- hvem setter normene- hva er godt nok? Tor Greger Hansen Statoil ASA

HMS konferansen 2010 Reaksjonstid og beredskapspunkter- hva er mulig- hvem setter normene- hva er godt nok? Tor Greger Hansen Statoil ASA HMS konferansen 2010 Reaksjonstid og beredskapspunkter- hva er mulig- hvem setter normene- hva er godt Tor Greger Hansen Statoil ASA Onsdag 09. juni 2010 2010-06-08 mulig-hvem setter normene-hva er godt

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) for letebrønn 7227/10-1 Saturn lokalisert i Barentshavet

Miljørisikoanalyse (MRA) for letebrønn 7227/10-1 Saturn lokalisert i Barentshavet Miljørisikoanalyse (MRA) for letebrønn 7227/10-1 Saturn lokalisert i Barentshavet Statoil ASA Rapportnr.: 2014-1033, Rev. 00 Dokumentnr.: 1HAMHV6-1 Dato for utgivelse: 2014-08-12 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 7220/2-1 Isfjell

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 7220/2-1 Isfjell 7220/2-1 Isfjell Gradering: Open Status: Final Side 1 av 32 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Open Utløpsdato: Distribusjon: Fritt Status

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved

Detaljer

Referansebasert miljørisikoanalyse (MRA) og beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7120/1-5 Gohta III i PL492 i Barentshavet

Referansebasert miljørisikoanalyse (MRA) og beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7120/1-5 Gohta III i PL492 i Barentshavet Referansebasert miljørisikoanalyse (MRA) og beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7120/1-5 Gohta III i PL492 i Barentshavet Lundin Norway AS Rapport Nr.: 2016-0673, Rev 00 Dokument Nr.: 111K6RTV-3

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/4-11 i PL 359

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/4-11 i PL 359 Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/4-11 i PL 359 Lundin Norway AS Rapportnr.: 2017-0920, Rev. 00 Dokumentnr.: 116EU76C-3 Dato: 2017-10-12 Innholdsfortegnelse DEFINISJONER

Detaljer

Årsrapport 2015 Gungne AU-GUNGNE-00002

Årsrapport 2015 Gungne AU-GUNGNE-00002 AU-GUNGNE-00002 Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 7 Tittel: Årsrapport 2015 Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: AU-GUNGNE-00002 Gradering: Distribusjon: Open Kan distribueres fritt Utløpsdato:

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Beredskapsanalyse for produksjonsboring på Goliat. ENI Norge AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Beredskapsanalyse for produksjonsboring på Goliat. ENI Norge AS DET NORSKE VERITAS Rapport Beredskapsanalyse for produksjonsboring på Goliat ENI Norge AS Rapportnr./DNV Referansenr.: / 12NLC0E-1 Rev. 01, 2011-09-22 Innholdsfortegnelse 1 KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

OPERATO styring av miljørisiko. Ole Ø Aspholm og Håvard Brandt 9. februar 2010

OPERATO styring av miljørisiko. Ole Ø Aspholm og Håvard Brandt 9. februar 2010 Ole Ø Aspholm og Håvard Brandt Styring av risiko RNNP - Arbeidet med å utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel, ble igangsatt i 1999/2000. Det har vært en aktiv

Detaljer

Boring av letebrønn 35/11-16 Juv PL 090B

Boring av letebrønn 35/11-16 Juv PL 090B Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 9. oktober 2013 Deres ref.: AU-EPN D&W EXNC-00597 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1544 Saksbehandler: Hilde Knapstad Boring av letebrønn 35/11-16 Juv PL 090B Oversendelse

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen Statoil ASA Rapportnr./ Rev. 00, 2014-06-20 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 15/6-13 Gina Krog East 3

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 15/6-13 Gina Krog East 3 15/6-13 Gina Krog East 3 Gradering: Open Status: Final : Side 1 av 44 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Open Utløpsdato: Distribusjon:

Detaljer

Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-3 i PL533 i Barentshavet

Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-3 i PL533 i Barentshavet Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-3 i PL533 i Barentshavet Lundin Norway AS Report No.: 2017-0783, Rev. 01 Document No.: 1160OE6I-3 Date: 2017-09-05 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Referansebasert miljørisikoanalyse og forenklet beredskapsanalyse for letebrønnen H aribo 2/ i PL61 6. Edison Norge AS

Referansebasert miljørisikoanalyse og forenklet beredskapsanalyse for letebrønnen H aribo 2/ i PL61 6. Edison Norge AS HARIBO MRA OG BA Referansebasert miljørisikoanalyse og forenklet beredskapsanalyse for letebrønnen H aribo 2/1 1-1 1 i PL61 6 Edison Norge AS Report No.: 2015-4010, Rev. 00 Document No.: 1LWRGUF- 1 Date:

Detaljer

Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-2 i PL533 i Barentshavet

Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-2 i PL533 i Barentshavet Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-2 i PL533 i Barentshavet Lundin Norway AS Report No.: 2017-0455, Rev. 00 Document No.: 11495L0K-2 Date: 2017-05-31 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 26/10-1 Zulu i PL674 i Nordsjøen Lundin Norway AS

Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 26/10-1 Zulu i PL674 i Nordsjøen Lundin Norway AS Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 26/10-1 Zulu i PL674 i Nordsjøen Lundin Norway AS Rapport Nr.: 2014-1247, Rev 00 Dokument Nr.: 1JCMH9G-1 Dato: 2014-10-07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

SAMMENDRAG ENI NORGE AS MILJØRETTET RISIKO- OG BEREDSKAPSANALYSE BRØNN 7122/7-3 BRØNN 7122/7-4 BRØNN 7122/7-5 NOFO

SAMMENDRAG ENI NORGE AS MILJØRETTET RISIKO- OG BEREDSKAPSANALYSE BRØNN 7122/7-3 BRØNN 7122/7-4 BRØNN 7122/7-5 NOFO NOFO SAMMENDRAG MILJØRETTET RISIKO- OG BEREDSKAPSANALYSE BRØNN 7122/7-3 BRØNN 7122/7-4 BRØNN 7122/7-5 ENI NORGE AS RAPPORT NR: 1205-05-01 MÅNED: 02-05 Rev.: 00 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Energy Rapport Miljørisikoanalyse for utbygging og drift av Gudrun- og Sigrunfeltet. StatoilHydro ASA

DET NORSKE VERITAS. Energy Rapport Miljørisikoanalyse for utbygging og drift av Gudrun- og Sigrunfeltet. StatoilHydro ASA Energy Rapport Miljørisikoanalyse for utbygging og drift av Gudrun- og Sigrunfeltet StatoilHydro ASA Rapportnr./ Rev. 01, 2009-08-24 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 2 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 34/8-16 S Tarvos

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 34/8-16 S Tarvos Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 34/8-16 S Tarvos Gradering: Open Status: Draft Side 1 av 39 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 34/8-16 S Tarvos Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for brønn 16/1-18 i PL338. Lundin Norway AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for brønn 16/1-18 i PL338. Lundin Norway AS Rapport Forenklet beredskapsanalyse for brønn 16/1-18 i PL338 Lundin Norway AS Rapportnr./ Rev. 00, 2013-05-29 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Miljørisikovurderinger for ballastering med jernmalm i Digernessundet

Miljørisikovurderinger for ballastering med jernmalm i Digernessundet jernmalm i Digernessundet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-04-06 Side 1 av 19 Tittel: Miljørisikovurderinger for ballastering med Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Aasta Hansteen Gradering:

Detaljer

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-03-01 Side 1 av 8 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 8 1.4 Overskridelser

Detaljer

Oversendelse av klage over vedtak om tillatelse til boring av letebrønn 7319/12-1 Pingvin i PL 713

Oversendelse av klage over vedtak om tillatelse til boring av letebrønn 7319/12-1 Pingvin i PL 713 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 08.09.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7278 Saksbehandler: Hilde Knapstad Oversendelse av klage over vedtak om tillatelse

Detaljer

Miljørisikoanalyse for avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord

Miljørisikoanalyse for avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord Miljørisikoanalyse for avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord Gradering: Open Status: Final Side 1 av 29 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 4 2.1 Definisjoner og forkortelser... 4 2.2 Bakgrunn...

Detaljer

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

SEAPOPs verdi for miljøforvaltningen. SEAPOP seminar , Cecilie Østby, Miljødirektoratet

SEAPOPs verdi for miljøforvaltningen. SEAPOP seminar , Cecilie Østby, Miljødirektoratet SEAPOPs verdi for miljøforvaltningen SEAPOP seminar 15.04. 2015, Cecilie Østby, Miljødirektoratet SEAPOPs verdi for miljøforvaltningen Miljødirektoratet - hvem er vi Vårt arbeid med sjøfugl SEAPOPs verdi

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for Oseberg Sør feltet i Nordsjøen. Statoil ASA

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for Oseberg Sør feltet i Nordsjøen. Statoil ASA Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for Oseberg Sør feltet i Nordsjøen Statoil ASA Rapportnr./ Rev. 00, 2014-01-31 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 1 DEFINISJONER OG FORKORTELSER... 3 1 INNLEDNING...

Detaljer

Miljørisiko- og Beredskapsanalyse for avgrensningsbrønn 7222/10-1 Svanefjell appraisal i PL659 i Barentshavet

Miljørisiko- og Beredskapsanalyse for avgrensningsbrønn 7222/10-1 Svanefjell appraisal i PL659 i Barentshavet Memo til: Memo Nr.: 116WXS0B-7/ HELOS Aker BP v/nina Aas Fra: Helene Østbøll Dato: 2018-01-19 Skrevet av: Helene Østbøll og Odd Willy Brude (QA) Miljørisiko- og Beredskapsanalyse for avgrensningsbrønn

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Jotun

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Jotun Esso Norge AS Postboks 60 4064 STAVANGER Oslo, 08.07.2016 Deres ref.: S-38364 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/61 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse til produksjon

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk A national institute INSTITUTE OF MARINE RESEARCH TROMSØ DEPARTMENT INSTITUTE OF MARINE

Detaljer

2 Miljørisiko ved Heidruns eksisterende transportløsning

2 Miljørisiko ved Heidruns eksisterende transportløsning Notat Statoil ASA 2014-11-18 TPD TEX SST ETOP Til Knut Erik Fygle Kopi Håkon Graven og Hilde Igeltjørn Fra Vilde Krey Valle og Endre Aas Sak Vurdering av miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing

Detaljer

Krav i dagens regelverk til faglig vurdering av dispergering

Krav i dagens regelverk til faglig vurdering av dispergering Krav i dagens regelverk til faglig vurdering av dispergering Workshop dispergering NOFO 15.12.2011 Kirsti Natvig forurensningsforskriften Kap 19 om sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler

Detaljer

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap 2016-2020 Samarbeid Effektivt & robust oljevern Utvikling Strategi for NOFO 2016 2020 Innledning Sikkerhets - og beredskapsnivået knyttet til petroleumsvirksomheten

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Beredskapsanalyse: Oseberg Øst Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, åpent hav til kystsone

Beredskapsanalyse: Oseberg Øst Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, åpent hav til kystsone Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, åpent hav til kystsone Gradering: Åpen Status: Final : Side 1 av 31 Tittel: Beredskapsanalyse: Oseberg Øst Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt:

Detaljer

Teknisk Rapport Forvaltningsplan Norskehavet - Miljøkonsekvenser akutt utslipp. Olje- og energidepartementet

Teknisk Rapport Forvaltningsplan Norskehavet - Miljøkonsekvenser akutt utslipp. Olje- og energidepartementet Teknisk Rapport Forvaltningsplan Norskehavet - Miljøkonsekvenser akutt utslipp Rapport nr./dnv ref nr: REV, 2008-02-20 RAPPORT for 2002 Det Norske Veritas AS All rights reserved. This publication or parts

Detaljer

Denne siden inneholder ikke informasjon

Denne siden inneholder ikke informasjon 2 Denne siden inneholder ikke informasjon 3 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 4 2. INNLEDNING... 6 3. REVISJON AV OPPRINNELIG SØKNAD... 7 3.1 Flytting av boreperiode... 7 3.2 Flytting av borelokasjon... 7 3.2.1

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for undervannsaktivitet på Vale, Centrica Resources (Norge) AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 34/2-5 S Raudåsen i PL790 i Nordsjøen

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 34/2-5 S Raudåsen i PL790 i Nordsjøen Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 34/2-5 S Raudåsen i PL790 i Nordsjøen Aker BP ASA Rapportnr.: 2017-0650, Rev. 00 Dokumentnr.: 115B9DXN-3 Dato: 2017-07-21 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport OPERAto-basert Miljørisikoanalyse og forenklet Beredskapsanalyse for letebrønn 25/10-12 i PL625.

DET NORSKE VERITAS. Rapport OPERAto-basert Miljørisikoanalyse og forenklet Beredskapsanalyse for letebrønn 25/10-12 i PL625. Rapport OPERAto-basert Miljørisikoanalyse og forenklet Beredskapsanalyse for Lundin Norway AS Rapportnr./DNV Referansenr.: 2013-1184 / 1689ZWB-13 Rev. 0, 2013-09-17 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B)

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 200504042 Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering

Detaljer

Endring av tillatelse etter forurensingsloven for produksjon og drift på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS

Endring av tillatelse etter forurensingsloven for produksjon og drift på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 12.6.2015 Deres ref.: AU-DPN-OS SN-0038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Endring av tillatelse etter forurensingsloven

Detaljer

Oljedriftsmodellering for standard miljørisikoanalyser ved bruk av OSCAR beste praksis

Oljedriftsmodellering for standard miljørisikoanalyser ved bruk av OSCAR beste praksis Oljedriftsmodellering for standard miljørisikoanalyser ved bruk av OSCAR beste praksis DRIVERDATA, INNGANGSDATA OG INNSTILLINGER A N DERS BJØRGESÆTER, PETER LINDERSEN, A N DERS R UDBERG, CAT HRINE STEPHANSEN

Detaljer

Tillatelser etter forurensningsloven. Retningslinjer for søknader om petroleumsvirksomhet til havs

Tillatelser etter forurensningsloven. Retningslinjer for søknader om petroleumsvirksomhet til havs Tillatelser etter forurensningsloven Retningslinjer for søknader om petroleumsvirksomhet til havs TA 2847 2011 Forord Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) mottar og behandler hvert år et betydelig

Detaljer

OPERAto - basert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 16/1-24 i PL338 i Nordsjøen

OPERAto - basert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 16/1-24 i PL338 i Nordsjøen OPERAto - basert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 16/1-24 i PL338 i Nordsjøen Lundin Norway AS Rapport Nr.: 2014-1352, Rev 00 Dokument Nr.: 18SRTN2-2 Dato : 2014-10

Detaljer

Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø i risikoanalyser? Tore Sagvolden, Scandpower AS

Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø i risikoanalyser? Tore Sagvolden, Scandpower AS Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø i risikoanalyser? Tore Sagvolden, Scandpower AS Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø I risikoanalyser (offshore -olje og gass) Agenda:

Detaljer

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Innhold 1 Feltets status...4 1.1 Generelt...4 1.2 Produksjon av olje/gass...4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)...6 1.4 Overskridelser

Detaljer

Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 Stavanger Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9153

Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 Stavanger Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9153 Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 Stavanger Oslo, 14.02.2017 Deres ref.: REN-MDIR-2017-0001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9153 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til boring

Detaljer

Miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse for boring av 5 brønner på Oseberg Delta 2

Miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse for boring av 5 brønner på Oseberg Delta 2 Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 2014-05-12 AU-EPN-D&W DWS-00325 Marie Sømme Ellefsen Deres dato Deres referanse Miljødirektoratet v/ Anne Grete Kolstad Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Side

Detaljer