Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa."

Transkript

1 TEKNISK N O T A T Sep TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov.

2 Innhold 1 INNLEDNING BEREDSKAPSMESSIGE FORHOLD Resultater fra oljedriftsberegninger Analyse av gap i beredskapsbehov Metode Eksisterende beredskap i regionen Sammenligning av DFU er regional beredskap KONKLUSJON REFERANSER... 3 Gradering: Statoil internal Status: Draft Utløpsdato: Side 2 av 10

3 1 INNLEDNING Statoil skal bygge ut feltet Gjøa som ligger i Nordsjøen med korteste avstand til land på 36 km som er øya Værlandet. Feltet ligger på ca. 349 m dyp, sørvest for Florø. Feltet strekker seg over flere blokker, og ligger i nærheten av flere andre oljefelt: Gjøa ligger om lag 70 km nord for Troll B plattformen, 80 km nordøst for Kvitebjørn, 95 km nordøst for Gullfaks-C plattformen og 125 km nordøst for Brent. I forbindelse med utbyggingen er det utført miljørisikoanalyser for å vurdere de ulike utbyggingsalternativene. I dette notatet er beredskapsbehovet for feltutbyggingen belyst ved å analysere behovet ved en eventuell utblåsning fra Gjøa. Basis informasjonen er hentet fra Miljørettet risikoanalyse for utbygging og drift av Gjøa /1/, ref. tabell 2-1. Det er tidligere gjennomført en tilsvarende gap-analyse i konsept fasen /3/. Som følge av mer detaljert informasjon er det gjennomført mer differensierte utblåsningsrater som miljørisikoen baserer seg på /1/. Denne oppdateringen av gap-analysen er gjort for å reflektere disse nye beregnede utblåsningsratene. Tabell 2-1. Basisinformasjon for Gjøa Posisjon for DFU 61º23 2,10 N, 03º 58 59,03 Ø Analyseperiode Hele året Vanndyp 349 m Oljetype Snorre B (referanseolje) Gass-olje-forhold 170 Sm 3 /Sm 3 (GOR) Max utblåsning (tid 60 dager for boring av avlastningsbrønn) Utblåsningsrate 4600 Sm 3 /døgn (kick) 7200 Sm 3 /døgn (drill) 9800 Sm 3 /døgn (swab) Oljetetthet 826 kg/m 3 Gasstetthet 1 kg/m 3 Utslippstemperatur 80 C Vektet varighet Overflateutblåsning: 7,7 dager Undervannsutblåsning: 15,2 dager Gradering: Statoil internal Status: Draft Utløpsdato: Side 3 av 10

4 2 BEREDSKAPSMESSIGE FORHOLD 2.1 Resultater fra oljedriftsberegninger Gjennomføring av oljedriftsberegninger er utførlig beskrevet i kapittel 4. I tillegg til at det store antall simuleringer gir et godt uttrykk for utfallsrom mht. miljørisiko, gir de også viktig informasjon for planlegging av konsekvensreduserende tiltak, i form av beredskap mot akutt forurensning. Viktige forhold i den forbindelse er drivtid til land og strandete oljemengder, som påvirker responstid og omfang av innsats. Oljedriftsstatistikken som beredskapen for Gjøa er vurder opp mot er vektarate og varighet beregnet ut i fra fullstendig rate/varighetsmatrise og er hhv m3/d og 7,69 døgn /2/. Figur 7.1. viser minste drivtid til land fra et overflateutslipp for hver av årets måneder. Sjøbunnsutslipp har mindre influensområde og vil ikke være dimensjonerende for oljevern. Som det fremgår av figuren er det til dels store variasjoner i drivtid gjennom året. I månedene april til august er drivtidene generelt lengre, og det er også en betydelig andel av simuleringene i denne perioden hvor olje ikke når land. I høst- og vintermånedene er det en større andel av simuleringene som medfører stranding av olje, og drivtidene er generelt kortere. Ekstremverdier av minste drivtid er 2,8 døgn i både høst- og vinter periodene, og tilsvarende i sommermånedene /2/. Korteste drivtid til land (døgn) Mnd Figur 2-1 Minste drivtid til land, presentert månedsvis for alle simuleringer etter at et utvalg er gjort i samsvar med NOFOs planverk. Verdier over 60 døgn er simuleringer hvor olje ikke når land gjennom simuleringsperioden. Når det gjelder strandete oljemengder er forskjellene mellom ulike måneder tilsvarende, som vist i Figur 7-2 /2/. Høyeste strandingsmengder er beregnet for sommermånedene, noe som har sin årsak i mindre vind i disse periodene. Dette gir mindre nedblanding av oljen. Gradering: Statoil internal Status: Draft Utløpsdato: Side 4 av 10

5 25000 Strandet emulsjon (tonn) month Figur 2-2 Strandet mengde oljeemulsjon, presentert månedsvis for alle alle simuleringer etter at et utvalg er gjort i samsvar med NOFOs planverk. 2.2 Analyse av gap i beredskapsbehov Metode Analyse av beredskapsbehov er gjennomført som en GAP-analyse i forhold til eksisterende beredskap i Region 3. Analysen er utført i henhold til NOFOs metodikk (http://planverk.nofo.no/gapanalyse%5fmetode2.htm). NOFO har identifisert kriterier som må være oppfylt for at den eksisterende beredskapen i en region skal kunne være dekkende for en ny aktivitet. Et av disse er at ny aktivitet må ligge innenfor en radius på 50 km fra dimensjonerende DFU. Gjøa ligger om lag 59 km i nordøstlig retning fra Troll C (Region 3C), og nærmere land, se figur 3-1. Lokasjonskriteriet er derfor ikke oppfylt for at eksisterende beredskap skal kunne sies å være dekkende ut fra en gap-analyse. For at etablert beredskap i en av NOFOs beredskapsregioner skal være dekkende for en ny aktivitet, må kriteriene i tabell 3-1 være tilfredsstilt. Det er derfor foretatt en verifikasjon av gapet mellom behovene og eksisterende beredskap, og et estimat av systembehovene for Gjøa på åpent hav, samt en foreløpig vurdering om mulighetene for å dekke beredskapsbehovene. Gradering: Statoil internal Status: Draft Utløpsdato: Side 5 av 10

6 Figur 3-1 Lokasjon av Gjøa DFU og 3 dimensjonerende DFU posisjoner for regional beredskap i NOFOs beredskapsregion 3. Gradering: Statoil internal Status: Draft Utløpsdato: Side 6 av 10

7 Tabell 3-1. Kriterier som må være oppfylt for at etablert beredskap i regionen skal være dekkende for en ny aktivitet. Parameter Kriterium Dimensjonerende DFU i regionen Kriterium Ny aktivitet Resultat for Gjøa hvis gyldig Lokasjon - <50 km fra Ikke OK (64 km) dimensjonerende DFU-lokasjon i regionen Oljetype Dispergerbar Ikke dispergerbar Ikke OK Ikke dispergerbar Dispergerbar OK* Tetthet <100 % Rate - <100 % Ikke OK m 3 /døgn Varighet - <100 % Overflateutblåsning: 7,7 dager Undervannsutblåsning: 15,2 dager Tidspunkt for boring - Likt som for regionen. Oljedrifts-beregninger er gyldige for sesongen: vår/sommer (marsaugust = sommer ) høst/vinter (september-februar = vinter ) OK * Regional beredskap er dimensjonert for mekanisk opptak Eksisterende beredskap i regionen Eksisterende regionale beredskap i NOFOs beredskapsregion 3 er: Barriere 1 1. system innen 12 timer - fra Mongstad 2. system innen 18 timer - fra Mongstad eller Stavanger 3. system innen 18 timer - fra Mongstad eller Stavanger 4. system innen 24 timer - fra Mongstad, Stavanger eller Kristiansund 5. system innen 36 timer - fra Træna 6. system innen 36 timer - fra en av NOFOs baser Barriere 1 - kjemisk dispergering 1 dispergeringssystem innen 24 timer - fra Heidrun eller Sture Barriere 2 1. system innen 3 døgn (vinter) og 6 døgn (sommer) - hentes fra en av NOFOs baser Gradering: Statoil internal Status: Draft Utløpsdato: Side 7 av 10

8 2. system innen 3 døgn (vinter) og 6 døgn (sommer) - hentes fra en av NOFOs baser 3. system innen 3 døgn (vinter) - hentes fra en av NOFOs baser 4. system innen 3 døgn (vinter) - hentes fra en av NOFOs baser 5. system innen 3 døgn (vinter) - hentes fra en av NOFOs baser Sammenligning av DFU er regional beredskap Dimensjonerende DFU i Region 3 C er Troll C. Til tross for at det er høyere utslippsrate fra Oseberg C, hhv 3900 m 3 /dag og 3700 m 3 /dag fra hhv. overflate- og sjøbunnsutslipp. Oseberg C har også lenger varighet. Troll har høyere strandingsmengder og er derfor benyttet til å dimensjonere beredskapen i kystsone. Det er likevel 6 systemer i barriere 1 og 5 systemer i barriere 2 dimensjonert etter Oseberg C. NOFO har i tillegg inngått avtaler om bruk av ressurser tilhørende Kystverket og Interkommunale Utvalg for Akutt forurensning (IUA). Oversikt over tilgjengelige beredskapsressurser ved depotene vedlikeholdes av NOFO, og finnes tilgjengelig på Gradering: Statoil internal Status: Draft Utløpsdato: Side 8 av 10

9 Tabell 3-2. Sammenligning mellom DFU for Gjøa feltutbygging og Troll C dimensjonerende DFU for NOFO region 3. Parameter Gjøa feltutbygging Troll C Overflateutslipp Overflateutslipp Sjøbunnsutslipp Utslippsrate (m 3 /døgn) Vektet varighet (dager) 7,7 5,5 8,7 Tetthet kg/m Maksimal 46,2 64,7 54 strandingssannsynlighet sommer (%) Maksimal 66, ,7 strandingssannsynlighet vinter (%) Minste ankomsttid 2,8 6,2 6,5 (døgn)(sommer) Minste ankomsttid (døgn) 2,8 3,4 3,9 (vinter) Størst strandet mengde emulsjon (tonn) sommer Størst strandet mengde emulsjon (tonn) vinter Ved å gjøre utvalg fra den totale oljedriftstatistikken for Gjøa på tilsvarende måte som er gjort for dimensjonering av regional beredskap vil minste drivtid være 2,8 døgn, og maksimalt mengde strandet emulsjon være tonn. Dette tilsier at Gjøa vil kunne bli dimensjonerende for den regionale beredskapen i region 3. Barriere 1 Utblåsningsraten og varighet tilsier at Gjøa vil kunne bli dimensjonerende for den regionale beredskapen i region 3 for antall systemer i barriere 1. Systembehovene i barrierene 1 analyseres i en full beredskapsanalyse. Barriere 2-5 Systembehovene i barrierene 2-5 analyseres i en full beredskapsanalyse. Det vil måtte beregnes systembehov i kyst og strandsone for Gjøa som reflekterer endringer med hensyn til drivtider til land, samt strandingsmengder, i forhold til dimensjonerende DFU for NOFO-regionen. Dette er faktorer som påvirker behovene for beredskap, samt krav til responstid. 3 KONKLUSJON GAP-analyse av beredskapsbehov for Gjøa konkluderer med at det er behov for ytterligere systemer i barriere 1, samt at det er sannsynliggjort økte systembehov i kyst- og strandsone. En full analyse av beredskapsbehov vil synliggjøre disse behovene. Drivtid og strandingsmengder tilsier at Gjøa vil kunne bli dimensjonerende for regional beredskap for NOFO-Region 3. Gradering: Statoil internal Status: Draft Utløpsdato: Side 9 av 10

10 NOFOs regionale beredskapsplaner vil i løpet av den kommende tiden gjennomgå en større oppdatering. Statoil vil gjennom dialog med NOFO sikre at Gjøa vil bli dekkende av den forestående oppdateringen. 4 REFERANSER /1/ Miljørettet risikoanalyse for utbygging og drift av Gjøa, Rapport nr , rev 01 /2/ Oljedriftsberegninger DNV har gjennomført i forbindelse med ref. 1. Mail fra Anders Rudberg. /3/ Miljørettet risikoanalyse konseptalternativ Gjøa, rapport nr , rev. 02 Gradering: Statoil internal Status: Draft Utløpsdato: Side 10 av 10

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet drift av Aasta Hansteen-feltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-05-31 Side 1 av 39 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-05-31 Side 2 av 39 Table of Contents 1 Sammendrag...

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen Statoil ASA Rapportnr./ Rev. 00, 2014-06-20 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING METODE FOR MILJØRETTET RISIKOANALYSE (MIRA) REVISJON 2007

OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING METODE FOR MILJØRETTET RISIKOANALYSE (MIRA) REVISJON 2007 OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING METODE FOR MILJØRETTET RISIKOANALYSE (MIRA) REVISJON 2007 REVISJON APRIL 2007 Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2007-01-04 66111466 Godkjent av: Tor Jensen Head of

Detaljer

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport (Bilder: APN) Innhold Innledning... 2 Delprosjekt 1 Status... 3 Delprosjekt 2 Rasurer... 4 Delprosjekt 3 Strømforhold... 7 Strømmålinger... 7

Detaljer

Rapport. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern.

Rapport. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern. - Åpen Rapport Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern. Forfatter(e) Ivar Singsaas, Kristin Rist Sørheim, Ragnhild Lundmark Daae, Øistein Johansen, SINTEF

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 1.1 Forkortelser 4 2 GENERELL INFORMASJON 5 2.1

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Petroleumstilsynet: Ingrid Årstad, Ingvill Røsland og Vidar Kristensen

Begrenset Fortrolig. Petroleumstilsynet: Ingrid Årstad, Ingvill Røsland og Vidar Kristensen Rapport Rapporttittel Rapportnummer Forslag til scenarioer relatert til akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030. Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

OPERAto-basert Miljørisikoanalyse (MRA) for avgrensningsbrønn 16/1-23S i PL338 i Nordsjøen

OPERAto-basert Miljørisikoanalyse (MRA) for avgrensningsbrønn 16/1-23S i PL338 i Nordsjøen OPERAto-basert Miljørisikoanalyse (MRA) for avgrensningsbrønn 16/1-23S i PL338 i Nordsjøen Lundin Norway AS Rapport Nr.: 2014-1504, Rev 00 Dokument Nr.: 18SRTN2-4 Dato: 2014-12-05 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

Lundin Norway AS. Innholdsfortegnelse

Lundin Norway AS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Lovverkets krav til konsekvensutredninger... 7 2.2.1 Krav i internasjonalt lovverk... 7 2.2.2 Krav i norsk lovverk... 8 2.2.3

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER Doc. no: Rev No. Dato Beskrivelse 0 April 2015 Endelig versjon A Mars 2015 For revisjon Eier av dette document er:

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Onøy

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Onøy Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Onøy Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Onøy Kommune:

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord Plan for kyst- og strandsoneberedskap Kongsfjord Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Kongsfjord Kommune: IUA: Berlevåg

Detaljer

Document identification: Our ref.: DM ref.: 2395030

Document identification: Our ref.: DM ref.: 2395030 2 of 96 1. SAMMENDRAG... 5 1.1 Forkortelser - forklaring... 8 2. INNLEDNING... 10 2.1 Omsøkte grønne og gule stoffer...14 2.2 Oljevernberedskapen Goliat, innovasjon...14 2.3 Spesielle utfordringer med

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland OMV (Norge) AS Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 1 1.1 Forkortelser... 4 2 INNLEDNING... 5 2.1 Generell

Detaljer

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene på Kollsnes, Mongstad og Kårstø for Kvitebjørn og Haltenbanken Sør

Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene på Kollsnes, Mongstad og Kårstø for Kvitebjørn og Haltenbanken Sør Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene på Kollsnes, Mongstad og Kårstø for Kvitebjørn og Haltenbanken Sør November 1998 Kollsnes Mongstad Kårstø HK-GT980411 Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene

Detaljer

PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING. Desember 1998. HK GT 980343 b

PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING. Desember 1998. HK GT 980343 b PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING Desember 1998 HK GT 98343 b Konsekvensutredning KVITEBJØRN Desember 1998 ,QQKROGVIRUWHJQHOVH 6DPPHQGUDJ...,QQOHGQLQJ... 1 1.1 Kvitebjørnutbyggingen... 1 1.2 Lovverkets

Detaljer

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet 1 Side 2 av 29 Tittel: Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.:

Detaljer

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Wiencke, H.S. (Proactima) Tunes, T.E (Proactima), Kjestveit, K. (IRIS) Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Rapport IRIS - 2007/068 Prosjektnummer: 7202023 Prosjektets tittel: Risiko- og

Detaljer

RKU-Nordsjøen. Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

RKU-Nordsjøen. Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Desember 2006 Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Sammenstillingsrapport Desember

Detaljer

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind 10 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 10/2009 Analyser

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 12.08.15 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Johan Sverdrup-feltet

Johan Sverdrup-feltet JOHAN SVERDRUP feltet Johan Sverdrup-feltet PL 265, PL 501, PL 501B og PL 502 November 2014 COM 130669 Johan Sverdrup-feltet PL 265, PL 501, PL 501B og PL 502 November 2014 RE-PM312-00126 Gradering: Internal

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer