DET NORSKE VERITAS. Energy Rapport WWF-Norge. Simulering av oljeutblåsning utenfor Lofoten og Vesterålen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE VERITAS. Energy Rapport WWF-Norge. Simulering av oljeutblåsning utenfor Lofoten og Vesterålen"

Transkript

1 Energy Rapport WWF-Norge Simulering av oljeutblåsning utenfor Lofoten og Vesterålen Rapportnr./DNV Referansenr.: / 125POAF-6 Rev. 0,

2 Oppdragsgiver: WWF-Norge Postboks 6784 St. Olavs Plass 0130 Oslo Oppdragsgivers referanse: Tor Christian Sletner Dato for første utgivelse: Rapportnr.: Prosjektnr.: Organisasjonsenhe t: Emnegruppe: Sammendrag: DET NORSKE VERITAS AS Veritasveien Høvik, Norway Tlf: Faks: Org. nr.: NO MVA BDL Environmental Risk Foreliggende notat er utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV) på oppdrag fra WWF. Bakgrunnen for utarbeidelsen er en politisk debatt om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen, dvs. Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Notatet viser oljedriftssimuleringer for en tenkt situasjon med utblåsning fra en brønn lokalisert utenfor Lofoten (Nordland VII). Basert på 92 enkeltsimuleringer vil 45 av simuleringene føre til strandig av olje. Mengdene varier fra 0,03 tonn til 486 tonn olje med en medianverdi på ca. 43 tonn olje. Sannsynlighet for stranding som resultat av en utblåsning fra en letebrønn gitt de forutsetninger som legges til grunn for analysen vil derfor være på om lag 7,4*10-5 pr. letebrønn For en gjennomsnittlig produksjonsbrønn vil frekvensen være 5,7*10-6 per år gitt de forutsetninger som legges til grunn for denne analysen. Utarbeidet av: Verifisert av: Godkjent av: Navn og tittel Anders Bergsli Anders Rudberg Randi Kruuse-Meyer Navn og tittel Odd Willy Brude Senior Principal Consultant Navn og tittel Tor Jensen Head of Section Signatur Signatur Signatur Ingen distribusjon uten tillatelse fra oppdragsgiver eller ansvarlig organisasjonsenhet, men fri distribusjon innen DNV etter 3 år Ingen distribusjon uten tillatelse fra oppdragsgiver eller ansvarlig organisasjonsenhet Strengt konfidensiell Fri distribusjon Indekseringstermer Nøkkelord Serviceområde Markedssegment Revisjon nr. / Dato: Årsak for utgivelse: Utarbeidet av: Godkjent av: Verifisert av: 2008 Det Norske Veritas AS Det er forbudt på noen som helst måte å kopiere hele eller deler av denne rapporten (inkludert papirkopiering eller ved bruk av elektroniske hjelpemiddel) uten forutgående skriftlig samtykke fra Det Norske Veritas AS. Dato: Side i av ii

3 Innholdsfortegnelse INNLEDNING INNGANGSDATA Scenariofakta Sannsynlighet for hendelse RESULTATER Statistiske oljedriftsberegninger Enkeltsimuleringer Forventet oljemengde til land gitt stranding Forventet ankomsttid til land gitt stranding RISIKO REFERANSER Dato: Side ii av ii

4 INNLEDNING Foreliggende notat er utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV) på oppdrag fra WWF. Bakgrunnen for utarbeidelsen er en politisk debatt om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen, dvs. Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Notatet viser oljedriftssimuleringer for en tenkt situasjon med utblåsning fra en brønn lokalisert utenfor Lofoten (Nordland VII). Da dette kun er en tenkt situasjon er det nødvendig å gjøre visse antagelser. Følgende antagelser er gjort for å etablere tilstrekkelig input til å simulere hendelsen: Utslippspunkt Oljetype Utblåsningsrate Varighet av utblåsningen Brønnforhold (det antas ikke spesielle forhold som HTHP-brønn) Det er kun sett på utblåsning fra overflaten Utblåsningspunktet er satt til om lag 62 km rett nordvest for Flakstadøya (Leknes), med posisjon 68 o 19,19 N, 11 o 39,38 E. Det er antatt at oljetypen som eventuelt er å finne i området er ligger midt på treet hva angår relevante oljeparametere som tetthet, viskositet og lignende som har betydning for oljens levetid på havoverflaten. Dette fordi det per i dag ikke finnes informasjon som tilsier at det i dette området vil være olje å finne med mer spesielle egenskaper (spesielt tung/lett olje, høy/lav viskositet eller lignende). Det er derfor valgt å benytte Statfjord C Blend som referanseolje i analysen. Oljen har en tetthet på 834 kg/m 3. Det er valgt å simulere en utslippsrate på 2700 m 3 /døgn, med varighet 5 døgn (totalt utslipp: m 3 ). Varigheten er valgt på bakgrunn av hendelsesstatistikk som viser at de aller fleste utblåsninger blir stanset i løpet av relativt kort tid (< 5 døgn). Utslippsraten er valgt på bakgrunn av en rapport utarbeidet av DNV for Kystdirektoratets beredskapsavdeling i 2006 (DNV, 2006), der det er sett på frekvenser for uhellsutslipp fra olje fra petroleumsvirksomhet og skipstrafikk i Lofoten og Barentshavet med år 2020 som basis. I denne rapporten opereres det med en gjennomsnittlig utslippsrate på 2700 tonn/døgn. DNV anser dette som et realistisk utblåsningsscenario forbundet med aktivitet i området. Det er kjørt statistiske oljedriftsberegninger for dette utblåsningsscenariet med OS3D/OSCARmodellen. Det er kjørt 92 helårige simuleringer, som danner grunnlaget for de statistiske resultatene (se avsnitt 2.1). I tillegg er det sett på to ulike enkeltsimuleringer, som representerer forventningsverdier i forhold til strandingsmengde og drivtid til land, gitt at utblåsningen medfører stranding (se avsnitt 2.2). OS3D modellen er et samarbeid mellom SINTEF, DNV, StatoilHydro og Shell som et verktøy for å gjennomføre miljørisiko- og beredskapsanalyser og bygger på Sintefs OSCAR modell. Nøkkelkomponenter i verktøyet er SINTEFs forvitringsdatabase (for olje) (Aamo et al, 1993; Daling et al, 1990, 1991), en tredimensjonal drivbane modell (Reed et al, 1995b), en modell for Dato: Side 0-1

5 bekjempelse av oljeutslipp (Aamo et al, 1995, 1996) samt en eksponeringsmodell for naturressurser (fisk, fugl, marine pattedyr) (Downing and Reed, 1996). OS3D benytter spredningsberegninger av oljen på overflaten, fordampningstap, innlagring, evne til å danne emulsjoner og flyktighetsalgoritmer til å avgjøre oljens skjebne på overflaten etter utblåsningen. I tillegg beregnes horisontal og vertikal spredning og oppløsning av oljen i vannsøylen. For å gi innspill til en risikovurdering er de ulike hendelsene gitt en utblåsning angitt ved sannsynlighet. Sannsynlighet for utblåsninger er også angitt ved generiske frekvenser ved leteboring og ulike aktiviteter på felt, i henhold til Scandpower, 2009 (basert på SINTEF offshore blowout database, 2008). Dato: Side 0-2

6 1 INNGANGSDATA 1.1 Scenariofakta Tabell 1-1 gir en oppsummering av inngangsdata som er benyttet i modelleringen med OS3D. Tabell 1-1 Inngangsdata til oljedriftssimuleringene med OS3D Rate 2700 m 3 /d Varighet 5 dager Oljetype Statfjord C Blend Følgetid 15 dager Periode helårig Antall simuleringer 4 pr. periode Antall år strøm og vind 23 år Totalt antall simuleringer 92 sim. Utslippsposisjon 68 o 19,19 N, 11 o 39,38 E 1.2 Sannsynlighet for hendelse Sannsynlighet for utblåsning fra et tenkt felt med posisjon ca 65 km vest av Lofoten i Nordland VII (se Tabell 1-1) er angitt ved generiske frekvenser i henhold til Scandpower, 2009 (basert på SINTEF offshore blowout database, 2008). Disse dataene er basert på statistikk fra faktiske hendelser (internasjonal historikk). Frekvens for utblåsning for en gjennomsnitts letebrønn (ikke HTHP brønn, brønn med høy temperatur, høyt trykk) er 1,54*10-4 (per brønn). Ved ferdig utbygd felt er det risiko for utblåsning fra produksjonsbrønner med generisk frekvens 1,16*10-5 per brønn per år for gjennomsnittsbrønn uten spesielle forhold, og uten ytre påvirkning. Det kan i tillegg være risiko for utblåsning i forbindelse med komplettering, rørledning, kveilerør, brønnoverhaling, samt andre utslipp fra prosesshendelser, stigerørshendelser, brønnlekkasjer og skipskollisjoner. Utblåsningsfrekvensene er oppsummert i Tabell 1-2. Tabell 1-2 Utblåsningsfrekvenser Operasjon Frekvens Enhet Gjennomsnittlig letebrønn 1,54*10-4 per brønn Gjennomsnitts produksjonsbrønn 1,16*10-5 per brønn per år Komplettering 1,60*10-4 per operasjon Kveilerør 1,59*10-4 per operasjon Snubbing 2,54*10-4 per operasjon Brønnoverhaling 2,34*10-4 per operasjon Dato: Side 0-3

7 2 RESULTATER 2.1 Statistiske oljedriftsberegninger Statistiske oljedriftsberegninger er kjørt for utblåsningsscenariet som beskrevet i innledning og kapittel 1. Det er kjørt 92 helårige simuleringer. Figur 2-1 viser influensområdet til scenariet ( 5 % sannsynlighet for treff av olje uavhengig av mengde). Det er viktig å merke seg at dette ikke illustrerer omfanget av et enkelt utslipp, men er området som berøres i mer enn 5 % av tilfellene basert på alle enkelsimuleringene som er kjørt. Influensområdet for stranding viser at noen områder langs Langøya og Andøya vil bli berørt i % av tilfellene gitt de scenarioforutsetninger som presenteres over. Figur 2-1 Sannsynligheten for treff av olje gitt en overflateutblåsning fra utslippsposisjonen. Merk at det markerte området ikke viser omfanget av et enkelt oljeutslipp, men er det området som berøres i mer enn 5 % av 92 enkeltsimuleringer av oljens drift og spredning. Figur 2-2 viser områder med > 5 % sannsynlighet for maksimale vannsøylekonsentrasjoner (THC) over 100 ppb, som ansees som en nedre grenseverdi for effekter på fiskeegg og larver. Maksimal konsentrasjon vises uavhengig av dybde (z-retning), men er normalt å finne i de øverste meterne av vannsøylen. Dato: Side 0-4

8 Figur 2-2 Sannsynlighet for maksimale THC konsentrasjoner over100 ppb (som er nedre effektgrense for skade på fiskelarver) ved overflateutblåsning. Merk at det markerte området ikke gir uttrykk for omfanget av et enkelt oljesøl, men er det statistiske området som berøres med ulike vannsøylekonsentrasjoner i mer enn 5 % av 92 enkeltsimuleringer av oljens drift og spredning. Figur 2-3 viser områder med > 5 % sannsynlighet for strandingsmengder > 0,01 tonn per km 2. Dato: Side 0-5

9 Figur 2-3 Sannsynlighet for stranding av > 0,01 tonn oljemengde per km strandlinje i en 3x3 km rute ved overflateutblåsning. Merk at det markerte området ikke gir uttrykk for omfanget av et enkelt oljesøl, men er det statistiske området som berøres i mer enn 5 % av 92 enkeltsimuleringer av oljens drift og spredning. Tabell 2-1 angir videre resultatene for alle simuleringer som gir stranding av olje, sortert etter størst strandet oljemengde. Tabell 2-2 angir tilsvarende for korteste ankomsttid til land. Det er videre kjørt enkelsimuleringer for ett scenario basert på størst strandet oljemengde, og ett scenario basert på korteste ankomsttid til land (se avsnitt 2.2). Simuleringene som er plukket ut er markert med rød skrift i tabellene. Dato: Side 0-6

10 Tabell 2-1 Alle strandingssimuleringer sortert etter maksimal strandingsmengde (tonn). Massebalansefordeling er oppgitt i prosent av total utslippsmengde. Alle strandingssimuleringer SimNum (number) Surface Dispersed Dissolved Ashore Evap. Decayed Recovered Outside Ashoretime (days) MassOnShore (tonn) ,6512 1,267 4, ,2035 4, ,7521 5,75 486, ,6566 1,3716 2, ,4298 8, ,3167 3,25 310, ,0315 1,173 2, ,7558 4, ,8512 4, , , ,8294 1,6751 2, ,5866 8, ,8153 3, , ,0083 1,1274 2, ,0626 7, ,6707 4, , , ,2003 1,1113 1, ,3273 4, ,7205 5, , , ,4774 1,1087 1, ,8985 6, ,7345 5, , , ,0391 1,3117 1, ,9556 5, ,5965 5, , ,3804 2,0448 1,067 46,3861 8, ,963 4, , ,3791 1,5544 0, ,9098 7, , , , ,0176 1,4052 0, ,816 4, , , , , ,1505 1,6769 0, ,023 6, ,217 5, , ,2648 1,739 0, ,3785 8, ,9602 5, , ,8712 2,0503 0, ,8627 6, ,5952 7,375 70, ,6491 3,512 0, , , ,6991 6, , , ,766 1,6552 0, ,3251 8, ,4419 7, , , ,4175 2,2368 0,503 46,4187 8, ,001 10,25 57, ,9577 2,0493 0, ,2914 7, ,7975 8, , ,2416 2,1107 0,43 48,0017 7, ,9177 8, , ,4588 3,0359 0,402 39, , ,7567 7, , , ,4048 3,2419 0, , , ,9287 5, , ,7024 1,5607 0, ,5506 7, ,2049 7,375 43, ,9391 1,2381 0, ,8078 5, ,3242 4,25 42, , ,0496 1,1345 0, ,6886 5, , , , , ,6629 2,9352 0, , , ,0863 8, , , ,2181 1,3991 0, ,9091 7, ,958 4,5 29, ,0735 2,2416 0, ,3562 7, ,412 9, , , ,4261 1,0624 0, ,8006 4, ,2242 6,5 23, , ,7542 1,1579 0, ,1469 7, , , ,3066 1,1903 0, ,854 6, ,3247 3,25 18, ,6172 2,7487 0, , , ,9525 4, , ,8374 2,9979 0, , , ,0893 9, , , ,9714 1,9577 0, ,4268 7, ,0497 7,8333 9, ,4381 1,8867 0,066 44,8523 9, ,0928 3,7083 7, , ,0352 1,1767 0, ,3316 4, , ,2917 5, , ,2703 2,0039 0, ,0986 8, ,2941 4,875 5, ,0357 1,9688 0, ,4967 8, ,9583 1, , ,6694 2,536 0, ,7807 8, , ,9167 0, ,7959 1,7499 0, ,3901 6, ,2618 6,125 0, , ,3508 2,0785 0,005 45,5316 8, ,7511 5,9167 0, , ,5723 1,6837 0,003 47,6257 6, ,4252 4,3333 0, , ,3146 2,4202 0, , , ,5429 4,1667 0, ,9146 3,0657 0, ,57 13, ,4608 8,4583 0, , ,5533 2,0658 0, ,1504 7, ,8333 0, ,3006 1,9708 0, ,153 8, ,583 4,5833 0,0328 Dato: Side 0-7

11 Tabell 2-2 Alle strandingssimuleringer sortert etter korteste ankomsttid (døgn). Massebalansefordeling er oppgitt i prosent av total utslippsmengde. Korteste ankomsttid SimNum (number) Surface Dispersed Dissolved Ashore Evap. Decayed Recovered Outside Ashoretime (days) MassOnShore (tonn) ,6566 1,3716 2, ,4298 8, ,3167 3,25 310, ,3066 1,1903 0, ,854 6, ,3247 3,25 18, , ,8294 1,6751 2, ,5866 8, ,8153 3, , ,4381 1,8867 0,066 44,8523 9, ,0928 3,7083 7, , ,7542 1,1579 0, ,1469 7, , , ,3804 2,0448 1,067 46,3861 8, ,963 4, , ,156 36,3146 2,4202 0, , , ,5429 4,1667 0, ,9391 1,2381 0, ,8078 5, ,3242 4,25 42, , ,5723 1,6837 0,003 47,6257 6, ,4252 4,3333 0, , ,2181 1,3991 0, ,9091 7, ,958 4,5 29, ,0315 1,173 2, ,7558 4, ,8512 4, , ,3006 1,9708 0, ,153 8, ,583 4,5833 0, , ,2703 2,0039 0, ,0986 8, ,2941 4,875 5, ,0083 1,1274 2, ,0626 7, ,6707 4, , ,6172 2,7487 0, , , ,9525 4, , , ,2003 1,1113 1, ,3273 4, ,7205 5, , , ,0391 1,3117 1, ,9556 5, ,5965 5, , , ,4774 1,1087 1, ,8985 6, ,7345 5, , ,2648 1,739 0, ,3785 8, ,9602 5, , , ,4048 3,2419 0, , , ,9287 5, , ,6512 1,267 4, ,2035 4, ,7521 5,75 486, , ,3508 2,0785 0,005 45,5316 8, ,7511 5,9167 0, , ,1505 1,6769 0, ,023 6, ,217 5, , ,3791 1,5544 0, ,9098 7, , , ,6491 3,512 0, , , ,6991 6, , ,7959 1,7499 0, ,3901 6, ,2618 6,125 0, , ,4261 1,0624 0, ,8006 4, ,2242 6,5 23, ,8712 2,0503 0, ,8627 6, ,5952 7,375 70, ,7024 1,5607 0, ,5506 7, ,2049 7,375 43, ,4588 3,0359 0,402 39, , ,7567 7, , , ,766 1,6552 0, ,3251 8, ,4419 7, , , ,9714 1,9577 0, ,4268 7, ,0497 7,8333 9, ,9577 2,0493 0, ,2914 7, ,7975 8, , , ,6629 2,9352 0, , , ,0863 8, , ,9146 3,0657 0, ,57 13, ,4608 8,4583 0, ,2416 2,1107 0,43 48,0017 7, ,9177 8, , ,0357 1,9688 0, ,4967 8, ,9583 1, ,0735 2,2416 0, ,3562 7, ,412 9, , ,8374 2,9979 0, , , ,0893 9, , , ,0496 1,1345 0, ,6886 5, , , , ,067 41,4175 2,2368 0,503 46,4187 8, ,001 10,25 57, , ,0176 1,4052 0, ,816 4, , , , , ,0352 1,1767 0, ,3316 4, , ,2917 5, , ,6694 2,536 0, ,7807 8, , ,9167 0, , ,5533 2,0658 0, ,1504 7, ,8333 0,0987 Dato: Side 0-8

12 2.2 Enkeltsimuleringer Forventet oljemengde til land gitt stranding Simulering nr. 78 er valgt som representativt for forventet oljemengde til land gitt at utblåsningen medfører stranding (ca 50 %), se Tabell 2-1. Strandet oljemengde i dette scenariet er 43,4 tonn olje og ankomsttid til land er 7,5 døgn. Figur 2-4 til Figur 2-7 viser tidsutviklingen til utslippet, etter hhv. 6 timer og videre hver 6. time opp til ett døgn. Deretter er det vist for hvert døgn opp til 10 døgn, og deretter for 12 døgn og 15 døgn (der følgetiden ender). Simuleringen viser at majoriteten av oljemassen driver forbi utenfor kysten av Lofoten og Vesterålen med havstrømmene utenfor Nordland og Troms i retning nordøst. men at det forekommer stranding innenfor 13 3x3 km landruter i løpet av simuleringsperioden. Største strandingskonsentrasjon i én 3x3 km er 1-3 kg olje per m 2. Konsentrasjonen forekommer i to av de 13 3x3 km rutene. Figur 2-8.viser massebalansen til simuleringen. Figuren viser at det er lite olje igjen på overflaten etter 9 døgn. Mengden olje som strander er 43,4 tonn og strekker seg over et område på under 50 km langs kysten av Langøya. Dato: Side 0-9

13 DET NORSKE VERITAS 6 timer 12 timer 0d06:00 0d12:00 18 timer 24 timer 0d18:00 Figur 2-4 Tidsutvikling til enkeltsimulering som representerer forventet oljemengde til land. Figurene viser arealdekning av olje ( 5%) etter hhv. 6, 12, 18 og 24 timer. 1d00:00 Dato: Side 0-10

14 DET NORSKE VERITAS 2 døgn 3 døgn 1d06:00 3d00:00 4 døgn 5 døgn 4d00:00 Figur 2-5 Tidsutvikling til enkeltsimulering som representerer forventet oljemengde til land. Figurene viser arealdekning av olje ( 5%) etter hhv. 2, 3, 4 og 5 døgn. 5d00:00 Dato: Side 0-11

15 DET NORSKE VERITAS 6 døgn 7 døgn 6d00:00 7d00:00 8 døgn 9 døgn 8d00:00 Figur 2-6 Tidsutvikling til enkeltsimulering som representerer forventet oljemengde til land. Figurene viser arealdekning av olje ( 5%) etter hhv. 6, 7, 8 og 9 døgn. 9d00:00 Dato: Side 0-12

16 DET NORSKE VERITAS 10 døgn 12 døgn 10d00:00 12d00:00 15 døgn Tegnforklaring 15d00:00 Figur 2-7 Tidsutvikling til enkeltsimulering som representerer forventet oljemengde til land. Figurene viser arealdekning av olje ( 5%) etter hhv. 10, 12 og 15 døgn. Tegnforklaring vises og ruten nedres til høyre. Dato: Side 0-13

17 Mass balance DET NORSKE VERITAS WWF_N7-StocSim(78) Evaporated Surface Dispersed Cleaned Sediment Stranded Decayed Outside Grid Time (days) Figur 2-8 Tidsutvikling til enkeltsimulering som representerer forventet oljemengde til land (av simuleringene som ga stranding), simulering nummer Forventet ankomsttid til land gitt stranding Simulering nr. 13 er valgt som representativt for forventet ankomsttid til land, gitt at utblåsningen medfører stranding, se Tabell 2-2. Drivtiden til land i dette scenariet er ca 6 døgn og strandingsmengden er også representativ som en forventingsverdi med ca. 44 tonn olje. Figur 2-9 til Figur 2-12 viser tidsutviklingen til utslippet, etter hhv. 6 timer og videre hver 6. time opp til ett døgn. Deretter er det vist for hvert døgn opp til 10 døgn, og deretter for 12 døgn og 15 døgn (der følgetiden ender). Simuleringen viser at oljen driver relativ sakt nordover og inn mot kysten og medfører stranding i Lofoten/Vesterålen etter ca. 6 døgn og også noe stranding io områder lengre nord videre utover.. Dato: Side 0-14

18 DET NORSKE VERITAS 6 timer 12 timer 0d06:00 0d12:00 18 timer 24 timer 0d18:00 1d00:00 Figur 2-9 Tidsutvikling til enkeltsimuleringen som representerer forventet drivtid og oljemengde til land. Figurene viser arealdekning av olje ( 5%) etter hhv. 6, 12, 18 og 24 timer. Dato: Side 0-15

19 DET NORSKE VERITAS 2 døgn 3 døgn 2d00:00 3d00:00 4 døgn 5 døgn 4d00:00 5d00:00 Figur 2-10 Tidsutvikling til enkeltsimuleringen som representerer forventet drivtid og oljemengde til land. Figurene viser arealdekning av olje ( 5%) etter hhv. 2, 3, 4 og 5 døgn. Dato: Side 0-16

20 DET NORSKE VERITAS 6 døgn 7 døgn 6d00:00 7d00:00 8 døgn 9 døgn 8d00:00 9d00:00 Figur 2-11 Tidsutvikling til enkeltsimuleringen som representerer forventet drivtid og oljemengde til land. Figurene viser arealdekning av olje ( 5%) etter hhv. 6, 7, 8 og 9 døgn. Dato: Side 0-17

21 DET NORSKE VERITAS 10 døgn 12 døgn 10d00:00 12d00:00 15 døgn Tegnforklaring 15d00:00 Figur 2-12 Tidsutvikling til enkeltsimuleringen som representerer forventet drivtid og oljemengde til land. Figurene viser arealdekning av olje ( 5%) etter hhv. 10, 12 og 15 døgn. Tegnforklaring vises og ruten nedres til høyre. Dato: Side 0-18

22 Mass balance DET NORSKE VERITAS Figur 2-13 viser massebalansen til simuleringen. Figuren viser at det er lite olje igjen på overflaten etter 9 døgn. Figur 2-14 viser maksimale vannsøylekonsentrasjoner (THC) etter hhv. 5 og døgn fra utslippets start. WWF_N7-StocSim(13) Evaporated Surface Dispersed Cleaned Sediment Stranded Decayed Outside Grid Time (days) Figur 2-13 Massebalanse for simuleringen som representerer forventet drivtid til land og strandingsmengde gitt at utblåsningen gir stranding (simulering nummer 13). Figur 2-14 Maksimale oljekonsentrasjoner (THC) i vannsøylen hhv. 5 og 10 døgn etter utslippets start for simulering nr 13. Vertikalprofil er gitt langs markert pil. Dato: Side 0-19

23 3 RISIKO For å si noe om risiko forbundet med det modellerte utblåsningsscenariet må sannsynligheten for at hendelsen inntreffer tas i betraktning. Som nevnt i avsnitt 1.2 kan de generiske frekvensene fra Scandpower (2009) gi en indikasjon på utblåsningssannsynlighet ved ulike operasjoner. Ved boring av letebrønn er utblåsningssannsynligheten 1,54*10-4, det vil si 1,54 utblåsninger per borede brønner. I foreliggende analyse medfører en utblåsning stranding av olje i 49 % av tilfellene (45 av 92 simuleringer). Dette gir for eksempel en strandingssannsynlighet på 7,4*10-5 forbundet med en letebrønnoperasjon, uten å ta hensyn til strandet oljemengde. Simuleringene som er vist representerer forventningsscenarier i forhold til strandingsmengde og drivtid til land gitt at det blir stranding av olje. Ved feltutbygging blir utblåsningssannsynligheten en annen i og med at det vil være diverse operasjoner på feltet som kan medføre utblåsning, og frekvensen vil derfor avhenge av aktivitetsnivået (antall operasjoner av ulike art og antall produksjonsbrønner på feltet). Tabell 1-2 angir utblåsningsfrekvensene for de ulike aktivitetene, og kan gi en pekepinn på synligheten for en utblåsnings for et felt i produksjon. Sannsynligheten for stranding for en gjennomsnitts produksjonsbrønn per år basert på foreliggende analyse vil derfor være 5,7*10-6. Dato: Side 0-20

24 4 REFERANSER /1/ DNV, Frekvenser for uhellsutslipp av olje i Barentshavet: Rapport til Kystdirektoratet, Beredskapsavdelingen. Rapport nr.: /2/ Scandpower, Blowout and Well Release Frequencies based on SINTEF Offshore Blowout Database, /3/ SINTEF, Frekvenser for akutte utslipp i Norskehavet. - o0o - Dato: Side 0-21

25 DNV Energy DNV Energy is a leading professional service provider in safeguarding and improving business performance, assisting energy companies along the entire value chain from concept selection through exploration, production, transportation, refining and distribution. Our broad expertise covers Asset Risk & Operations Management, Enterprise Risk Management; IT Risk Management; Offshore Classification; Safety, Health and Environmental Risk Management; Technology Qualification; and Verification. DNV Energy Regional Offices: North America Det Norske Veritas (USA) Inc Park Ten Place Suite 100 Houston, TX United States Phone: South America and West Africa Det Norske Veritas Ltda Rua Sete de Setembro 111/12 Floor Rio de Janeiro Brazil Phone: Asia and Middle East Det Norske Veritas Sdn Bhd 24th Floor, Menara Weld Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur Phone: Europe and North Africa Det Norske Veritas Ltd Palace House 3 Cathedral Street London SE1 9DE United Kingdom Phone: Nordic and Eurasia Det Norske Veritas AS Veritasveien 1 N-1322 Hovik Norway Phone: Offshore Class and Inspection Det Norske Veritas AS Veritasveien 1 N-1322 Hovik Norway Phone: Cleaner Energy & Utilities Det Norske Veritas AS Veritasveien 1 N-1322 Hovik Norway Phone: o0o -

DET NORSKE VERITAS. Rapport Oljedriftsmodellering; spredning av olje ved akuttutslipp til sjø. Olje- og energidepartementet

DET NORSKE VERITAS. Rapport Oljedriftsmodellering; spredning av olje ved akuttutslipp til sjø. Olje- og energidepartementet Rapport Oljedriftsmodellering; spredning av olje ved akuttutslipp til sjø Olje- og energidepartementet Rapportnr./DNV Referansenr.: / 12HF2X9-2 Rev. 1, 21-2-12 Oljedriftsmodellering; spredning av olje

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst. Olje- og energidepartementet

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst. Olje- og energidepartementet Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst Olje- og energidepartementet Rapportnr./DNV Referansenr.: 2012-1314 / 14T4MM9-16 Rev. 0, 2012-09-20 Miljørisikoanalyse for Nordområdene

Detaljer

DNV Energy Rapport. Luravika, marine forhold og badestrand. For Sandnes Tomteselskap KF

DNV Energy Rapport. Luravika, marine forhold og badestrand. For Sandnes Tomteselskap KF DNV Energy Rapport Luravika, marine forhold og badestrand For Sandnes Tomteselskap KF Rapportnr./DNV-2009-4133. Referansenr.: / 12FMOOS-7 Rev. 1, 2010-11-01 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BESKRIVELSE

Detaljer

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell NOTAT TIL: ENI Norge v/ Ole Hansen, Erik Bjørnbom NOTAT NR.: 12OYMZB-3/ BRUDE FRA: DNV KOPI: DATO: 2010-08-19 SAKSBEH.: Odd Willy Brude Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse

Detaljer

Klifs søknadsveileder

Klifs søknadsveileder Klifs søknadsveileder Resultater av det pågående arbeidet med hovedfokus på kravene om miljørisiko- og beredskapsanalyse Ingeborg Rønning Lokasjon og tidsperiode Analysene bør normalt gjennomføres slik

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Notat. 1 Bakgrunn. 2 Resultater fra miljørisikoanalysen Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL Vibeke Hatlø

Notat. 1 Bakgrunn. 2 Resultater fra miljørisikoanalysen Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL Vibeke Hatlø Notat Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL 2015-02-17 Til Vibeke Hatlø Kopi Anne-Lise Heggø, Louise-Marie Holst Fra Vilde Krey Valle Sak Vurdering av fortsatt gyldighet av miljørisikoanalysen for Volve fra

Detaljer

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved

Detaljer

sårbare områder i barentshavet:

sårbare områder i barentshavet: sårbare områder i barentshavet: rapport til WWF Norge rapport nr.: 2005-0456 rev 1, 08 april 2005. Sårbare områder i lofoten - barentshavet Sårbare områder i Barentshavet for WWF Norge Kr. Augusts gt 7A

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Beredskapsanalyse for produksjonsboring på Goliat. ENI Norge AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Beredskapsanalyse for produksjonsboring på Goliat. ENI Norge AS DET NORSKE VERITAS Rapport Beredskapsanalyse for produksjonsboring på Goliat ENI Norge AS Rapportnr./DNV Referansenr.: / 12NLC0E-1 Rev. 01, 2011-09-22 Innholdsfortegnelse 1 KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapportnr

DET NORSKE VERITAS. Rapportnr Rapport Grunnlagsrapport. Oppdatering av faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten (HFB). Oljedriftsmodellering, Rapportnr. 2010-0241 Innholdsfortegnelse FORORD...

Detaljer

UTSLIPPSDIAMETER (RELEASE DIAMETER)

UTSLIPPSDIAMETER (RELEASE DIAMETER) UTSLIPPSDIAMETER (RELEASE DIAMETER) Parameter navn Beskrivelse Release diameter The diameter of the release pipe in meters Standard verdi uten restriksjoner (cm) 47,63 Standardverdi med restriksjoner (cm)

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Energy Rapport Miljørisikoanalyse for utbygging og drift av Gudrun- og Sigrunfeltet. StatoilHydro ASA

DET NORSKE VERITAS. Energy Rapport Miljørisikoanalyse for utbygging og drift av Gudrun- og Sigrunfeltet. StatoilHydro ASA Energy Rapport Miljørisikoanalyse for utbygging og drift av Gudrun- og Sigrunfeltet StatoilHydro ASA Rapportnr./ Rev. 01, 2009-08-24 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 2 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapportnr./DNV Referansenr.: 2010-0527 Rev., 2010-04-08

DET NORSKE VERITAS. Rapportnr./DNV Referansenr.: 2010-0527 Rev., 2010-04-08 DET NORSKE VERITAS Rapport Petroleumsvirksomhet. Oppdatering av faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten (HFB). Konsekvenser av akutt utslipp for fisk. Rapportnr./DNV

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved

Detaljer

Krav i dagens regelverk til faglig vurdering av dispergering

Krav i dagens regelverk til faglig vurdering av dispergering Krav i dagens regelverk til faglig vurdering av dispergering Workshop dispergering NOFO 15.12.2011 Kirsti Natvig forurensningsforskriften Kap 19 om sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler

Detaljer

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Byrkje i Barentshavet - sammendragsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Byrkje i Barentshavet - sammendragsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS Rapport Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Byrkje i Barentshavet - GDF SUEZ E&P Norge AS Rapportnr./DNV Referansenr.: / 16PQGE-1 Rev. 0, 2013-06-11 Innholdsfortegnelse FORORD... 1

Detaljer

Forvaltningsplan Barentshavet - Formål og organisering - Dagens skipstrafikk og prognose mot Sannsynlighet for akutt oljeforurensning -

Forvaltningsplan Barentshavet - Formål og organisering - Dagens skipstrafikk og prognose mot Sannsynlighet for akutt oljeforurensning - Forvaltningsplan Barentshavet - Formål og organisering - Dagens skipstrafikk og prognose mot 2025 - Sannsynlighet for akutt oljeforurensning - Senario for akutt hendelse - Konsekvenser for miljø - Konsekvenser

Detaljer

Oljedriftsmodellering for standard miljørisikoanalyser ved bruk av OSCAR beste praksis

Oljedriftsmodellering for standard miljørisikoanalyser ved bruk av OSCAR beste praksis Oljedriftsmodellering for standard miljørisikoanalyser ved bruk av OSCAR beste praksis DRIVERDATA, INNGANGSDATA OG INNSTILLINGER A N DERS BJØRGESÆTER, PETER LINDERSEN, A N DERS R UDBERG, CAT HRINE STEPHANSEN

Detaljer

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning ved Jan Mayen

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning ved Jan Mayen Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning ved Jan Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger

Detaljer

Dato: KR-19145 11.06.2015 Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur:

Dato: KR-19145 11.06.2015 Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur: VEDLEGG 15 Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr.

Detaljer

Identifisering av risikohendelser for ytre miljø

Identifisering av risikohendelser for ytre miljø Identifisering av risikohendelser for ytre miljø Når ulykker truer miljøet SFT/PTIL seminar Odd Willy Brude 11 februar 2009 Tema for presentasjonen Om miljørisikoanalyser Beregning av miljørisiko - Kvantifisering

Detaljer

Et modellsystem for å estimere oljeeksponering. - evaluering og applikasjoner

Et modellsystem for å estimere oljeeksponering. - evaluering og applikasjoner Et modellsystem for å estimere oljeeksponering av torske-egg og larver - evaluering og applikasjoner Lien VS 1, Vikebø FB 1, Reed M 2, Rønningen P 2, Ådlandsvik B 1 Meier S 1 1 Havforskningsinstituttet

Detaljer

TEKNISK RAPPORT OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING RAPPORT RKU NORDSJØEN - UHELLSUTSLIPP RAPPORT NR. 2006-0738 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING RAPPORT RKU NORDSJØEN - UHELLSUTSLIPP RAPPORT NR. 2006-0738 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING RAPPORT RKU NORDSJØEN - UHELLSUTSLIPP RAPPORT NR. 2006-0738 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Tampe n Trol l Os eberg Troll Frig F Sør rig Heim Vest HØ dal eimda st l S leipner

Detaljer

Sammenliging v6.2 vs Vind, Strøm, Modell, Standardisering Norsk olje og gass,

Sammenliging v6.2 vs Vind, Strøm, Modell, Standardisering Norsk olje og gass, Sammenliging v6.2 vs. 7.0.1 Vind, Strøm, Modell, Standardisering Norsk olje og gass, 05.11.15 Agenda - Bakgrunn - Arbeid utført - Status - Resultater best tilgjengelige data og algoritmer - Anbefaling

Detaljer

Etter Macondo hva nå?

Etter Macondo hva nå? Etter Macondo hva nå? May Britt Myhr, Administrerende Direktør og Inge Manfred Carlsen, Spesialrådgiver 1 Agenda Deepwater Horizon og Macondo Granskninger og status Norsk kompetanse og SINTEF s involvering

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen Region øst 06.12.2005 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-8 246406 06.12.2005 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk A national institute INSTITUTE OF MARINE RESEARCH TROMSØ DEPARTMENT INSTITUTE OF MARINE

Detaljer

How to keep the Barents Sea clean?

How to keep the Barents Sea clean? How to keep the Barents Sea clean? New stakeholders and contrast of interests Gunnar Sætra Communication Advisor Productive area Productive and important area Food supplier for Europe for centuries Under-,

Detaljer

Miljørisikoanalyse. Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Miljørisikoanalyse. Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Miljørisikoanalyse Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet Kunnskapsinnhenting om virkninger

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/9-28S B-Vest Angkor Thom

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/9-28S B-Vest Angkor Thom 30/9-28S B-Vest Angkor Thom Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2016-07-31 Side 1 av 58 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon:

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) for letebrønn 7227/10-1 Saturn lokalisert i Barentshavet

Miljørisikoanalyse (MRA) for letebrønn 7227/10-1 Saturn lokalisert i Barentshavet Miljørisikoanalyse (MRA) for letebrønn 7227/10-1 Saturn lokalisert i Barentshavet Statoil ASA Rapportnr.: 2014-1033, Rev. 00 Dokumentnr.: 1HAMHV6-1 Dato for utgivelse: 2014-08-12 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE

Detaljer

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr Hordafor AS Att: Martin Mjøs-Haugland Thormøhlensgate 53c SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 018 144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 65087 5006 BERGEN Rapportref.:

Detaljer

Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse. datakjelder og frekvensar

Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse. datakjelder og frekvensar Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse datakjelder og frekvensar Agenda I programmet: Hvordan blir risiko fra gassløftbrønner inkludert i risikoanalyser (QRA/TRA), og blir risikoen reflektert på

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Egil Dragsund Maritime Solutions DNV Avgrensinger - definisjoner Vurderingen: Inkluderer ikke operasjonelle utslipp (bilge water, skittent ballast vann etc.)

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014

Oljebransjens innkjøpskonferanse. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014 Oljebransjens innkjøpskonferanse Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014 IKM Gruppen ELEKTRO/ INSTRUMENT/ PROSESS SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE ENGINEERING/ OPERATIONS FABRIKASJON/ INSPEKSJON IKM

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø i risikoanalyser? Tore Sagvolden, Scandpower AS

Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø i risikoanalyser? Tore Sagvolden, Scandpower AS Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø i risikoanalyser? Tore Sagvolden, Scandpower AS Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø I risikoanalyser (offshore -olje og gass) Agenda:

Detaljer

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr Hordafor AS Att: Signe Svindland Thormøhlensgate 53c SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953018144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 62823 5006 BERGEN Rapportref.: rapport

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport fra DNV Energy Gassrensing ved kalkovn hos NorFraKalk AS. NorFraKalk AS. Rapportnr./DNV 2008-2091 Rev.

DET NORSKE VERITAS. Rapport fra DNV Energy Gassrensing ved kalkovn hos NorFraKalk AS. NorFraKalk AS. Rapportnr./DNV 2008-2091 Rev. Rapport fra DNV Energy Gassrensing ved kalkovn hos NorFraKalk AS NorFraKalk AS Rapportnr./DNV 2008-2091 Rev. 01, 2009-01-12 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING... 2 2 KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-3 Roald Rygg

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-3 Roald Rygg Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-3 Roald Rygg Gradering: Åpen Status: Final Side 2 av 37 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten

Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten Rapport Rapporttittel Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten Rapportnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Visuell kartlegging av Askeladd Beta:

Visuell kartlegging av Askeladd Beta: Visuell kartlegging av Askeladd Beta: Rapport til Rapport no.: 00-55 september 00 september 00 Visuell kartlegging av Askeladd Beta 00-55.0 Sammendrag....0 Innledning.... Bakgrunn.... Hensikt... 3.0 Materiale

Detaljer

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg Miljødirektoratet v/ Hanne-Marie Øren Strømsveien 96 0663 Oslo Side 1 av 5 1 Introduksjon Refererer til videomøte med KLIF 28.06.2013. Møtet ble holdt for å avklare spørsmål fra KLIF i forbindelse med

Detaljer

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje?

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Symposium, 27 august, Longyearbyen Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Ole Arve Misund (UNIS, HI) Spawning grounds for cod, herring, haddock, and saithe off the Lofoten Vesterålen

Detaljer

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr Hordafor AS Att: Signe Svindland Thormøhlensgate 53c SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953018144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 63971 5006 BERGEN Rapportref.: rapport

Detaljer

Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap

Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på grunnlag

Detaljer

Fra overvåkingsdata til konsekvensmodeller

Fra overvåkingsdata til konsekvensmodeller Classification: Internal Status: Draft Fra overvåkingsdata til konsekvensmodeller Utviklingsbehov med Olje-fisk som eksempel Trond Robert Gulbrandsen, Spesialrådgiver StatoilHydro Monitoring 2 3 Monitoring

Detaljer

TEKNISK RAPPORT FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2010-10-25 BA000818 Godkjent av: Organisasjonsenhet: Einar

Detaljer

Teknisk Rapport Forvaltningsplan Norskehavet - Miljøkonsekvenser akutt utslipp. Olje- og energidepartementet

Teknisk Rapport Forvaltningsplan Norskehavet - Miljøkonsekvenser akutt utslipp. Olje- og energidepartementet Teknisk Rapport Forvaltningsplan Norskehavet - Miljøkonsekvenser akutt utslipp Rapport nr./dnv ref nr: REV, 2008-02-20 RAPPORT for 2002 Det Norske Veritas AS All rights reserved. This publication or parts

Detaljer

NOTAT. Avbøtende tiltak mot svevestøvplager er i hovedsak begrenset til vanning av kilde.

NOTAT. Avbøtende tiltak mot svevestøvplager er i hovedsak begrenset til vanning av kilde. Norsk institutt for luftforskning NOTAT Utarbeidet av Dag Tønnesen, Norsk institutt for luftforskning (NILU) Sammenfatning Selv om dette er et område med en forventet svært god luftkvalitet, er belastning

Detaljer

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i Barentshavet sørøst

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i Barentshavet sørøst Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i Konsekvensutredning for Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet Åpningsprosessen for Før

Detaljer

Støyvurdering for etablering av rundkjøring og trafikkøkning på Heggveien

Støyvurdering for etablering av rundkjøring og trafikkøkning på Heggveien RAPPORT Hegg skole Kunde: L2 Arkitekter AS v/thomas Gevelt Løvdahl Sammendrag: Rundkjøring vil føre til en liten økning i opplevd lydnivå for uteoppholdsområdene til boligene som blir berørt av tiltaket.

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen Statoil ASA Rapportnr./ Rev. 00, 2014-06-20 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

Sammenstilling av borekaksdata

Sammenstilling av borekaksdata Sammenstilling av borekaksdata I forbindelse med myndighetenes rapportering til OSPAR Øyvind Tvedten DNV, ytre miljø, Stavanger Innhold Bakgrunn OSPARs kriterier for etterlatelse av borekakshauger Datainnsamling

Detaljer

6 TOTALRESSURSER BEREGNET FRA LETEMODELLANALYSE

6 TOTALRESSURSER BEREGNET FRA LETEMODELLANALYSE 6 TOTALRESSURSER BEREGNET FRA LETEMODELLANALYSE En letemodellanalyse er en ressursberegningsmetode som er basert på geologiske modeller; letemodeller. Letemodellene er definert innenfor et avgrenset geografisk

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL 359. Lundin Norway AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL 359. Lundin Norway AS Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL Lundin Norway AS DNV Rapportnr. 2013-1810 Rev.01, 2014-01-24 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen Goliatfeltet Tittel: Dimensjonering av beredskap i kyst- og strandsonen - Goliatfeltet Prosjektansvarlig: Stein Thorbjørnsen Emneord: Oljevern, beredskapsplan,

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Manger kirke OPPDRAGSGIVER Radøy sokneråd EMNE DATO / REVISJON: 18. desember 2014 / 0 DOKUMENTKODE: 615689-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OLJEDRIFTSMODELLERING I LOFOTEN OG BARENTSHAVET SPREDNING AV OLJE VED AKUTTE UTSLIPP ULB Delutredning 7-a RAPPORT NR. 2003-0385 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 35/-9-X Atlas i PL420 i Nordsjøen

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 35/-9-X Atlas i PL420 i Nordsjøen Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 35/-9-X Atlas i PL420 i Nordsjøen RWE Dea Norge AS Rapportnr./ Rev. 00, 2014-01-24 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE

Detaljer

Høringsuttalelse til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av avgrensningsbrønn 7125/4-2, Nucula

Høringsuttalelse til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av avgrensningsbrønn 7125/4-2, Nucula Statens forurensningstilsyn Pb 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref: 2008/1212-2 448.1 27. august 2008 Høringsuttalelse til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av avgrensningsbrønn

Detaljer

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Når ulykker truer miljøet 17. februar 2011 Sjefingeniør Kirsti Natvig Beredskap i kyst og strandsone 15. april 2010 Oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Teknisk Rapport Visuell Kartlegging Arenaria. Rapport til StatoilHydro ASA

DET NORSKE VERITAS. Teknisk Rapport Visuell Kartlegging Arenaria. Rapport til StatoilHydro ASA Teknisk Rapport Rapport til StatoilHydro ASA Rapport nr. 2008-0456/ DNV ref nr: 11YSH74-9 Rev 01, 2008-04-14 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 1 2.1 Bakgrunn... 1 2.2 Hensikt... 1

Detaljer

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Deres ref.: 1111342- Vår ref.: 2012/175/DV Saksbehandler Dag Vongraven, tlf. 77750638 Dato 15.05.2012

Detaljer

Veileder 100: Anbefalte retningslinjer for vurdering av fjernmålingstiltak HJELMSTAD AS

Veileder 100: Anbefalte retningslinjer for vurdering av fjernmålingstiltak HJELMSTAD AS Veileder 100: Anbefalte retningslinjer for vurdering av fjernmålingstiltak HJELMSTAD AS Valg av fjernmålesystem VEILEDER 100: VEDLEGG 1 OG 2 Forhold som er gitt: installasjon utslipps-scenarier Ytelseskrav

Detaljer

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Oljeforurensningsscenario:

Oljeforurensningsscenario: NOKIOS 2012 workshop: Nasjonal infrastruktur for stedsbasert informasjon som plattform for innovasjon Trondheim, 30. oktober 2012 Oljeforurensningsscenario: Hvordan kan en avansert simuleringsmodell for

Detaljer

Regulære utslipp til sjø

Regulære utslipp til sjø Regulære utslipp til sjø Kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsaktivitet i det nordøstlige Norskehavet Svolvær, 23. november 2012 Matias Langgaard Madsen, Akvaplan-niva T. Bakke (NIVA), J. Beyer

Detaljer

Beregning av støy fra massehåndtering

Beregning av støy fra massehåndtering RAPPORT Beregning av støy fra massehåndtering OPPDRAGSGIVER Bergneset Pukk & Grus AS EMNE DATO / REVISJON: 6. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217401-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Matematiske modeller som hjelpemiddel innen havbruksnæringen. Strømmodellering

Matematiske modeller som hjelpemiddel innen havbruksnæringen. Strømmodellering Matematiske modeller som hjelpemiddel innen havbruksnæringen. Strømmodellering Dag Slagstad, Øyvind Knutsen Ingrid Ellingsen og Anna Olsen SINTEF Fiskeri og havbruk Trondheim Strømmodellering. Trondheim

Detaljer

Miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing ved Troll A plattformen og rørledninger til Kollsnes

Miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing ved Troll A plattformen og rørledninger til Kollsnes Troll A plattformen og rørledninger til Kollsnes Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 6 Tittel: Miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing ved Troll A plattformen og rørledninger til

Detaljer

Om 30 år arbeider barne barnet ditt hos oss. Norsk Oljemuseum Årbok 2010

Om 30 år arbeider barne barnet ditt hos oss. Norsk Oljemuseum Årbok 2010 Norsk Oljemuseum Årbok 2010 Om 30 år arbeider barne barnet ditt hos oss. Langsiktighet kan være et ord å pynte seg med. Men det kan også være en vilje, en visjon slik som hos oss i GDF SUEZ E&P Norge.

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

2 Miljørisiko ved Heidruns eksisterende transportløsning

2 Miljørisiko ved Heidruns eksisterende transportløsning Notat Statoil ASA 2014-11-18 TPD TEX SST ETOP Til Knut Erik Fygle Kopi Håkon Graven og Hilde Igeltjørn Fra Vilde Krey Valle og Endre Aas Sak Vurdering av miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing

Detaljer

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet drift av Aasta Hansteen-feltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-05-31 Side 1 av 39 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-05-31 Side 2 av 39 Table of Contents 1 Sammendrag...

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2231998 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. E21B 17/10 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.05 (80)

Detaljer

Rapportref.: Salthella Kunderef.: Hordafor Antall sider + bilag: BEKKJARVIK Dato: RAPPORT

Rapportref.: Salthella Kunderef.: Hordafor Antall sider + bilag: BEKKJARVIK Dato: RAPPORT SINTEF Molab as Pb. 611, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord: Ørnesveien 3 Besøksadr. Porsgrunn: Herøya Forskningspark

Detaljer

Radioaktivitet i produsert vann

Radioaktivitet i produsert vann Radioaktivitet i produsert vann Nullutslippsmålet og OSPAR Helsfyr, 22.10.2014 www.nrpa.no Statens strålevern Statens strålevern er et direktorat under helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet,

Detaljer

Teknisk Rapport Forvaltningsplan Norskehavet - Miljøkonsekvenser akutt utslipp. Olje- og energidepartementet

Teknisk Rapport Forvaltningsplan Norskehavet - Miljøkonsekvenser akutt utslipp. Olje- og energidepartementet Teknisk Rapport Forvaltningsplan Norskehavet - Miljøkonsekvenser akutt utslipp Rapport nr./dnv ref nr: REV, 2008-02-20 RAPPORT for For: Postboks 8129, Dep 0032 OSLO Norway DET NORSKE VERITAS AS Veritasveien

Detaljer

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok?

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Harstad, 03.09 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Havforskingsinstituttet Sameksistens - er det mulig? Barentshavet

Detaljer

OPERATO: En analyse av forebyggende tiltak og deres effekt på miljørisiko.

OPERATO: En analyse av forebyggende tiltak og deres effekt på miljørisiko. OPERATO: En analyse av forebyggende tiltak og deres effekt på miljørisiko. KLIF/Ptil: Når ulykker truer miljøet 9 februar 2010 Egil Dragsund Norsk olje- og gassindustri i perspektiv Kunnskap Et høyteknologisk

Detaljer

Klimaendringer - Konsekvenser for kraftproduksjon. Markedskonferansen september 2007 Birger Mo SINTEF Energiforskning

Klimaendringer - Konsekvenser for kraftproduksjon. Markedskonferansen september 2007 Birger Mo SINTEF Energiforskning Klimaendringer - Konsekvenser for kraftproduksjon Markedskonferansen 11. 12. september 2007 Birger Mo SINTEF Energiforskning Bakgrunn Delaktivitet i prosjektet Nordic Project on Climate and Energy Prosjektperiode:

Detaljer

WWFs frivillige oljevern. Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no

WWFs frivillige oljevern. Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no WWF (World Wide Fund for Nature) Verdens naturfond WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon WWF er verdens

Detaljer

Dyrking av tare i IMTA

Dyrking av tare i IMTA Marin Ressursutnyttelse,Tekna 3.1.2012 Dyrking av tare i IMTA Jorunn Skjermo, Silje Forbord, Aleksander Handå, Ole Jacob Broch, Kristine B. Steinhovden, Johanne Arff, Trond Størseth, Stine W. Dahle, Kjell

Detaljer

Overvåking av kystvann og kobling mot andre prosesser. Anne Britt Storeng Direktoratet for Naturforvaltning

Overvåking av kystvann og kobling mot andre prosesser. Anne Britt Storeng Direktoratet for Naturforvaltning Overvåking av kystvann og kobling mot andre prosesser Anne Britt Storeng Direktoratet for Naturforvaltning FAKTA Norge har 89 581 Km 2 kystvann med 83 000 km strandlinje innen EUs vanndirektiv. 8 ganer

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle Gradering: Open Status: Final Side 1 av 43 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle Dokumentnr.:

Detaljer

FISK OG SEISMIKK. Ålesund, 16. februar 2006 rvø Norges Fiskarlag

FISK OG SEISMIKK. Ålesund, 16. februar 2006 rvø Norges Fiskarlag FISK OG SEISMIKK Ålesund, 16. februar 2006 Jan Skjærv rvø Norges Fiskarlag NORGE EN FISKERINASJON Forvalter et havområde som er 6-76 7 ganger større enn fastlandsnorge Bringer påp land 2,8 mill. tonn fisk

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

Slik jeg ser det. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen Oljebransjen Innkjøpskonferanse, Stavanger,

Slik jeg ser det. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen Oljebransjen Innkjøpskonferanse, Stavanger, Slik jeg ser det Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen Oljebransjen Innkjøpskonferanse, Stavanger, 28.09. 2016 IKM Gruppen Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2016 ELEKTRO/ INSTRUMENT/ AUTOMASJON SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE

Detaljer