14 Tertialrapport nr. 2 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14 Tertialrapport nr. 2 1"

Transkript

1 14 Tertialrapport nr. 2 1

2 Innhold 1 Innledning Rådmannens kommentarer Overordnet vurdering av status per 2. tertial Nøkkeltall Tvistesaker Samfunn Livskvalitet og folkehelse Klima og energi Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø Næringsutvikling og verdiskaping Økonomi Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Drift - hovedoversikt Drift - status enhetene Balanse - status disposisjonsfond Balanse - status kontantbeholdning Investering status prosjektene Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger Status og strategier for tjenesteutviklingen Oppvekst og (opp)læring Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Helse og omsorg Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Medarbeidere Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk Styringsindikatorer Status for måloppnåelse IKT og interne systemer Status for måloppnåelse Verbalvedtak

3 1 Innledning Dette er andre rapportering på handlingsprogrammets nye struktur og er direkte knyttet mot kommuneplanens målsettinger og struktur. Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer. Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. For områdene samfunn og IKT og interne systemer er det strategiene som er vurdert, da det ikke er utarbeidet styringsindikatorer for disse områdene. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Enkelte av måleindikatorene og-/eller målemetodene har vist seg vanskelige å måle, og i enkelte tilfeller gir de ikke den beste statusen for målet de er satt til å måle. Rådmannen vil i prosessen med handlingsprogrammet for perioden vurdere alle indikatorene på nytt, og fremme forslag om nødvendige endringer. 2 Rådmannens kommentarer 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014 Netto driftsresultat Netto driftsresultat for 2014 anslås til 5,2 millioner kroner. Dette er 5,2 millioner kroner lavere enn prognosen fra 1. Tertialrapport 2014 og 8,2 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet Årsakene til endringen fra 1. Tertialrapport er: Forverret anslag enhetene 1,9 millioner kroner Forverret anslag selvkost 3,3 millioner kroner Forventet samlet mindreforbruk på enhetene er redusert med ca. 1,9 millioner kroner i forhold til rapporteringen for 1. tertial. Dette forklares i hovedsak ved nye ressurskrevende brukere, tapt refusjon for utgifter til enslige mindreårige flyktninger og høyere utgifter enn planlagt ved åpning av nyetablert avdeling på Grande. Det vises til kapittel 4.4 Drift status enhetene for mer detaljert oversikt. I rapporteringen for 1. tertial 2014 ble det varslet en merinntekt på selvkost på 6 millioner kroner og budsjettet ble vedtatt justert tilsvarende. Prognosen for 2. tertial viser at inntektene ser ut til å bli ca. 3,3 millioner kroner lavere enn dette, men 2,7 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Prognosen fra 1. tertial svekkes med 3,3 millioner kroner. Skatt og rammetilskudd Justert anslag fra kommuneproposisjonen for skatteinngangen 2014, viser at veksten på landsbasis er justert ned fra 4 % til 3 %. Dette utgjør ca. 4,5 millioner kroner for Frogn kommune. Anslag fra kemneren i Follo (mai 2014) viser at den lokale skatteinngangen i tillegg reduseres med 3 millioner kroner. Samlet innebærer dette at de frie inntektene blir 7,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette ble også meldt i rapporteringen for 1. tertial. 3

4 Lønnsoppgjøret Resultatet fra årets sentrale oppgjør ble 3,31 %. Dette er i tråd med det som ble varslet i rapporteringen for 1. tertial. De lokale forhandlingene er foreløpig ikke avsluttet. Nærvær Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 %. Per 2. tertial 2014 er nærværet på ca. 93,29 %. Tallene er hentet fra Agresso, da tall fra NAV enda ikke er klare. Dette er noe bedre enn tilsvarende periode i

5 2.2 Nøkkeltall Den etablerte rapporteringen på styringsindikatorer er i hovedsak videreført på tilsvarende måte som i Resultat 2014 Resultat Måltall Indikator Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Dekningsgrad i hjemmetjenesten, over 80 år 36 % 36 % 36 % 35 % 34 % 35 % 34 % 33 % 35,8 % 31,5 % Overliggere utskrivningsklare pasienter Sykefravær i Frogn kommune - sesongjustert 7,4 % 9 % 9 % 8 % 8 % 8 % 4 % 4 % 7,9 % 7,0 % Kostnad medfinansiering regionale helseforetak Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd + 31 % 32 % 32 % 33 % 33 % 34 % 34 % 34 % 30,3 % 30 % Behandlingstid over 3 mnd i barnevernet 0 % 0 % 11 % 10,9 % 11,7 % 13,4 % 11,8 % 12,0 % 6,9 % 0 % Prognose netto driftsresultat 1,4 % 2,4 % 2,5 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 0,5 % 4,9 % 1,4 % Dekningsgraden i hjemmetjenesten For brukere over 80 år har Frogn kommune redusert dekningsgraden noe over tid og vesentlig så langt i Dersom dette tilbudet ytes til flere enn hva som er hensiktsmessig, risikerer kommunen at de brukerne med størst behov for tjenesten, ikke får et godt nok tilbud og at mye tid går med til kjøring. Dette kan skape et utilsiktet press på institusjonsplasser og bofellesskapet. Dekningsgraden økte noe i januar 2014 pga. oppdatering av prognose antall eldre over 80 år. Reduksjonene i dekningsgraden er også merkbar på timer pr bruker. Økt brukerbetaling for praktisk bistand har trolig bidratt til noe av reduksjonen. 5

6 Utskrivningsklare pasienter Det var store svingninger i overliggedøgn for utskrivningsklare pasienter for Frogn kommune i Pasientene som skrives ut har et høyere pleiebehov enn tidligere. Frogn har økt kapasiteten for å ta imot pasienter med mer pleiebehov og ser ved utgangen av sommerferien 2014, ut til å ha et moderat antall overliggere ved helseforetakene. Sykefravær Tallene for sykefravær dessverre ikke er 100 % oppdaterte ved tidspunkt for månedsrapportering, dvs. at det er noe usikkerhet knyttet til tallene. 6

7 Medfinansiering for somatiske pasienter Kostnadene til medfinansiering i helseforetak for de fire siste månedene er foreløpige tall. Disse vil bli etter-justert når kommune får avregning for 2. kvartal. Rådmannen har fulgt indikatoren fra 2012 fordi det var en ny oppgave for kommunen med tilhørende usikkerhet. Frogn har truffet meget godt med budsjetterte kostnader. Kostnadene er fortsatt budsjettert i henhold til et lavt forbruk av somatiske helsetjenester i kommunen, justert for alderssammensetning. Dvs. at kommunen også i 2014 forventer ca.1 million i overskudd, mht. til beløp i rammetilskuddet. Vi ser av svingningene i beløp fra mnd. til mnd. gjennom 2013, at det er betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget. Når medfinansieringen utgår som kommunalt ansvar, vil kommunen miste en million som pr i dag bidrar til overskuddet på netto driftsresultat. 7

8 Andel sosialhjelpsmottakere NAV reduserte sine utbetalinger og kostnader gjennom 2012 og Andel sosialhjelpsmottakere som mottok stønad i seks måneder eller mer har dessverre steget i 2014, veksten flatet ut i juli, men vi ligger fortsatt noe over måltallet på 30 prosent. Barnevern Det er per 31. august gjennomført 101 undersøkelser, hvorav 13 har vært sammensatte og kompliserte. I disse sakene har behandlingstiden vært over tre måneder. Med begrunnelse i disse sakenes karakter, er det søkt og innvilget utvidet frist. I tre tilfeller har den utvidede fristen ikke vært tilstrekkelig. Det har i tillegg vært én sak som ble henlagt to dager over fristen. Samlet gir dette fire saker med saksbehandlingstid mer enn 3 måneder så langt i Netto driftsresultat Prognosen for netto driftsresultat 2014 er pr. 31. august 0,5 prosent. 8

9 2.3 Tvistesaker Tvist om retting av kunstgressbanen Saken gjelder spørsmål om entreprenør og/eller prosjekterende selskap kan holdes ansvarlig for at kunstgressbanen ikke har fungert etter sitt formål. Kommunen har tatt ut stevning mot begge parter, med krav om utbetaling av erstatning med kr ,-, dagmulkt med kr ,- og at begge de to motpartene er ansvarlig for utbedring av banen. Hovedforhandling i saken er berammet til uke 13 i Tvist om personalsak Saken gjelder tvist om oppsigelse av en ansatt. Den ansatte har tatt ut stevning i saken med krav om at oppsigelsen kjennes ugyldig, samt at vedkommende tilkjennes erstatning fra kommunen. Hovedforhandling i saken er berammet til november

10 3 Samfunn Det er ikke utarbeidet styringsindikatorer for dette området. Strategiene fra handlingsprogrammet er vurdert og gitt fargekode på bakgrunn av status og forventet måloppnåelse. Strategier med gult eller rødt trafikklys er kommentert nedenfor. 3.1 Livskvalitet og folkehelse Overordnet mål fra kommuneplanen: Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy Det er ikke satt opp noen tiltak på området denne høsten. 3.2 Klima og energi Overordnet mål fra kommuneplanen: Kommunens totale klimagassutslipp skal være halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991-nivå) (Ref. Klima og energiplan Akershus ) I 2014 har det vært fokusert på følgende: KE 1: Klimagassutslipp fra veitrafikk skal reduseres med 20 prosent i forhold til 1991 nivå innen 2030 Strategi HP: Frogn kommune skal redusere klimagassutslipp fra veitrafikk ved å legge til rette for og oppfordre til at folk sykler og går i hverdagen, bruker ladbare biler og kollektive transportmidler. Tiltak: 1. Legge til rette for å få vedtatt Klima- og energiplanen Status: Klima- og energimeldingen ble vedtatt våren Bidra til at innkjøpte el-sykler kommer ut til våren, blir tatt i bruk Status: Arbeidet pågår. Syklene kan leies av kommunens ansatte. KE 2: Klimagassutslipp fra stasjonær energi skal reduseres med minimum 25 prosent innen 2020 fra 2012-nivå. Strategi HP: Frogn kommune skal gi befolkningen økt kunnskap om klimavennlig boligbygging og enøktiltak i eksisterende boliger Tiltak: 1. Informasjon på nett, egen side om klima og energi Status: Arbeidet pågår. Vi er i gang med planlegging og opplæring i kommunens publiseringsløsning. 10

11 3.3 Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø Overordnet mål fra kommuneplanen: En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier I 2014 har det vært fokusert på følgende: S1: En levende by og attraktive lokalsentra. Strategi HP: Frogn kommune skal motivere og legge til rette for at mennesker oppholder seg i Drøbak og i lokalsentra gjennom å lokalisere nødvendige funksjoner i sentrum Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Planarbeidet er startet opp. Strategi HP: Frogn kommune skal motivere og legge til rette for at mennesker oppholder seg i Drøbak og i lokalsentra gjennom å samarbeide med frivillige, næringsliv og kulturliv for å skape en levende og attraktiv by året rundt Tiltak: 1. Bidra inn i "Byen vår" foredragene og andre aktiviteter/lokale initiativ Status: Arbeidet pågår. To av tre møter er gjennomført. S2: Frogn har et utbyggingsmønster som reduserer transportbehov, flere kan gå og sykle til daglige gjøremål. Strategi HP: Frogn kommune skal bruke prinsippet om flerkjernet senterstruktur, der befolkningen dekker daglige funksjoner i et lokalsenter og der nye boliger etableres nær eksisterende sentra. Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Planarbeidet er startet opp S3: Drøbaks verdifulle kulturminner, kulturmiljøer og naturmiljøer er ivaretatt. Strategi HP: Frogn kommune skal spre kunnskap og bevissthet om Gamle Drøbaks verneverdier internt i organisasjonen og eksternt i befolkningen. 11

12 Tiltak: 1. Revidering av verneplanen Status: Arbeidet pågår. 2. Legge ut informasjon, oppdatere kommunens hjemmesider(kulturminnevern i Frogn) Status: Arbeidet pågår. 3. Oppdatere biomangfoldkart (inkl ny eikekartlegging) Status: Arbeidet pågår. S4: Frogn har sammenhengende grønnstruktur og tilgjengelige nærfriluftsområder. Strategi HP: Frogn kommune skal legge til rette for friluftsliv Tiltak: 1. Legge til rette for at meldeplikt for hogst kan innføres i naturområder og områder med hensynssone friluftsliv. Status: Kommunestyret vedtok våren 2014 å ikke innføre meldeplikt for hogst. 2. Gjennomføre friluftstiltak Status: Avvik. Utsettes til våren S6: Frogn har hele boligområder med universell utforming og tilgjengelige leiligheter i alle nye boligprosjekter. Strategi HP: Frogn kommune skal følge opp lovgivningen gjennom plan- og byggesaksbehandlingen. Tiltak: 1. Informasjon/veiledere på nettsidene våre. Gode maler/rutiner. Status: Arbeidet påbegynt. 2. Tilsynsstrategi og oppfølging av denne. Status: Tilsynsstrategi er vedtatt. 3. Strategi for oppfølging av ulovligheter Status: Strategi er vedtatt. S8: Boliger som bygges er miljøvennlige og energieffektive. Strategi HP: Frogn kommune skal være en pådriver for at nye bygg skal ha passivhusstandard eller bedre (plusshus). Tiltak: 1. Tilsynsstrategi og oppfølging av denne. Status: Arbeidet pågår 12

13 S9: Boligutformingen har god kvalitet, med særlig vekt på å ivareta menneskers behov for både privat og sosialt liv og grønne omgivelser Strategi HP: Frogn kommune skal bruke områdeplaner som verktøy for god boligutforming Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Oppstart er varslet. 3.4 Næringsutvikling og verdiskaping Overordnet mål fra kommuneplanen: Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby I 2014 har det vært fokusert på følgende: N1: Liv i sentrum med et godt tilbud av handel og service. Strategi HP: Frogn kommune skal styrke livet i sentrum ved å utvikle bolig- og næringsområder tett på sentrum Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Oppstart er varslet. Strategi HP: Frogn kommune skal styrke livet i sentrum ved å videreutvikle turistkontoret og attraksjoner innen kultur og opplevelse 2. Utleiesykler og friluftstiltak Status: Arbeidet pågår N2: Bevaring av det kulturhistoriske miljøet gjennom bruk. Strategi HP: Frogn kommune skal profilere og utvikle Drøbak i dialog med et reiseliv og et næringsliv som aktivt og kreativt tar i bruk kulturminner og kulturmiljøer, på vernets premisser. Tiltak: 1. Utleiesykler og friluftstiltak Status: Arbeidet pågår 13

14 4 Økonomi Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. 4.1 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan Ø 1 Ø 1.1 Netto driftsresultat på 3 prosent Ø 2 Ø 2.1 Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 millioner kroner. Overskytende beløp kan blant annet benyttes til finansiering av investeringer Ø 3 Ø 3.1 Redusere avdragstiden på lån Måleindikatorer Netto driftsresultat Disposisjonsfond i millioner kroner Avdragstid, antall år Målemetode KOSTRA Kommunens regnskap Kommunens regnskap Prognose Resultat Ønsket Godt nok Mål 0,5 3,0 1,8* 3* *Det planlegges med et lavere netto driftsresultat enn kommuneplanens mål i 2014 og Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. Ø 1: Netto driftsresultat på 3 prosent Prognosen for 2014 viser at netto driftsresultat ligger an til å bli 0,5 prosent. Dette er 2,5 prosentpoeng under ønsket, og 1,3 prosentpoeng under godt nok. Hovedårsaken til svekket netto driftsresultat er anslåtte reduserte frie inntekter med 7,5mill kroner. Det er betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget, rådmannen foreslår derfor at det ikke iverksettes tiltak for å styrke netto driftsresultat. Ø 3: Redusere avdragstiden på lån Gjennomsnittlig avdragstid på kommunens lån er 31 år, mens målet er 30 år. Avdragstiden på 31 år er beregnet ut fra bestemmelsene om minimumsavdrag i kommuneloven. Det antas at dette er 14

15 gjeldende praksis i de fleste kommuner. Rådmannen legger opp til å redusere avdragstiden med ett år pr budsjettår fram til avdragstiden er redusert med fem år. Dette utgjør ca. 1 million kroner pr år i økte utgifter og krever tilsvarende innsparinger på andre områder. Det legges opp til å gjennomføre dette fra og med Avdragstiden i 2017 antas å være i underkant av 30 år, mens målet for 2017 er 26 år. 4.3 Drift - hovedoversikt DRIFTSINNTEKTER Regn RB 2014 Budsjj Budsj Regn Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner

16 Regn RB 2014 Budsjj Budsj Regn Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Drift - status enhetene Enhet Regnskap Budsjett 2014 Bud.just Rev.bud Årsprog Rådm. forslag til justering Rådmannsgruppa IKT Økonomi POP Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Miljøarbeidertjeneste Barn, unge og familier Helse- og koordinering

17 Enhet Regnskap Budsjett 2014 Bud.just Rev.bud Årsprog Rådm. forslag til justering Psykisk helse og rustj Kultur og fritid Eiendomsforvaltning Miljø, idrett og kom.tekn NAV Generelle innt. og utg SUM Netto driftsresultat Kommentarer til tabellen Rådmannsgruppa I Handlingsprogrammet ble det lagt inn et uspesifisert effektiviseringskrav på 2,2 millioner kroner. Rådmannen velger å synliggjøre effektiviseringskravet som et merforbruk på sentral enhet og viser til at enhetene samlet leverer et mindreforbruk som dekker inn effektiviseringskravet. For å sikre forutsigbarhet og muligheten for langsiktig styring av enhetene ønsker ikke rådmannen å saldere effektiviseringskravet mot enhetenes rapporterte mindreforbruk. Økonomi Mindreforbruket skyldes redusert overføring til felles kemnerkontor. Samfunnsutvikling Forventet mindreinntekt skyldes lavere gebyrinntekter enn lagt til grunn for budsjettet. Barnehager Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak lav bruk av vikarer ved sykefravær og annet fravær. Ledige plasser i Elleflaten barnehage gir i tillegg en innsparing i lønnsmidler. Enheten planlegger å disponere deler av mindreforbruket til styrking av spesialpedagogisk team, vikarbruk og andre kvalitetshevende tiltak. Heer skole Forventet mindreforbruk skyldes at enheten ikke disponerer overførte midler fra 2013 fullt ut. Pleie og omsorg i institusjon Mindreforbruket er redusert fra tidligere rapporteringer i år. Dette skyldes i all hovedsak at lønnsutgifter/vikar-innleie på den nyetablert avdelingen i 2.etasje ( åpnet ) har blitt større enn forventet. Dette skyldes vakante stillinger + sommervikarer som man har måttet leie inn fra vikarbyrå, samt at overtallige nattevakter fra hjemmesykepleien foreløpig ikke kan frigis. Dette innebærer at alle netter må dekkes inn med vikarbyrå. Disse tallene må sees opp mot mindreforbruket på UK-klare. Enheten dekker dette inn ved bruk av avsatt buffer. 17

18 Rådmannen foreslår at antatt mindreforbruk på ca. 1 million kroner avsettes til å gjennomføre prosjektet: Fra deltid til heltid i PLO. Det vises til Kommunestyrets vedtak , sak 153/12. Initiering av prosjektet på nåværende tidspunkt faller sammen med de økonomiske mulighetene som mindreforbruket gir oss. Viktigst er de mulighetene som gis for nytenkning i forbindelse med bygging av nytt sykehjem. Målet er at overskuddsmidlene skal forbeholdes lønn til prosjektleder i 60 % stilling, og at prosjektet avsluttes når nytt sykehjem etableres. Tillitsvalgte og verneombud i enheten er informert og svært positive til prosjektet. Prosjektet anses for å være et pilotprosjekt som kan gi overføringsverdi til andre enheter i kommunen. Hjemmebaserte tjenester Forventet mindreforbruk skyldes delvis avsatt buffer og delvis ubesatte sykepleierstillinger deler av året. Enhet for Barn, unge og familier Enheten har noe høyere utgifter til lønn og sosiale utgifter enn budsjettert, som i hovedsak skyldes nyopprettet stilling på PPT med halvårsvirkning i Utgiftene til plasseringer på institusjon er også høyere enn budsjettert. Refusjonsordningen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger ble endret fra 100 % til 80 % i desember For Frogn kommune betyr dette et inntektstap på ca. 1,7 millioner kroner. Disse inntektene ble forskuttert i 2013 og må derfor utgiftsføres i Årsprognosen for enheten inneholder dette inntektstapet. Endelig avklaring på om kommunen får refundert 100 % av siste krav fra 2013 forventes i løpet av november Helse og koordinering Forventet mindreforbruk skyldes at utgiftene til medfinansiering blir noe lavere enn budsjettert. Det er knyttet noe usikkerhet til anslaget og endelig avregning foreligger først i årsavslutningen. Enhet for psykisk helse og rustjenester Forventet merforbruk skyldes at enheten i 2014 har fått én ressurskrevende bruker mer enn hva som lå til grunn for budsjettet. Eiendomsforvaltning Forventet mindreforbruk skyldes at antall arbeidstimer som skal belastes investeringsprosjektene ser ut til å bli noe høyere enn lagt til grunn for budsjettet. Miljø, idrett og kommunalteknikk Forventet mindreinntekt skyldes at inntektene for tilknytningsgebyrer ser ut til å bli noe lavere enn varslet i 1. tertial. Det ble da varslet en forventet merinntekt på 6 millioner kroner på grunn av en forventet høy tilknytning av fritidseiendommer. Budsjettet ble justert tilsvarende. Prognosen viser nå at inntektsøkningen kun blir på ca. 2,7 millioner kroner, som gir et avvik fra det justerte budsjettet på ca. 3,3 millioner kroner. 18

19 NAV Forventet mindreforbruk skyldes dels at integreringstilskudd og særskilt tilskudd til bosetting av enslige mindreåreige flyktninger blir høyere enn budsjettert, jf. endret refusjonsordning fra 100 % til 80 % omtalt under Enhet for barn, unge og familier. Enheten disponerer heller ikke overførte midler fra 2013 fullt ut. Generelle inntekter og utgifter Justert anslag fra kommuneproposisjonen for skatteinngangen 2014, viser at veksten på landsbasis er justert ned fra 4 % til 3 %. Dette utgjør ca. 4,5 millioner kroner for Frogn kommune. Nye anslag fra kemneren i Follo viser at den lokale skatteinngangen i tillegg reduseres med 3 millioner kroner. Samlet innebærer dette at de frie inntektene blir 7,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Ved fremleggelsen av Statsbudsjettet 8. oktober vil nytt anslag for nasjonalt nivå være klar, og vi vil mottat oppdatert anslag fra kemneren. 4.5 Balanse - status disposisjonsfond Beløp Inngående balanse Markedsanalyse (Næringsrådet), jf. sak 17/ Forprosjekt 75-års markering av 9. april, jf. sak 20/14-50 Balanse per Balanse - status kontantbeholdning Kontantbeholdning Den store endringen i kontantbeholdningen skyldes i hovedsak at det i første tertial er tatt opp lån i DNB og Kommunalbanken, på henholdsvis 100- og 68 millioner kroner. De 100mill kroner er likviditetslån i henhold til kommunestyrets vedtak i HP

20 4.7 Investering status prosjektene Tabellen under viser vedtatt årsbudsjett for 2014, vedtatt budsjettjsuteringer og regnskap pr 30 august Samlet flerårig bevilgning og regnskap for de største prosjektene vises som vedlegg til årsregnskapet. (Tall i 1000 kr). Oversikten under er slik den ligger i kommunens regnskapssystem og er mer detaljert enn i kommunestyrets vedtak. Detaljeringen er utført for å oppnå hensiktsmessig styring. B 2014 Bud.just. R 2014 Tot.bud. Ubrukt EDB-utstyr Kjøp og salg arealer EDB i grunnskolen Agresso - Follo prosjekt Brygger og havneanlegg IKT Sak/Arkiv Agresso Malbasert lønn Digitalisering Bibilioteket Agresso E-handel BUF prosjekter Kultur prosjekter Agresso A-melding Ressursforvaltning på web (Agresso) Risiko og sårbarhet Ombygging Fraunar Kjøkken Grande Sykehjem utstyr og inventar Utvidelse Elleflaten barnehage Bolig mindreårige flyktninger Elektronisk Arkiv Helsebygg Fase Oppgradering Grande Sum boligprosjekter Rydding av branntomter Flerbrukshus Ny svømmehall i Frogn Svømmehall Seiersten ungd skole Frogn kirke Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø Kunstgressbane ved Frogn VGS Torkildstranda friluftsområde Skjøtselsplan Badeparken Minnelund Badeparken Seiersten stadion - oppgradering av anlegg Ny flerbrukshall/sportshall Seiersten Brannsikring Veiregulering Vestbyveien Standardheving komm. bygg Biler og maskiner TDF Infrastruktur Husvik Gropa - oppgradering

21 B 2014 Bud.just. R 2014 Tot.bud. Ubrukt Akvariet oppgradering Høydebasseng Heer Utvidelse Ullerudbakken Trafikksikringstiltak Gang-/sykkelvei Dalsbakken Glennekrysset Hovedplan vann Hovedplan avløp Utlån - formidlingslån HB KLP egenkapitalinnskudd Samleprosjekt Sti Rogneveien Sum Kommentarer til enkelte av prosjektene 8336 Helsebygg fase 1 Skisseprosjekt godkjent av kommunestyret i juni Forprosjektering pågår der prosjektet legges ut for konkurranse med to alternative byggemetoder, stål/betong og massivtre. Offentlig kunngjøring av totalentreprisen skjer innen utgangen av Forventet byggestart i løpet av første halvår 2015 og med entreprenenørens ferdigstillelse innen Det nye helsebygget forutsettes satt i drift i løpet av første kvartal Flerbrukshus Kontrakt med entreprenør er inngått. Bygging pågår. Ferdigstillelse 1. september Ny svømmehall i Frogn Beslutning om videreføring vedtatt. Prosjektering starter i Byggestart Kunstgressbane Tvist pågår Oppgradering av Seiersten stadion Mindre reguleringsendring vedtatt. Oppstart høst Gang-/sykkelvei Dalsbakken - Glennekrysset Vedtatt forskuttering. Avventer Statens Vegvesen sin godkjenning. Prosesser knyttet til grunnerverv må iverksettes snarest. 21

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Rådmannens kommentarer... 3. 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3. 2.2 Nøkkeltall... 5

1 Innledning... 3. 2 Rådmannens kommentarer... 3. 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3. 2.2 Nøkkeltall... 5 14 Tertialrapportnr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 1 1

14 Tertialrapport nr. 1 1 14 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 10 3 Samfunn... 11 3.1

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunestyret Fra: rådmannen Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Dato: 28.10.2014 Det ble i Formannskapsmøtet 22.10 orientert om at rådmannen utarbeider et tilleggsnotat

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Vedlegg til sak 15/00472-3 Handlingsprogram 2016-2019 styringsindikatorer

Vedlegg til sak 15/00472-3 Handlingsprogram 2016-2019 styringsindikatorer Vedlegg til sak 15/00472-3 Handlingsprogram 2016-2019 styringsindikatorer Innhold Samfunn... 2 Kommentarer til den enkelte indikator:... 3 Økonomi... 7 Kommentarer til den enkelte indikator:... 7 Oppvekst

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 2 1

15 Tertialrapport nr. 2 1 15 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Rådmannens kommentarer...3 1.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2015... 3 1.1.1 Tjenesteproduksjonen... 3 1.1.2 Økonomi... 4 1.2 Nøkkeltall... 6 1.3 Tvistesaker...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 26.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

MØTEINNKALLING Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen MØTEINNKALLING Møtetid: 14.10.2014 kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, Husvik Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer