14 Tertialrapport nr. 2 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14 Tertialrapport nr. 2 1"

Transkript

1 14 Tertialrapport nr. 2 1

2 Innhold 1 Innledning Rådmannens kommentarer Overordnet vurdering av status per 2. tertial Nøkkeltall Tvistesaker Samfunn Livskvalitet og folkehelse Klima og energi Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø Næringsutvikling og verdiskaping Økonomi Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Drift - hovedoversikt Drift - status enhetene Balanse - status disposisjonsfond Balanse - status kontantbeholdning Investering status prosjektene Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger Status og strategier for tjenesteutviklingen Oppvekst og (opp)læring Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Helse og omsorg Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Medarbeidere Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk Styringsindikatorer Status for måloppnåelse IKT og interne systemer Status for måloppnåelse Verbalvedtak

3 1 Innledning Dette er andre rapportering på handlingsprogrammets nye struktur og er direkte knyttet mot kommuneplanens målsettinger og struktur. Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer. Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. For områdene samfunn og IKT og interne systemer er det strategiene som er vurdert, da det ikke er utarbeidet styringsindikatorer for disse områdene. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Enkelte av måleindikatorene og-/eller målemetodene har vist seg vanskelige å måle, og i enkelte tilfeller gir de ikke den beste statusen for målet de er satt til å måle. Rådmannen vil i prosessen med handlingsprogrammet for perioden vurdere alle indikatorene på nytt, og fremme forslag om nødvendige endringer. 2 Rådmannens kommentarer 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014 Netto driftsresultat Netto driftsresultat for 2014 anslås til 5,2 millioner kroner. Dette er 5,2 millioner kroner lavere enn prognosen fra 1. Tertialrapport 2014 og 8,2 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet Årsakene til endringen fra 1. Tertialrapport er: Forverret anslag enhetene 1,9 millioner kroner Forverret anslag selvkost 3,3 millioner kroner Forventet samlet mindreforbruk på enhetene er redusert med ca. 1,9 millioner kroner i forhold til rapporteringen for 1. tertial. Dette forklares i hovedsak ved nye ressurskrevende brukere, tapt refusjon for utgifter til enslige mindreårige flyktninger og høyere utgifter enn planlagt ved åpning av nyetablert avdeling på Grande. Det vises til kapittel 4.4 Drift status enhetene for mer detaljert oversikt. I rapporteringen for 1. tertial 2014 ble det varslet en merinntekt på selvkost på 6 millioner kroner og budsjettet ble vedtatt justert tilsvarende. Prognosen for 2. tertial viser at inntektene ser ut til å bli ca. 3,3 millioner kroner lavere enn dette, men 2,7 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Prognosen fra 1. tertial svekkes med 3,3 millioner kroner. Skatt og rammetilskudd Justert anslag fra kommuneproposisjonen for skatteinngangen 2014, viser at veksten på landsbasis er justert ned fra 4 % til 3 %. Dette utgjør ca. 4,5 millioner kroner for Frogn kommune. Anslag fra kemneren i Follo (mai 2014) viser at den lokale skatteinngangen i tillegg reduseres med 3 millioner kroner. Samlet innebærer dette at de frie inntektene blir 7,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette ble også meldt i rapporteringen for 1. tertial. 3

4 Lønnsoppgjøret Resultatet fra årets sentrale oppgjør ble 3,31 %. Dette er i tråd med det som ble varslet i rapporteringen for 1. tertial. De lokale forhandlingene er foreløpig ikke avsluttet. Nærvær Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 %. Per 2. tertial 2014 er nærværet på ca. 93,29 %. Tallene er hentet fra Agresso, da tall fra NAV enda ikke er klare. Dette er noe bedre enn tilsvarende periode i

5 2.2 Nøkkeltall Den etablerte rapporteringen på styringsindikatorer er i hovedsak videreført på tilsvarende måte som i Resultat 2014 Resultat Måltall Indikator Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Dekningsgrad i hjemmetjenesten, over 80 år 36 % 36 % 36 % 35 % 34 % 35 % 34 % 33 % 35,8 % 31,5 % Overliggere utskrivningsklare pasienter Sykefravær i Frogn kommune - sesongjustert 7,4 % 9 % 9 % 8 % 8 % 8 % 4 % 4 % 7,9 % 7,0 % Kostnad medfinansiering regionale helseforetak Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd + 31 % 32 % 32 % 33 % 33 % 34 % 34 % 34 % 30,3 % 30 % Behandlingstid over 3 mnd i barnevernet 0 % 0 % 11 % 10,9 % 11,7 % 13,4 % 11,8 % 12,0 % 6,9 % 0 % Prognose netto driftsresultat 1,4 % 2,4 % 2,5 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 0,5 % 4,9 % 1,4 % Dekningsgraden i hjemmetjenesten For brukere over 80 år har Frogn kommune redusert dekningsgraden noe over tid og vesentlig så langt i Dersom dette tilbudet ytes til flere enn hva som er hensiktsmessig, risikerer kommunen at de brukerne med størst behov for tjenesten, ikke får et godt nok tilbud og at mye tid går med til kjøring. Dette kan skape et utilsiktet press på institusjonsplasser og bofellesskapet. Dekningsgraden økte noe i januar 2014 pga. oppdatering av prognose antall eldre over 80 år. Reduksjonene i dekningsgraden er også merkbar på timer pr bruker. Økt brukerbetaling for praktisk bistand har trolig bidratt til noe av reduksjonen. 5

6 Utskrivningsklare pasienter Det var store svingninger i overliggedøgn for utskrivningsklare pasienter for Frogn kommune i Pasientene som skrives ut har et høyere pleiebehov enn tidligere. Frogn har økt kapasiteten for å ta imot pasienter med mer pleiebehov og ser ved utgangen av sommerferien 2014, ut til å ha et moderat antall overliggere ved helseforetakene. Sykefravær Tallene for sykefravær dessverre ikke er 100 % oppdaterte ved tidspunkt for månedsrapportering, dvs. at det er noe usikkerhet knyttet til tallene. 6

7 Medfinansiering for somatiske pasienter Kostnadene til medfinansiering i helseforetak for de fire siste månedene er foreløpige tall. Disse vil bli etter-justert når kommune får avregning for 2. kvartal. Rådmannen har fulgt indikatoren fra 2012 fordi det var en ny oppgave for kommunen med tilhørende usikkerhet. Frogn har truffet meget godt med budsjetterte kostnader. Kostnadene er fortsatt budsjettert i henhold til et lavt forbruk av somatiske helsetjenester i kommunen, justert for alderssammensetning. Dvs. at kommunen også i 2014 forventer ca.1 million i overskudd, mht. til beløp i rammetilskuddet. Vi ser av svingningene i beløp fra mnd. til mnd. gjennom 2013, at det er betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget. Når medfinansieringen utgår som kommunalt ansvar, vil kommunen miste en million som pr i dag bidrar til overskuddet på netto driftsresultat. 7

8 Andel sosialhjelpsmottakere NAV reduserte sine utbetalinger og kostnader gjennom 2012 og Andel sosialhjelpsmottakere som mottok stønad i seks måneder eller mer har dessverre steget i 2014, veksten flatet ut i juli, men vi ligger fortsatt noe over måltallet på 30 prosent. Barnevern Det er per 31. august gjennomført 101 undersøkelser, hvorav 13 har vært sammensatte og kompliserte. I disse sakene har behandlingstiden vært over tre måneder. Med begrunnelse i disse sakenes karakter, er det søkt og innvilget utvidet frist. I tre tilfeller har den utvidede fristen ikke vært tilstrekkelig. Det har i tillegg vært én sak som ble henlagt to dager over fristen. Samlet gir dette fire saker med saksbehandlingstid mer enn 3 måneder så langt i Netto driftsresultat Prognosen for netto driftsresultat 2014 er pr. 31. august 0,5 prosent. 8

9 2.3 Tvistesaker Tvist om retting av kunstgressbanen Saken gjelder spørsmål om entreprenør og/eller prosjekterende selskap kan holdes ansvarlig for at kunstgressbanen ikke har fungert etter sitt formål. Kommunen har tatt ut stevning mot begge parter, med krav om utbetaling av erstatning med kr ,-, dagmulkt med kr ,- og at begge de to motpartene er ansvarlig for utbedring av banen. Hovedforhandling i saken er berammet til uke 13 i Tvist om personalsak Saken gjelder tvist om oppsigelse av en ansatt. Den ansatte har tatt ut stevning i saken med krav om at oppsigelsen kjennes ugyldig, samt at vedkommende tilkjennes erstatning fra kommunen. Hovedforhandling i saken er berammet til november

10 3 Samfunn Det er ikke utarbeidet styringsindikatorer for dette området. Strategiene fra handlingsprogrammet er vurdert og gitt fargekode på bakgrunn av status og forventet måloppnåelse. Strategier med gult eller rødt trafikklys er kommentert nedenfor. 3.1 Livskvalitet og folkehelse Overordnet mål fra kommuneplanen: Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy Det er ikke satt opp noen tiltak på området denne høsten. 3.2 Klima og energi Overordnet mål fra kommuneplanen: Kommunens totale klimagassutslipp skal være halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991-nivå) (Ref. Klima og energiplan Akershus ) I 2014 har det vært fokusert på følgende: KE 1: Klimagassutslipp fra veitrafikk skal reduseres med 20 prosent i forhold til 1991 nivå innen 2030 Strategi HP: Frogn kommune skal redusere klimagassutslipp fra veitrafikk ved å legge til rette for og oppfordre til at folk sykler og går i hverdagen, bruker ladbare biler og kollektive transportmidler. Tiltak: 1. Legge til rette for å få vedtatt Klima- og energiplanen Status: Klima- og energimeldingen ble vedtatt våren Bidra til at innkjøpte el-sykler kommer ut til våren, blir tatt i bruk Status: Arbeidet pågår. Syklene kan leies av kommunens ansatte. KE 2: Klimagassutslipp fra stasjonær energi skal reduseres med minimum 25 prosent innen 2020 fra 2012-nivå. Strategi HP: Frogn kommune skal gi befolkningen økt kunnskap om klimavennlig boligbygging og enøktiltak i eksisterende boliger Tiltak: 1. Informasjon på nett, egen side om klima og energi Status: Arbeidet pågår. Vi er i gang med planlegging og opplæring i kommunens publiseringsløsning. 10

11 3.3 Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø Overordnet mål fra kommuneplanen: En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier I 2014 har det vært fokusert på følgende: S1: En levende by og attraktive lokalsentra. Strategi HP: Frogn kommune skal motivere og legge til rette for at mennesker oppholder seg i Drøbak og i lokalsentra gjennom å lokalisere nødvendige funksjoner i sentrum Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Planarbeidet er startet opp. Strategi HP: Frogn kommune skal motivere og legge til rette for at mennesker oppholder seg i Drøbak og i lokalsentra gjennom å samarbeide med frivillige, næringsliv og kulturliv for å skape en levende og attraktiv by året rundt Tiltak: 1. Bidra inn i "Byen vår" foredragene og andre aktiviteter/lokale initiativ Status: Arbeidet pågår. To av tre møter er gjennomført. S2: Frogn har et utbyggingsmønster som reduserer transportbehov, flere kan gå og sykle til daglige gjøremål. Strategi HP: Frogn kommune skal bruke prinsippet om flerkjernet senterstruktur, der befolkningen dekker daglige funksjoner i et lokalsenter og der nye boliger etableres nær eksisterende sentra. Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Planarbeidet er startet opp S3: Drøbaks verdifulle kulturminner, kulturmiljøer og naturmiljøer er ivaretatt. Strategi HP: Frogn kommune skal spre kunnskap og bevissthet om Gamle Drøbaks verneverdier internt i organisasjonen og eksternt i befolkningen. 11

12 Tiltak: 1. Revidering av verneplanen Status: Arbeidet pågår. 2. Legge ut informasjon, oppdatere kommunens hjemmesider(kulturminnevern i Frogn) Status: Arbeidet pågår. 3. Oppdatere biomangfoldkart (inkl ny eikekartlegging) Status: Arbeidet pågår. S4: Frogn har sammenhengende grønnstruktur og tilgjengelige nærfriluftsområder. Strategi HP: Frogn kommune skal legge til rette for friluftsliv Tiltak: 1. Legge til rette for at meldeplikt for hogst kan innføres i naturområder og områder med hensynssone friluftsliv. Status: Kommunestyret vedtok våren 2014 å ikke innføre meldeplikt for hogst. 2. Gjennomføre friluftstiltak Status: Avvik. Utsettes til våren S6: Frogn har hele boligområder med universell utforming og tilgjengelige leiligheter i alle nye boligprosjekter. Strategi HP: Frogn kommune skal følge opp lovgivningen gjennom plan- og byggesaksbehandlingen. Tiltak: 1. Informasjon/veiledere på nettsidene våre. Gode maler/rutiner. Status: Arbeidet påbegynt. 2. Tilsynsstrategi og oppfølging av denne. Status: Tilsynsstrategi er vedtatt. 3. Strategi for oppfølging av ulovligheter Status: Strategi er vedtatt. S8: Boliger som bygges er miljøvennlige og energieffektive. Strategi HP: Frogn kommune skal være en pådriver for at nye bygg skal ha passivhusstandard eller bedre (plusshus). Tiltak: 1. Tilsynsstrategi og oppfølging av denne. Status: Arbeidet pågår 12

13 S9: Boligutformingen har god kvalitet, med særlig vekt på å ivareta menneskers behov for både privat og sosialt liv og grønne omgivelser Strategi HP: Frogn kommune skal bruke områdeplaner som verktøy for god boligutforming Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Oppstart er varslet. 3.4 Næringsutvikling og verdiskaping Overordnet mål fra kommuneplanen: Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby I 2014 har det vært fokusert på følgende: N1: Liv i sentrum med et godt tilbud av handel og service. Strategi HP: Frogn kommune skal styrke livet i sentrum ved å utvikle bolig- og næringsområder tett på sentrum Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Oppstart er varslet. Strategi HP: Frogn kommune skal styrke livet i sentrum ved å videreutvikle turistkontoret og attraksjoner innen kultur og opplevelse 2. Utleiesykler og friluftstiltak Status: Arbeidet pågår N2: Bevaring av det kulturhistoriske miljøet gjennom bruk. Strategi HP: Frogn kommune skal profilere og utvikle Drøbak i dialog med et reiseliv og et næringsliv som aktivt og kreativt tar i bruk kulturminner og kulturmiljøer, på vernets premisser. Tiltak: 1. Utleiesykler og friluftstiltak Status: Arbeidet pågår 13

14 4 Økonomi Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. 4.1 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan Ø 1 Ø 1.1 Netto driftsresultat på 3 prosent Ø 2 Ø 2.1 Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 millioner kroner. Overskytende beløp kan blant annet benyttes til finansiering av investeringer Ø 3 Ø 3.1 Redusere avdragstiden på lån Måleindikatorer Netto driftsresultat Disposisjonsfond i millioner kroner Avdragstid, antall år Målemetode KOSTRA Kommunens regnskap Kommunens regnskap Prognose Resultat Ønsket Godt nok Mål 0,5 3,0 1,8* 3* *Det planlegges med et lavere netto driftsresultat enn kommuneplanens mål i 2014 og Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. Ø 1: Netto driftsresultat på 3 prosent Prognosen for 2014 viser at netto driftsresultat ligger an til å bli 0,5 prosent. Dette er 2,5 prosentpoeng under ønsket, og 1,3 prosentpoeng under godt nok. Hovedårsaken til svekket netto driftsresultat er anslåtte reduserte frie inntekter med 7,5mill kroner. Det er betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget, rådmannen foreslår derfor at det ikke iverksettes tiltak for å styrke netto driftsresultat. Ø 3: Redusere avdragstiden på lån Gjennomsnittlig avdragstid på kommunens lån er 31 år, mens målet er 30 år. Avdragstiden på 31 år er beregnet ut fra bestemmelsene om minimumsavdrag i kommuneloven. Det antas at dette er 14

15 gjeldende praksis i de fleste kommuner. Rådmannen legger opp til å redusere avdragstiden med ett år pr budsjettår fram til avdragstiden er redusert med fem år. Dette utgjør ca. 1 million kroner pr år i økte utgifter og krever tilsvarende innsparinger på andre områder. Det legges opp til å gjennomføre dette fra og med Avdragstiden i 2017 antas å være i underkant av 30 år, mens målet for 2017 er 26 år. 4.3 Drift - hovedoversikt DRIFTSINNTEKTER Regn RB 2014 Budsjj Budsj Regn Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner

16 Regn RB 2014 Budsjj Budsj Regn Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Drift - status enhetene Enhet Regnskap Budsjett 2014 Bud.just Rev.bud Årsprog Rådm. forslag til justering Rådmannsgruppa IKT Økonomi POP Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Miljøarbeidertjeneste Barn, unge og familier Helse- og koordinering

17 Enhet Regnskap Budsjett 2014 Bud.just Rev.bud Årsprog Rådm. forslag til justering Psykisk helse og rustj Kultur og fritid Eiendomsforvaltning Miljø, idrett og kom.tekn NAV Generelle innt. og utg SUM Netto driftsresultat Kommentarer til tabellen Rådmannsgruppa I Handlingsprogrammet ble det lagt inn et uspesifisert effektiviseringskrav på 2,2 millioner kroner. Rådmannen velger å synliggjøre effektiviseringskravet som et merforbruk på sentral enhet og viser til at enhetene samlet leverer et mindreforbruk som dekker inn effektiviseringskravet. For å sikre forutsigbarhet og muligheten for langsiktig styring av enhetene ønsker ikke rådmannen å saldere effektiviseringskravet mot enhetenes rapporterte mindreforbruk. Økonomi Mindreforbruket skyldes redusert overføring til felles kemnerkontor. Samfunnsutvikling Forventet mindreinntekt skyldes lavere gebyrinntekter enn lagt til grunn for budsjettet. Barnehager Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak lav bruk av vikarer ved sykefravær og annet fravær. Ledige plasser i Elleflaten barnehage gir i tillegg en innsparing i lønnsmidler. Enheten planlegger å disponere deler av mindreforbruket til styrking av spesialpedagogisk team, vikarbruk og andre kvalitetshevende tiltak. Heer skole Forventet mindreforbruk skyldes at enheten ikke disponerer overførte midler fra 2013 fullt ut. Pleie og omsorg i institusjon Mindreforbruket er redusert fra tidligere rapporteringer i år. Dette skyldes i all hovedsak at lønnsutgifter/vikar-innleie på den nyetablert avdelingen i 2.etasje ( åpnet ) har blitt større enn forventet. Dette skyldes vakante stillinger + sommervikarer som man har måttet leie inn fra vikarbyrå, samt at overtallige nattevakter fra hjemmesykepleien foreløpig ikke kan frigis. Dette innebærer at alle netter må dekkes inn med vikarbyrå. Disse tallene må sees opp mot mindreforbruket på UK-klare. Enheten dekker dette inn ved bruk av avsatt buffer. 17

18 Rådmannen foreslår at antatt mindreforbruk på ca. 1 million kroner avsettes til å gjennomføre prosjektet: Fra deltid til heltid i PLO. Det vises til Kommunestyrets vedtak , sak 153/12. Initiering av prosjektet på nåværende tidspunkt faller sammen med de økonomiske mulighetene som mindreforbruket gir oss. Viktigst er de mulighetene som gis for nytenkning i forbindelse med bygging av nytt sykehjem. Målet er at overskuddsmidlene skal forbeholdes lønn til prosjektleder i 60 % stilling, og at prosjektet avsluttes når nytt sykehjem etableres. Tillitsvalgte og verneombud i enheten er informert og svært positive til prosjektet. Prosjektet anses for å være et pilotprosjekt som kan gi overføringsverdi til andre enheter i kommunen. Hjemmebaserte tjenester Forventet mindreforbruk skyldes delvis avsatt buffer og delvis ubesatte sykepleierstillinger deler av året. Enhet for Barn, unge og familier Enheten har noe høyere utgifter til lønn og sosiale utgifter enn budsjettert, som i hovedsak skyldes nyopprettet stilling på PPT med halvårsvirkning i Utgiftene til plasseringer på institusjon er også høyere enn budsjettert. Refusjonsordningen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger ble endret fra 100 % til 80 % i desember For Frogn kommune betyr dette et inntektstap på ca. 1,7 millioner kroner. Disse inntektene ble forskuttert i 2013 og må derfor utgiftsføres i Årsprognosen for enheten inneholder dette inntektstapet. Endelig avklaring på om kommunen får refundert 100 % av siste krav fra 2013 forventes i løpet av november Helse og koordinering Forventet mindreforbruk skyldes at utgiftene til medfinansiering blir noe lavere enn budsjettert. Det er knyttet noe usikkerhet til anslaget og endelig avregning foreligger først i årsavslutningen. Enhet for psykisk helse og rustjenester Forventet merforbruk skyldes at enheten i 2014 har fått én ressurskrevende bruker mer enn hva som lå til grunn for budsjettet. Eiendomsforvaltning Forventet mindreforbruk skyldes at antall arbeidstimer som skal belastes investeringsprosjektene ser ut til å bli noe høyere enn lagt til grunn for budsjettet. Miljø, idrett og kommunalteknikk Forventet mindreinntekt skyldes at inntektene for tilknytningsgebyrer ser ut til å bli noe lavere enn varslet i 1. tertial. Det ble da varslet en forventet merinntekt på 6 millioner kroner på grunn av en forventet høy tilknytning av fritidseiendommer. Budsjettet ble justert tilsvarende. Prognosen viser nå at inntektsøkningen kun blir på ca. 2,7 millioner kroner, som gir et avvik fra det justerte budsjettet på ca. 3,3 millioner kroner. 18

19 NAV Forventet mindreforbruk skyldes dels at integreringstilskudd og særskilt tilskudd til bosetting av enslige mindreåreige flyktninger blir høyere enn budsjettert, jf. endret refusjonsordning fra 100 % til 80 % omtalt under Enhet for barn, unge og familier. Enheten disponerer heller ikke overførte midler fra 2013 fullt ut. Generelle inntekter og utgifter Justert anslag fra kommuneproposisjonen for skatteinngangen 2014, viser at veksten på landsbasis er justert ned fra 4 % til 3 %. Dette utgjør ca. 4,5 millioner kroner for Frogn kommune. Nye anslag fra kemneren i Follo viser at den lokale skatteinngangen i tillegg reduseres med 3 millioner kroner. Samlet innebærer dette at de frie inntektene blir 7,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Ved fremleggelsen av Statsbudsjettet 8. oktober vil nytt anslag for nasjonalt nivå være klar, og vi vil mottat oppdatert anslag fra kemneren. 4.5 Balanse - status disposisjonsfond Beløp Inngående balanse Markedsanalyse (Næringsrådet), jf. sak 17/ Forprosjekt 75-års markering av 9. april, jf. sak 20/14-50 Balanse per Balanse - status kontantbeholdning Kontantbeholdning Den store endringen i kontantbeholdningen skyldes i hovedsak at det i første tertial er tatt opp lån i DNB og Kommunalbanken, på henholdsvis 100- og 68 millioner kroner. De 100mill kroner er likviditetslån i henhold til kommunestyrets vedtak i HP

20 4.7 Investering status prosjektene Tabellen under viser vedtatt årsbudsjett for 2014, vedtatt budsjettjsuteringer og regnskap pr 30 august Samlet flerårig bevilgning og regnskap for de største prosjektene vises som vedlegg til årsregnskapet. (Tall i 1000 kr). Oversikten under er slik den ligger i kommunens regnskapssystem og er mer detaljert enn i kommunestyrets vedtak. Detaljeringen er utført for å oppnå hensiktsmessig styring. B 2014 Bud.just. R 2014 Tot.bud. Ubrukt EDB-utstyr Kjøp og salg arealer EDB i grunnskolen Agresso - Follo prosjekt Brygger og havneanlegg IKT Sak/Arkiv Agresso Malbasert lønn Digitalisering Bibilioteket Agresso E-handel BUF prosjekter Kultur prosjekter Agresso A-melding Ressursforvaltning på web (Agresso) Risiko og sårbarhet Ombygging Fraunar Kjøkken Grande Sykehjem utstyr og inventar Utvidelse Elleflaten barnehage Bolig mindreårige flyktninger Elektronisk Arkiv Helsebygg Fase Oppgradering Grande Sum boligprosjekter Rydding av branntomter Flerbrukshus Ny svømmehall i Frogn Svømmehall Seiersten ungd skole Frogn kirke Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø Kunstgressbane ved Frogn VGS Torkildstranda friluftsområde Skjøtselsplan Badeparken Minnelund Badeparken Seiersten stadion - oppgradering av anlegg Ny flerbrukshall/sportshall Seiersten Brannsikring Veiregulering Vestbyveien Standardheving komm. bygg Biler og maskiner TDF Infrastruktur Husvik Gropa - oppgradering

21 B 2014 Bud.just. R 2014 Tot.bud. Ubrukt Akvariet oppgradering Høydebasseng Heer Utvidelse Ullerudbakken Trafikksikringstiltak Gang-/sykkelvei Dalsbakken Glennekrysset Hovedplan vann Hovedplan avløp Utlån - formidlingslån HB KLP egenkapitalinnskudd Samleprosjekt Sti Rogneveien Sum Kommentarer til enkelte av prosjektene 8336 Helsebygg fase 1 Skisseprosjekt godkjent av kommunestyret i juni Forprosjektering pågår der prosjektet legges ut for konkurranse med to alternative byggemetoder, stål/betong og massivtre. Offentlig kunngjøring av totalentreprisen skjer innen utgangen av Forventet byggestart i løpet av første halvår 2015 og med entreprenenørens ferdigstillelse innen Det nye helsebygget forutsettes satt i drift i løpet av første kvartal Flerbrukshus Kontrakt med entreprenør er inngått. Bygging pågår. Ferdigstillelse 1. september Ny svømmehall i Frogn Beslutning om videreføring vedtatt. Prosjektering starter i Byggestart Kunstgressbane Tvist pågår Oppgradering av Seiersten stadion Mindre reguleringsendring vedtatt. Oppstart høst Gang-/sykkelvei Dalsbakken - Glennekrysset Vedtatt forskuttering. Avventer Statens Vegvesen sin godkjenning. Prosesser knyttet til grunnerverv må iverksettes snarest. 21

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Glimt fra 2014 Organisasjonskart 1 En handlekraftig samfunnsutvikler 2 Sammen for en levende by 3 Økonomisk resultat 4 Oppvekst og levekår 5 Bymiljø og utbygging 6 Kultur

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer