Årsmelding mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 31. mars 2015"

Transkript

1 31. mars 2015

2

3 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER ØKONOMI SAMFUNN TJENESTER OG BRUKERE MEDARBEIDERE KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET Utvikling av netto driftsresultat ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2014 I KRONER Kommentarer til enhetenes forbruk INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET Likviditet - Arbeidskapital Forvaltning av kortsiktig likviditet Netto lånegjeld Forvaltning av lånegjelden Disposisjonsfond OPPSUMMERING NØKKELTALL BETINGETE FORHOLD OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN ÅRSBERETNING LIKESTILLING, TILGJENGELIGHET OG INTERNKONTROLL LIKESTILLING Folkevalgte Ansatte Tilgjengelighet Internkontroll STATUS FOR KOMMUNEPLANENS MÅL PÅ ØKONOMI KOMMUNENS ØKONOMISKE STILLING Forklaring til de enkelte trafikklysene Styringsindikatorer Status for måloppnåelse TJENESTER OG BRUKERE OPPVEKST OG (OPP)LÆRING Styringsindikatorer Status for måloppnåelse HELSE OG OMSORG Styringsindikatorer Status for måloppnåelse KIRKE, KULTUR-, IDRETTS-, OG FRILUFTSLIV Styringsindikatorer Status for måloppnåelse MEDARBEIDERE Styringsindikatorer... 39

4 6.1.2 Kommentarer til indikatorene Status for måloppnåelse KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER STRATEGI FOR MÅLOPPNÅELSE Digital dialog og forvaltning Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Informasjonssikkerhet Infrastruktur, arkitektur og systemer Helse og velferd Oppvekst og utdanning Plan, bygg og geodata SAMFUNN LIVSKVALITET OG FOLKEHELSE KLIMA OG ENERGI STEDSUTVIKLING MED GODE STEDSKVALITETER, BO OG NÆRMILJØ NÆRINGSUTVIKLING OG VERDISKAPNING BEFOLKNINGSUTVIKLING BOLIGUTVIKLINGEN BEREDSKAPSARBEID VEDLEGG 1 RAPPORT FINANSFORVALTNINGEN VEDLEGG 2 STATUS POLITISKE VEDTAK OG VERBALVEDTAK... 65

5 1. Sammendrag - rådmannens kommentarer 1.1 Økonomi Driftsregnskapet Netto driftsresultat 2014 ble på 25 millioner kroner (2,5 %) og skyldes i hovedsak at enhetene samlet leverte et langt bedre resultat enn varslet i rapporteringen for 2. tertial Av det samlede overskuddet overføres 15 millioner kroner for enhetene til Ikke disponert andel av overskuddet er på 5 millioner kroner og bruken av denne avgjøres i kommunestyrets behandling av regnskapet i juni Balanseregnskapet Disposisjonsfondet utgjør totalt 105 millioner kroner, før eventuell avsetning av udisponert overskudd Disposisjonsfondet utgjør 10,8 prosent av de samlede driftsinntektene noe som anses som en tilfredsstillende buffer for kommunens løpende drift. Det er ikke planlagt med bruk av disposisjonsfondet utover det som er nødvendig til pensjonsinnskudd for kommende fireårsperiode. Som følge av tidligere års overskudd innenfor selvkostområdene vann, avløp og renovasjon må kommunen de neste årene øke utgiftene eller redusere inntektene. Dette antas å svekke netto driftsresultat i perioden med cirka 3 millioner kroner per år. Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet ble for 2014 avsluttet i balanse. De syv største investeringsprosjektene for 2014 har en samlet budsjettramme på 163 millioner kroner, hvorav det i 2014 påløp utgifter på til sammen 77 millioner kroner. Aktiviteten videreføres inn i 2015 med forventet ferdigstillelse av Flerbrukshuset, Seiersten stadion og Gang-/sykkelvei Dalsbakken- Glennekrysset. Byggearbeidet med Helsebygget startes også opp i 2015 med forventet ferdigstillelse årsskiftet 2016/2017. Kommunen har fortsatt en betydelig risiko for økte finanskostnader ved kun mindre endringer i renten. Med dagens lånevolum vil en økning av renten med 1 prosentpoeng, gi økte netto rentekostnader på cirka 10 millioner kroner i Det er betydelig renterisiko knyttet til investeringsnivået innen og etter fireårsperioden. Kommunen kostnadsfører pensjonsutbetalingene over flere år og har ved utgangen av 2014 et akkumulert premieavvik på 89 millioner kroner inklusive arbeidsgiveravgift. For 2014 ble det utgiftsført cirka 10 millioner kroner, som vil øke ytterligere de kommende årene. 1.2 Samfunn Frogn kommune har en svak nedgang i samlet innbyggertall fra til , som trolig skyldes en negativ flyttebalanse for barnefamilier. Sammensetningen av befolkningen endres også noe i 2014 hvor det er aldersgruppene over 45 år som vokser, mens aldersgruppene under 45 år reduseres. I 2014 ble det bygget om lag 35 nye boliger. Det er rundt en tredjedel av både den generelle målsetningen på cirka 100 boliger i året, og anslaget på 106 boliger som ble gitt i veiledende rekkefølge for boligbygging. Kommunen kan sette en øvre grense, men det er markedet som bestemmer hvor mange boliger som vil komme til hvert år, og det er derfor viktig å 5

6 se flere år under ett. I 2011 ble det for eksempel bygd 326 boliger. Beredskapsplanene er reviderte og oppdatert i henhold til lovverket. Kriseledelsen har gjennomført en vellykket skrivebords øvelse. Nye medlemmer av kriseledelsen har deltatt på kurs i kommunalt beredskap 1.3 Tjenester og brukere Oppvekst Trivselen i Frogn-skolen er fremdeles svært god. Det arbeides godt med det psykososiale miljøet på skolene hvor elevenes tilbakemeldinger danner mye av grunnlaget for mange av tiltakene som iverksettes. Til tross for dette er ikke målet om null mobbing nådd. Resultatene for elevundersøkelsen gjør at hver enkelt skole må se på eksisterende tiltak og vurdere å tenke nytt. Digital mobbing er økende, denne er skjult og skjer ofte utenom skoletid, men gir konsekvenser inn i skolehverdagen. Målet om null mobbing krever et tett samarbeid av alle aktører rundt elevene og ikke minst et godt hjemskole samarbeid. Rådmannen vil intensivere dette på kommunenivå gjennom Kommunalt foreldreutvalg og på den enkelte skole. Det er nå til sammen 50 lærere som har deltatt på og gjennomført program for videreutdanning. Denne satsingen på videreutdanning opprettholdes. kompetansehevende tiltak som for eksempel utdanning av 20 barne- og ungdomsarbeidere i de kommunale barnehagene. Helse, omsorg og velferd Helse, omsorg og velferd(hov) iverksatte en ny organisering av sine tjenester fra Målet for dette arbeidet er at organisasjonen i større grad skal fremme helhetlige bruker - og pasientforløp, effektiv oppgaveløsning og samhandling. Fokuset i pasientbehandling er tidlig innsatts på alle nivåer, eksempel på dette er hjemme - rehabilitering, frisklivssentral, lavterskeltilbud inne rus og psykiskhelse tjenester, hvor innsatsen i samhandlingen rettes mot ressurser og mestring for den enkelte. Rehabiliteringsinnsatsen i brukers eget hjem er økt. Ønske om palliativ omsorg i eget hjem er økende og kvalitetshevende tiltak er iverksatt for å møte behovet. Arbeidsledigheten i Frogn har gått ned, og er med dette lavest i Akershus. Det gis også arbeid- eller aktivitetstilbud til alle personer med psykisk utviklingshemming enten på tilrettelagt bedrift eller i vanlige bedrift. Det er bosatt 19 flyktninger av måltallet på 20 i løpet av 2014 og det gjennomføres introduksjonsprogram for flere flyktninger enn tidligere. Enhet barnehager og spesialpedagogisk Kirke, kultur-, idretts- og friluftsliv team har i 2014 jobbet mot et mål og Frogn kommune har et blomstrende strategiplan (LORG ledelse, orden, kulturliv og rikholdige kulturtilbud for riktige prosesser og gjennomføringsglede), mange av kommunens innbyggere og som setter kvalitet i fokus innenfor sentrale samarbeider godt med en rekke lag- og områder i handlingsprogram og foreninger når det gjelder avvikling av virksomhetsplan. Enheten har flere kulturarrangementer. prosjekter der effekten forventes å være kompetanseheving på områdene; Kulturskolen ligger godt over foreldreveiledning (ICDP), tidlig habilitering landsgjennomsnittet på 15 % og i førskolealder, realfag i barnehagen, ventelistene er halvert i løpet av det siste didaktikk og relasjonskompetanse. året. Igangsetting av Follo-piloten og hele Innenfor barnehage og spesialpedagogisk tiden høyt nivå på undervisningen kan team er det gjennomført flere bidra til å øke elevtallet. 6

7 Ungdomsklubbene har store utfordringer som følge av endret livsmønster. Bruk av sosiale medier holder ungdommene i større grad hjemme. Underhuset er likevel Follos best besøkte klubb. 1.4 Medarbeidere Frogn kommune er en lærende organisasjon som stimulerer til faglig og personlig utvikling. I 2014 har kommunen rekruttert den kompetansen det har vært behov for. I tillegg er det satset videre på kompetansebygging i organisasjonen. God og tydelig ledelse med felles lederplattform er avgjørende for å skape og utvikle attraktive arbeidsplasser. Det har derfor vært gjennomført lederutvikling gjennom flere år for å sikre at alle ledere i Frogn har et felles ståsted. I 2014 var det enhetslederne som gjennomførte lederutviklingsprogrammet. Det er utarbeidet en verdiplakat med utgangspunkt i våre felles verdier. Plakaten er forankret i organisasjonen. Det ble arrangert et omdømmeseminar for alle ansatte i Frogn kommune har vedtatte etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Disse skal revideres i I Frogn kommune er arbeidsnærvær et viktig satsingsområde. Målet er å skape en attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass. Det arbeides med å skape gode relasjoner og legge til rette for at ansatte skal kunne opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og privatliv. Målet om et nærvær på 95% er ikke nådd. 1.5 Kommunikasjon og interne systemer Sosiale medier benyttes aktivt og antall følgere av Frogn kommune på Facebook har økt mye i Dette gir økt informasjonsspredning og fremmer elektronisk dialog. Det er stort fokus på å ligge i forkant med informasjon og ha rask og effektiv informasjonsspredning både internt og eksternt. Det er et veletablert samarbeid mellom informasjonsrådgiver og virksomhetene. Ny modul for postliste med innsyn i inn- og utgående dokumenter og modul for innsyn i politiske saker med dokumenter er tatt i bruk på nettsiden. Disse modulene benytter direkte innsyn i sak og arkiv systemet og gir således alltid brukerne oppdatert informasjon. Trådløst datanettverk er kjernen i IKT løsningene for elever og lærere på skolene og for ansatte som beveger seg rundt i virksomhetene. Skolenes hverdag blir mer og mer nettbasert og behovet for økt kapasitet og stabilitet har gjort at dagens trådløse nettverk må fases ut til fordel for en ny løsning. Dette arbeidet starter på Seiersten og Dal som skal være fullskala piloter på bruk av nettbret i skolen fra høsten Frogn kommune 31. mars 2015 Harald K. Hermansen Rådmann 7

8 2. Årsberetning - Hovedtall i regnskapet 2.1 Driftsregnskapet Hovedtall i millioner kroner Regnskap Regulert Regnskap budsjett Skatteinntekter Rammetilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter (1+2+3) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat (4-5) Netto renteutgifter Netto avdragsutgifter Motpost avskrivinger Netto driftsresultat ( ) * Brukt i investeringsregnskap Netto avsetninger ** Regnskapsmessig mindreforbruk 13 ( ) *** * Negativt fortegn betyr underskudd ** Negativt fortegn betyr bruk av avsetninger *** Negativt fortegn betyr regnskapsmessig underskudd På grunn av at tallene er rundet av til millioner kroner er det mindre avvik fra det offisielle regnskapet. Skatteinntekter (1): Skatteinngangen ble 2 millioner kroner lavere enn budsjettert. Skatteinntektene ble på samme nivå som 2013 noe som utgjør en betydelig skattesvikt fra opprinnelig budsjett for Rammetilskudd (2): Rammetilskuddet ble 1 millioner kroner lavere enn budsjettert. Andre inntekter (3): Dette er i hovedsak enhetenes inntekter eksklusive bruk av fond. Omfatter salgs- og leieinntekter, momsrefusjon, sykepengerefusjoner og øremerkede tilskudd etc. Inntektene ble 15 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at det ikke budsjetteres med momskompensasjon, som i 2014 utgjorde 16 millioner kroner. Sum driftsinntekter (4): Driftsinntektene ble 12 millioner kroner høyere enn budsjettert. Avvikene er forklart i avsnittene ovenfor. 8

9 Prosent av brutto driftsinntekter Sum driftsutgifter (5): Driftsutgiftene ble 2 millioner lavere enn budsjettert. Netto renteutgifter (7): Netto renteutgifter ble 3 millioner lavere enn budsjettert som følge av lavere rente på de flytende lånene samt meget gode innskuddsvilkår i bankavtalen. Netto avdragsutgifter (8): Avdragene ble ca 1 million høyere enn budsjettert. Kommunen beregner minste tillatte avdrag ved å vekte gjenværende levetid på driftsmidlene i forhold til bokført verdi totalt. Metoden gir et krav til minste avdrag som avviker fra faktisk kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler. Normalt vil denne beregningsmåten gi et lavere krav til minste avdrag enn kapitalslitet på lånefinansierte anleggsmidler. For nærmere informasjon vises til note 14 i regnskapet. Netto driftsresultat (10): Netto driftsresultat ble 20 millioner kroner høyere enn budsjettert og utgjør 2,5 prosent av driftsinntektene. 15 millioner av overskuddet overføres enhetene for Ikke disponert andel av overskuddet er på 5 millioner kroner. Brukt i investeringsregnskapet (11): Det er ikke overført midler fra drift til investering for finansiering av prosjekter. Netto avsetninger (12): Netto avsetninger er på 20 millioner i 2014, det vises til note 7 i regnskapet for nærmere informasjon. Regnskapsresultat (13): Regnskapet for 2014 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 5 millioner kroner Utvikling av netto driftsresultat Netto driftsresultat er forskjellen mellom løpende utgifter og inntekter. Netto driftsresultat kalles også overskudd til investeringer og avsetninger og er det mest sentrale begrepet for kommunens handlefrihet. Netto driftsresultat 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Frogn Kommunegruppe 8 4,9 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % Frogn kommunes resultat for 2014 er lavere enn 2013, men vesentlig høyere enn gjennomsnittet i kostragruppe 8. Kommunaldepartementet anbefaler kommunene å planlegge et nivå på netto driftsresultatet mellom 3-5 prosent. I kommuneplanen er målet satt til 3 prosent. 9

10 2.1 Enhetenes rammer og forbruk 2014 i kroner Revidert budsjett Regnskap før avsetninger overunderskudd Resultat før avsetninger overunderskudd Overført overunderskudd til budsjett for Rådmannsgruppa IKT Økonomi POP Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Miljøarbeidertjeneste Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Sum fordelt Kommentarer til enhetenes forbruk Enheter i balanse eller med mindre avvik er ikke kommentert under Rådmannsgruppa Innsparingen skyldes i midler til gode på lønnsoppgjøret for kommunen, refusjon fra BUF-etat (det vises til vedtak i 2. tertialrapport) og færre lærere på videreutdanning enn budsjettert. IKT Innsparing skyldes forsinkelser i planlagte prosjekter, blant annet innenfor skole. Samfunnsutvikling Mindreforbruk skyldes flere ubesatte stillinger i løpet av året, billigere kartløsninger enn forventet og ubrukte prosjektmidler. Barnehager Mindreforbruk skyldes effektiv drift av de kommunale barnehagene og redusert lønn til administrasjon. 10

11 Dyrløkkeåsen skole Mindreforbruk skyldes at enheten har redusert bemanningen for høsten 2014, slik at man nå har en bemanning som er dimensjonert til enhetens ramme. Heer skole Mindreforbruk som i hovedsak skyldes overført mindreforbruk fra 2013 på 1,5 millioner kroner. Skolen disponerte i 2014 cirka 1 million kroner av det overførte mindreforbruket fra Seiersten skole Mindreforbruk skyldes i hovedsak at enheten har redusert bemanningen for høsten 2014, slik at man nå har en bemanning som er dimensjonert til enhetens ramme. Sogsti skole Mindreforbruk på lønn og ubrukte sykepengerefusjoner. Pleie og omsorg i institusjon Mindreforbruk på 2,8 millioner skyldes i hovedsak overført mindreforbruk fra 2013 på 1,5 millioner kroner og avsatt buffer på 0,7millioner. Hjemmebaserte tjenester Mindreforbruk skyldes avsatt buffer på 1,4 millioner kroner og delvis ubesatte sykepleierstillinger deler av året som har gitt et mindreforbruk på lønn. Miljøarbeidertjenester Mindreforbruk skyldes i hovedsak lavere utgifter til ressurskrevende brukere enn hva som lå til grunn for budsjettet. Enhet for barn, unge og familier Mindreforbruk skyldes i hovedsak overført mindreforbruk fra Helse og koordinering Mindreforbruk skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønn, som følge av at både 50 % seniorkontakt og 50 % demenskoordinator er holdt vakant, samt besparelser på innkjøp og mindreforbruk på medfinansiering. Eiendom Forventet mindreforbruk skyldes avsatt buffer. Miljø, idrett og kommunalteknikk Avviket skyldes lavere årsgebyrer og tilknytningsgebyrer enn det som var budsjettert. NAV Mindreforbruk skyldes i hovedsak at en stilling som økonomisk gjeldsrådgiver er holdt ubesatt i hele 2014 samt at Follo kvalifiseringssenter og flyktningetjenesten har et mindreforbruk på over 2millioner. 11

12 2.2 Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet ble for 2014 avsluttet i balanse. Utvalgte større investeringsprosjekter er gjengitt i oversikten under Investeringer, større prosjekter, tall i kr Budsjett 2014 Budsjett totalt Regnskap 2014 Regnskap totalt Ubrukt Kostn.oversk. Ferdigstillelse 1. Flerbrukshus Nei Seiersten stadion - oppgradering av anlegg Nei Helsebygg Nei Boligprosjekter samlet Nei Varierer 5. Gang-/sykkelvei Dalsbakken Glennekrysset Nei Hovedplan vann Nei Ferdig 7. Hovedplan avløp Nei Ferdig Sum Beskrivelse av kolonnene: Budsjett 2014 viser hva som er bevilget prosjektets for Budsjett totalt viser hva som er bevilget over hele prosjektets levetid. Beløpet kan avvike fra vedtatt totalkostnad i prosjektet Regnskap totalt viser hva som er regnskapsført på prosjektet pr Det er som hovedregel påløpt høyere kostnader enn det som er regnskapsført. Ubrukt viser differansen mellom Budsjett totalt og Regnskap totalt Kostnadsavvik (Kostn.avvik) viser hvorvidt det anslås at det vil bli kostnadsoverskridelser i forhold til bevilget beløp Kommentarer til hver linje: 1. Bygging pågår, forventes ferdig 4. kvartal Anleggsarbeidet pågår, forventes ferdig Forventet byggestart 2015 med ferdigstillelse årsskiftet 2016/ Videreføres i henhold til Handlingsprogrammet Prosjektet er klart til gjennomføring og forventes ferdig i Gjennomført i henhold til tiltak i Hovedplan for vannforsyning 7. Gjennomført i henhold til tiltak i Hovedplan for avløp og vannmiljø og innenfor tilgjengelig plankapasitet 12

13 Prosent av brutto driftsinntekter 2.3 Balanseregnskapet Millioner kroner Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Anleggsmidler Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld: Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld * SUM GJELD Egenkapital Herav: Fond Likviditetsreserve 0 0 Ikke disponert mindreforbruk Prinsippendringer -5-5 SUM GJELD OG EGENKAPITAL Memoriakonto: Ubrukte lån * Inklusive pensjonsforpliktelser på 993 millioner i Likviditet - Arbeidskapital Kommuneloven krever tilstrekkelig likviditet til å foreta løpende utbetalinger. Kommunen har hatt tilfredsstillende likviditet gjennom året og benytter arbeidskapital som indikator for å vurdere dette. Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. 20% Arbeidskapital Frogn Kommunegruppe 8 17,7 % 15% 10% 5% 7,0 % 8,5 % 15,9 % 0% Kommunen har et akkumulert premieavvik (påløpte pensjonskostnader som ikke er utgiftsført) på 89 millioner kroner inklusive arbeidsgiveravgift. Premieavviket inngår i omløpsmidler. 13

14 Netto låne gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Forvaltning av kortsiktig likviditet Kommunens kortsiktige likviditet har i sin helhet vært plassert som bankinnskudd. Pr var 48 millioner kroner plassert i én utvalgt bank på særvilkår. De øvrige midlene har vært plassert i hovedbankforbindelsen DNB med svært gode betingelser. Gjennomsnittsavkastningen antas å ha vært bedre enn hva det har vært mulig å oppnå i pengemarkedsfond (fond som er innenfor bestemmelsene i gjeldende finansreglement) Netto lånegjeld Lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån. Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. Lånegjelden har i hovedsak falt fra 2010 til i dag, men er økt med fem prosentpoeng i Gjeldsgraden er lavere enn i gruppe 8. Med en høy gjeldsgrad har kommunen fått stor effekt av de lave rentene de siste årene. 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 79,4 % Netto gjeld i prosent av brutto driftsinntekt Frogn Kommunegruppe 8 76,1 % 74,2 % 81,0 % Låneporteføljen består pr av fastrente på 150 millioner (cirka 20 % av den totale låneporteføljen), resterende er flytende rente, for nærmere informasjon om låneporteføljen vises til vedlegg 1. 14

15 2.3.4 Forvaltning av lånegjelden Ved utgangen av 2014 utgjorde Frogn kommunes låneportefølje 924 millioner kroner inklusive lån til videreutlån på 70 millioner. Netto gjelden var på 854 millioner. Frogn kommune gjennomførte en rentesikring av totalt 150 millioner i 2013 fordelt på 75 millioner sikret i 5 år og 75 millioner sikret i 10 år. Intensjonen med rentesikringen er å redusere risiko for en finansiell stressituasjon der rentekostnadene blir vanskelig å håndtere. Rentesikringen ble gjennomført i henhold til vedtatt finansreglement. Kommunens gjennomsnittlige rentevilkår for gjeldsporteføljen var 2,04 prosent pr For mer informasjon om låneporteføljen, vises til vedlegg til årsmeldingen Disposisjonsfond Disposisjonsfondet utgjør totalt 105 millioner kroner. Hvis mindreforbruket for 2014 på 5 millioner kroner tillegges fondet, vil summen være 110 millioner kroner. Det er ikke forutsatt bruk av disposisjonsfond i perioden utover det som er nødvendig til egenkapitalinnskudd i pensjonskassen i KLP. Dette innebærer at disposisjonsfondet minst vil kunne opprettholdes på dagens nivå i fireårsperioden. 2.4 Oppsummering nøkkeltall Frogn kommunes regnskap er for 2014 avsluttet med et netto driftsresultat på 25 millioner kroner som utgjør 2,5 prosent av driftsinntektene. Etter netto avsetninger, utgjør regnskapsmessig mindreforbruk 5 millioner kroner. Driftsresultatene har de siste 5 årene vært sterke og bedret seg i forhold til gruppe 8 og andre kommuner. Lånegjelden i prosent av driftsinntektene er gjennomsnittlig, og på høyde med sammenlignbare kommuner. Disposisjonsfondet er høyere enn minimumsmålsettingen i kommuneplanen, men lavt sammenliknet med andre kommuner. 2.5 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen Tvist om oppsigelse Follo tingrett avsa dom i sak om oppsigelse av en ansatt den 18. desember Retten kom enstemmig frem til at kommunens oppsigelse var gyldig, og den tidligere ansatte skulle fratre sin stilling under videre saksgang. Vedkommende ble ikke dømt til å betale kommunens saksomkostninger. Både den tidligere ansatte og kommunen har erklært anke over tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett. Ankesaken er ikke berammet. Tvisten Frogn kommune Knut Bjerke AS og Sweco Norge AS Tvisten om «kunstgressbanesaken» mellom Frogn kommune, Knut Bjerke AS og Sweco Norge AS ble avsluttet i rettsapparatet ved rettsforliket av 31. oktober Kommunen avventer nå gjennomføringen av forliket, som skal være utført før høsten

16 3. Årsberetning Likestilling, tilgjengelighet og internkontroll 3.1 Likestilling Kommuneloven har krav om at det redegjøres for likestilling, tilgjengelighet og diskriminering i årsberetningen Folkevalgte Frogn kommune har pr en kvinneandel på 43 % i utvalgene (inklusive kommunestyret) blant de faste medlemmene Ansatte Frogn kommune har fortsatt en overvekt av kvinnelige ansatte. Dette kan kanskje forklares med at kommunens virksomhet i stor grad er knyttet til omsorgsyrker innen oppvekst/skole, pleie og omsorg. På teknisk side er menn overrepresentert. Vi forsøker å etterstrebe en balanse i kjønnsfordelingen i alle ansettelser uavhengig av yrkesgrupper og stillingsnivåer. Frogn kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som i henhold til avtalen både skal ivareta egne ansatte i tillegg til å inkludere arbeidstakere som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Frogn kommune har et eget punkt i alle stillingsannonser med følgende ordlyd: Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn Tilgjengelighet Alle nye bygg blir tilrettelagt i forhold til Universell Utforming (UU). I alle våre jobbannonser presiseres det at Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn Internkontroll Kontrollsystemet skal bidra til å avdekke eventuelle feil og misligheter, samt øke sannsynligheten for å bli oppdaget dersom man begår en feil eller en korrupt handling. Et kontrollsystem bør også avdekke allerede begåtte misligheter, feil eller korrupte handlinger. Rådmannsgruppen med stab deltar i KS sitt effektiviseringsnettverk for internkontroll. Nettverket avsluttes våren 2015 og forventes å bidra med tiltak som styrker internkontrollen. Økonomi Dagens systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god måte. I Frogn kommune er all attestering og anvisning av fakturaer styrt av systemet og begrenset til navngitte personer. Personer med attestasjons- og anvisningsmyndighet har kun tilgang til å kontere i kommunens regnskap og har ingen tilgang til å gjøre endringer i mottakers opplysninger. 16

17 Tilgang til kommunens betalingssystemer og ekstern kobling mot bank er begrenset til noen personer i økonomienheten. Alle transaksjoner ved kjøp av varer og tjenester kontrolleres og godkjennes av to personer. Ved lønnskjøring blir alle utbetalinger over et gitt beløp kontrollert av to personer i økonomienheten. Som et ledd i en ytterligere utvikling av tilgangsstyringen til kommunens regnskapssystem, vil det sommeren 2015 bli innført restriksjoner i spørringer. Det er også en ambisjon at det innføres loggføring av alle endringer i leverandøropplysninger. Ansettelsen av Controller våren 2011 sikrer at budsjettoppfølgingen av enhetene styrkes ytterligere, og enheter med store avvik mellom regnskap og budsjett må forklare disse. Teknisk drift Enhetene på området disponerer betydelige ressurser, både i form av anleggsmaskiner og penger. Området inngår og forvalter en rekke innkjøpsavtaler og har derfor, på lik linje med kommunens øvrige enheter, et stort ansvar for å opptre etisk korrekt både ved forhandlinger og etterlevelse av disse avtalene. Dette er et ansvar enhetene er svært bevisst og det arbeides godt i forhold til etikk og verdier. De aller fleste av kommunens anleggsmaskiner hører til dette området og det er klare retningslinjer i forhold til bruken av disse maskinene både i og utenfor arbeidstid. Omsorgsboliger Ansatte i kommunens omsorgsboliger bistår beboerne med å forvalte sine egne penger, i samråd med hjelpeverge. Regnskapsføring og bruk av midlene blir i tillegg kontrollert av revisor. Det føres en egen regnskapsbok som til enhver tid skal vise oversikt over den enkeltes kontantbeholdning i kassen. Det skal føres bilag for all bruk av penger og alle regnskapsbøker kontrolleres og alle kontantkasser telles hver kveld. Rutinen inneholder i tillegg en god beskrivelse av hvordan bilag skal føres. Øvrige områder Ulike former for risiko blir fortløpende vurdert av rådmannsteamet, stab/støtte og øvrig ledelse, men dette er ikke gjort systematisk, eksplisitt og til faste tidspunkter. Internkontroll er dokumentert i plansystemet og kvalitetslosen. Det er likevel et opplagt behov for et mer helhetlig grep og ytterligere formalisering. I eget delegeringsreglement har rådmannen delegert myndighet i forhold til personal, økonomi og særlover knyttet til det enkelte fagområde. Kontrollansvar er ikke inkludert i dette dokumentet. Andre dokumenter som angir roller og ansvar er lederavtaler, stillingsbeskrivelser, samt virksomhetsplaner forankret i Handlingsprogrammet. Kontrollansvar er også i disse dokumentene i liten grad inkludert. 17

18 4. Status for kommuneplanens mål på økonomi 4.1 Kommunens økonomiske stilling I trafikklysoversikten under er de viktigste forholdene for å bedømme kommunens økonomiske stilling vurdert. Eiendomsskatt, potensiell inntekt Disposisjonsfondet Netto driftsresultat 2014 Gjeldsgrad Budsjetterte netto driftsresulatat Overskudd på selvkostområdene ink. VAR Risiko for økte rentekostnader (neste fire år) Andre fond Akkumulert premieavvik De tre røde trafikklysene representerer svakheter ved kommuneøkonomien i Frogn kommune, mens de grønne trafikklysene representerer styrker. Gult trafikklys representerer deler av kommuneøkonomien som presterer under ønsket mål i kommuneplanen eller områder som kan få negativ innvirkning på resultatet til kommunen Forklaring til de enkelte trafikklysene Eiendomsskatt på verker og bruk og øvrig næringseiendom, potensiell inntekt Pr 2014 har 341 kommuner innført eiendomsskatt. Av disse har 199 eiendomsskatt i hele kommunen. Ås, Vestby og Nesodden har alle eiendomsskatter på verker og bruk og øvrig næringseiendom. Eiendomsskatt kun på verker og bruk inklusive øvrig næring, hadde gitt Frogn kommune inntekter på cirka 14 millioner kroner ved en sats på 7 promille etter fire års opptrapping. Det må vurderes som en styrke at kommunen har klart seg uten eiendomsskatt, dvs. at resultatet for 2014 er oppnådd uten. Kommunen har dermed mulighet til å styrke inntektssiden i Frogn, mens de fleste av landets kommuner allerede har benyttet denne muligheten og ikke har denne «sikkerhetsbufferen». Disposisjonsfond Disposisjonsfondet er på et forsvarlig nivå og eventuelle underskudd i driften kan dekkes inn umiddelbart. Midlene utgjør nå 10,8 % av brutto driftsinntekter og er i tråd med anbefalingen fra Kommunenes Sentralforbund. Netto driftsresultat 2014 Netto driftsresultat, inklusive MVA-refusjon, endte i 2014 på 2,5 prosent. Det var et bedre resultat enn rapportert i 2. tertial vesentlig høyere enn gjennomsnittet i Kostragruppe 8. Det er allikevel et halvt prosentpoeng under det som er målet i kommuneplanen. Gjeldsgrad - Investeringsnivå ut perioden Betydelige investeringer i de kommende år vil øke gjeldsgraden til kommunen. Salg av eiendom vil kunne redusere effekten og usikkerheten rundt en fremtidig økt rente. Budsjetterte netto driftsresultat For fireårsperioden er det budsjettert med et netto driftsresultat på rundt 20 millioner. Noe som er lavere enn målet i kommuneplanen. 18

19 Overskudd på selvkostområdene VAR Kommunen har tidligere år hatt overskudd innenfor selvkostområdet VAR (Vann, Avløp og Renovasjon). Kommunen må redusere overskuddet enten ved å øke kostnadene eller ved å redusere inntektene. Overskuddet fra VAR-området som tidligere har bidratt til økt netto driftsresultatet, fører til et svakere resultat med cirka 3 millioner kroner for hvert av årene Renterisiko Frogn har i 2014 en lav andel gjeld med renterisiko. Denne andelen stiger vesentlig frem mot Frogn har fastrenter på 2,94 og 3,40 prosent på til sammen cirka 20 prosent av den langsiktige gjelden. Kommunen har fortsatt en betydelig risiko for økte finanskostnader ved kun mindre endringer i renten. Med dagens lånevolum vil en økning av renten med 1 prosentpoeng, gi økte netto rentekostnader på cirka 10 millioner kroner i Det er betydelig renterisiko knyttet til investeringsnivået innen og etter fireårsperioden. Se vedlegg 1 for ytterligere analyse av renteprognosene. Andre fond Frogn har ingen langsiktige finansielle aktiva for plassering. Amortisering av pensjonskostnader Frogn kostnadsfører pensjonsutbetalingene over flere år. Noen av kommunene det er naturlig å sammenlikne med, fører hele årets pensjonskostnad i regnskapet hvert år. Akkumulert premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift utgjør cirka 90 millioner kroner og ga en årlig kostnad på cirka 10 millioner kroner i Kostnaden vil øke ytterligere de kommende årene. 19

20 4.1.2 Styringsindikatorer I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Mål Hva skal måles? Kommuneplan Ø 1 Ø 1.1 Netto driftsresultat på 3 prosent Ø 2 Ø 2.1 Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 millioner kroner. Overskytende beløp kan blant annet benyttes til finansiering av investeringer Måleindikatorer Netto driftsresultat Disposisjonsfond i millioner kroner Målemetode KOSTRA Kommunens regnskap Resultat Ønsket Godt nok 2,5 3,0 1,8* Ø 3 Ø 3.1 Redusere avdragstiden på lån Avdragstid, antall år Kommunens Regnskap *Det var planlagt med et lavere netto driftsresultat enn kommuneplanens mål i Status for måloppnåelse De ulike strategiene fra vedtatt Handlingsprogram er under listet opp og kommentert. Punktet a) besvarer i hvilken grad strategien er gjennomført, mens punktet b) forklarer i hvilken grad strategien har bidratt til å nå målet. Ø 1: Netto driftsresultat på 3 prosent 1) Månedsrapportering i Agresso for god og løpende budsjettstyring og som grunnlag for tett oppfølging av utvalgte risikoutsatte enheter. a) Gjennomført 8 månedsrapporteringer inklusive tertialrapporter i b) Forankret i toppledelsen. Enheter med utfordringer gjennom året har fått oppfølging fra rådmannsgruppen og økonomi. God dialog mellom rådmannsgruppen, økonomi og enhetene. 2) Fra 2011, økte ressurser til styring og kontroll i økonomienheten. a) Gjennomført, fortsatt 2 kontrollere. b) Økt kapasitet med god kompetanse gir grunnlag for bedre styring og kontroll. 3) Økt vekt på realistisk budsjettering, jamfør 44 og 45 i kommuneloven. a) Gjennomført blant annet med økt vekt på dokumentasjon, krav til buffer, tidlig detaljbudsjettering. b) Realistisk budsjett sikrer i større rad overholdelse av planlagt budsjett. 20

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsmelding 2015. 31. mars 2016. Justert 14. april

Årsmelding 2015. 31. mars 2016. Justert 14. april 31. mars 2016 Justert 14. april Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Årsmelding 2013 31. mars 2014

Årsmelding 2013 31. mars 2014 31. mars 2014 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2013 I 1000 KRONER... 11 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

MØTEPROTOKOLL Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: Husvik møterom, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 6. Møtende medlemmer: Anne Lise Larsson, Drøbak skole Haagen Sæther-Larsen,

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

MØTEINNKALLING Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen MØTEINNKALLING Møtetid: 14.10.2014 kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, Husvik Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Rådmannens kommentarer... 3. 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3. 2.2 Nøkkeltall... 5

1 Innledning... 3. 2 Rådmannens kommentarer... 3. 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3. 2.2 Nøkkeltall... 5 14 Tertialrapportnr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 1 1

14 Tertialrapport nr. 1 1 14 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 10 3 Samfunn... 11 3.1

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer