Årsmelding mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 31. mars 2015"

Transkript

1 31. mars 2015

2

3 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER ØKONOMI SAMFUNN TJENESTER OG BRUKERE MEDARBEIDERE KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET Utvikling av netto driftsresultat ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2014 I KRONER Kommentarer til enhetenes forbruk INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET Likviditet - Arbeidskapital Forvaltning av kortsiktig likviditet Netto lånegjeld Forvaltning av lånegjelden Disposisjonsfond OPPSUMMERING NØKKELTALL BETINGETE FORHOLD OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN ÅRSBERETNING LIKESTILLING, TILGJENGELIGHET OG INTERNKONTROLL LIKESTILLING Folkevalgte Ansatte Tilgjengelighet Internkontroll STATUS FOR KOMMUNEPLANENS MÅL PÅ ØKONOMI KOMMUNENS ØKONOMISKE STILLING Forklaring til de enkelte trafikklysene Styringsindikatorer Status for måloppnåelse TJENESTER OG BRUKERE OPPVEKST OG (OPP)LÆRING Styringsindikatorer Status for måloppnåelse HELSE OG OMSORG Styringsindikatorer Status for måloppnåelse KIRKE, KULTUR-, IDRETTS-, OG FRILUFTSLIV Styringsindikatorer Status for måloppnåelse MEDARBEIDERE Styringsindikatorer... 39

4 6.1.2 Kommentarer til indikatorene Status for måloppnåelse KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER STRATEGI FOR MÅLOPPNÅELSE Digital dialog og forvaltning Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Informasjonssikkerhet Infrastruktur, arkitektur og systemer Helse og velferd Oppvekst og utdanning Plan, bygg og geodata SAMFUNN LIVSKVALITET OG FOLKEHELSE KLIMA OG ENERGI STEDSUTVIKLING MED GODE STEDSKVALITETER, BO OG NÆRMILJØ NÆRINGSUTVIKLING OG VERDISKAPNING BEFOLKNINGSUTVIKLING BOLIGUTVIKLINGEN BEREDSKAPSARBEID VEDLEGG 1 RAPPORT FINANSFORVALTNINGEN VEDLEGG 2 STATUS POLITISKE VEDTAK OG VERBALVEDTAK... 65

5 1. Sammendrag - rådmannens kommentarer 1.1 Økonomi Driftsregnskapet Netto driftsresultat 2014 ble på 25 millioner kroner (2,5 %) og skyldes i hovedsak at enhetene samlet leverte et langt bedre resultat enn varslet i rapporteringen for 2. tertial Av det samlede overskuddet overføres 15 millioner kroner for enhetene til Ikke disponert andel av overskuddet er på 5 millioner kroner og bruken av denne avgjøres i kommunestyrets behandling av regnskapet i juni Balanseregnskapet Disposisjonsfondet utgjør totalt 105 millioner kroner, før eventuell avsetning av udisponert overskudd Disposisjonsfondet utgjør 10,8 prosent av de samlede driftsinntektene noe som anses som en tilfredsstillende buffer for kommunens løpende drift. Det er ikke planlagt med bruk av disposisjonsfondet utover det som er nødvendig til pensjonsinnskudd for kommende fireårsperiode. Som følge av tidligere års overskudd innenfor selvkostområdene vann, avløp og renovasjon må kommunen de neste årene øke utgiftene eller redusere inntektene. Dette antas å svekke netto driftsresultat i perioden med cirka 3 millioner kroner per år. Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet ble for 2014 avsluttet i balanse. De syv største investeringsprosjektene for 2014 har en samlet budsjettramme på 163 millioner kroner, hvorav det i 2014 påløp utgifter på til sammen 77 millioner kroner. Aktiviteten videreføres inn i 2015 med forventet ferdigstillelse av Flerbrukshuset, Seiersten stadion og Gang-/sykkelvei Dalsbakken- Glennekrysset. Byggearbeidet med Helsebygget startes også opp i 2015 med forventet ferdigstillelse årsskiftet 2016/2017. Kommunen har fortsatt en betydelig risiko for økte finanskostnader ved kun mindre endringer i renten. Med dagens lånevolum vil en økning av renten med 1 prosentpoeng, gi økte netto rentekostnader på cirka 10 millioner kroner i Det er betydelig renterisiko knyttet til investeringsnivået innen og etter fireårsperioden. Kommunen kostnadsfører pensjonsutbetalingene over flere år og har ved utgangen av 2014 et akkumulert premieavvik på 89 millioner kroner inklusive arbeidsgiveravgift. For 2014 ble det utgiftsført cirka 10 millioner kroner, som vil øke ytterligere de kommende årene. 1.2 Samfunn Frogn kommune har en svak nedgang i samlet innbyggertall fra til , som trolig skyldes en negativ flyttebalanse for barnefamilier. Sammensetningen av befolkningen endres også noe i 2014 hvor det er aldersgruppene over 45 år som vokser, mens aldersgruppene under 45 år reduseres. I 2014 ble det bygget om lag 35 nye boliger. Det er rundt en tredjedel av både den generelle målsetningen på cirka 100 boliger i året, og anslaget på 106 boliger som ble gitt i veiledende rekkefølge for boligbygging. Kommunen kan sette en øvre grense, men det er markedet som bestemmer hvor mange boliger som vil komme til hvert år, og det er derfor viktig å 5

6 se flere år under ett. I 2011 ble det for eksempel bygd 326 boliger. Beredskapsplanene er reviderte og oppdatert i henhold til lovverket. Kriseledelsen har gjennomført en vellykket skrivebords øvelse. Nye medlemmer av kriseledelsen har deltatt på kurs i kommunalt beredskap 1.3 Tjenester og brukere Oppvekst Trivselen i Frogn-skolen er fremdeles svært god. Det arbeides godt med det psykososiale miljøet på skolene hvor elevenes tilbakemeldinger danner mye av grunnlaget for mange av tiltakene som iverksettes. Til tross for dette er ikke målet om null mobbing nådd. Resultatene for elevundersøkelsen gjør at hver enkelt skole må se på eksisterende tiltak og vurdere å tenke nytt. Digital mobbing er økende, denne er skjult og skjer ofte utenom skoletid, men gir konsekvenser inn i skolehverdagen. Målet om null mobbing krever et tett samarbeid av alle aktører rundt elevene og ikke minst et godt hjemskole samarbeid. Rådmannen vil intensivere dette på kommunenivå gjennom Kommunalt foreldreutvalg og på den enkelte skole. Det er nå til sammen 50 lærere som har deltatt på og gjennomført program for videreutdanning. Denne satsingen på videreutdanning opprettholdes. kompetansehevende tiltak som for eksempel utdanning av 20 barne- og ungdomsarbeidere i de kommunale barnehagene. Helse, omsorg og velferd Helse, omsorg og velferd(hov) iverksatte en ny organisering av sine tjenester fra Målet for dette arbeidet er at organisasjonen i større grad skal fremme helhetlige bruker - og pasientforløp, effektiv oppgaveløsning og samhandling. Fokuset i pasientbehandling er tidlig innsatts på alle nivåer, eksempel på dette er hjemme - rehabilitering, frisklivssentral, lavterskeltilbud inne rus og psykiskhelse tjenester, hvor innsatsen i samhandlingen rettes mot ressurser og mestring for den enkelte. Rehabiliteringsinnsatsen i brukers eget hjem er økt. Ønske om palliativ omsorg i eget hjem er økende og kvalitetshevende tiltak er iverksatt for å møte behovet. Arbeidsledigheten i Frogn har gått ned, og er med dette lavest i Akershus. Det gis også arbeid- eller aktivitetstilbud til alle personer med psykisk utviklingshemming enten på tilrettelagt bedrift eller i vanlige bedrift. Det er bosatt 19 flyktninger av måltallet på 20 i løpet av 2014 og det gjennomføres introduksjonsprogram for flere flyktninger enn tidligere. Enhet barnehager og spesialpedagogisk Kirke, kultur-, idretts- og friluftsliv team har i 2014 jobbet mot et mål og Frogn kommune har et blomstrende strategiplan (LORG ledelse, orden, kulturliv og rikholdige kulturtilbud for riktige prosesser og gjennomføringsglede), mange av kommunens innbyggere og som setter kvalitet i fokus innenfor sentrale samarbeider godt med en rekke lag- og områder i handlingsprogram og foreninger når det gjelder avvikling av virksomhetsplan. Enheten har flere kulturarrangementer. prosjekter der effekten forventes å være kompetanseheving på områdene; Kulturskolen ligger godt over foreldreveiledning (ICDP), tidlig habilitering landsgjennomsnittet på 15 % og i førskolealder, realfag i barnehagen, ventelistene er halvert i løpet av det siste didaktikk og relasjonskompetanse. året. Igangsetting av Follo-piloten og hele Innenfor barnehage og spesialpedagogisk tiden høyt nivå på undervisningen kan team er det gjennomført flere bidra til å øke elevtallet. 6

7 Ungdomsklubbene har store utfordringer som følge av endret livsmønster. Bruk av sosiale medier holder ungdommene i større grad hjemme. Underhuset er likevel Follos best besøkte klubb. 1.4 Medarbeidere Frogn kommune er en lærende organisasjon som stimulerer til faglig og personlig utvikling. I 2014 har kommunen rekruttert den kompetansen det har vært behov for. I tillegg er det satset videre på kompetansebygging i organisasjonen. God og tydelig ledelse med felles lederplattform er avgjørende for å skape og utvikle attraktive arbeidsplasser. Det har derfor vært gjennomført lederutvikling gjennom flere år for å sikre at alle ledere i Frogn har et felles ståsted. I 2014 var det enhetslederne som gjennomførte lederutviklingsprogrammet. Det er utarbeidet en verdiplakat med utgangspunkt i våre felles verdier. Plakaten er forankret i organisasjonen. Det ble arrangert et omdømmeseminar for alle ansatte i Frogn kommune har vedtatte etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Disse skal revideres i I Frogn kommune er arbeidsnærvær et viktig satsingsområde. Målet er å skape en attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass. Det arbeides med å skape gode relasjoner og legge til rette for at ansatte skal kunne opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og privatliv. Målet om et nærvær på 95% er ikke nådd. 1.5 Kommunikasjon og interne systemer Sosiale medier benyttes aktivt og antall følgere av Frogn kommune på Facebook har økt mye i Dette gir økt informasjonsspredning og fremmer elektronisk dialog. Det er stort fokus på å ligge i forkant med informasjon og ha rask og effektiv informasjonsspredning både internt og eksternt. Det er et veletablert samarbeid mellom informasjonsrådgiver og virksomhetene. Ny modul for postliste med innsyn i inn- og utgående dokumenter og modul for innsyn i politiske saker med dokumenter er tatt i bruk på nettsiden. Disse modulene benytter direkte innsyn i sak og arkiv systemet og gir således alltid brukerne oppdatert informasjon. Trådløst datanettverk er kjernen i IKT løsningene for elever og lærere på skolene og for ansatte som beveger seg rundt i virksomhetene. Skolenes hverdag blir mer og mer nettbasert og behovet for økt kapasitet og stabilitet har gjort at dagens trådløse nettverk må fases ut til fordel for en ny løsning. Dette arbeidet starter på Seiersten og Dal som skal være fullskala piloter på bruk av nettbret i skolen fra høsten Frogn kommune 31. mars 2015 Harald K. Hermansen Rådmann 7

8 2. Årsberetning - Hovedtall i regnskapet 2.1 Driftsregnskapet Hovedtall i millioner kroner Regnskap Regulert Regnskap budsjett Skatteinntekter Rammetilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter (1+2+3) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat (4-5) Netto renteutgifter Netto avdragsutgifter Motpost avskrivinger Netto driftsresultat ( ) * Brukt i investeringsregnskap Netto avsetninger ** Regnskapsmessig mindreforbruk 13 ( ) *** * Negativt fortegn betyr underskudd ** Negativt fortegn betyr bruk av avsetninger *** Negativt fortegn betyr regnskapsmessig underskudd På grunn av at tallene er rundet av til millioner kroner er det mindre avvik fra det offisielle regnskapet. Skatteinntekter (1): Skatteinngangen ble 2 millioner kroner lavere enn budsjettert. Skatteinntektene ble på samme nivå som 2013 noe som utgjør en betydelig skattesvikt fra opprinnelig budsjett for Rammetilskudd (2): Rammetilskuddet ble 1 millioner kroner lavere enn budsjettert. Andre inntekter (3): Dette er i hovedsak enhetenes inntekter eksklusive bruk av fond. Omfatter salgs- og leieinntekter, momsrefusjon, sykepengerefusjoner og øremerkede tilskudd etc. Inntektene ble 15 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at det ikke budsjetteres med momskompensasjon, som i 2014 utgjorde 16 millioner kroner. Sum driftsinntekter (4): Driftsinntektene ble 12 millioner kroner høyere enn budsjettert. Avvikene er forklart i avsnittene ovenfor. 8

9 Prosent av brutto driftsinntekter Sum driftsutgifter (5): Driftsutgiftene ble 2 millioner lavere enn budsjettert. Netto renteutgifter (7): Netto renteutgifter ble 3 millioner lavere enn budsjettert som følge av lavere rente på de flytende lånene samt meget gode innskuddsvilkår i bankavtalen. Netto avdragsutgifter (8): Avdragene ble ca 1 million høyere enn budsjettert. Kommunen beregner minste tillatte avdrag ved å vekte gjenværende levetid på driftsmidlene i forhold til bokført verdi totalt. Metoden gir et krav til minste avdrag som avviker fra faktisk kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler. Normalt vil denne beregningsmåten gi et lavere krav til minste avdrag enn kapitalslitet på lånefinansierte anleggsmidler. For nærmere informasjon vises til note 14 i regnskapet. Netto driftsresultat (10): Netto driftsresultat ble 20 millioner kroner høyere enn budsjettert og utgjør 2,5 prosent av driftsinntektene. 15 millioner av overskuddet overføres enhetene for Ikke disponert andel av overskuddet er på 5 millioner kroner. Brukt i investeringsregnskapet (11): Det er ikke overført midler fra drift til investering for finansiering av prosjekter. Netto avsetninger (12): Netto avsetninger er på 20 millioner i 2014, det vises til note 7 i regnskapet for nærmere informasjon. Regnskapsresultat (13): Regnskapet for 2014 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 5 millioner kroner Utvikling av netto driftsresultat Netto driftsresultat er forskjellen mellom løpende utgifter og inntekter. Netto driftsresultat kalles også overskudd til investeringer og avsetninger og er det mest sentrale begrepet for kommunens handlefrihet. Netto driftsresultat 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Frogn Kommunegruppe 8 4,9 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % Frogn kommunes resultat for 2014 er lavere enn 2013, men vesentlig høyere enn gjennomsnittet i kostragruppe 8. Kommunaldepartementet anbefaler kommunene å planlegge et nivå på netto driftsresultatet mellom 3-5 prosent. I kommuneplanen er målet satt til 3 prosent. 9

10 2.1 Enhetenes rammer og forbruk 2014 i kroner Revidert budsjett Regnskap før avsetninger overunderskudd Resultat før avsetninger overunderskudd Overført overunderskudd til budsjett for Rådmannsgruppa IKT Økonomi POP Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Miljøarbeidertjeneste Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Sum fordelt Kommentarer til enhetenes forbruk Enheter i balanse eller med mindre avvik er ikke kommentert under Rådmannsgruppa Innsparingen skyldes i midler til gode på lønnsoppgjøret for kommunen, refusjon fra BUF-etat (det vises til vedtak i 2. tertialrapport) og færre lærere på videreutdanning enn budsjettert. IKT Innsparing skyldes forsinkelser i planlagte prosjekter, blant annet innenfor skole. Samfunnsutvikling Mindreforbruk skyldes flere ubesatte stillinger i løpet av året, billigere kartløsninger enn forventet og ubrukte prosjektmidler. Barnehager Mindreforbruk skyldes effektiv drift av de kommunale barnehagene og redusert lønn til administrasjon. 10

11 Dyrløkkeåsen skole Mindreforbruk skyldes at enheten har redusert bemanningen for høsten 2014, slik at man nå har en bemanning som er dimensjonert til enhetens ramme. Heer skole Mindreforbruk som i hovedsak skyldes overført mindreforbruk fra 2013 på 1,5 millioner kroner. Skolen disponerte i 2014 cirka 1 million kroner av det overførte mindreforbruket fra Seiersten skole Mindreforbruk skyldes i hovedsak at enheten har redusert bemanningen for høsten 2014, slik at man nå har en bemanning som er dimensjonert til enhetens ramme. Sogsti skole Mindreforbruk på lønn og ubrukte sykepengerefusjoner. Pleie og omsorg i institusjon Mindreforbruk på 2,8 millioner skyldes i hovedsak overført mindreforbruk fra 2013 på 1,5 millioner kroner og avsatt buffer på 0,7millioner. Hjemmebaserte tjenester Mindreforbruk skyldes avsatt buffer på 1,4 millioner kroner og delvis ubesatte sykepleierstillinger deler av året som har gitt et mindreforbruk på lønn. Miljøarbeidertjenester Mindreforbruk skyldes i hovedsak lavere utgifter til ressurskrevende brukere enn hva som lå til grunn for budsjettet. Enhet for barn, unge og familier Mindreforbruk skyldes i hovedsak overført mindreforbruk fra Helse og koordinering Mindreforbruk skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønn, som følge av at både 50 % seniorkontakt og 50 % demenskoordinator er holdt vakant, samt besparelser på innkjøp og mindreforbruk på medfinansiering. Eiendom Forventet mindreforbruk skyldes avsatt buffer. Miljø, idrett og kommunalteknikk Avviket skyldes lavere årsgebyrer og tilknytningsgebyrer enn det som var budsjettert. NAV Mindreforbruk skyldes i hovedsak at en stilling som økonomisk gjeldsrådgiver er holdt ubesatt i hele 2014 samt at Follo kvalifiseringssenter og flyktningetjenesten har et mindreforbruk på over 2millioner. 11

12 2.2 Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet ble for 2014 avsluttet i balanse. Utvalgte større investeringsprosjekter er gjengitt i oversikten under Investeringer, større prosjekter, tall i kr Budsjett 2014 Budsjett totalt Regnskap 2014 Regnskap totalt Ubrukt Kostn.oversk. Ferdigstillelse 1. Flerbrukshus Nei Seiersten stadion - oppgradering av anlegg Nei Helsebygg Nei Boligprosjekter samlet Nei Varierer 5. Gang-/sykkelvei Dalsbakken Glennekrysset Nei Hovedplan vann Nei Ferdig 7. Hovedplan avløp Nei Ferdig Sum Beskrivelse av kolonnene: Budsjett 2014 viser hva som er bevilget prosjektets for Budsjett totalt viser hva som er bevilget over hele prosjektets levetid. Beløpet kan avvike fra vedtatt totalkostnad i prosjektet Regnskap totalt viser hva som er regnskapsført på prosjektet pr Det er som hovedregel påløpt høyere kostnader enn det som er regnskapsført. Ubrukt viser differansen mellom Budsjett totalt og Regnskap totalt Kostnadsavvik (Kostn.avvik) viser hvorvidt det anslås at det vil bli kostnadsoverskridelser i forhold til bevilget beløp Kommentarer til hver linje: 1. Bygging pågår, forventes ferdig 4. kvartal Anleggsarbeidet pågår, forventes ferdig Forventet byggestart 2015 med ferdigstillelse årsskiftet 2016/ Videreføres i henhold til Handlingsprogrammet Prosjektet er klart til gjennomføring og forventes ferdig i Gjennomført i henhold til tiltak i Hovedplan for vannforsyning 7. Gjennomført i henhold til tiltak i Hovedplan for avløp og vannmiljø og innenfor tilgjengelig plankapasitet 12

13 Prosent av brutto driftsinntekter 2.3 Balanseregnskapet Millioner kroner Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Anleggsmidler Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld: Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld * SUM GJELD Egenkapital Herav: Fond Likviditetsreserve 0 0 Ikke disponert mindreforbruk Prinsippendringer -5-5 SUM GJELD OG EGENKAPITAL Memoriakonto: Ubrukte lån * Inklusive pensjonsforpliktelser på 993 millioner i Likviditet - Arbeidskapital Kommuneloven krever tilstrekkelig likviditet til å foreta løpende utbetalinger. Kommunen har hatt tilfredsstillende likviditet gjennom året og benytter arbeidskapital som indikator for å vurdere dette. Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. 20% Arbeidskapital Frogn Kommunegruppe 8 17,7 % 15% 10% 5% 7,0 % 8,5 % 15,9 % 0% Kommunen har et akkumulert premieavvik (påløpte pensjonskostnader som ikke er utgiftsført) på 89 millioner kroner inklusive arbeidsgiveravgift. Premieavviket inngår i omløpsmidler. 13

14 Netto låne gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Forvaltning av kortsiktig likviditet Kommunens kortsiktige likviditet har i sin helhet vært plassert som bankinnskudd. Pr var 48 millioner kroner plassert i én utvalgt bank på særvilkår. De øvrige midlene har vært plassert i hovedbankforbindelsen DNB med svært gode betingelser. Gjennomsnittsavkastningen antas å ha vært bedre enn hva det har vært mulig å oppnå i pengemarkedsfond (fond som er innenfor bestemmelsene i gjeldende finansreglement) Netto lånegjeld Lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån. Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. Lånegjelden har i hovedsak falt fra 2010 til i dag, men er økt med fem prosentpoeng i Gjeldsgraden er lavere enn i gruppe 8. Med en høy gjeldsgrad har kommunen fått stor effekt av de lave rentene de siste årene. 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 79,4 % Netto gjeld i prosent av brutto driftsinntekt Frogn Kommunegruppe 8 76,1 % 74,2 % 81,0 % Låneporteføljen består pr av fastrente på 150 millioner (cirka 20 % av den totale låneporteføljen), resterende er flytende rente, for nærmere informasjon om låneporteføljen vises til vedlegg 1. 14

15 2.3.4 Forvaltning av lånegjelden Ved utgangen av 2014 utgjorde Frogn kommunes låneportefølje 924 millioner kroner inklusive lån til videreutlån på 70 millioner. Netto gjelden var på 854 millioner. Frogn kommune gjennomførte en rentesikring av totalt 150 millioner i 2013 fordelt på 75 millioner sikret i 5 år og 75 millioner sikret i 10 år. Intensjonen med rentesikringen er å redusere risiko for en finansiell stressituasjon der rentekostnadene blir vanskelig å håndtere. Rentesikringen ble gjennomført i henhold til vedtatt finansreglement. Kommunens gjennomsnittlige rentevilkår for gjeldsporteføljen var 2,04 prosent pr For mer informasjon om låneporteføljen, vises til vedlegg til årsmeldingen Disposisjonsfond Disposisjonsfondet utgjør totalt 105 millioner kroner. Hvis mindreforbruket for 2014 på 5 millioner kroner tillegges fondet, vil summen være 110 millioner kroner. Det er ikke forutsatt bruk av disposisjonsfond i perioden utover det som er nødvendig til egenkapitalinnskudd i pensjonskassen i KLP. Dette innebærer at disposisjonsfondet minst vil kunne opprettholdes på dagens nivå i fireårsperioden. 2.4 Oppsummering nøkkeltall Frogn kommunes regnskap er for 2014 avsluttet med et netto driftsresultat på 25 millioner kroner som utgjør 2,5 prosent av driftsinntektene. Etter netto avsetninger, utgjør regnskapsmessig mindreforbruk 5 millioner kroner. Driftsresultatene har de siste 5 årene vært sterke og bedret seg i forhold til gruppe 8 og andre kommuner. Lånegjelden i prosent av driftsinntektene er gjennomsnittlig, og på høyde med sammenlignbare kommuner. Disposisjonsfondet er høyere enn minimumsmålsettingen i kommuneplanen, men lavt sammenliknet med andre kommuner. 2.5 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen Tvist om oppsigelse Follo tingrett avsa dom i sak om oppsigelse av en ansatt den 18. desember Retten kom enstemmig frem til at kommunens oppsigelse var gyldig, og den tidligere ansatte skulle fratre sin stilling under videre saksgang. Vedkommende ble ikke dømt til å betale kommunens saksomkostninger. Både den tidligere ansatte og kommunen har erklært anke over tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett. Ankesaken er ikke berammet. Tvisten Frogn kommune Knut Bjerke AS og Sweco Norge AS Tvisten om «kunstgressbanesaken» mellom Frogn kommune, Knut Bjerke AS og Sweco Norge AS ble avsluttet i rettsapparatet ved rettsforliket av 31. oktober Kommunen avventer nå gjennomføringen av forliket, som skal være utført før høsten

16 3. Årsberetning Likestilling, tilgjengelighet og internkontroll 3.1 Likestilling Kommuneloven har krav om at det redegjøres for likestilling, tilgjengelighet og diskriminering i årsberetningen Folkevalgte Frogn kommune har pr en kvinneandel på 43 % i utvalgene (inklusive kommunestyret) blant de faste medlemmene Ansatte Frogn kommune har fortsatt en overvekt av kvinnelige ansatte. Dette kan kanskje forklares med at kommunens virksomhet i stor grad er knyttet til omsorgsyrker innen oppvekst/skole, pleie og omsorg. På teknisk side er menn overrepresentert. Vi forsøker å etterstrebe en balanse i kjønnsfordelingen i alle ansettelser uavhengig av yrkesgrupper og stillingsnivåer. Frogn kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som i henhold til avtalen både skal ivareta egne ansatte i tillegg til å inkludere arbeidstakere som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Frogn kommune har et eget punkt i alle stillingsannonser med følgende ordlyd: Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn Tilgjengelighet Alle nye bygg blir tilrettelagt i forhold til Universell Utforming (UU). I alle våre jobbannonser presiseres det at Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn Internkontroll Kontrollsystemet skal bidra til å avdekke eventuelle feil og misligheter, samt øke sannsynligheten for å bli oppdaget dersom man begår en feil eller en korrupt handling. Et kontrollsystem bør også avdekke allerede begåtte misligheter, feil eller korrupte handlinger. Rådmannsgruppen med stab deltar i KS sitt effektiviseringsnettverk for internkontroll. Nettverket avsluttes våren 2015 og forventes å bidra med tiltak som styrker internkontrollen. Økonomi Dagens systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god måte. I Frogn kommune er all attestering og anvisning av fakturaer styrt av systemet og begrenset til navngitte personer. Personer med attestasjons- og anvisningsmyndighet har kun tilgang til å kontere i kommunens regnskap og har ingen tilgang til å gjøre endringer i mottakers opplysninger. 16

17 Tilgang til kommunens betalingssystemer og ekstern kobling mot bank er begrenset til noen personer i økonomienheten. Alle transaksjoner ved kjøp av varer og tjenester kontrolleres og godkjennes av to personer. Ved lønnskjøring blir alle utbetalinger over et gitt beløp kontrollert av to personer i økonomienheten. Som et ledd i en ytterligere utvikling av tilgangsstyringen til kommunens regnskapssystem, vil det sommeren 2015 bli innført restriksjoner i spørringer. Det er også en ambisjon at det innføres loggføring av alle endringer i leverandøropplysninger. Ansettelsen av Controller våren 2011 sikrer at budsjettoppfølgingen av enhetene styrkes ytterligere, og enheter med store avvik mellom regnskap og budsjett må forklare disse. Teknisk drift Enhetene på området disponerer betydelige ressurser, både i form av anleggsmaskiner og penger. Området inngår og forvalter en rekke innkjøpsavtaler og har derfor, på lik linje med kommunens øvrige enheter, et stort ansvar for å opptre etisk korrekt både ved forhandlinger og etterlevelse av disse avtalene. Dette er et ansvar enhetene er svært bevisst og det arbeides godt i forhold til etikk og verdier. De aller fleste av kommunens anleggsmaskiner hører til dette området og det er klare retningslinjer i forhold til bruken av disse maskinene både i og utenfor arbeidstid. Omsorgsboliger Ansatte i kommunens omsorgsboliger bistår beboerne med å forvalte sine egne penger, i samråd med hjelpeverge. Regnskapsføring og bruk av midlene blir i tillegg kontrollert av revisor. Det føres en egen regnskapsbok som til enhver tid skal vise oversikt over den enkeltes kontantbeholdning i kassen. Det skal føres bilag for all bruk av penger og alle regnskapsbøker kontrolleres og alle kontantkasser telles hver kveld. Rutinen inneholder i tillegg en god beskrivelse av hvordan bilag skal føres. Øvrige områder Ulike former for risiko blir fortløpende vurdert av rådmannsteamet, stab/støtte og øvrig ledelse, men dette er ikke gjort systematisk, eksplisitt og til faste tidspunkter. Internkontroll er dokumentert i plansystemet og kvalitetslosen. Det er likevel et opplagt behov for et mer helhetlig grep og ytterligere formalisering. I eget delegeringsreglement har rådmannen delegert myndighet i forhold til personal, økonomi og særlover knyttet til det enkelte fagområde. Kontrollansvar er ikke inkludert i dette dokumentet. Andre dokumenter som angir roller og ansvar er lederavtaler, stillingsbeskrivelser, samt virksomhetsplaner forankret i Handlingsprogrammet. Kontrollansvar er også i disse dokumentene i liten grad inkludert. 17

18 4. Status for kommuneplanens mål på økonomi 4.1 Kommunens økonomiske stilling I trafikklysoversikten under er de viktigste forholdene for å bedømme kommunens økonomiske stilling vurdert. Eiendomsskatt, potensiell inntekt Disposisjonsfondet Netto driftsresultat 2014 Gjeldsgrad Budsjetterte netto driftsresulatat Overskudd på selvkostområdene ink. VAR Risiko for økte rentekostnader (neste fire år) Andre fond Akkumulert premieavvik De tre røde trafikklysene representerer svakheter ved kommuneøkonomien i Frogn kommune, mens de grønne trafikklysene representerer styrker. Gult trafikklys representerer deler av kommuneøkonomien som presterer under ønsket mål i kommuneplanen eller områder som kan få negativ innvirkning på resultatet til kommunen Forklaring til de enkelte trafikklysene Eiendomsskatt på verker og bruk og øvrig næringseiendom, potensiell inntekt Pr 2014 har 341 kommuner innført eiendomsskatt. Av disse har 199 eiendomsskatt i hele kommunen. Ås, Vestby og Nesodden har alle eiendomsskatter på verker og bruk og øvrig næringseiendom. Eiendomsskatt kun på verker og bruk inklusive øvrig næring, hadde gitt Frogn kommune inntekter på cirka 14 millioner kroner ved en sats på 7 promille etter fire års opptrapping. Det må vurderes som en styrke at kommunen har klart seg uten eiendomsskatt, dvs. at resultatet for 2014 er oppnådd uten. Kommunen har dermed mulighet til å styrke inntektssiden i Frogn, mens de fleste av landets kommuner allerede har benyttet denne muligheten og ikke har denne «sikkerhetsbufferen». Disposisjonsfond Disposisjonsfondet er på et forsvarlig nivå og eventuelle underskudd i driften kan dekkes inn umiddelbart. Midlene utgjør nå 10,8 % av brutto driftsinntekter og er i tråd med anbefalingen fra Kommunenes Sentralforbund. Netto driftsresultat 2014 Netto driftsresultat, inklusive MVA-refusjon, endte i 2014 på 2,5 prosent. Det var et bedre resultat enn rapportert i 2. tertial vesentlig høyere enn gjennomsnittet i Kostragruppe 8. Det er allikevel et halvt prosentpoeng under det som er målet i kommuneplanen. Gjeldsgrad - Investeringsnivå ut perioden Betydelige investeringer i de kommende år vil øke gjeldsgraden til kommunen. Salg av eiendom vil kunne redusere effekten og usikkerheten rundt en fremtidig økt rente. Budsjetterte netto driftsresultat For fireårsperioden er det budsjettert med et netto driftsresultat på rundt 20 millioner. Noe som er lavere enn målet i kommuneplanen. 18

19 Overskudd på selvkostområdene VAR Kommunen har tidligere år hatt overskudd innenfor selvkostområdet VAR (Vann, Avløp og Renovasjon). Kommunen må redusere overskuddet enten ved å øke kostnadene eller ved å redusere inntektene. Overskuddet fra VAR-området som tidligere har bidratt til økt netto driftsresultatet, fører til et svakere resultat med cirka 3 millioner kroner for hvert av årene Renterisiko Frogn har i 2014 en lav andel gjeld med renterisiko. Denne andelen stiger vesentlig frem mot Frogn har fastrenter på 2,94 og 3,40 prosent på til sammen cirka 20 prosent av den langsiktige gjelden. Kommunen har fortsatt en betydelig risiko for økte finanskostnader ved kun mindre endringer i renten. Med dagens lånevolum vil en økning av renten med 1 prosentpoeng, gi økte netto rentekostnader på cirka 10 millioner kroner i Det er betydelig renterisiko knyttet til investeringsnivået innen og etter fireårsperioden. Se vedlegg 1 for ytterligere analyse av renteprognosene. Andre fond Frogn har ingen langsiktige finansielle aktiva for plassering. Amortisering av pensjonskostnader Frogn kostnadsfører pensjonsutbetalingene over flere år. Noen av kommunene det er naturlig å sammenlikne med, fører hele årets pensjonskostnad i regnskapet hvert år. Akkumulert premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift utgjør cirka 90 millioner kroner og ga en årlig kostnad på cirka 10 millioner kroner i Kostnaden vil øke ytterligere de kommende årene. 19

20 4.1.2 Styringsindikatorer I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Mål Hva skal måles? Kommuneplan Ø 1 Ø 1.1 Netto driftsresultat på 3 prosent Ø 2 Ø 2.1 Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 millioner kroner. Overskytende beløp kan blant annet benyttes til finansiering av investeringer Måleindikatorer Netto driftsresultat Disposisjonsfond i millioner kroner Målemetode KOSTRA Kommunens regnskap Resultat Ønsket Godt nok 2,5 3,0 1,8* Ø 3 Ø 3.1 Redusere avdragstiden på lån Avdragstid, antall år Kommunens Regnskap *Det var planlagt med et lavere netto driftsresultat enn kommuneplanens mål i Status for måloppnåelse De ulike strategiene fra vedtatt Handlingsprogram er under listet opp og kommentert. Punktet a) besvarer i hvilken grad strategien er gjennomført, mens punktet b) forklarer i hvilken grad strategien har bidratt til å nå målet. Ø 1: Netto driftsresultat på 3 prosent 1) Månedsrapportering i Agresso for god og løpende budsjettstyring og som grunnlag for tett oppfølging av utvalgte risikoutsatte enheter. a) Gjennomført 8 månedsrapporteringer inklusive tertialrapporter i b) Forankret i toppledelsen. Enheter med utfordringer gjennom året har fått oppfølging fra rådmannsgruppen og økonomi. God dialog mellom rådmannsgruppen, økonomi og enhetene. 2) Fra 2011, økte ressurser til styring og kontroll i økonomienheten. a) Gjennomført, fortsatt 2 kontrollere. b) Økt kapasitet med god kompetanse gir grunnlag for bedre styring og kontroll. 3) Økt vekt på realistisk budsjettering, jamfør 44 og 45 i kommuneloven. a) Gjennomført blant annet med økt vekt på dokumentasjon, krav til buffer, tidlig detaljbudsjettering. b) Realistisk budsjett sikrer i større rad overholdelse av planlagt budsjett. 20

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer