LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen"

Transkript

1 LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen Konferanse MLF Siri Bergh, dir. for arbeidsgiverpolijkk og HMS i BNL

2 Hva er nyl? NyL lønnssystem i Fellesoverenskomsten for byggfag VikarbyrådirekJvet implementert i norsk rel fra Ny akkordtariff for malerfaget

3 NYTT I FOB FOB kapilel 2 Endret hovedlønnssystem fra akkord Jl Jmelønn Utgangspunkt blir 2-1: Garanterte minstefortjenester: - fagarbeidere kr. 169,- pr. Jme - uten fag- eller svennebrev kr. 152,- pr. Jme - for arbeidstakere med minst el års bransjeerfaring kr. 158,40 pr. Jme

4 FOB kapilel 2 forts. 2-2 Lønnssystemer Nr.1: Forskjellige typer lønnssystem skal kunne avtales mellom bedri` og Jllitsvalgte. Slik avtale følger reglene om særavtaler, HA Kap. 4. Nr.2: Lønnssystemene skal virke produkjvitetsfremmende og sjmulere Jl inijajv, innsats og opplæring, jfr. bilag 13.

5 FOB kapilel 2 forts. Nr. 3: Partene er enige om, både sentralt og lokalt, å arbeide for at partene på bedri`en i fellesskap skal gis opplæring i lønnsbestemmelsene for at de skal få en felles forståelse for disse og samjdig sikre at lønnsbestemmelsene kan benyles Jl felles beste for arbeidstaker og bedri`.

6 FOB kapilel 2 forts. Nr. 4: Partene er enige om å arbeide for at akkordlønnssystemet benyles i tråd med bestemmelsene i 4 og fremhever betydningen av at akkordtariffene i de forskjellige fagene vedlikeholdes i takt med teknisk utvikling som finner sted.

7 FOB kapilel 2 forts. Nr. 5: Bedri`svise avtaler om lønnssystem skal ikke være Jl hinder for at de enkelte lag skal kunne inngå avtale om å udøre arbeider eler landsakkordtariffene.

8 FOB kapittel 4 Akkordarbeid og akkordtariffer

9 Bruk av akkordtariff - malere MÅLESTATISTIKK FOR MALERE - GJENNOMSNITT HELE ÅRET 2011 Målesum i kroner Innmålt Innmålt med oversk. m. undersk. Agder Bergen Glåmdal Hamar og Omegn Nordland Sandnes Telemark Tromsø Trondheim Vestfold Oslo* Landet i alt Timer Fortj. året 2011 Innmålt Innmålt Innmålt m/ Innmålt m/ Gj.sn med oversk. m. undersk. oversk. undersk , ,23 197,28 140,78 200,32 319, ,40 277,27 243,15 231,30 176,35 200,32 319,77 149,50 148,75 228,48 277,27 243,15 224,96 Fortj. året 2010 Innmålt m/ Innmålt m/ oversk. undersk Gj.sn Endring i fortj. i % Innmålt m/ Gj.sn oversk. 185,89 198,7 % 6,1 % 182,77 157,1 % -3,5 % 243,07 320,23-71,3 % -18,1 % -17,6 % -0,1 % 211,74 198,77 257,83 217,02 41,9 % -64,0 % -35,2 % 34,6 % 7,9 % 39,5 % -5,7 % 3,7 %

10 Høyest bruk av akkordtariff Trondheim, anslagsvis 103 årsverk Bergen, anslagsvis 14 årsverk Hamar og omegn, anslagsvis 8 årsverk Oslo, inkludert Buskerud, anslagsvis 6 årsverk

11 Andre goder Resultatlønn (bevegelig lønn) Individuell lønn Stillingsvurdering Lønnspolitikk

12 LønnspoliJkk i overenskomsten ( kap 2) LS skal virke produk'vitetsfremmende og sjmulere Jl ini'a'v, innsats og opplæring (individet) Lønnsbestemmelsene skal sikre felles beste for arbeidstaker og bedri` (prosess) Særlige lønnsbestemmelser kan avtales der det kreves spesielle kvalifikasjoner for å udøre et arbeid (sjlling)

13 Hva er styrker og svakheter med måten dere håndterer lønn på i dag? [Presentasjonsheading] 13

14 Noen eksempler på vurderingssystemer Landsoverenskomsten IE- Norsk Teknologi 3E Det kan gis bedri`sinterne Jllegg basert på omforente kriterier (oppgaver og faglige og personlige kvalifikasjoner som er relevante for bedri`en) Objek'vt målbart innplasserer, de Skjønnsmessig vurdering Bedri`en Jllitsvalgte godkjenner eksamen / fagbrev serjfikater verdifull kompetanse ihht satsningsområder utvidet ansvar samarbeidsevne kreajvitet evne Jl å finne løsninger pålitelighet orden fleksibilitet arbeidsresultater kvalitet på levert arbeid

15 Elektrobedri` differensiering av fast Jmelønn (montører) Kriterier Vurdering Poeng 1-10 Vekt Ryddighet 1,0 Holder arbeidsjden 1,5 EffekJvitet 2,0 Kundebehandling 1,0 Holder avtaler møter hos kunden Jl avtalt Jd 1,0 God selger 1,0 Bruk av arbeidsklær 0,25 Kompetanse 2,0 Total poengsum Poeng Jl penger: Ramme dividert med totalt antall individuelle poeng Utgjør 1/3 av lokal ramme [Presentasjonsheading] 15

16 Lønnssystem prosessbedrift Hovedelementer i lønnssystemet Basislønn Erfaring (ansiennitet) Max Arbeidsområder som vedkommende mestrer - Bredde vs dybde Max * Ingen definert maks sum** Individuell vurdering av kompetanse og adferd Ingen definert maks sum** SUM * Uten det vanskeligste området (prod styring) når man bare ** Ingen makslønn å sammenligne seg med 16

17 Bevegelig lønn - bonus? = bonus 17

18 Noen gode råd for å drepe en mulig posijv prosess Ledelsen: Start prosessen med å finne et system som andre har laget, eller få NHO, en konsulent eller andre Jl å lage et ganske ferdig utkast som de Jllitsvalgte får kort Jdsfrist Jl å kommentere! Sørg også for at det er liten Jd Jl disposisjon for et eventuelt prosjekt korte frister skaper effekjvitet! Alle: Ta som utgangspunkt at de andre i arbeidsgruppen ønsker å lure deg! Vær negajv og angrip andres synspunkter så o`e som mulig! LyL minst mulig slik at du ikke risikerer å lære noe! Møt uten fullmakter, slik at du ikke kan diskutere noen løsninger reelt. Blås i helheten, være bare opptal av den gruppen du representerer/er opptal av. Prinsipper og overordnede tanker er for pyser. Ta heller med kalkulator og prøv å regne ut hva alle forslag betyr i kroner og øre. Ikke la en sjanse Jl å forhandle gå fra deg. DM

19 Mulige temaer Bedriftens utfordringer og suksessfaktorer Konkurransen om arbeidskraften? Tiltrekke, utvikle og beholde Hva skal lønnspolitikken stimulere? KAN Hva bør lønne seg? Hva skal kunne medføre lønnsforskjeller? Visjon og verdier? VIL BØR Totalkompensasjon Hva tilbyr bedriften utover lønn? 19

20 VIKARBYRÅDIREKTIVET OG NYE TARIFFBESTEMMELSER Lovens bestemmelse: "minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som i innleiebedri`en Tariffavtalen: "Samme lønns- og arbeidsvilkår som i innleiebedri`en" Kan få konsekvenser for lønnspolijkken, må være mer bevisst hva man honorerer Eks. faglig dykjghet, ansiennitet stc

21 HVA GJØR BNL? KonJnuitet i forhold Jl foredrag om lokale forhandlinger Forbereder større elerspørsel på kursing i alternajve lønnssystemer NHO egen spesialist på lønnssystemer jobber både for bransjer og den enkelte bedri`

22 Kort oppsummert: Vi er avhengig av deres innspill og tilbakemeldinger,

23 TA KONTAKT

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor.

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. LEAN Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. Lean relaterer seg til Toyotas produksjonsmetoder som også bygger på

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer