Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til"

Transkript

1 Innhold Forord...2 Del I Overenskomstens bestemmelse Lokalt avtalt lønnssystem uten organisasjonsmessig godkjenning Definisjoner og avgrensninger Fagforeningens rolle Tvister Bestemmelser i FOB kap 4 som kan fravikes Bortfall av lokal avtale om lønnssystem Brudd på bestemmelsene i denne avtale...10 Del II Hvordan de lokale parter skal gå frem...12 Del III Ord og uttrykk...17 Hovedlønnssystemet...17 Landsakkordtariffene...17 Supplerende lønnssystem...17 HA...18 FOB...18 Særavtaler...18 Målegebyr...18 Reguleringsbestemmelse...19 Akkordtillitsvalgte...19 Målekontoret...19 Prosedyrereglene...20 Produktivitetslønnssystem/Prestasjonslønnssystem...20 Partene...20 Organisasjonsmessig godkjenning

2 Forord I forbindelse med tariffoppgjøret 2004 ble Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening enige om endringer i Fellesoverenskomsten for byggfag 2-6. Dette er en prøveordning som skal evalueres før tariffoppgjøret i Begge parter kan i løpet av perioden si opp avtalen hvis det foreligger vesentlige brudd på intensjonene for innføring av bestemmelsen. I forbindelse med partenes arbeid er det satt ned en styringsgruppe for forsøksordningen med tre representanter fra hver av partene som: 1. Kan utarbeide felles informasjonsmateriell om forsøksordningen og erfaringer/eksempler, 2. Skal gi råd og tolkinger på spørsmål og tvister vedrørende denne paragraf når en av de lokale parter eller fagforeningen ber om det, 3. Skal i god tid før neste tariffrevisjon gi en samlet oppsummering av ulike produktivitetslønnssystemer som har vært avtalt etter denne paragraf. Oppsummeringen bør gi anbefalinger. Lønnssystemer som innføres etter 2-6 nr 3 krever ikke organisasjonenes godkjenning. Det er partene på bedriften som selv utvikler og bruker systemet. Dette er noe nytt i byggfagenes lønnssystemer og det er derfor nødvendig å kjenne partenes forutsetninger for innføring av 2-6 nr 3. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til 2

3 partene på bedriften dersom de ønsker å innføre et lokalt avtalt lønnssystem. Dette heftet er en del av partenes informasjonsmateriell. Det er delt inn i tre deler: Del 1 Den aktuelle bestemmelsen i Fellesoverenskomsten. Partenes kommentarer i veiledningen er satt i kursiv i eget vindu. Den aktuelle avtaleteksten er satt inn foran kommentaren. Del 2 Fremgangsmåte og saksbehandling når de lokale parter innfører et lokalt lønnssystem. Del 3 er en forklaring av ord og uttrykk som benyttes i heftet. 3

4 Del I Overenskomstens bestemmelse Lokalt avtalt lønnssystem uten organisasjonsmessig godkjenning Partene på bedriften kan bli enige om å etablere et lokalt avtalt lønnssystem, det vises til FOB 2-6 nr. 3. Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening er enige om følgende regler for det lokalt avtalte lønnssystemet. Når partene på bedriften følger disse reglene, kreves ikke organisasjonsmessig godkjenning. Bestemmelsen forutsetter enighet mellom partene på bedriften. Bedriftens parter er bedriftens ledelse og bedriftstillitsvalgte. Bedriftstillitsvalgte er definert i FOB 1-1 nr. 5. Lagbas har ikke forhandlingsrett i denne forbindelse. Dersom de lokale parter ikke blir enige om et nytt lønnssystem er det hovedlønnssystemet i FOB Kap. 4 som må brukes ved bedriften. Det kan ikke avtales ren fastlønn eller timelønn etter 2-6 nr. 3 Et slikt system krever fortsatt organisasjonenes godkjenning etter 2-6 nr. 2. For at lønnssystemet skal være gyldig må det ikke stride mot bestemmelsene i 2-6 nr 3. 4

5 3.2 Definisjoner og avgrensninger Med lokal avtale om lønnssystem menes en avtale mellom partene på bedriften om et bedriftstilpasset produktivitetslønnssystem eller prestasjonslønnssystem. Partene på bedriften er definert i FOB 1-1- nr. 5. I utgangspunktet gjelder FOB kap 4 også for det lokalt avtalte lønnssystemet, med unntak av de bestemmelser partene på bedriften er enige om ikke skal gjelde. De kjøreregler/prosedyreregler som avtales lokalt skal baseres på og tolkes ut fra tilsvarende bestemmelser i FOB kap 4. I punkt 3.5 under er det opplistet bestemmelser i FOB kap 4 som det kan være aktuelt å fravike i det lokalt avtalte lønnssystem. Punktet presiserer at det er overenskomstens akkordbestemmelser som skal ligge tilgrunn også i disse lønnssystemene, med mindre det foreligger en avtale om å fravike deler av bestemmelsen. Vær oppmerksom på at det kun er deler av kap 4 som kan fravikes. 5

6 3.3 Fagforeningens rolle Bedriften og tillitsvalgte kan rådføre seg med målekontoret når partene lokalt forhandler om lokalt lønnssystem. Målekontoret kan også kontrollere at de lokale avtalte kjørereglene/prosedyrereglene ikke strider mot intensjonene i FOB, jfr. Punktene 1 og 2 over. Målekontoret kan på selvstendig grunnlag gå inn å kontrollere at partene følger de bestemmelsene som ikke kan fravikes. Det skal fremgå av den lokale avtale hvilke bestemmelser i FOB Kap 4 som er fraveket. Målekontoret kan kontrollere at det avtalte lønnsystem følges og at avlønning skjer i henhold til de inngåtte avtaler. Når målekontoret engasjeres av lagbas/tillitsvalgte til å utføre et arbeid, avsettes et målegebyr avtalt mellom bedriften, de tillitsvalgte og målekontoret. Gebyret skal avspeile omfanget av det arbeidet målekontoret utfører, og oppad begrenses til 2,5 % av den enkelte arbeidstakers lønn. Gebyret trekkes i de ansattes lønn og utbetales etter nærmere avtale mellom bedriften og målekontoret. 6

7 Etter at det lokale lønnsystemet er etablert skal det avtales et målegebyr. Gebyrets størrelse skal avtales mellom bedriften, tillitsvalgte og målekontoret, og skal stå i forhold til målekontorets faktiske arbeid. Gebyret kan dekke: a) Kontroll og rådgivning i forbindelse med oppretting av akkordsedler på den enkelte byggeplass. b)kontroll av mengder, timeforbruk og timefordeling. Det kan være hensiktsmessig å differensiere gebyret slik at en del skal dekke pkt a Kontroll og rådgivning i forbindelse med oppretting av akkordsedler på den enkelte byggeplass, og resterende på pkt b. Samlet skal gebyret begrenses til 2,5%. Dette forutsetter en enklere kontrolljobb enn hovedlønnssystemet. Dersom det ikke blir enighet om målegebyrets størrelse, kan tvisten forelegges Fellesforbundet og BNL som avgjør tvisten med endelig virkning 7

8 3.4 Tvister Tvist om forståelsen av det lokalt avtalte lønnssystem skal søkes løst på den enkelte arbeidsplass, mellom partene i bedriften eller i henhold til HA 2-3 bygg/anlegg/offshore. Oppnås ikke enighet kan hver av partene forlange oppnevnt en oppmann som avgjør saken. Blir partene ikke enige om oppmann, oppnevner riksmeklingsmannen oppmann. Dersom det oppstår tvist mellom partene lokalt om forståelsen av bestemmelsene i lønnsystemet skal bedrift og tillitsvalgt søke å løse tvisten lokalt Partene anbefaler at det opprettes et lokalt tvisteutvalg i bedriften som skal forsøke å løse saken lokalt. Tvisten kan i prinsippet også forelegges for Fellesforbundet og BNL etter reglene i Hovedavtalens

9 3.5 Bestemmelser i FOB kap 4 som kan fravikes Følgende bestemmelser i FOB kap 4 kan fravikes i det lokalt avtalte lønnssystemet, det vises til punkt 1,4. og 5. avsnitt: A) 4-1 omfangsbestemmelse B) 4-2 akkordtariffene C) 4-12 retten til måling D) 4-14 målegebyr E) 4-15 reguleringsbestemmelse F) 4-16 teknisk revisjon G) 4-17 tvister h) Bilag 13 b Ved utarbeidingen av lokalt lønnssystem må partene inkludere de bestemmelsene i Kap. 4 i lønnssystemet som ikke kan fravikes. Det skal for eksempel skrives akkordseddel slik det går frem av FOB 4-7. De bestemmelsene som partene kan fravike er særskilt nevnt i 2-6 nr 3, pkt 3.5. Dersom partene ikke blir enige om hvilke av disse bestemmelsene som ikke skal anvendes, må de bestemmelsene det er uenighet om, tas med som en del av det lokale lønnssystemet. 9

10 3.6 Bortfall av lokal avtale om lønnssystem Dersom partene på bedriften ikke oppnår enighet om ny lokal avtale om lønnssystem etter oppsigelse av gjeldende avtale, vil hovedlønnssystemet gjelde når den lokale avtalen er bortfalt. Igangsatte prosjekter sluttføres etter den lokale lønnsavtalen. Bestemmelsen gjelder revisjon av gjeldende avtale om lokalt lønnssystemet. Hvis ikke begge parter blir enige om ny avtale, skal hovedlønnssystemet følges. 3.7 Brudd på bestemmelsene i denne avtale Partene i denne avtalen har rett til å kreve forhandlinger i henhold til hovedavtalen 2-3 dersom partene i det lokale avtalte lønnssystemet bryter bestemmelsene i denne avtalen. Bestemmelsen regulerer det forhold at Fellesforbundet eller BNL hevder at de lokale parter har brutt bestemmelsene i FOB 2-6 nr. 3. Det kan for eksempel være at lokale parter ikke har tatt med en av bestemmelsene i Kap 4 som ikke kan fravikes. I så fall kan saken tas opp som tvistesak etter Hovedavtalens regler av Fellesforbundet eller BNL. 10

11 3.8 Hvis det på den enkelte bedrift inngås lokalt avtalt lønnssystem, skal denne inngås skriftlig i henhold til HA kap. IV Særavtaler. Lokal lønnsavtale er en særavtale i tariffrettslig forstand. Lokal lønnsavtale skal som særavtale være skriftlig, jfr. 2-6 nr 3 pkt Se også Hovedavtalens Kap 4 om særavtaler. Hovedavtalen har regler for særavtalers varighet og oppsigelse. Partene på bedriften bør alltid ha med en bestemmelse om særavtalens varighet, for eksempel 1år. 11

12 Del II Hvordan de lokale parter skal gå frem Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening har utarbeidet en liste over de punkter som må drøftes i forbindelse med arbeid med lokalt lønnsystem. Lønnssystemet skal være et bedriftstilpasset produktivitetslønnssystem eller prestasjonslønnssystem. Liste ved lokalt avtalt lønnssystem Det som er greit å merke seg er at det i akkordtariffene er fremforhandlet bestemmelser utover det som står i overenskomsten og disse bestemmelsene kan være til hjelp også i de lokale systemene. Hvis det benyttes noe fra de generelle bestemmelser i akkordtariffene må dette eventuelt komme frem i den lokale avtalen. Omfang Når det skal fremforhandles et nytt lønnsystem er det flere forhold som må avklares i avtalen. Dette er for å minske konflikter/tvister om forståelsen av avtalen. Lønnsystemet må i første omgang definere type arbeid og omfanget av avtalen. Utariffert arbeid Det vil i forbindelse med arbeid som utføres på enkelte prosjekt komme arbeidsoppgaver som ikke er omfattet av avtalen. I overenskomsten kaller vi dette for utariffert arbeid. (Se FOB 4-3) Denne paragraf kan ikke fravikes, men det vil helt sikker komme slike arbeidsoppgaver, og da er det viktig at partene på forhånd har definert hva 12

13 som er forutsetningene for den prisen som er avtalt, og hva som ligger inn i prisen. Akkordsedler og timelister Videre skal det skrives akkordsedler på hvert enkelt prosjekt som bygger på det avtalte lønnsystemet og som er tilpasset den enkelte jobb. Akkordseddelen sendes målekontoret av arbeidstakerne. Timelister må spesifiseres i forhold til lønnsystemet, og utarifferte arbeider må spesifiseres. Videre er det viktig at det lages rutiner for underskriving av timelistene. Denne delen er omtalt i FOB 4-7 i overenskomsten, og kan ikke fravikes i lokale systemer Tegninger, beskrivelse og krav til utførelse. Et annet forhold som vil påvirke fortjenesten til laget og bedriften er tegningsgrunnlag, beskrivelse og krav til utførelse. I de fleste akkordtariffer har BNL og Fellesforbundet fremforhandlet en bestemmelse som omtaler dette. Se overenskomstens 4-5 og 4-6 og generelle bestemmelser i akkordtariffene. Organisering og fremdrift Når det gjelder organisering og fremdrift vil følgende punkter påvirke både fremdrift og produktivitet Rigg Verktøy Utstyr Mottak Lagring Transport av materialer Rydding og kildesortering Sikringsarbeider. 13

14 Her må dere avtale hvordan dette skal håndteres før systemet settes i gang. Se overenskomstens 4-5 og 4-6 samt generelle bestemmelser i akkordtariffene Heft og forsering Heft og forsering forekommer på et byggeprosjekt. Det vil komme situasjoner hvor produktiviteten blir påvirket av heft eller at laget må forsere. Hvor mye produktiviteten blir forringet vil variere, men det er fornuftig på forhånd å avtale hvordan det skal håndteres. Se overenskomsten 4-9 Denne bestemmelsen kan ikke fravikes i lokale avtaler. Avbrytelse av akkordarbeidet I overenskomsten har vi bestemmelser om avbrytelse av akkordarbeidet. Bestemmelsen sier at akkorden kan avbrytes ved stans i over en uke, eller at det utførte arbeidet ikke er gjort tilfredsstillende. I det andre tilfellet har begge partene rett til å avslutte akkorden, og det siste har arbeidsgiver rett til å bryte. Se overenskomsten 4-10 Denne bestemmelsen kan ikke fravikes i lokale avtaler. Betaling for akkordarbeidet De tillitsvalgte har rett til å fremforhandle forskuddslønn for arbeidstakerne. Overenskomsten sier videre at laget har rett til å fremforhandle høyere forskudd hvis produksjonen tilsier dette, men ikke mer enn 85 % av det opparbeidet beløp i akkorden. Denne bestemmelsen kan ikke fravikes i lokale avtaler. Se overenskomsten 4-11 Utbetaling av akkordoverskudd 14

15 Overenskomsten har også bestemmelser om utbetaling av overskuddet, hvor hovedregelen er at det skal betales snarest, men senest 2. lønningsdag etter at arbeidet er avsluttet, oppmålt og godkjent av arbeidsgiver. Bestemmelsen står i overenskomsten Denne bestemmelsen kan ikke fravikes. Reklamasjon Den gjensidige reklamasjonsfristen er 14 dager fra mottatt målebrev. Hvis målebrevet er mottatt minst 7 dager før lønningsutbetaling skal arbeidsgiver betale ut det som ikke er omtvistet. Bestemmelsen står i overenskomstens 4-13 og kan ikke fravikes. Målegebyr På ordinær akkord etter de landsomfattende akkordtariffene fastsettes målegebyret av målekontoret. Gebyret trekkes fra brutto lønnsmasse. Det som er annerledes i bedriftstilpassede systemer er at det er satt et tak på 2,5 % og at det skal stå i samsvar med det arbeid som målekontorene har i forbindelse med akkorden. Utbetaling av gebyret og størrelsen avtales mellom arbeidsgiver, tillitsvalgt og målekontoret. Reguleringsbestemmelser På grunn av lønn og prisvekst vil det i alle lønnsystemer være behov for justeringer av priser. I bedriftstilpassede systemer må dette også tilpasses. Det anbefales derfor at det legges inn en bestemmelse som gir mulighet til å reforhandle prisene. Bestemmelsen i overenskomstens 4-15 kan fravikes. 15

16 Teknisk utvikling og andreforhold Det kan være lurt å fremforhandle bestemmelser som tar hensyn til endringer av arbeidsmetoder, bedre maskiner og andre materialer og øvrige arbeidsforhold. Bestemmelsen bør utformes slik at det gir rom for prisendringer og lignende hvis det blir behov for dette. Overenskomsten har bestemmelser på dette, men bestemmelsen kan fravikes. Se overenskomsten 4-16 Tvister I enhver avtale kan det oppstå uenigheter om hva som faktisk ligger i avtalen. Det er derfor nødvendig at partene drøfter gjennom de problemstillingene som kan dukke opp, og diskuterer gjennom hvordan de best kan håndtere tvister. Overenskomstens bestemmelser 4-17, tvister, kan fravikes. 16

17 Del III Ord og uttrykk Hovedlønnssystemet Hovedlønnssystemet for bygningsarbeiderne er de landsomfattende akkordtariffene. For å fravike dette må det foreligge enten en fastlønnsavtale som er et lønnsystem godkjent av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening eller et lønnsystem som er utarbeidet i henhold til overenskomstens Landsakkordtariffene Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening har fremforhandlet prislister som benyttes til avlønning av arbeidstakerne. I de fleste akkordtariffer er det også tatt inn bestemmelser vedrørende forutsettinger for de priser som er fremforhandlet. Dette er bla. transport av materialer, tegningsgrunnlag, rydding og kildesortering, krav til utførelse osv. Supplerende lønnssystem Supplerende lønnsystemer er en betegnelse på alle andre lønnsystemer enn hovedlønnssystemet. Kriterier for å inngå avtaler om slikt system ligger i Fellesoverenskomstens 2-6. Kriterier for reforhandlinger av avtalene ligger i 2-7. Se for øvrig forklaring av hovedlønnssystemet 17

18 HA HA er forkortelse for Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Avtalen er en del av avtaleverket for alle bedrifter som har inngått tariffavtale innen byggfag FOB FOB er forkortelse for Fellesoverenskosten for byggfag. Avtalen kommer i tillegg til Hovedavtalen mellom LO og NHO. Overenskomsten er delt opp i paragrafer, og helt bakerst er det inntatt flere bilag Særavtaler Særavtaler er avtaler inngått på den enkelte bedrift. Hvis en særavtale strider mot hovedavtalen eller overenskomsten er denne avtalen ugyldig. HA 4 omtaler særavtalene, varighet på særavtalene og hva som skjer ved utløp av disse. Før inngåelse av særavtaler må dere på bedriften vurdere konsekvensene av hvilken varighet som settes i særavtalene. Hvis det ikke er avtalt en bestemt varighet, gjelder avtalen inntil videre, og har en mnd oppsigelse. Målegebyr Målegebyr er et vederlag for det arbeidet som målekontorene utfører for et akkordlag i forbindelse med akkordarbeid. Gebyrets størrelse fastsettes av eierne (fagforeningene) av målekontoret. Praksis på dette kan variere, men stort sett er det årsmøte i fagforeningen som avgjør dette. For målekontor med flere eiere er det årsmøte for målekontoret som fastsetter størrelsen. 18

19 Representanter til målekontorets årsmøte velges på fagforeningenes årsmøte. Gebyret trekkes av den enkeltes lønn. Reguleringsbestemmelse Reguleringsbestemmelse er den delen av en avtale som gir mulighet for justeringer/ endringer i avtalene. Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening avtaler reguleringsbestemmelser hvis det kun er et ønske om å regulere deler av en avtale. På grunn av lønnstigning må akkordtariffene (prislistene) justeres, og de sentrale partene har avtalt en bestemmelse som ivaretar dette. Denne ligger i 4-15 i Fellesoverenskomsten for byggfag. Alle lokale produktivitetslønnssystemer bør ha en bestemmelse om dette. Akkordtillitsvalgte Hovedavtalen mellom LO og NHO gir mulighet for å velge tillitsvalgte med spesielt ansvar for akkordarbeid. Denne tillitsvalgt her rettigheter og plikter på lik linje med de øvrige tillitsvalgte som er valgt i henhold til hovedavtalen. Målekontoret Når det er snakk om målekontor vil det som oftest være Fellesforbundets målekontor som det vises til. Fellesforbundet har målekontor utover hele landet og kontorene skal dekke samtlige akkordfag. Fellesforbundet sentralt utarbeider retningslinjer/ mønstervedtekter for målekontorene, men de er selvstendige enheter med lokale fagforeninger som eiere. 19

20 Prosedyrereglene Prosedyrereglene forklarer en fremgangsmåte. Produktivitetslønnssystem/Prestasjonslønn ssystem Lønnsystem som gir uttelling for produktivitet eller prestasjoner. Vanlige systemer retter seg mot mengdemaksimalisering eller en direkte sammenheng mellom produsert mengde og oppnådd belønning. Det er også normalt med en sammenheng mellom kvantitet og kvalitet. Partene Alle avtaler er gjort mellom to eller flere parter. Når vi snakker om parter, partene, lokale parter vil begrepene lett forvirre. I hovedavtalen er det to parter (LO og NHO). I overenskomsten med tariffene er det to parter (Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening). På bedriftene er det også to parter (arbeidsgiver og arbeidstaker). Ut på hver enkelt byggeplass blir det inngått akkordavtaler mellom arbeidsgiversrepresentant og en representant for laget. Alle er parter i sin avtale, men det er forhandlingsfullmakten som avgjør hvem som har anledning til å inngå avtalene. I forbindelse med prestasjonslønnssystem er det de tillitsvalgte ut på bedriftene som har fullmakt til å inngå avtale. 20

21 Organisasjonsmessig godkjenning Organisasjonsmessig godkjenning er godkjenning utført av de sentrale organisasjonene. Fellesforbundet sentralt og Byggenæringens landsforening sentralt. 21

A. Akkordarbeid 4-1 Omfang 1. Dette kapittelet gjelder alt akkordarbeid innen fagene med landsomfattende akkordtariffer.

A. Akkordarbeid 4-1 Omfang 1. Dette kapittelet gjelder alt akkordarbeid innen fagene med landsomfattende akkordtariffer. Innstilling 10. oktober 2013 fra arbeidsgruppe fra tariffrevisjonen 2012 for å se på og å modernisere FOB Kap. 4. Med endring 15.10.13. (Endringsforslag i rød skrift) Kapittel 4 Akkordarbeid og akkordtariffer

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2008-2010. Fellesoverenskomsten for byggfag 2008-2010

Fellesoverenskomsten for byggfag 2008-2010. Fellesoverenskomsten for byggfag 2008-2010 Fellesoverenskomsten for byggfag 2008-2010 Fellesoverenskomsten for byggfag 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 OVERENSKOMST AV 2008 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Vedlegg til protokoll forhandlinger nytt lønnssystem fob 190112 (Versjon 23.1.12.kl 17.00, korr. 4-2.3 HL) OVERENSKOMST AV 2010 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Overenskomst mellom

Detaljer

TILLEGGSAVTALE V Avtale om kontrolltiltak i bedriften

TILLEGGSAVTALE V Avtale om kontrolltiltak i bedriften 53 TILLEGGSAVTALE V Avtale om kontrolltiltak i bedriften NHO og NFO er enige om at denne rammeavtale skal legges til grunn ved utforming og innføring av interne kontrolltiltak samt vesentlige forandringer

Detaljer

Bygningsarbeidernes Målekontor, Nordland AKKORDARBEID. Produktivitet Effektivitet. Hva er akkord?

Bygningsarbeidernes Målekontor, Nordland AKKORDARBEID. Produktivitet Effektivitet. Hva er akkord? Bygningsarbeidernes Målekontor, Nordland AKKORDARBEID Produktivitet Effektivitet Hva er akkord? Akkordtariffene er et rettferdig system. Det bygger på enhetstider som er fremforhandlet og justert gjennom

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden OVERENSKOMST AV 2008 AVTALE NR: 414 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

OVERENSKOMST AV 2010 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG Overenskomst. mellom

OVERENSKOMST AV 2010 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG Overenskomst. mellom OVERENSKOMST AV 2010 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden Landsorganisasjonen i

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Parat Næringslivets Hovedorganisasjon Byggenæringens Landsforening www.parat.com Overenskomst av 2014 Avtale nr. 414 Fellesoverenskomsten

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2012-2014

Fellesoverenskomsten for byggfag 2012-2014 Fellesoverenskomsten for byggfag 2012-2014 OVERENSKOMST AV 2012 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2012-2014 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Dok 1 09.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Vedlagt følger LO Kommunes krav til endringer i Hovedavtalen

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd. KS-området

Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd. KS-området Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd KS-området 2006 2009 KS-OMRÅDET 2006 2009 Hva innebærer en lokal ankenemndsbehandling? Sentral ankenemndsbehandling ble innført ved tariffoppgjøret pr. 01.05.90 som

Detaljer

Hovedavtalen i kommunal sektor (HA)

Hovedavtalen i kommunal sektor (HA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 : ARBEIDSRETT Hovedavtalen i kommunal sektor (HA) Hovedtemaer 1. Partsforhold og definisjoner 2. Lokale særavtaler 3. Tvisteløsninger CASE Tema 1 Partsforhold

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2008 oo000oo Dokument 1 7.mai kl 0900 HOVEDAVTALE 3.6 Rett til permisjon Valgte

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag

Fellesoverenskomsten for byggfag Fellesoverenskomsten for byggfag 2016-2018 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2016 2018 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

Siemens AS ( )

Siemens AS ( ) Siemens AS (29.10.1998) Tariffrådet for elektrofagene v/formann Leif Olsen Buskerud Elektroforretning Øvre Storgt. 4 6 3018 DRAMMEN AD TARIFFRÅDSAK MELLOM PARTENE NEKF NELFO VEDRØRENDE UENIGHET I BEDRIFTEN

Detaljer

LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen

LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen Konferanse MLF 11. 09.2012 Siri Bergh, dir. for arbeidsgiverpolijkk og HMS i BNL Hva er nyl? NyL lønnssystem i Fellesoverenskomsten

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

Fellesoverenskomsten. for byggfag Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening.

Fellesoverenskomsten. for byggfag Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening. Overenskomst av 2012 Avtale nr. 414 Fellesoverenskomsten for byggfag 2012-2014 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent Veiledning for arbeidsgivere Fagforeningskontingent Veiledning om trekk av fagforeningskontinent Til arbeidsgiveren Fellesforbundet har utarbeidet denne veiledningen til hjelp for den/de i bedriften som

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG OVERENSKOMST AV 2012 AVTALE NR: 414 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2012-2014 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten

Detaljer

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Bilag 1 Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-007 og 2006-009 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS Status: Historisk Ikrafttredelse: 01-01-2010 Type: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: 01-01-2010 Utsteder: KS Utskrevet av: Knut Simble Dato: 10-01-2012 1 / 6Kommuneforlaget Side

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Salgsfunksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5 nr. 6 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Innholdsfortegnelse: HOVEDAVTALEN:...2 Kapittel I - Partsforhold og varighet...2 1-1 Partsforhold...2

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2016 2018 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

PROTOKOLL. År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat.

PROTOKOLL. År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat. PROTOKOLL År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat. Fra HSH deltok: Anders Aarskog, forhandlingsleder Erik Knudsen(Optimera,

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hovedavtale 2014-2017. mellom SAMFO og Lederne

Hovedavtale 2014-2017. mellom SAMFO og Lederne Hovedavtale 2014-2017 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Hovedavtale 4 1 Partsforhold, virkeområde og varighet 4 2 Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Henrik Munthe, advokat, Næringslivets Hovedorganisasjon I de aller fleste mediebedriftene er det inngått en eller

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

Vedtekter. for. Målekontoret Byggfag

Vedtekter. for. Målekontoret Byggfag Vedtekter for Målekontoret Byggfag 1 NAVN OG SETE Organisasjonens navn er Målekontoret Byggfag Organisasjonens sete er i Oslo. 2 MEDLEMSKAP Som medlemmer kan opptas fagforeninger innen Fellesoverenskomsten

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Utvikling av demokrati på arbeidsplassen Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Medbestemmelsesrett: Det prinsipielle utgangspunkt i Grl. 110 Nærmere Bestemmelser

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten i innleiebedriften og skal ha lønns- og

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: Mai 2016 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Permitteringsinstituttet er vesentlig innskjerpet! Regelendringene fra 1.januar 2014 Arbeidsgiverperioden

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

KRAV VED TARIFFORHANDLINGENE 2012 DOKUMENT NR

KRAV VED TARIFFORHANDLINGENE 2012 DOKUMENT NR KRAV VED TARIFFORHANDLINGENE 2012 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE NORSK TEKNOLOGI - EL & IT FORBUNDET DOKUMENT NR.1. 12.04.2012 Revidert dato: 10/4 2012 EL & IT Forbundet fremmer nedenfor nevnte

Detaljer

AVTALE OM ENGASJEMENT. mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.

AVTALE OM ENGASJEMENT. mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr. AVTALE OM ENGASJEMENT mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren og Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Produsenten i tilknytning til produksjonen av Filmens/produksjonens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER PR

RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER PR 2 Vedlegg RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER PR. 01.07.2008 1. FORMELT GRUNNLAG Oslo kommune og forhandlingssammenslutningene sentralt viser til pkt. 4 i Riksmeglingsmannens møtebok av 24.05.2008

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV INNLEIE en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV 1 Dette heftet omhandler bestemmelser om bruk av innleid arbeidskraft. Den kan enten være innleid fra virksomhet som har som formål

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Fellesoverenskomsten for byggfag

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Fellesoverenskomsten for byggfag RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK i sak 2006-002 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Fellesoverenskomsten for byggfag Til

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon Næringslivets Hovedorganisasjon Helene Naper, advokat NHO Telemark 8.12.2017 HMS Forum Bedriften og de tillitsvalgte roller, målsetting og opptreden Informasjon, samarbeid medbestemmelse Samarbeid for

Detaljer

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene.

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene. År 2010, den 22. september ble det avholdt forhandlingsmøte mellom SAMFO og Delta i anledning revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Forhandlingene ble holdt i SAMFOs lokaler. E

Detaljer

*** Forhandlingene ble ført på bakgrunn av NJs krav av 30. desember 2005 og MBLs krav av samme dato. ***

*** Forhandlingene ble ført på bakgrunn av NJs krav av 30. desember 2005 og MBLs krav av samme dato. *** PROTOKOLL Den 11. og 12. januar 2006 ble det ført forhandlinger om revisjon av Hovedavtalen mellom Norsk Journalistlag og Næringslivets Hovedorganisasjon/Mediebedriftenes Landsforening. Tilstede: Fra MBL

Detaljer