Bygningsarbeidernes Målekontor, Nordland AKKORDARBEID. Produktivitet Effektivitet. Hva er akkord?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsarbeidernes Målekontor, Nordland AKKORDARBEID. Produktivitet Effektivitet. Hva er akkord?"

Transkript

1 Bygningsarbeidernes Målekontor, Nordland AKKORDARBEID Produktivitet Effektivitet Hva er akkord? Akkordtariffene er et rettferdig system. Det bygger på enhetstider som er fremforhandlet og justert gjennom mange år. For å måle verdien av det som produseres, har de organiserte arbeidstakerne opprettet målekontorer over hele landet. Dyktige akkordlag, under ledelse av basen, vil ved å bruke færre timer enn forutsatt, kunne ta ut et akkordoverskudd som sin bonus for godt gjennomført produksjon.

2 Hva DU må huske før en akkord starter. Slik går du fram, 14 dager før du skal begynne på prosjektet Få tegninger og beskrivelse Snakk med målekontoret, de er din rådgiver. Fremdriftsplan Delta i planleggingen Besiktigelse av byggeplass Hvem som skal være en del av akkordlag. Utarbeide en akkordseddel. (Avtale mellom akkordlag og ledelse) - Gjerne med Målekontoret. Skrive under en akkordseddelen.

3 Akkordseddel. k Dette er en avtale mellom akkordlaget og ledelsen hvor en går gjennom bygget for å finne den mest rasjonelle måten å drifte bygget på. Bygger en avtale med tillegg/fradrag ut fra forutsetningene (neste side). Forslag til akkordseddel finner du bakerst. ( Kan reforhandles underveis ) Gratulerer! Du har nå muligheten til å drive din egen arbeidsplass, direkte og positiv påvirkning på din egen lønn. Husk!! At når akkordlaget tjener penger, tjener bedriften penger

4 Forutsetninger for akkordarbeid. At arbeidsplassen er tilrettelagt for akkordarbeid og sikre god adkomst. o Forholdet mellom yrkesgrupper Samarbeid o Arbeidsplassen er under utvikling. Hurtige avgjørelser Ubyråkratisk prosess. Byggeleder bør ha stort mandat. o Ledelsens forpliktelse, Overenskomsten (Gulboka) Forutsetning for at en akkord skal lykkes o Forhold i akkordlaget. Basen skiller og skriver timer Arbeider fører dagbok Arbeidstid og spisetider blir overholdt, om ikke- trekk i timer. Veksler på arbeidsoppgaver, og tar drittjobbene i felleskap Sikkerhet i høysetet. o Sikkerhet. Før man starter det øvrige arbeidet Tiltrekkelig med lys, se hva man gjør og hvor man går. Stillaser utvendig og innvendig. Rekkverk Fylle utsparinger, plattform Materialer leveres i rett tid /sted/mengde. Tegninger og beskrivelse er fullstendig. o Basen må vurdere om disse er gode nok for kvalitetsmessig arbeid. Synes arbeidsgiver det er bra nok, skal en ikke utføre merarbeid. Fagmessig utført arbeid etter tegninger og beskrivelser. Bedriften er ansvarlig for å kontrollere og godta arbeidet Arbeidsgivers ansvar og følge opp/korrigere ut over tegninger. Gi arbeidsgiver beskjed 2-3 dager før arbeidet avsluttes Mangler på arbeidet påpekes mens arbeidet pågår eller umiddelbart etter Tilstrekkelig med utstyr, verktøy, strøm, lys. Tilstrekkelig med lagerplass og tekkemateriale. Godt planlagt, sammen med akkordlaget. Hva er tariffpriset, få avtale på upriset arbeid. o Betalingsbetingelser før arbeidet blir utført Daglig timeføring i timebok, kvitteres ukentlig av ledelse.

5 Produksjonslinjer. Det må utarbeides en oversikt over produksjonslinjene som er aktuelle på prosjektet. Byggeplassledelsen sammen med basen. Tømrerarbeid: Produksjonslinjer (A. B. C osv.) A: Yttervegger. o Bindingsverk, utv. platekledning, vindsperre og utlekting. B: Innvendig. Kledning yttervegger. o Isolasjon, diffusjonssperre, platekledning. C: Skillevegger o o.s.v. o.s.v.. For å styrke konkurransekraft og evnen til å gjennomføre krevende prosjekter er nøkkelen å jobbe akkord etter de landsomfattende tariffene. Økning av kunnskapsnivået om akkordarbeid gjennom opplæringstiltak og trening. Styrke samarbeidet med målekontorene og forhåndsmåle aktuelle prosjekter. Styrke prosjekteringsarbeidet slik at vi synliggjør hva som skal produseres. Utvikle gode selvstyrte produksjonsenheter basert på fagarbeidernes kunnskap om sikker og effektiv produksjon. Styrke bedriftens evne til å planlegge for sikker, fagmessig og effektiv produksjon. Ved at produksjonslaget kan bruke all sin kunnskap og erfaring, vil produksjonen og trivselen på prosjektene øke. Ta tak der du er for å styrke konkurransekraften og med det være førstevalget til våre kunder i fremtiden.

6 Eksempel på tømrerakkord Tømrerlaget skal bygge yttervegger i en høyblokk. Målesum (timeverk) etter Tømrertariffen er 800 ttv ( tariff-timeverk) Kronefaktor er etter Fellesoverenskomsten for byggfag, ( FOB / gulboka), 4-2: kr160,67. Timepris for utariffert arbeid j.f. FOBen 4-2.3: 202,83 ( eller % av akkord ) Laget består av 4 mann ( 1 lærling siste halvår ) Forskuddsbetaling er kr timen Timesammendrag. Navn Akkord Utarifferte timer Omregningsfaktor Sum 100% Timer Timer pr mann Marit S Viggo Å Anders B Martin M Lærling. 75% ,75 112,5 Timer totalt ,5 Oppgjør: Målesum + verdi utarifferte timer + ev. rundsummer deles på antall 100% timer. Verdi oppmålt arb. 800 * 160,83 = Kr Verdi utarifferte timer 40*202,83 = Kr = Kr Målegebyr av totalsum 4,95% ( varierer fra Målekontor til Målekontor ), *4,95% = - Kr Sum til fordeling = Kr Verdi 100 % tim / 562,5 Akk.timer = Kr Til utbetaling pr mann 231 * sum 100% timer minus forskudd. Anders B 217,48* 150 = Kr Utbetalt forskudd 197,00* 150 = -Kr Etterskuddsbetaling = Kr

7 Vær smart! Ikke jobb to på en enmannsjobb. Bruk ikke akkordtimer på butikken, i telefonen eller? Tenk på neste arbeidsoperasjon før du gjør deg ferdig med din Gjør deg helt ferdig mens utstyret er på plass. Ikke distanser deg fra andre arbeidsoperasjoner, påvirker din lønn Ikke ta store gruppepauser. 10 minutter ganger 10 mann blir mange minutter. Du får betalt for produksjon, tenk framover. Mye springing lønner seg ikke Myter til avkrefting. Når timelønnen går opp, øker lønnskostnadene til bedriften. Det å jobbe akkord etter de landsomfattende tariffene vil i de fleste tilfeller, med god planlegging og tilrettelegging minske lønnsutgiftene pr. prosjekt. For å tjene penger på akkord må en jobbe så svetten renner. Det å jobbe akkord handler ikke om å springe platene på veggen, det handler om å jobbe strukturert, planlegge og tilrettelegge arbeidet slik at alt blir så lettvint som mulig. Da går halve dagen bort i skriving av timer. Basen har ansvaret for riktig timeskriving, hver og en akkordarbeider bør føre dagbok slik at basen kan skille timene. Det er her snakk om sekunder hver gang en tar opp notisblokka. Det er for komplisert. Det er en del og sette seg inn i, men det er ikke en forutsetning at en må kunne tariffen på rams for å gjøre et godt akkordoppgjør. En dag av gangen og tariffen setter seg gradvis. Målekontoret er til for akkordlagene.

8 Bygningsarbeidernes Målekontor, Nordland Postboks Bodø Til nye og gamle, om du lurer på hvor du tilhører. LO LOlllhfcdfd Fellesforbundet Salten - Fagforening. DU Målekontoret

9 AKKORDSEDDEL FOR TØMRERARBEID. Prosjektnummer Prosjektnavn Akkordnummer Bedriftens representant: Akkordlagets representant Avtalen er inngått mellom og. med tømrerlag om utførelse av tømrerarbeider på prosjekt. 1. Akkorden omfatter følgende tømrerarbeider Tømrerarbeider som blir utført av andre og som ikke inngår i akkorden (sett inn omtale) Arbeidene starter.. og avsluttes den. Framdriftsplan datert og Riggplan ligger til grunn for denne avtale. 4. Arbeidene skal utføres i henhold til utleverte arbeidstegninger, beskrivelse, anvisninger. Toleranseklasse C(3) iht. NS Kvalitetssikring, kontroll og føring av sjekklister utarbeidet i aktivitetsmøte inngår i akkorden. 5. Arbeidene er organisert i følgende produksjonslinjer: (sett inn de avtalte produksjonslinjene) Akkordavtalen forutsetter at det ligger til rette for rasjonell fremdrift 6. Akkordlagets størrelse: Bemanning fastsettes når forhåndsmåling foreligger for den enkelte produksjonslinje og Framdriftsplanens milepæler er kjent. Bemanning produksjonslinje nr 1: Bemanning produksjonslinje nr 2: osv Maksimalt mann Justering av laget underveis etter konferanse mellom bedrift og lag

10 7. Produksjonen tilrettelegges med møter. 7.1 Ukentlige basmøte med fast saksliste og utarbeidelse av 3-ukersplan avholdes hver (sett inn dag og klokkeslett) 7.2 Ukentlig lagsmøte der oppgavene til den enkelte mann i laget gjennomgås avholdes hver (sett inn dag og klokkeslett) Ukentlig samordningsmøte med øvrige fag på basnivå avholdes hver (sett inn dag og klokkeslett) 7.4 Aktivitetsmøte før oppstart av den enkelte produksjonslinje 8. Utstyr/ hjelpemidler 8.1 Arbeidene utføres med tilstrekkelig hjelpemidler og utstyr etter drøfting mellom partene. Det avtales: 8.2 Transport foregår på hensiktsmessig måte og betales etter transportbestemmelsene i Entrepenørtariffen Det avtales: Arbeidsplattformer/ stillas: Type og klasse avtales. Lasteramper, arbeidsplattinger og åpninger i fasaden planlegges. Detavtales: Innlåsing, sikring og daglig vedlikehold av utstyret inngår i akkorden. Sikring av tyngre utstyr betales etter Transportbestemmelsene i Entrepenørtariffen 9. For materialhåndtering avtales følgende: 9.1 mottak og kontroll 9.2 mellomlagring 9.3 transport 9.4 kappestasjoner 9.5 uttransport avfall Rydding etter eget arbeid og sortering i inntil 5 fraksjoner er inkludert i prisene

11 10. Det utsettes hensiktsmessig antall fastmerker og linjer. Det avtales: Sikringsarbeider Tider/ priser er fastsatt ut fra at arbeidet skal gjennomføres sikkert og i et fullt forsvarlig arbeidsmiljø iht. lover og forskrifter Kun klart definerte sikringsarbeider som bygging av stillas, rekkverk og lignende kan settes ut i akkord 12. Ikke rasjonell framdrift Hvis framdrift blir hindret/stoppet pga manglende ferdigstilling fra andre fag skal det diskuteres eventuell kompensasjon. Det avtales: Prosentvis fordeling av akkordfortjenesten for arbeidstakere i akkordlaget uten svennebrev: (Sett inn navn på ufaglærte og lærlinger med % vis belastning) 14. Kronefaktor settes til kr 15. Utariffert tid søkes redusert ved bruk av sentralt/lokalt avtalte tider/priser for utariffert arbeid og ved avtalte rundsummer/stykkpris/tider på prosjektet. (liste over tillegg/ endringer som avtales under akkordens gang vedlegges) 16. Timesats forskudd akkord i samsvar med gjeldende lokal lønnsavtale Utarifferte timer avlønnes i samsvar med gjeldende lokal lønnsavtale 17. Timelister framlegges og attesteres av ansvarlig byggeleder/ formann (navn) daglig 18. Før oppmåling skal arbeidene befares og godkjennes av underskriverne av denne akkordseddel 19. Akkorden oppmåles og utbetales etter bestemmelsene i Fellesoverenskomsten for Byggfagene og gjeldende Entrepenørtariffen. Målegebyret betales av laget. STED: DATO: FOR bedrift FOR AKKORDLAGET Vedlegg og utfyllende avtaler:

12 Salten Fagforenings hjemmeside.

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til Innhold Forord...2 Del I Overenskomstens bestemmelse...4 2-6.3...4 3.1 Lokalt avtalt lønnssystem uten organisasjonsmessig godkjenning...4 3.2 Definisjoner og avgrensninger...5 3.3 Fagforeningens rolle...6

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Vedlegg til protokoll forhandlinger nytt lønnssystem fob 190112 (Versjon 23.1.12.kl 17.00, korr. 4-2.3 HL) OVERENSKOMST AV 2010 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Overenskomst mellom

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT informasjon mannskap plass forutgående arbeider AKTIVITET påfølgende arbeider ytre forhold materialer utstyr Hvorfor denne brosjyren? Feil og mangler i prosjektering

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag

KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag 1. utgave Kunnskapens stige har mange trinn... I Fellesforbundets prinsipprogram står det: Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet skal ha

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE FORORD Etter flere innspill i fra fagforeninger og distrikter har forbundets installasjonsutvalg revidert sjekklista pr. januar 2005.

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

BYGGFAG - TARIFF. Hvem er vi? Moderasjon?

BYGGFAG - TARIFF. Hvem er vi? Moderasjon? 1 BYGGFAG - TARIFF Byggfag 2012 tarfiff 2011 Hvem er vi? Det har blitt en tradisjon at Landskonferansene for betongfag, malere, murere, tømrere og rørleggere utgir tariffavis i forkant av tariffoppgjøret.

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.fellesforbundet.no VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Våren 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Kompetanse

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer