Kompetanseløftet Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings - og kompetansetiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings - og kompetansetiltak"

Transkript

1 BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Sentralbord Telefaks Fylkesmannen i Hordaland Postboks BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK februar 2013 HAPE Kompetanseløftet Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings - og kompetansetiltak 1.1. Helsearbeiderfaget: Bergen kommune ved Byrådsavdeling for helse og omsorg, etablerte i 2007 Kompetanseprogrammet " Hovedmålsetting i kompetanseprogrammet er å heve samlet kompetanse i pleie og omsorgssektoren vesentlig. Byrådsavdeling for helse og omsorg har i denne perioden etablert kompetanse som et viktig satsningsområde i byrådsavdelingen. Det har i hele perioden vært tett samarbeid med Fylkesmannen om dette arbeidet. Målsettingen i 2007 var å tilby ufaglærte medarbeidere teoriundervisning i det nye helsearbeiderfaget over en 4 års periode fra høsten Dette skulle i tillegg til oppfølging mht. praksis sikre et stort antall ufaglærte fagbrev som helsefagarbeider. Konkurransegrunnlaget ble i 2007 utformet som en rammeavtale for 2 år med opsjon for ytterligere 2 år. I 2011 ble det besluttet at dette kompetanseprogrammet skulle videreføres som et fast årlig tiltak for gruppen ufaglærte. Størrelse og omfang ble fastsatt til inntil 50 deltakere pr. studieår.. Det ble utarbeidet nytt anbudsmateriale for videreføring av helsefagutdanning for ufaglærte fra høsten Lønborg videregående skole vant dette anbudet. Nye klasser ble igangsatt høsten 2011, ytterligere en klasse ble igangsatt i januar Disse to klassene ble ferdig med sin teoriutdanning i Høsten 2012 ble det igangsatt ytterligere en ordinær klasse helsefagteori ved Lønborg videregående skole med til sammen 17 medarbeidere som arbeider på tjenestesteder i Byrådsavdeling for helse og omsorg, disse vil være ferdig med teori i juni Lønborg videregående skole er også deltaker i et statelig forsøksprosjekt om alternative pedagogiske modeller for voksenopplæring i helsearbeiderfaget og i barne- og ungdomsfaget. Byrådsavdeling for helse og omsorg deltar i dette prosjektet og 18 medarbeidere fra Byrådsavdeling for helse og omsorg deltar som studenter/praksiskandidater i prosjektet. VOPA prosjektet innebærer regelmessige samlinger på skole i to år samt en betydelig vektlegging ved at læring skal skje på arbeidsplassen. Hver elev har fått instruktør som skal følger studenten opp på arbeidsplassen i to år, instruktørene får også oppfølging fra Lønborg videregående skole. Studentene som deltar på VOPA prosjekt vil få fagbrev høsten 2014.(Det er vedlagt dokumentasjon om VOPA).

2 1.2. Oppsummering Kompetanseløftet, fra ufaglært til faglært: Byrådsavdeling for helse og omsorg har i årene fra 2008 og fram til utdannet tilsammen 380 voksne medarbeidere, som arbeider i pleie og omsorgssektoren i Bergen kommune. I denne gruppen med fagbrev har 45 voksne medarbeidere fått fagbrevet i Dessuten er 21 medarbeidere i tillegg meldt opp til fagprøve og venter pr på at praktisk fagprøve kan avholdes. I tillegg har 23 lærlinger fått fagbrev i helsearbeiderfaget i medarbeidere, som har gjennomført helsefagteori i årene fra 2008 til 2012 er i dag under oppfølging med sikte på fagbrevoppnåelse. 35 medarbeidere er pr i gang med gjennomføring av helsefagteori ved Lønborg videregående skole. Utdanning av praksiskandidater/voksenutdanning er krevende i helsearbeiderfaget mht. logistikk. Det er spesielt utfordrende at deltakerne som begynner på dette utdanningsløpet, har ulike avslutningsdatoer, avslutningsdatoene gjenspeiler også kravet om at hver kandidat må ha 5 års praksis i hel stilling før oppmelding kan sendes til Fagopplæringskontoret. VOPA prosjektet vil forenkle administrasjon og logistikkarbeidet, i tillegg har både vi og Lønborg videregående skole store forventninger til at konkret oppfølging av den enkelte ufaglærte på arbeidsplassen vil vise seg å gi gode resultater/godt kvalifiserte helsefagarbeidere. Det er utdannet 105 hjelpepleiere i 2008, 2009 og Hjelpepleierutdanningen er avviklet fra Det er utdannet 32 omsorgsarbeidere i 2008, 2009 og I 2011 er det ikke utdannet noen omsorgsarbeidere. Det at det ikke er medarbeidere, som har fått fagbrev i omsorgsarbeiderfaget i 2011 tolker vi positivt på den måten at dette er et uttrykk for at det ikke er medarbeidere i tjenestene som har hatt mangelfull oppfølging mht. praksis. Disse tallene har ikke endret seg fra 2011 til For helsefagarbeidere gjelder følgende: I perioden har 243 medarbeidere fått fagbrev som helsefagarbeidere. I 2012 har 45 voksne medarbeidere i Bergen kommune fått fagbrev som helsefagarbeidere. Fagopplæringskontoret i Hordaland Fylkeskommune har utfra sin ressurssituasjon ved årsskiftet en «kø» på 21 medarbeidere fra Bergen kommune som venter på å kunne gå opp til praktisk fagprøve. I tillegg har 23 lærlinger, som har hatt 2 års læretid i Bergen kommune, fått fagbrev i Denne gruppen holdes utenfor rapportering på «kompetanseløftet 2015», det vil i 2013 og framover være et prioritert satsingsfelt å følge denne gruppen bedre opp. Tabell 1 Fagbrevoppnåelse 2012: Faggruppe Antall rapporterte utdannede fagarbeidere fordelt på yrkeskategori pr Utdannet omsorgsarbeider Utdannet hjelpepleier Utdannet helsefagarbeider * 243 med fagbrevoppnåelse Sum fagarbeiderutdanning fra til (Kompetanseløftet) Side 2 av 8

3 *21 medarbeidere har i tillegg til de 45 utdannede helsefagarbeiderne gjennomført teori og fått godkjent praksis og er meldt opp til praktisk fagprøve i Disse medarbeidere vil avlegge fagprøve i 2013 og vil bli statistikkført med fagbrevoppnåelse i Tabell 2 Oppfølging praksis helsefagarbeider før oppmelding til fagbrev: Antall medarbeidere under Antall medarbeidere under oppfølging praksis oppfølging praksis pr pr Tabell 2 viser at pr var det 276 medarbeidere som hadde gjennomført teori helsefag og som var under oppfølging mht. fullføring av praksiskrav. Pr er denne gruppen redusert med 45 personer, gruppen vil bli ytterligere redusert når de 21 som er oppmeldt til fagprøve får gjennomført denne. Utfordringen er at de 231 medarbeidere har forskjellig oppmeldingsdato for når den enkelte kan meldes opp til fagprøve (krevende logistikk). Det er også et spørsmål om det er realistisk at samtlige vil fullføre fram til fagbrev. Tabell 3 Helsefagteori Lønborg videregående skole 2012: Lønborg vgs. Antall medarbeidere VOPA 18 Praksiskandidatklasse 17 Sum 35 VOPA prosjektet innebærer skoleundervisning og systematisk læring på arbeidsplassen i to år. VOPA gruppen vil få fagbrevoppnåelse høsten Praksiskandidatklassen vil gjennomføre teori studieåret 2013/2014, deretter oppfølging mht. praksiskravoppnåelse (det generelle kravet er 5 år praksis i helse- og sosialsektoren i 100 % stilling samt dokumentasjon på at praksislæremål er oppnådd). Høsten 2013 vil det bli igangsatt ny klasse med praksiskandidater. Tabell 4 Kompetanseløftet 2015 Antall deltakere - Utdanningspotensialet for helsefagarbeidere pr : Kategori Antall medarbeidere Gjennomført fagutdanning pr Oppfølging praksis pr Teorideltakelse pr Sum 646 Tabell 4 viser at dersom alle som deltar i «kompetanseløftet 2015» gjennomfører sitt utdanningsløp vil 646 voksne medarbeidere få fagbrev gjennom denne opplæringen. Side 3 av 8

4 Tabell 5 - Alders- og kjønnsfordeling på praksiskandidater som har fått fagbrev i 2012: Antall kvinner bestått i 2012 Antall menn bestått i år år år år år år år år 1 Over 60 år 0 Over 60 år 0 Sum: 40 5 Tabell 5 viser kjønns- og aldersfordeling på de 45 medarbeiderne som fikk fagbrev i Fagskole: Fagskoleutdanning er en praktisk og yrkesrettet høyere utdanning som bygger på fullført videregående opplæring/fagbrev. Våren 2009 ble det gjennom tett kontakt mellom Hordaland Fylkeskommune og Byrådsavdeling for helse og omsorg etablert fagskoler med linjer for helsefag. Hordaland Fylkeskommune hadde på det tidspunkt etablert fagskoler ved Fusa videregående skole og Fitjar videregående skole. Samtidig ble forvaltningsansvaret for fagskolene overført til fylkeskommunene. Samarbeidet med Byrådsavdeling for helse og inkludering medførte at både Fusa videregående skole og Fitjar videregående skole etablerte fagskolelinjer fysisk i Bergen. Studenter fra våre tjenestesteder har (fått) undervisning i lokalene til Bergen Tekniske Fagskole. I ettertid har også AOF - Hordaland blitt en stor aktør innenfor fagskolevirksomheten. Pr har Byrådsavdeling for helse og omsorg 76 deltakere på fagskoler på linjene geriatri, kreftomsorg og psykisk helsearbeid. Byrådsavdeling for helse og omsorg vurderer fagskolene som et viktig kompetansehevende tiltak for fagarbeidergruppen. Ved innføring av samhandlingsreformen i 2012 vil en godt utbygget fagskolevirksomhet med flere linjer (spesialisering) være nødvendig for at fagarbeidere i kommunehelsetjenesten har tilstrekkelig kompetanse innenfor avgrensede områder. Byrådsavdeling for helse og omsorg sin erfaring er at fagskolen er et godt kompetansetiltak for gruppen fagarbeidere. Imidlertid, fagskolen i Hordaland er bygd opp som en deltidsvidereutdanning over to år hvor det mellom 3. og 4. semester er en 10 ukers praksisperiode. Fagskole i helsefag har i godkjent fagplan innbakt 10 uker praksis. Praksis er en viktig del av utdanningen. Praksisperioden har vist seg å være vanskelig å gjennomføre fordi det ikke er avsatt økonomiske midler "noen steder" til gjennomføring av praksis. Målgruppen for fagskolen er fagarbeidere som har relativt lav lønn, flere er ansatt i stillingsbrøk som ikke er hel. Gruppen forventer lønn under praksis og er ikke motivert for å påbegynne en utdanning som må fullfinansieres gjennom låneopptak i Statens Lånekasse. I henhold til NOKUT godkjenning av fagskolelinjene kan ikke praksis gjennomføres på egen arbeidsplass. Dette kravet gjelder de fleste fagskolelinjene. For en stor kommune som Bergen oppleves dette kravet som urimelig fordi vi har store resultatenheter, som kan gi en god praksis til egne medarbeidere. Resultatenhetene vil også ha kvalifisert personale som kan være veileder(e) for studentene i praksisperioden. Side 4 av 8

5 Fagskolevirksomheten skal ha en viktig funksjon ved å gi fagarbeidere spisskompetanse innenfor definerte helse- og sykdomsområder. Samhandlingsreformen vil sannsynligvis kreve ytterligere heving av ulike typer spisskompetanse også på fagarbeidernivået, i kommunehelsetjenesten. Bedre finansiering av fagskolen/studentene er en kritisk faktor. Bergen kommune gir medarbeidere med fullført og bestått fagskolelinje et personlig lønnstillegg på kr ,- i 1/1 stilling. En detaljert oversikt over antall medarbeidere under utdanning/ferdig utdannet fordelt på faglinjene vises i tabellen: Tabell 6 Oversikt utdanning av fagskolekandidater i tidsrommet Leverandør Antall Linje Utdannelse ferdig AOF 16 Psykisk helsearbeid Juni 2011 AOF 7 Psykisk helsearbeid Januar 2012 AOF 7 Psykisk helsearbeid Mai 2012 AOF 8 Psykisk helsearbeid Juni 2013 AOF 7 Psykisk helsearbeid Juni 2013 Fusa 14 Psykisk helsearbeid Juni 2011 Fusa 1 Psykisk helsearbeid Juni 2012 Fusa 1 Kreftomsorg Juni 2012 Fusa 1 Kreftomsorg Juni 2013 Fusa 2 Psykisk helsearbeid Juni 2013 Fitjar 13 Eldreomsorg Juni 2011 Fitjar 7 Eldreomsorg Juni 2012 AOF 11 Psykisk helsearbeid Mars 2014 Totalt antall deltakere er 95, 43 har gjennomført eksamen i 2011, 23 har gjennomført eksamen i 2012 og 29 er studenter ved fagskolelinje pr årig deltidssykepleie: Tabellen viser oversikt over utdanning av bachelorsykepleie i tidsrommet Tabell 7: Oversikt 4 årig deltidssykepleie (antall og tidsrom) Kull Antall Ferdig utdannet Aut.sykepleier Desember Juni Juni Sum Høgskolen i Bergen har opptak på 4 årig deltidssykepleie annet hvert år. Det er nytt opptak høsten Byrådsavdeling for helse og omsorg vil arbeide for at inntil 15 medarbeidere får plass på dette bachelor sykepleiestudiet høsten Dette er en vesentlig reduksjon i forhold til tidlige inntak. Denne reduksjonen er planlagt utfra følgende: Det antas at antall fagarbeidere som kan (kapasitet) og vil (motivasjon) begynne på et 4 årig bachelorstudium nå har et mindre omfang enn da dette utdanningsprogrammet startet opp. Byrådsavdeling for helse og omsorg har samarbeidet med Høgskolen i Bergen om å utvikle et 60 studiepoengs deltidsutdanningsprogram i avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten. Dette nye utdanningsprogrammet vil ta utgangspunkt i samhandlingsreformens utfordringer i kommunehelsetjenesten ved at pasientene blir Side 5 av 8

6 fortere utskrevet fra sykehus til hjem/sykehjem og at pasientene i tillegg er sykere, ofte med flere ulike diagnoser. Utdanningsprogrammet er planlagt igangsatt fra høsten 2013, det første kullet vil være ferdig utdannet våren Dette utdanningsprogrammet kan være et steg i retning av å få etablert en master i kommunal sykepleie. 3.2 Videreutdanning rehabilitering: Det er i 2012 blitt utarbeidet flere tiltak mht. å øke kompetanse innen rehabilitering. Tiltakene er nå ferdig utarbeidet og vil bli igangsatt i Det store tiltaket er en videreutdanning (60 studiepoeng) som er utviklet i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Videreutdanning i helsefremmende og rehabiliterende arbeid med eldre ved Høgskolen i Bergen. Høgskolen i Bergen har slått sammen to tidligere videreutdanninger og løftet dem nivåmessig for å kunne utgjøre første året i masterutdanninger Fokus: aldring, forebyggende og rehabiliterende arbeid, metode for utviklingsarbeid og vitenskapelig arbeid. Målgruppe: medarbeidere med høgskole-utdanning og noe praksis, og som jobber med rehabilitering og forebyggende arbeid for eldre. Studiet har 40 plasser (tildelt på måltall). Bergen kommune bør kunne besette 20 av disse. Oppstart høsten 2013 med varighet 2 år. 4. Demensomsorgens ABC: Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland startet i 2011 opp med det kompetansehevende tiltaket «Demensomsorgens ABC» med deltakere både fra hjemmetjenesten og sykehjem. I mars 2012 ble til sammen 67 medarbeidere ferdige med perm 1/perm 2. Høsten 2012 ble det igangsatt nye kurspakker i «Demensomsorgens ABC», perm 2 med tilsammen 43 personer, denne gruppen vil være ferdig våren Nytt kurs i perm 1 med til sammen 95 personer ble også igangsatt høsten 2012, denne gruppen vil få tilbud om perm 2 høsten 2013/våren Det er dessuten ønskelig å tilby perm 1 fra høsten 2013 til ca. 50 nye medarbeidere. Etat for alders- og sykehjem og etat for hjemmesykepleie og utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester samarbeider om gjennomføring av disse kursene. 5. Innføringskurs i norsk arbeidsliv: Byrådsavdeling for helse og inkludering arrangerer årlig "innføringskurs i norsk arbeidsliv" for flerkulturelle medarbeidere, som arbeidere i institusjonene eller i boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming. Høstsemesteret 2011 ble benyttet til å planlegge et nytt og bedre innføringskurs for flerkulturelle medarbeidere som ønsker å bli helsefagarbeider. I dette planleggingsarbeidet har Fylkesmannen deltatt/bevilget kr i Kurset starter Side 6 av 8

7 opp etter oppsatt plan i slutten av januar 2012 med til sammen 30 deltakere. I 2012 ble kurset videreutviklet ved at hver deltaker fikk oppnevnt instruktør på arbeidsplassen, dessuten ble en del av undervisningen «flyttet ut på arbeidsplassen» ved at lærer fra Nygård skole dro ut på den deltakers arbeidsplass og hadde samtale med deltaker/instruktør på arbeidsplass. Denne oppfølgingen kommer i tillegg til 10 halvdagssamlinger med tradisjonell klasseromundervisning. Det vil bli igangsatt nytt kurs for flerkulturelle medarbeidere i sykehjem og i boliger for utviklingshemmede i Videreutdanning for høgskolegrupper: Byrådsavdeling for helse og omsorg har også i 2012 kjøpt studieplasser både på Haraldsplass diakonale høgskole og Betanien diakonale sykepleiehøgskole på etablerte videreutdanninger som disse to utdanningsinstitusjonene driver har 8 medarbeidere fullført videreutdanning ved de to høgskolene. I 2012 har i alt 29 medarbeidere påbegynt ulike studiepoeng baserte videreutdanninger ved disse høgskolene. 7. Mellomlederprogrammet «Organisasjon og ledelse i kommunale helse- og sosiale tjenester». Fylkesmannen bevilget på slutten av 2010 kr ,- som var øremerket et videreutdanningstilbud for mellomledere. Våren 2011 vant Handelshøyskolen BI anbud på levering av undervisningstjenester i dette programmet. I kravspesifikasjonen var følgende vektlagt: Deltakere på programmet er mellomledere fra resultatenhetene i Byrådsavdeling helse og omsorg (og fra , Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing) Studiet går over to semestre og skal gi deltaker 30 studiepoeng med mulighet for påbygning til master. Kapasitet pr studieår er 60 medarbeidere/studenter Avtale er inngått for 2 studieår (2011/2012 og 2012/2013) med opsjon for ytterligere studieår. Første kull ble ferdig med sitt utdanningsprogram i juni 2012 med svært gode resultater. Det ble høsten 2012 arrangert en prosjektdag på Handelshøgskolen BI hvor samtlige prosjekter ble presentert. Prosjektdagen ble evaluert som svært vellykket. Prosjektdagen var også oppstart for kull 2 som høsten 2012 og våren 2013 gjennomfører samme utdanningsprogram. Antall deltakere på kull 2 er også Merknad til skjema «rapportering av resultat og plantall, del 1 rekruttering: I tillegg til den planlagte økningen fra 2012 med 77 årsverk i 2013 som øker til 101 årsverk i 2014, kommer årsverk for universitetsutdannet personell, spesielt leger. Det vil skje en styrking av legetjenesten i sykehjem, både som følge av oppstart av nye sykehjemsplasser, og som følge av en generell styrking av legetjenestene i sykehjem. Side 7 av 8

8 9. Konklusjon: I 2012 har Byrådsavdelingen for helse og omsorg prioritert å arbeide med å planlegge videreutdanninger for høgskolegrupper som er tilpasset kommunehelsetjenestens behov ved gjennomføring av samhandlingsreformen. Videreutdanning i avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten og tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering er begge videreutdanninger som vil bli etablert i Begge disse utdanningene vil være rettet mot de utfordringer samhandlingsreformen gir kommunehelsetjenesten. I arbeidet med å kvalifisere ufaglært arbeidskraft er nå fokus flyttet til at opplæring i større grad skal foregå på arbeidsplassen ved hjelp av instruktører. Både VOPA prosjektet og «Innføringskurs i norsk arbeidsliv med norskopplæring» vektlegger læring på arbeidsplassen. Arbeidet med å sikre kvalifisert arbeidskraft til pleie og omsorgssektoren vil fortsatt ha høy prioritet og det vil bli økt fokus på oppfølging av kandidater på lærlingeordningen. Som for 2011 er det problematisk å bruke tilskuddet som Fylkesmannen bevilger, halvparten av det beløp som ble bevilget i 2012 er derfor overført til tilsvarende kompetanseaktivitet i første halvdel av Som det framgår av denne framstillingen er det i Bergen kommune svært høy aktivitet på kompetansefeltet, både mht. utvikling av nye tiltak og videreutvikling av eksisterende tiltak. Med vennlig hilsen Finn Strand kommunaldirektør Jan Petter Stoutland seksjonssjef Vedlegg: Godkjent prosjektbeskrivelse «VOPA prosjektet» Side 8 av 8

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

AMUHOS /12. Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg. Kompetanseplan BHO SARK-0305-201200435-22. Hva saken gjelder:

AMUHOS /12. Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg. Kompetanseplan BHO SARK-0305-201200435-22. Hva saken gjelder: AMUHOS /12 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg Kompetanseplan BHO RIBE SARK-0305-201200435-22 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for helse og omsorg har over flere år utviklet tilbud om kompetansehevende

Detaljer

Bergen kommune BHO - kompetanseprogrammer. Byrådsavdeling for helse og omsorg Rådgiver Harald Pedersen

Bergen kommune BHO - kompetanseprogrammer. Byrådsavdeling for helse og omsorg Rådgiver Harald Pedersen Bergen kommune BHO - kompetanseprogrammer Byrådsavdeling for helse og omsorg Rådgiver Harald Pedersen Bergen kommune Budsjetterte netto driftsutgifter i 2013 for Bergen kommune er på 16,1 milliarder kroner

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen Vår dato Vår referanse 28.02.2013 2013/553 (bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Irene Hanssen, 62 55 13 58 731.9

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Søknadsprosess og vilkår for tilskudd Beate Helland,rådgiver Helse og sosialavdelinga FM i Hordaland Bergen 23.januar 2013 1 Kompetanseløftet 2015 Rammen for tilskuddet til det enkelte

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7.

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. mars Foredragets grunnlag Forskning på utdanning og rekruttering til

Detaljer

TEMAKONFERANSE SAMORDNET INNSATS FOR VOKSNES LÆRING HVORDAN KAN ARBEIDSGIVERE LEGGE TIL RETTE FOR Å TA FAGBREV PÅ JOBB? V/RÅDGIVER HARALD PEDERSEN

TEMAKONFERANSE SAMORDNET INNSATS FOR VOKSNES LÆRING HVORDAN KAN ARBEIDSGIVERE LEGGE TIL RETTE FOR Å TA FAGBREV PÅ JOBB? V/RÅDGIVER HARALD PEDERSEN TEMAKONFERANSE SAMORDNET INNSATS FOR VOKSNES LÆRING HVORDAN KAN ARBEIDSGIVERE LEGGE TIL RETTE FOR Å TA FAGBREV PÅ JOBB? V/RÅDGIVER HARALD PEDERSEN 04.04.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 20.03.2013 2013/1202-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste Utlysning av midler

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN I OMSORGSPLAN 2015 Vedtatt i administrasjonsutvalget 4.5.2011 skal rulleres årlig i adm-utvalget

KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN I OMSORGSPLAN 2015 Vedtatt i administrasjonsutvalget 4.5.2011 skal rulleres årlig i adm-utvalget KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN I OMSORGSPLAN 2015 Vedtatt i administrasjonsutvalget 4.5.2011 skal rulleres årlig i adm-utvalget Stange kommune vedtok kompetanse- og rekrutteringsplanen i 2008. Den var

Detaljer

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre «Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre Hva ligger i prosjektet? Videregående opplæring på arbeidsplassen er et forsøksprosjekt skal få ufaglærte i omsorgs- og barne- og ungdomsarbeidersektoren

Detaljer

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Et samarbeidsprosjekt mellom skole, sykehus og kommunene Eva Berggrav Synnøve Skaga Solveig Tørstad Rud videregående skole Bærum kommune Sykehuset Asker

Detaljer

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør. www.aftenskolen.

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør. www.aftenskolen. Fjernundervisning Videregående skole Reform 94 Brevkurs Internettkurs Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør Region 1: Peder Myhres

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE Vi arbeider med: Lærlingeordningen i ca. 18 ulike fag Intervju og inntak av lærlinger Lager og administrerer læreløp, fagansvarlige, instruktører m.m Er tilgjengelig

Detaljer

Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider

Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider Seminar om bolig og bosetting av flyktninger Skei 27. august 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013): En helhetlig integreringspolitikk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Lørdag 20. juni 2016 Det fantastiske prosjektet «fagbrev på jobb» gjør stor suksess flere steder i landet og i Nord-Trøndelag har det vært jobbet fantastisk

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Realkompetansevurdering i Hedmark Fylkeskommune

Realkompetansevurdering i Hedmark Fylkeskommune Realkompetansevurdering i Hedmark Fylkeskommune Eksempler på god praksis Marit Engum Hansen Hedmark Fylkeskommune Storhamar vgs. Den gode samtalen Enkeltpersoner fellesfag eller programfag Gruppesamtaler

Detaljer

Komprimert utdanning

Komprimert utdanning Komprimert utdanning Klasseundervisning i studieretningsfagene Barne- og ungdomsarbeider Hjelpepleier Regionskontor: Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim Ekspedisjonstid: Hverdager kl. 08.00-15.00 Telefon:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 27/2013 Dato: 03.04.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2012/170 Saksbeh: Sverre Osland, 23431070 Arkivkode: 121.1 UTSATT SAK: FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

Deltakernes kommentarer og bidrag

Deltakernes kommentarer og bidrag Deltakernes kommentarer og bidrag Hva mener du bør stå på politikernes agenda nasjonalt nivå Finansieringsordning Tilskudd pr student må høynes Større samsvar mellom de politiske ambisjonene og viljen

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Oslo, 23.05.06 Odd Mandal, SHdir

Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Oslo, 23.05.06 Odd Mandal, SHdir Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Oslo, 23.05.06 Odd Mandal, SHdir Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003-2006 Rekruttering for betre kvalitet Utarbeidd av Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Fagskoleutdanning. Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning

Fagskoleutdanning. Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Godkjent i NOKUT Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning Region 1:

Detaljer

Leka Kommune. KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret

Leka Kommune. KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret Leka Kommune KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret 2012-2015 Sammendrag Vi er ett samfunn i stadig utvikling. Vi blir eldre, sykere og mer individualister. (HuNT) Dette setter store krav til de som

Detaljer

Rekruttering av helsefagarbeidere

Rekruttering av helsefagarbeidere Håkon Høst 09.02.2011 Rekruttering av helsefagarbeidere Hva har skjedd etter Kunnskapsløftet? Innlegg Oppland fylkeskommune Rekruttering av helsefagarbeidere Hva slags resultater ser vi av Kunnskapsløftet?

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Seminar 26. november 2013 Silje Paulsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Kjell Åge Nilsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Overordnet mål Å sikre

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 84/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet

Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet Aud Larsen, Leder NUFHO Temaer: Hva er NUFHO? Helsefagskolens plass i utdanningssystemet Fagskoleutdanningens egenart Helsefagskolens kompetanse

Detaljer

KOMPETANSEHEVING MOT FAGBREV I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET. Bergen kommune

KOMPETANSEHEVING MOT FAGBREV I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET. Bergen kommune KOMPETANSEHEVING MOT FAGBREV I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET Forprosjekt - organisering: Prosjekt bestiller Byrådsavdeling for barnehage og skole Ansvarlig for gjennomføring Yrkesopplæringsavdelingen

Detaljer

Helsefagskolen i Kompetanseløftet 2015

Helsefagskolen i Kompetanseløftet 2015 Helsefagskolen i Kompetanseløftet 2015 Måloppnåelse hittil og veien videre Bergen, 5. mars 2014 orfor satse på fagskoleutdanning? skoleutdanning er viktig for å ke kompetansen edusere avgangen fra sektoren

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold Mot fagbrev Samarbeid med kommunene i Østfold Bruk av arbeidsrettede tiltak NAV arrangerte i 2011 et møte med Rådmenn og Ordførere i alle kommunene i Østfold. Ønsket innspill til bedre utnyttelse av arbeidsrettede

Detaljer

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Erfaringer med kompetanseutvikling Jubileumskonferanse Narvik Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Hva er teknisk fagskoleutdanning

Detaljer

Trykte vedlegg: Retningslinjer for tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, utarbeidet av Helsedirektoratet. Hamar, 09.11.

Trykte vedlegg: Retningslinjer for tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, utarbeidet av Helsedirektoratet. Hamar, 09.11. Saknr. 10/3374-4 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen FORVALTNING AV FAGSKOLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet delegerer forvaltningen av statlige tilskudd til fagskoleutdanninger

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Trondheim, 16.- 17.09.09 Odd Mandal Innhold Revidering av

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører Autismeomsorg Barsel- og barnepleie Eldreomsorg Helseadministrasjon Kreftomsorg Psykisk helsearbeid

Detaljer

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Orkladal Næringsforening (ONF); 3.året på rad at ONF arrangerer Næringslivskonferanse Årets konferanse arrangeres i samarbeid med

Detaljer

Komprimert utdanning

Komprimert utdanning Komprimert utdanning Hjelpepleierutdanning komprimert over 2 år Hjelpepleier www.aftenskolen.no 1 AFTENSKOLEN Region 1 tilhører Høyres Studieforbund og er offentlig godkjent etter lov om voksenopplæring.

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Bedre oppgavedeling. Behov for kompetanse. Magne Hustavenes Sjef for helsefag 26.11. 2013

Bedre oppgavedeling. Behov for kompetanse. Magne Hustavenes Sjef for helsefag 26.11. 2013 Bedre oppgavedeling Behov for kompetanse Magne Hustavenes Sjef for helsefag 26.11. 2013 Klart vi skal! Disposisjon Hva er oppgavedeling? Hvordan ser fremtiden ut? Hva har LDS gjort på kompetanseheving

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen.

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen. Saksnr.: 2014/2733 Løpenr.: 44618/2015 Klassering: A80 Saksbehandler: Heidi Wang Erlandsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.05.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsestudier ved Østfold fagskole Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsefagstudenten (Kilde - DBH fagskolestatistikk) Kvinner, 92 % i 2013 92 % er i arbeid ved siden av studiene Stor aldersspredning

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører. www.aftenskolen.no

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører. www.aftenskolen.no Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører NY Autismeomsorg Barsel- og barnepleie Eldreomsorg Helseadministrasjon Kreftomsorg Psykisk helsearbeid

Detaljer

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena»

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger Industrial Services Norway AS BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger gruppen En internasjonal service og engineerings leverandør Forretningsområder Industri Energi Bygg og Facility Infrastruktur

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Skuleslaget fagskule Fagskuleutdanning er praktisk, yrkesretta utdanning som bygger på

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning av interesse for hvem? Erfaringer fra rekrutteringskampanjen

Detaljer

INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG. Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole

INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG. Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG Et samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole og lærebedrifter Vår 2009 Innledning:

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro Yrkesfag En vei til høyere utdanning Sigrid Isdal og Adeline Landro Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret administrere fagopplæring i Hordaland: Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning

Detaljer

Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag

Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag Saksnr.: 2015/399 Løpenr.: 46331/2016 Klassering: 223 Saksbehandler: Kristin St. Hilaire Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæringskomiteen 07.06.2016 Rapport om bruk av tilskuddsmidler

Detaljer