Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn"

Transkript

1 Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune. Strategiplan

2 Strategier Kompetansehjulet i Follo har fokus på utvikling av faglige ferdigheter og samhandlingskompetanse. Dette skjer gjennom organiseringer og metoder for undervisning, refleksjon og trening som åpner for egen læring, og som aktiviserer taus kunnskap. Kompetansehjulet i Follo samarbeider for å skape svært rimelige tilbud av høy kvalitet og opprettholde dem. Gjennom samarbeidet oppnås en effektiv økonomi- og ressursutnytting, og det skapes tilbud som den enkelte kommune ikke klarer å skape på egenhånd. Målgrupper innenfor pleie- og omsorgstjenestene er hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere, samt personell uten helsefaglig utdanning. Kompetansehjulet planlegger tilbud om utdanning av helsefagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere, samt etter- og videreutdanninger. Follo, Anne Lundgård Koordinator for Kompetansehjulet i Follo Ski kommune Lillan Eide Oppegård kommune Turid Helen Bugten Ellen Skaar Hege Holmen Ås kommune Enebakk kommune Frogn kommune 2

3 UTVIKLING AV FAGLIGE FERDIGHETER OG SAMHANDLINGSKOMPETANSE Kompetanseutvikling i tiden framover bør ses i forhold til Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid. Tanken bak reformen er at pasientene skal få bedre behandling der de bor. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Det skal satses mer på å unngå at folk blir syke, og at det lønner seg for kommuner og sykehus å samarbeide. En av de største omsorgsutfordringene samfunnet står overfor, er at antall personer med demens vil bli fordoblet i løpet av 35 år. Dagens omsorgstjeneste er ikke i tilstrekkelig grad bygd og tilrettelagt for mennesker med demens. Demensplan 2015 varsler derfor at det er nødvendig å foreta omlegging og endringer både i forhold til omsorgstjenestens kompetanse, organisering og arkitektur. På den måten skal demensplanen bidra til å gi disse tjenestene en ny og mer aktiv omsorgsprofil. For å møte utfordringene som kommer, er det viktig at kommunene driver systematisk og strategisk kompetanseutvikling. Kompetansehjulet velger derfor å utvikle og koordinere følgende OPPLÆRINGSTILBUD: Fagutdanning på videregående skoles nivå 84 timers grunnkurs for ansatte uten formell utdannelse Utdanning til helsefagarbeider Norskundervisning for minoritetsspråklige Trappemodellen samarbeid om praksisplasser på sykehjemmene i regi av NAV og utdanning til helsefagarbeider i regi av Servicekontoret for Voksenopplæring i Follo Mulighet for studiekompetanse Fagskoler: - Psykisk helse - Rehabilitering - Eldreomsorg/geriatri Fagutdanning på høgskolenivå Videreutdanning i Fornyet demensomsorg alderspsykiatri i praksis Videreutdanning i ledelse Videreutdanning i kultur og helse Desentralisert utdanning i vernepleie Desentralisert utdanning i sykepleie Læring på arbeidsplassen Studiegrupper: - Demensomsorgens ABC - Eldreomsorgens ABC Faglige fora - Demensforum Pårørendeskole - Pårørendeskole for pårørende til personer med demens Åpne forelesninger - Demens - Psykisk helse Utviklingsbank - samling av utviklings- og læringsprosjekter 3

4 STRATEGIER I denne sammenheng forstås strategi som samhandlingsmønster for å oppnå et ønsket mål. Kompetansehjulet har benyttet en strategi som har vektlagt samarbeid og informasjonsspredning på tvers av kommunegrenser med fokus på felles prioriteringer i kommunenes opplæringsplaner. Hensikten med Kompetansehjulets arbeid er å sikre rekruttering av fagutdannet personell til pleie- og omsorgstjenestene, samt å sikre behov for kvalitetsforbedring av tjenestene for å møte framtidens krav. Det er en tommelfingerregel at minst to kommuner må ønske å samarbeide om et kompetanseutviklingstilbud for å ta det inn i Kompetansehjulet. Likeledes er det en forutsetning at hver kommune bidrar med arbeidsinnsats for å kunne benytte seg av tilbudene. Nye veivalg Fra 2010 er læringsprogrammet erstattet med åpne forelesninger som er knyttet til videreutdanninger, dvs. kompetansegivende utdanninger. Det satses på å øke andelen som fullfører fagutdanning, og dette er gjort for å møte økt behov for spesialisering og kvalitetsutvikling av pleie- og omsorgstjenestene. De åpne forelesningene som arrangeres anses å kunne dekke en del av behovet for etterutdanning (kurs) i sektoren. Arbeidsplassen som læringsarena gjennomføres nå i praksis ved studiegrupper, faglig forum, åpne forelesninger og pårørendeskole. Denne læringsstrategien ønsker vi å vektlegge i enda større grad i årene framover. Det er inngått intensjonsavtale med høgskolen Diakonova som tilbyr norskundervisning til fremmedspråklige medarbeidere. Undervisningen kan lede fram grunnutdanning som helsefagarbeider. Undervisningen vil være individuelt tilrettelagt og vil foregå på arbeidsplasser i enkelte av kommunene. Videreutdanningstilbudet for medarbeidere med utdannelse på videregående skoles nivå har i perioden blitt formalisert gjennom fagskoleutdanningen. Fra høsten 2009 er fagskoleutdanningene gratis. Dette kan gi økte interesse også blant våre medarbeidere for å delta på fagskolene. Hittil har interessen vært laber. Erfaring viser at ved å arrangere lokale og forutsigbare forelesningsrekker kan vi forbedre fagmiljøet. På bakgrunn av behov for økt kunnskap om helhetlig og aktiv omsorg, er det av interesse å etablere et desentralisert tilbud om vernepleierutdanning og sykepleieutdanning. Fra 2010 etableres det kontakt med høgskole for å etablere et tilbud dersom det kan arrangeres uten å binde opp kommunenes opplæringsmidler til dette. 4

5 Organisering Hver deltakende kommune i Kompetansehjulet har en representant i samarbeidsorganet. Organet rapporterer årlig til personalsjefforumet i Follo. Det kan diskuteres om dette er den mest hensiktsmessige måten å forankre arbeidet på, men det er viktig at Kompetansehjulets tilbud blir sett i sammenheng med kommunenes øvrige opplæringstilbud. Arbeidet i Kompetansehjulet baseres på: Samarbeid Struktur og fokus Felles prioriteringer Fordeling av arbeidet Fordeling av utgiftene Gradvis utvidelse av tilbudet Struktur Kompetansehjulet er selvstyrt ved at arbeidsoppgavene fordeles mellom de respektive representanter. Det er utviklet en struktur for samarbeidet som innebærer optimal utnyttelse av økonomiske midler og personellressurser. Det har også vært satset på løsninger som ikke genererer et høyt utgiftsnivå ved å benytte samarbeid med etablerte institusjoner og eksisterende undervisningstilbud. Koordinering av arbeidet er èn av oppgavene, og ivaretas av representantene etter tur. Utfordringene har vært at det er mye arbeid på få deltakere. I framtiden vil arbeidsformen i større grad baseres på arbeidsseminarer. For å fordele arbeidsmengden og gjøre samarbeidet mindre sårbart, foreslås det at hver kommune har to representanter som deler på oppgavene, eventuelt vikarierer for hverandre. Det er også muligheter for å utvide samarbeidet til flere Follo-kommuner. Økonomi Bakgrunnen for opprettelse av samarbeidet var først og fremst å etablere et effektivt redskap for å følge opp de statlige handlingsplanene Rett person på rett plass og Rekruttering for betre kvalitet. Disse handlingsplanene er senere etterfulgt av Kompetanseløftet Midlene fra Fylkesmann er fortsatt et insitament til å satse på kompetanseutvikling og utarbeidelse av opplæringsplaner. De statlige midlene fungerer som del-finansieringsordning for kompetanseutvikling i tillegg til kommunenes egne opplæringsmidler. Markedsføring Kompetansehjulets opplæringstilbud gjøres kjent på egen hjemmeside som er knyttet til Follo-portalen. Informasjonsbrosjyre er utarbeidet og oppdatert per Tilbudene gjøres også kjent gjennom oppslag som sendes ut på e-post til tjenestestedene i kommunene. Ved oppstart av videreutdanninger/forelesninger vises en power-point framstilling om Kompetansehjulets virksomhet fra Opplæringskatalog Opplæringstilbudene samles i en opplæringskatalog som utarbeides hver høst for kommende kalenderår fra Det planlegges å etablere elektronisk påmelding for deltakelse på opplæringstilbudene. Kursbevis utarbeides for heldagsforelesninger. Opplæringskatalog og informasjonsmateriale oppdateres årlig. 5

6 NÆRMERE BESKRIVELSE AV OPPLÆRINGSTILBUDENE Opplæringstilbudene er eikene i hjulet som ruller og ruller, og som gjør at tilbudene er forutsigbare og gjentagende. Disse eikene er: Fagutdanning på videregående skoles nivå 84 timers grunnkurs for ansatte uten formell helsefaglig utdannelse Kurset settes opp i samarbeid med Ås videregående skole med oppstart i januar og avslutning ved påsketider. Kurset er et forkurs til grunnkurset i helsearbeiderfaget, men er også kompetansegivende i seg selv. Utdanning til helsefagarbeider. Ansatte i våre kommuner kanaliseres til ordinært tilbud om utdanning ved Ås videregående skole. Kompetansehjulet tilrettelegger også for å sette opp egne klasser for elever uten rett til videregående skoles opplæring, samt for elever med fremmedspråklig bakgrunn, dersom det er grunnlag for dette. Norskundervisning for medarbeidere med fremmedspråklig bakgrunn Kompetansehjulet har inngått samarbeid med Høgskolen Diakonova; pilotprosjekt som planlegger oppstart i mars Norskundervisning foregår på utvalgte sykehjem i tre av kommunene. Hensikten er å kvalifisere og stimulere medarbeidere med fremmed-språklig bakgrunn til å ta mer utdannelse. Det legges vekt på undervisning, trening og veiledning i norskkunnskaper knyttet til helsefag og bruk av IT. Trappemodellen: Prosjekt mellom Servicekontoret i Follo og NAV. Kommunene tilbyr praksisplasser for norskopplæring. Hensikten er å rekruttere nye fagutdannede medarbeidere. Mulighet for studiekompetanse Kompetansehjulet vurderer muligheter for å tilby teoriundervisning som gjør at lærlinger og andre medarbeidere kan få studiekompetanse. Fagskoler i - Psykisk helse - Rehabilitering - Eldreomsorg Fagskolene arrangeres av NKS og er nettbaserte. Kompetansehjulet vil i tilknytning til fagskolene, lage forelesninger som er åpne for alle medarbeidere. Fagutdanning på høgskolenivå Videreutdanning i Fornyet demensomsorg alderspsykiatri i praksis Dette er en videreutdanning som er utarbeidet av Kompetansehjulet, og som gjennomføres i samarbeid med høgskole. Den vektlegges undervisning, selvstudier og veiledning. Videreutdanning i ledelse Undervisningstilbud som arrangeres av AOF. Målgruppen for videreutdanningen er avdelingsledere/fagledere/teamledere. Desentralisert utdanning i vernepleie Undervisningstilbud som arrangeres i samarbeid med høyskole. 6

7 Desentralisert utdanning i sykepleie Undervisningstilbud som arrangeres i samarbeid med høyskole. Læring på arbeidsplassen Studiegrupper Det er opprettet flere studiegrupper innenfor Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC. Dette er undervisningsopplegget er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse, og foregår som studiegrupper på arbeidsplassene. Kompetansehjulet arrangerer oppstartseminarer, felles forelesninger og koordinerer gruppene. Faglige fora Det er etablert et forum. Dette er et forum for deling og spredning av kompetanse og kunnskap om demens. Forumet ble utviklet i regi av Oppegård kommune i samarbeid med Ski kommune og Demensforeningen i Follo. En arbeidsgruppe er opprettet med medlemmer fra de respektive kommunene. Forumet arrangeres årlig, og har til nå vært arrangert i Oppegård og Ås. I 2010 er det Ski som er vertskommune. Pårørendeskole Det er etablert en pårørendeskole. Pårørendeskolen i Follo ble inkorporert i tilbudet til Kompetansehjulet fra og med Den ble utviklet i regi av Ski kommune og Oppegård kommune i samarbeid med Demensforeningen i Follo. Den består av forelesninger og samtalegrupper for pårørende til personer med demens. Tilbudet koordineres p.t. av demenssykepleier i Ski kommune. Medarbeidere med videreutdanning i demens deltar i opplegget, og deler av sin spesialkompetanse og lærer om pårørendes situasjoner. Åpne forelesninger Dette er forelesninger som arrangeres i tilknytning til videreutdanningene. De fungerer som samlinger for elevene, men er åpne for alle medarbeidere som ønsker kunnskap i de spesifikke temaene. Utviklingsbank - samling av utviklings- og læringsprosjekter Kompetansehjulet vil samle forskjellige utviklings- og læringsprosjekter som gjennomføres i kommunene i en bank. Ervervet kunnskap kan på denne måten spres til flere, og motivere og inspirere andre til å gjennomføre liknende prosjekter. Å gjennomføre utviklingsprosjekter anses som en viktig treningsmetode. RULLERING Strategidokumentet rulleres hvert 5. år. Neste rullering er i

8 Historikk Kompetansehjulet i Follo ble opprettet av arbeidsgruppen for helse- og sosialspørsmål under Follo-rådet Follo-rådet er et samarbeid på ordførernivå i regionen. Etter- og videreutdanningsreformen og kompetansereformen, med sitt utgangspunkt i arbeidsplassen som læringsarena og rekrutteringsproblemene innenfor pleie- og omsorgstjenestene på den tiden, var bakgrunnen for å opprette et samarbeid om kompetanseutvikling. Samarbeidet var først og fremst et effektivt redskap for å følge opp de statlige handlingsplanene. Midlene fra Fylkesmann er fortsatt et insitament til å satse på kompetanseutvikling og utarbeidelse av opplæringsplaner. Midlene fungerer som en delfinansieringsordning for kompetanseutvikling i tillegg til kommunenes egne opplæringsmidler. GJENNOMFØRTE TILTAK Kurs/etterutdanning: Læringsprogrammet var ett av de første tiltakene som Kompetansehjulet utviklet. Det besto opprinnelig av 10 enkeltkurs i året; dette ble senere redusert til 6 kurs. Kurskostnadene har vært lave, og tilbudet har nådd mange medarbeidere. Dette tilbudet er nå erstattet av åpne forelesninger. Videregående skoles nivå: Grunnkurset og helsefagarbeiderutdannelsen er de viktigste tiltakene vi har hatt for å øke andelen faglærte ansatte. 84 timers grunnkurs har vært gjennomført hvert år når det har vært grunnlag for en klasse. Kurset har fungert som et forkurs for hjelpepleier-/omsorgsarbeiderutdanning, men har også vært kompetansegivende i seg selv. Både grunnkurset og hjelperpleierutdanningen har vært gjennomført i samarbeid med Ås videregående skole. Det har vært opprettet egne klasser for medarbeidere uten rett til videregående skoles opplæring og en egen klasse for medarbeidere med fremmedspråklig bakgrunn. Dette har resultert i at ansatte uten helsefaglig utdannelse har hatt et kontinuerlig utdanningstilbud, og har samtidig ført til at kommunene har fått en jevn strøm av medarbeidere som blir faglærte. Hjelpepleier- og omsorgsfagsarbeiderutdanningen er erstattet av helsearbeiderutdanningen fra Kompetansehjulet deltok i planleggingen av lærlingordningen for helsearbeidere og videreutviklet opplæringsbok for læringene, 8

9 Høyskolenivå Desentralisert sykepleierutdanning: Ett kull sykepleierstudenter fullførte sin utdanning desentralisert i Follo. Effekten av å arrangere desentralisert sykepleieutdanning er uviss. Kommunene har ikke oversikt over om det har bedret rekrutteringssituasjonen lokalt. Selv om forelesningene for studentene var åpne for våre medarbeidere var det vanskelig å benytte dem til etterutdanning, fordi tema for forelesningene ble byttet på kort varsel eller uten at Kompetansehjulet ble varslet. Kompetansehjulets vurdering er at resultatet av avtalen ikke sto i forhold til kostnadene for kommunene. Desentralisert høyskoleutdanning finansieres med midler fra fylkesmann. Videreutdanning Fornyet demensomsorg alderspsykiatri i praksis : Kompetansehjulet har utviklet videreutdanningen Fornyet demensomsorg alderspsykiatri i praksis i perioden. Den tredje kullet startet opp i Dette er det viktigste tiltaket vårt for å møte det økte behovet for kompetanse om demens. Ved oppstart av neste kull bør det vurderes om alle forelesningene skal være heldags forelesninger. Videreutdanningen er tverrfaglig og på høyskolenivå, men er også åpen for medarbeidere med utdanning på videregående skoles nivå på grunnlag av realkompetansevurdering. Praktisk-pedagogisk videreutdanning ble gjennomført to ganger. Dette var en videreutdanning for helse- og omsorgspersonell for å kvalifisere medarbeidere for undervisning og veiledning. Klinisk spesialist i kommunehelsetjenesten er en videreutdanning som bygger på klinisk stige og ble utviklet i samarbeid med Høgskolen i Akershus og er gjennomført for en klasse. Utdanningen vektlegger deltakernes arbeidserfaring, samt teoriundervisning, faglig fordypning, veiledning og skriving av fordypningsoppgave. Læring på arbeidsplassen Kompetansehjulet har fått fylkesmannsmidler til å utvikle nye aktiviteter som stimulerer til læring og kunnskapsspredning på arbeidsplassene. Vi var på studietur til Risør hvor vi så på struktur for slik kunnskap og læring, og ønsker å ha fokus på hvordan vi best sikrer spredning av kunnskap og erfaringer, videreutvikling av tjenestene, fagutvikling, trening og refleksjon. Demensforum ble arrangert av Oppegård kommune i samarbeid med Ski kommune og Demensforeningen i Follo første gang i Det er et forum for deling og spredning av kompetanse og kunnskap om demens. Fra 2009 er forumet en del av tiltakene i regi av Kompetansehjulet. En arbeidsgruppe er opprettet med medlemmer fra de respektive kommunene. Forumet arrangeres årlig, og har til nå vært arrangert i Oppegård og Ås. I 2010 er det Ski som er vertskommune. I forumet møtes politikere, ledere, ansatte og brukere/pårørende. 9

10 STATISTIKK GJENNOMFØRTE TILTAK TILTAK Tidsrom Antall deltakere Tilskudd fra Fylkesmannen Læringsprogrammet Ca Grunnopplæring/videregående skole: Motivasjonsdag; fagopplæring for hjelpepleiere/omsorgsarbeidere Grunnopplæring; 84 timers kurs for ufaglærte Voksenopplæring hjelpepleier/omsorgsarbeider Ås vgs. Hjelpepleierutdanning tilpasset fremmedspråklige Ås vgs. Hjelpepleierutdanning for elever uten rett til videregående opplæring Høyskole Desentralisert sykepleierutdanning Praktisk-pedagogisk opplæring - videreutdanning Fornyet demensomsorg alderspsykiatri i praksis etterog videreutdanning hjelpepleiere 33 omsorgsarbeidere begynte, hvorav 5 fullførte utdanningen startet, usikkert hvor mange som gjennomførte 23 startet, usikkert hvor mange som gjennomførte studenter hvorav 23 fra Follo. Ikke kjent hvor mange som begynte å arbeide i Follokommunene Demensforum Klinisk stige videreutdanning Annet Læringsgrupper Veiledningsgrupper Byttehospitering Dagskurs i studieteknikk antallet deltakere ikke kjent , , , ,- (2006) ,- (2008) , ,

11 Seminar om etikk Kurs om undervisningssykehjem Kurs for veiledere/instruktører for lærlinger i helsearbeiderfaget Samarbeidsmøte; veien til utdanning og arbeid for fremmedspråklige forskjellige aktører Førte til trappemodellen i regi av NAV og Servicekontoret for Voksenopplæring i Follo Innholdet i læringsprogrammet: Arbeidsplassen som læringsarena (gått ut) Diagnoser Smerte, kreft omsorg for alvorlig syke og døende (gått ut) Forflytning (gått ut) Smitte og hygiene (gått ut) Demens Kosthold og ernæring (gått ut) Samarbeidsferdigheter Humor og helse Alderspsykiatri Psykisk helse (sorg, krise og depresjoner) Møte med aggresjon og vold Oppsummering: Cirka 300 medarbeidere har hvert år deltatt på kurs gjennomsnittlig kurskostnad per deltaker er kr 300,-. Mer enn 150 ufaglærte medarbeidere har fått fagutdanning som hjelpepleier/omsorgsarbeider. 75 medarbeidere har tatt etter-/videreutdanning i fornyet demensomsorg. Demensforum har blitt en stor og viktig arena for spredning av kunnskap om demens. Arbeidsplassen som læringsarena manifesterer seg i lærings-/veiledningsgrupper, studiegrupper m.m. Kompetansehjulet har lagt grunnlaget for oppfølgingen av nye lærlinger i helsearbeiderfager ved utdanning av veiledere og utarbeidelse av håndbok for lærlinger. Kompetansehjulet har bidratt til etablering av Trappemodellen i regi av NAV og Servicekontoret i Follo hvor kommunene tilbyr praksisplasser. 11

12 12

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer