Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn"

Transkript

1 Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune. Strategiplan

2 Strategier Kompetansehjulet i Follo har fokus på utvikling av faglige ferdigheter og samhandlingskompetanse. Dette skjer gjennom organiseringer og metoder for undervisning, refleksjon og trening som åpner for egen læring, og som aktiviserer taus kunnskap. Kompetansehjulet i Follo samarbeider for å skape svært rimelige tilbud av høy kvalitet og opprettholde dem. Gjennom samarbeidet oppnås en effektiv økonomi- og ressursutnytting, og det skapes tilbud som den enkelte kommune ikke klarer å skape på egenhånd. Målgrupper innenfor pleie- og omsorgstjenestene er hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere, samt personell uten helsefaglig utdanning. Kompetansehjulet planlegger tilbud om utdanning av helsefagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere, samt etter- og videreutdanninger. Follo, Anne Lundgård Koordinator for Kompetansehjulet i Follo Ski kommune Lillan Eide Oppegård kommune Turid Helen Bugten Ellen Skaar Hege Holmen Ås kommune Enebakk kommune Frogn kommune 2

3 UTVIKLING AV FAGLIGE FERDIGHETER OG SAMHANDLINGSKOMPETANSE Kompetanseutvikling i tiden framover bør ses i forhold til Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid. Tanken bak reformen er at pasientene skal få bedre behandling der de bor. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Det skal satses mer på å unngå at folk blir syke, og at det lønner seg for kommuner og sykehus å samarbeide. En av de største omsorgsutfordringene samfunnet står overfor, er at antall personer med demens vil bli fordoblet i løpet av 35 år. Dagens omsorgstjeneste er ikke i tilstrekkelig grad bygd og tilrettelagt for mennesker med demens. Demensplan 2015 varsler derfor at det er nødvendig å foreta omlegging og endringer både i forhold til omsorgstjenestens kompetanse, organisering og arkitektur. På den måten skal demensplanen bidra til å gi disse tjenestene en ny og mer aktiv omsorgsprofil. For å møte utfordringene som kommer, er det viktig at kommunene driver systematisk og strategisk kompetanseutvikling. Kompetansehjulet velger derfor å utvikle og koordinere følgende OPPLÆRINGSTILBUD: Fagutdanning på videregående skoles nivå 84 timers grunnkurs for ansatte uten formell utdannelse Utdanning til helsefagarbeider Norskundervisning for minoritetsspråklige Trappemodellen samarbeid om praksisplasser på sykehjemmene i regi av NAV og utdanning til helsefagarbeider i regi av Servicekontoret for Voksenopplæring i Follo Mulighet for studiekompetanse Fagskoler: - Psykisk helse - Rehabilitering - Eldreomsorg/geriatri Fagutdanning på høgskolenivå Videreutdanning i Fornyet demensomsorg alderspsykiatri i praksis Videreutdanning i ledelse Videreutdanning i kultur og helse Desentralisert utdanning i vernepleie Desentralisert utdanning i sykepleie Læring på arbeidsplassen Studiegrupper: - Demensomsorgens ABC - Eldreomsorgens ABC Faglige fora - Demensforum Pårørendeskole - Pårørendeskole for pårørende til personer med demens Åpne forelesninger - Demens - Psykisk helse Utviklingsbank - samling av utviklings- og læringsprosjekter 3

4 STRATEGIER I denne sammenheng forstås strategi som samhandlingsmønster for å oppnå et ønsket mål. Kompetansehjulet har benyttet en strategi som har vektlagt samarbeid og informasjonsspredning på tvers av kommunegrenser med fokus på felles prioriteringer i kommunenes opplæringsplaner. Hensikten med Kompetansehjulets arbeid er å sikre rekruttering av fagutdannet personell til pleie- og omsorgstjenestene, samt å sikre behov for kvalitetsforbedring av tjenestene for å møte framtidens krav. Det er en tommelfingerregel at minst to kommuner må ønske å samarbeide om et kompetanseutviklingstilbud for å ta det inn i Kompetansehjulet. Likeledes er det en forutsetning at hver kommune bidrar med arbeidsinnsats for å kunne benytte seg av tilbudene. Nye veivalg Fra 2010 er læringsprogrammet erstattet med åpne forelesninger som er knyttet til videreutdanninger, dvs. kompetansegivende utdanninger. Det satses på å øke andelen som fullfører fagutdanning, og dette er gjort for å møte økt behov for spesialisering og kvalitetsutvikling av pleie- og omsorgstjenestene. De åpne forelesningene som arrangeres anses å kunne dekke en del av behovet for etterutdanning (kurs) i sektoren. Arbeidsplassen som læringsarena gjennomføres nå i praksis ved studiegrupper, faglig forum, åpne forelesninger og pårørendeskole. Denne læringsstrategien ønsker vi å vektlegge i enda større grad i årene framover. Det er inngått intensjonsavtale med høgskolen Diakonova som tilbyr norskundervisning til fremmedspråklige medarbeidere. Undervisningen kan lede fram grunnutdanning som helsefagarbeider. Undervisningen vil være individuelt tilrettelagt og vil foregå på arbeidsplasser i enkelte av kommunene. Videreutdanningstilbudet for medarbeidere med utdannelse på videregående skoles nivå har i perioden blitt formalisert gjennom fagskoleutdanningen. Fra høsten 2009 er fagskoleutdanningene gratis. Dette kan gi økte interesse også blant våre medarbeidere for å delta på fagskolene. Hittil har interessen vært laber. Erfaring viser at ved å arrangere lokale og forutsigbare forelesningsrekker kan vi forbedre fagmiljøet. På bakgrunn av behov for økt kunnskap om helhetlig og aktiv omsorg, er det av interesse å etablere et desentralisert tilbud om vernepleierutdanning og sykepleieutdanning. Fra 2010 etableres det kontakt med høgskole for å etablere et tilbud dersom det kan arrangeres uten å binde opp kommunenes opplæringsmidler til dette. 4

5 Organisering Hver deltakende kommune i Kompetansehjulet har en representant i samarbeidsorganet. Organet rapporterer årlig til personalsjefforumet i Follo. Det kan diskuteres om dette er den mest hensiktsmessige måten å forankre arbeidet på, men det er viktig at Kompetansehjulets tilbud blir sett i sammenheng med kommunenes øvrige opplæringstilbud. Arbeidet i Kompetansehjulet baseres på: Samarbeid Struktur og fokus Felles prioriteringer Fordeling av arbeidet Fordeling av utgiftene Gradvis utvidelse av tilbudet Struktur Kompetansehjulet er selvstyrt ved at arbeidsoppgavene fordeles mellom de respektive representanter. Det er utviklet en struktur for samarbeidet som innebærer optimal utnyttelse av økonomiske midler og personellressurser. Det har også vært satset på løsninger som ikke genererer et høyt utgiftsnivå ved å benytte samarbeid med etablerte institusjoner og eksisterende undervisningstilbud. Koordinering av arbeidet er èn av oppgavene, og ivaretas av representantene etter tur. Utfordringene har vært at det er mye arbeid på få deltakere. I framtiden vil arbeidsformen i større grad baseres på arbeidsseminarer. For å fordele arbeidsmengden og gjøre samarbeidet mindre sårbart, foreslås det at hver kommune har to representanter som deler på oppgavene, eventuelt vikarierer for hverandre. Det er også muligheter for å utvide samarbeidet til flere Follo-kommuner. Økonomi Bakgrunnen for opprettelse av samarbeidet var først og fremst å etablere et effektivt redskap for å følge opp de statlige handlingsplanene Rett person på rett plass og Rekruttering for betre kvalitet. Disse handlingsplanene er senere etterfulgt av Kompetanseløftet Midlene fra Fylkesmann er fortsatt et insitament til å satse på kompetanseutvikling og utarbeidelse av opplæringsplaner. De statlige midlene fungerer som del-finansieringsordning for kompetanseutvikling i tillegg til kommunenes egne opplæringsmidler. Markedsføring Kompetansehjulets opplæringstilbud gjøres kjent på egen hjemmeside som er knyttet til Follo-portalen. Informasjonsbrosjyre er utarbeidet og oppdatert per Tilbudene gjøres også kjent gjennom oppslag som sendes ut på e-post til tjenestestedene i kommunene. Ved oppstart av videreutdanninger/forelesninger vises en power-point framstilling om Kompetansehjulets virksomhet fra Opplæringskatalog Opplæringstilbudene samles i en opplæringskatalog som utarbeides hver høst for kommende kalenderår fra Det planlegges å etablere elektronisk påmelding for deltakelse på opplæringstilbudene. Kursbevis utarbeides for heldagsforelesninger. Opplæringskatalog og informasjonsmateriale oppdateres årlig. 5

6 NÆRMERE BESKRIVELSE AV OPPLÆRINGSTILBUDENE Opplæringstilbudene er eikene i hjulet som ruller og ruller, og som gjør at tilbudene er forutsigbare og gjentagende. Disse eikene er: Fagutdanning på videregående skoles nivå 84 timers grunnkurs for ansatte uten formell helsefaglig utdannelse Kurset settes opp i samarbeid med Ås videregående skole med oppstart i januar og avslutning ved påsketider. Kurset er et forkurs til grunnkurset i helsearbeiderfaget, men er også kompetansegivende i seg selv. Utdanning til helsefagarbeider. Ansatte i våre kommuner kanaliseres til ordinært tilbud om utdanning ved Ås videregående skole. Kompetansehjulet tilrettelegger også for å sette opp egne klasser for elever uten rett til videregående skoles opplæring, samt for elever med fremmedspråklig bakgrunn, dersom det er grunnlag for dette. Norskundervisning for medarbeidere med fremmedspråklig bakgrunn Kompetansehjulet har inngått samarbeid med Høgskolen Diakonova; pilotprosjekt som planlegger oppstart i mars Norskundervisning foregår på utvalgte sykehjem i tre av kommunene. Hensikten er å kvalifisere og stimulere medarbeidere med fremmed-språklig bakgrunn til å ta mer utdannelse. Det legges vekt på undervisning, trening og veiledning i norskkunnskaper knyttet til helsefag og bruk av IT. Trappemodellen: Prosjekt mellom Servicekontoret i Follo og NAV. Kommunene tilbyr praksisplasser for norskopplæring. Hensikten er å rekruttere nye fagutdannede medarbeidere. Mulighet for studiekompetanse Kompetansehjulet vurderer muligheter for å tilby teoriundervisning som gjør at lærlinger og andre medarbeidere kan få studiekompetanse. Fagskoler i - Psykisk helse - Rehabilitering - Eldreomsorg Fagskolene arrangeres av NKS og er nettbaserte. Kompetansehjulet vil i tilknytning til fagskolene, lage forelesninger som er åpne for alle medarbeidere. Fagutdanning på høgskolenivå Videreutdanning i Fornyet demensomsorg alderspsykiatri i praksis Dette er en videreutdanning som er utarbeidet av Kompetansehjulet, og som gjennomføres i samarbeid med høgskole. Den vektlegges undervisning, selvstudier og veiledning. Videreutdanning i ledelse Undervisningstilbud som arrangeres av AOF. Målgruppen for videreutdanningen er avdelingsledere/fagledere/teamledere. Desentralisert utdanning i vernepleie Undervisningstilbud som arrangeres i samarbeid med høyskole. 6

7 Desentralisert utdanning i sykepleie Undervisningstilbud som arrangeres i samarbeid med høyskole. Læring på arbeidsplassen Studiegrupper Det er opprettet flere studiegrupper innenfor Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC. Dette er undervisningsopplegget er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse, og foregår som studiegrupper på arbeidsplassene. Kompetansehjulet arrangerer oppstartseminarer, felles forelesninger og koordinerer gruppene. Faglige fora Det er etablert et forum. Dette er et forum for deling og spredning av kompetanse og kunnskap om demens. Forumet ble utviklet i regi av Oppegård kommune i samarbeid med Ski kommune og Demensforeningen i Follo. En arbeidsgruppe er opprettet med medlemmer fra de respektive kommunene. Forumet arrangeres årlig, og har til nå vært arrangert i Oppegård og Ås. I 2010 er det Ski som er vertskommune. Pårørendeskole Det er etablert en pårørendeskole. Pårørendeskolen i Follo ble inkorporert i tilbudet til Kompetansehjulet fra og med Den ble utviklet i regi av Ski kommune og Oppegård kommune i samarbeid med Demensforeningen i Follo. Den består av forelesninger og samtalegrupper for pårørende til personer med demens. Tilbudet koordineres p.t. av demenssykepleier i Ski kommune. Medarbeidere med videreutdanning i demens deltar i opplegget, og deler av sin spesialkompetanse og lærer om pårørendes situasjoner. Åpne forelesninger Dette er forelesninger som arrangeres i tilknytning til videreutdanningene. De fungerer som samlinger for elevene, men er åpne for alle medarbeidere som ønsker kunnskap i de spesifikke temaene. Utviklingsbank - samling av utviklings- og læringsprosjekter Kompetansehjulet vil samle forskjellige utviklings- og læringsprosjekter som gjennomføres i kommunene i en bank. Ervervet kunnskap kan på denne måten spres til flere, og motivere og inspirere andre til å gjennomføre liknende prosjekter. Å gjennomføre utviklingsprosjekter anses som en viktig treningsmetode. RULLERING Strategidokumentet rulleres hvert 5. år. Neste rullering er i

8 Historikk Kompetansehjulet i Follo ble opprettet av arbeidsgruppen for helse- og sosialspørsmål under Follo-rådet Follo-rådet er et samarbeid på ordførernivå i regionen. Etter- og videreutdanningsreformen og kompetansereformen, med sitt utgangspunkt i arbeidsplassen som læringsarena og rekrutteringsproblemene innenfor pleie- og omsorgstjenestene på den tiden, var bakgrunnen for å opprette et samarbeid om kompetanseutvikling. Samarbeidet var først og fremst et effektivt redskap for å følge opp de statlige handlingsplanene. Midlene fra Fylkesmann er fortsatt et insitament til å satse på kompetanseutvikling og utarbeidelse av opplæringsplaner. Midlene fungerer som en delfinansieringsordning for kompetanseutvikling i tillegg til kommunenes egne opplæringsmidler. GJENNOMFØRTE TILTAK Kurs/etterutdanning: Læringsprogrammet var ett av de første tiltakene som Kompetansehjulet utviklet. Det besto opprinnelig av 10 enkeltkurs i året; dette ble senere redusert til 6 kurs. Kurskostnadene har vært lave, og tilbudet har nådd mange medarbeidere. Dette tilbudet er nå erstattet av åpne forelesninger. Videregående skoles nivå: Grunnkurset og helsefagarbeiderutdannelsen er de viktigste tiltakene vi har hatt for å øke andelen faglærte ansatte. 84 timers grunnkurs har vært gjennomført hvert år når det har vært grunnlag for en klasse. Kurset har fungert som et forkurs for hjelpepleier-/omsorgsarbeiderutdanning, men har også vært kompetansegivende i seg selv. Både grunnkurset og hjelperpleierutdanningen har vært gjennomført i samarbeid med Ås videregående skole. Det har vært opprettet egne klasser for medarbeidere uten rett til videregående skoles opplæring og en egen klasse for medarbeidere med fremmedspråklig bakgrunn. Dette har resultert i at ansatte uten helsefaglig utdannelse har hatt et kontinuerlig utdanningstilbud, og har samtidig ført til at kommunene har fått en jevn strøm av medarbeidere som blir faglærte. Hjelpepleier- og omsorgsfagsarbeiderutdanningen er erstattet av helsearbeiderutdanningen fra Kompetansehjulet deltok i planleggingen av lærlingordningen for helsearbeidere og videreutviklet opplæringsbok for læringene, 8

9 Høyskolenivå Desentralisert sykepleierutdanning: Ett kull sykepleierstudenter fullførte sin utdanning desentralisert i Follo. Effekten av å arrangere desentralisert sykepleieutdanning er uviss. Kommunene har ikke oversikt over om det har bedret rekrutteringssituasjonen lokalt. Selv om forelesningene for studentene var åpne for våre medarbeidere var det vanskelig å benytte dem til etterutdanning, fordi tema for forelesningene ble byttet på kort varsel eller uten at Kompetansehjulet ble varslet. Kompetansehjulets vurdering er at resultatet av avtalen ikke sto i forhold til kostnadene for kommunene. Desentralisert høyskoleutdanning finansieres med midler fra fylkesmann. Videreutdanning Fornyet demensomsorg alderspsykiatri i praksis : Kompetansehjulet har utviklet videreutdanningen Fornyet demensomsorg alderspsykiatri i praksis i perioden. Den tredje kullet startet opp i Dette er det viktigste tiltaket vårt for å møte det økte behovet for kompetanse om demens. Ved oppstart av neste kull bør det vurderes om alle forelesningene skal være heldags forelesninger. Videreutdanningen er tverrfaglig og på høyskolenivå, men er også åpen for medarbeidere med utdanning på videregående skoles nivå på grunnlag av realkompetansevurdering. Praktisk-pedagogisk videreutdanning ble gjennomført to ganger. Dette var en videreutdanning for helse- og omsorgspersonell for å kvalifisere medarbeidere for undervisning og veiledning. Klinisk spesialist i kommunehelsetjenesten er en videreutdanning som bygger på klinisk stige og ble utviklet i samarbeid med Høgskolen i Akershus og er gjennomført for en klasse. Utdanningen vektlegger deltakernes arbeidserfaring, samt teoriundervisning, faglig fordypning, veiledning og skriving av fordypningsoppgave. Læring på arbeidsplassen Kompetansehjulet har fått fylkesmannsmidler til å utvikle nye aktiviteter som stimulerer til læring og kunnskapsspredning på arbeidsplassene. Vi var på studietur til Risør hvor vi så på struktur for slik kunnskap og læring, og ønsker å ha fokus på hvordan vi best sikrer spredning av kunnskap og erfaringer, videreutvikling av tjenestene, fagutvikling, trening og refleksjon. Demensforum ble arrangert av Oppegård kommune i samarbeid med Ski kommune og Demensforeningen i Follo første gang i Det er et forum for deling og spredning av kompetanse og kunnskap om demens. Fra 2009 er forumet en del av tiltakene i regi av Kompetansehjulet. En arbeidsgruppe er opprettet med medlemmer fra de respektive kommunene. Forumet arrangeres årlig, og har til nå vært arrangert i Oppegård og Ås. I 2010 er det Ski som er vertskommune. I forumet møtes politikere, ledere, ansatte og brukere/pårørende. 9

10 STATISTIKK GJENNOMFØRTE TILTAK TILTAK Tidsrom Antall deltakere Tilskudd fra Fylkesmannen Læringsprogrammet Ca Grunnopplæring/videregående skole: Motivasjonsdag; fagopplæring for hjelpepleiere/omsorgsarbeidere Grunnopplæring; 84 timers kurs for ufaglærte Voksenopplæring hjelpepleier/omsorgsarbeider Ås vgs. Hjelpepleierutdanning tilpasset fremmedspråklige Ås vgs. Hjelpepleierutdanning for elever uten rett til videregående opplæring Høyskole Desentralisert sykepleierutdanning Praktisk-pedagogisk opplæring - videreutdanning Fornyet demensomsorg alderspsykiatri i praksis etterog videreutdanning hjelpepleiere 33 omsorgsarbeidere begynte, hvorav 5 fullførte utdanningen startet, usikkert hvor mange som gjennomførte 23 startet, usikkert hvor mange som gjennomførte studenter hvorav 23 fra Follo. Ikke kjent hvor mange som begynte å arbeide i Follokommunene Demensforum Klinisk stige videreutdanning Annet Læringsgrupper Veiledningsgrupper Byttehospitering Dagskurs i studieteknikk antallet deltakere ikke kjent , , , ,- (2006) ,- (2008) , ,

11 Seminar om etikk Kurs om undervisningssykehjem Kurs for veiledere/instruktører for lærlinger i helsearbeiderfaget Samarbeidsmøte; veien til utdanning og arbeid for fremmedspråklige forskjellige aktører Førte til trappemodellen i regi av NAV og Servicekontoret for Voksenopplæring i Follo Innholdet i læringsprogrammet: Arbeidsplassen som læringsarena (gått ut) Diagnoser Smerte, kreft omsorg for alvorlig syke og døende (gått ut) Forflytning (gått ut) Smitte og hygiene (gått ut) Demens Kosthold og ernæring (gått ut) Samarbeidsferdigheter Humor og helse Alderspsykiatri Psykisk helse (sorg, krise og depresjoner) Møte med aggresjon og vold Oppsummering: Cirka 300 medarbeidere har hvert år deltatt på kurs gjennomsnittlig kurskostnad per deltaker er kr 300,-. Mer enn 150 ufaglærte medarbeidere har fått fagutdanning som hjelpepleier/omsorgsarbeider. 75 medarbeidere har tatt etter-/videreutdanning i fornyet demensomsorg. Demensforum har blitt en stor og viktig arena for spredning av kunnskap om demens. Arbeidsplassen som læringsarena manifesterer seg i lærings-/veiledningsgrupper, studiegrupper m.m. Kompetansehjulet har lagt grunnlaget for oppfølgingen av nye lærlinger i helsearbeiderfager ved utdanning av veiledere og utarbeidelse av håndbok for lærlinger. Kompetansehjulet har bidratt til etablering av Trappemodellen i regi av NAV og Servicekontoret i Follo hvor kommunene tilbyr praksisplasser. 11

12 12

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et interkommunalt samarbeidsorgan hvor fokus har vært kompetanseutvikling for ansatte i helse- og

Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et interkommunalt samarbeidsorgan hvor fokus har vært kompetanseutvikling for ansatte i helse- og Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et interkommunalt samarbeidsorgan hvor fokus har vært kompetanseutvikling for ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Nesodden

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider

Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider Seminar om bolig og bosetting av flyktninger Skei 27. august 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013): En helhetlig integreringspolitikk

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7.

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. mars Foredragets grunnlag Forskning på utdanning og rekruttering til

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Søknadsprosess og vilkår for tilskudd Beate Helland,rådgiver Helse og sosialavdelinga FM i Hordaland Bergen 23.januar 2013 1 Kompetanseløftet 2015 Rammen for tilskuddet til det enkelte

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen Vår dato Vår referanse 28.02.2013 2013/553 (bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Irene Hanssen, 62 55 13 58 731.9

Detaljer

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre Demensomsorgens ABC Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN I OMSORGSPLAN 2015 Vedtatt i administrasjonsutvalget 4.5.2011 skal rulleres årlig i adm-utvalget

KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN I OMSORGSPLAN 2015 Vedtatt i administrasjonsutvalget 4.5.2011 skal rulleres årlig i adm-utvalget KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN I OMSORGSPLAN 2015 Vedtatt i administrasjonsutvalget 4.5.2011 skal rulleres årlig i adm-utvalget Stange kommune vedtok kompetanse- og rekrutteringsplanen i 2008. Den var

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings - og kompetansetiltak

Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings - og kompetansetiltak BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefaks 55 56 74 99 postmottak.helse.sosial@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Et samarbeidsprosjekt mellom skole, sykehus og kommunene Eva Berggrav Synnøve Skaga Solveig Tørstad Rud videregående skole Bærum kommune Sykehuset Asker

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsforbedringsarbeid (http://lovdata.no/dokument/nl/lov/2011-06-24-30).

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Leka Kommune. KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret

Leka Kommune. KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret Leka Kommune KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret 2012-2015 Sammendrag Vi er ett samfunn i stadig utvikling. Vi blir eldre, sykere og mer individualister. (HuNT) Dette setter store krav til de som

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Den gode dagen. Demensplan 2015

Den gode dagen. Demensplan 2015 Den gode dagen Demensplan 2015 Hva SKAL vi oppnå Løfte fram de kommunale omsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi omsorgstjenesten den oppfølging og prioritet som

Detaljer

Sykehjem som læringsarena for elever, lærlinger og studenter. Fagdag, Læringsarena. Sandvika november 2010

Sykehjem som læringsarena for elever, lærlinger og studenter. Fagdag, Læringsarena. Sandvika november 2010 Sykehjem som læringsarena for elever, lærlinger og studenter Innledning En av intensjonene med etableringen av Undervisningssykehjem er at undervisning, kompetanseutvikling, forskning og fagutvikling foregår

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse

Heving av vurderingskompetanse Kommunehelsesamarbeidet Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Lier, Røyken og Hurum kommuner. 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsforbedringsarbeid

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem PROGRAM navneendringer 09.00 09.30 Velkommen v/ Elisabeth Østensvik, FoU-leder Undervisningssykehjemmet i Østfold 09.30

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse

Heving av vurderingskompetanse Kommunehelsesamarbeidet Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Øvre Eiker kommune og Nedre Eiker kommune Høsten 2015 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 1 INNLEDNING Porsgrunn kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål for kommunen. Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Erfaringer med kompetanseutvikling Jubileumskonferanse Narvik Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 20.03.2013 2013/1202-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste Utlysning av midler

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

TEMAKONFERANSE SAMORDNET INNSATS FOR VOKSNES LÆRING HVORDAN KAN ARBEIDSGIVERE LEGGE TIL RETTE FOR Å TA FAGBREV PÅ JOBB? V/RÅDGIVER HARALD PEDERSEN

TEMAKONFERANSE SAMORDNET INNSATS FOR VOKSNES LÆRING HVORDAN KAN ARBEIDSGIVERE LEGGE TIL RETTE FOR Å TA FAGBREV PÅ JOBB? V/RÅDGIVER HARALD PEDERSEN TEMAKONFERANSE SAMORDNET INNSATS FOR VOKSNES LÆRING HVORDAN KAN ARBEIDSGIVERE LEGGE TIL RETTE FOR Å TA FAGBREV PÅ JOBB? V/RÅDGIVER HARALD PEDERSEN 04.04.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Detaljer

23.09.2014. Demensomsorgens ABC. Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014. Demensomsorgens ABC. Velkommen til introduksjon

23.09.2014. Demensomsorgens ABC. Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014. Demensomsorgens ABC. Velkommen til introduksjon Velkommen til introduksjon BETTY SANDVIK DØBLE 2014 Introduksjon til ABC modellen Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014 19 fylker 428 kommuner Befolkning i Norge April 2014 5 124 383 ca 4,5

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Notat ved Sverre Friis-Petersen Tjenesteavdelingen Arbeids- og Velferdsdirektoratet Oktober 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen.

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen. Saksnr.: 2014/2733 Løpenr.: 44618/2015 Klassering: A80 Saksbehandler: Heidi Wang Erlandsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.05.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 Behandles i Vadsø bystyre 17.12.2009. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen Temadag Scandic Bergen City 13.mai 2014 v/gunn Olsen DEMENS PLAN,GRUNNLAG Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

Bergen kommune BHO - kompetanseprogrammer. Byrådsavdeling for helse og omsorg Rådgiver Harald Pedersen

Bergen kommune BHO - kompetanseprogrammer. Byrådsavdeling for helse og omsorg Rådgiver Harald Pedersen Bergen kommune BHO - kompetanseprogrammer Byrådsavdeling for helse og omsorg Rådgiver Harald Pedersen Bergen kommune Budsjetterte netto driftsutgifter i 2013 for Bergen kommune er på 16,1 milliarder kroner

Detaljer

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Lørdag 20. juni 2016 Det fantastiske prosjektet «fagbrev på jobb» gjør stor suksess flere steder i landet og i Nord-Trøndelag har det vært jobbet fantastisk

Detaljer

Et kompetanseløft for omsorgstjenesten

Et kompetanseløft for omsorgstjenesten Et kompetanseløft for omsorgstjenesten Statssekretær Wegard Harsvik 27. november 2007 Kjære konferansedeltakere. Jeg takker for invitasjonen hit til Hamar for å snakke om kompetanse i omsorgstjenesten.

Detaljer

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Trondheim, 16.- 17.09.09 Odd Mandal Innhold Revidering av

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Samklang. Musikk og helse Musikkterapi Alderspsykiatri

Samklang. Musikk og helse Musikkterapi Alderspsykiatri Samklang Musikk og helse Musikkterapi Alderspsykiatri Musikkterapeuter Solgunn Elisabeth Knardal Alderspsykiatri Barnevernspedagog / musikkterapeut Hovedfag i musikkterapi om kor for eldre Praksis knytta

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Erfaring med åvære pådriver

Erfaring med åvære pådriver Erfaring med åvære pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter www.utviklingssenter.no Kirsti Hagen Fagutviklingssykepleier UTVIKLINGSSENTER for sykehjem i Troms

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Bjørg Månum Andersson Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for eldre og sosiale

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper S t u d i e h e f t e r Demensomsorgens ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC er et studiemateriale beregnet til

Detaljer

Deltakernes kommentarer og bidrag

Deltakernes kommentarer og bidrag Deltakernes kommentarer og bidrag Hva mener du bør stå på politikernes agenda nasjonalt nivå Finansieringsordning Tilskudd pr student må høynes Større samsvar mellom de politiske ambisjonene og viljen

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører Autismeomsorg Barsel- og barnepleie Eldreomsorg Helseadministrasjon Kreftomsorg Psykisk helsearbeid

Detaljer

Fagskoleutdanning. Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning

Fagskoleutdanning. Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Godkjent i NOKUT Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning Region 1:

Detaljer

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører. www.aftenskolen.no

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører. www.aftenskolen.no Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører NY Autismeomsorg Barsel- og barnepleie Eldreomsorg Helseadministrasjon Kreftomsorg Psykisk helsearbeid

Detaljer

Å leve godt i eget hjem med demens. Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune

Å leve godt i eget hjem med demens. Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Å leve godt i eget hjem med demens Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. Lillestrøm 20.okt 2010 Historikk Under overflaten tidlig diagnostisering av

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1 Invitasjon Dementia Care Mapping Modul 1 Oslo Kongressenter, Folkets hus 11.-13. september 2012 Dementia Care Mapping - modul 1 DCM - metoden, Dementia Care Mapping, er en metode som setter fokus på hva

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

AMUHOS /12. Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg. Kompetanseplan BHO SARK-0305-201200435-22. Hva saken gjelder:

AMUHOS /12. Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg. Kompetanseplan BHO SARK-0305-201200435-22. Hva saken gjelder: AMUHOS /12 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg Kompetanseplan BHO RIBE SARK-0305-201200435-22 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for helse og omsorg har over flere år utviklet tilbud om kompetansehevende

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt SAMFUNNSOPPDRAG

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt SAMFUNNSOPPDRAG Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt SAMFUNNSOPPDRAG Verdighetsenteret er et nasjonalt, tverrfaglig og uavhengig kompetansesenter innenfor kombinasjonen av: eldreomsorg demensomsorg

Detaljer

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget sak 446/08 DEL 1: INNLEDNING 1. Bakgrunn: Behov All forskning og statistikk tilsier at det kommer til å bli mangel på arbeidskraft

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Presentasjon av ny stortingsmelding Statssekretær Rigmor Aasrud oktober 2006 3 UTFORDRINGENE Utfordringer 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 Vedtatt av Vadsø bystyre. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer