AMUHOS /12. Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg. Kompetanseplan BHO SARK Hva saken gjelder:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMUHOS /12. Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg. Kompetanseplan BHO SARK-0305-201200435-22. Hva saken gjelder:"

Transkript

1 AMUHOS /12 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg Kompetanseplan BHO RIBE SARK Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for helse og omsorg har over flere år utviklet tilbud om kompetansehevende tiltak for flere grupper medarbeidere på ulike nivå. Utdanningsprogrammene er kommet i stand ved bruk av anbud og bruk av offentlige skoletilbud som er tilpasset voksne som er i arbeid. Byrådsavdeling helse og omsorg er en stor organisasjon og det blir derfor store volum når arbeidsgiver utarbeider/tilbyr grupper kompetansehevende utdanning. Dette vil bli illustrert ved gjennomgang av de enkelte utdanningsprogrammene. Forslag til vedtak: AMU BHO godkjenner plan for kompetanseheving for tjenestene i BHO Dato: 13. september 2012 Finn Strand Vedlegg: 1

2 Kompetanseløftet i BHO ser pr. september 2012 Utdanningsprogram Leverandør Målgruppe Merknad Innføringskurs i norsk arbeidsliv med norskopplæring BHO Flerkulturelle medarbeidere under fagarbeideropplærin Kjøper undervisn.tjenester fra Nygård skole. Fra «ufaglært til fagarbeider Fagskole i helsesektoren Hordaland Fylkeskommune v/lønborg videregående skole Hordaland Fylkeskommune vi samarbeider med Fusa, Fitjar g Voksne ufaglærte assistenter i pleie og omsorgssektoren Fagarbeidere som ønsker spisskompetanse på fagarbeidernivå og AOF 4 årig deltidssykepleie HiB Fagarbeidere som ønsker og kan øke sin kompetanse opp til bachelor sykepleiergrad Ulike videreutdanninger på bachelornivå i pleieog omsorgssektoren, 2 og 4 semestre Organisasjon og ledelse i kommunale helse- og sosialtjenester Andre ledelsesprogram Videreutdanning i barnevernet HiB,Betanien Diakonale Høgskole og Haraldsplass Diakonale Høgskole Handelshøyskol en BI Handelshøyskol en BI, NHH HiB Profesjonsgrupper innen helse og omsorg Mellomledere i resultatenheter i BHO og BSBO BI:Flerkulturelle medarbeidere som har lederpotensiale. NHH: Lederutdanning for resultatenheter Saksbehandlere i barnevernet med høgskoleutdanning «Kompetanseløftet 2015» «Kompetanseløftet 2015» «Kompetanseløftet» 2015 «Kompetanseløftet 2015» Anbud/kontrakt for 2 studieår 2011/2012 og 2012/2013 Disse utdanningsprogrammen e er initiert av BFEE, BHO har deltakere påmeldt Anbud Fylkesmannen bidrar med tilskudd til gjennomføring. Det er et stort behov for helsefagarbeidere fram mot år PAI registeret viser at selv om andelen fagarbeidere har økt i kommunesektoren siden 2008, har det samtidig vært en økning i andel medarbeidere uten formell utdanning. I løpet av de neste 5-6 årene vil det også være en relativt stor avgang pga. av høy alder blant vår medarbeidere Behovet for sykepleiere ser ut til å være tilfredsstillende dekket gjennom den utdanningskapasiteten som finnes. Lederprogrammene er under kontinuerlig evaluering og utvikling. 2

3 Videreutdanningsprogrammene blir nå i hovedsak laget med graderte studiepoeng og der det er mulig/ønskelig blir den enkelte videreutdanning lagt opp slik at den kan benyttes i en eventuell mastergrad Helsefagarbeiderutdanning: Status for kommunens prosjekt «Fra ufaglært til faglært medarbeider» er som følger pr : Byrådsavdeling for helse og omsorg har i årene 2008 og fram til utdannet til sammen 361 fagarbeidere blant de voksne ufaglærte medarbeiderne. I tillegg til de 361 medarbeiderne som har fått fagbrev har 250 medarbeidere gjennomført helsefagteori i årene fra 2008 til Disse 250 medarbeiderne er i dag under oppfølging med sikte på fagbrevoppnåelse. Oppfølging innebærer i denne sammenheng at de arbeider for å oppnå kravet om 60 måneders praksis i helseinstitusjon før oppmelding om praktisk fagprøve kan sendes til Fagopplæringskontoret i Hordaland Fylkeskommune. Det er utarbeidet individuell plan for opplæring i praksis for enkelt deltaker hvor også dato for oppmelding til fagprøve er beregnet. Det er altså slik at disse 250 medarbeiderne har forskjellig oppmeldingsdato til Fagopplæringskontoret. I løpet av 6-7 år vil i overkant av 600 voksne medarbeidere gjennom bedriftsinternopplæring få fagarbeiderkompetanse Prosjektet «fra ufaglært til faglært medarbeider» i de neste årene: Etablert samarbeid med Lønborg vgs. VOPA prosjektet fra august 2012: Prosjektet i Hordaland fylkeskommune er kalt VOPA forsøk med videregående opplæring på arbeidsplassen. Forsøket skjer i et samarbeid mellom Lønborg videregående skole, Fusa videregående skole, opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og omegnskommuner. Opplæringsmodellen bygger på videregående opplæring gjennom praksisveiledning på arbeidsplassen. Den voksne kandidaten skal følge en individuell opplæringsplan med systematisk opplæring gjennom 2 år. For å bli tatt opp i prosjektet må man ha minst ett års relevant praksis. Deltakerne i forsøket får systematisk opplæring i henhold til læreplanen på Vg3- nivå. Opplæring blir gjennomført over to år for å sikre at en får tilstrekkelig tid til å utvikle og prøve ut pedagogiske metoder og verktøy. Instruktør på arbeidsplassen og lærer fra videregående skole vil godkjenne hvert av kompetansemålene i læreplan på Vg3 (opplæring i bedrift). Lønborg videregående skole vil skriv ut vedlegg til kompetansebevis som dokumentasjon for at deltakerne har nådd, og fått godkjent, alle kompetansemål fra Vg3 læreplan for opplæring i bedrift. Prosjektet vil pågå fra august 2012 til juni De nærmeste 5 6 årene «beredskap» mht. naturlig avgang pga. høy alder i gruppen fagarbeidere i pleie- og omsorgssektoren. Dette innebærer at sektoren må rekruttere både voksne medarbeidere (norske og flerkulturelle) og ungdom som er utdannet i skolesektoren. For gruppen voksne er det fortsatt aktuelt å utvikle/tilby voksenopplæring (eksempel VOPA) i tillegg til at gruppen flerkulturelle også har behov for norskopplæring (skriftlig/muntlig). 3

4 2.3. Rekruttering av lærlinger fra videregående skole: Prioritering av ufaglært voksen arbeidskraft gjennom å tilby kompetanseprogrammer på fagarbeidernivå har medført at pleie- og omsorgssektoren i svært liten grad har vært i stand til å tilby nyutdannede helsefagarbeidere fast stilling i tjenestene, dette selv om den enkelte har gjennomgått to års læretid i Bergen kommune (kontrakt med Yrkesopplæringsavdelingen som er en resultatenhet i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap). Det er et mål at Bergen kommune i framtiden både klarer å rekruttere nyutdannet arbeidskraft fra skolesektoren til arbeid i pleie- og omsorgsektoren, samtidig som kommunen fortsetter å utdanne voksen ufaglært arbeidskraft gjennom egne opplæringsprogrammer. Det er en en stor og utfordrende oppgave å organisere våre resultatenheter slik at nyutdannede fagarbeidere også kan tilbys fast arbeid i hel/tilnærmet hel stilling. 3. Fagskole i helse og omsorg Følgende oversikt ble utarbeidet våren 2012: AOF: AOF driver en fagskolelinje, psykisk helsearbeid, flere klasser: D klassen, 7 deltakere fra Bergen kommune, ferdig (vitnemål) i oktober 2012 E klassen, 8 deltakere fra Bergen kommune, ferdig (vitnemål) i juni 2013 F klassen, 7 deltakere fra Bergen kommune, ferdig (vitnemål) i juni 2013 AOF har påbegynt opptak til ny klasse (psykisk helsearbeid) høsten 2012, foreløpig to deltakere fra Bergen kommune. AOF har pr , 24 deltakere på fagskolelinje psykisk helsearbeid, som arbeider i Bergen kommune. Fitjar fagskole: Fagskolelinje i eldreomsorg, oppstart høsten 2010 med avsluttende eksamen våren 2012 har 7 deltakere fra Bergen kommune. Oppstart fagskolelinje eldreomsorg høsten 2012 med avsluttende eksamen våren 2014 har 11 deltakere fra Bergen kommune. Oppstart fagskolelinje rus høsten 2012 med avsluttende eksamen våren 2014 har 11 deltakere fra Bergen komme. Fusa fagskole: Fagskolelinje i psykisk helsearbeid, oppstart høst 2010 med avsluttende eksamen våren 2012 har 1 deltaker fra Bergen kommune. Fagskolelinje psykisk helsearbeid med oppstart høsten 2012 med avsluttende eksamen våren 2014 har 13 deltakere fra Bergen kommune. Fagskolelinje i kreftomsorg med oppstart høsten 2012 med avsluttende eksamen våren 2014 har 3 deltakere fra Bergen kommune. Fusa fagskole opplyser i tillegg at planlagt igangsetting av fagskolelinje i rehabilitering høsten 2012 ikke blir noe av. Årsaken er at NOKUT pga. kapasitetsproblemer ikke rakk å godkjenne tilsendt fagplan. Det opplyses at linjen hadde godt søker antall med deltakere også fra Bergensområdet. 4

5 Antall fagskole studenter fra Bergen kommune 2012 er 69 fordelt på linjene psykisk helsearbeid, rus, geriatri og kreftomsorg. 4. Innføringskurs i norsk arbeidsliv med norskopplæring: 4.1. Drift våren 2012 Byrådsavdeling for helse og omsorg tilbyr medarbeidere med flerkulturell bakgrunn innføringskurs i norsk arbeidsliv med norskopplæring. Målet for kurset er å tilby fast ansatte med flerkulturell bakgrunn og flerkulturelle som er i lengre vikariater norskopplæring med fokus på faglige tema innenfor tjenestene. Kurset er også åpent for lærlinger og praksiskandidater som har skrevet under kontrakt med Yrkesopplæringsavdelingen. I følge Lov om helsepersonell kap. 8 skal den som yter helsehjelp dokumentere i pasientjournal. Kurset er en del av kvalifiseringen til arbeid i etatene innen helse og omsorg. Målsetningen med kurset er å motivere ansatte i målgruppen til å arbeide med norskkunnskapene for å bestå norskprøve 2 for assistenter/hjelpepleiere og norskprøve 3 for sykepleiere/vernepleiere (høgskoleutdannede). Tilstrekkelige norskkunnskaper i tillegg til egnethet gir kandidatene muligheter for kompetanseheving internt i kommunen. Antall deltakere på disse «norskkursene» er ca. 50/60 pr. år. 4.2 Evaluering høsten 2012: Krevende logistikk mht. lærer ute på arbeidsplass. Lærers arbeidsplassbesøk må samordnes med når den enkelte er til stede. Dessuten er det entydig og klar oppfatning at instruktørene på arbeidsplass må bli bedre ivaretatt da dette er nøkkelpersonell mht. den enkelte deltaker. Dette undervisningsprogrammet har vært drevet i tre til fire år og har vært under kontinuerlig evaluering og forbedring. I fjor høst gjennomførte vi en vesentlig endring av programmet ved å vedta at en større del av undervisningen ble flyttet ut til arbeidsplassen (jmf. lærer på arbeidsplass). Fra høsten 2012 nok en vesentlig endring mht. økt fokus på at læring skal foregå på arbeidsplassen ved at det blir satset mere på instruktørene. Det vil bli igangsatt nytt «innføringskurs i norsk arbeidsliv med norskopplæring» for medarbeidere i sykehjem og medarbeidere i boliger for utviklingshemmede i oktober etter samme mal som våren Dette kurset er etter hvert blitt et fast årlig tilbud. Bakgrunn for dette er at flerkulturelle blir rekruttert til arbeid i pleie- og omsorgssektoren, svært ofte er ferdigheter i norsk muntlig/skriftlig under ønskelig nivå årig deltidssykepleieutdanning: Byrådsavdeling for helse og omsorg har over flere år utviklet et godt samarbeid med Høgskolen i Bergen. I desember 2011 fikk 23 medarbeidere dokumentasjon på at de har oppnådd bachelorgrad i sykepleie. I 2012 har Byrådsavdeling for helse omsorg 68 medarbeidere som går på 4 årig deltidssykepleie. Det første kullet (26 medarbeidere) vil være ferdig utdannet bachelor i sykepleie i juni 2013 og det siste kullet (42 medarbeidere) vil være utdannet bachelor i sykepleie i juni I 2012 er det påbegynt et samarbeid med Høyskolen i Bergen og noen andre Hordalandskommuner om få etablert en videreutdanning i «avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten» med planlagt oppstart i januar Dette planarbeidet er påbegynt utfra at det allerede nå er en erkjennelse om at Samhandlingsreformen fører til at pasientene som blir skrevet utfra sykehus har en adskillig større og mere komplisert helsesvikt enn tidligere. Denne videreutdanningen skal gjøre dyktiggjøre generalister i spesifikke kroniske sykdommer. 5

6 6. Utdanningsprogrammer for resultatenhetsledere og mellomledere: 6.1 Organisasjon og ledelse i kommunale helse- og sosialtjenester: Byrådsavdeling for helse og omsorg inngikk våren 2011 en avtale med Handelshøyskolen BI om et utdanningsprogram for mellomledere i organisasjon og ledelse. Avtalen som ble inngått går over to studieår slik at to kull med inntil 120 medarbeidere gjennomgår et intensivt og krevende 30 studiepoengs utdanningsprogram som kan legges inn i en framtidig masterutdanning i ledelse. Første kull har gjort ferdig sine studier våren I september blir prosjektarbeider, som reflekterer hverdags ledelse i helseog omsorgsenheter presentert på seminar. Kull 2 vil starte opp sine studier nå i høst og vil være ferdig våren Dette utdanningsprogrammet har vært en suksess og dekker et etterspurt behov. 6.2 Andre ledelsesprogrammer: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har i løpet av 2011 og 2012 etablert to utdanningsprogrammer for henholdsvis resultatenhetsledere og for medarbeidere med flerkulturell bakgrunn som har lederpotensiale. Begge utdanningsprogrammene er tildelt leverandører etter anbudskonkurranser og samtlige byrådsavdelinger i Bergen kommune har deltakere med i disse progrsmmene. Byrådsavdeling for helse og omsorg har 8 medarbeidere med på utdanningsprogrammet for framtidige ledere med flerkulturell bakgrunn som Handelshøyskolen BI drifter. NHH drifter en lederutdanning for resultatenhetsledere, på denne utdanningen har Byrådsavdeling for helse og omsorg 6 deltakere. 7. Videreutdanning barnevern: HiB har etter anbudskonkurranse levert en 30 studiepoeng videreutdanning for saksbehandlere i barnevernet (forvaltningsdelen), dette utdanningsprogrammet er tilpasset slik at det skal kunne brukes i en framtidig master. Kapasiteten har vært 30 medarbeidere (saksbehandlere i barnevernet) 2011 og samme antall medarbeidere har gjennomgått kompetansehevende utdanning i Det siste kullet er ferdig med sin utdanning desember Diverse interne opplæringsprogrammer i stor skala for at drift ikke skal ha avvik/praksis er innenfor minstestandard/etter gjeldende forskrifter Legemiddelhåndtering: Antall kurs i 2012 er 11 kurs og antall deltakere er 660. Kursene gjennomføres for at legemiddelhåndtering skal kunne gjennomføres etter forskrift og på en trygg måte. 9. Prosjektbibliotek: Det er påbegynt et arbeid som har som mål å etablere et «prosjektbibliotek for studentarbeider som det blir laget mye av. Mye av dette arbeidet er meget godt begrunnet både utfra teori og en opplevd praksis. Målsetting med dette prosjektarbeidet er å få systematisert den store mengden gode studentoppgaver som nå blir produsert og gjøre disse lett tilgjengelig for tjenestene. 6

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK?

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? Et kartleggings- og rekrutteringsprosjekt 01.06.11 30.06.12 Prosjektrapport Innhold: Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Styringsgruppe... 4 Prosjektmedarbeidere

Detaljer

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Lars Helljesen, Vigdis Lahaug, Randi Storli, Margrethe Marstrøm Svensrud

Detaljer

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Innledning Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 er en overordnet plan for

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 1 INNLEDNING Porsgrunn kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål for kommunen. Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St.

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Olavs Hospital Oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 Fremtidig sammensetting

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsplan 2013 2015. Helse og omsorg

Kompetanse- og rekrutteringsplan 2013 2015. Helse og omsorg Kompetanse- og rekrutteringsplan 2013 2015 Helse og omsorg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 Gran kommune... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1 Forventninger i Stortingsmelding 25 og Stortingsmelding

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Evaluering av Kompetanseløftet 2015

Evaluering av Kompetanseløftet 2015 RAPPORT 3/2010 Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Underveisrapport 2 Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss og Per Olaf Aamodt Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet AOF Haugaland Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 22. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Linda Lillegård

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Forord Dette dokumentet er en revidering av kompetanseplanen for helse- og omsorgstjenesten. Sist politisk behandlet i 2011. Hensikten med planen

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene?

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? NOTAT 2015:102 Tittel: Forfatter: Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge NIBR-notat: 2015:102 ISSN: 0801-1702 ISBN:

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR HELSE - OG OMSORG I LEBESBY KOMMUNE 2014-2017

KOMPETANSEPLAN FOR HELSE - OG OMSORG I LEBESBY KOMMUNE 2014-2017 KOMPETANSEPLAN FOR HELSE - OG OMSORG I LEBESBY KOMMUNE 2014-2017. Utarbeidet mars 2011 med utgangspunkt i rammeplan for kompetanse Revidert mars 2014 - Vedtatt i Administrasjonsutvalget sak P 4/14 1 1.

Detaljer

Undervisningsstrategi del 2

Undervisningsstrategi del 2 Undervisningsstrategi del 2 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0200 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-+../

Detaljer