Kompetanse september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanse 2013 18. september 2013"

Transkript

1 Kompetanse 18. september

2 Kompetanse Innledning... 2 Avdeling for Administrasjon... 3 Avdeling for Oppvekst... 4 Avdeling for Helse... 6 Avdeling for Samfunn... 7 NAV kommune... 7

3 2 Innledning Kravet til kompetanseplanlegging har lenge ligget i Hovedavtalen, nærmere bestemt i del B 7. Ved hovedtariffoppgjøret i 2008, ble kravet ytterligere understreket i Riksmeklingsmannens møtebok, med frist for kartlegging av kommunens samlede kompetanse Partene ble dessuten enige om at det, på bakgrunn av kartleggingen, skulle gjennomføres forhandlinger innen utløpet av tariffperioden, altså Vi gjennomførte våre forhandlinger , etter at vi ble enige med de lokale partene om å utsette kartleggingen til vi hadde et godt nok verktøy på plass. For å kartlegge kompetansen, tok vi i bruk et elektronisk verktøy levert av Ergo Group; Dossier ProFile. Dette er et webbasert verktøy, som hver enkelt ansatt har ansvar for å fylle ut for sitt vedkommende, men som nærmeste leder skal verifisere. Personalkontoret sitter deretter på hele databasen. Nærmeste leder har oversikt over sin personalgruppe og kan vurdere registrert kompetanse opp mot ønsket kompetanse og på den måten raskt foreta en gap-analyse i egen organisasjon. Siljan kommunes holdning til videreutdanning som skal gi lønnskompensasjon er at den skal være relevant, etterspurt og arbeidsgiverstyrt. Det gis kompetansetillegg inntil kr en gang for 60 høyskolepoengs videreutdanning, bortsett fra når videreutdanningen fører til at vedkommende rykker opp i en annen sentralt fastsatt lønnsgruppe. Da gis det mulighet, ved ytterligere videreutdanning å kvalifisere seg til inntil kr igjen. Relevant og tatt i bruk fagbrev nr. 2 gir mulighet til samme kompetansetillegg. Videreutdanning på fagskolenivå, gir mulighet til kr for 60 fagskolepoeng, begrenset oppad til kr ved flere års utdanning. 1 Ledere på alle nivåer unntas fra formal og realkompetansevurderingen, da de er rekruttert og avlønnet etter en samlet vurdering. Denne ordningen må evalueres og drøftes mellom partene, slik at det blir en hensiktsmessig ordning. Siljan kommune har utarbeidet opplæringsplaner så godt som årlig siden Parallelt med disse, har det foreligget bemanningsplaner. En har sett at disse planene overlapper hverandre noe, og har fra 2010 slått disse planene sammen til en felles kompetanseplan. Kommunen, som kunnskapsorganisasjon, er avhengig av at de ansatte, til en hver tid, er oppdatert i sitt eget fag. Dette sørger hver avdeling for, gjennom sitt interne og eksterne kursopplegg, finansiert over den enkelte avdelings budsjett. I tillegg kommer, nesten kontinuerlig, nye utfordringer til kommunene, som krever helt ny kunnskap. Dette krever etter- og videreutdanning på et høyere nivå, og som er grunnlaget for denne planen. Slike krevende kompetansehevingstiltak er gjenstand for tildeling av midler fra en egen budsjettfunksjon, kompetanse. Den enkelte kommunalsjef innstiller sine kandidater til personalsjefen, som tildeler midler så langt det rekker. Midlene må i noen grad sees i sammenheng med statlige tilskuddmidler, for eksempel fylkesmannens tilskudd til kompetanseutvikling på helse- og sosialfeltet og tilsvarende statlige tilskudd til undervisningspersonale. Tildelingene skal dekke kurs-/semesteravgifter, faglitteratur, reise og opphold. Eventuelle vikarutgifter må dekkes over egne budsjetter. stiltak som iverksettes for nyansatte mellom rulleringsperiodene for kompetanseplanen, og som kommunalsjefene iverksetter med midler fra egne budsjetter, innarbeides i planen ved neste rullering. 1 Reglement for lokal lønnspolitikk Kompetanse

4 3 Etter- og videreutdanning som prioriteres i planverket, etter en nøye gjennomgang av avdelingens behov, blir tildelt midler fra den samlede potten. Dette fordrer bevisste ledere og god kommunikasjon mellom tjenestestedslederne og kommunalsjefene. Endelig er fagbrev til flest mulig fortsatt et prioritert satsningsområde i kommunen. Bakgrunnen for dette er en erkjennelse, basert på erfaring, av at kunnskapsrike medarbeidere som hovedregel er mer bevisste på sin egen fagutøvelse, noe som både kommer tjenestemottakerne og kommunens omdømme til gode. Fagbrevutdanning er, etter innstilling fra kommunalsjef, på denne bakgrunnen også med i vurderingene om tildeling av midler fra kompetansfunksjonen. Nedenfor følger en oppstilling over bemanningsstatus per 1.7. for hver avdeling, samt behovet for kompetansehevingstiltak i de sammen avdelingene. Avdeling for Administrasjon Årsverk Personer Stilling Kompetanse 1 1 Rådmann 1 1 Økonomisjef 1 1 Personalsjef 5,6 6 Konsulenter Fagbrev, div. høyskolefag Ingen forslag fra avdelingen. Kompetanse

5 4 Avdeling for Oppvekst Årsverk Personer Stilling Kompetanse 1 1 Oppvekstsjef 1 1 Nestleder 2 2 Rektor 2 3 Barnehageleder, Ass. barnehageleder 1 1 Spesialkonsulent 1 1 Leder PP kontor 1 1 Undervisningsinspektør 1 3 Spes.ped. (ulike fag) 0,27 1 Leder kulturskole (rektor) 0,55 2 Lærer kulturskole Fagarb./assistenter Ped.leder 1,7 2 Støttepedagog barnehage 20,4 22 Fagarbeider barnehage Fagbrev/ufaglærte 1 1 Leder SFO/heldags Fagbrev 3,4 6 Fagarbeider SFO Fagbrev/ufaglærte 0,8 1 Miljøterapeut skole 2,27 4 Fagarbeider skole Fagbrev/ufaglærte 2,4 3 Adjunkt m/tillegg voksenopplæringa 12,3 13 Adjunkt m/tillegg 16,8 20 Adjunkt 5 5 Lærer 0,11 0 Jordmor Kjøper tjenester av Skien kommune 1,4 2 Helsesøster 0,3 1 Helsestasjonsassistent Ufaglært/ fagkurs 2 2 SLT koordinator, barneverns, habiliteringskonsulent 1 1 Barnevernleder Kompetanse

6 5 Tiltak Vurderingskompetanse og tidlig innsats Vurderingskompetanse og klasseledelse Studiepoeng Fagbrev Psykososialt miljø Målgruppe Alle pedagoger M Alle pedagoger Alle pedagoger i skole og barnehage Master i PPT 90 PPT leder Spansk 2 30 Fransk 1 30 Fransk 2 30 Språkstimulering 5 Grunnleggende norsk for minoritetsspråklige 1 lærer 1 lærer 1 lærer Alle pedagoger barnehage Ansvar for gjennomføring ekstern kursholder Statlig prioritert ekstern kursholder Statlig prioritert ekstern kursholder Statlig prioritert nettbasert År Kostnad lærer M Alfabetisering 30 1 lærer VO Datakunnskap Alle i barnehage og VO Statlig prioritert Intern ICDP 60 1 medar hj.tj Sertifisering kursholder til trafikalt grunnkurs 15 1 lærer Intern Kompetanse

7 6 Avdeling for Helse Årsverk Personer Stilling Kompetanse 1 1 Helsesjef 1 1 Pleie og omsorgsleder 1 1 Psykiatrisk helsearbeider 1 2 Sekretær Fagbrev 9,71 13 Sykepleier 4 sykepleiere med spesialutdanning 8,26 13 Hjelpepleier, Helsefagarbeider Fagbrev 1,93 4 Assistenter pleie Ufaglært/ Fagkurs 0,70 1 Assistenter hjemmehjelp Ufaglært/ Fagkurs Aktivitør Fagbrev 0,40 2 Lege Universitetsutdannet 1 2 fysioterapeut med spesialutdanning 2 3 Helsesekretærer Fagbrev 1 1 Leder bofellesskap Vernepleier 0,69 1 Miljøterapeut Vernepleier 4,82 9 Miljøarbeider Fagbrev/ufaglært Tiltak Studiepoeng Fagbrev Målgruppe Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 60 Sykepleier Lederutdanning helse og Pleie og omsorg 30 omsorgsleder Livsstilsrelaterte sykdommer/ kroniske Fagarbeider, Fagkurs lidelser høyskoleutd. KOLS, Diabetes Arbeid med tvang kap.4 pasient og brukerrett.lov og kap.9 i helse og omsorgstjenesteloven Fagkurs Traumebehandling 10 Demens og alderspsykiatri Kreftomsorg og lindrende pleie Fagkurs Fagkurs Fagarbeider, høyskoleutd. Fysioterapeut, Psykiatrisk helsearbeider Fagarbeider Fagarbeider Rus og psykiatri Fagkurs Fagarbeider Ansvar for gjennomføring n i Telemark n i Hedmark Sykehuset Telemark Fylkesmannen, Habiliteringstj. n i Oslo Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Fagskolen i Telemark Fagskolen i Telemark År Kostnad Kompetanse

8 7 Avdeling for Samfunn Årsverk Personer Stilling Kompetanse 1 1 Teknisk sjef 1 1 Plan og miljøleder 1 1 Kulturleder, biblioteksjef 1 1 Bygge og eiendomsleder 1 1 Ingeniør 1 1 Byggdriftsleder Fagskole 3 3 Fagarbeidere eiendom Fagbrev 1 1 Fagleder VA Fagbrev 1 1 Driftsoperatør VA Fagbrev 5,36 8 Renholdsoperatører inkl. teamledere Fagbrev 2,15 3 Renholdere Ufaglært 0,20 1 Ass. bibliotek Ufaglært Tiltak Endringsledelse Studiepoeng, fagbrev, fagkurs Målgruppe Ansvar for gjennomføring År Kostnad 30 sp Plan og miljøleder BI NAV - kommune Årsverk Personer Stilling Kompetanse 2 2 Veiledere 1 1 Veileder Fagbrev Tiltak Motiverende intervju Studiepoeng, fagbrev, fagkurs Målgruppe Ansvar for gjennomføring Fagkurs 2 veiledere Fylkesmannen, NAV 14 År Kostnad Kompetanse

Opplæring 2009-12. Rådmannens innstilling 3. juni 2008

Opplæring 2009-12. Rådmannens innstilling 3. juni 2008 Opplæring 2009-12 Rådmannens innstilling 3. juni 2008 Innledning... 2 Kompetanseutvikling... 2 Felles tiltak... 3 Opplæringstiltak 2009-12... 3 Satsningsområder for 2009... 3 Vedlegg med avdelingens prioriteringer...

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 1 INNLEDNING Porsgrunn kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål for kommunen. Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010 KOMPETANSEPLAN FOR HELSE- OG SOSIALOMRÅDET 2007 2010 1 INNHOLD 1 Bakgrunn og mål for kompetanseplanen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kompetanseløftet 2015... 3 1.3 Mål... 3 1.4 Arbeidsgivers og arbeidstakers

Detaljer

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR 2012-2015

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR 2012-2015 STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR 2012-2015 febr 2012 1 INNLEDNING: Kompetanseplanen er et styringsdokument for å sikre en fremtidsrettet og planmessig utvikling av personale i henhold til kommunens oppgaver

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune 1 Holtålen - mulighetenes kommune STRATEGSK KOMPETANSEPLAN 2012-2015 2 nnhold 1. NNLEDNNG 3 1.1 Hva er 1.2 Hvorfor utvikling 1.3 Hvorfor plan 1.4 Kompetanseplanen i forhold til kommunens

Detaljer

AMUHOS /12. Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg. Kompetanseplan BHO SARK-0305-201200435-22. Hva saken gjelder:

AMUHOS /12. Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg. Kompetanseplan BHO SARK-0305-201200435-22. Hva saken gjelder: AMUHOS /12 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg Kompetanseplan BHO RIBE SARK-0305-201200435-22 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for helse og omsorg har over flere år utviklet tilbud om kompetansehevende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og prioriteringer som framkommer av saksframlegget vedr. lokale forhandlinger 2014.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og prioriteringer som framkommer av saksframlegget vedr. lokale forhandlinger 2014. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/3841-1 Arkiv: 515 Sakbeh.: Linda Pedersen Sakstittel: LOKALE FORHANDLINGER 2014 Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE Utformet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 1 INNHOLD 1. Innledning - Bakgrunn for lønnspolitisk plan 1.2 Mål med lønnspolitisk plan 1.3

Detaljer

Kompetanseplan helse og omsorg 2012-2016

Kompetanseplan helse og omsorg 2012-2016 Lund kommune Helse og omsorg Kompetansenivå Trening Kompetanseplan helse og omsorg 2012-2016 Innhold 1 Kompetanseplanens forankring og ambisjoner... 2 1.1 Etatens visjon... 2 1.2 Kommunens arbeidsgiverstrategi

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR HELSE - OG OMSORG I LEBESBY KOMMUNE 2014-2017

KOMPETANSEPLAN FOR HELSE - OG OMSORG I LEBESBY KOMMUNE 2014-2017 KOMPETANSEPLAN FOR HELSE - OG OMSORG I LEBESBY KOMMUNE 2014-2017. Utarbeidet mars 2011 med utgangspunkt i rammeplan for kompetanse Revidert mars 2014 - Vedtatt i Administrasjonsutvalget sak P 4/14 1 1.

Detaljer

Møteinnkalling UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteinnkalling UNNTATT OFFENTLIGHET UNNTATT OFFENTLIGHET OFL 23 1.LEDD Til medlemmer og varamedlemmer i Lønnsutvalget og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131.

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsplan 2013 2015. Helse og omsorg

Kompetanse- og rekrutteringsplan 2013 2015. Helse og omsorg Kompetanse- og rekrutteringsplan 2013 2015 Helse og omsorg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 Gran kommune... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1 Forventninger i Stortingsmelding 25 og Stortingsmelding

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 08:00 ORIENTERINGER Tone Tunheim prosjektleder for Sammen

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Forord Dette dokumentet er en revidering av kompetanseplanen for helse- og omsorgstjenesten. Sist politisk behandlet i 2011. Hensikten med planen

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

Psykisk helse 2009-12. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008

Psykisk helse 2009-12. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 Psykisk helse 2009-12 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 1. Bakgrunn... 2 2. Kommunale dokumenter... 2 3. Fordeling av statstilskudd psykiatri 2008... 2 4. Vurdering av tiltak delfinansiert ved statlige

Detaljer

KOMPETANSE OG REKRUTTERINGSPLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2017

KOMPETANSE OG REKRUTTERINGSPLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2017 KOMPETANSE OG REKRUTTERINGSPLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2017 Vedtatt i kommunestyret i sak XXXX 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL... 3 3. ALDERSSAMMENSETTING

Detaljer

Revidert LØNNSPOLTISK PLATTFORM

Revidert LØNNSPOLTISK PLATTFORM Revidert Revidert LØNNSPOLTISK PLATTFORM Vår ref.: 14/1263-2 ROA, 5. september 2014/OLL Side 1 av 28 INNHOLDSOVERSIKT 1 Lokal lønnspolitikk 3 1.1 Definisjon 3 1.2 Forankring 3 1.3 Mål for lønnspolitikken

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer Lønnspolitiske retningslinjer Verran kommune 18.09.12 Vedtatt av Administrasjonsutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Målsettinger med retningslinjene... 4 4. Beskrivelse av lønnssystemet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget 12.11.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget 12.11.2013 Søgne kommune Arkiv: 500 Saksmappe: 2010/3354-34084/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 24.10.2013 Saksframlegg Lønnspolitisk plan 2014-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Ringerike kommune KOMPETANSEUTVIKLING HELSE OG OMSORG KVALITETSUTVALGET HELSE OG OMSORG

Ringerike kommune KOMPETANSEUTVIKLING HELSE OG OMSORG KVALITETSUTVALGET HELSE OG OMSORG Ringerike kommune KOMPETANSEUTVIKLING HELSE OG OMSORG KVALITETSUTVALGET HELSE OG OMSORG 2013-2016 Innholdsfortegnelse DEL I 2 DEFINISJON KOMPETANSEUTVIKLING 2 MÅLET MED PLANEN ER AT DEN SKAL: 2 ANSVAR

Detaljer

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom MEKLINGSMANNENS FORSLAG I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom LO Kommune (Sak 2008-005) Unio (Sak 2008-007) YS-Kommune (Sak 2008-006) Akademikerne-kommune (Sak 2008-08) på den ene side

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Oslo kommune krav IV Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav IV Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav IV Hovedtariffoppgjøret 2014 30. april 2014 kl. 10.00 Dette krav erstatter tidligere krav i sin helhet. Hovedtariffoppgjøret 2014 Det vises til vedlagte inntektspolitiske uttalelse fra

Detaljer

Brønnøy kommune Kompetanseplan for perioden 2013-2016

Brønnøy kommune Kompetanseplan for perioden 2013-2016 Brønnøy kommune Kompetanseplan for perioden 2013-2016 Vedtatt 17. oktober 2012 Brønnøy kommunestyre Vedlegg: Retningslinjer for stipend 1 1. Innledning Brønnøy kommune yter tjenester innen et bredt spekter

Detaljer

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Innledning Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 er en overordnet plan for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtedato: 31.01.2013 Møtested: Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169009 eller e-post: karsten.saugestad@steinkjer.kommune.no

Detaljer