Gjelder fra:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjelder fra: 13.04.1999"

Transkript

1 Troms fylkeskommune Retningslinjer for rusforebyggende arbeid Utgave: 1.00 Skrevet av: WAN Gjelder fra: Godkjent av: Hovedarbeidsmiljøutvalget sak 10/99 Dok.id.: Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Forord Troms fylkeskommune inngikk i 1986 en AKAN-avtale som er en avtale mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Formålet var å forebygge rusmisbruk i arbeidssammenheng samt å hjelpe den enkelte arbeidstaker som måtte ha slike problemer. De første retningslinjer for AKAN-arbeidet ble vedtatt i mai AKAN-arbeidet har vært basert på egen AKAN-virksomhet (AKAN-utvalg) ved sykehusene i fylket og et sentralt AKAN-utvalg for sentraladministrasjonen og de øvrige virksomhetene. Det sentrale AKAN-utvalg ble oppnevnt av sentraladministrasjonens arbeidsmiljøutvalg i 93. Siden mai 94 har sammensetningen av det sentrale AKAN-utvalg bestått av 1 representant fra ledelsen, 2 representanter fra de ansattes organisasjoner, AKAN-hovedkontakt og 1 representant fra bedriftshelsetjenesten. Oppgaven som det sentrale AKAN-utvalget skulle ha, var å drive opplærings- og informasjonsvirksomhet i hele fylkeskommunen. I 97 vedtok Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) å oppløse det sentrale AKAN-utvalget. Det ble samtidig vedtatt å oppnevne et underutvalg av HAMU med det formål å arbeide med forebygging av rusmisbruk blant ansatte i Troms fylkeskommune. Utvalget fikk navnet hovedakan-utvalg. Som medlemmer til hovedakan-utvalget velges: hovedkontakt, en arbeidsgiverrepresentant, 2 arbeidstakerrepresentanter og en representant fra HMS-seksjonen. Valgperioden til HAMU følges. HovedAKAN-utvalget har bestått av: Ass. fylkesrådmann Roald Røkeberg, leder Stein Berntzen, hovedakan-kontakt Kristin Lindquist, ansattes representant Bjarnhild Vevik, ansattes representant HMS-leder (Øystein Jakobsen til , Walter Andersen fra ) Utvalget har hatt en rekke møter, men arbeidet er delvis blitt forsinket p.g.a. budsjettarbeidet høsten 1998 og skifte av HMS-leder. Retningslinjene er vedtatt i hovedarbeidsmiljøutvalget den.04.99, sak 10/99 og erstatter tidligere retningslinjer for AKAN-arbeidet vedtatt av AKAN-utvalget i møte Tromsø, Sigurd Haldorsen fylkesrådmann

2 Innledning Side : 2 av I vedlegget til retningslinjene finnes en definisjonsliste som avklarer begreper brukt i dokumentet. Målsetting Formålet med det rusforebyggende arbeidet i Troms fylkeskommune er at vi ønsker å opprettholde et rusfritt arbeidsmiljø og eliminere arbeidsmiljøproblemer forårsaket av rus samt sikre kvaliteten på våre tjenester. Dette gjøres ved å: gi tilbud om råd/veiledning til ansatte som har et høyt forbruk av rusmidler komme tidlig i kontakt med de som utvikler rusproblemer og gi hjelp og støtte til ansatte som p.g.a. rusmiddelbruk har kommet i konflikt med arbeidsreglementet forebygge risiko for skader/ulykker. Arbeidsreglementet for Troms fylkeskommune fastslår i pkt. 8.2 : «Arbeidstakeren må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden. Dette gjelder også arbeidstakere som har hjemmevakt. Enhver som opptrer i påvirket tilstand eller bruker alkohol eller rusmidler i arbeidstiden, skal vises bort fra arbeidsplassen snarest.» Overtredelse av denne bestemmelsen kan medføre avskjed /suspensjon i.h.t. bestemmelsene i fylkeskommunens arbeidsreglement og arbeidsmiljølovens 66. Også indirekte vil misbruk kunne føre til brudd på arbeidsreglementet f. eks. ved fravær på grunn av rusmisbruk eller ved frammøte i ettervirkning av rus. Den enkelte ansatte har et ansvar for å unngå at rusmiddelbruk i fritiden går utover arbeidet. Dette gjelder også ved reiser og arrangementer i fylkeskommunens regi. Akan Troms fylkeskommune har en AKAN-avtale. Denne innebærer at den enkelte som har brutt arbeidsreglementet skal få tilbud om hjelp før dette evt. blir en personalsak som kan føre til oppsigelse. AKAN-tilbudet skal imidlertid ikke være til hinder for arbeidsgivers rett til å foreta øyeblikkelige forføyelser i særlig alvorlige tilfeller/adferd i rusmiddelpåvirket tilstand jfr. arbeidsmiljølovens 66.

3 Organisering av det rusforebyggende arbeidet Side : 3 av Rusforebyggende arbeid For at rusforebyggende arbeid/akan-arbeid skal ha en funksjon, er det nødvendig at rusmiddelpolitikken i fylkeskommunen og AKAN-arbeidet integreres i det øvrige personalarbeidet. Rusmiddelbegrensninger i arbeidslivet er ikke et spørsmål om moral. Det handler om vår personalpolitikk, vårt arbeidsmiljø og kvalitetssikringsarbeid. Rusforebyggende arbeid har fokus på alle arbeidstakerne. Her er opplysning, kunnskap og informasjon viktig. Klima på arbeidsplassen må legges til rette for at dette er problemstillinger som kan tas opp. Troms fylkeskommune har et hovedakan-utvalg som er et underutvalg av hovedarbeidsmiljøutvalget. HovedAKAN-utvalget har tilknyttet en hovedakan-kontakt. De lokale arbeidsmiljøutvalgene kan velge å opprette egne AKAN-utvalg. Hver virksomhet institusjon/skole/enhet som har eget arbeidsmiljøutvalg, skal ha egne AKAN-kontakter. Store institusjoner som f.eks. sykehusene kan velge å dele oppgaven på flere ved å velge AKANkontakter for avdelinger o.l., men de skal ha en AKAN-kontakt som representerer institusjonen i forhold til hovedakan-kontakten. Ansvar og oppgaver Leders ansvar Alle medarbeidere og ledere skal kjenne til regelverk og retningslinjer på dette området. Lederne har ansvar for å gjøre dette kjent for sine medarbeidere og å følge de retningslinjene som finnes. Denne åpenheten og forutsigbarheten skaper større trygghet dersom det skulle oppstå problemer. Rusforebyggende arbeid forutsetter oppmerksomhet før problemet blir synlig og alvorlig. Målgruppen for dette arbeidet er alle ansatte i organisasjonen. Fokus på problematikken vil kunne gjøre det enklere å ta opp en konkret sak, samt å forebygge at ansatte utvikler et alvorlig misbruk uten at noen griper inn. Alle linjelederne har ansvar for å formidle Troms fylkeskommunes rusmiddelpolitikk og holdning til sammenblanding av rus og arbeid. De skal sørge for at alle kjenner AKANretningslinjene. Fylkesrådmannen har det overordnede administrative ansvaret for det rusforebyggende arbeidet og at fylkeskommunen har en oppegående organisasjon i forhold til dette arbeidet. Etatsjefene har det overordnede ansvar for det rusforebyggende arbeidet innen sin etat/sektor og skal overvåke at retningslinjene blir fulgt. Virksomhetslederne (f.eks. direktør, rektor, institusjonsstyrer) har ansvar for å påse at arbeidsreglement/arbeidsmiljøloven overholdes innenfor sitt ansvarsområde. Det er den nærmeste overordnede som i første hand har handlingsplikt i forhold til retningslinjene f.eks. ved å reagere og å gi advarsler i.h.t. arbeidsreglement.

4 Side : 4 av Ansatte Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å følge opp Troms fylkeskommunes arbeidsreglement og retningslinjer. Alle skal medvirke til å nå fylkeskommunens mål og å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø (jfr. arbeidsmiljølovens 16.1). Dette innebærer plikt til å si i fra om belastninger/slitasje i arbeidsmiljøet som påvirker både sikkerheten og det psykososiale miljøet. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) HAMU har inngått AKAN-avtale for fylkeskommunen og oppnevner medlemmer til hoved- AKAN-utvalget. HAMU skal uttale seg ved utformingen av rusmiddelpolitikken i fylkeskommunen, og se til at retningslinjene fungerer og følges opp. HovedAKAN-utvalget Utvalget skal planlegge og organisere AKAN-arbeidet og utarbeide forslag til årlig handlingsplan for AKAN-arbeidet i hele fylkeskommunen. Utvalget skal i samarbeid med HMS-seksjonen bidra til å bygge opp kompetanse ved opplæring i AKAN-arbeid hos leder, tillitsvalgte og AKAN-kontakter. HMS-seksjonen har sekretariatsfunksjonen i hovedakan-utvalget. Utvalget skal i samarbeid med de enkelte lederne gi holdningsskapende informasjon til alle ansatte om rusmidler og arbeid og AKAN-arbeid. Utvalget rapporterer årlig til HAMU. Utvalget behandler ikke enkeltsaker og skal ikke opptre som politi. HovedAKAN-kontakt Hovedkontakten skal være medlem i hovedakan-utvalget. HovedAKAN-kontakten skal bidra til informasjon og opplæring i fylkeskommunen, sammen med de øvrige i hovedakanutvalget. Hovedkontakten har ansvar for oppfølging av AKAN-kontaktene i fylkeskommunen og er ansvarlig for at disse har årlige samlinger. HovedAKAN-kontakten kan brukes som veileder i forhold til saker den enkelte AKAN-kontakt står oppi, men går ikke inn i enkeltsaker. Hovedkontakten rapporterer tilbake til hovedakan-utvalget om status for arbeidet i fylkeskommunen. Lokale AKAN-utvalg De lokale arbeidsmiljøutvalgene(amu) kan opprette lokale AKAN-utvalg. Disse er da underutvalg av AMU. AKAN-utvalgene er et rådgivende organ for organisering og tilrettelegging av AKANarbeidet. Utvalget skal påse at retningslinjene følges og at alle på arbeidsplassen får nødvendig opplæring og informasjon. Utvalget skal årlig rapportere til AMU om aktivitet og framdriftsplaner. Utvalget skal ikke behandle personsaker/enkeltsaker. AKAN-kontakter Lokal AMU utnevner AKAN-kontakt (-er) etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene. Der det er lokale AKAN-utvalg er AKAN-kontakten medlem av dette. Hvis ikke rapporterer kontakten til AMU, men AMU skal ikke involveres i enkelt saker. AKAN-kontakten skal sammen med helsepersonell/bedriftshelsetjenesten bistå ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av individuelle AKAN-opplegg. AKAN-kontakten

5 Side : 5 av skal være tilgjengelig for kollegaer og ledere som ønsker å diskutere eget/andres rusproblem. AKAN-kontakten skal også ha ansvar for opplæring og veiledning av eventuelle personkontakter. AKAN-kontakten skal i samarbeid med AMU/AKAN-utvalg bidra til informasjon og opplæring i sin virksomhet. Helsepersonell/bedriftshelsetjeneste Har det medisinsk-faglige ansvaret for AKAN-arbeidet innad i organisasjonen. Behandling av rusmisbruk skal i hovedsak foregå utenfor organisasjonen i samarbeid med relevant hjelpeapparat og tidlig henvisning til dette er viktig. Det bør fortrinnsvis brukes egnede aktører innen landsdelen. Helsepersonalet/bedriftshelsetjenesten har ansvar for dette. HMS-seksjonen/helsepersonalet/bedriftshelsetjenesten deltar i AKAN-utvalgenes arbeid. Helsepersonalet/bedriftshelsetjenesten har i samarbeid med AKAN-kontakt ansvar for oppfølging av individuelle AKAN-opplegg. Personkontakt Kan være en del av et individuelt AKAN-opplegg og velges av den som er i opplegget. Helsepersonell/bedriftshelsetjenesten, AKAN-kontakt og nærmeste overordnede må akseptere valget. Oppgaver og ansvar utformes i samarbeid med den som er i et AKAN-opplegg, personkontakten selv, AKAN-kontakt og helsepersonell/bedriftshelsetjenesten. Personkontaktens ansvar/oppgaver må defineres i hvert enkelt tilfelle og nedfelles skriftlig i forbindelse med det individuelle AKAN-opplegget. Personkontakten kan være en støttespiller for den som er i et AKAN-opplegg, men må ikke ta på seg en behandlerrolle. Personkontaktene veiledes av AKAN-kontakten og helsepersonell/bedriftshelsetjenesten. Tillitsvalgt Tillitsvalgt skal arbeide aktivt for å bevare et rusfritt arbeidsmiljø og ta medansvar for AKAN på arbeidsplassen, samt se til at det forebyggende rusarbeid prioriteres. Tillitsvalgte skal motivere den enkelte til å søke råd og hjelp før et eventuelt rusproblem har fått tid/anledning til å utvikle seg. Tillitsvalgt skal påse at: leder gjør sin jobb og reagerer etter retningslinjene de ansatte får den hjelp de har krav på etter retningslinjene arbeidstakerne blir møtt på en saklig måte Tillitsvalgt skal delta i de formelle advarselssituasjonene. PERSONRETTET AKAN-ARBEID Grunnlaget for AKAN er fylkeskommunens arbeidsreglement og avtaleverket for øvrig. AKAN-retningslinjene er et supplement til arbeidsreglementet. Den ansatte som har brutt arbeidsreglementet velger selv om han vil følge AKAN-retningslinjene eller vanlig personalsaksgang.

6 Side : 6 av Frivillig akan-opplegg Ansatte som føler at de trenger hjelp til å komme ut av et økende rusmiddelbruk kan kontakte AKAN-kontakt eller helsepersonalet/bedriftshelsetjenesten, og be om at slik avtale opprettes. Ledelsen har da ikke krav på å bli informert om dette. Denne formen for AKAN-opplegg kommer i stand før brudd på arbeidsreglementet har funnet sted. Reaksjoner ved påvist rusmiddelmisbruk Ved brudd på arbeidsreglement/retningslinjene er det nærmeste overordnedes ansvar å reagere. Enhver som opptrer i påvirket tilstand skal tas ut av arbeidet snarest. Leder følger så opp med muntlige og skriftlige advarsler etter gjeldende prosedyre: 1. gangs advarsel - muntlig Ved første gangs forseelse gir nærmeste overordnede en muntlig advarsel. Advarselen følges opp med en personlig samtale med nærmeste overordnede. Den som har fått advarselen kan selv avgjøre om tillitsvalgte skal være med på samtalen. Den det gjelder blir oppfordret til å ta kontakt med AKAN-kontakt og helsepersonell/bedriftshelsetjenesten. AKAN-kontakt og helsepersonell/bedriftshelsetjenesten kan gi råd og informasjon om hva et AKAN-opplegg består i. Helsepersonell/bedriftshelsetjenesten og AKAN-kontakt orienteres muntlig om at advarsel er gitt. Hensikten med 1. gangs advarsel er å klargjøre for arbeidstakeren at arbeidsreglementet er brutt og tydeliggjøre at slik praksis ikke aksepteres av ansatte i fylkeskommunen. Hensikten er også å tilby den ansatte hjelp og klargjøre konsekvensen av gjentatte brudd på arbeidsreglementet. 2. gangs advarsel - skriftlig - konfidensiell Ved andre gangs forseelse gir nærmeste overordnede skriftlig advarsel om forholdet til arbeidstakeren med kopi til helsepersonell/bedriftshelsetjenesten, AKAN-kontakt og tillitsvalgt. Advarselen følges opp av en personlig samtale. Den ansatte kan velge om tillitsvalgte skal være med. Det gis her tilbud om å benytte fylkeskommunens AKAN-avtale og gå inn i et individuelt AKAN-opplegg med AKAN-kontakt og helsepersonell/bedriftshelsetjeneste. AKAN-opplegget settes opp av den ansatte, AKAN-kontakt og helsepersonell/bedriftshelsetjenesten i samarbeid. Behandling skal i hovedsak ikke foregå på arbeidsstedet og henvisning til egnet hjelpeapparat bør vurderes tidlig. Dersom den ansatte avslår tilbudet om AKANopplegg behandles saken videre som en vanlig personalsak. Hensikten med 2. gangs advarsel er å gi en forsterket advarsel til arbeidstakeren og å bidra til at arbeidstakeren får nødvendig hjelp slik at gjentakelse unngås.

7 Side : 7 av 3. gangs advarsel - skriftlig- konfidensiell Ved tredje gangs forseelse gir nærmeste overordnede skriftlig advarsel om forholdet til arbeidstakeren. Kopier sendes de samme personer som ved andre gangs advarsel. Nærmeste overordnede kaller inn til et møte med arbeidstakeren, AKAN-kontakt, helsepersonell/bedriftshelsetjenesten og eventuelt tillitsvalgte dersom den ansatte ønsker det. Blir AKAN-opplegget av disse fortsatt oppfattet som positivt, kan det fortsette med eventuelle justeringer. Kommer en ikke til enighet om et fortsatt AKAN-opplegg, blir saken sendt over til personalavdelingen og behandles som en vanlig personalsak. Hensikten med 3. gangs advarsel er å gi arbeidstakeren en siste mulighet til å regulere sitt misbruk slik at han/hun kan fortsette i arbeidet. Ved brudd etter 3. gangs advarsel sendes saken over til personalavdelingen og behandles som en personalsak som da kan ende med en oppsigelse av arbeidstakeren. Dersom det går mer enn to år fra en advarsel er gitt uten at det gjøres ny forseelse, betraktes en evt. ny forseelse som en førstegangs advarsel. Arbeidsgiver, AKAN-kontakt og tillitsvalgt er ansvarlig for forskriftsmessig oppbevaring av saksdokumentene. Dersom det er gått 2 år uten at ny forseelse har funnet sted, skal saksdokumentene makuleres. Individuelt akan-opplegg Dette kommer i stand etter at en arbeidstaker har brutt arbeidsreglementet og da har valgt å følge AKAN-retningslinjene. Innholdet i et individuelt AKAN-opplegg er alltid: Strukturert støtte i regi av eget arbeidsmiljø, av valgt personkontakt og nærmeste overordnede. Dette kan for eksempel være avtalte møter/samtaler med nærmeste overordnede og /eller personkontakt. Innholdet skal individuelt tilpasses og settes opp i samarbeid mellom den ansatte, AKANkontakt og helsepersonell/bedriftshelsetjenesten. Internt AKAN-opplegg kan f.eks. bestå av: personkontaktordning regelmessige samtaler/motivasjon/støtte fra AKAN-kontakt og helsepersonell/ bedriftshelsepersonell. Eksternt AKAN-opplegg kan f.eks. bestå av: poliklinisk behandling rehabilitering i behandlingsavdeling psykiatrisk hjelp/rådgiving familierådgivning

8 Side : 8 av Under utarbeidelsen av innholdet av AKAN-opplegget er det avgjørende at vedkommende selv tar aktivt del i utformingen. Det er viktig at en i denne fasen søker å klargjøre flest mulig punkter, hva som skal gjøres og hvilke konsekvenser det får når avtaler brytes. Et individuelt AKAN-opplegg skal evalueres med jevne mellomrom, for eksempel hvert kvartal. Det bør i forkant klargjøres hvordan kontroll skal kunne utøves etter at avtale er inngått. Fravær behandles etter vanlige retningslinjer i fylkeskommunen, men det bør klargjøres om den ansatte skal kunne bruke egenmeldinger evt. om sykemeldinger bare skal kunne komme fra en fast lege. Det kan avtales at kontroll kan utøves ved f.eks. urinprøve/blodprøve dersom det foreligger mistanke om misbruk. Dette må i tilfelle nedfelles i egen avtale som den ansatte godkjenner. Slik testing må da foregå i regi av helsepersonell og etter retningslinjer som er gitt av Statens helsetilsyn i rundskriv av 24. juli Alle som deltar i dette arbeidet har taushetsplikt med mindre retningslinjene selv gir hjemmel for melding.

9 vedlegg Side : 9 av Definisjoner AKAN Arbeidslivets Komite mot Alkohol og Narkomani. Denne ble opprettet i 1963 av LO og NAF (NHO) og 1 representant for staten. Komiteen er et trepartssamarbeid med 2 representanter fra LO, 2 representanter fra NHO og 1 representant fra staten. For å kunne forebygge rusmiddelproblemer blant ansatte og av hensyn til individene, arbeidsmiljøet, sikkerheten, kvaliteten og kundene/publikum, anbefales virksomhetene i Norge å supplere sitt regelverk med AKANretningslinjer. AKAN's målsetning er tosidig: Forebygge rusmiddelbruk i arbeidslivet og formidle hjelp til ansatte med rusproblemer. Troms fylkeskommune har en slik avtale. Dette innebærer at ansatte som har brutt arbeidsreglementet i forhold til rusmisbruk skal få en mulighet til å inngå et individuelt AKAN-opplegg og dermed unngå at saken i første omgang blir en personalsak. Frivillig akan-opplegg Ansatte som føler at de trenger hjelp til å komme ut av et økende rusmiddelbruk kan kontakte AKAN-kontakt eller helsepersonalet/bedriftshelsetjenesten og be om at slik avtale opprettes. Ledelsen har da ikke krav på å bli informert om dette. Denne formen for AKAN-opplegg kommer i stand før brudd på arbeidsreglementet har funnet sted. Individuelt akan-opplegg Avtale som inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne kommer som en følge av brudd på arbeidsreglementet. Utforming, planlegging og gjennomføring skjer i samarbeid mellom den enkelte ansatte, AKAN-kontakt og bedriftshelsetjenesten/helsepersonell. Hovedakan-kontakt Tillitsvalgt som oppnevnes av hovedarbeidsmiljøutvalget for 2 år med mulighet for gjenvalg etter forslag fra arbeidstaker organisasjonene. Hovedkontakten har en samordnende funksjon i forhold til de andre AKAN-kontaktene i fylkeskommunen. Akan-kontakter Tillitsvalgt som er oppnevnt av lokalt AMU og jobber med AKAN-saker og forebyggende rusarbeid på den enkelte skole/institusjon. På store institusjoner kan det også være flere AKAN-kontakter for å fordele dette ansvaret. Kontakten utnevnes for 2 år med mulighet for gjenvalg. Hovedakan-utvalg Er et underutvalg av HAMU og består av hovedkontakt, en representant fra arbeidsgiver, to representanter fra arbeidstaker, samt en representant fra HMS-seksjonen. HMS-seksjonen har sekretariatsfunksjon for hovedakan-utvalget. Funksjonstid for utvalget er to år med mulighet for forlengelse. Utvalget skal være pådriver i det forebyggende arbeidet rettet mot alle ansatte. Akan-utvalg Utvalg opprettet av lokalt AMU for å arbeide med rusforebyggende arbeid.

10 Side : 10 av Helsepersonell/bedriftshelsetjeneste Helsepersonell ved HMS-kontorene i Tromsø og Sør-Troms, bedriftshelsetjenesten på RiTø, samt de fellesordningene fylkeskommunen kjøper bedriftshelsetjeneste fra. Personkontakt Den som er i et AKAN-opplegg velger en egen personkontakt innenfor virksomheten. Personkontakten skal være til støtte og oppmuntring for arbeidstakeren først og fremst i arbeidstiden. Oppgavene ellers må utformes konkret i det enkelte opplegg. Både AKAN-kontakten og helsepersonell/bedriftshelsepersonell må godkjenne valget. Nærmeste overordnede skal holdes orientert.

11 Mal for 1. gangs skriftlig advasel Side : 11 av Til Dato 1. GANGS SKRIFTLIG ADVARSEL I HENHOLD TIL AKAN-RETNINGSLINJENE FOR BRUDD PÅ TROMS FYLKESKOMMUNES ARBEIDSREGLEMENTETS 8 Det vises til muntlig advarsel som ble gitt. På bakgrunn av at du (dato) igjen har brutt vårt arbeidsreglement ved å (konkret beskrivelse av hendelse) gis du med dette i henhold til vår AKAN-avtale en annengangs advarsel. Troms fylkeskommune har i sin AKAN-avtale forpliktet seg til å tilby deg et behandlingsopplegg. Dette utarbeides av helsepersonell/bedriftshelsepersonell og AKANkontakt i samarbeid med deg. Hensikten er at du skal få nødvendig bistand slik at arbeidsforholdet kan fortsette. I fall du ikke ønsker å benytte deg av Troms fylkeskommunes tilbud om AKAN, vil saken bli behandlet som en ordinær personalsak. Vi ber deg møte til samtale på mitt kontor (dag/tid). Etter samtalen avventer vi din avgjørelse innen (dato). Det er en fordel at tillitsvalgte er tilstede under samtalen. Med hilsen navn leder Kopi: Hovedkontakt, BHT og tillitsvalgt. NB! Troms fylkeskommune gjør oppmerksom på at advarselen er å betrakte som bortfalt etter 2 år dersom AKAN-opplegget er gjennomført uten at rusmiddelmisbruk har influert på arbeidet. BEKREFTELSE På bakgrunn av denne advarselen, velger jeg å følge AKAN-retningslinjene og inngå støtte/behandlingsavtale med bedriftshelsetjeneste og AKAN-kontaken. Navn dato

12 Side : 12 av Mal for 2. gangs skriftlig advasel Til Dato 2. GANGS SKRIFTLIG ADVARSEL I HENHOLD TIL AKAN-RETNINGSLINJENE FOR BRUDD PÅ ARBEIDSREGLEMENTET, 8, I TROMS FYLKESKOMMUNE Det vises for øvrig til tidligere muntlig advarsel (dato), og 1.gangs skriftlig advarsel (dato). Dette er altså 3. gangs advarsel i henhold til AKAN-retningslinjene i Troms fylkeskommune, og gis på bakgrunn av (konkret beskrivelse av hendelse). På denne bakgrunn blir det et møte (dato) hvor BHT, hovedkontakt, tillitsvalgte, du selv og undertegnede møter. Hensikten med møtet er å gjøre opp status og vurdere om det er hensiktsmessig å fortsette AKAN-opplegget. Dersom avtalen ikke fornyes vil saken bli oversendt personalkontoret for videre behandling. Med hilsen leder Kopi: BHT, AKAN-kontakt og tillitsvalgt Personalkontoret dersom AKAN-opplegget avsluttes Kryssreferanser Verneorganisasjonen og bedriftshelsetjeneste Eksterne referanser

13 Side : av

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09 Tvedestrand kommune Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune Sist endret 01.05.12 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Jan. 09 Vedtatt av Adm.utvalget 17. mars 09. Gjeldende fra 17. mars

Detaljer

AKAN (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)

AKAN (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) AKAN (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I RINGEBU KOMMUNE Målet med arbeidet mot rusmisbruk blant ansatte i Ringebu kommune, er å kunne

Detaljer

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK Vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2007 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER VEDRØRENDE ANSATTE MED RUSPROBLEMER I MANDAL

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14.

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Bakgrunn Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

AKAN I LARVIK KOMMUNE

AKAN I LARVIK KOMMUNE AKAN I LARVIK KOMMUNE (ARBEIDSLIVETS KOMITÉ MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI ) Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vedtatt av Hovedarbeidsutvalget 06.09.2004. Revidert 30.03.05

Detaljer

AKAN. Arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani. Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk i Tysfjord kommune (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani. Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk i Tysfjord kommune (AKAN-retningslinjer) AKAN Arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk i Tysfjord kommune (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning Arbeidslivets komité mot alkoholisme og

Detaljer

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) Vedlegg 3 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning AKAN

Detaljer

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Alta kommune Fagområde Tema Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Kvalitetssystem Utstedt av/ dato HMS AKAN Felles IK-HMS KITO 13.05.13 Versjon

Detaljer

Lund kommune. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Lund kommune. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. AKAN i Lund kommune AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Arbeidsmiløutvalget i Lund kommune opprettet 16. mai 2001 AKAN-utvalg. AKAN-utvalget har til oppgave

Detaljer

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN Retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune 1 INNLEDNING... 1 2 GRUNNSYN OG KJØREREGLER I AKAN-ARBEIDET... 1 2.1 Grunnsyn...

Detaljer

Formål. Hvordan nå målet?

Formål. Hvordan nå målet? VIKNA KOMMUNES RUSMIDDELPOLITIKK. RETNINGSLINJER FOR PERSONRETTET ARBEID MOT RUSMISBRUK. Følgende retningslinjer for personrettet arbeid mot rusmisbruk er uttrykk for Vikna kommunes rusmiddelpolitikk,

Detaljer

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden 1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden Bakgrunn for advarselen Du har brutt arbeidsreglementet ved å... (hendelsesbeskrivelse/reaksjonsgrunnlag) I samsvar

Detaljer

AKAN-RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE

AKAN-RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE AKAN-RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 9. mai 2005 Inngår i HMS-håndboken for Eigersund kommune (Winsak 02/5002 Personalreglementer, retningslinjer og instrukser i

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering ved rusmiddelbruk - AKAN-avtale for Gratangen kommune

Retningslinjer for forebygging og håndtering ved rusmiddelbruk - AKAN-avtale for Gratangen kommune Behandling i Arbeidsmiljøutvalg: Saken lagt fram i møte med forslag til innstilling. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalg: AMU vedtar retningslinjer for forebygging og

Detaljer

Retningslinjer for AKAN arbeidet

Retningslinjer for AKAN arbeidet Retningslinjer for AKAN arbeidet Hustadvika kommune Hustadvika kommune, HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN ARBEIDET VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG

Detaljer

En omfattende rusmiddelpolicy

En omfattende rusmiddelpolicy En omfattende rusmiddelpolicy Bedriften AS er en tenkt bedrift med 800 ansatte fordelt på 6 hovedavdelinger: Eksemplet Bedriften AS er utarbeidet av Akan kompetansesenter, og kan brukes som modell for

Detaljer

2. Organisering Overordnet ansvar ivaretas av arbeidsmiljøutvalget som partssammensatt overbygning. Operativt ansvar ligger i linjeorganisasjonen.

2. Organisering Overordnet ansvar ivaretas av arbeidsmiljøutvalget som partssammensatt overbygning. Operativt ansvar ligger i linjeorganisasjonen. RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I RINGEBU KOMMUNE 1. Formål Ringebu kommune arbeider for å tilby riktige tjenester, med ønsket kvalitet, gjennom effektiv ressursbruk. Uansvarlig bruk av rusmidler og annen

Detaljer

REGLEMENT FOR AKAN I OSLO KOMMUNE

REGLEMENT FOR AKAN I OSLO KOMMUNE REGLEMENT FOR AKAN I OSLO KOMMUNE Vedtatt av byrådet 19.07.2001. 1 FORMÅL, BEGREPER OG OMFANG 1.1 Formål Kommunens målsetting er at alle kommunale arbeidsmiljøer skal være rusfrie. Formålet med reglementet

Detaljer

AKAN SØRFOLD KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret

AKAN SØRFOLD KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret AKAN I SØRFOLD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014. AKANs FORMÅL OG OPPGAVER AKANs formål er å forebygge rusmiddelproblemer,

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-postadresse: vikna@vikna.kommune.no Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Grinna, Rørvik samfunnshus

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER Nr 97 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: 03.09.04 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 08 07 Side: 2 Innhold 1 Formål og bakgrunn...3 1.1 Gyldighetsområde...3 1.2

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE. Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget og vedtatt av kommunestyret.

RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE. Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget og vedtatt av kommunestyret. RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE. Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget og vedtatt av kommunestyret. 1. Retningslinjene gjelder ved påvis misbruk av alkohol og narkotika

Detaljer

RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE Vedlegg 1 RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE 1. Kommunens politikk (grunnsyn) Bruk av alkohol eller andre berusende midler

Detaljer

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN Revidert pr. desember 2013 Innledning Utenriksdepartementet er opptatt

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler)/ Forskning, Naltrekson studien AKAN hovedkontakt i 50% stilling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 2 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler) AKAN hovedkontakt i 50% stilling Egen erfaring fra arbeidsplass

Detaljer

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune HMS samarbeidsforum Juni 2012 v/inger Brønseth AKAN Opprettet i 1963 Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani. Endret navn i 2006 til Arbeidslivets kompetansesenter

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune KVALITETSSYSTEM Område: HMS Kapittel: Dokument nr.: 04.01.02 04.01.02-1 Organisasjonsnivå: Fylkesrådmannen Dokumentnavn: AKAN- håndbok Godkjent av /dato: Administrasjonsutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE Side 2 For å få en mest mulig ensartet behandling av slike saker, og som en støtte til foresatte som støter på problemet,

Detaljer

RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID. Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill

RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID. Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill Sist revider 19.januar 2016 Innholdsfortegnelse Forord 3 Akan-politikk 4 Organisering av Akan-arbeid

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

RUS OM BORD? Rusmiddelforebyggende tiltak i Fjord1. v/ Kurt Werner Holsæter personalsjef Fjord1 MRF

RUS OM BORD? Rusmiddelforebyggende tiltak i Fjord1. v/ Kurt Werner Holsæter personalsjef Fjord1 MRF RUS OM BORD? Rusmiddelforebyggende tiltak i Fjord1 v/ Kurt Werner Holsæter personalsjef Fjord1 MRF Et av tilfellene i vårt rederi, som satte spor Mannskapet avga promilleprøve da ferja la til kai i Molde

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget i Rissa Møtested: Rissa Rådhus Blåheia Møtedato: Tid: 13:30

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget i Rissa Møtested: Rissa Rådhus Blåheia Møtedato: Tid: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget i Rissa Møtested: Rissa Rådhus Blåheia Møtedato: 13.05.2016 Tid: 13:30 Forfall meldes til utvalgssekretær Veronika Aune som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet Har du fortsatt kontroll? AKAN Trondheim kommunes rus- og avhengighetspolitikk Vår rusmiddel- og avhengighetspolitikk skal virke både helsefremmende, forebyggende

Detaljer

Ny organisering av vernetjenesten 2016 alle driftsenheter

Ny organisering av vernetjenesten 2016 alle driftsenheter Ny organisering av vernetjenesten 2016 alle driftsenheter Sak: Vernetjenesten 2016 ny organisering Saksnr.: 2015/4844-12 Dato: 12.05.2016 Fra: KYV-HR/Anne Gunn Mostad/Margrethe Høybakk Til: KYV-TF v/frode

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ...

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ... Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk LO - NHO - staten Hans Ole Berg seniorrådgiver RUSMIDDELPOLITIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN EN DEL AV HMS - ARBEIDET Bedriftens renommé Sikkerhet

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen 1 Akan kompetansesenter 2013 400 oppdrag 30 åpne kurs 800 veiledningssamtaler 4 400 besøkende/mnd 85 mediesaker Alkohol Illegale rusmidler

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen v/ Karin Ask-Henriksen personaldirektør NSH konferanse 19. april 2007 Hvordan løse konflikter? En godt eksempel og en god oppskrift på konflikthåndtering Den nødvendige samtalen forberedelse gjennomføring

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid Retningslinjer om rusforebyggende ID UTS.F.2.5 Versjon 1.00 Gyldig fra 06.08.2014 Forfatter Tone Vangen Verifisert Godkjent Øystein Johannessen Side 1 av5 Retningslinjer om rusforebyggende og håndtering

Detaljer

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Prosedyre for håndtering av rusmiddelbruk i Bergen kommune

Prosedyre for håndtering av rusmiddelbruk i Bergen kommune Prosedyre for håndtering av rusmiddelbruk i Bergen kommune Saksnr: 201631674-10 Saksbehandler: Delarkiv: WMSA ESARK-0735 Innhold 1. Prosedyre... 2 2. Veileder til prosedyren - innledning... 3 3. Utfyllende

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Kapittel 4: Arbeidsmiljø og velferd

Kapittel 4: Arbeidsmiljø og velferd Kapittel 4: Arbeidsmiljø og velferd Revidert juli 2009 Innholdsfortegnelse: Arbeidsmiljø Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Meldingsrutiner ved skader og (nesten) ulykker Internkontrollsystemet Verneombudsordningen

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten»

«Gevinsten ligger i åpenheten» «Gevinsten ligger i åpenheten» Flasketuten peker på kultur! Camilla Lynne Bakkeng Fagansvarlig og seniorrådgiver, Akan kompetansesenter 1 Innhold Arbeidsplassen unik forebyggingsarena Policy som virkemiddel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.03.2009 Tid: Kl. 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Narkotikautvalget Rusfritt arbeidsmiljø Seniorrådgiver Arne Røed Simonsen Narkotikautvalget 2003-2004 I august 1999 gjennomførte Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering 1. Formål: Som alle organisasjoner har også vi i Notodden kommune en naturlig andel av konflikter. Noen ganger er disse konfliktene starten til en positiv forandring.

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet

Rusmiddeltesting i arbeidslivet Rusmiddeltesting i arbeidslivet Adgang og begrensninger til generell rusmiddeltesting Advokat Nina Melsom, NHO 20. september 2007 Bruk av rusmidler. Bruk av rusmidler i arbeidslivet kan representere risiko

Detaljer

AKAN ved Hydro i Årdal (1) 2007-10-09

AKAN ved Hydro i Årdal (1) 2007-10-09 AKAN ved Hydro i Årdal (1) 2007-10-09 Innerst i Sognefjorden, ved foten av Jotunheimen ligger Årdal. (2) 2008-10-21 Hydro i Årdal Årdalstangen Øvre Årdal Hydro har 2 fabrikkområder i Årdal, avstand mellom

Detaljer

1. REGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNES HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG (HAMU)

1. REGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNES HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG (HAMU) 1. REGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNES HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG (HAMU) Oppdatert 19. mars 2013. 1 VALG OG SAMMENSETNING Oppland fylkeskommunes hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) består av 8 medlemmer, med

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no 1 Hva er Akan? Akan kompetansesenter Partenes verktøy for forebyggende arbeid i praksis Akan-modellen En modell for å forebygge

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 01.12.2016 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 2/16: AKAN ARBEIDET I SKAUN KOMMUNE AKAN BROSJYRE Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILLAVHENGIGHET OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILLAVHENGIGHET OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILLAVHENGIGHET OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN Gjeldende fra 1.1.2017 Innledning Utenrikstjenesten vil forebygge

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID Dok.id.: 1.2.2.1.5.1 Prøvetidsreglement Utgave: 1.01 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 20.10.2016 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID Side

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Hva vil det si å være en AKANbedrift?

Hva vil det si å være en AKANbedrift? Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Hva vil det si å være en AKANbedrift? Loen, 21.10.10 Hans Ole Berg seniorrådgiver 1 Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus. Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng

Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus. Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng 1 Eiere: Akan kompetansesenter partenes verktøy Referanseråd: Akan

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Handlingsplan mot seksuell trakassering (for elever og ansatte)

Handlingsplan mot seksuell trakassering (for elever og ansatte) SBTLD-S Handlingsplan mot seksuell trakassering Utgave: 2.00 Skrevet av: Bente G.Svenning Gjelder fra: 07.02.2015 Godkjent av: Snorre Bråthen Kvaløya videregående skole Nedre Storvollen 75 9104 Kvaløya

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET REN RENDALEN KOMMUNE Møtested: Kommunehuset - kommunestyresalen Møtedato: 17.02.2009 Tid: 10:30 - kl. 13:30 MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Ingunn M. Lervik

Detaljer

Oppbygging av presentasjonen

Oppbygging av presentasjonen Konflikthåndtering Oppbygging av presentasjonen Konfliktløsning Konflikthåndtering Retningslinjer i Utdanningsforbundet Rolleavklaring Lov- og avtaleverk Grunnleggende om konflikter Hva slags forhold har

Detaljer

AKAN og BHT s rolle, rusmiddeltesting. Disposisjon:

AKAN og BHT s rolle, rusmiddeltesting. Disposisjon: AKAN og BHT s rolle, rusmiddeltesting. Disposisjon: Oslo universitetssykehus AKAN-tall i typisk BHT Helsetilsynet, nøkkeltall AKAN + BHT = Sant? HR, ledere og AKANkontakt(-er) AKANavtale dette bør med

Detaljer