RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER Nr 97

2 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 1 Rev. dato: Side: 2 Innhold 1 Formål og bakgrunn Gyldighetsområde Definisjoner Prinsipper og ansvar Tilbud om hjelp uten brudd på arbeidsreglement Tilbud om hjelp pga. brudd på arbeidsreglementet Personaladministrative reaksjoner ved disiplinært brudd Leverandører Bedriftshelsetjenestens oppgaver Personalavdelingens oppgaver AKAN-utvalgets oppgaver Hovedkontaktens oppgaver Personkontaktens oppgaver Flytdiagram for administrasjon av AKAN-saker Rusproblemer og offshore helseerklæring Referanser...9

3 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 1 Rev. dato: Side: 3 1 Formål og bakgrunn Retningslinjene er utformet for å forebygge misbruk av rusmidler i medlemsbedriftene, og for å sikre en rettferdig, konsistent og konsekvent håndtering av ansatte med rusmiddelproblemer. Det anbefales at retningslinjene drøftes av ledelsen og de ansattes representanter, og at det oppnås enighet om hvordan retningslinjene skal praktiseres i den enkelte bedrift. OLF og NR støtter prinsippene som er etablert av Arbeidslivets komité for alkohol og narkomani (AKAN) 1, og anbefaler medlemsbedriftene å opprette egne AKAN-utvalg som rapporterer til bedriftens Arbeidsmiljøutvalg. I tillegg til generelt arbeid med problemstillinger knyttet til alkohol og narkomani, bør utvalget medvirke til at sykemeldte tidligst mulig får tilrettelagt for individuell omplassering eller rehabilitering. Utvalget skal ha representanter fra ledelsen, de ansatte og bedriftshelsetjenesten. Retningslinjene for AKAN-utvalg gis ut av AKAN-sekretariatet. Retningslinjene er utarbeidet av OLF og NR. De omfatter ikke den kontroll som utøves av offentlig myndighet. Med denne anbefalingen vil vi gi en praktisk veiledning innen rammen av gjeldende rett. 1.1 Gyldighetsområde OLF og NR anbefaler at retningslinjen legges til grunn i medlemsbedriftene og hos leverandører og underleverandører. 1.2 Definisjoner Med rusmiddelmisbruk menes a) bruk av alkohol i et slikt omfang at det får helsemessige konsekvenser eller påvirker arbeidsevnen, b) bruk av illegale narkotika, eller c) bruk av narkotiske eller rusgivende medikamenter utover det som er ordinert av lege. Med abstinens menes de fysiske og psykiske plager som oppstår når kroppen ikke lenger får de rusmidler den har blitt avhengig av. Med AKAN menes Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani. Med AKAN-opplegg menes AKAN-utvalg, Hovedkontakt og Personkontakt. En AKAN-avtale er en forpliktende avtale mellom den ansatte og bedriften. Med nærmeste overordnede menes den ansattes leder på arbeidsstedet. 1 Arbeidslivets komité for alkohol og narkomani ble etablert i 1963 og er et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og Staten ved Rusmiddeldirektoratet.

4 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 1 Rev. dato: Side: 4 Med linjeleder menes den ansattes personalansvarlige leder. Med attføringsutvalg menes et utvalg som rapporterer til bedriftens Arbeidsmiljøutvalg, og som har til formål å bistå ansatte som på grunn av sykdom, skade eller sosiale forhold har problemer med å fungere på sin arbeidsplass. Attføringsutvalget skal være et rådgivende og koordinerende organ for bedrifter i attføringssaker. 2 Prinsipper og ansvar Enhver ansatt og leder har et ansvar for at medarbeidere som viser tegn på rusmiddelmisbruk blir identifisert og tilbudt hjelp. I samsvar med etablert AKAN-opplegg skal vedkommende kunne fortsette i bedriften så lenge den inngåtte AKAN-avtale etterleves. Besittelse eller bruk av illegale narkotiske stoffer, og narkotiske eller rusgivende medikamenter som ikke er ordinert av lege, er forbudt og skal få disiplinære konsekvenser for den ansatte, iht. bedriftens arbeidsreglement. Salg og distribusjon på arbeidsstedet, eller mens den ansatte er i selskapets tjeneste, er ikke akseptabelt. I særlig alvorlige tilfelle, og når arbeidsreglementet gir hjemmel for det, kan bedriften velge å behandle saken som en disiplinærsak uten å følge AKAN-retningslinjene. 2.1 Tilbud om hjelp uten brudd på arbeidsreglement Hvis et mulig rusmiddelmisbruk avdekkes av linjeleder, kolleger eller familiemedlemmer, eller under helsekontroll/konsultasjon, og under forutsetning av at det mulige misbruket ikke representerer et brudd på arbeidsreglementet, er forholdet å betrakte som et helseproblem og ikke som et disiplinærbrudd. Bedriftshelsetjenesten (BHT) vil gi tilbud om hjelp ut fra denne forutsetning. Håndtering av slike saker i BHT gjøres i overensstemmelse med behandling av konfidensielle opplysninger; i henhold til helsepersonellovens bestemmelser. Ansatte må selv ta initiativ overfor kollegaer/linjeleder hvis disse ønskes involvert i sakens videre gang. Den ansatte blir gjort oppmerksom på sitt mulige problem på grunnlag av: referanse til totalkonsum (avdekket gjennom f.eks. kartlegging eller samtale) resultatet av kliniske undersøkelser eller blodprøver bekymring for personens helsetilstand Ved rusmiddelproblem uten brudd på arbeidsreglementet, bør bedriften via bedriftshelsetjenesten tilby: motivasjon for reduksjon og endring i drikkemønster/rusbruk individuell oppfølging gjennom samtale, med regelmessige avtaler klinisk undersøkelse, som også omfatter blodprøve/urinprøve henvisning til A-klinikk eller annen institusjon, psykolog/psykiater

5 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 1 Rev. dato: Side: Tilbud om hjelp pga. brudd på arbeidsreglementet Ved brudd på arbeidsreglementet skal linjeleder konfrontere den ansatte med de funn og observasjoner som er gjort, for eksempel: vedkommende møter beruset/bedøvet frem til arbeidssted, heliport eller kurssted mistanke om inntak av berusende/bedøvende midler i arbeidstiden abstinens med konsekvens for arbeidet storforbruk utenom arbeidstid med konsekvens for arbeidet markering på klær av hund, eller funn av utstyr Mistanke skal begrunnes med referanse til linjeleder selv, eller andre navngitte personer, som kan ha kontaktet linjeleder/personalavdeling. Ved mistanke om beruselse på arbeidet, kan linjeleder anmode om, og den ansatte kreve, å få utført en rusmiddeltest. Slik testing skal utføres iht. prosedyrene i [2]. Hvis arbeidstakeren nekter å la seg teste selv om bedriften hevder at det foreligger begrunnet mistanke om rusmiddelpåvirkning i arbeidstiden, skal det automatisk gis en advarsel, og det skal dokumenteres at slik advarsel er gitt. Se for øvrig OLF og NR`s Retningslinjer for alkohol og narkotika testing 2.3 Personaladministrative reaksjoner ved disiplinært brudd De personaladministrative reaksjoner som gjøres gjeldende ved beruselse eller abstinens i arbeidstiden, skal være beskrevet i bedriftens arbeidsreglement eller andre styrende dokumenter i bedriften. Den enkelte bedrift må selv velge hvilke regler som skal gjelde, men det er en forutsetning at reaksjonsformen er dokumentert, forutsigbar og kjent av alle ansatte. Dette avsnittet beskriver noen mulige reaksjonsformer. Det forutsettes at bedriften har etablert et eget AKAN-utvalg. Ved første gangs beruselse eller abstinens i tilknytning til arbeidet skal linjeleder normalt gi en advarsel, og gjøre rede for konsekvensene ved gjentatt mistanke slik det fremgår av bedriftens arbeidsreglement. Advarselen kan være skriftlig eller muntlig, og det må dokumenteres at slik advarsel er gitt. Arbeidstaker skal vises bort fra arbeidsstedet. Ovennevnte gjelder med mindre mistanken kan avkreftes. Bedriftens arbeidsreglement vil kunne kreve at det skal inngås en AKAN-avtale på grunnlag første gangs beruselse eller abstinens i tilknytning til arbeidet, og beskrive hvilke konsekvenser det får for den ansatte dersom denne avtalen blir brutt. Kopi av advarselen sendes bedriftshelsetjenesten og leder i personalavdelingen. Ved gjentatt mistanke, og under forutsetning av at bedriftens arbeidsreglement ikke angir strengere reaksjonsformer, bør nærmeste overordnede gi en skriftlig advarsel. Mistanken må være bekreftet. Kopi av advarselen sendes linjeleder (hvis dette ikke er den ansattes nærmeste overordnede), bedriftshelsetjenesten, den ansattes tillitsvalgtrepresentant i AKAN-utvalget, hovedkontakten og personalavdelingen, som pålegger vedkommende å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten. Linjeleder bør i samarbeid med bedriftshelsetjenesten gi tilbud om AKAN-avtale. Hvis den ansatte ikke ønsker å inngå AKAN-avtale, må forholdet vurderes i henhold til bedriftens arbeidsreglement, og behandles som en ordinær disiplinærsak.

6 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 1 Rev. dato: Side: 6 Ved Ytterligere mistanke bør bedriften vurdere oppsigelse med mindre den ansatte godtar behandling. Mistanken må være bekreftet, og forholdet må dokumenteres. Ansatte må pålegges å akseptere et behandlingsopplegg med AKAN-kontrakt for at arbeidsforholdet skal kunne opprettholdes. Oppsigelse behandles iht arbeidsmiljølovens bestemmelser, Hovedavtalen og bedriftens retningslinjer. Oppsigelsessaker i forbindelse med rusmiddelmisbruk skal fremlegges for bedriftens attføringsutvalg før det tas endelig avgjørelse. Påtale og reaksjon vis-à-vis ansatte skal skje fra personalavdeling og linjeleder. For utreise til sokkelen vises det til OLF og NR`s Retningslinjer for håndtering av personell på utreise fra helikopterterminal og forsyningsbaser ved mistanke om rusmiddelpåvirkning [2]. Denne reaksjonsformen endrer ikke bedriftens rett til å iverksette andre reaksjonsformer ihht gjeldende rett. 2.4 Leverandører Ved mistanke om beruselse eller abstinens hos leverandørpersonell, bør vedkommende vises bort av nærmeste overordnede, og leverandørselskapet informeres. Den videre oppfølging av arbeidstakeren hos leverandøren skal gjennomføres etter de samme prinsipper som beskrevet over, med mindre utleieselskapets arbeidsreglement forutsetter noe annet. 2.5 Bedriftshelsetjenestens oppgaver Bedriftshelsetjenesten skal formidle nødvendig informasjon til misbrukeren, utarbeide behandlingsopplegg, og følge opp at avtalt behandlingsopplegg og ettervern overholdes. Hensynet til konfidensialitet skal ivaretas slik det fremgår i Lov om Helsepersonell. Bedriftshelsetjenesten skal videre være rådgiver for linjeledelsen, og arbeide med forebyggende tiltak mot rusmiddelmisbruk. 2.6 Personalavdelingens oppgaver Personalavdelingen eller tilsvarende enhet bør kartlegge, og om mulig finne frem til alternative stillinger i bedriften dersom dette er påkrevet, midlertidig eller permanent. Man bør også undersøke mulighetene for å få offentlig støtte, og eventuelt se på muligheten for lån fra bedriften, dersom ansatte har problemer med å finansiere et eksternt rehabiliteringsopplegg. Personalavdelingen skal sikre at personkontakt er utnevnt dersom dette kreves, og at det foreligger dokumentasjon for hendelser og advarsler i arbeidstakerens personalmappe. 2.7 AKAN-utvalgets oppgaver AKAN-utvalget er et rådgivende organ, som skal bidra til at den ansattes rettigheter blir ivaretatt i samsvar med arbeidsmiljøloven og retningslinjene i dette dokument. Utvalget skal

7 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 1 Rev. dato: Side: 7 videre bidra til forebyggende og opplysende arbeid, og bidra til å identifisere og løse rusmiddelrelaterte saker. AKAN-utvalget utnevner hovedkontakt, og sørger for at utvalgets medlemmer undertegner taushetserklæring. Utvalget skal også sørge for at oppsigelsessaker i forbindelse med rusmiddelmisbruk blir fremlagt for attføringsutvalget før det tas endelig avgjørelse. Enkeltsaker bør behandles i et arbeidsutvalg som har sitt utspring fra AKAN-utvalget. Arbeidsutvalget innkaller den ansatte til møte. Linjeleder skal delta. Lederen i personalavdelingen bør også delta. 2.8 Hovedkontaktens oppgaver Hovedkontakten som utnevnes av AKAN-utvalget, står sentralt i AKAN arbeidet, virker som førstekontakt, og samarbeider med den ansatte, bedriftshelsetjenesten og eventuell personkontakt. Personkontakten utnevnes av hovedkontakten når dette er aktuelt. Hovedkontakten har sammen med bedriftshelsetjenesten ansvaret for hjelpetilbudet. 2.9 Personkontaktens oppgaver Bedriften kan velge å benytte en personkontakt, slik det fremgår av AKANs retningslinjer. Personkontakten utnevnes av hovedkontakten. Personkontakten skal være til støtte for den ansatte, bør bo i klientens nærmiljø, og fortrinnsvis være ansatt i bedriften. Ansatte kan selv foreslå sin personkontakt, men vedkommende skal godkjennes av hovedkontakten. Det kan også etableres kontakt med hjelpeapparat i den ansattes bostedsområde.

8 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 1 Rev. dato: Side: 8 Flytdiagram for administrasjon av AKAN-saker Avdekket behov for avvenning uten at det foreligger brudd på arbeidsreglementet Bedriftshelsetjenesten Frivillig hjelp til avvenning AKAN-avtale (Behandlingskontrakt) AKAN-utvalg Bedriftshelsetjenesten Første gangs forseelse Advarsel gis av linjeleder i samråd med nærmeste overordnede. Det skal dokumenteres at slik advarsel er gitt. Kopi av advarselen sendes Bedriftshelsetjenesten og leder i personalavdelingen. Andre gangs forseelse* Skriftlig advarsel gis av nærmeste overordnede. Det dokumenteres skriftlig at slik advarsel er gitt. Kopi av advarselen sendes Bedriftshelsetjenesten, leder i personalavdelingen, den ansattes tillitsvalgtrepresentant i AKAN-utvalget, og hovedkontakten. Alternative valg for den ansatte Tillitsvalgtrepresentant Medisinsk Ledelsesrepresentant Behandlingsavtale Hovedkontakt Bedriftshelsetjenesten AKAN-sekretær Ved mislykket behandling skal det gis melding til linjeleder fra Utvalget. Linjeleder informerer personalavdelingen. Personalavdelingen behandler forholdet som en disiplinærsak Ved påtale om rusmiddelmisbruk skal den som utsteder advarsel forsikre seg om at den ansatte er kjent med muligheten til å få hjelp i bedriften. Eventuell behandling og AKAN-avtale bygger på frivillighet. * Bedriftens arbeidsreglement eller annen styrende dokumentasjon i bedriften bør beskrive hvilke reaksjonsformer som kommer til anvendelse, og om et AKAN tilbud skal gis den ansatte. Bedriften kan velge å gi den ansatte muligheten til en ny start, og slette tidligere advarsler, etter en fastsatt periode uten disiplinære reaksjoner, og etter utløpet av AKAN-avtalen.

9 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 1 Rev. dato: Side: 9 3 Rusproblemer og offshore helseerklæring Alkoholisme og narkomani er tilstander som medfører at helsekrav ikke anses oppfylt. Det vises til "Forskrift om Helsekrav i Petroleumsvirksomheten" 13, med vurdering etter 2 og 12. Mistanke om rusmisbruk må avklares gjennom: samtale klinisk undersøkelse som innebærer blod-/urinprøve. Dersom det foreligger et rusproblem, skal den ansatte tilbys hjelp/behandling i henhold til dette dokument. Arbeidstakeren skal midlertidig kjennes udyktig for offshore tjeneste, og om mulig skaffes passende arbeid på land. Informasjon om midlertidig udyktighet går til: Statens Helsetilsyn, Kontinentalsokkelkontoret Linjeleder Personalsjef For referanser, se [3]. 4 Referanser [1] Arbeidsmiljølovens 2-1 (Arbeidsgivers plikter), 2-2 (Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere), 2-3 (Arbeidstakers medvirkningsplikt) og (Avskjed). [2] OLFs Retningslinjer for håndtering av personell på utreise fra helikopterterminal og forsyningsbaser ved mistanke om rusmiddelpåvirkning. [3] Lov om helsepersonell m.v. av 1999, Kap V (Taushetsplikt og opplysningsrett). Forskrifter om helsekrav for personer i petroleumsvirksomhet, Rammeforskriften 1, Aktivitetsforskriften 3. [4] OLFs Retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalen, Retningslinje nr 003. [5] AKANs hjemmeside,

10 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 1 Rev. dato: Side: 10 Standard AKAN-avtale Målsetting: Den ansatte som erkjenner misbruk av rusmidler og frivillig deltar i, og følger det behandlingsog ettervernopplegget som er fastsatt, skal kunne få beholde sitt arbeid i selskapet. Betingelser: 1. Jeg forplikter meg til å gå inn i det behandlingsopplegget som Bedriftshelsetjenesten, AKAN-utvalget og Hovedkontakten i fellesskap avtaler i egen tilleggsavtale. 2. Ved sykefravær vil jeg umiddelbart personlig informere Bedriftshelsetjenesten, uansett sykdomsårsak. 3. Behov for behandling skal ivaretas eller foreskrives av primærlege. Medfører dette sykemelding skal denne utskrives av samme lege. 4. Dersom deler av AKAN-opplegget medfører behandling av annen lege eller institusjon, er jeg innforstått med at Bedriftshelsetjenesten skal holdes løpende orientert om utviklingen. 5. Jeg er inneforstått med at retten til bruk av egenmelding faller bort i avtaletiden, 2 år fra dags dato. Dette kan forlenges dersom Bedriftshelsetjenesten finner det nødvendig. 6. Jeg godtar at behandlingen kan omfatte kontakt med hjemmet og nærmeste pårørende. 7. Jeg godtar at min nærmeste overordnede er orientert om at jeg er med i AKAN-opplegget i bedriften. 8. Bedriftslegen vil melde fra til linjeleder dersom behandling ikke blir fulgt opp eller mislykkes. 9. Jeg er kjent med selskapets retningslinjer for misbruk og ulovlig besittelse av rusmidler, og mulige konsekvenser ved avtalebrudd. Sted: Dato: Underskrift arbeidstaker: Underskrift leder med personalansvar: Godkjenning Bedriftshelsetjenesten:

11 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 1 Rev. dato: Side: 11 Individuell AKAN-avtale Følgende individuelle AKAN-opplegg er avtalt som nevnt nedenfor: Involverte enheter/personer Hovedkontakt: Primærlege: Bedriftslege/bedriftssykepleier: Linjeleder: Personalkontakt: Personalenhet: Tilpassede aktiviteter Se vedlagt tipsliste. Andre forhold Sted: Dato: Underskrift arbeidstaker: Underskrift leder hovedkontakt: Underskrift bedriftslege:

12 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 1 Rev. dato: Side: 12 Momenter som bør avklares nærmere ved et AKAN-opplegg Mer detaljert om evaluering: Hvor ofte (og når)? Hvem innkaller til ekstraordinære møter? Prøvetaking Rutiner ved fravær: Hvem skal ha melding - innen klokken? Hjemmebesøk - i tilfelle av hvem? Bruk av egenmelding? Kontakt ved langvarig sykdomsfravær - av hvem? Oppfølging under ferier/fridager Osv. Kontakt med eksterne behandlere: Hvem skal være kontaktperson? Hvem skal følge opp arbeidstageren før, under og etter behandlingen? Samarbeid og informasjon: Hvem skal få vite hva, og når? Samarbeidsrutiner Oppfølgingsoppgaver og roller: Arbeidstakeren selv Nærmeste leder Hovedkontakt Verne- og helsepersonalet Personkontakt Brudd på avtalen: Ansatte må nøye informeres om hva som regnes som brudd på AKAN-avtalen og hvilke konsekvenser et slikt brudd vil få for ansettelsesforholdet.

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) Vedlegg 3 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning AKAN

Detaljer

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09 Tvedestrand kommune Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune Sist endret 01.05.12 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Jan. 09 Vedtatt av Adm.utvalget 17. mars 09. Gjeldende fra 17. mars

Detaljer

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK Vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2007 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER VEDRØRENDE ANSATTE MED RUSPROBLEMER I MANDAL

Detaljer

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN Retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune 1 INNLEDNING... 1 2 GRUNNSYN OG KJØREREGLER I AKAN-ARBEIDET... 1 2.1 Grunnsyn...

Detaljer

098 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR

098 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR 098 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR REAKSJONSFORMER PÅ HELIKOPTER- TERMINALENE VED MISTANKE OM PÅVIRKNING ELLER BESITTELSE AV RUSMIDLER Originalversjon Nr.: 098 Etablert: 03.09.04 Revisjon

Detaljer

AKAN I LARVIK KOMMUNE

AKAN I LARVIK KOMMUNE AKAN I LARVIK KOMMUNE (ARBEIDSLIVETS KOMITÉ MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI ) Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vedtatt av Hovedarbeidsutvalget 06.09.2004. Revidert 30.03.05

Detaljer

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Alta kommune Fagområde Tema Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Kvalitetssystem Utstedt av/ dato HMS AKAN Felles IK-HMS KITO 13.05.13 Versjon

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering ved rusmiddelbruk - AKAN-avtale for Gratangen kommune

Retningslinjer for forebygging og håndtering ved rusmiddelbruk - AKAN-avtale for Gratangen kommune Behandling i Arbeidsmiljøutvalg: Saken lagt fram i møte med forslag til innstilling. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalg: AMU vedtar retningslinjer for forebygging og

Detaljer

AKAN-RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE

AKAN-RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE AKAN-RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 9. mai 2005 Inngår i HMS-håndboken for Eigersund kommune (Winsak 02/5002 Personalreglementer, retningslinjer og instrukser i

Detaljer

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14.

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Bakgrunn Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden 1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden Bakgrunn for advarselen Du har brutt arbeidsreglementet ved å... (hendelsesbeskrivelse/reaksjonsgrunnlag) I samsvar

Detaljer

Gjelder fra: 13.04.1999

Gjelder fra: 13.04.1999 Troms fylkeskommune Retningslinjer for rusforebyggende arbeid Utgave: 1.00 Skrevet av: WAN Gjelder fra:.04.1999 Godkjent av: Hovedarbeidsmiljøutvalget sak 10/99 Dok.id.: 1.2.2.2.9.2 Dok.type: Generelt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE. Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget og vedtatt av kommunestyret.

RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE. Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget og vedtatt av kommunestyret. RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE. Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget og vedtatt av kommunestyret. 1. Retningslinjene gjelder ved påvis misbruk av alkohol og narkotika

Detaljer

RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE Vedlegg 1 RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE 1. Kommunens politikk (grunnsyn) Bruk av alkohol eller andre berusende midler

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler)/ Forskning, Naltrekson studien AKAN hovedkontakt i 50% stilling

Detaljer

En omfattende rusmiddelpolicy

En omfattende rusmiddelpolicy En omfattende rusmiddelpolicy Bedriften AS er en tenkt bedrift med 800 ansatte fordelt på 6 hovedavdelinger: Eksemplet Bedriften AS er utarbeidet av Akan kompetansesenter, og kan brukes som modell for

Detaljer

RUS OM BORD? Rusmiddelforebyggende tiltak i Fjord1. v/ Kurt Werner Holsæter personalsjef Fjord1 MRF

RUS OM BORD? Rusmiddelforebyggende tiltak i Fjord1. v/ Kurt Werner Holsæter personalsjef Fjord1 MRF RUS OM BORD? Rusmiddelforebyggende tiltak i Fjord1 v/ Kurt Werner Holsæter personalsjef Fjord1 MRF Et av tilfellene i vårt rederi, som satte spor Mannskapet avga promilleprøve da ferja la til kai i Molde

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet

Rusmiddeltesting i arbeidslivet Rusmiddeltesting i arbeidslivet Adgang og begrensninger til generell rusmiddeltesting Advokat Nina Melsom, NHO 20. september 2007 Bruk av rusmidler. Bruk av rusmidler i arbeidslivet kan representere risiko

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN Revidert pr. desember 2013 Innledning Utenriksdepartementet er opptatt

Detaljer

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune HMS samarbeidsforum Juni 2012 v/inger Brønseth AKAN Opprettet i 1963 Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani. Endret navn i 2006 til Arbeidslivets kompetansesenter

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune KVALITETSSYSTEM Område: HMS Kapittel: Dokument nr.: 04.01.02 04.01.02-1 Organisasjonsnivå: Fylkesrådmannen Dokumentnavn: AKAN- håndbok Godkjent av /dato: Administrasjonsutvalget

Detaljer

REGLEMENT FOR AKAN I OSLO KOMMUNE

REGLEMENT FOR AKAN I OSLO KOMMUNE REGLEMENT FOR AKAN I OSLO KOMMUNE Vedtatt av byrådet 19.07.2001. 1 FORMÅL, BEGREPER OG OMFANG 1.1 Formål Kommunens målsetting er at alle kommunale arbeidsmiljøer skal være rusfrie. Formålet med reglementet

Detaljer

099 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting. Original versjon

099 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting. Original versjon 099 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting Original versjon Nr: 099 Etablert: 03.09.2004 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.08.2015 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID. Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill

RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID. Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill Sist revider 19.januar 2016 Innholdsfortegnelse Forord 3 Akan-politikk 4 Organisering av Akan-arbeid

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Narkotikautvalget Rusfritt arbeidsmiljø Seniorrådgiver Arne Røed Simonsen Narkotikautvalget 2003-2004 I august 1999 gjennomførte Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake PROSJEKTBESKRIVELSE Aktiv og Trygt Tilbake - Et prøve- og samarbeidsprosjekt for sykemeldte ansatte og ansatte som helt eller delvis står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet er på initiativ fra Mandal

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid Retningslinjer om rusforebyggende ID UTS.F.2.5 Versjon 1.00 Gyldig fra 06.08.2014 Forfatter Tone Vangen Verifisert Godkjent Øystein Johannessen Side 1 av5 Retningslinjer om rusforebyggende og håndtering

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE!

DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE! HANDLINGSPLAN MOT RUS DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE! Innledning Samisk videregående skole og reindriftsskole/sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla SVSRS vil vektlegge

Detaljer

Informasjon om. pasientrettigheter

Informasjon om. pasientrettigheter Informasjon om pasientrettigheter Til våre pasienter og deres pårørende: Dersom du får tilbud om og velger å ta imot helsehjelp, har du rettigheter etter Lov om pasient - og brukerrettigheter. Loven skal

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ...

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ... Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk LO - NHO - staten Hans Ole Berg seniorrådgiver RUSMIDDELPOLITIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN EN DEL AV HMS - ARBEIDET Bedriftens renommé Sikkerhet

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen v/ Karin Ask-Henriksen personaldirektør NSH konferanse 19. april 2007 Hvordan løse konflikter? En godt eksempel og en god oppskrift på konflikthåndtering Den nødvendige samtalen forberedelse gjennomføring

Detaljer

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune.

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune. ARBEIDSREGLEMENTET Vedtatt av Partssammensatt utvalg (PSU) 22. 05. 2012 - sak 8/12 Erstatter/endrer reglement vedtatt av PSU 11. 12. 2007 Bilag 4b 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansatte i

Detaljer

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet Har du fortsatt kontroll? AKAN Trondheim kommunes rus- og avhengighetspolitikk Vår rusmiddel- og avhengighetspolitikk skal virke både helsefremmende, forebyggende

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no 1 Hva er Akan? Akan kompetansesenter Partenes verktøy for forebyggende arbeid i praksis Akan-modellen En modell for å forebygge

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2009 Saksnr.

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune

Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune 1. MÅLSETTING Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune Sirdal kommunes målsetting på dette området er som følger: Ansatte i Sirdal Kommune skal

Detaljer

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Rus og førerkort - helsekrav Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Forskriftens krav Alle klasser: Vedlegg 1 2 nr. 5 jf. 3 og 4:

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1...

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1... Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk NHO LO STATEN STYRET NHO - LO - SIRUS AKAN

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen 1 Akan kompetansesenter 2013 400 oppdrag 30 åpne kurs 800 veiledningssamtaler 4 400 besøkende/mnd 85 mediesaker Alkohol Illegale rusmidler

Detaljer