Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 2/16: AKAN ARBEIDET I SKAUN KOMMUNE AKAN BROSJYRE Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Jon P. Husby ordfører

2 SAKSPAPIRER Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sakliste 2/16: AKAN ARBEIDET I SKAUN KOMMUNE AKAN BROSJYRE

3 Sak 2/16 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 2/16 Arkivkode: Arkivsaksnr: 16/2498 Saksbehandler: Helen Hol Saksnummer Utvalg Møtedato 7/16 Arbeidsmiljøutvalget /16 Administrasjonsutvalget SAKEN GJELDER: AKAN ARBEIDET I SKAUN KOMMUNE AKAN BROSJYRE RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken tas til orientering SAKSDOKUMENTER: - AKAN brosjyre - Veiledning for AKAN arbeidet - Retningslinjer for alkohol- og narkotikaspørsmål for ansatte i Skaun kommune SAKSFRAMLEGG: Mål for AKAN-arbeidet i Skaun kommune er et rusfritt arbeidsmiljø i alle kommunale enheter. Arbeidsmiljøet skal være fritt for pengespill i alle kommunale enheter og arbeidstakere som har rusproblemer eller problemer med spilleavhengighet skal få bistand til å mestre sine problemer slik at de kan fortsette å være i arbeid. Skaun kommune ønsker et arbeidsmiljø som åpent kan diskutere holdninger til rusmiddelbruk og spilleavhengighet i tilknytning til arbeid og som gir grunnlag for å forebygge skadevirkninger av rusmisbruk og spilleavhengighet. Kommunen vil gjøre det mulig å gripe inn overfor og veilede personer som har begynnende problemer i forhold til rusmidler og spilleavhengighet. Kommunen skal også bistå personer med alvorlig misbruksproblem på en slik måte at de kan beholde jobben og arbeide seg ut av sitt misbruk. Organisering: av AKAN arbeidet: Rusmiddelproblematikk og spilleavhengighet er en del av HMS og inngår som en del av internkontrollen ved den enkelte enhet.

4 Sak PS 2/16 Arbeidet er forankret i Arbeidsmiljølovens 1-1, i Skaun kommune sine etiske retningslinjer og personalreglement. I Skaun kommune er arbeidet mot rusmidler og spilleavhengighet lagt opp etter modell fra AKAN-sekretariatet, med AKAN-utvalg og AKAN-kontakt(er). For å bidra til økt fokus og åpenhet rundt rusmiddelproblematikk og spilleavhengighet på arbeidsplassen, har Skaun kommune utarbeidet en brosjyre der kommunens AKAN arbeid presenteres og det gis informasjon om hvordan eventuelle utfordringer kan håndteres. ØKONOMISK VURDERING: Kostnadene dekkes innenfor vedtatte budsjettrammer Side 3 av 3

5 Arkivsaksnr.:16/2498 SAKEN GJELDER: AKAN ARBEIDET I SKAUN KOMMUNE AKAN BROSJYRE RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken tas til orientering SAKSDOKUMENTER: -AKAN brosjyre -Veiledning for AKAN arbeidet -Retningslinjer for alkohol- og narkotikaspørsmål for ansatte i Skaun kommune SAKSFRAMLEGG: Mål for AKAN-arbeidet i Skaun kommune er et rusfritt arbeidsmiljø i alle kommunale enheter. Arbeidsmiljøet skal være fritt for pengespill i alle kommunale enheter og arbeidstakere som har rusproblemer eller problemer med spilleavhengighet skal få bistand til å mestre sine problemer slik at de kan fortsette å være i arbeid. Skaun kommune ønsker et arbeidsmiljø som åpent kan diskutere holdninger til rusmiddelbruk og spilleavhengighet i tilknytning til arbeid og som gir grunnlag for å forebygge skadevirkninger av rusmisbruk og spilleavhengighet. Kommunen vil gjøre det mulig å gripe inn overfor og veilede personer som har begynnende problemer i forhold til rusmidler og spilleavhengighet. Kommunen skal også bistå personer med alvorlig misbruksproblem på en slik måte at de kan beholde jobben og arbeide seg ut av sitt misbruk. Organisering: av AKAN arbeidet: Rusmiddelproblematikk og spilleavhengighet er en del av HMS og inngår som en del av internkontrollen ved den enkelte enhet. Arbeidet er forankret i Arbeidsmiljølovens 1-1, i Skaun kommune sine etiske retningslinjer og personalreglement. I Skaun kommune er arbeidet mot rusmidler og spilleavhengighet lagt opp etter modell fra AKAN-sekretariatet, med AKAN-utvalg og AKAN-kontakt(er). For å bidra til økt fokus og åpenhet rundt rusmiddelproblematikk og spilleavhengighet på arbeidsplassen, har Skaun kommune utarbeidet en brosjyre der kommunens AKAN arbeid presenteres og det gis informasjon om hvordan eventuelle utfordringer kan håndteres. ØKONOMISK VURDERING: Kostnadene dekkes innenfor vedtatte budsjettrammer

6 AKAN i Skaun kommune ARBEID MOT RUS OG AVHENGIGHET

7 Skaun kommunes rus- og avhengighetspolitikk Skaun kommunes mål for arbeidet HELSEFREMMENDE Å SKAPE ET GRUNNLAG FOR FOREBYGGING AV RUSMISBRUK OG AVHENGIGHET HJELPENDE Vi skal gi ansatte som har eller er i ferd med å utvikle rus- eller avhengighetsproblem et tilbud om hjelp til å mestre dette slik at de fortsatt kan være i arbeid. Hvem har ansvaret? Den enkelte arbeidstaker har selv et ansvar for å medvirke til et rusfritt arbeidsmiljø på sin arbeidsplass. Arbeidsgiver og ansatte har et felles ansvar for å skape holdninger og legge til rette for helsefremmende arbeidsplasser. Vår rus- og avhengighetspolitikk skal virke helsefremmende, forebyggende og hjelpe ansatte som har utviklet et rus- eller avhengighetsproblem. Bruk av alkohol er lovlig i vårt samfunn og ruspolitikken i Skaun kommune har derfor ikke et avholdsformål. Kommunen skal være en inkluderende arbeidsplass. Vi må derfor ha en rus- og avhengighetspolitikk som er klar i holdning og praksis når det gjelder legale og illegale rusmidler og pengespill. Kollegastøtte: tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte oppfordres til å støtte og motivere kollegaer som har, eller er i ferd med å utvikle et rus- eller avhengighetsproblem. Å medvirke til å dekke over eller tie om rusmisbruk er ukollegialt. Det er et lederansvar, både å se og gjøre noe med uheldige forhold i arbeidsmiljøet. Ledere har et særlig ansvar for konkretisering av vår rus- og avhengighetspolitikk. Lederne skal handle i tråd med Skaun kommunes reglement og prosedyrer. AKAN-kontakten skal være tilgjengelig for kollegaer og ledere når de ønsker å diskutere rus og avhengighetsproblemer. AKAN-kontakten skal også bidra med sin kunnskap om helsefremmende, forebyggende og hjelpende tiltak når noen trenger det.

8 Retningslinjer Det er brudd på retningslinjene når Ansatte møter på jobb i ruspåvirket tilstand Ansatte bruker rusmidler eller utøver pengespill i arbeidstiden Ansatte bruker rusmidler utenfor arbeidstiden slik at dette medfører: Fravær At arbeidet ikke utføres tilfredsstillende Faresignaler Endret atferd kan være et faresignal. Økende fravær, spesialt etter ferie, fridager, lønningsdager Glemmer avtaler, er ukonsentrert, redusert arbeidskapasitet, arbeidskvalitet og sikkerhet Humørsvingninger At kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles Hva kan du gjøre? Ta det opp med den det gjelder Meld fra til leder ved mistanke slik at det ikke får uheldige konsekvenser for arbeidsmiljøet Foreslå en samtale med AKAN-kontakten Gi din kollega støtte til å si fra til enhetsleder om sitt problem.

9 AKAN-KONTRAKT Ansatte kan gå inn i et formelt AKAN-opplegg i samarbeid med leder, AKAN-kontakt og eventuelt bedriftshelsetjenesten. Det skrives da en gjensidig forpliktende kontrakt med individuelle tilpasninger. Kontrakten skal være et hjelpemiddel for den ansatte til å komme ut av sitt rus- eller avhengighetsproblem. HVOR KAN DU FÅ HJELP? Leder og ansatte får veiledning og støtte hos AKAN-kontakten og personaltjenesten i kommunen. Informasjon om hvem som er AKAN-kontakt, retningslinjer og veiledning for AKAN i Skaun kommune, ligger på intranett under Rutiner og reglementer/personalhåndbok/akan AKAN-kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk gir god orientering og veiledning på: og telefon

10 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. AKAN Arbeidslivets komité mot Alkoholisme og narkomani ble opprettet i 1963, som et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og staten. AKAN er ikke en avholdsorganisasjon eller en avholdsbevegelse, men er opprettet for å: - forebygge rusproblemer i norsk arbeidsliv, - gjøre ledere og ansatte i stand til å gripe fatt i risikofylt rusmiddelbruk tidlig, - bidra til at arbeidstakere med rusmiddelproblemer eller spilleproblemer får et tilbud om hjelp. Mål for AKAN-arbeidet i Skaun kommune. Rusfritt arbeidsmiljø i alle kommunale enheter. Arbeidsmiljø fritt for pengespill i alle kommunale enheter. Arbeidstakere som har rusproblemer eller problemer med spilleavhengighet får bistand til å mestre sine problemer og kan fortsette å være i arbeid.

11 Skaun kommune ønsker et arbeidsmiljø som: Åpent kan diskutere holdninger til rusmiddelbruk og spilleavhengighet i tilknytning til arbeid. Gir grunnlag for å forebygge skadevirkninger av rusmisbruk og spilleavhengighet. Gjør det mulig å gripe inn overfor og veilede personer som har begynnende problemer i forhold til rusmidler og spilleavhengighet. Gjør det mulig å bistå personer med alvorlig misbruksproblem på en slik måte at de kan beholde jobben og arbeide seg ut av sitt misbruk. Organisering: Rusmiddelproblematikk og spilleavhengighet er en del av HMS og inngår som en del av internkontrollen ved den enkelte enhet. Arbeidet er forankret i Arbeidsmiljølovens 1-1, i Skaun kommune sine etiske retningslinjer og personalreglement. I Skaun kommune er arbeidet mot rusmidler og spilleavhengighet lagt opp etter modell fra AKAN-sekretariatet, med AKAN-utvalg og AKAN-kontakt(er). Arbeidsmiljøutvalg (AMU) AMU er et partssammensatt utvalg og, innafor kommunens delegasjonsreglement, hovedansvarlig for Skaun kommune sitt arbeid mot rusmiddel- og spilleavhengighet. Ansvarsnivå AKAN-utvalg AKAN-utvalg oppnevnes av AMU og er et partssammensatt underutvalg og arbeidsredskap for AMU og rådmannen. Utvalget har følgende oppgaver: Organisere og tilrettelegge AKAN-arbeidet i Skaun kommune. Fordele informasjonsmateriell til enhetene og ansatte. Kartlegge behov for opplæring i samarbeid med enhetslederne og ansatte. Arrangere kurs for ledere og ansatte som har behov for opplæring innen området. Vedlikeholde og utvikle AKAN-arbeidet. Lage årsrapport om AKAN-arbeidet i Skaun kommune AKAN-utvalget arbeider ikke med enkeltsaker. AKAN-kontakt AKAN-kontakt utpekes av AMU og har, sammen med sekretær for AMU, et spesielt ansvar for AKAN-arbeidet i kommunen. Aktører i kommunen sitt AKAN-arbeid Berørte aktører i individuell AKAN-sak, oppfølging i team: Arbeidstakeren Enhetsleder AKAN-kontakten

12 Lege (kommunelege, bedriftslege eller bedriftssykepleier fra Hjelp24 som bedriftshelsetjeneste, - eller fastlege) Personkontakt (velges av arbeidstakeren) Tillitsvalgt (etter samtykke fra arbeidstakeren) Berørte aktører i generelt AKAN-arbeid: AKAN-utvalget Hovedverneombud og verneombud Alle i virksomheten, ledere og ansatte. Oppgaver Enhetsleder skal: Informere sine medarbeidere om Skaun kommunes arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk. Stimulere til åpenhet og tillit i arbeidslivet om bruk av rusmidler og om spillavhengighet. Være bevisst egne rolle som signalgiver. Være ansvarlig for å reagere i samsvar med retningslinjer og prosedyre. Ta initiativ til den nødvendige samtalen. Være ansvarlig for at individuelt AKAN-opplegg iverksettes, eks. AKAN-kontrakt. Akan-kontakten skal: Være tilgjengelig for kollegaer og enhetsledere som ønsker å diskutere rus og avhengighetsproblematikk. Samarbeide med andre i AMU og AKAN-utvalget om informasjon og opplæring. Bidra til å finne egnet personkontakt i samarbeid med arbeidstaker og enhetsleder, og for opplæring/veiledning av vedkommende. Kjenne til og holde kontakt med det eksterne behandlingsapparatet Sammen med legen være ansvarlig for et det avtales individuelle AKAN-opplegg. Legen (kommunelegen) skal: Samarbeide med de øvrige i AKAN-utvalget om informasjon og opplæring Kjenne til og holde kontakt med det eksterne behandlingsapparatet Være oppmerksom på rusmiddelspørsmål og spillavhengighet i ordinær arbeidsmiljøkartlegging Støtte og veilede AKAN-kontakten i enkeltsaker Sammen med AKAN-kontakten være ansvarlig for individuelle AKAN-opplegg Ha det medisinske ansvaret i forhold til AKAN-kontrakten Personkontakten skal: Velges av arbeidstakeren Godkjennes av enhetsleder, AKAN-kontakten og legen (Stamina/fastlegen) Være fra ved kommende arbeidstakers arbeidsmiljø og fortrinnsvis av samme kjønn Få veiledning og samarbeid med AKAN-kontakten og legen (Stamina/fastlegen) Orientere til enhetsleder og AKAN-kontakten

13 Være til støtte og oppmuntring Ikke gå inn som behandler Fortrinnsvis utføre arbeidet i arbeidstiden. Rollen og oppgavene må utformes konkret i den enkelte avtalen Tillitsvalgte skal: - ta medansvar for AKAN-arbeidet på arbeidsplassen - være bevisst egen rolle som påvirker/signalgiver - motivere den enkelte til å søke råd og hjelp ved behov - bistå arbeidstakeren i enkeltsak og sikre saksbehandling i samsvar med lov og avtaleverk - bidra til at ledere reagerer i hht. retningslinjene - bidra til arbeidstakerne får den hjelp de har krav på - bidra til arbeidstakerne blir møtt på en saklig måte Verneombud skal: - holde øye med det psykososiale arbeidsmiljøet og sikkerheten på arbeidsplassen - melde fra til enhetsleder ved mistanke slik at det ikke ødelegger og forsurer arbeidsmiljøet - Ikke delta i oppfølging av enkeltsak. Arbeid og ansvar er nedfelt i Arbeidsmiljøloven Alle i virksomheten - Har ansvar for å bidra til et rusfritt arbeidsmiljø fritt for pengespill - Har ansvar for å si fra og ikke overse problemer, - dekking er lite kollegialt - Har mulighet til å motivere og støtte kollegaer med problemer - Skal bidra til at rusproblemer og spilleproblemer kan løses - Skal melde fra til leder/enhetsleder ved mistanke slik at det ikke ødelegger og forsurer arbeidsmiljøet. Reaksjon viser at du bryr deg om kollegaen din, - det finnes hjelp å få. RETNINGSLINJER Hva vi gjør når vi har mistanke om eller har fått bekreftet at arbeidstaker misbruker rusmidler. Lovbestemt avholdsplikt Egne lovbestemmelser presiserer i noen tilfeller kravet om avholdenhet i forbindelse med arbeidet, jfr. bl.a. Lov om helsepersonell mv (Helsepersonelloven). Det er brudd på Skaun kommunes personalreglement når: 1. arbeidstaker møter på jobb i påvirket tilstand 2. arbeidstaker bruker rusmidler i arbeidstiden 3. arbeidstaker bruker rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det fører til fravær, arbeidet ikke utføres tilfredsstillende eller kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles. Arbeidstakeren skal i slike tilfeller beordres til å forlate arbeidsplassen snarest. Enhetsleder avtaler samtale med arbeidstakeren så snart som mulig (gjerne neste dag). Dato for hendelsen og utfallet av samtalen noteres (se pkt. 2.3)

14 For å få avklart om det foreligger rus eller avhengighetsproblematikk, må enhetsleder ta Den nødvendige samtalen med den ansatte (se pkt. 3). Formell prosedyre Tjenstlig tilrettevisning muntlig eller skriftlig Enhetsleder kaller den ansatte inn til samtale og avklarer om det foreligger brudd på regler eller retningslinjer. Muntlig eller skriftlig tilrettevisning gis dersom det er tilfelle. Arbeidstakeren får, i møtet, orientering om bakgrunnen for innkallingen, om kommunens personalreglement og om konsekvenser av brudd på reglementet. Arbeidstakeren tilbys hjelp og støtte, blir orientert om Skaun kommunens arbeid mot rus og at det er frivillig å motta tilbudet. AKAN-retningslinjer og brosjyre utleveres til arbeidstakeren. Enhetsleder noterer dato, foranledning for tilrettevisningen og utfallet av samtalen (referat). Skriftlig irettesettelse Ved gjentatte brudd på personalreglementet vurderes det om arbeidstakeren skal få en skriftlig irettesettelse. Dette er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jfr. egne retningslinjer om tilrettevisning/ irettesettelse: Arbeidstakeren vil få tilbud om å gå inn i et AKAN-opplegg i samarbeid med enhetsleder, AKAN-kontakt, lege og personkontakten. AKAN-kontrakt utarbeides og har en varighet på 2 år. Dersom arbeidstakeren ikke ønsker dette, vil forholdet bli håndtert som en ordinær personal- /disiplinærsak, hvor tilsettingsforholdet kan bli vurdert. Brudd på AKAN-kontrakten Teamet innkalles for å evaluere brudd på AKAN-kontrakten. Resultatet av evalueringen kan bli: Justering av AKAN-kontrakt og evt. forlengelse av kontrakttiden med inntil 2 år fra dato Konsekvenser for arbeidsforholdet Dokumentasjon Det er viktig at enhetsleder sørger for referat fra alle samtalene, og at alle hendelse blir notert. Dokumentasjon skaper ryddige forhold i oppfølging av saken. Ved evt. oppsigelse er det en forutsetning at arbeidsgiveren kan dokumentere at det har skjedd brudd på AKAN-kontrakten og personalreglementet. Det forutsettes at arbeidsgiver har fulgt gjeldende retningslinjer for AKAN. Tillitsvalgt/ tillitsperson Arbeidstakeren har rett til å ha med seg tillitsvalgt eller tillitsperson i samtalene med enhetsleder. AKAN-kontrakten AKAN-kontrakten skal ivareta hensynet til arbeidstakeren og til enheten/kommunen. AKAN-kontrakten er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstaker bl.a. forplikter seg til å overholde kommunens personalreglement og AKAN-retningslinjenes pkt Arbeidsgiver forplikter seg til å bidra til at arbeidstaker får bistand til å mestre sine problemer. Kontrakten skal motivere arbeidstaker til å kunne arbeide seg ut av rusproblemet slik at han/hun kan beholde jobben sin. Kontrakten skal konkretisere hvilke forventninger arbeidsgiver har til arbeidstaker i forhold til oppfølging av kontrakten. Arbeidstaker må bidra med forslag til tiltak i oppfølgingen. Dette skal

15 konkretiseres og nedfelles i kontrakten. Det må videre i kontrakten presiseres at brudd vil kunne medføre konsekvenser for tilsettingsforholdet. (Se kontraktens generelle del) Utforming av AKAN-kontrakten AKAN-kontrakten skal utarbeides i samlet team, som består av: Arbeidstakeren Enhetsleder AKAN-kontakten Lege (kommunelege, bedriftslege eller bedriftssykepleier fra Hjelp24 eller fastlege) Evt. personkontakt (velges av arbeidstakeren) Evt. tillitsvalgt (etter samtykke fra arbeidstakeren) Hva kan AKAN-kontrakten inneholde? Momenter som vurderes ved utformingen av den individuelle delen av opplegget: Bruk av egenmelding Egenmelding ved barns sykdom Rutiner ved fravær: - hjemmebesøk? I tilfelle av hvem? Når kontakt ved sykefravær? Med hvem? Oppfølging under ferie! Fridager? Vurdering om ordinært arbeid kan utføres Rutiner ved oppmøte på arbeid Bruk av hjemmekontor Fleksitidsrutiner Evt. endring av arbeidstid (må avklares) Kontakt med eksterne behandlere Hvem skal følge opp arbeidstaker før, under og etter behandling? Samarbeid og oppfølging underveis, også med fastlege? Kontroller? (Kan være blåsetest, blodprøve, urinprøve) Konsekvenser av brudd på avtalen Fordeling av oppgaver i teamet Evaluering regelmessig oppfølging i samlet team: Hvor ofte? Når? Vurdere utvikling: positivt/ negativt? Evalueringsskjema skrives under møtet og undertegnes Innholdet i kontrakten må tilpasses hver enkelt situasjon, forholdet hos arbeidstakeren, spesielle hensyn på arbeidsplassen, f.eks. sikkerhet, arbeidets utførelse, publikum og omdømme osv. Oppbevaring av AKAN-sak (dokumenter) AKAN-sak under behandling oppbevares i personalmapper. Avsluttet AKAN-sak legges i lukket omslag i arkivet (PA) med henvisning om at den finnes.

16 DEN NØDVENDIGE SAMTALEN Hva er den nødvendig samtalen? Med den nødvendig samtalen menes en personlig samtale på arbeidsplassen mellom enhetsleder og arbeidstaker, kommet i stand på bakgrunn av en bekymring for arbeidstakeren. En samtale kan være det som skal til for å gi arbeidstakeren en mulighet til å skape forandring, og gjøre nye valg. Bekymring over endret adferd Fravær Økende sykefravær; både kort- og langtidsfravær Upresis - kommer for seint og går for tidlig Hyppige avbrekk - forsvinner fra arbeidsplassen Glemmer avtaler Fravær uten gyldig grunn Misbruker fleksitidsordningen Arbeidsutførelse Arbeidskapasitet - arbeidet hoper seg opp, klarer ikke tidsfrister Arbeidskvalitet - feil, uhell, skader Overaktiv Ukonsentrert - vansker med å lære nytt, glemmer (avtaler o.a.) Interesseløs - likegyldig Sikkerhetsrisiko Adferd Forandringer Humørsvingninger Sløv, trøtt, treg, sliten Irritabel, aggressiv, utagerende Trist, nedstemt, nervøs Dårlig forhold til kollegaer, skylder på andre Isolerer seg - unngår lederen/enhetslederen Ustelt; påkledning og hygiene Beruset/bakrus på jobb Ingen av disse endringene hos en person trenger å bety rusmisbruk eller avhengighetsproblemer. Men det vil uansett være viktig å legge merke til forandringer.

17 Råd og tips om gjennomføringen av den nødvendige samtalen. Jeg vet ikke hva som er ditt problem, bare hvordan jeg opplever det og hva det fører til her på jobben. Når noen i arbeidsmiljøet melder om reaksjoner på en kollegas endrede adferd, må enhetsleder ta initiativ til en personlig samtale. I AKAN-sammenheng kalles dette den nødvendige samtalen. En slik samtale bør være godt forberedt slik at den ikke sporer av eller blir usaklig. Bakgrunn for samtalen Hva er din bekymring? Fravær, samarbeidsproblemer, nedsatt arbeidsinnsats, feil, brudd på arbeidsreglementet, atferdsendringer? Målet med samtalen Tenk gjennom på forhånd hva du vil si og ikke si. Det gjelder også å identifisere de helt konkrete forholdene (hendelsene, endringene) som ligger til grunn for din uro før samtalen finner sted. Rammer Rolige, uforstyrrende omgivelser Grenser for tidsforbruk og grad av konfrontering Hva sier du Fortell hva saken gjelder - vær direkte, tydelig og konkret Presenter din bekymring om rusmisbruk når du er rimelig sikker på at andre forklaringer ikke holder. Hva sier du ikke Ikke krev innrømmelser - tving ikke vedkommende til å lyve. Still ikke diagnose, det er de konkrete forholdene som skal beskrives. Unngå hvorfor-spørsmål, det kan oppleves som anklagende og truende. Vær mentalt forberedt på Forsvar, - som benekting, beskyldninger og bagatellisering Fortvilelse eller lettelse Hele følelsesregisteret! Bryt samtalen hvis det overhode ikke fører fram - du har likevel satt i gang en prosess. Avslutning av samtalen Gjør rede for jobbmessige konsekvenser dersom situasjonen ikke endrer seg Si også positive ting Legg opp til at vedkommende selv er med på å tenke løsninger Hva nå? Nye samtaler? Involvere andre ressurspersoner? NB! Skriv referat.

18 FOREBYGGING 3 nivå i det forebyggende arbeidet: 1. Primærforebygging 2. Sekundærforebygging 3. Tertiærforebygging Forebygging rettet mot alle (primærforebygging) FORUTSETNING FOR Å LYKKES: UTTALT OG TYDELIG HOLDNING TIL RUSBRUK OG PENGESPILL I TILKNYTNING TIL ARBEID, FORANKRET I LEDELSEN. Synlige og konsekvente enhetsledere som setter handling bak ord Diskusjoner med fokus på bedriftskultur, holdninger og personlige meningsstrategier AKAN som en del av virksomhetens personalpolitikk og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Opplæring og bevisstgjøring av nøkkelpersoner Informasjon og kunnskap til alle medarbeidere Forebygging rettet mot arbeidstakere som er mer utsatt for rusproblemer Arbeidstakere som kan være mer utsatt for et risikofylt drikkemønster og spillemønster, tilgjengelighet av medikamenter, andre rusmidler og/eller pengespill, stress, livskrise, død-tid, lederansvar, reisevirksomhet, representasjon, avvikende arbeids- og arbeidstidsordninger osv. Sentralt i forebyggingen er at disse gruppene blir bevisstgjort om eget forbruk og aktuelle risikosituasjoner, og evt. får rådgivning og tidlig hjelp. Forebygging rettet fortrinnsvis mot enkeltpersoner (tertiærforebygging) Støtteopplegg, behandling og rehabilitering er sentrale begrep på dette nivået, herunder formelle AKAN-opplegg som følge av brudd på personalreglementet Ideer til forebyggende aktiviteter Bedriftskultur; diskusjon på personalmøter, temadager osv.: Hvordan vil vi ha det hos oss? Vinlotteri (med og uten vin)? Lønningspils (med og uten pils)? Lørdagspils? (Ord/begreper i forhold til faktiske handlinger)? Tippe-lag, Lotto-lag eller andre organiserte pengespill-lag? Poker-lag? Opplæring og informasjon; handlingsplan lages for dette. Kampanjer og aksjoner; plakater, brosjyrer, temaforelesninger.

19 Retningslinjer for alkohol- og narkotikaspørsmål for ansatte i Skaun kommune I tillegg til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder Personalreglement for Skaun kommune, gjelder følgende retningslinjer for behandling av alkohol- og narkotikaspørsmål: Alkohol-/narkotikabruk eller beruselse aksepteres ikke i arbeidssituasjonen. Forseelser ihht. dette skal behandles etter flg. retningslinjer når arbeidstakeren godtar behandlingstilbud. I tilfeller hvor behandlingstilbud ikke aksepteres, behandles saken på ordinær måte som personalsak. 1. Ved første gangs forseelse gir nærmeste overordnede muntlig advarsel til vedkommende. Så snart som mulig gis beskjed til bedriftens hovedkontakt i AKAN-spørsmål. Hovedkontakten orienterer kommunelegen/bedriftshelsetjenesten. Disse orienterer vedkommende om behandlingstilbud og orienterer nærmeste overordnede om resultatet. 2. Ved annen gangs forseelse gis det skriftlig advarsel med kopi til tillitsvalgt, hovedkontakt og kommunelegen/bedriftshelsetjenesten. Det gis pålegg til vedkommende om å ta kontakt med hovedkontakten. Hovedkontakten og kommunelegen/ bedriftshelsetjenesten legger i samarbeid med vedkommende opp et behandlingsopplegg. 3. Ved tredje gangs forseelse gis det nok en skriftlig advarsel, med pålegg om å ta kontakt med hovedkontakten. Kopi sendes tillitsvalgt, hovedkontakt, kommunelegen/ bedriftshelsetjenesten og personalavdelinga. Saken drøftes av hovedkontakt, kommunelegen/ bedriftshelsetjenesten og nærmeste overordnede. I tilfeller hvor en ikke lenger vurderer behandlingsopplegget som effektivt, eller har gitt bedring i arbeidssituasjonen, blir saken sendt til personalavdelingen for å bli behandlet som personalsak på ordinær måte. 4. Ansvaret for hjelpetilbudet har AKAN-utvalget. 5. Alle som deltar i AKAN-arbeidet har taushetsplikt utover det som retningslinjene tilsier av samarbeid og meldingsplikt. 6. Går mer enn to år etter siste forseelse, anses samtlige advarsler for bortfalt.

AKAN. Arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani. Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk i Tysfjord kommune (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani. Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk i Tysfjord kommune (AKAN-retningslinjer) AKAN Arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk i Tysfjord kommune (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning Arbeidslivets komité mot alkoholisme og

Detaljer

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet Har du fortsatt kontroll? AKAN Trondheim kommunes rus- og avhengighetspolitikk Vår rusmiddel- og avhengighetspolitikk skal virke både helsefremmende, forebyggende

Detaljer

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) Vedlegg 3 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning AKAN

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

Retningslinjer for AKAN arbeidet

Retningslinjer for AKAN arbeidet Retningslinjer for AKAN arbeidet Hustadvika kommune Hustadvika kommune, HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN ARBEIDET VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

AKAN (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)

AKAN (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) AKAN (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I RINGEBU KOMMUNE Målet med arbeidet mot rusmisbruk blant ansatte i Ringebu kommune, er å kunne

Detaljer

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09 Tvedestrand kommune Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune Sist endret 01.05.12 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Jan. 09 Vedtatt av Adm.utvalget 17. mars 09. Gjeldende fra 17. mars

Detaljer

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Alta kommune Fagområde Tema Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Kvalitetssystem Utstedt av/ dato HMS AKAN Felles IK-HMS KITO 13.05.13 Versjon

Detaljer

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK Vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2007 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER VEDRØRENDE ANSATTE MED RUSPROBLEMER I MANDAL

Detaljer

Lund kommune. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Lund kommune. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. AKAN i Lund kommune AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Arbeidsmiløutvalget i Lund kommune opprettet 16. mai 2001 AKAN-utvalg. AKAN-utvalget har til oppgave

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE. Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget og vedtatt av kommunestyret.

RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE. Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget og vedtatt av kommunestyret. RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE. Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget og vedtatt av kommunestyret. 1. Retningslinjene gjelder ved påvis misbruk av alkohol og narkotika

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

AKAN SØRFOLD KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret

AKAN SØRFOLD KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret AKAN I SØRFOLD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014. AKANs FORMÅL OG OPPGAVER AKANs formål er å forebygge rusmiddelproblemer,

Detaljer

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14.

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Bakgrunn Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

AKAN-RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE

AKAN-RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE AKAN-RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 9. mai 2005 Inngår i HMS-håndboken for Eigersund kommune (Winsak 02/5002 Personalreglementer, retningslinjer og instrukser i

Detaljer

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN Retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune 1 INNLEDNING... 1 2 GRUNNSYN OG KJØREREGLER I AKAN-ARBEIDET... 1 2.1 Grunnsyn...

Detaljer

AKAN I LARVIK KOMMUNE

AKAN I LARVIK KOMMUNE AKAN I LARVIK KOMMUNE (ARBEIDSLIVETS KOMITÉ MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI ) Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vedtatt av Hovedarbeidsutvalget 06.09.2004. Revidert 30.03.05

Detaljer

2. Organisering Overordnet ansvar ivaretas av arbeidsmiljøutvalget som partssammensatt overbygning. Operativt ansvar ligger i linjeorganisasjonen.

2. Organisering Overordnet ansvar ivaretas av arbeidsmiljøutvalget som partssammensatt overbygning. Operativt ansvar ligger i linjeorganisasjonen. RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I RINGEBU KOMMUNE 1. Formål Ringebu kommune arbeider for å tilby riktige tjenester, med ønsket kvalitet, gjennom effektiv ressursbruk. Uansvarlig bruk av rusmidler og annen

Detaljer

Formål. Hvordan nå målet?

Formål. Hvordan nå målet? VIKNA KOMMUNES RUSMIDDELPOLITIKK. RETNINGSLINJER FOR PERSONRETTET ARBEID MOT RUSMISBRUK. Følgende retningslinjer for personrettet arbeid mot rusmisbruk er uttrykk for Vikna kommunes rusmiddelpolitikk,

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering ved rusmiddelbruk - AKAN-avtale for Gratangen kommune

Retningslinjer for forebygging og håndtering ved rusmiddelbruk - AKAN-avtale for Gratangen kommune Behandling i Arbeidsmiljøutvalg: Saken lagt fram i møte med forslag til innstilling. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalg: AMU vedtar retningslinjer for forebygging og

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler)/ Forskning, Naltrekson studien AKAN hovedkontakt i 50% stilling

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 2 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler) AKAN hovedkontakt i 50% stilling Egen erfaring fra arbeidsplass

Detaljer

En omfattende rusmiddelpolicy

En omfattende rusmiddelpolicy En omfattende rusmiddelpolicy Bedriften AS er en tenkt bedrift med 800 ansatte fordelt på 6 hovedavdelinger: Eksemplet Bedriften AS er utarbeidet av Akan kompetansesenter, og kan brukes som modell for

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE Side 2 For å få en mest mulig ensartet behandling av slike saker, og som en støtte til foresatte som støter på problemet,

Detaljer

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune HMS samarbeidsforum Juni 2012 v/inger Brønseth AKAN Opprettet i 1963 Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani. Endret navn i 2006 til Arbeidslivets kompetansesenter

Detaljer

RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE Vedlegg 1 RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE 1. Kommunens politikk (grunnsyn) Bruk av alkohol eller andre berusende midler

Detaljer

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune KVALITETSSYSTEM Område: HMS Kapittel: Dokument nr.: 04.01.02 04.01.02-1 Organisasjonsnivå: Fylkesrådmannen Dokumentnavn: AKAN- håndbok Godkjent av /dato: Administrasjonsutvalget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Gjelder fra: 13.04.1999

Gjelder fra: 13.04.1999 Troms fylkeskommune Retningslinjer for rusforebyggende arbeid Utgave: 1.00 Skrevet av: WAN Gjelder fra:.04.1999 Godkjent av: Hovedarbeidsmiljøutvalget sak 10/99 Dok.id.: 1.2.2.2.9.2 Dok.type: Generelt

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-postadresse: vikna@vikna.kommune.no Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Grinna, Rørvik samfunnshus

Detaljer

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN Revidert pr. desember 2013 Innledning Utenriksdepartementet er opptatt

Detaljer

RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID. Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill

RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID. Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill Sist revider 19.januar 2016 Innholdsfortegnelse Forord 3 Akan-politikk 4 Organisering av Akan-arbeid

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no 1 Hva er Akan? Akan kompetansesenter Partenes verktøy for forebyggende arbeid i praksis Akan-modellen En modell for å forebygge

Detaljer

Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus. Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng

Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus. Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng 1 Eiere: Akan kompetansesenter partenes verktøy Referanseråd: Akan

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen 1 Akan kompetansesenter 2013 400 oppdrag 30 åpne kurs 800 veiledningssamtaler 4 400 besøkende/mnd 85 mediesaker Alkohol Illegale rusmidler

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ...

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ... Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk LO - NHO - staten Hans Ole Berg seniorrådgiver RUSMIDDELPOLITIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN EN DEL AV HMS - ARBEIDET Bedriftens renommé Sikkerhet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

REGLEMENT FOR AKAN I OSLO KOMMUNE

REGLEMENT FOR AKAN I OSLO KOMMUNE REGLEMENT FOR AKAN I OSLO KOMMUNE Vedtatt av byrådet 19.07.2001. 1 FORMÅL, BEGREPER OG OMFANG 1.1 Formål Kommunens målsetting er at alle kommunale arbeidsmiljøer skal være rusfrie. Formålet med reglementet

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 21.06.2016 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER Nr 97 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: 03.09.04 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 08 07 Side: 2 Innhold 1 Formål og bakgrunn...3 1.1 Gyldighetsområde...3 1.2

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 3/15: VEDR. UTVIDET ADGANG TIL MIDLERTIDIGE ANSETTELSER EVT. UTTALELSE TIL SOSIAL

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 408 Saksmappe: 2013/1282-11236/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 20.03.2013 Saksframlegg Retningslinjer for konflikthåndtering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden 1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden Bakgrunn for advarselen Du har brutt arbeidsreglementet ved å... (hendelsesbeskrivelse/reaksjonsgrunnlag) I samsvar

Detaljer

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILLAVHENGIGHET OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILLAVHENGIGHET OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILLAVHENGIGHET OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN Gjeldende fra 1.1.2017 Innledning Utenrikstjenesten vil forebygge

Detaljer

Namsos arbeidsmiljøutvalg

Namsos arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.03.2009 Tid: Kl. 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget i Rissa Møtested: Rissa Rådhus Blåheia Møtedato: Tid: 13:30

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget i Rissa Møtested: Rissa Rådhus Blåheia Møtedato: Tid: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget i Rissa Møtested: Rissa Rådhus Blåheia Møtedato: 13.05.2016 Tid: 13:30 Forfall meldes til utvalgssekretær Veronika Aune som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Hva vil det si å være en AKANbedrift?

Hva vil det si å være en AKANbedrift? Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Hva vil det si å være en AKANbedrift? Loen, 21.10.10 Hans Ole Berg seniorrådgiver 1 Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

"Den nødvendige samtalen"

Den nødvendige samtalen "Den nødvendige samtalen" Hans Ole Berg seniorrådgiver 1 "Den nødvendige samtalen" Den vanskelige samtalen! Den gode samtalen! Den uunngålige samtalen! Mulighetenes samtale! 2 Den nødvendige samtalen Leders

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Kapittel 4: Arbeidsmiljø og velferd

Kapittel 4: Arbeidsmiljø og velferd Kapittel 4: Arbeidsmiljø og velferd Revidert juli 2009 Innholdsfortegnelse: Arbeidsmiljø Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Meldingsrutiner ved skader og (nesten) ulykker Internkontrollsystemet Verneombudsordningen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv «Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv 1 Alkohol i et livsløpsperspektiv «Arbeidsplassen vår Helsefremmende eller helseskremmende?» Seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng Akan kompetansesenter

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten»

«Gevinsten ligger i åpenheten» «Gevinsten ligger i åpenheten» Flasketuten peker på kultur! Camilla Lynne Bakkeng Fagansvarlig og seniorrådgiver, Akan kompetansesenter 1 Innhold Arbeidsplassen unik forebyggingsarena Policy som virkemiddel

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE!

DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE! HANDLINGSPLAN MOT RUS DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE! Innledning Samisk videregående skole og reindriftsskole/sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla SVSRS vil vektlegge

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Prosedyre for håndtering av rusmiddelbruk i Bergen kommune

Prosedyre for håndtering av rusmiddelbruk i Bergen kommune Prosedyre for håndtering av rusmiddelbruk i Bergen kommune Saksnr: 201631674-10 Saksbehandler: Delarkiv: WMSA ESARK-0735 Innhold 1. Prosedyre... 2 2. Veileder til prosedyren - innledning... 3 3. Utfyllende

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet

Rusmiddeltesting i arbeidslivet Rusmiddeltesting i arbeidslivet Adgang og begrensninger til generell rusmiddeltesting Advokat Nina Melsom, NHO 20. september 2007 Bruk av rusmidler. Bruk av rusmidler i arbeidslivet kan representere risiko

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Veileder i nulltoleranse - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Et sikkert og skadefritt arbeidsmiljø Akan på 1 2 3 1 Lage kjøreregler for rus og spill som passer din bedrift. Involver de ansatte og

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Lov om universiteter og høyskoler 4-8, 4-9 og 4-10 Lov om helsepersonell

Detaljer

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1...

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1... Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk NHO LO STATEN STYRET NHO - LO - SIRUS AKAN

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever.

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. SYSTEMDOKUMENT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Tema: Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. Godkjent av: Magne Nesvik Gyldig Januar 2012 januar 2014 fra til: Ansvarlig Arne-Petter Gjørøy Saks- Arne-Petter Gjørøy

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møtested Levanger Rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Oppbygging av presentasjonen

Oppbygging av presentasjonen Konflikthåndtering Oppbygging av presentasjonen Konfliktløsning Konflikthåndtering Retningslinjer i Utdanningsforbundet Rolleavklaring Lov- og avtaleverk Grunnleggende om konflikter Hva slags forhold har

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen v/ Karin Ask-Henriksen personaldirektør NSH konferanse 19. april 2007 Hvordan løse konflikter? En godt eksempel og en god oppskrift på konflikthåndtering Den nødvendige samtalen forberedelse gjennomføring

Detaljer