RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE"

Transkript

1 Vedlegg 1 RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE 1. Kommunens politikk (grunnsyn) Bruk av alkohol eller andre berusende midler i arbeidstiden er i strid med gjeldende arbeidsreglement. Overtredelse av reglementets bestemmelser kan føre til oppsigelse. (Jfr arbeidsreglementet 9). Unntak kan gjøres dersom arbeidstakeren frivillig deltar i de behandlings- og ettervernsopplegg som er bestemt. Det forutsettes at gjeldende arbeidsreglement fortsatt skal følges. Utbyggingen av disse bestemmelser tar sikte på en aktiv innsats på problemområdet til beste for den enkelte, familien og arbeidsplassen. Opplegget utarbeides i samarbeid med de ansattes organisasjoner. 2. Problemstillinger og prinsipper Med misbruk av alkohol og andre rusmidler i arbeidslivet forstås a) Å møte til arbeidet påvirket av rusmidler b) Bruk av rusmidler i arbeidstiden c) bruk av rusmidler utenfor arbeidstiden på en slik måte at det enten fører til fravær fra arbeidet eller til at vedkommende ikke utfører arbeidet på en tilfredsstillende måte. Slik adferd i arbeidstiden vil ofte være tegn på at vedkommende befinner seg i en risikosone med betydelig fare for videre utvikling i retning alkoholisme/narkomani med de familiære, sosiale, medisinske og arbeidsmessige skadevirkninger som følger av det. Tidlig behandling er av avgjørende betydning i slike tilfeller, bla for å bevare arbeidsevnen. Behandlingsopplegg i samarbeid med arbeidskamerater, ledelse og bedriftens lege har vist seg fordelaktig ved mange virksomheter. Virksomheten bør ha fastlagte retningslinjer som ikke bare gjelder disiplinære reaksjoner ved rusmiddelbruk, men primært gir tilbud om behandling og støtte. Da vil kolleger i større grad føle det som en medmenneskelig plikt å sette vedkommende i kontakt med behandlingsapparatet på et tidlig tidspunkt. Siden misbruk av alkohol og andre rusmidler på flere måter berører arbeidslivet og angår både arbeidstakere og arbeidsgivere, ble Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (nå NHO) i 1963 enige om å danne arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani (AKAN), hvor også sosialdepartementet er representert. Nedstående retningslinjer baserer seg på prinsipper og forslag utarbeidet av AKAN og kan betegnes som kommunens AKAN-opplegg. Retningslinjene gjelder for så vel fast tilsatte i helog deltidsstillinger som i den utstrekning de kan tilpasses tilsettingsbetingelsene for midlertidig tilsatte. Rev.dato: Sign.: Sidenr.: 1

2 3. Hovedretningslinjer for gjennomføring av kommunens politikk i tilfeller med misbruk jfr arbeidsreglementet 9 A. Enhver som opptrer i påvirket tilstand, eller nyter rusmiddel i arbeidstiden, skal beordres til å forlate arbeidsplassen snarest. B. Viser en ansatt tegn til misbruk av rusmiddel som beskrevet i punkt A, skal nærmeste leder omgående gi vedkommende en muntlig advarsel. Lederen orienterer arbeidsplassens AKANombud/bedriftslegen muntlig. Disse orienterer arbeidstakeren om kommunens AKAN-opplegg. C. Ved fortsatt tegn til misbruk av rusmidler blir tjenesteleder orientert av AKAN-ombudet. Tjenesteleder innkaller arbeidstakeren, tillitsvalgte, AKAN-ombud og rådmannen til møte. Tjenesteleder henstiller til vedkommende å drøfte sine problemer med bedriftslegen og følge dennes behandlingsopplegg. Advarsel og henstilling gis skriftlig (vedlegg 1), med gjenpart til bedriftslegen. D. Hvis misbruket fortsetter, gir tjenesteleder arbeidstakeren skriftlig pålegg om å møte hos bedriftslegen og følge legens behandlingsopplegg. Gjenpart sendes tillitsvalgt, bedriftslegen og AKAN-ombud. Med pålegg sendes Behandlingserklæring (vedlegg 2) som vedkommende leverer bedriftslegen i undertegnet stand. E. bedriftslegen og AKAN-ombudet samarbeider om å påse at behandlingsprogrammet blir fulgt. Hvis den ansatte ikke følger dette, og nytt misbruk registreres, gir bedriftslegen melding til rådmannen. Rådmannen, i samarbeid med AKAN-ombudet, orienterer arbeidstakeren om bestemmelsene i arbeidsreglementet. Dersom bedriftslegen anser det hensiktsmessig, gir rådmannen pålegg om behandling i institusjon og henviser til skriftlig pålegge gitt som tiltak D. F. Hvis ikke den tilsatte er kommet inn i behandlingsopplegg etter punkt E etter en uke, gir AKAN-ombudet melding til rådmannen. Rådmannen drøfter situasjonen med tjenesteleder, tillitsvalgt, AKAN-ombud og bedriftslege. Rådmannen tar stilling til om det skal fremmes forslag om suspensjon, avskjed eller oppsigelse. Gitt at rådmannen velger slik sanksjon, underretter han arbeidstakeren om at sanksjon vil bli iverksatt hvis ikke arbeidstakeren omgående går inn i bedriftslegens behandlingsopplegg etter punkt E. Rådmannen vurderer om rusmiddelproblemet kan løses bedre ved at arbeidstakeren omplasseres til annet arbeidssted/arbeidsoppgaver. G. Dersom heller ikke tiltak F fører fram, gir bedriftslegen skriftlig melding om dette til rådmannen. Dersom rådmannen velger avskjed/oppsigelse, orienteres arbeidstakeren om mulighet for å søke stilling i kommunen ved en senere anledning, forutsatt at arbeidstakeren har løst sitt rusmiddelproblem og mot å angi en skriftlig erklæring. H. Etter to år fra siste forseelse anses samtlige advarsler som bortfalt. 4. Generelt tilbud til tilsatte Ansatte som selv ønsker hjelp med rusmiddelproblem uten at det foreligger disiplinærforseelse, har rett til behandling i samarbeid med bedriftslegen og AKAN-ombudet. Det er en oppgave for AKAN-utvalget å gjøre tilbudet kjent og motivere for tidlig behandling. 5. Hjelpeorganer og personell a) AKAN-ombud b) Støttekontakter c) Bedriftshelsetjeneste Rev.dato: Sign.: Sidenr.: 2

3 d) Sosialtjenesten, rusmiddelkonsulent e) Institusjoner f) Behandling utenfor institusjon g) AA, avholdsorganisasjoner etc h) AKAN-utvalg 6. AKAN-ombud For de forskjellige arbeidsplasser innen kommunens virksomhet oppnevner AMU AKANombud. Oppnevningsperioden er 2 år. Oppnevningen skjer etter innhentet uttalelse fra kontaktutvalg/utvalg for tillitsvalgte og tjenesteleder. Ønsker ombudet å slutte i eller etter gjeldende 2-årsperiode, gir vedkommende melding til rådmannen om mulig 3 måneder på forhånd. Vedkommende ombud bør ha solid motivasjon for AKAN-arbeid, ha evne til samarbeid og ha nødvendig tillit blant de ansatte. Ombudet skal ha sin oppmerksomhet rettet mot alle forhold som kan ha sin årsak i rusmiddelbruk, for tidligst mulig å komme inn med hjelpetiltak i henhold til disse retningslinjer. For klient som ikke har fått oppnevnt egen støttekontakt (jfr 6b), hviler sistnevntes oppgaver på AKAN-ombudet. Ombudet har rett til nødvendig fri fra sitt arbeid for å utføre sitt verv. Kompensasjon for engasjement i fritiden tas opp av Rådmannen når erfaring viser hvilket omfang arbeidet får. AKAN-ombudet skal gis anledning til å delta i kurs og møter som er nødvendig for ivaretakelse av oppgaven som ombud. Det forutsettes at ombudet skaffer seg tilfredsstillende kompetanse. Ubundet av sin generelle taushetsplikt skal ombudet, når det gjelder helsemessige forhold, meddele seg til bedriftslegen eller annen person som er aktuell i et behandlingsopplegg. Når det gjelder personalforhold, meddeler ombudet seg til den tilsattes nærmeste overordnede (eventuelt til rådmannen) og til tillitsvalgt for den tilsatte. STØTTEKONTAKTEN Støttekontakt er en person som på menneskelig plan har kontakt med rusmisbruker, med sikte på å gi vedkommende personlig støtte med sikte på at han/hun blir i stand til å unnvære rusmidler. Støtten skjer både i arbeidstid og i private aktiviteter. Støttekontakten bør holde forbindelse også under institusjonsopphold og tar kontakt med klienten så snart han/hun er utskrevet. Dette for å lette overgangen til arbeidsplassen og for, sammen med bedriftslegen, planlegging av ettervernet. Støttekontakter oppnevnes av rådmannen etter initiativ fra bedriftslegen i samråd med AKANombudet i de tilfeller ombudet selv ikke kan påta seg dette støttearbeidet. Støttekontakten kan også oppnevnes av sosialtjenesten i de tilfeller Rådmannen finner det nødvendig. Det forutsettes at støttekontakter skaffer seg den kompetansen som er nødvendig for vervet. I behandlingsspørsmål henvender støttekontakten seg til bedriftslegen. Når det gjelder arbeidsforhold henvender kontakten seg til AKAN-ombudet, eventuelt til vedkommendes Rev.dato: Sign.: Sidenr.: 3

4 nærmeste overordnede. Hvis arbeidet som støttekontakt i større grad må foregå utenom arbeidstiden eller medfører reiseutgifter eller andre utlegg, gis kompensasjon over rådmannens budsjett på linje med praksis for støttekontakter oppnevnt av sosialtjenesten. BEDRIFTSHELSETJENESTEN I samarbeid med de øvrige nevnt under punkt 6, har bedriftslegen ansvaret for å planlegge, gjennomføre og holde kontroll med behandlingen av den enkelte klient i samsvar med retningslinjene for kommunens AKAN-opplegg. I tillegg til omsorg for rapporterte rusmisbrukere, skal bedriftslegen overvåke de ansattes fraværsstatistikk med hensyn til mulig fravær som skyldes rusmisbruk. SOSIALETATEN Kommunen har en lovhjemlet plikt til å hjelpe personer som misbruker rusmidler. Sosialtjenesten har oversikt over aktuelle institusjoner av ulike typer. Den bevilger nødvendige midler til familiens underhold og til visse andre formål (jfr Institusjoner). Det daglige klientarbeid ved sosialenheten med hensyn til så vel rusmiddelbruk som andre sosiale problemer utføres av enhetens personale som bla innbefatter rusmiddelkonsulent. INSTITUSJONER Institusjoner som i denne forbindelse kan være aktuelle, er avrusingsstasjon (i selve rusfasen), klinikk (for noen ukers opphold), kursted (bla for lengere opphold) og tilsynshjem (som vernet bosted). Innleggelse i institusjon foretas av bedriftslegen (eventuelt annen lege), dog unntatt avrusningsstasjon som mottar berusede uten søknad fra lege. Hvis den ansatte ikke har rett til sykepenger eller lønn under institusjonsopphold, kan sosialtjenesten etter søknad bevilge lommepenger til vedkommende og midler til eventuelt families opphold. Behandling utenfor institusjon Behandling uten innleggelse kan for enkelte være det eneste som trenges, og den er absolutt nødvendig i ettervernet etter institusjonsopphold. I denne behandlingen inngår ofte Antabusmedikasjon, som iverksettes av bedriftslegen og gis den ansatte etter legens bestemmelse av evt. bedriftssykepleier, AKAN-ombud, støttekontakt eller annen spesielt utpekt person alt etter hva man finner mest praktisk i det enkelte tilfelle. AA, AVHOLDSORGANISASJONER ETC For mange med misbruksproblemer vil forbindelse med andre mennesker som selv er engasjert i kamp mot rusmidler enten ut fra egne erfaringer eller på mer prinsipielt grunnlag være til vesentlig støtte. AKAN-ombud og støttekontakter bør derfor omtale og tilby kontaktformidling til AA (Anonyme Alkoholikere), avholdsorganisasjoner etc. Opplysninger om adresser og lignende fås hos bedriftslegen. Rev.dato: Sign.: Sidenr.: 4

5 AKAN-UTVALG AKAN-utvalget består av de oppnevnte AKAN-ombud, rådmannen (eller den han utpeker) og bedriftslegen, samt eventuelt annen som spesielt arbeider med AKAN-opplegget. Utvalget velger selv leder og sekretær for 2 år om gangen. Utvalget forestår informasjonsarbeidet angående AKAN-opplegget innen kommunen med sikte på å nå hver enkelt av de ansatte. Utvalget holder seg orientert om gjennomføringen av opplegget ved de forskjellige arbeidsplasser og fremmer eventuelt forslag om endringer i retningslinjene. Utvalget kan uttale seg angående utvelgelse av AKAN-ombud og støttekontakter. AKAN-utvalget deltar ikke på noe stadium i arbeidet for den enkelte klient. I saker som kan medføre økonomiske konsekvenser, fremmer utvalget søknad til administrasjonen. 7. Absolutt taushetsplikt overfor uvedkommende kreves av alle personer som på noen måte er engasjert i behandlingen av sake angående rusmiddelmisbruk. Hvem som er rette vedkommende i de enkelte tilfeller og på de forskjellige tidspunkter, fremgår av ovenstående retningslinjer. Rev.dato: Sign.: Sidenr.: 5