AKAN ved Hydro i Årdal (1)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKAN ved Hydro i Årdal (1) 2007-10-09"

Transkript

1 AKAN ved Hydro i Årdal (1)

2 Innerst i Sognefjorden, ved foten av Jotunheimen ligger Årdal. (2)

3 Hydro i Årdal Årdalstangen Øvre Årdal Hydro har 2 fabrikkområder i Årdal, avstand mellom dem er 12 km. Alt i alt er vi ca ansatte ved Hydro i Årdal. (3)

4 Vi produserer årlig tonn anoder flytende aluminium tonn valseblokk tonn støpelegeringer (4)

5 S t ø p e l e g e r i n g e r Sluttproduktene Valseblokk (5)

6 (6) Våre ansatte har en utfordrende hverdag

7 Bedriftens krav ved Hydro Årdal INGEN SKAL VÆRE PÅVIRKET AV NOEN FORM FOR RUSMIDLER I ARBEID: Dette betyr : Alkohol i blod eller pust : 0,0 promille. Narkotiske stoffer i kroppen : Ikke påvistbart. KRAVET GJELDER EGNE ANSATTE OG INNLEID PERSONELL I ALT ARBEID FOR BEDRIFTEN. (7)

8 AKAN retningslinjer ved Hydro Årdal består av AKAN prosedyre Hydro Årdal kjøreregler AKAN kontrakt Se vedlegg (8)

9 Kjøreregler Av hensyn til Hydro Årdals produksjon, arbeidsmiljø, sikkerhet, respekt og den enkelte medarbeiders helse, har AKAN utvalget utarbeidet kjøreregler som gjelder for samtlige medarbeidere ved Hydro Årdal (vedlegg 2). KAN VI SETTE HOLDNINGER, VERDIER OG NORMER PÅ DAGSORDEN, HAR DET OGSÅ RINGVIRKNINGER UT I LOKALSAMFUNNET (9)

10 AKAN-arbeidet en del av vår bedriftskultur fra ledelsen i Hydro Årdal Vår holdning til rusmiddelbruk er omtalt i Arbeidsreglement og AKAN-avtaler. Våre holdninger og reaksjonsformer er et ønske om å hjelpe når det trengs. Derfor ønsker vi at vern om våre menneskelige ressurser skal være rettesnoren i rusmiddelspørsmålet. I rusmiddelarbeidet er vi alle kollegaer med omsorg for hverandre. Lederne har et spesielt ansvar for at holdningene til rus og arbeid blir gjort kjent og etterlevd. HA OMSORG FOR MEDARBEIDARANE DINE. DET ER USOLIDARISK Å DEKKE OVER MISBRUK (10)

11 AKAN ble opprette ved Hydro Årdal midt på 70-tallet, som et underutvalg av AMU. AKAN-utvalget består i dag av : Foreningene Personal Sogn BHT Ungdomskontakt Tim Teigen Odd Arne Fodnes (leder) Andreas Bakken Geir Arne Nondal Ida Torliv Nes (11)

12 Målgrupper/samarbeidspartnere for AKANarbeidet Egne ansatte Nyansatte og ferieavløsere Lærlinger Innleide firma Skoler Politi Andre bedrifter i Årdal Pårørende Valdresklinikken (12)

13 Praktisering av AKAN-prosedyren i Årdal Standard AKAN-prosedyre ligger i bunnen for vårt AKAN-arbeid. Vi legger spesielt vekt på Forebyggende arbeid omsorg for våre medarbeidere er i fokus. Den viktige samtalen Tilbud om testing ved mistanke Nytt i 2007: Spilleavhengighet (13)

14 Hvordan jobber vi? AKAN-utvalget informerer ansatte, lærlinger og eksterne firma. Årlige kurs for ledere, tillitsvalgte og lærlinger (ulike bidragsytere): Marja-teater Tegn/symptom (Politiet) Foredrag av og med tørrlagte alkoholikere (AKAN) Spillavhengighet (AKAN) Den viktige samtalen (AKAN) Fjerner fristelser, som: Rutiner for interne lån endret (spillavhengighet). Enkelte nettsider kan ikke nås fra Intranett. Begrenset alkoholservering på våre arrangement. (14)

15 AKAN er integrert i andre aktiviteter: Inngår i generell sikkerhetsopplæringen som alle må ha. Introduksjonsprogram for alle nyansatte og ferieavløsere. Skiftmøter/avdelingsmøter Informasjonsmøter på skolene. Stand på Open dag Møter med eksterne firma AKAN-utvalgets arbeidsrutiner: Årlige handlingsplaner til godkjenning i AMU Faste møter i utvalget hver måned Jevnlig tilbakemelding til AMU (hver måned). (15)

16 Tilbud om veiledning og behandling fra Behandlingstilbudet kan omfatte: - samtaler/ veiledning og motivering - medisinsk vurdering / behandling - kontakt med rusmiddelkonsulent / Psykolog - avvenningskur: medisinsk behandling - behandling i institusjon - ettervern: samtaler BHT, kommunal ettervernsgruppe - sosial vurdering: arbeidsplass, bostedforhold osv. - annen bistand (16)

17 Holdningene til rus er endret vi kommer i forkant Vesentlig mindre rusproblem inne på anlegget Hva har vi oppnådd? Samfunnet vet vi har 0-toleranse Økt forståelse for behov for AKAN-arbeid Hjulpet folk til en bedre hverdag Avmystifisert AKAN vi er her for å hjelpe Rusproblem blant unge i bygda vesentlig redusert (17)

18 Lensmannen i Årdal har ordet. Jeg har hele tiden merket meg den tydelige rollen som Hydro har hatt i dette samarbeidet. Jeg er overbevist om at resultatet nok hadde vært et annet uten Hydros bidrag. Hydros HMS-filosofi er på mange måter overført til hele Årdalssamfunnet, og dette er nok en vesentlig grunn at rusmisbruk bland barn og unge har endret seg meget i positiv retning. Magne Knudsen lensmann (18)

19 (19) Takk for oppmerksomheten!

20 Vedlegg 1. AKAN-prosedyren/flytskjema fra Beste praksis systemet. 2. Kjøreregler 3. Intensjonsavtalen 4. Brev fra Lensmannen i Årdal, Magne Knudsen 5. Historikk Handlingsplan Handlingsplan 2009 (20)

21 Vedlegg 1. Oppfølging av ansatte med rusproblem AKAN-prosedyre, inkludert skjema for bestilling av testing vedlagt som egne dokument. (21)

22 Vedlegg 2: HYDRO ÅRDALS KJØYREREGLAR EN DEL AV VIRKSOMHETENS RUSMIDDELPOLITIKK. Av hensyn til Hydro Årdals produksjon, arbeidsmiljø, sikkerhet, respekt og den enkelte medarbeiders helse, har AKAN utvalget utarbeidet kjøreregler som gjelder for samtlige medarbeidere ved Hydro Årdal. Ø Ø Ø Ø Ø Rusmiddelpåvirkning under arbeid eller på arbeidsplassen tolereres ikke. Dette gjelder alle typer rusmidler, og innbefatter bakrus og alkohollukt. Kurs og konferanser, samt dager etter spesielle merkedager eller høytidsdager er vanlige arbeidsdager. Følgelig er holdningen til rusmiddelpåvirkning den samme som ellers. Ledere på alle nivåer skal ta initiativ til å diskutere personlige kjøreregler med de av sine medarbeidere som har representasjon eller reisevirksomhet som en del av sitt arbeid. På bedriftens områder og på bedriftens arrangementer serveres normalt ikke alkohol. Unntak fra kjørereglene skal klareres med ledelsen på forhånd. KAN VI SETTE HOLDNINGER, VERDIER OG NORMER PÅ DAGSORDEN, HAR DET OGSÅ RINGVIRKNINGER UT I LOKALSAMFUNNET. AKAN utvalget. (22)

23 Vedlegg 3: Intensjonsavtale om forebyggende arbeide mot rus ved Hydro i Årdal fra 2002 I erkjennelsen av at rusmisbruk i arbeidslivet representerer et betydelig arbeidsmiljø- og sikkerhetsproblem også ved vår bedrift, har bedriften og fagforeningene i bedriften gjennom mange år hatt et aktivt samarbeide for å søke å begrense de skadevirkningene rusmisbruk fører med seg. En klar forutsetning for dette samarbeidet har vært at kolleger med rusproblemer først og fremst skal få hjelp til å løse disse problemene, slik det er beskrevet i målsetningen i vår AKAN-prosedyre, som er utarbeidet i samarbeid med bedriften og de ansattes representanter. Denne innsatsen i regi av AKAN-utvalget har gitt beviselige resultater som stimulerer alle gode krefter i bedriften til å fortsette arbeidet for å forebygge rusmisbruk og hjelpe de som allerede er rammet. Dessverre ser vi også i vår bedrift, at til tross for dette arbeidet, er ikke rusbekjempelsen en kamp vi er i ferd med å vinne. Ny rusproblematikk i form av narkotika er i enkelte miljøer og aldersgrupper i ferd med å fortrenge alkoholmisbruk som hovedproblem, og det stiller oss ovenfor nye og mye mer alvorlige og krevende problemstillinger. I arbeidet for å stanse denne nye rusproblematikken må vi erkjenne at det ikke lenger er nok at noen av våre kolleger gjør denne jobben for oss. Skal vi lykkes må den enkelte i en helt annen utstrekning enn før yte sitt bidrag til dette arbeidet, noe som også betyr at vi selv må gjøre noen offer. Fagforeningene og bedriften er derfor enige om at første steg i arbeidet mot rus må være å bevisstgjøre alle ansatte i bedriften på at arbeidsplassen ikke er et område hvor man kan ha sine rusproblemer i fred. Vi har en moralsk og etisk rett og plikt til å bry oss om hverandre. Side 1 av 2. (23)

24 Vedlegg 3: Intensjonsavtalen om forebyggende arbeide mot rus ved Hydro i Årdal fra 2002 Selv om enkelte i første omgang vil ta avstand fra enkelte tiltak, vil vi nå oppfordre alle våre ansatte og medlemmer til å støtte opp om intensjonene i AKAN-avtalen og denne intensjonsavtalen. Vi tror at alle etter nærmere ettertanke innser at dette er et rimelig inngrep, sett i forhold til de problemer vi står ovenfor. Selv om våre juridiske rådgivere forteller oss at vi ikke kan tvinge noen ansatt, eller binde våre medlemmer til å avlegge slike prøver, vil vi allikevel på det sterkeste oppfordre alle til å slutte opp om dette arbeidet, som etter vår oppfatning både vil virke forebyggende i forhold til rekruttering til misbruksmiljøene, samtidig som det gir oss mulighet til å avdekke rusmisbruk på et tidlig stadium hvor også mulighetene for å lykkes gjennom behandlingsopplegg er bedre. Hver enkelt av dere vil derfor i nær fremtid bli bedt om å tiltre dette arbeidet gjennom en egen erklæring. Vi ber hver i sær tenke grundig i gjennom disse spørsmålene. Det angår oss alle og det angår våre barn og barnebarn! For ÅKF For ÅKA For FLT Odd Semstrøm (s.) Odd Arne Fodnes (s.) Arne Talsæte (s.) For NMF For NITO For HK Wenche Eldegard (s.) Stig A. Kvanli (s.) AnneKarin Flom(s.) For NIF-P For Hydro i Årdal Anne M.Nerland (s.) Lene Trollnes (s.) Side 2 av 2. (24)

25 (25) Vedlegg 4: Tilbakemelding fra Lensmannen i Årdal