Grunnleggende regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnleggende regnskap"

Transkript

1 v3.6 ( ) Løsningsforslag til læreroppgavene (77 s) Grunnleggende regnskap 4. utgave (2014) Aage Sending

2 1.3.1 Oppgave Enkeltpersonforetak er bare underlagt regnskapsloven om de har flere enn 20 ansatte eller har eiendeler som overstiger kr I dette tilfellet er man derfor fritatt for regnskapsplikt. De er imidlertid bokføringspliktige etter bokføringsloven siden de må levere omsetningsoppgave, dvs. driver mva.-pliktig virksomhet. Det samme følger av at det må leveres næringsoppgave Oppgave a) Den økonomiske stillingen fremgår av balansen, og den er et øyeblikksbilde. Det er resultatoppstillingen som først og fremst viser den økonomiske utviklingen, dvs. hvordan det går. b) Intet skjer med driftsresultatet om rentekostnadene øker. Sjekk mot resultatoppstillingen på s 18 om du tviler på at dette er riktig. c) Skattekostnaden består gjerne av to elementer: betalbar skatt (slik skatt som myndighetene krever opp, dvs. vanlig skatt) og endring i utsatt skatt. Enkeltpersonforetak har ikke skatt i sitt årsregnskap. d) Gunstige skattemessige avskrivninger, dvs. at de det aktuelle året er høyere enn det man bruker i årsregnskapet medfører at betalbar skatt går ned, og det er interessant for virksomheten. Men for regnskapsresultatet betyr det ingen ting. Den sparte skatten må betales senere, og belastes derfor regnskapet straks som økning av utsatt skatt (= kostnad). e) Overskudd som ikke deles ut til eierne går til økning av egenkapitalen i AS/ASA mv.. I aksjeselskaper betyr det en økning av kontoen Annen egenkapital. I enkeltpersonforetak er overskuddet eierens, beskattes på hans hånd og inngår i eierens formue i den grad han ikke har brukt opp pengene. f) Lønnskostnad i resultatoppstillingen består normalt av lønn og sosiale kostnader (arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjonskostnader mv.) g) Andre driftskostnader er en sekkepost som gjerne omfatter en mengde ulike kostnadstyper: Tap på fordringer, kontorrekvisita, reisekostnader av ulike art, kurskostnader, strøm, leiekostnader mv. I de fleste virksomheter er det alle kostnader som ikke er lønn eller sosiale kostnader, material- eller varekostnader eller finanskostnader. 2

3 2.2.1 Oppgave a) Egenkapital- og gjeldssiden av balansen viser hvor midlene er kommet fra, mens den andre siden viser hva de er brukt til. Hovedgruppene på egenkapital- og gjeldssiden er Egenkapital, Langsiktig gjeld og Kortsiktig gjeld. b) Grensen for kassekredittens utnyttelse betegnes gjerne limit. Total kassekreditt kan splittes i utnyttet/trukket og disponibelt/ubenyttet. c) I regnskapet registreres bare utnyttelsen, hva man har trukket, på kassekreditten, og det er dette som fremgår av balansen. Opplysning om kassekredittens limit vil man gjerne finne i en note til regnskapet. d) Salg på kreditt innebærer at kunden får varen/tjenesten uten straks å betale (mot kontant betaling), dvs. han kan betale på et senere tidspunkt. e) Balansen består som nevnt i utgangspunktet av to sider, og navnet skyldes at disse to sidene må være like store, dvs. de må balansere. Betegnelsen er opprettholdt selv om det etter hvert er blitt vanlig å presentere de to sidene under hverandre. f) Skjulte reserver betyr at virksomheten har eiendeler som er mer verd enn den bokførte verdien, noe som ofte er tilfellet for bygninger. Skjulte reserver blant gjeldspostene er sjelden, dvs. at gjelden er mindre verd enn det regnskapet viser Oppgave AM 60 EK 100 LG? OM? KG 20 G 50 Sum eiendeler 150 Sum egenkapital/gjeld 150 a) Totale eiendeler = AM OM = = 150. Det kunne vi også svare uten å kjenne OM, om vi klarer å se hva sum EK G er, siden begge sider må være like store. OM finner vi ved at vi ganske enkelt ser at totalen på høyre side, egenkapital- og gjeldssiden, må være 150. Da er også sum eiendeler 150, og vi ser at OM må være 90 for at eiendelssiden skal få en total på 150. b) Reell EK er normalt = Reelle AM OM G = (60 30) 90 50) = c) Sum kapitalanvendelse = sum eiendeler = d) Total kapital skaffet til veie = Egenkapital gjeld = = Anskaffelsen må alltid være lik anvendelsen! e) Kapitalen er kommet fra følgende kilder: Egenkapital (kommet fra eierne), langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er kommet fra långivere (ofte banker) og andre kreditorer (for eksempel varekreditorer, dvs. leverandører som har solgt oss varer på kreditt). 3

4 f) Langsiktig gjeld øker med I tillegg øker omløpsmidler (ev. KG/kassekreditt reduseres) med kr Arbeidskapitalen er økt, og likviditeten bedret Oppgave Resultatet kan man finne som forskjellen mellom inntekter og kostnader, men før disponeringen av årets resultat kan man også finne resultatet som differansen mellom eiendeler og egenkapital/ gjeld: ( ) = (overskudd). Når inntektene er og overskuddet , må kostnadene være Oppgave a) Hovedkilde til likvidforbedring: Innbetalt egenkapital med b) Man har pga. investeringsaktivitetene hatt en forbedring av likviditeten, en netto likvidinnstrømming på (solgt AM for høyere beløp enn nyinvesteringene). c) Når kundefordringer øker, har vi gått glipp av innbetalinger fra salget, dvs. at vi er tappet for likvider ved å gi kreditt. d) 1 Betaling for nye maskiner I 6 Fått innbetalt renteinntekter O 2 Betalt ut lønn O 7 Betalt ut utbytte F 3 Fått utbetalt et nytt banklån F 8 Betalt kontant for vareleveranser O 4 Betalt avdrag på lån F Betalt vareleverandør for tidligere 9 5 Betalt renter på lån O leveranse på kreditt O 4

5 2.5.1 Oppgave a) a Bankinnskudd e x Kontorbygning b x Inventar f x Maskiner c Varelager g x Varebil d Kundefordringer h x Tomt b) Poster som påvirker driftsresultatet. a x Feriepenger f x Arbeidsgiveravgift b Renteinntekter g x Avskrivninger c x Salgsinntekter h x Gevinst ved salg av varebil d x Lønn i x Tap på fordringer e Rentekostnader j Skatt c) Likviditet uttrykker evnen til å betale regningene etter hvert som de forfaller. Man kan også si at det er hva man har til rådighet for betalinger sammenlignet med betalingsforpliktelsene. d) Vi har satt inn oppgitte fakta i balansen til venstre under EK Sum egenkapital og gjeld: AM = OM? LG Sum eiendeler må da også utgjøre Når anleggsmidlene utgjør , må KG omløpsmidlene være ! e) Overskuddet vil man finne igjen som økning av egenkapitalen! (ev. noe som økning av KG om det betales utbytte). f) Egenkapital = Eiendeler gjeld. Sum eiendeler: = Sum gjeld: = Egenkapital = = g) Oles sykkelhus må følge bokføringsloven siden man driver avgiftspliktig virksomhet. Også plikten til å levere næringsoppgave er et kvalifiserende element. Men man faller ikke inn under regnskapsloven (må ha mer enn 20 årsverk eller en balansesum på over 20 mill. kr.) h) Som aksjeselskap må man følge både regnskapslov og bokføringslov. i) Utgift til varer: Varekostnad: = Når lageret har økt, må vi ha forbrukt mindre enn det vi har kjøpt inn. 5

6 3.2.2 Oppgave a) 14 Varelager X 50 Lønnskostnader 24 Leverandørgjeld X 30 Salgsinntekter 22 Pantelån 29 Feriepenger 12 Maskiner X 83 Endring utsatt skatt X 63 Husleie X 40 Varekostnader X 69 Telefonkostnader 15 Kundefordringer b) 1x- og 2x-kontoene havner på balansen. Kontoer merket med X foran, dvs. med kontonummer mellom 3x og 8x, går til resultatoppstillingen Oppgave a) R 6300 Husleie R 8160 Valutatap EK 2020 Overkursfond G 2600 Skattetrekk G 2800 Utbytte E 1950 Skattetrekk R 8300 Skatter G 2240 Pantelån G 2500 Skatter R 3510 Uopptjent serviceinntekt R 3000 Salgsinntekter G 2940 Ferielønn R 4000 Materialer R 5180 Ferielønn E 1400 Materialer R 4290 Beh.endring ferdigvarer b) Normalt er eiendelskontoene med høyest nummer mest likvide. I dette tilfellet synes derfor konto 1950 Skattetrekk å være mest likvid. c) I prinsippet er en konto i klasse 2 mer kortsiktig jo høyere nummer den har. Ut fra dette er 2980 Garantiarbeid mest kortsiktig, men det kan være litt uklare skiller mellom kontoer som ligger nær hverandre. d) Konto 2600 er en gjeldskonto og kan derfor ikke være bankkontoen for skattetrekk. Den viser hvor mye man skylder i skattetrekk. Konto 1950 er derimot en eiendelskonto, og det høye nummeret indikerer at det dreier seg om likvider og som derfor må være bankkontoen det spørres etter. 6

7 4.1.1 Oppgave (NB: Logiske fortegn i løsningen, dvs. = økning og står for reduksjon) 1 Betalt husleie kontant med kr EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM (bankkto.) = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden (leiekostnad) LG KG 2 Kjøpt varer til lager på kreditt for kr EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM (lager) = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden LG KG (lev.gjeld) 3 Solgt varer kontant for kr Samtidig registrerer vi vareforbruket på kr Varene er tatt fra lager. EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM 4000 bank 3000 lager = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden 4000 inntekt 3000 v.forbr LG KG 4 Solgt varer på kreditt for kr Vareforbruket for dette salget beløp seg til kr EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM (kunder) (lager) = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden (inntekt) (vareforbruk) LG KG (lev.gjeld) 5 Kjøpt nytt inventar for kr Betalt kontant fra bankkonto. EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM (inventar) OM (bank) = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden LG KG 6 Avskrevet kr på maskiner. EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM (maskiner) OM = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden (kostnad) LG KG 7

8 5.2.1 Oppgave 1 Debet 200 Kredit Det er en debetsaldo på 20 fordi motposten blir til debet (av resultat- eller balanseoppstilling). Enkelt?? 3 En ren summering gir oss 20, som betyr at debetposteringene er størst, og da er det en debetsaldo. Enkelt!!!! 4 a) Konto 2400 viser en kreditsaldo, mens konto 2380 viser en debetsaldo; enkelt og greit ut fra fortegnene! b) Dette er en debetsaldo på en gjeldskonto. Det normale er at gjeldskontoer har kreditsaldo (= en forpliktelse), også normalt på denne kontoen. Debetsaldo på en gjeldskonto betyr gjerne penger til gode. I dette tilfellet har vi ikke brukt av kassekreditten, men det er i stedet blitt en innskuddskonto (bankinnskudd). 8

9 5.3.1 Oppgave Post Tekst Beløp Kontering 1 Kjøpt råvarer, betalt med giro Debet 1400 (Aktuelle kontoer: 1400 Varelager og 1920 Bank) Kredit Kjøpt inn en maskin på kreditt Debet 1200 (Aktuelle kontoer: 1200 Maskiner og 2400 Leverandørgjeld) Kredit Betalt hotellregning kontant Debet 7140 (Aktuelle kontoer: 1900 Kontanter og 7140 Reisekostnader) Kredit Opptatt pantelån; beløpet godskrevet bankkontoen Debet 1920 (Aktuelle kontoer: 1920 Bank og 2240 Pantelån) Kredit Solgt varer på kreditt Debet 1500 (Aktuelle kontoer: 1500 Kundefordr. og 3000 Salgsinntekt) Kredit Betalt lønn med giro Debet 5000 (Aktuelle kontoer: 1920 Bank og 5000 Lønn) Kredit Avskrivning maskiner (slitasje/verdiforringelse) Debet 6010 (Aktuelle kontoer: 1200 Maskiner og 6010 Avskrivninger) Kredit Betalt avdrag på pantelån fra bankkontoen Debet 2240 (Aktuelle kontoer: 1920 Bank og 2240 Pantelån) Kredit Betalt leverandørgjeld fra kassekreditten Debet 2400 (Aktuelle kontoer: 2380 Kassekreditt og 2400 Leverandører) Kredit Eierne har innbetalt egenkapital Debet 1920 (Aktuelle kontoer: 1920 Bank og 2000 Aksjekapital) Kredit Kunde har betalt et tidligere registrert salg på kreditt Debet 2380 (Aktuelle kontoer: 1500 Kundefordr. og 2380 Kassekreditt) Kredit

10 5.4.3 Oppgave a) (Beløp i kr) Preliminær Disponering av Endelig saldobalanse årets overskudd saldobalanse 1460 Varer Kundefordringer Bank Aksjekapital Annen egenkapital Pantelån Leverandørgjeld Avsatt utbytte Salgsinntekt Vareforbruk Lønnskostnader Telefon Rentekostnad Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital Kontrollsum b) Ny egenkapital: ( ) 500 = (en økning på 500, som er lik andelen av overskuddet som ikke er betalt ut som utbytte). c) Før disponering er summen av balansekontoene lik resultatet. Når resultatet er overført til balansen må summen bli 0, både blant balanse- og resultatkontoene hver for seg. d) Konto 2800 Avsatt utbytte er gjeld, noe som vi kan lese av kontonummeret. Alle kontoene er gjeld; 20-kontoene er egenkapital. 10

11 6.7.1 Oppgave a) Mva. = kr 250 (= kr 1000 x 25 %). b) Beløp inklusive mva.: kr (= kr x 1,25). c) Pris eksklusive mva.: kr 50 (= kr 62,50 / 1,25). d) Salgspris eksklusive mva: kr 250 / 1,25 = kr 200. Innpris eksklusive mva: kr 125 / 1,25 = kr 100. Man sitter da igjen med kr 100 (ikke kr 125!) Det tilsvarer bruttofortjenesten/ avansen. Dette kan også finnes slik: ( ) / 1,25 = 100. e) Beløp eksklusive mva.: 687,50 / 1,25 = 550. Mva. utgjør da: 687, = 137,50. Beløpet kan også finnes som 20 % av 687,50. Merk: ikke 25 %, men 20 % når vi regner «ned»! f) Salgsinntekt inklusive mva: kr / 0,25 x 1,25 = kr Oppgave a) Driver man virksomhet som faller inn under mva.-lovgivningen får man fradrag for inngående avgift selv om egen omsetning er underlagt 0 -sats, for eksempel ved omsetning av bøker. Man sier gjerne at man da har omsetning innenfor avgiftsområdet. Faller man utenfor avgiftsområdet kan man ikke kreve opp avgift, men det er noe annet enn å ha 0 -sats. Da får man heller ikke fradrag for inngående mva. b) Den inngående fakturaen inkluderer mva. med kr 5 000, og siden man har fradragsrett for inngående avgift, vil periodens innbetaling av mva. reduseres med kr til kr c) Fotsoneterapi faller utenfor avgiftsområdet, og man får derfor intet fradrag for inngående mva. Datautstyret vil derfor koste denne virksomheten kr Bilverkstedet derimot har full fradragsrett, og datoutstyret vil bare koste dem kr Svaralternativ 3 er derfor riktig. d) Man vil få utbetalt kr siden man har hatt så mye mer inngående avgift enn utgående. Inngående avgift (avgift man får refundert) overstiger utgående mva. (avgift man har krevet opp for myndighetene), og man får da avgift netto tilbake: kr kr e) Det kan vanskelig skyldes annet enn at kostnadene registreres, men bare litt av omsetningen, dvs. betydelig svart omsetning. Ellers må det være en virksomhet som betaler for å få servere kundene. Eksportbedrifter kan imidlertid regelmessig oppleve å få avgift ti gode. Eksportinntektene er fritatt for avgift mens man likevel får fradrag avgiften på alle anskaffelsene. De fleste andre virksomheter vil bare sporadisk oppleve å få utbetalt avgift, for eksempel når det i en periode er gjort store investeringer, er foretatt ekstremt store innkjøp eller lignende. 11

12 7.1.1 Oppgave a) Transaksjoner med kunde 1 Fakturert kr inkl. mva. 2 Sendt kreditnota kr inkl. mva. 3 Fått betalt fakt. på kr inkl. mva. 4 Fakturert kr , ingen mva. Kontanter og bank Eiendeler Kundefordringer Effekt på Resultat/ egenkapital Egenkapital/gjeld Skyldig mva. Beløp Øker Red. Øker Red. Øker Red. Øker Red x x x x x x x x x x Vi ser at registreringen av kreditnotaen i bilag 2 skjer motsatt av hva som ble gjort for fakturaen i bilag 1. Vi kan si at kreditnota er en negativ faktura. b) Konto Inngående saldobal. Bilag nr Utgående saldobal Kundefordringer Bankkonto Kassekreditt Utgående mva x 2x Andre balansekontoer Salgsinntekt mva.-pl Salgsinntekt mva.-fri x 88x Andre resultatkontoer Kontrollsum

13 c) Beregninger: Summen av saldobalansen må alltid være «0». For å få totalsummen til å bli 0 i første tallkolonne, må det settes inn Først da stemmer saldobalansen. d) Resultatberegning med bruk av logiske fortegn: = (overskudd). Basert på bokføringsfortegn: = , dvs. overskudd Kreditposteringene er større enn debetposteringene på resultatkontoene, og kreditposteringer er «gunstige». e) Avgiften man har krevd opp for myndighetene kan beregnes ut fra pliktig omsetning iht. periodens endelige saldobalanse: x 0,25 = Vi har da forutsatt at all omsetning er avgiftspliktig med normalsatsen. f) Ved bruk av logiske begreper er det riktig å si at salget øker inntektene (og forbedret resultatet). Med når man går over til bokføringsfortegn (debet og kredit) blir inntekter registrert med til tross for at de er så gunstige som bare det, og øker resultat og egenkapital. Kreditposteringer ( ) på resultatkontoene (3x-8x) bedrer altså resultatet, mens debetposteringer () drar resultatet ned. g) Økning av skyldig mva. (konto 2700 = gjeld) skjer med når vi bokfører det på konto for Utgående mva. (bruker bokføringsfortegn). 13

14 7.2.2 Oppgave a) Transaksjoner med kunde 1 Varekjøp kr , inklusive mva. 2 Kreditnota fra lev. kr inkl. mva. 3 Betalt 1 2 kr inkl. mva. Kontanter og bank Eiendeler Leverandørgjeld Effekt på Resultat/ egenkapital Egenkapital/gjeld Skyldig mva. Beløp Øker Red. Øker Red. Øker Red. Øker Red x x x X X 300 X x x b) Konto Inngående Bilag nr. Utgående saldobalanse saldobalanse 1460 Varelager Bankkonto Leverandørgjeld Inngående mva Varekjøp Beh.endring varer xxxx Øvrige kontoer Kontrollsum c) For å få saldoen totalt til å bli 0 må det settes inn d) Kreditsaldoen på konto 2400 Leverandørgjeld er redusert til kr , en reduksjon på som utgjør reduksjonen i leverandørgjelda. e) Vareforbruk = Varekjøp lagerendring = = Om det hadde vært lagerøkning på kr , ville saldo på konto 4390 vært og forbruket: = f) Varelager ved årets begynnelse = lager ved utgangen av perioden lagerreduksjonen på = At de er en lagerreduksjon fremgår av at beløpet representerer en kostnad (registrert til debet ()) i tillegg til innkjøpet. g) Da ville trukket på kassekreditten økt med (= økt gjeld). Disponibelt ville da blitt redusert med samme beløp, men det registreres ikke i regnskapet, og disponibelt må derfor beregnes utenfor regnskapet. h) Registreringene på 2400 Leverandørgjeld inkluderer mva., men ikke 4300 Varekjøp. 14

15 7.3.1 Oppgave a) Konto Inngående Bilag nr. Utgående saldobalanse 1 2 saldobalanse 1500 Kundefordringer Kassekreditt Leverandørgjeld Utgående mva Inngående mva Varesalg mva.-pliktig Varekjøp Tap på fordringer xxxx Øvrige kontoer Kontrollsum b) Resultatforbedringen gjennom redusert varekostnad ble kr 100. De øvrige kr 25 tilfalt staten som mva. c) Resultatforverringen ble: kr 750 / 1,25 = kr 600, siden myndighetene tar resten av tapet på kr 150. Vi ser at dette også er hva vi belastet salgsinntektskonto (konto 3000) gjennom bilag 2. d) Netto saldo på avgiftskontoene: = Når vi har netto kreditsaldo, skylder vi mva Oppgave a) Transaksjoner med kunde 1 Tapt fordring kr , inklusive mva. 2. Red. avs. til tap på fordr kr Beløp Eiendeler Kundefordringer Leverandørgjeld Effekt på Resultat/ egenkapital Egenkapital/gjeld Netto skyldig mva. Øker Red. Øker Red. Øker Red. Øker Red x x x x x b) Litt overraskende så skal merverdiavgiften på den tapte fordringen registreres på konto for inngående avgift. Dette gjøres for å lette avstemmingen av avgiftsoppgjøret mot avgiftsoppgaven. 15

16 c) Foreløpig saldobalanse Moment/bilag 1 Moment/bilag 2 Endelig saldobalanse 1500 Kundefordringer Andre fordringer Avs. til tap på fordringer Utgående mva Inngående mva Inngått på avskrevne fordr Tap på fordringer xxxx Andre kontoer d) Resultatforverring pga. den tapte fordringen: / 1,25 = Det er det samme som vi har bokført, og som vi anførte i den logiske illustrasjonen i tabellen under a), selvsagt e) Redusert avsetning til fremtidige tap på fordringer med kr forbedrer resultatet tilsvarende, alt annet likt. f) Realiserte/konstaterte tap kan vi med rimelighet anta beløper seg til: = Når totalt tap på fordringer ble bare skyldes det redusert avsetning til fremtidige tap. g) Tap på kunder i resultatoppstillingen (om posten spesifiseres) fremkommer som: (realiserte tap) (redusert avsetning) (inngått på tidligere avskrevne fordringer) = (tap på kunder netto i resultatoppstillingen) h) Total negativ resultateffekt fra tap på fordringer med bokføringsfortegn: = (Effekt på resultatet, hvor fortegnet forteller om det er positiv eller negativ resultateffekt: /1,25 = , dvs. ugunstig eller negativ effekt på resultatet). i) Tap på fordringer inngår i Annen driftskostnad og er ikke en del av finanskostnadene. 16

17 7.5.2 Oppgave a) Beregninger 1) Bruttolønn: kr (D 5000) Skattetrekk: (K 2600) Utbetalt kr (K 2380) 2) Skyldig arbeidsgiveravgift for perioden: kr x 14,1 % = kr (D 5400 K 2770). 3) Påløpne feriepenger: kr x 12 % = kr (D 5180 K 2940). 4) Påløpt arbeidsgiveravgift: kr x 14,1 % = kr (D 5400 K 2780). 5) Skattetrekk inn på egen bankkonto, kr (D 1950 K 2380). b) Skattetrekk Kassekreditt Skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Påløpt ferielønn Lønn Ferielønn Arbeidsgiveravgift c) Lønnskostnader totalt i februar: = Utbetalt lønn til de ansatte utgjorde kr d) Ført i januar 20x1 Ført i februar 20x Skattetrekk Posteringer x1 Skattetrekk Arb.g.avg. (1) (2) Feriep. (3) (se spm. h) 2380 Kassekreditt Skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Påløpt ferielønn Lønn Ferielønn Arbeidsgiveravgift

18 e) Det skjer ingen endring i kostnadene til arbeidsgiveravgift når avgiften betales. Vi har reservert for denne allerede ved hver utlønning, og kostnaden ble tatt på det tidspunktet. Vi ser dessuten at betalingen bare berører balansekontoer, noe som bekrefter at det ikke blir noen effekt på resultatet! f) Arbeidsgiveravgiften på de utbetalte feriepengene flyttes nå fra påløpt til skyldig arbeidsgiveravgift: 14,1 % av kr = kr 240 (avrundet). Feriepengene er allerede avsatt og dekkes derfor gjennom å redusere gjelda på konto 2940, uten resultateffekt på nåværende tidspunkt. Nødvendige posteringer er gjort i siste kolonne i tabellen foran. Arbeidsgiveravgiften på disse feriepengene må betales ved første avgiftsinnbetaling (15/5). g) Ved hver utlønning gjennom 20x1 tar man kostnadene forbundet med feriepengeplikten ved å avsette til feriepenger. Når de ansatte avvikler sin ferie i 20x2, opptjent i 20x1, vil feriepengene de får utbetalt ikke påvirke kostnadene i 20x2. Disse kostnadene tok vi i regnskapet for 20x1. h) Vi ser av kontonummeret at 1950 Skattetrekk representerer kontanter/ bank ved det høye 1x-nr., mens konto 2600 representerer gjeld (starter med 26). Skal man vært litt mer presis, ville man benyttet kontobetegnelsene 1950 Bankinnskudd skattetrekk og 2600 Skyldig skattetrekk, men takket være utsagnskraften i kontonummeret er dette strengt tatt unødvendig for oss som forstår kontonummereringssystemet. i) Skattetrekket fra de ansatte er ingen kostnad for bedriften, så en økning i de ansattes skatt har ingen resultateffekt for virksomheten. Men det blir mindre å utbetale til de ansatte og tilsvarende mer å innbetale til myndighetene som skattetrekk. j) Nei, disse midlene er kun forbeholdt betaling av skyldig skattetrekk, og normalt vil et forsøk på overførsel fra denne kontoen til en annen konto enn myndighetenes skattetrekkskonto være blokkert av banken. k) Lønnsinnberetning for 20x5: kr kr = kr I tillegg vil det på lønnsoppgaven opplyses om opptjente, ikke utbetalte feriepenger med kr , men disse vil ikke bli skattlagt i 20x5. 18

19 7.6.1 Oppgave a) Inngående Bilag nr. Utg. saldo saldobal x Maskiner Kontanter Bank Bankinnsk. sk.tr Egenkapital Pantelån Kortsiktig lån Kassekreditt Skattetrekk Utgående mva Inngående mva Salgsinntekter pl Lønn Leie av lokaler Revisjonshonorar Kontorrekvisita Telefon Bredbånd Drift varebil Bilgodtgjørelse Forsikring Rentekostnad x 88x Uspes. kontoer Kontrollsum b) Kostnadsøkning som følge av bilag 6: kr / 1,25 = kr (mva. er ikke en del av kostnaden i den vanlige virksomheten) c) Avgift å betale ved merverdiavgiftsoppgjøret 10. februar: = d) Årets salg inklusive mva.: x 1,25 =

20 e) Resultatoppstilling Balanseoppstilling per x1 Inntekter Kostnader Egenkapital Overskudd Eiendeler inkl. årets overskudd Gjeld Sum eiendeler Sum EK/gjeld f) Skyldig skattetrekk 31.desember, kr , betales 15. januar året etter (for november og desember). g) Pengene tas normalt fra det spesielle innskuddskontoen man må ha for skattetrekksmidler (konto 1950). Noen betrakter det, litt overraskende, som en forenkling å betale skattetrekket fra sin ordinære betalingskonto, og det er selvsagt tillatt. Men man må hele tiden sørge for at skattetrekkskontoen er stor nok til å dekke trukket skatt. Økonomisk er dette en dårlig løsning siden man i lengre perioder låser midler som kunne vært brukt i driften eller redusert for eksempel trukket på kassekreditten. h) Det er ingen kundefordringer. Det indikerer at salget skjer kontant. i) Disponibelt: = Vi har penger tilgode på kassekredittkontoen, dvs. at den i øyeblikket fungerer som en innskuddskonto. Dette innskuddet er disponibelt i tillegg til limit. j) Det registrerte salget er for hele året mens avgiftsterminene gjelder to måneder. Gjennomsnittlig er salget kr per 2 måneder. Gjennomsnittlig kreves det da opp kr i mva. på salget per termin, ikke så langt unna hva vi har registrert, som jo er basert på det faktiske salget i perioden. k) Den vanligste grunnen til at egenkapitalen øker er at hele eller deler av overskuddet holdes tilbake i virksomheten og ikke utbetales som utbytte. l) Avdrag er ikke noen kostnad, men det belaster likviditeten. Vi ser av registeringen av bilaget at bare balansekontoer berøres, dvs. ingen resultateffekt. 20

21 8.6.2 Oppgave a) Fire sentrale regnskapsprinsipper: Transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og forsiktighetsprinsippet. b) Verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet: / 1,10 = Vi må vente ett år på pengene, og verdien i dag er da nåverdien. For at man skal bruke energi på en slik nåverdiberegning, bør utslaget på regnskapet være vesentlig. c) Transaksjonsprinsippet. d) Transaksjonsprinsippet. e) Forsikringskostnad i desember: (= / 12 x 1) f) Sammenstillingsprinsippet. g) Vi forutsetter at risiko og disposisjonsrett ikke er gikk over til kunden på betalingstidspunktet. På grunn av det lave beløpet, ser vi bort fra noen rentebetraktning, jf. i). EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM (bank) = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden LG KG (uopptjent inntekt) h) Opptjeningsprinsippet resultatfører inntekt i den perioden den er opptjent. Inntekt som ikke er opptjent skal ut fra dette prinsippet balanseføres som gjeld. i) EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM (varelager) = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden LG KG (uopptjent inntekt) j) Sammenstillingsprinsippet sier at en periodes inntekt (definert ut fra opptjeningsprinsippet), i dette tilfellet kr 8 000, skal sammenstilles med (matches mot) kostnadene som er gått med for å skape denne inntekten, kr k) Inntektsføringen bør skje når kjøper overtar båten (risiko og rettigheter), dvs x2. 21

22 8.6.3 Oppgave a) Salgsverdien av «gratis» service er, inklusive normalpåslaget på 40 %, respektive kr og kr de to påfølgende årene, 20x2 og 20x3 (= x 1,4 og x 1,4. Inntekten i 20x1 blir da bare kr ( ). Vi har da sett bort fra eventuelle renteeffekter. I 20x2 inntektsføres kr og i 20x3 kr Man har da anslått kostnadene for gratisservicene til kr og kr Mens inntektene for «gratisservicen» er sikker, er kostnadene bare et anslag. Tiden vil vise hva de faktiske kostnadene for garantiservicen faktisk ble. b) Transaksjonsprinsippet ble brukt for å fastsette inntekten. Sammenstillingsprinsippet brukes for å finne resultatet, matche inntekter med tilhørende kostnader). c) Korreksjonsposteringer: 20x1 Foreløpig saldobalanse Korreksjonsposteringer Endelig saldobalanse 1500 Kundefordringer Bankinnskudd Uopptjent serviceinntekt turert salgsinntekt Endring uopptjent serviceinntekt d) I 20x2 vil det med utgangspunkt i opplysningene foran skje en inntektsføring av kr Det vil skje gjennom en kreditering av konto 3510, med motpost på konto Ved at konto 3000 ikke korrigeres for endring i uopptjent inntekt får vi et regnskap som enkelt stemmer med avgiftsoppgaven, når konto 3510 holdes utenfor avgiftsoppgaven. I 20x1 inntektsførte vi bare kr i regnskapet, men svarte mva. av kr e) I 20x3 vil man ha en inntekt for de siste gratis servicearbeidene på kr (endring i uopptjent serviceinntekt), og sammenstilt med kostnadene på kr vil resultateffekten bli kr (positivt). Det tilsvarer normalpåslaget på 40 % (= x 0,40). Et slikt påslag går normalt til å dekke FK og fortjeneste, men siden arbeidene neppe påvirker disse kostnadene, kan det forventes en resultatforbedring lik påslaget. 22

23 8.6.4 Oppgave a) Resultatoppstillingen viser hvordan det har gått i et bestemt tidsrom, balansen viser den økonomiske stillingen på et bestemt tidspunkt og kontantstrømoppstillingen viser hvordan en periodes kontanter er skaffet til veie og hvor de har tatt veien. b) Vi avsetter kr til forventet tap, og det er hva resultatet påvirkes med på avsetningstidspunktet. Den dagen tapet er et faktum, blir det ingen resultateffekt, med mindre tapet avviker fra kr c) Resultatet vil forverres med kr (= kr / 1,25), dvs. kreditnotabeløpet eksklusive mva. d) Postering av en økning av egenkapitalen (på en 20x-konto) skjer til kredit ( ). e) Salgsinntekter har en gunstig effekt på resultatet (og egenkapitalen), og skjer derfor til kredit ( ). f) Balansesum (på eiendelssiden) er 19 (8 11). Siden balansesummen på den andre siden må være nøyaktig like stor, må gjelda være 9 (19 10). g) Varebil 1x, bankinnskudd 1x, pantelån 2x (21x 29x) og egenkapital 2x (20x). h) Varekjøpet kan skje til lagerkonto (1460 eller 1400) eller til innkjøpskonto (4300 eller 4000). 23

24 9.1.1 Oppgave Betalt lønn på forskudd Når blir det eventuelt en kostnad? I perioden det arbeides for pengene. Kjøpt inn frimerker for kr 50 Betalt en leverandørfaktura Betalt avdrag på et lån Kjøpt inn ny varebil mot kontant betaling Når blir det eventuelt en kostnad? Gjennom avskrivninger/slitasje. Forbruk av varer Kjøpt inn varer på kreditt Fått regning på hotellovernatting Forbrukt strøm som man ennå ikke har fått regning på K 1 Betalt renter som er periodisert i regnskapet Betalt påløpne renter som det ikke er avsatt for i regnskapet K 2 Fordring som konstateres tapt og som det ikke er avsatt for tidligere Tap ved salg av brukt maskin K 3 Betalt regning for julebordet (regningen ikke registrert tidligere) U U/K U K U U/K K U/K 1 Ev. er det også U, men det er kanskje riktigst å si at betalingsforpliktelsen (utgiften) oppstår om det dreier seg om ordinær måleravlesning som grunnlag for regning fra strømleverandøren. 2 Om dette sammenfaller med tidspunktet for långiverens belastning av renter, er det samtidig en utgift (det er oppstått en betalingsforpliktelse). 3 Egentlig er dette en sammensatt transaksjon av en inntektspost (inntekt ved salget) og en kostnadspost (bokført verdi på salgstidspunktet) som man gjerne matcher på en inntektskonto (om gevinst netto) eller på en kostnadskonto (om tap netto). 24

25 9.2.2 Oppgave a) Foreløpig saldobalanse Registrering av vareopptelling Endelig saldobalanse 1460 Varebeholdning Varekjøp Beholdningsendring varer xxxx Øvrige kontoer b) Årets vareforbruk: = c) Konto 4390 viser kreditsaldo på , dvs. kontoen bidrar til at varekostnadene reduseres med i forhold til hva som er registrert som varekjøp. Det betyr at vareforbruket er lavere enn innkjøpet, og man må ha hatt en tilsvarende lagerøkning. d) Vi hadde noe på lager 1.1. Vi har kjøpt inn noe i løpet av året og vi har talt opp hva hadde igjen ved årets slutt. Når vi beregner forbruk som IB kjøp UB eller litt sammendratt som i b: «Innkjøp (IB UB)», har vi også fått med svinnet. Det vi ikke har igjen som UB, er brukt opp, enten som regulært forbruk eller som svinn. e) Årets utgift til varer er lik innkjøp av varer. Saldo på konto 4300 Varekjøp viser en saldo på kr , som derfor er utgiften til varer. I svar c fant vi at forbruket utgjorde kr

26 9.3.2 Oppgave a) Avskrivninger på maskiner i 20x1: [( ) / 6] x 6/12 = Avskrivningene regnes pro rata ved anskaffelse eller utrangering i løpet av året. b) Bokført verdi ved årets utløp: = (NB: hyppig feil: restverdien trekkes fra!) IB Anskaffelse Årets avskrivninger Endelig saldobalanse 1200 Maskiner Bankinnskudd Inngående mva Avskrivning maskiner xxxx Andre kontoer c) Avskrivninger medfører ingen utbetaling, og påvirker derfor ikke bedriftens likviditet. Skattemessige avskrivninger har effekt på skattene, og betalbar skatt har likvideffekt. d) Her forringes tomteverdien i takt med uttaket. Det virker derfor fornuftig med følgende årlige avskrivninger: ( ) / 10 år = e) Avskrivninger 1. år: x 20 % = Restverdien skal ikke påvirke avskrivningsgrunnlaget ved saldometoden. Satsen fastsettes, i alle fall teoretisk, slik at gjenværende bokført verdi vil være lik restverdien ved levetidens utløp. Verdi ved begynnelsen av år 2: = (eller det kan finnes som kr x 0,80 = ). Avskrivninger for 20x3 (år 2): x 20 % =

27 9.4.1 Oppgave a) Foreløpig saldobalanse Tilbakeført fjorårets avsetninger Årets avsetninger Endelig saldobalanse 1500 Kundefordringer Avs. til tap på fordringer Garantiforpliktelse Garantikostnader Tap på fordringer xxxx Andre kontoer b) Realiserte garantikostnader (ut fra rimelige antakelser): Resten av garantikostnadene utgjøres av økning i garantiavsetning. c) Redusert garantiavsetning ville forbedret resultatet (D balansekonto for garantiforpliktelse, kredit resultatkonto for garantikostnader). d) Totalt ble årets resultat belastet med kr for tap på fordringer. Av dette er kr realiserte kostnader (ut fra rimelige forutsetninger) og skrev seg fra økning i avsetning til fremtidige tap. e) Kundefordringer i balansen: =

28 9.4.3 Oppgave a) Posteringer: Foreløpig - saldobalanse Moment 1 Moment 2 Endelig - saldobalanse 1500 Kundefordringer Avs. til tap på fordringer Uopptjent serviceinntekt Garantiforpliktelse Salgsinntekter Endring uopptjent serviceinntekt Gantikostnader xxxx Andre kontoer Plass til beregninger/kommentarer: Uopptjent serviceinntekt (salgsverdi med normal prising): / 0,60 = Uopptjent serviceinntekt må derfor økes fra til b) Salgsinntektene på kr i resultatoppstillingen består av fakturerte salgsinntekter kr , fratrukket økningen i uopptjent serviceinntekt kr c) Den reduserte garantiavsetningen i moment 1 påvirket resultatet i positiv retning med kr (= krediteringen av konto 7550). Ut fra moment 2 har vi gjort grep for at den delen av inntekten som først tjenes opp året etter, først vil påvirke resultatet da. Da vil vi inntektsføre kr , og resultateffekten året etter vil da bli differansen mellom dette beløpet og de kostnadene vi vil ha for å levere garantiforpliktelsen. Ved å gjøre det slik kan vi vel si at moment 2, og vår håndtering av det, medfører at vi ikke får noen resultateffekt i 20x1 av den spesielle garantien knyttet til årets salg, effekten kommer først året etter. 28

29 9.5.1 Oppgave a) Konto Foreløpig Moment nr. Endelig saldobal saldobal Fyringsolje Forskuddsbetalt husleie Forsk.betalt forsikring Påløpne leieinntekter Påløpne renter Påløpne renter Div. påløpne kostnader Husleieinntekter Fyringsolje Leie av lokaler Rep. av maskiner Reklamekostnader Forsikringer Rentekostnader xxxx Andre kontoer Kontrollsum Forskuddsbetalt husleie er kr (= kr / 3 x 2) 2 Forskuddsbetalt forsikring 31/12: kr / 12 x 8 = kr Påløpt leieinntekt 31/12: kr x 2 = kr Beholdning fyringsolje 31/12: x kr 10 = kr b) Beløpet som står på kontoen i foreløpig saldobalanse, kr 9 900, er trolig forskuddsbetalingen for 8 måneder ved forrige årsskifte. Årets kostnader til forsikring består da av 4/12 av siste polisen på kr (kr ) og periodiseringen x0 på kr Det blir totalt kr , som tilsvarer endelig saldo på konto 7500 Forsikringer. Våre antakelser om saldoen på kr synes derved bekreftet. 29

30 9.5.3 Oppgave Merk: Her brukes logiske fortegn: = økning, = reduksjon a) Betalt avdrag på langsiktig gjeld fra kassekreditten EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden LG (langs.gj.) KG (kassekreditt) b) Tatt opp nytt langsiktig lån. Pengene satt inn på bankkontoen EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM (bank) = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden LG (langs.lån) KG c) Betalt gjeldsrenter EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM (bank) = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden (rentekostn.) LG KG d) Gjeldsrenter påløpt, men er ikke betalt EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden (rentekostn.) LG KG (påløpne renter) e) Periodisert forsikring, registrert og betalt for et helt år, gjelder ut oktober året etter. EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM (forsk.bet. fors) = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden (red. fors. kostnad) LG KG f) Økt garantiavsetning EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden (garantikostn.) LG KG (garantiavsetn.) 30

31 g) Fått innbetalt egenkapital til bankkonto EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM (bank) = EK 1/1 innbet (egenkap.) Resultat i perioden LG KG h) Anskaffet en maskin på kreditt EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM (maskiner) OM = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden LG KG (leverandørgjeld) i) Avdrag har ingen resultateffekt siden det ikke er en kostnad. Det er bare balansekontoer som berøres, ingen resultatkontoer. Men det belaster likviditeten! En avledet konsekvens vil være reduserte rentekostnader. j) Skattetrekksmidler overføres fra kassekreditt til bankkonto for skattetrekk EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM (bank sk.tr.) = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden LG KG (kassekreditt) k) Kostnadsført husleie som forrige periode var registrert som forskuddsbetalt EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM (forsk.bet. husleie) = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden (husleie) LG KG l) Betalt skyldig mva. fra bankkontoen EIENDELER EGENKAPITAL GJELD AM OM (bank) = EK 1/1 innbet. Resultat i perioden LG KG (skyldig mva.) 31

32 9.6.2 Oppgave Bilag 1: Salgsverdi inkl. mva.: x 1,25 = , dvs. mva. utgjør Bilag 2: Kostpris ekskl. mva.: / 1,25 = , dvs. mva. utgjør Bilag 3: Salgsverdi ekskl. mva.: kr / 1,25 = , dvs. mva. utgjør Bilag 4: Anskaffelseskost PC, eksklusive mva.: / 1,25 = , dvs. < og balanseføres derfor ikke i dette tilfellet. Mva. utgjør Konto Inngående Bilag nr. Utgående saldobal saldobal Inventar Bankinnskudd Leverandørgjeld Utgående mva Inngående mva Fortj. ved salg AM Driftsmidler < 15' xxxx Andre kontoer Kontrollsum b) Gevinst = ( ) ( ) = Dette stemmer for øvrig med saldo på konto 3800, en kreditsaldo på kr c) Avskrivning frem til salgstidspunktet: ( / 10) x 2/12 = (avskrevet for nærmeste hele bruksmåte, avrundet). Fortjeneste på salget: salgssum korrigert restverdi = ( ) = d) Ingen resultateffekt ed å unnlate å avskrive på det solgte inventaret. Man ville fått høyere avskrivningskostnader, men en nøyaktig like stor økning i gevinsten ved salget. Poenget med avskrivningene er å få frem riktige kostnader (sammenstillingsprinsippet). e) Avgift å betale så langt: = Summert med bokføringsfortegn blir netto saldo for de to avgiftskontoene (kreditsaldo), dvs. netto gjeld på f) Det inngår normalt i driftsinntektene (fortjeneste) eller driftskostnadene (tap), og påvirker følgelig driftsresultatet. Det skal generelt svært mye til for at noe grupperes som ekstraordinært. g) Normalt får bedriftene fradrag for inngående mva., også i forbindelse med investeringer. Merverdiavgiften påvirker da ikke utgiftene/kostnadene. Noen få virksomheter faller utenfor avgiftsområdet, og da representerer mva. på anskaffelser en kostnad. h) Det er gjennom avskrivninger anskaffelse av driftsmidler medfører at resultatet påvirkes, ev. gjennom nedskrivninger. 32

33 Oppgave a) Skattebetaling for 20x4 (rest) å betale 11. oktober utgjør: ( ) = b) Man hadde avsatt kr for mye (avsatt mot ilignet ) c) Betalbar skattekostnad i 20x5-regnskapet: = ; jf. hva som 31/12 fremkommer som saldo på kto i tabellen under. Dette er beregnet skatt for 20x5, korrigert med for mye avsatt til skatt året før. d) Dato Tekst 2380 Kassekreditt Bevegelser på kontoene i 20x Betalbar skatt 8300 Betalbar skatt 1.1. IB skattekontoene Betalt 1. termin forhåndsskatt for 20x Betalt 2. termin forhåndsskatt for 20x Mottatt skatteavregning (ilignet skatt) Betalt resterende skatt for 20x Beregnet betalbar skatt for 20x Saldo x e) Konto 2500 viser beregnet betalbar skatt på 20x5-inntekten. Konto 8300 inneholder i tillegg korreksjon av for mye/for lite avsatt til betalbar skatt året før. 33

34 Oppgave a, b, c) Konto Foreløpig saldobalanse 31. okt. a Tømming av inn- og utg. mva. 31. okt. b Betaling av arb.g.avg. 15. nov. c Betaling av mva. 10. des. Nye saldoer 1950 Skattetrekk Kassekreditt Skattetrekk Utgående mva Inngående mva Oppgjørskonto mva Skyldig arb.g.avg Påløpt arb.g.avg d) Med normalsatsen for arbeidsgiveravgift vil man skylde kr (= 14,1 % av novemberlønn ). Det vil gi en kreditsaldo på konto 2770 ved utgangen av november. e) Avgiftspliktig omsetning i september/oktober: / 0,25 = f) Man må ikke innbetale, men får utbetalt kr i merverdiavgift (= ) g) Påløpt arbeidsgiveravgift betales ved første avgiftsforfall etter at ferien avvikles og feriepengene er utbetalt. 34

35 Oppgave a) Foreløpig saldobalanse Moment nr Endelig saldobalanse 1200 Maskiner Varebeholdning Kundefordringer Avs. til tap på fordringer Forsk.betalt husleie Betalbar skatt Forsk.betalt husleie Påløpt strøm x 2x Andre balansekontoer Varekjøp Beh.endring varer Avskrivning maskiner Husleie Strøm Tap på fordringer Betalbar skatt x 88x Andre resultatkontoer b) Beholdningsendring varer har en debetsaldo på kr , dvs. kostnadene øker ut over innkjøpet, har forbrukt mer enn innkjøpt. Det må derfor ha vært en beholdningsreduksjon! c) Overskudd etter skatt: = d) I spm. b fant vi en beholdningsreduksjon på varelager med kr Det betyr at det er forbrukt for kr mer enn det er innkjøpt. e) UB varer er Når beholdningen er redusert i løpet av året, må beholdningen 1.1. ha vært f) Vi har følgende sammenheng: IB ? (nyinv.) avskrivninger = UB Da må nyinvesteringene har vært for at dette skal stemme. g) Betalbar skatt belastet årets resultat: (= saldo på kto. 8300). Beregnet skatt på årets aktivitet finner vi på kto. 2500, og den var litt høyere, kr Det betyr at man må ha avsatt for mye til betalbar skatt året før. h) Etter all sannsynlighet er det for mye avsatt til betalbar skatt året før, jf. foregående svar. i) Samlet tap på fordringer belastet resultatet: Dette består av realiserte tap redusert avsetning til fremtidige tap

36 Oppgave Grunnlag Post 1: Samlet omsetning innenfor og utenfor mva.-loven Beregnet avgift Post 2: Samlet omsetning innenfor mva.-loven Post 3: Omsetning inkl. i p. 2, som er fritatt for mva. 0 Post 4: Omsetning, inkl. i p. 2, med standard mva.-sats 25 % Post 5: Omsetning, inkl. i p. 2, med red. sats 15 % Post 6: Omsetning, inkl. i p. 2, med red. sats 8 % Post 7: Tjenester kjøpt fra utlandet mv., avgift 25 % 0 Post 8: Fradragsberettiget inngående avgift, alminnelig sats 25 % Post 9: Fradragsberettiget inngående avgift, red. sats 15 % Post 10: Fradragsberettiget inngående avgiftred. Sats 8 % 800 Post 11: Avgift å betale (), ev. til gode ( ) Oppgave Registrering av disponeringen av årets resultat Foreløpig saldobalanse Disponering av årets overskudd Endelig saldobalanse 2000 Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Avsatt utbytte x 2x Andre balansekontoer xxx Diverse inntektskontoer x 88x Diverse kostnadskontoer Disponert til utbytte Disp. til annen egenkapital Kontrollsum a) Årets overskudd: = b) Utbytte regnes normalt i % av aksjekapitalen. Utbyttet utgjør da: x 25% = c) Se tabellen foran. d) Egenkapital ved årets slutt (neste års begynnelse): =

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Oppgave 5.5 Navn/oppg.: Oppgave 5.5 Periode: Firma: Per Ask Sportsutstyr Bilag Debetkonto Kreditkonto Brutto Netto- Dato nr. Tekst

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Høgskolen i Hedmark 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena/Hamar/Aktuelt studiesenter Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 09.00 13.00 Tillatte hjelpemidler: Saertrykk

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Siden ferdigmodellen har en mer spesifisert kontoplan enn læreboka, er det i noen tilfeller brukt andre kontoer

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør:

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør: Varebil (1) Trond Kristoffersen Årlige avskrivninger utgjør: Kostpris - restverdi = Økonomisk levetid Finansregnskap Case i tabellarisk avslutning Case - 2 Varebil (1) Solgt varebil beregning av gevinst

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: SFB Finansregnskap med analyse

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: SFB Finansregnskap med analyse Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: Emne: SFB 10413 Finansregnskap med analyse Dato: Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 4. juni 2015 Hjelpemidler: Faglærer: Kalkulator Asbjørn 0. Pedersen Lovsamling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4.

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4. Trond Kristoffersen Finansregnskap og anleggskontrakter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN

Høgskoleni østfold EKSAMEN Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: SFB 10413 Emne: Finansregnskap Dato: Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 26. november 2013 Hjelpemidler: Kalkulator Faglærer: Asbjørn 0. Pedersen Lovsamling utlevert

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 GJ / "' ` Høgskolen i Hedmark 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 15.00 19.00 Sensurfrist: 30. desember 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo?

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo? 3.4.1 Oppgave En T-konto viser følgende tall: Debet Kredit 200 100 50 75 120 45 30 En fortegnskonto viser disse tallene: +200 100 50 +75 120 +45 30. 1 Salder T-kontoen foran. 2 Avgjør om T-kontoen foran

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP. Konteeksamen våren 2015

Høgskolen i Hedmark 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP. Konteeksamen våren 2015 Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Konteeksamen våren 215 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11. februar 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 4. mars 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk av

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Dette oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne forsiden. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter.

Høgskolen i Hedmark. Dette oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne forsiden. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. lbloostn -ab Høgskolen i Hedmark Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 6. januar 2016 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 27. januar 2016 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne og Regnskapsloven

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap Varige driftsmidler Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

F1 - Oppstart INEC Økonomi, finans og regnskap

F1 - Oppstart INEC Økonomi, finans og regnskap Torunn Drage Roti F1 - Oppstart INEC1800 - Økonomi, finans og regnskap Foreleser: Torunn Drage Roti Høyskolelektor Agenda Velkommen og kort introduksjon av foreleser/dere Informasjon vedrørende faget og

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 Grunnleggende regnskap Kontinueringseksamen februar 2016

Høgskolen i Hedmark. HREV100 Grunnleggende regnskap Kontinueringseksamen februar 2016 /6/305259, _ 3 9» Høgskolen i Hedmark HREV100 Grunnleggende regnskap Kontinueringseksamen februar 2016 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 12. februar 2016 Eksamenstid: 09.00 13.00 Sensurfrist: 4.

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015 @ Høgskolen i Hedmark 3REV12O Videregående Eksamen våren 2015 finansregnskap Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 4. mai 2015 Eksamenstid: ' 09.00 13.00 Sensurfrist: 27. mai 2015 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt Regnskapsføring Trond Kristoffersen Finansregnskap Det dobbelte bokholderis prinsipp Historisk oversikt Regnskapsføring i 4000 år India, Kina, Arabia og Egypt Dobbelte bokholderis prinsipp I bruk av italienske

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Tilleggsoppgaver kapittel 2

Tilleggsoppgaver kapittel 2 Tilleggsoppgaver kapittel 2 Tilleggsoppgave 2.1 Tore Rask starter egen virksomhet den 10.8.2014 med disse balansepostene: Kontanter kr 4 300 Bankinnskudd kr 50 700 Lån i banken kr 120 000 Varebil kr 300

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer