3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo?"

Transkript

1 3.4.1 Oppgave En T-konto viser følgende tall: Debet Kredit En fortegnskonto viser disse tallene: Salder T-kontoen foran. 2 Avgjør om T-kontoen foran har en debet- eller kreditsaldo. 3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo? Som vi ser, er det de samme posteringene som vi hadde i spørsmål 1)! 4 En saldobalanse viser blant annet følgende saldoer: Konto 2400 Leverandørgjeld Konto 2380 Kassekreditt a) Viser kontoene debet- eller kreditsaldoer? b) Tolk saldoen på konto Skylder vi penger? 53

2 4.1.1 Oppgave Oppgaven består i å finne hvilken effekt transaksjonene oppgitt nedenfor har på balanseligningen, resultatoppstillingen og kontantstrømoppstillingen. Ut- og innbetalingene skjer fra/til bankkontoen, også de betalingene som er betegnet kontant. Det skal brukes logiske betegnelser på bevegelsene/effektene. Vi foreslår for balansens del at Ø = økning, R = reduksjon. For resultatoppstillingen: FB = forbedring, FV = forverring. For kontantstrøm: P = positiv effekt (penger inn) og N = negativ effekt (pengestrøm ut av bedriften). 1 Kjøpt varer til lager kontant for kr Betales fra kassekreditt (2x-konto). Balansen Resultat K-strøm (Ø = økning, R = reduksjon) (FB/FV) (P/N) 2 Kjøpt varer til lager på kreditt for kr Balansen Resultat K-strøm 3 Solgt varer kontant for kr Samtidig registrerer vi vareforbruket på kr Varene er tatt fra lager. Balansen Resultat K-strøm 4 Solgt varer på kreditt for kr Vareforbruket for dette salget beløp seg til kr Balansen Resultat K-strøm 5 Kjøpt nytt inventar for kr kontant fra bankkonto. Balansen Resultat K-strøm 6 Avskrevet kr på maskiner. Balansen Resultat K-strøm 69

3 5.1.1 Oppgave Ved løsning av denne oppgaven regnes det med 25 % merverdiavgift. a) Hvor mye utgjør mva. når varen koster kr eksklusive mva.? b) Hva blir totalt fakturabeløp inklusive mva. når varene koster kr eksklusive mva.? c) Hvor mye utgjør prisen eksklusive mva. når den er kr 62,50 inklusive mva.? d) En vare kjøpes inn for kr 125 inklusive mva. Den selges for kr 250 inklusive mva. Hvor mange kroner vil den handlende til syvende og sist sitte igjen med på denne varen til å dekke sine øvrige kostnader og eventuell fortjeneste? e) Hva utgjør mva.-beløpet når salgssummen inklusive mva. er kr 687,50? f) En virksomhet har siste periode en total utgående merverdiavgift på kr Alt salg i virksomheten er avgiftspliktig. Hva utgjorde salget i perioden inklusive mva.? 77

4 5.1.2 Egentreningsoppgave Ved løsningen benyttes 25 % mva. a) En vare koster kr 100 inklusive mva. Hva blir krevd opp i mva. på denne varen? b) En forretning skal ha kr 70 for en vare etter at avgiftsmyndighetene har tatt sitt. Hva må da varen selges for? c) Hvor mye sitter den handlende igjen med til å dekke alle sine kostnader og eventuell fortjeneste når varen inklusive mva. koster kr 500? d) Hvor mye utgjør merverdiavgiften når varen koster kr 80 eksklusive mva.? e) En vare kjøpes inn for kr 220 eksklusive mva. Den selges for kr 500 inklusive mva. Hvor mange kroner vil man sitte igjen med på denne varen til å dekke øvrige kostnader og til eventuell fortjeneste (= bruttofortjeneste)? f) Inventar anskaffes for kr inklusive mva. Hvilket beløp skal inventaret registreres med? g) Inngående mva. utgjør totalt kr i perioden. Hva var de avgiftspliktige innkjøpene eksklusive mva.? 78

5 5.2.1 Oppgave Nedenfor er det 4 transaksjoner som skal registreres i regnskapet. Alt salg skjer på kreditt. 1 Fakturert kunde kr mva. kr 5 000, totalt kr Kreditnota sendt kunde på grunn av mangler ved leverte varer. Kreditnotaen lyder på kr mva. kr 1 250, totalt kr En kunde har betalt en faktura på kr inklusive mva. med giro. Beløpet gikk inn på kassekredittkontoen. Fakturaen er allerede registrert. 4 Fakturert kunde i utlandet kr Ingen mva. på eksport. a) Angi den logiske effekten av transaksjon 1, fakturert kunde kr mva. kr 5 000, totalt kr Vi lar effekten av vareforbruket ligge i denne oppgaven. Balanseligningen (Ø = økning, R = reduksjon) Resultat (FB/FV) K-strøm (P/N) b) Angi den logiske effekten av transaksjon 2, kreditnota til kunde på grunn av mangler ved leverte varer. Kreditnotaen lyder på kr mva. kr 1 250, totalt kr Balanseligningen Resultat K-strøm c) Angi den logiske effekten av transaksjon 3: betaling til kassekredittkontoen fra en kunde for en faktura på kr inklusive mva. Fakturaen er allerede registrert. Balanseligningen Resultat K-strøm Ut fra transaksjonene foran ser vi at merverdiavgift krevd inn på salg ikke har noen resultateffekt, verken når salgsfakturaen registreres, eller når den betales. Vi ser også at avgiften ikke har noen kontantstrømeffekt ved faktureringen. Merverdiavgiften gjør imidlertid at vi får inn mer penger når kunden betaler, enn om det ikke var noen avgift. Denne avgiften må imidlertid betales videre til myndighetene. I prinsippet har derfor ikke mva. noen netto likvideffekt. Tidsforskyvning mellom når avgiften innbetales og når den må betales videre, kan imidlertid gi en likviditetsfordel (eller -ulempe når det gjelder inngående mva. på kjøp). Ofte oppleves merverdiavgiftsinnbetalingen som en belastning på likviditeten, men i realiteten er det penger man allerede har fått inn, og som er «øremerket» for denne betalingsforpliktelsen. 82

6 d) Bokfør de fire transaksjonene i tabellen nedenfor. Konto Inngående Bilag nr. saldobal Utgående saldobal Kundefordringer Kassekreditt Utgående mva x 2x Andre balansekontoer Salgsinntekt mva.-pl Salgsinntekt mva.-fri x 88x Andre resultatkontoer Kontrollsum e) For å få en mer komplett saldobalanse er det innført to linjer i tabellen foran som fanger opp de kontoene vi ikke har bruk for når posteringene i oppgaven skal føres: Andre balansekontoer og Andre resultatkontoer. Hva må inngående saldo på Andre resultatkontoer være? Sett tallet inn i tabellens første kolonne. Sett også inn kontrollsummen nederst i samme kolonne. Beregninger: f) Hva blir periodens resultat basert på utgående saldobalanse? g) Hvor mye merverdiavgift har man krevd inn for myndighetene på salget hittil i år? Avgiftssatsen er 25 %. Svaret kan ikke leses ut av regnskapsoppstillingen, men må beregnes. 83

7 5.3.2 Oppgave Nedenfor er det tre transaksjoner/bilag som skal registreres i regnskapet for mars. 1 Det er gjort et avgiftspliktig varekjøp på kr mva. kr 2 000, totalt kr Kjøpet skjedde med 30 dagers kreditt. 2 En leverandør har sendt kreditnota, siden noe av det fakturerte ikke ble levert. Opprinnelig faktura lød på kr mva. kr og er allerede registrert. Kreditnotaen på kr mva. kr 300 er mottatt og skal nå registreres. 3 Man gjør opp fakturaen og kreditnotaen nevnt i foregående punkt med giro fra kassekreditten. a) Angi den logiske effekten av transaksjon 1, et avgiftspliktig varekjøp for kr mva. kr 2 000, totalt kr (30 dagers kreditt), på transaksjonstidspunktet. Balanseligningen (Ø = økning, R = reduksjon) Resultat (FB/FV) K-strøm (P/N) b) Angi den logiske effekten av transaksjon 2, hvor en leverandør har sendt kreditnota på kr mva. kr 300. Balanseligningen Resultat K-strøm c) Angi den logiske effekten av transaksjon 3, hvor man gjør opp fakturaen og kreditnotaen nevnt foran med giro fra kassekreditten. Balanseligningen Resultat K-strøm Merverdiavgift på innkjøp har normalt ingen resultateffekt, verken når kjøpsfakturaen registreres, eller når den betales. Det gjelder de aller fleste virksomheter (avgiftspliktige), og er normaltilfellet som vi går ut fra når ikke noe annet klart fremgår. Vi ser også at avgiften leverandørene krever opp, ikke har noen kontantstrømeffekt på faktureringstidspunktet. Merverdiavgiften som er inkludert i den inngående fakturaen, gjør imidlertid at man må ut med mer penger når leverandøren skal betales, enn om det ikke var noen avgift. Men avgiften som betales til leverandørene, kan trekkes fra i avgiften man har trukket inn fra 90

8 5.4.1 Oppgave a) En virksomhet har følgende transaksjoner/bilag som skal registreres i regnskapet: 1 En leverandørfaktura på totalt kr inklusive mva. (25 %) blir betalt med fradrag av 2 % kontantrabatt, totalt kr 130. Fakturaen er inkludert i saldoen på leverandørkontoen. Betalingen skjer fra kassekreditten. 2 En kunde har reklamert på varer vi har levert, og vi har utstedt en kreditnota på kr inklusive mva. (25 %). 3 Vi har registrert en kundefordring på på kr Fordringen skriver seg fra et avgiftspliktig salg (25 %). Hun har nå betalt til vår kassekredittkonto og har benyttet seg av muligheten til å trekke fra 2 % kontantrabatt. Konto Inngående Bilag nr. Utgående saldobalanse saldobalanse 1460 Varelager Kundefordringer Kassekreditt Leverandørgjeld Utgående mva Inngående mva Varesalg mva.- pliktig Varekostnad Tap på fordringer xxxx Øvrige kontoer Kontrollsum 0 b) I henhold til bilag 2 «tapte» vi kr av fordringen vi opprinnelig hadde på kunden. Hvor mye ble overskuddet redusert som følge av dette? Vi ser bort fra skatt. c) Skylder vi eller har vi merverdiavgift til gode i henhold til utgående saldobalanse foran? 95

9 5.5.2 Oppgave I forbindelse med regnskapsavslutningen x2 gjenstår registreringen av følgende momenter: 1 Det er kommet melding om at konkursboet til en kunde er ferdigbehandlet, og at vi ikke vil få dekket noe av vår fordring som står som ubetalt på kundekontoen i regnskapet vårt. Fordringen er registrert med kr inklusive 25 % mva. 2 Av fordringene (kundefordringer og andre fordringer) som gjenstår etter at det konstaterte tapet foran er registrert, vurderer man tapsfaren til totalt kr Saldo på konto 1580 var kr ved årets begynnelse. a) Hva blir effektene av bilag 1 på balanseligningen, resultat og kontantstrøm? Balanseligningen Resultat (Ø = økning, R = reduksjon) (FB/FV) K-strøm (P/N) b) Har det ingen effekt på likviditeten at man taper på kundene? Vi kom i foregående spørsmål til at kontantstrømeffekten var «0» av transaksjon 1. c) Angi også effektene av bilag 2, hvor avsetningen til fremtidige tap reduseres fra kr til kr Balanseligningen Resultat K-strøm d) Den mervardiavgift som myndighetene går glipp av når en fordring tapes, skriver seg fra en utgående faktura. Avgiften på den utgående fakturaen ble i sin tid registrert på konto 2700 Utgående mva. Hvilken mva.-konto skal brukes når denne avgiften tilbakeføres i forbindelse med at kravet tapes? 102

10 e) Bokfør i tabellen nedenfor den tapte fordringen på kr inklusive mva. (bilag 1) og avsetningen til fremtidige tap med kr (bilag 2). Foreløpig saldobalanse 1500 Kundefordringer Andre fordringer Avs. til tap på fordringer Utgående mva Inngående mva Inngått på avskrevne fordr Tap på fordringer xxxx Andre kontoer Moment/bilag 1 Moment/bilag 2 Endelig saldobalanse f) Fordringen man tapte i henhold til bilag 1, var på kr inklusive mva. Hvor mye ble resultatet påvirket som følge av dette tapet? Tenk først gjennom spørsmålet, og sjekk deretter i regnskapet ført i tabellen foran om din konklusjon stemmer. Deretter kan du sjekke om det stemmer med konklusjonene trukket i balanseligningen. g) Som en konsekvens av bilag 2 ble avsetning til fremtidige tap på fordringsmassen ved periodens slutt redusert med kr Hvordan påvirket dette resultatet i forhold til om avsetningen hadde blitt holdt uendret? h) Hva beløp de konstaterte tapene på fordringer seg til i 20x2? i) Hvor mye kommer til å stå som tap på fordringer i resultatoppstillingen? 103

11 5.7.2 Oppgave Ved alle transaksjonene nedenfor registrerer vi regningen samtidig med betalingen. I virkeligheten vil også en del av disse transaksjonene skje med kreditt. I så fall blir fremgangsmåten i prinsippet slik vi kjenner den fra registreringen av varekjøp på kreditt. a) Følgende bilag, årets siste, skal registreres i tabellen øverst på neste side: 1 Mottatt regning på og betalt husleie med kr kontant (ingen mva.). 2 Mottatt og betalt telefonregning med kr inklusive 25 % mva. Betalingen skjer fra kassekreditten. 3 Betalt porto (frankeringsmaskin) med giro fra bankkontoen på kr inklusive 25 % mva. 4 Kjøpt kontorrekvisita for kr inklusive 25 % mva. Kontant betaling. 5 Mottatt regning på og betalt forsikring med kr (ingen mva.). Betalt med giro fra bankkontoen. 6 Mottatt regning på og betalt reparasjon på varebilen med kr inklusive 25 % mva. Betalt med giro fra kassekreditten. 7 Betalt bilgodtgjørelse til en ansatt med kr kontant. Ingen mva. 8 Tatt opp et kortsiktig lån på kr Beløpet er godskrevet bankkontoen. 9 Betalt skyldige renter med kr kontant. Rentekostnaden er ikke registrert tidligere. 10 Betalt avdrag på pantelånet med kr Beløpet gikk ut av bankkontoen. 11 Mottatt regning på og betalt revisjonshonorar med kr inklusive 25 % mva. Betalt fra kassekredittkontoen. b) I bilag 6 fikk vi en regning på kr Hvor mye ble overskuddet redusert med som følge av denne regningen? Se bort fra skatt. c) Bilagene vi har ført, var årets siste. Hvor mye skal vi innbetale i merverdiavgift den 10. februar neste år? d) Alt salg var avgiftspliktig. Hva var årets salg inklusive mva.? Transaksjoner mellom næringsdrivende skal egentlig reskontroføres. Det gjelder både utgående og inngående fakturaer. Det betyr at de også føres ut og inn av kunde-/leverandørkonto når transaksjonene skjer kontant. Vi unnlater i denne boka å gjøre det, siden det betyr en del merarbeid i et manuelt regnskap, uten at regnskapet for så vidt blir noe bedre. 116

12 6.4.2 Oppgave En nystartet virksomhet anskaffer 1.7.x1 maskiner for kr mva. kr , totalt kr Anskaffelsen betales kontant fra bankkontoen. Antatt levetid er seks år og restverdien etter seks år er anslått til kr Man benytter lineære avskrivninger. a) Hva blir avskrivningene på maskinene i 20x1? Og bokført verdi ved utløpet av året? b) Registrer anskaffelsen og første års avskrivninger i regnskapstabellen nedenfor Maskiner Bankinnskudd Inngående mva Avskrivning maskiner 0 xxxx Andre kontoer IB Anskaffelse Årets avskrivninger Endelig saldobalanse c) I hvilken retning påvirker avskrivningene bedriftens likviditet? d) Et sandtak kostet kr i anskaffelse. Etter at all sanden er tatt ut, antas området å være verd kr Uttak av sand skjer jevnt fordelt over ti år. Vanligvis avskrives ikke tomtearealer, men bør det gjøres i dette tilfellet, og eventuelt med hvor mye? e) Inventar nyanskaffes den x2 for kr Det avskrives etter saldometoden (20 %). Hva blir avskrivningene i 20x3 (år 2)? Restverdien etter 8 år er anslått til ca. kr

13 6.5.3 Oppgave a) Registrer bilag 1 4 for perioden januar 20x2 i tabellen nedenfor. Alle kontanttransaksjoner skjer til/fra bankkontoen. 1 Den 4. januar solgte man kontant brukt inventar for kr eksklusive mva. Salget er avgiftspliktig. Bokført verdi på inventaret på salgstidspunktet var kr Samtidig kjøpte man nytt inventar på kreditt for kr inklusive mva. 3 Den 8. januar ble det solgt ytterligere inventar kontant. Fakturabeløpet utgjorde kr inklusive mva. Dette inventaret var brukt så lenge at det var avskrevet til 0 ved utgangen av 20x1. Opprinnelig kostpris var kr Bedriften har også kjøpt en datamaskin kontant, som forventes å ha en brukstid på fire år. Bedriften bruker samme grense for direkte kostnadsføring som også godtas skattemessig. Fakturabeløp inklusive mva. utgjorde kr Plass for beregninger før registrering av bilagene: Konto Inngående Bilag nr. Utgående saldobal saldobal Inventar Bankinnskudd Leverandørgjeld Utgående mva Inngående mva Fortj. ved salg AM Driftsmidler < 15' xxxx Andre kontoer Kontrollsum 0 b) Hva ble gevinsten på salg av inventar i perioden? 148

14 8.1.1 Oppgave En virksomhet har følgende saldobalanse x4: 1250 Inventar Varebeholdning Kundefordringer Bank Egenkapital Kassekreditt Leverandørgjeld Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Avskrivning inventar Andre driftskostnader Overført egenkapital I januar 20x5 har man følgende transaksjoner i noe sammendratt form: 1 Salg på kreditt kr Varekjøp på kreditt kr Varekjøp registreres inn på lageret. 3 Andre driftskostnader betalt kontant med kr fra bankkontoen. 4 Innbetaling fra kunder kr til kassekredittkontoen. 5 Vareforbruk kr Betalt leverandører kr fra bankkontoen. 7 Betalt lønn med kr fra kassekreditten. Se bort fra skattetrekk, arbeidsgiveravgift og feriepenger i denne sammenhengen. 8 Avskrivning på inventar for januar kr a) Før regnskapet for januar 20x5, men uten noen resultatdisponering Inventar 1460 Varebeholdning 1500 Kundefordringer 1920 Bank 2000 Egenkapital 2380 Kassekreditt 2400 Leverandørgjeld 3100 Salgsinntekter 4300 Varekostnader 5000 Lønnskostnader 6010 Avskrivning inventar 7790 Andre driftskostnader IB x5 Bilag Endelig saldobalanse for 20x5 b) Hva ble overskuddet i januar? 189

15 9.7 Oppgaver til kapitlet Oppgave avskrivninger i henhold til ulike metoder En vanlig avgiftspliktig virksomhet har anskaffet et varig driftsmiddel. Fakturabeløpet er på kr inklusive 25 % mva., men man har fått 2 % kontantrabatt ved å betale fakturaen innen 7 dager. I tillegg er det betalt frakt med kr og installasjon med kr , begge beløp eksklusive mva. Økonomisk levetid er anslått til 5 år, og man har anslått restverdien til kr ved levetidens utløp. a) Hvilket beløp blir balanseført på anskaffelsestidspunktet? b) Hva blir de årlige avskrivningene om man ønsker å benytte lineære avskrivninger, og anskaffelsen skjer i begynnelsen av januar? c) Hva blir bokført verdi etter 2 år når lineære avskrivninger benyttes? d) Hva blir avskrivningene 1. og 2. året om vi legger opplysningene foran til grunn, men benytter saldoavskrivninger med 30 %? e) Vi bygger på opplysningene foran og saldoavskrivningene beregnet i foregående spørsmål. Hva er antatt bokført verdi ved utløpet av det 2. året? f) Vi legger fortsatt opplysningene foran til grunn, men skifter avskrivningsmetode til produksjonsenhetsmetoden. Totalt antas driftsmidlet å kunne brukes timer, og man har det første året brukt det timer. Hva blir avskrivningene dette året? 204

16 Oppgave a) En kundefaktura på USD er betalt og godskrevet kassekreditten med kr Den bokførte verdien av fordringen er kr Registrer denne betalingen i tabellen under punkt e) nedenfor. Ingen mva. b) En kunde har stengt butikken og flyktet til utlandet. Ut fra avisskriverier forstår vi at vårt tilgodehavende på kr inklusive 25 % mva. ikke vil bli betalt. Gjør de nødvendige registreringer i tabellen under punkt e) nedenfor. c) Avsetning til fremtidige tap på fordringer må økes til kr Gjør de nødvendige registreringer i tabellen under punkt e) nedenfor. d) Virksomhet har x4 kundefordringer i valuta slik det fremgår av tabellen under. Gjør en verdivurdering av disse fordringene og registrer konsekvensene i tabellen under punkt e). Pålydende Bokført verdi i kroner Kurs x4 Faktura av x3 USD ,10 Faktura av 1.12.x3 EUR ,50 Faktura av x3 USD ,10 Sum Verdi i endelig regnskap Valutatap Valutagevinst e) Verdivurderingene foran medfører justeringer i regnskapet. Gjør de nødvendige registreringer i regnskapstabellen under. Foreløpig saldobalanse 1500 Kundefordringer Avs. til tap på fordr Kassekreditt Utgående mva Inngående mva Tap på fordringer Valutagevinst Valutatap Reg. av a) Reg. av b) Reg. av c) Reg. av d) Endelig saldobalanse f) I tabellen foran fremkommer de totale kostnadene til tap på fordringer i endelig saldobalanse. Hvor mye av dette var realiserte tap i løpet av året? 232

17 g) Etter NS 4102 er det to linjer for kortsiktige fordringer i balanseoppstillingen: Kundefordringer og Andre fordringer. Kryss av for hvorvidt nedenstående kontoer grupperes i den ene eller andre kategorien. Kundefordringer 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 1570 Andre kortsiktige fordringer 1580 Avsetning til tap på fordringer 1700 Forskuddsbetalt husleie 1720 Forskuddsbetalt forsikring 1730 Reiseforskudd 1760 Påløpt renteinntekt Andre fordringer h) En virksomhet har et salg på kr eksklusive mva. Alt salg er avgiftspliktig (25 %). Kundefordringer er i løpet av året økt fra kr til kr Hvor lang tid tok det i gjennomsnitt før en fordring ble betalt? Regn med 360 dager i året. i) Legg opplysningene i foregående spørsmål til grunn. Hva hadde gjennomsnittlige kundefordringer blitt om gjennomsnittlig kredittid ble økt til 45 dager? 233

18 En synkende bruttofortjenesteprosent viser at prisene er gått ned uten at varekostnadene er redusert, eller at økende varekostnader ikke er overført til kundeprisene. Det kan også skyldes svinn, eller det kan være et varsel om å sjekke vareopptellingen. For aksjeselskaper innen varehandel ligger dette tallet på knappe 25 %, men variasjonene er store mellom ulike bransjer. Resultatgrad Dette nøkkeltallet forteller hvor stor andel av hver salgskrone som går som godtgjørelse til kapitalen. Det er viktig å merke seg at telleren i dette uttrykket ikke er å finne blant de vanlige resultatbegrepene i årsregnskapets resultatoppstilling, men er et noe spesielt resultatuttrykk. Det består av summen av all godtgjørelse til kapitalyterne. Man kan si at egenkapitalyterne får resultat før ekstraordinære poster, mens fremmedkapitalyterne får sine renter, det som er bokført som rentekostnader. Noen definerer også resultatgrad som ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene. Det gjelder blant annet i regnskapsstatistikken fra SSB. Totalrentabilitet Dette er et meget sentralt nøkkeltall, kanskje det mest sentrale. Det oppleves som selvsagt at vareleverandører skal ha godtgjørelse for det de leverer, og arbeidstakerne skal ha betalt for sin innsats, og at dette fremkommer i regnskapet. Kapital er en innsatsfaktor på linje med materialer og arbeidskraft, og også denne må få sin godtgjørelse. I årsregnskapsrapportene kommer denne godtgjørelsen bare delvis til uttrykk i forbindelse med resultatmålingen, og bare om kapitalen er lånt. For å få en mulighet for å bedømme den samlede godtgjørelse til kapitalyterne beregnes totalrentabiliteten. Telleren er den samme som vi omtalte foran under gjennomgangen av resultatgrad, et litt spesielt resultatuttrykk. I nevneren benyttes gjennomsnittlig totalkapital. Vanligvis finnes dette ved å ta gjennomsnittet av totalkapitalen 1.1. og ((IB + UB) : 2). I virksomheter med store svingninger i kapitalbruken er det bedre om det kan fremskaffes et mer reelt gjennomsnitt. Rentekostnadene i telleren kan også inneholde andre finansposter som har preg av å være godtgjørelse til långiverne. Om man utelater avkastning på aksjer i telleren, bør man også holde aksjene utenfor kapitalgrunnla- 283

19 Det som i modellen er betegnet «Resultat», er det samme spesielle resultatbegrepet som vi omtalte under resultatgrad foran, det vil si godtgjørelsen til kapitalyterne. Om vi velger å beregne totalrentabiliteten med ekstraordinære kostnader og inntekter inkludert, må dette selvsagt også manifestere seg i at disse tas med i nedre gren av modellen. Du Pont-modellen viser totalrentabiliteten som et produkt av kapitalens omløpshastighet og overskuddsgraden. Totalrentabiliteten blir nøyaktig den samme beregnet med Du Pont-modellen som med formelen vi har sett på tidligere, men den gir flere detaljer bak tallet. 285

20 Resultatgraden har vi behandlet foran. Den forteller hvor stor andel av hver salgskrone som tilfaller kapitalyterne. Kapitalens omløpshastighet er et mål for hvor effektivt kapitalen utnyttes. Øker driftsinntektene uten at kapitalbruken øker, skjer det en forbedring i utnyttelsen av kapitalen. Dersom vi multipliserer de to brøkene med hverandre, kan vi forkorte, og vi sitter da igjen med den tradisjonelle formelen for totalrentabilitet som vi så på foran. Noen bransjer kjennetegnes av lav resultatgrad, men har til gjengjeld høy omløpshastighet på kapitalen. Det gjelder for eksempel dagligvarehandelen, og spesielt innenfor lavprisvirksomheter med lite vareutvalg og høy omsetningshastighet. Hva hvert av disse tallene bør være, er det nesten umulig å si noe generelt om. Man må helst ha bransjedata å sammenligne med. I industrien ligger den rundt 1, mens varehandel ofte er oppe i 3 eller mer. Egenkapitalrentabilitet Dette er et interessant nøkkeltall sett fra eiernes synspunkt, men forteller ikke i samme grad som totalrentabilitet hvorvidt virksomheten drives godt eller ikke. Dersom virksomheten er finansiert bare med egenkapital, vil egenkapitalrentabiliteten og totalrentabiliteten være like store. Men normalt består en del av finansieringen av lån. Dersom totalrentabiliteten er høyere enn gjennomsnittlig lånerente, tjener virksomheten på hver lånte krone. Denne nettofortjenesten på de lånte pengene gjør at egenkapitalyterne får en høyere avkastning enn totalrentabiliteten. Ved høy belåning, og under forutsetning av at lånte penger kaster mer av seg enn de koster, vil egenkapitalrentabiliteten kunne bli svært høy, og høyere jo mer man har lånt. Egenkapitalrentabiliteten bør være høyere enn lånerenten siden eierne har dårligere sikring av sine kapitalinnskudd enn långiverne. Lånene er i stor grad sikret med pant. Vi har foran sett på egenkapitalrentabiliteten før skatt, og det gir det beste utgangspunkt for å vurdere egenkapitalrentabiliteten opp mot totalrentabiliteten. Dette kommer vi nærmere tilbake til under behandlingen av brekkstangsformelen nedenfor. Det vanligste er nok likevel å beregne egenkapitalrentabiliteten etter skatt, uten at dette ubetinget kan sies å være mer fornuftig. I så fall bruker man ordinært resultat i telleren. Ordinært resultat i årsregnskapets resultatoppstilling er definert etter skattekostnad. Men da må man huske at man i forbindelse med brekkstangsformelen bruker egenkapitalrentabilitet før skatt. For de fleste praktiske formål vil følgende sammenheng være grei nok: 286

21 8 En liten varehandelsbedrift har en varebeholdning med salgsverdi kr inklusive 25 % mva. Bruttofortjenesten er i gjennomsnitt 35 %. Hva blir verdien av varebeholdningen om denne skal fastsettes til inntakskost? a) Kr b) Kr c) Kr d) Kr En høy egenkapitalandel (god soliditet) uttrykker først og fremst a) at det er en meget lønnsom bedrift b) at bedriften har relativt god evne til å tåle tap før långivere og andre kreditorer må lide c) at bedriftens likviditet er meget god d) Både A og C er dekkende for hva høy egenkapitalandel først og fremst uttrykker. 10 Ordreprodusenten AS produserer store ordrer med lang tilvirkningstid etter kundens spesifikasjoner. Ved årets slutt har man fullført 60 % av en ordre med kontraktssum på kr Dette er eneste beholdning av tilvirkede varer. Ordrens dekningsbidrag er beregnet til 35 %. Ved den foreløpige avslutningen av regnskapet er alle kostnader kommet med, og verdien av ordren i arbeid er satt til variable kostnader, kr Da viser regnskapet et overskudd før skattekostnad på kr Hva blir resultatet før skattekostnad når man ajourfører med riktig beholdningsverdi av tilvirkede varer (varer i arbeid)? a) Kr b) Kr c) Kr d) Kr Hvordan vil det slå ut på rentabiliteten at man erstatter rentebærende lån med egenkapital uten at totalkapitalen endres? Vi forutsetter at gjennomsnittlig lånerente hele tiden er den samme, og at den er lavere enn totalrentabiliteten. a) Totalrentabiliteten vil bedres når dyre lån erstattes med rentefri egenkapital. b) Både egenkapital- og totalrentabiliteten vil bli bedre. c) Totalrentabiliteten vil være uendret, men egenkapitalrentabiliteten reduseres. d) Ingen av svaralternativene foran kan være riktige. 12 Gjennomsnittlig totalkapital for de 10 første månedene av 20x1 utgjør kr Rentekostnadene i samme periode beløper seg til kr , mens renteinntektene utgjør kr Overskudd før skattekostnad utgjør kr Budsjettert totalrentabilitet for 20x1 er 20 %. Hvordan ligger rentabiliteten an ved utløpet av oktober? a) Totalrentabiliteten er %, klart dårligere enn de budsjetterte 20%. b) Totalrentabiliteten er svært nær 20 %, som følgelig er omtrent som budsjettert. c) Totalrentabiliteten er %. d) Totalrentabiliteten ligger langt over 25 %. 312

22 13 La oss forutsette at man kan redusere varelagre og kundefordringer, og at totalkapitalen reduseres tilsvarende. Hvordan vil dette generelt slå ut på totalkapitalrentabiliteten om alt annet som påvirker denne, forutsettes uendret? a) Totalkapitalrentabiliteten vil øke. b) Totalkapitalrentabiliteten reduseres. c) Totalkapitalrentabiliteten forblir uendret. d) Både A og B kan være tilfellet, avhengig av lånerentens nivå. 14 En virksomhet har opparbeidet skjulte reserver i varelageret. Utviklingen i reservene har de tre siste årene vært respektive (det siste året til slutt) 40, 70 og 60. Regnskapet viste siste år et overskudd på 100 før skatt. Hva var det reelle resultatet før skatt i siste periode? a) 160 b) 110 c) 90 d) Når man starter opp regnskapet for et nytt regnskapsår (20x5), vil a) saldoene på alle kontoer i saldobalansen x4 (både resultat- og balansekontoene) bli IB for det nye regnskapsåret; b) bare saldo på resultatkontoene x4 blir tatt med som IB x5. Balansekontoene blir alle nullstilt ved hvert årsskifte; c) bare saldo på balansekontoene x4 bli ført inn som IB 20x5. Alle resultatkontoene er nullstilt når nytt år startes; d) ingen saldoer fra foregående års regnskap dras med inn i det nye årets regnskap. 16 En inngående faktura er bokført med kr inklusive mva. Når fakturaen betales, trekker man fra 1,5 % kontantrabatt. Hva er da en mulig dekkende påstand omkring registreringen av betalingen? a) Varekjøpskonto krediteres med kr (føres med ), leverandørgjeld debiteres med kr (føres med +) og kassekreditten krediteres med kr b) Varekjøpskonto krediteres med kr (føres med ), leverandørgjeld debiteres kr (føres med +), kassekreditten krediteres med kr og konto for inngående mva. krediteres for kr 375. c) Varekjøpskonto krediteres med kr (føres med ), leverandørgjeld debiteres med kr (føres med +), kassekreditten krediteres med kr og konto for inngående mva. krediteres for kr d) Varekjøpskonto debiteres med kr (føres med +), leverandørgjeld debiteres med kr (føres med +), kassekreditten krediteres med kr og konto for inngående mva. debiteres for kr

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap Varige driftsmidler Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt Regnskapsføring Trond Kristoffersen Finansregnskap Det dobbelte bokholderis prinsipp Historisk oversikt Regnskapsføring i 4000 år India, Kina, Arabia og Egypt Dobbelte bokholderis prinsipp I bruk av italienske

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4.

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4. Trond Kristoffersen Finansregnskap og anleggskontrakter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap v3.6 (2014-08-17) Løsningsforslag til læreroppgavene (77 s) Grunnleggende regnskap 4. utgave (2014) Aage Sending 1.3.1 Oppgave Enkeltpersonforetak er bare underlagt regnskapsloven om de har flere enn 20

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør:

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør: Varebil (1) Trond Kristoffersen Årlige avskrivninger utgjør: Kostpris - restverdi = Økonomisk levetid Finansregnskap Case i tabellarisk avslutning Case - 2 Varebil (1) Solgt varebil beregning av gevinst

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Siden ferdigmodellen har en mer spesifisert kontoplan enn læreboka, er det i noen tilfeller brukt andre kontoer

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

EKSAMEN BE-203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 3. mai 2012 Kl. 09.00 til 12.00

EKSAMEN BE-203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 3. mai 2012 Kl. 09.00 til 12.00 EKSAMEN BE-203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER 3. mai 2012 Kl. 09.00 til 12.00 Antall sider: Totalt 6 sider (inkl. forside). Antall oppgaver: fre fire oppgaver Alle skal besvares (inkl alle

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

4 Innføring i regnskap. Hva er regnskap?

4 Innføring i regnskap. Hva er regnskap? 4 Innføring i regnskap Hva er regnskap? Regnskap er et system for å registrere, måle og kommunisere den økonomiske aktiviteten i en bedrift. I denne definisjonen er det tre sentrale begreper; registrering,

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 www.pwc.no Sjekkliste for dokumentasjon av regnskapsposter Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 Dette dokument angir den regnskapsdokumentasjon vi ber dere fremlegge til vår revisjon

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer