Opplæringsvinduet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringsvinduet 2011"

Transkript

1 Opplæringsvinduet 2011 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene

2 2 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

3 Forord For andre gang legger fylkesmennene på Agder fram en felles publikasjon med statistikk fra barnehage- og opplæringsområdet i landsdelen. Her vil du finne tallmateriale fra i alt 30 kommuner og to fylkeskommuner samt private skoler. Heftet er tenkt som et bidrag til informasjon, analyse og drøfting både på enhets-, kommuneog fylkesnivå, og inneholder tall på en stor mengde sentrale indikatorer. I tillegg er de ulike indikatorene ofte angitt i tidsserier slik at en kan følge utviklingen i kommunen og fylket over flere år. Ulike kommunestørrelser, kommunale skolestrukturer og andre ytre forhold gjør at tall i forskjellige kommuner nødvendigvis ikke kan sammenlignes direkte med hverandre. Likevel tror vi statistikksamlingen er et godt grunnlag for situasjonsbeskrivelse og dermed et godt bidrag til beslutningsgrunnlaget for videre veivalg og nye mål både i faglige, administrative og politiske organ. Leserveiledningen gir hjelp til å forstå de ulike figurene. Mange av tabellene er i bearbeidet form hentet fra Skoleporten, som er Utdanningsdirektoratets nasjonale nettsted for statistikk på opplæringsområdet. Vårt håp og mål er at heftet kan bidra til belysning, debatt, kunnskap og forbedring. Generelt gjelder at gjennom å vite hvor en er, legges et bedre grunnlag for å bestemme hvor en skal. Det håper vi at Opplæringsvinduet 2011 kan bidra til i barnehage- og skoleutvikling på Agder. Arendal og Kristiansand, september 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og familieavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningskontoret Forsidebilde: Fra Askeladden Idrettsbarnehage, Grimstad Foto: Janne Duesund 3 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

4 Leserveiledning Opplysninger som legges fram her finnes allerede i ulike offentlige statistikker. Vi viser både diagrammer og tabeller. Av letthetshensyn kalles alle for figurer. Figurene er nummerert. For variable der det er laget en figur for hvert fylke, har figurene felles nummer og felles kildehenvisning. Enhetene er ordnet alfabetisk. Dette gjelder både på fylkesnivået og for kommunene innen hvert fylke. Temaene dekker hele opplæringsløpet, fra barnehage til høyere utdanning. Heftet rommer flest variable og figurer for grunnskolen. Bortsett fra enkelte data for private skoler, inneholder heftet data for kommunene/fylkeskommunene samlet sett, og ikke på skolenivå. Det er et stort antall indikatorer på opplæringsområdet. Det har derfor vært nødvendig å gjøre et utvalg av disse. I de fleste figurer er gjennomsnittsverdien for fylket angitt med en linje. Figurene inneholder ofte data for flere år, og her er det kun fylkesverdien for det siste året som er markert med en slik linje. For flere av figurene er y-aksen justert, ved at verdiene starter høyere enn null. For variable der det er laget en figur for hvert fylke, er justeringene lik for begge fylkene. Enkelte av figurene har korte beskrivelser av hva variablene måler/omfatter. For øvrig har vi ikke kommentert figurene og det blir opp til leseren å tolke tallene. I GSI kan en legge inn ulike filtre. Hvis ikke annet er angitt, er kommunale og interkommunale grunn og spesialskoler omfattet i kommunetallene. For Kostra er alle nivå-2 tall basert på Kostra-konsern. Når tall for enkeltkommuner i noen figurer ikke fremstilles, skyldes det oftest at statistikken omfatter så få personer/skoler at det ikke er lovlig å offentliggjøre tallene. Årsaken kan også være at data mangler i de oppgitte kildene. Vi gjør oppmerksom på at ungdomsskoleelever fra Hægebostad går på Byremo ungdomsskole i Audnedal kommune. Derfor mangler det data for Hægebostad kommune på ungdomstrinnet. Figurene inneholder data fra en rekke kilder. Ofte har det vært nødvendig med manuelle operasjoner for å presentere statistikken. Vi tar derfor forbehold om feil i figurene. Forkortinger: GSI Grunnskolens informasjonssystem SSB Statistisk sentralbyrå Kostra Kommunestat-rapportering Udir Utdanningsdirektoratet NSD Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste DBH Database for høyere utdanning SFO Skolefritidsordning AA Aust-Agder VA Vest-Agder 4 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

5 Innhold Figur Innhold Side Barnehage 7 1 Noen barnehagefakta 7 2 Andel barn i kommunale barnehager 8 3 Dekningsgrad barnehage 9 4 Netto driftsutgifter barnehage 10 5 Korrigerte brutto driftsutgifter barnehage 11 Skolefritidsordning 12 6 Prosentandel barn 6-9 år i SFO 12 7 Månedlig sats SFO 13 Grunnskole 14 8 Skoler og elever 14 9 Elever per kommunal skole Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring Korrigerte brutto driftsutgifter grunnskole Driftsutgifter til undervisningsmateriell Elever per pc Utvikling i gruppestørrelse på trinnene Utvikling gruppestørrelse Utvikling gruppestørrelse Andel elever med spesialundervisning og andel timer med spesialundervisning Spesialundervisning fordelt på kjønn Utvikling spesialundervisning - lærertimer per elev Andel elever med enkeltvedtak fordelt på trinn Utvikling i andel elever med spesialundervisning Særskilt norsk og morsmålsopplæring Leksehjelp Læringsmiljø 7. årstrinn Læringsmiljø 10. årstrinn Nasjonale prøver, 5. trinn, lesing Nasjonale prøver, 8. trinn, lesing Nasjonale prøver i engelsk og regning Prosentandel fritak fra nasjonale prøver Nasjonale prøver - fritak etter kjønn Avgangskarakterer norsk Avgangskarakterer matematikk Avgangskarakterer engelsk Grunnskolepoeng 37 35a Elevtall - private grunnskoler i Aust-Agder 38 35b Elevtall - private grunnskoler i Vest-Agder 38 Innholdsfortegnelsen fortsetter på neste side. 5 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

6 Innholdsfortegnelse forts. fra foregående side Figur Innhold Side 36a Læringsmiljø - private grunnskoler - 7. årstrinn 38 36b Læringsmiljø - private grunnskoler årstrinn 38 Voksenopplæring Andel voksne som får grunnskoleopplæring Andel minoritetsspråklige i grunnskoleopplæring for voksne Resultat av norskprøvene for voksne innvandrere 40 Kulturskole Elevplasser i kulturskolen 41 Videregående opplæring Antall elever og skoler Andel elever og lærlinger Korrigerte brutto driftsutgifter Gjennomføring Læringsmiljø videregående skoler Resultat videregående skoler studieforberedende Resultat videregående skoler yrkesfaglig 44 48a Elevtall private videregående skoler - Aust-Agder 45 48b Elevtall private videregående skoler - Vest-Agder Læringsmiljø private videregående skoler 45 Høyere utdanning Utdanningsnivå i befolkningen Andel av befolkningen som har startet høyere utdanning 47 6 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

7 Barnehager Figur 1 Noen barnehagefakta Ant. kommunale barnehager Ant. private barnehager Ant. barn i kommunale barnehager Ant. barn i private barnehager Ant. Ant. barn i familiebarnehag er barn i åpen barnehage Andel minoritetsspråklige barn i barnehage Andel ansatte med førskolelærerutdanning Andel menn i barnehage Arendal ,4 34 6,7 Birkenes ,1 20,8 5,2 Bygland : , Bykle : ,5 Evje og Hornnes ,3 4 Froland ,1 29,9 4,9 Gjerstad : 0 0 7,2 42,9 3,4 Grimstad ,4 33,4 10,9 Iveland : ,9 3,2 Lillesand ,4 29,9 8,7 Risør ,5 37 3,4 Tvedestrand ,8 45,5 1,1 Valle : 0 0 9,7 37,5 0 Vegårshei ,3 30,4 9,1 Åmli ,3 27,6 0 Ant. kommunale barnehager Ant. private barnehager Ant. barn i kommunale barnehager Ant. barn i private barnehager Ant. Ant. barn i barn i familiebarneha barne- åpen ger hage Andel minoritetsspråklige barn i barnehage Andel ansatte med førskolelærerutdanning Kilde: Kostra Andel menn i barnehage Audnedal : 0 0 4,4 37,5 0 Farsund ,2 34 7,6 Flekkefjord ,3 27,8 3,9 Hægebostad : 0 0 4,7 30,4 4,3 Kristiansand ,1 37,2 9,7 Kvinesdal : 0 0 5,6 25,5 4 Lindesnes ,5 1,3 Lyngdal ,7 31,9 3,7 Mandal ,3 37,5 9,5 Marnardal : 0 0 8,8 39,5 2,9 Sirdal : ,4 28,6 0 Songdalen ,8 38,8 5,2 Søgne ,4 30 8,5 Vennesla ,8 32,7 7,8 Åseral : ,5 37,5 0 7 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

8 Barnehager Figur 2 Kilde: Kostra 8 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

9 Barnehager Figur 3 Kilde: Kostra 9 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

10 Barnehager Figur 4 Dette forholdstallet viser kommunens netto driftsutgifter til barnehagesektoren (kostrafunksjonene 201 Førskole, 211 Styrket tilbud til førskolebarn og 221 Førskolelokaler og skyss ) i prosent av totale netto driftsutgifter. Indikatoren sier dermed noe om kommunenes prioritering av denne sektoren (bruken av ubundne midler) i forhold til andre sektorer. Kilde: Kostra 10 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

11 Barnehager Figur 5 Forholdstall som baserer seg på korrigerte brutto driftsutgifter, gir et bilde av produktiviteten/ enhetskostnadene i de kommunale barnehagene. Igjen omfatter utgiftene Kostrafunksjonene 201 "Førskole", 211 "Styrket tilbud til førskolebarn" og 221 "Førskolelokaler og skyss". Kilde: Kostra 11 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

12 Skolefritidsordning Figur 6 Prosentandel barn 6-9 år i SFO - AA , ,6 28,6 41,8 23,7 49,1 49,5 61,1 46,3 58,7 54,5 49,1 30,9 45,3 53,3 59, Kilde: Kostra 12 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

13 Skolefritidsordning Figur 7 Kilde: GSI 13 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

14 Grunnskolen Figur 8 Skoler og elever Navn Ant. skoler 1. årstr 2. årstr 3. årstr 4. årstr 5. årstr 6. årstr 7. årstr årstr 9. årstr 10. årstr Alle Arendal Birkenes Bygland Bykle Evje og Hornes Froland Gjerstad Grimstad Iveland Lillesand Risør Tvedestrand Valle Vegårshei Åmli Aust-Agder Hele landet Offentlige grunnskoler og spesialskoler Navn Antall skoler 1. årstr. 2. årstr. 3. årstr. 4. årstr. 5. årstr. 6. årstr. 7. årstr. Sum årstr. 9. årstr. 10. årstr. Sum Alle Audnedal Farsund Flekkefjord Hægebostad Kristiansand Kvinesdal Lindesnes Lyngdal Mandal Marnardal Sirdal Songdalen Søgne Vennesla Åseral Vest-Agder Hele landet Kilde : GSI Opplæringsvinduet Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

15 Grunnskolen Figur 9 Kilde : Kostra Opplæringsvinduet Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

16 Grunnskolen Figur 10 Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til grunnskolesektoren (Kostrafunksjonene 202 "Grunnskole", 214 "Spesialskoler", 215 "Skolefritidsordning", 222 "Skolelokaler" og 223 "Skoleskyss" i prosent av totale netto driftsutgifter. Den sier dermed noe om prioriteringen av denne sektoren (bruken av ubundne midler) i forhold til andre sektorer. Kilde: Kostra 16 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

17 Grunnskolen Figur 11 Indikatoren viser korrigerte driftsutgifter (justert for avskrivninger, dobbeltføringer mm) til kommunens egen tjenesteproduksjon av undervisning i grunnskolen (Kostrafunksjon 202) per elev. Den sier dermed noe om produktiviteten/enhetskostnadene til undervisning i grunnskolen Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev - VA Kilde: Kostra Opplæringsvinduet Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

18 Grunnskolen Figur Figur Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev - AA Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev - VA Kilde: Kostra 18 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

19 Grunnskolen Figur Kilde: GSI 19 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

20 Grunnskolen Figur 14 Gruppestørrelse 1 er totalt antall elevtimer dividert på antall lærertimer. Både elev- og lærertimer knyttet til spesialundervisning mm er inkludert. Ved gruppestørrelse 2 er disse timene trukket fra. Gruppestørrelsesindikatorene gir et mer realistisk og gyldig bilde av utviklingen av ressurssituasjonen enn forholdstall slik som elever per lærerårsverk. Sistnevnte påvirkes av utvidelser av timetallet ved reformer. Dermed kan den gi et uriktig bilde av utviklingen. 20 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Opplæringsvinduet 2011 Kilde: GSI, Kostra

21 Grunnskolen Figur 15 Opplæringsvinduet Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Kilde:: GSI

22 Grunnskolen Figur 16 For definisjon av gruppestørrelse: Se foregående sider. Opplæringsvinduet 2011 Kilde:: GSI 22 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

23 Grunnskolen Grunnskolen Figur 17 Figuren inneholder to forholdstall: Elever med vedtak om spesialundervisning i prosent av totalt antall elever, og lærertimer til spesialundervisning i prosent av totalt antall lærertimer. Opplæringsvinduet 2011 Kilde: GSI 23 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

24 Grunnskolen Grunnskolen Figur 18 Opplæringsvinduet 2011 Kilde: GSI 24 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

25 Grunnskolen Grunnskolen Figur 19 og 20 Fig 19 Fig 20 Opplæringsvinduet 2011 Kilde: GSI 25 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

26 Grunnskolen Grunnskolen Figur 21 og 22 Fig 21 Kilde: GSI Fig 22 5,3 Prosentandeler elever med særskilt norskopplæring og elever med morsmålsopplæring 1,9 7,5 Særskilt norsk Morsmål Særskilt norsk Morsmål Særskilt norsk Morsmål AUST-AGDER VEST-AGDER LANDET U. OSLO 3,5 5,5 2, Figuren viser elever i kommunale grunnskoler med særskilt norskopplæring og med morsmålsopplæring sett i forhold til totalt antall elever. Tallene for morsmålsopplæring inkluderer elever med tospråklig fagopplæring/tilrettelagt opplæring. Opplæringsvinduet 2011 Kilde: Kostra 26 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

27 Grunnskolen Figur 23 Prosentandel elever trinn med leksehjelp - AA ,9 43,5 38,1 72,7 26,1 50,2 88,5 44,1 40,0 53,8 52,0 56,3 64,2 13,8 23,8 45,5 52,6 27 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen Kilde: GSI

28 Grunnskolen Grunnskolen Figur 24 Læringsmiljø 7. årstrinn AA Elevdemokrati Faglig veiledn. Fysisk l.miljø Mestring Mobbing Motivasjon Sosial trivsel Trivsel m/lærer Arendal kommune 3,5 3,3 3,1 3,8 1,5 4,2 4,4 4,1 Birkenes kommune 3,3 3,4 2,8 3,8 1,3 4,1 4,1 3,8 Bygland kommune 3,6 3,6 3,5 3,9 1,4 4,1 4,3 4 Bykle kommune 3,7 3,3 3,6 3,7 1,7 4,3 4,4 4 Evje og Hornnes k. 3,7 3,7 3,7 3,8 1,6 4,2 4,3 4 Froland kommune 3,4 3,1 3,3 3,7 1,5 4 4,3 3,8 Gjerstad kommune 3,8 3,5 3,7 3,8 1,7 4,2 4,4 4,5 Grimstad kommune 3,7 3,4 3,2 4 1,3 4,3 4,5 4,2 Iveland kommune 4,1 3,4 3 3,8 2 3,9 4,1 3,9 Lillesand kommune 3,4 3,1 2,5 3,9 1,6 4,1 4,2 3,7 Risør kommune 3,7 3,5 2,6 3,9 1,4 4,3 4,4 3,9 Tvedestrand kommune 3,7 3,4 3,3 4 1,4 4,2 4,4 4,1 Valle kommune 3,3 3 3,1 3,5 1,3 4,1 4,5 3,9 Vegårshei kommune 4,1 3,2 4,1 3,9 1,3 4,3 4,7 4,5 Åmli kommune 3,8 3,9 3,4 3,7 1,5 4,1 4,3 4 Aust-Agder fylke 3,6 3,3 3,1 3,9 1,5 4,2 4,4 4 Nasjonalt 3,6 3,4 3,2 3,9 1,4 4,2 4,4 4,1 Her er det verdt å vite at høye tall i hovedregelen reflekterer positivt resultat. Det motsatte er tilfelle kun for variabelen mobbing. Læringsmiljø 7. årstrinn VA Elevdemokrati Opplæringsvinduet 2011 Faglig veiledn. Fysisk l.miljø Mestring Mobbing Motivasjon Sosial trivsel Kilde: Skoleporten Trivsel m/lærer Audnedal kommune 4,1 3,7 4,1 3,9 1,2 4,3 4,6 4,3 Farsund kommune 3,7 3,6 3,4 3,9 1,6 4,2 4,3 4,1 Flekkefjord kommune 3,5 3,4 3,9 3,9 1,5 4,1 4,3 4,1 Hægebostad kommune 4 3,5 4,2 4 1,2 4,1 4,5 4,2 Kristiansand kommune 3,9 3,5 3,5 3,9 1,4 4,2 4,5 4,2 Kvinesdal kommune 3,7 3,5 3,5 3,9 1,3 4,2 4,3 4,2 Lindesnes kommune 3,9 3,7 4,1 3,9 1,3 4,2 4,5 4,4 Lyngdal kommune 4 3,6 3,4 3,9 1,4 4,2 4,5 4,2 Mandal kommune 3,9 3,4 3,5 3,9 1,4 4,3 4,5 4,1 Marnardal kommune 3,8 3,1 3,7 3,9 1,9 4,2 4,4 4,1 Sirdal kommune 3,8 3,5 3,8 3,9 1,2 4,3 4,5 4,2 Songdalen kommune 3,5 3,6 3,5 3,9 1,3 4,2 4,4 4,1 Søgne kommune 3,6 3,6 3,4 4 1,3 4,3 4,6 4,3 Vennesla kommune 3,7 3,4 3,2 3,7 1,6 4 4,2 3,9 Åseral kommune 3,3 3,6 3 3,8 1,2 3,8 4,5 3,8 Vest-Agder fylke 3,8 3,5 3,5 3,9 1,4 4,2 4,4 4,2 Nasjonalt 3,6 3,4 3,2 3,9 1,4 4,2 4,4 4,1 28 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

29 Grunnskolen Grunnskolen Læringsmiljø 10. årstrinn AA Figur 25 Trivsel m/lærer Mestring Fagl. utfordr. Elevdemokrati Fysisk læringsmiljø Mobbing Motivasjon Faglig veiledn. Medbest. Arendal 3,6 3,8 4 2,8 2,5 1,6 3,7 3,1 2,4 Birkenes 3,6 3,6 4 2,9 2,5 1,7 3,8 3 2,3 Bygland 3,8 4,1 4,4 3,2 3,5 1,3 4,2 3,1 2,1 Bykle 4 3,8 4,3 3,2 3,7 1,1 3,9 2,9 2,5 Evje og Hornnes 3,4 3,6 4,2 3,2 2,6 1,4 3,6 3,2 2,4 Froland 3,9 3,8 4,2 3,4 3 1,2 3,9 3,2 2,1 Gjerstad 3,3 3,7 4 3,4 3,5 1,5 3,7 3 2,3 Grimstad 3,7 3,7 4 3,1 3,1 1,4 3,7 3 2,3 Iveland 3,7 3,7 4,4 2,9 2,6 1,2 3,9 2,8 2,2 Lillesand 4 3,7 4,1 3,5 3,8 1,5 3,6 3,4 2,6 Risør 4,1 3,8 4,1 3,2 3,2 1,3 3,9 3,2 2,1 Tvedestrand 3,8 3,7 4,2 3,1 3,1 1,4 3,8 3,1 2,4 Valle 4 3,9 3,8 4,1 3,6 1,5 3,8 3,6 3,2 Vegårshei 4,1 3,9 4,3 3,3 3 1,3 3,9 3,5 2,5 Åmli 3,6 3,6 4,2 3,6 3 1,5 3,7 3 2,5 Aust-Agder 3,7 3,7 4,1 3,1 2,9 1,4 3,7 3,1 2,3 Nasjonalt 3,8 3,8 4,1 3,2 2,8 1,4 3,8 3,1 2,4 Her er det verdt å vite at høye tall i hovedregelen reflekterer positivt resultat. Det motsatte er tilfelle kun for variabelen mobbing. For Hægebostad: Se Audnedal. Læringsmiljø 10. årstrinn VA Trivsel m/lærer Mestring Faglig utfordring Elevdemokrati Mobbing Fysisk læringsmiljø Motivasjon Faglig Medbest. veiledn. Audnedal 3,8 3,8 4,3 3,6 2,8 1,4 4 3,3 2,3 Farsund 3,8 3,8 4,2 3,1 3,1 1,3 3,9 3,1 2,4 Flekkefjord 3,6 3, ,9 1,6 3,7 2,9 2,4 Kristiansand 3,9 3,8 4,2 3,3 3 1,3 3,9 3,1 2,4 Kvinesdal 3,4 3,6 4 3,1 2,9 1,7 3,6 3,1 2,4 Lindesnes 4 3,9 4,3 3,3 3,1 1,2 3,9 3,5 3 Lyngdal 3,6 3,6 4 3,2 2,5 1,4 3,8 3,2 2,4 Mandal 3,8 3,7 4,3 3,7 2,7 1,5 3,9 3,3 2,6 Marnardal 3,6 3,7 4,6 3,7 4,1 1,2 3,6 2,9 2,2 Sirdal 4,1 3,9 4,3 4 3,2 1,1 3,9 3,3 2,3 Songdalen 3,8 3,6 4 3,2 2,8 1,5 3,6 3,2 2,1 Søgne 4 3,8 4,5 3,2 3,1 1,2 3,8 3,3 2,3 Vennesla 3,6 3,8 4,1 2,9 2,5 1,6 3,8 2,9 1,9 Åseral 4 4 4,6 2,4 3,8 1,1 4,2 3,7 2,4 Vest-Agder 3,8 3,8 4,2 3,3 2,9 1,4 3,8 3,1 2,4 Nasjonalt 3,8 3,8 4,1 3,2 2,8 1,4 3,8 3,1 2,4 Opplæringsvinduet 2011 Kilde Skoleporten 29 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

30 Grunnskolen Figur 26 Vi nevner for ordens skyld at skalaen for nasjonale prøver på 5. trinn har tre nivåer, mens den har fem nivåer på 8. trinn. Av den grunn er resultatene på tvers av trinnene ikke sammenlignbare. Opplæringsvinduet Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Kilde: Skoleporten

31 Grunnskolen Figur 27 Opplæringsvinduet 2011 Kilde: Skoleporten 31 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

32 Grunnskolen Nasjonale prøver i engelsk og regning Aust-Agder Regning Engelsk Figur trinn 8. trinn 9. trinn 5. trinn 8. trinn Arendal 1,9 3 3,3 1,9 2,9 Birkenes 1,9 3 2,9 1,9 3 Bygland 1,8 1,8 Bykle 2 1,8 Evje og Hornnes 1,8 1,9 Froland 1,8 1,8 Gjerstad 1,9 1,5 Grimstad 2,1 3,2 3,4 2 3,1 Iveland 1,8 1,9 Lillesand 1,9 3,2 3,4 1,9 3,1 Risør 1,8 1,9 Tvedestrand 1,8 1,9 Valle 1,6 1,8 Vegårshei Åmli Aust-Agder 1,9 3 3,3 1,9 2,9 Nasjonalt 2 3,1 3,4 2 3 Vest-Agder Regning Engelsk Se kommentar side 30 Opplæringsvinduet trinn 8. trinn 9. trinn 5. trinn 8. trinn Audnedal 2,5 1,9 Farsund 1,8 2,9 3,4 2 2,8 Flekkefjord 2,2 3,1 2,2 2,9 Hægebostad 2 2,1 Kristiansand 2 3 3,3 2 2,9 Kvinesdal 1,5 2,7 3,1 1,8 2,5 Lindesnes 2,2 2 Lyngdal 1,8 3,1 3 1,9 2,6 Mandal 2 3 3,4 1,9 3 Marnardal 2,2 2 Sirdal 1,9 3,6 3,8 1,7 2,9 Songdalen 1,8 2,6 3,3 1,7 2,7 Søgne 2,1 3,2 3,3 1,9 2,9 Vennesla 2 2,9 3,2 2 2,7 Åseral Vest-Agder 2 3 3,3 2 2,8 Nasjonalt 2 3,1 3,4 2 3 Kilde: Skoleporten 32 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

33 Grunnskolen Figur 29 og 30 Fig ,2 6 Prosentandel fritak fra nasjonale prøver , ,9 3,6 2,5 4 3,7 3,8 2,2 2,2 2,2 2, ,4 Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9 2 1,7 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,6 1,2 1,5 1 0 Aust-Agder fylke Vest-Agder fylke Nasjonalt Aust-Agder fylke Vest-Agder fylke Nasjonalt Aust-Agder fylke Vest-Agder fylke Nasjonalt LESING REGNNG ENGELSK Fig 30 Opplæringsvinduet 2011 Kilde: Skoleporten 33 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

34 Grunnskolen Figur 31 Avgangskarakterer 10. trinn, jf også figur 32 og 33. Vi presiserer at tallene for 2011 er foreløpige. Opplæringsvinduet 2011 Kilde: Skoleporten 34 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

35 Grunnskolen Figur 32 Opplæringsvinduet 2011 Kilde: Skoleporten 35 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

36 Grunnskolen Figur 33 Grunnskolen Kilde: Skoleporten 36 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

37 Grunnskolen Figur 34 Grunnskolepoeng beregnes for avgangselever i grunnskolen. Hver tallkarakter får tilsvarende poengverdi. Poengsummen får du ved å summere alle tallkarakterene og deretter dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10.. Opplæringsvinduet 2011 Kilde: Skoleporten 37 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

38 Grunnskolen - private skoler Figur 35(a og b) og figur 36 (a og b) Figur 35a Elevtall - private grunnskoler i Aust-Agder Navn Kommune Hesnes Montesorriskole (1.-7) Grimstad Justøy skole - Montessoriskolen i Lillesand (1.-7) Lillesand St Franciskus skole (1.-10.) Arendal Steinerskolen i Arendal (1.-10.) Arendal Sum Figur 35b Elevtall - private grunnskoler i Vest-Agder Navn Kommune Oasen skole AS (1.-9.) Songdalen Samfundets skole Dvergsnes (1.-4.) Kristiansand Samfundets skole Oftenes (1.-6.) Søgne Samfundets skole Sentrum (1.-10.) Kristiansand Steinerskolen i Kristiansand (1.-10.) Kristiansand Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole (1.-10.) Farsund Stiftelsen Lyngdal Kristne grunnskole (1.-10.) Lyngdal Tånevig Grendeskole AS (1.-5.) Søgne Sum Figur 36a Læringsmiljø private grunnskoler - 7. årstrinn Navn Sosial trivsel Trivsel m lærerne Mestring Elevdemokrati Fysisk læringsmiljø Mobbing Motivasjon Faglig veiledning på skolen Aust-Agder 4,1 3,8 3,9 3,1 2,7 1,8 4,2 3,4 Vest-Agder 4,4 4,1 3,9 3,8 3,7 1,4 4,2 3,2 Nasjonalt 4,3 4 3,8 3,5 3,2 1,5 4,1 3,3 Figur 36b Læringsmiljø private grunnskoler årstrinn Navn Sosial trivsel Trivsel med lærerne Mestring Faglig Elev- utfordrindemokrati Fysisk læringsmiljø Mobbing på skolen Motivasjon Faglig Medveiledning bestemmelse Karriereveiledning Aust-Agder 4,6 4,2 4 4,2 3,4 3,1 1,1 4,2 3,6 2,6 4 Vest-Agder 4,1 3,7 3,7 4,2 3,1 2,8 1,7 3,7 3,1 2,3 3,6 Nasjonalt 4,2 3,8 3,9 4,1 3,2 2,8 1,4 3,9 3,2 2,4 3,5 Opplæringsvinduet 2011 Kilde : Skoleporten 38 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

39 Voksenopplæring Figur Figur 4837 og 38 Fig 37 Prosent 0,70 Andel av befolkningen mellom år som får grunnskoleopplæring 0,60 0,62 0,50 0,40 0,30 0,20 0,55 0,55 0,52 0,48 0,45 0,43 0,45 0,32 0,31 0,29 0,29 Aust-Agder Vest-Agder Landet 0,10 0, Kilde: Kostra og GSI Fig 38 Dette forholdstallet omfatter deltakere som kun får ordinær grunnskoleopplæring for voksne, og ikke deltakere med hele eller deler av opplæringen som spesialundervisning Kilde: GSI 39 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

40 Voksenopplæring Figur 39 Resultater av norskprøvene for voksne innvandrere AA Norskprøve 2 Norskprøve 3 Muntlig Skriftlig Muntlig Skriftlig Antall Andel Antall Andel Antall Andel bestått Andel Navn møtt bestått møtt bestått møtt Antall møtt bestått Nasjonalt Aust-Agder Arendal Birkenes Bygland Bykle Evje og Hornnes Froland Gjerstad Grimstad Iveland Lillesand Risør Tvedestrand Valle Vegårshei Åmli Data er basert på prøvene fra februar. 0 = Det er registrert undervisning i kommunen, men ingen kandidater er meldt opp til den spesifikke prøven. - = Det er ikke registrert undervisning i kommunen. Deltakere som er bosatt i en slik kommune, får sin undervisning i andre kommuner. Kilde VOX Resultater av norskprøvene for voksne innvandrere VA Norskprøve 2 Norskprøve 3 Muntlig Skriftlig Muntlig Skriftlig Antall Andel Antall Andel Antall Andel bestått Andel Navn møtt bestått møtt bestått møtt Antall møtt bestått Nasjonalt Vest-Agder Audnedal Farsund Flekkefjord Hægebostad Kristiansand Kvinesdal Lindesnes Lyngdal Mandal Marnardal Sirdal Songdalen Søgne Vennesla Åseral Opplæringsvinduet 2011 Kilde: VOX 40 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

41 Kulturskole Figur 40 *Enheten Tvedestrand m.fl omfatter kommunene Tvedestrand, Gjerstad, Risør og Vegårshei. Kilde: GSI/SSB 41 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

42 Videregående opplæring Figur Figur 41 Antall elever og skoler Kilde: Skoleporten Fylke Antall skoler Antall elever Aust-Agder Vest-Agder Figur Andelen elever og lærlinger i studieforberedende eller yrkesfaglige utd.program/stud.retn ,4 57,9 42,6 42,1 52,6 52,7 47,4 47,3 Aust-Agder Vest-Agder Sør-Norge Landet u. Oslo Studieforberedende Yrkesfaglige Figur 43 Korrigerte brutto driftsutgifter til studieforberedende og yrkesfaglige utd.program/stud.retning Aust-Agder Vest-Agder Sør-Norge Landet u. Oslo Studieforberedende Yrkesfaglige Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter, dels til studieforberedende utdanningsprogrammer og allmennfaglige studieretninger per elev, og dels til yrkesfaglige utdanningsprogrammer og studieretninger per elev. Forholdstallet viser enhetskostnaden og sier noe om produktiviteten ved de aktuelle tjenestene. Kilde: Kostra 42 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

43 Aust-Agder Vest-Agder Nasjonalt Aust-Agder Vest-Agder Nasjonalt Aust-Agder Vest-Agder Nasjonalt Aust-Agder Vest-Agder Nasjonalt Videregående opplæring Figur 44 og 45 Figur Gjennomføring, prosent Fullført på normert tid Fullført på mer enn normert tid I opplæring fem år etter påbegynt grunnkurs Ikke fullført Figur 45 Læringsmiljø videregående skoler Sosial trivsel Trivsel med lærerne Mestring Faglig utfordring Elevdemokrati Fysisk Mobbing læringsmiljø på skolen Motivasjon Faglig Med- veiledninbestemmelse Karriereveiledning Aust-Agder 4,3 3,8 3,8 4,2 3,3 3,1 1,3 3,9 3,1 2,5 3,4 Vest-Agder 4,4 3,9 3,8 4,3 3,4 3,3 1,3 3,9 3,1 2,6 3,5 Nasjonalt 4,3 3,9 3,8 4,2 3,4 3,2 1,3 3,9 3,1 2,6 3,4 Kilde: Skoleporten. Elevundersøkelsen VG 1. Kun offentlige skoler Her er det verdt å vite at høye tall i hovedregelen reflekterer positivt resultat. Det motsatte er tilfelle kun for variabelen mobbing. Kilde: Skoleporten. Opplæringsvinduet Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

44 Videregående opplæring Figur 46 og 47 Resultater 2010 og foreløpig 2011, studieforberedende, fellesfag 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Norsk hovedmål standpunkt 2010 Norsk hovedmål eksamen 2010 FORELØPIG: Norsk hovedmål eksamen 2011 Norsk sidemål standpunkt 2010 Norsk sidemål eksamen 2010 FORELØPIG: Norsk sidemål eksamen 2011 Matematikk Vg2P standpunkt 2010 Matematikk Vg2P eksamen 2010 FORELØPIG: Matematikk Vg2P eksamen 2011 Engelsk standpunkt 2010 Engelsk eksamen 2010 FORELØPIG: Engelsk eksamen 2011 Aust-Agder Vest-Agder Nasjonalt Vi understreker at resultatene for 2010 er foreløpige. Kilde: Skoleporten 44 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

45 Private videregående skoler Figur 48(a og b) og 49 Elevtall private videregående skoler - AA Figur 48a Drottningborg videregående skole KVS Bygland Elevtall private videregående skoler - VA Figur 48b KVS-Lyngdal, Lyngdal Norsk fotterapeutskole, Kristiansand Sørlandets maritime videregående skole Øvrebø videregående skole Noroff vgs, Kristiansand Læringsmiljø private videregående skoler , vg1 Figur 49 Indikator og nøkkeltall Vest-Agder fylke Aust-Agder Nasjonalt Sosial trivsel 4,5 4,5 4,4 Trivsel med lærerne 4,1 4,3 4,0 Mestring 3,7 3,8 3,8 Faglig utfordring 4,2 4,3 4,3 Elevdemokrati 3,5 3,6 3,5 Fysisk læringsmiljø 3,3 3,2 3,2 Mobbing på skolen 1,4 1,3 1,3 Motivasjon 4,0 3,9 3,9 Faglig veiledning 3,3 3,1 3,1 Medbestemmelse 2,6 2,4 2,5 Karriereveiledning 3,4 3,5 3,4 Kilde: GSI 45 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

46 Høyere utdanning i befolkningen Figur 50 Kilde: SSB 46 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

47 Høyere utdanning Figur 51 Tallene for de som startet høyere utdanning omfatter alle prioriteter (tilslag på 1. utdanningsvalg, 2. utdanningsvalg etc) og opptakstyper for både vår- og høstsemesteret. Kun de som faktisk møtte opp til tildelt studieplass er medregnet. Referansegrunnlaget år ville gitt prosentandeler som ga et riktigere bilde enn det valgte grunnlaget år. Det sistnevnte referansegrunnlaget er valgt fordi det er lett tilgjengelig i Kostra. Kilde: NSD/DHB og Kostra 47 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

48 Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings og familieavdelingen Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal Tlf.: Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningskontoret Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand tlf , faks Kontorene har oppgaver innen barnehagesektoren grunnskolen videregående opplæring fagopplæring i arbeidslivet voksenopplæring høyere utdanning Oppgavene kan sammenfattes slik informere skoleeiere, elever og foreldre om nasjonal barnehage- og utdanningspolitikk, rettigheter og muligheter føre tilsyn etter lov og regelverk informasjon og utviklingsoppgaver i barnehagesektoren bidra til etter- og videreutdanning av lærere føre tilsyn med og bidra til gjennomføring av eksamen i grunnskole og videregående opplæring koordinere forsøks- og utviklingsarbeid koordinere samarbeid mellom utdanningsnivåene Fylkesmannen i Vest-Agder har landsdekkende oppgaver innen internasjonalisering Studieplasser i utlandet på videregående skoles nivå på gymnas i Frankrike og United World Colleges over hele verden Stipend for elevgrupper, klasser og lærere (Frankrike og Tyskland) Eksamen i utlandet Europeisk ungdomsparlament 48 Opplæringsvinduet 2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder

Opplæringsvinduet 2015 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene

Opplæringsvinduet 2015 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene Opplæringsvinduet 215 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene 2 Opplæringsvinduet 215 Fylkesmannen i Fylkesmannen i Forord Fylkesmennene på Agder har også i år utarbeidet en felles publikasjon med statistikk

Detaljer

Opplæringsvinduet 2017 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene

Opplæringsvinduet 2017 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene Fylkesmannen i Aust- og Opplæringsvinduet 217 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene 2 Opplæringsvinduet 217 Fylkesmannen i Aust- og Forord Fylkesmannen i Aust- og har også i år utarbeidet en publikasjon

Detaljer

Opplæringsvinduet 2016 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene

Opplæringsvinduet 2016 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene Fylkesmannen i Aust- og Opplæringsvinduet 216 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene 2 Opplæringsvinduet 216 Fylkesmannen i Aust- og Forord Fylkesmannen i Aust- og har i år utarbeidet en publikasjon med

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. mars 2017 Viktig for lokalt folkehelsearbeid Fokuserer på forhold som påvirker

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Østre Agder v/ Tone Worren Kløcker Arendal kommune Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Setesdal v/ Asle Bentsen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lister-regionen v/ Ingvild Vardheim KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Opplæringsvinduet 2010

Opplæringsvinduet 2010 Opplæringsvinduet 21 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings og familieavdelingen Postboks 788 Stoa 489 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal Tlf.:37

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER?

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? ET NYTT KOMMUNEKART? FRA 428 TIL 100-150 KOMMUNER? FRA 30 TIL 5-8 KOMMUNER? MINIMUMSSTØRRELSE 15-20000 INNBYGGERE FIRE ULIKE BEGRUNNELSER: STORDRIFTSFORDELER

Detaljer

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Bolig for velferd (2014-2020) «Alle skal bo godt og trygt»

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Besøksadresse Kristiansand:

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017 FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland 3. mars 2017 Kontaktpersoner Grimstad Kontaktpersoner Arendal Kontaktpersoner Froland Kontaktpersoner Statens vegvesen Kontaktpersoner Agder Energi

Detaljer

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland Elg og hjort i Agder v / Morten Meland Kristiansand 8. mars 217 Om Faun Naturforvaltning AS 9 fast ansatte Kontor i Fyresdal i Vest-Telemark Oppdrag over hele landet 5/5 private/offentlige Viktigste fagområder:

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens ordfører- og rådmannskonferanse 12. mai 2016 Fylkesmann Stein A. Ytterdahl Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 Disposisjon 1. Prosessen

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland..

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland.. Folkehelsesamlingen Revsnes hotell 16 september 2011 Agder 2011 En region i vekst Økende industri, men konkurranseutsatt 13000 nye arbeidsplasser Økende deltakelse i arbeidslivet Total avhengighet av arbeidsmarkedet

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem Lyngdal kommunestyre 21.1.2016 Norman Udland - rådmann Stortingets forventninger til reformarbeidet i kommunene Ta aktivt del i reformen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Viser til tidligere informasjon: Sept. 2016 og mai 2017. Mal for samarbeidsavtale, økonomi/betaling

Detaljer

FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge

FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND,

Detaljer

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse 15.01.16 - Kristiansand Ved prosessveileder Dag Petter Sødal og Jarle Bjørn Hanken, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 1 Hva handler reformen om?

Detaljer

Fylkesmannen-Skog: Permisjon

Fylkesmannen-Skog: Permisjon Sesjon skog Fylkesmannen-Skog: Permisjon REGNSKAPS- OG BEVILGNINGSSITUASJONEN 7. NOVEMBER 2017 Budsjettoversikt Regnskapsår: 2017 KOMN KOMNAVN BEVILG GODSKR Registrert Disp. % R 0900 AUST-AGDER 4 050 000

Detaljer

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder 25.4.2012 Halvard Berg 1 Mål for kvalitet i grunnopplæringen St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen,

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Aust-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 15.01.16 Seniorrådgiver Hilde Marie Skarvang Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tittel Søker Kommune Samarbeids-partnere Søkt beløp Tildeling. Knutepunkt Sørlandet Kristiansand Lillesand Farsund Kommune, Kristiansand.

Tittel Søker Kommune Samarbeids-partnere Søkt beløp Tildeling. Knutepunkt Sørlandet Kristiansand Lillesand Farsund Kommune, Kristiansand. 0006 0007 Prosjektskjønn 2017 Tittel Søker Samarbeids-partnere Søkt beløp Tildeling Sørlandet - Folkehelsenettverket Sørlandet - Utprøving av teknologistøttet oppfølging i oppfølging av personer med psykiske

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene,

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning. Utgave: 2 Dato:

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning. Utgave: 2 Dato: Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015 Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte med rapport for 2014 Geodataplanlegging gjennomgang av handlingsplan Felles satsninger

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012 Tall fra GSI 2012/13 Fylkesmannen i Telemark Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Agenda Velkommen v/ Jan Kristensen Valg av leder og nesteleder i styringsgruppen Valg av leder og nesteleder i prosjektgruppen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 14.12.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2012

Beregning av satser til private grunnskoler for 2012 Beregning av satser til private grunnskoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Aktiviteter Aust- og Vest-Agder 2016 planer for 2017

Aktiviteter Aust- og Vest-Agder 2016 planer for 2017 Aktiviteter Aust- og Vest-Agder 2016 planer for 2017 Felles beredskapskoordinatorsamling for Aust- og Vest-Agder 26. oktober 2016 Dag Auby Hagen Ass.fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Geir Tvare

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Geir Tvare Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/2612-1 Saksbehandler: Geir Tvare Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 21.03.2013 Tilstandsrapport for skolene i Tana

Detaljer

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid 2012 2013 Landsgj.snitt 0901 Risør Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 89,6 87,9 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

GSI , endelige tall

GSI , endelige tall GSI 2010-11, endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk...

Detaljer

LIKESTILLINGSMONITOR AGDER

LIKESTILLINGSMONITOR AGDER LIKESTILLINGSMONITOR AGDER 2015 1 2 Likestillingsmonitor Agder 2008 2015 er laget i samarbeid mellom Senter for likestilling og Agderforskning. Denne monitoren skal, ved å vise status og måle endringer

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2014 Foto: Fotolia Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 3 Årsverk til

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Kristiansand den 14. oktober 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 16/10 Godkjenning av referat etter møte

Detaljer

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid 2012 2013 Landsgj.snitt 1001 Kristiansand Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 91,5 89,1 90 Kvinneandel blant

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Workshop 12.11.2014, Eikely v/g.o.lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Overordnede mål Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Aust-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

Skolestrukturutredning 2011 Møte Et oversiktsbilde av skole

Skolestrukturutredning 2011 Møte Et oversiktsbilde av skole Skolestrukturutredning 2011 Møte 170811. Et oversiktsbilde av skole Skole Elevtall 11/12 Bergseng 207 Ervik 73 Gausvik 32 Hagebyen B 134 Hagebyen U 122 Hagebyen tot 256 Harstad B 240 Harstad U 230 Harstad

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilsyn på utdanningsområdet og barnehageområdet 2012

Tilsyn på utdanningsområdet og barnehageområdet 2012 Tilsyn på utdanningsområdet og barnehageområdet 2012 Embetsoppdraget fra Kunnskapsdepartementet Fylkesmannens hovedoppgave på utdanningsområdet er å føre tilsyn med skoleeiere for å sikre at grunnopplæringen

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Kristiansand, 4. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Kristiansand, 4. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Kristiansand, 4. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom

Detaljer

DEFINISJONER OG FORKLARINGER AV BEGREPER BENYTTET I PORTALEN FOR RESULTATER OG FAKTA (KVALITETSPORTALEN) - VIDEREGÅENDE SKOLER... 2 INNLEDNING...

DEFINISJONER OG FORKLARINGER AV BEGREPER BENYTTET I PORTALEN FOR RESULTATER OG FAKTA (KVALITETSPORTALEN) - VIDEREGÅENDE SKOLER... 2 INNLEDNING... DEFINISJONER OG FORKLARINGER AV BEGREPER BENYTTET I PORTALEN FOR RESULTATER OG FAKTA (KVALITETSPORTALEN) - VIDEREGÅENDE SKOLER... 2 INNLEDNING... 2 FORKLARINGER TIL PUBLISERINGEN... 2 NØKKELTALL... 3 Gjennomsnittlig

Detaljer

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Folkemøte i Iveland 30. mai 2016 Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 3 Disposisjon 1. Om inntektssystemet for kommunene 2. Endringene som vedtas

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer