/ : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse"

Transkript

1 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN / : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder, Listerrådet, Lindesnesrådet, Knutepunkt Sør Elevorganisasjonen Lærerorganisasjonene PPT - fylkeskommunen NHO/LO Høringsbrev - innsøkningsreglement for Vest-Agder Viser til vedlagte forslag til nytt innsøkningsreglement for de videregående skolene i Vest- Agder Fylkestinget vedtok i desember 2008 å utarbeide nytt innsøkningsreglement basert på geografisk inntak. Med dette som bakgrunn har administrasjonen utarbeidet to forslag som følger vedlagt. Forslag A er en modell hvor søkeren får på den skolen som ligger nærmest bosted og har det aktuelle tilbudet. Modellen er basert på en tilsvarende ordning fra Sør- Trøndelag, som i stor grad kan sammenlignes med Vest-Agder. Begge fylkene har en stor by med flere videregående skoler. De øvrige videregående skolene ligger knyttet til større eller mindre befolkningssentre i fylket. Forslag B er en modell hvor søkeren søker den skolen som ligger nærmest bosted og har det aktuelle tilbudet. Modellen er en revidert utgave av tidligere ordning fra Vest-Agder. Vi ber kommunene ta ansvar for høringen i egen kommune på en slik måte at ungdomskolene og foreldreutvalgene får uttalt seg og at den enkelte kommune leverer en samlet vurdering for sine skoler. Høringsfristen settes til den 1. september Saken behandles i hovedutvalg for kultur og utdanning den Med vennlig hilsen Ann Kristin Grimsmo Rådgiver Kopi: Fylkestinget i Vest-Agder Folkestyre kompetanse samarbeid Postadresse: Sentral E-postadresse: Telefon sentralbord: Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND S Telefon intern: Besøksadresse: Internettadresse: Telefaks: Tordenskjoldsgate 65 Foretaksregisteret:

2 2 av 7 Innsøkningsreglement alternativ A Generelle inntaksregler (er i hht forskrift og skal ikke vedtas/endres) Reglene for inntak til videregående opplæring finnes i forskrift til opplæringsloven. Her finnes også de nøyaktige reglene for beregning av poengsummer. I tillegg har hvert fylke sine egne inntaksregler. Dette kan for eksempel være bestemmelser om hvilke skoler man kan søke, prinsipper for hvordan søkerne fordeles på skoler, muligheter for å søke reservert plass ved en spesiell skole m.m. Dette betyr at: Søker tas inn til utdanningsprogram eller programområde etter bestemmelsene i opplæringsloven og forskriftene til loven. Søker tas inn på en skole som har tilbudet etter reglene i hjemfylket sitt. For å bli tatt inn til et utdanningsprogram på Vg1, er hovedregelen at søker må ha gjennomgått norsk grunnskole eller tilsvarende. Ved inntak til Vg1 regnes poengsummen på grunnlag av karakterene fra grunnskolen. Hovedregelen for inntak til Vg2 er at søker har gjennomgått Vg1 eller tilsvarende og bestått i de fagene det bygges videre på i Vg2. For å bli tatt inn til Vg3 må søker ha gjennomgått Vg2 eller tilsvarende og bestått i de fagene det bygges videre på i Vg3. Ved inntak til Vg2 og Vg3 regnes poengsummen ut fra karakterene dine fra foregående trinn. Søkere uten bokstav- eller tallkarakterer eller sammenlignbart karaktergrunnlag Har søker fullført en godkjent 10-årig grunnskole, men har vitnemål uten bokstav- eller tallkarakterer, blir han/hun rangert for inntak til Vg1 etter de uttalelsene grunnskolen gir. Dette gjelder for eksempel de som har vært elev ved Steinerskolen. Har søker avsluttet grunnskolen eller tilsvarende uten sammenlignbart karaktergrunnlag, for eksempel fordi han/hun har vært fritatt for vurdering i mer enn halvparten av fagene, skal han/hun tas inn til Vg1 etter en individuell vurdering. Andre vilkår Fylkeskommunen kan bestemme at det ved inntak skal brukes moderat kjønnskvotering (inntak på tilnærmet like vilkår) når det ene kjønnet er underrepresentert i det yrket som opplæringen fører fram til. Fylkeskommunen kan også bestemme at inntil halvparten av søkerne til Vg1 i utdanningsprogrammene for idrettsfag og musikk, dans og drama kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller opptaksprøve i kombinasjon med karakterer. Spesielle innsøkningsregler i Vest-Agder Søknadsfrister i Vest-Agder 1. mars er søknadsfrist for ordinært inntak og inntak etter sakkyndig vurdering og for søknad om læreplass. Vitnemål/komptetansebevis Siste frist for innlevering av vitnemål/kompetansebevis er 1. juli. Flytting Søkeren skal søke det fylket han/hun ifølge Folkeregisteret er bosatt i per 1. mars i søknadsåret. Dersom familien planlegger flytting må ny folkeregisteradresse foreligge før 1. juli. Søknad til andre fylker Søkere fra Vest-Agder kan søke skoler i andre fylker i tilfeller hvor Vest-Agder ikke har det aktuelle utdanningsprogrammet/programområdet. Elever som bor i grenseområdene mellom Aust-Agder og Vest-Agder har mulighet til å søke skoler i nabofylket. Dette gjelder spesielt søkere fra Vennesla og søkere boende øst for Varoddbrua. Elever som bor i grenseområdene mellom Rogaland og Sirdal har mulighet til å søke skoler i Rogaland etter spesielle regler. Søknad til skoler i Vest-Agder Alle søkere til videregående opplæring i Vest-Agder fylkeskommune søker i utgangspunktet fritt til alle skoler i Vest-Agder, men det vil bli gitt ved nærmeste skoler i egen inntaksregion. Vest-Agder er inndelt i fire inntaksregioner. Regionene er Vennesla, Kristiansand, Lindesnes og Lister. Nærskolen er skolene i den inntaksregionen søkeren tilhører. Er det flere skoler med samme kurstilbud i inntaksregionen er skolen som ligger nærmest søkeren bosted hans/hennes nærskole.

3 3 av 7 Søkere premieres med ved søkning til nærskolen/inntaksregionen (hva som er nærskole defineres av tabellen nedenfor). Dersom tilbudet ikke finnes på nærskolen/inntaksregionen får søkere på den skolen/inntaksregionen de søker til som har tilbudet. På vg2/vg3 studiespesialisering gis det tileggspoeng til alle skoler i egen inntaksregion. Ved Sirdal videregående skole gis det til alle søkere fra Vest-Agder. Søkere som har transportproblemer til nærskolen, kan søke om ved andre skoler/inntaksregioner. Inntaksregion Vennesla Vennesla videregående skole Vennesla Søkere som sogner til Torridal skole får til inntaksregion Vennesla Søkere fra Vennesla kan søke kurs innen byggfag ved Setesdal videregående skole i Aust-Agder. Søkere fra Vennesla inntaksregion kan få ved skoler i andre inntaksregioner hvis tilbudet ikke finnes ved Vennesla videregående skole. Inntaksregion Kristiansand Kristiansand katedralskole Gimle På Vg1 studiespesialisering og Vg1 helse- og sosialfag er det kun søkere på østsiden av Otra Tangen videregående skole Kvadraturen skolesenter Vågsbygd videregående skole Søgne videregående skole Elever fra Breland i Marnadal kommune får til inntaksregion Kristiansand. som får tileggspoeng På Vg1 studiespesialisering er det kun søkere fra Søgne, Sogndalen og mellom Hannevikdalen og Otra i Kristiansand kommune som får tileggspoeng På Vg1 studiespesialisering er det kun søkere fra Søgne, Sogndalen og mellom Hannevikdalen og Otra i Kristiansand kommune som får På Vg1 teknikk og industriell produksjon er det kun søkere fra Kristiansand som får På Vg1 Helse- og sosialfag er det kun søkere vest for Otra som får På Vg1 studiespesialisering er det kun søkere fra vestsiden av Hannevikdalen i Kristiansand kommune som får På Vg1 design og håndverk og teknikk og industriell produksjon får søkere fra Søgne, og Kristiansand

4 4 av 7 Inntaksregion Lindesnes Mandal videregående skole Mandal, Lindesnes, Audnedal Marnadal, Åseral, Hægebostad Søkere til Vg1 idrettsfag fra Lyngdal kommune og Farsund kommune får til Byremo videregående skole Mandal, Lindesnes, Audnedal Marnadal, Åseral, Hægebostad Mandal vgs Søkere fra Finsland i kommune får til Byremo vgs Søkere fra Hægebostad og Åseral kan søke skoler i andre regioner hvis tilbudet ikke finnes ved Byremo videregående skole. Søkere fra Hægebostad, Åseral og Audnedal kan søke Vg2 og Vg3 realfag eller språk, samfunn og økonomiske fag ved Setesdal vidaregåande skule avd. Hornnes Aust-Agder. Inntaksregion Lister Opplæringssteder Kommuner Merknader Lyngdal På Vg1 helse- og sosialfag, byggog anleggsteknikk og teknikk og industrielle produksjon er det kun søkere fra Lyngdal kommune og Farsund kommune som får. På Vg1 musikk, dans og drama får søkere fra Mandal, Lindesnes, Audnedal Marnardal, Åseral og Lista Eilert Sundt Kvinesdal Flekkefjord Sirdal videregående skole Søkere fra Tonstad i Sirdal kommune kan søke tilbud i Egersund. Søkere fra Sinnes i Sirdal kommune kan søke tilbud i Rogaland. Hægebostad På Vg1 elektrofag og teknikk og industriell produksjon er det kun Lyngdal kommune som får På Vg1 studiespesialisering og service og samferdsel er det kun Lyngdal kommune som får. På Vg1 helse og sosialfag, er det kun søkere fra Kvinesdal kommune, Flekkefjord kommune og Sirdal kommune som får På Vg1 studiespesialisering, bygg og anleggsfag, teknikk og industriell produksjon, elektrofag og service og samferdsel er det kun søkere fra Kvinesdal kommune, Flekkefjord kommune og Sirdal kommune som får Alle søkere i Vest-Agder får til Sirdal vgs

5 5 av 7 Innsøkningsreglement alternativ B Generelle inntaksregler (er i hht forskrift og skal ikke vedtas/endres) Reglene for inntak til videregående opplæring finnes i forskrift til opplæringsloven. Her finnes også de nøyaktige reglene for beregning av poengsummer. I tillegg har hvert fylke sine egne inntaksregler. Dette kan for eksempel være bestemmelser om hvilke skoler man kan søke, prinsipper for hvordan søkerne fordeles på skoler, muligheter for å søke reservert plass ved en spesiell skole m.m. Dette betyr at: Søker tas inn til utdanningsprogram eller programområde etter bestemmelsene i opplæringsloven og forskriftene til loven. Søker tas inn på en skole som har tilbudet etter reglene i hjemfylket sitt. For å bli tatt inn til et utdanningsprogram på Vg1, er hovedregelen at søker må ha gjennomgått norsk grunnskole eller tilsvarende. Ved inntak til Vg1 regnes poengsummen på grunnlag av karakterene fra grunnskolen. Hovedregelen for inntak til Vg2 er at søker har gjennomgått Vg1 eller tilsvarende og bestått i de fagene det bygges videre på i Vg2. For å bli tatt inn til Vg3 må søker ha gjennomgått Vg2 eller tilsvarende og bestått i de fagene det bygges videre på i Vg3. Ved inntak til Vg2 og Vg3 regnes poengsummen ut fra karakterene dine fra foregående trinn. Søkere uten bokstav- eller tallkarakterer eller sammenlignbart karaktergrunnlag Har søker fullført en godkjent 10-årig grunnskole, men har vitnemål uten bokstav- eller tallkarakterer, blir han/hun rangert for inntak til Vg1 etter de uttalelsene grunnskolen gir. Dette gjelder for eksempel de som har vært elev ved Steinerskolen. Har søker avsluttet grunnskolen eller tilsvarende uten sammenlignbart karaktergrunnlag, for eksempel fordi han/hun har vært fritatt for vurdering i mer enn halvparten av fagene, skal han/hun tas inn til Vg1 etter en individuell vurdering. Andre vilkår Fylkeskommunen kan bestemme at det ved inntak skal brukes moderat kjønnskvotering (inntak på tilnærmet like vilkår) når det ene kjønnet er underrepresentert i det yrket som opplæringen fører fram til. Fylkeskommunen kan også bestemme at inntil halvparten av søkerne til Vg1 i utdanningsprogrammene for idrettsfag og musikk, dans og drama kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller opptaksprøve i kombinasjon med karakterer. Spesielle innsøkningsregler i Vest-Agder Søknadsfrister i Vest-Agder 1. mars er søknadsfrist for ordinært inntak og inntak etter sakkyndig vurdering og for søknad om læreplass. Vitnemål/komptetansebevis Siste frist for innlevering av vitnemål/kompetansebevis er 1. juli. Flytting Søkeren skal søke det fylket han/hun ifølge Folkeregisteret er bosatt i per 1. mars i søknadsåret. Dersom familien planlegger flytting må ny folkeregisteradresse foreligge før 1. juli. Søknad til andre fylker Søkere fra Vest-Agder kan søke skoler i andre fylker i tilfeller hvor Vest-Agder ikke har det aktuelle utdanningsprogrammet/programområdet. Elever som bor i grenseområdene mellom Aust-Agder og Vest-Agder har mulighet til å søke skoler i nabofylket. Dette gjelder spesielt søkere fra Vennesla og søkere boende øst for Varoddbrua. Elever som bor i grenseområdene mellom Rogaland og Sirdal har mulighet til å søke skoler i Rogaland etter spesielle regler. Søknad til skoler i Vest-Agder Alle søkere til videregående opplæring i Vest-Agder fylkeskommune skal som hovedregel først søke nærskolen i egen inntaksregion dersom kurset finnes der. Vest-Agder er inndelt i fire inntaksregioner. Regionene er Vennesla, Kristiansand, Lindesnes og Lister. Er det flere skoler med samme kurstilbud i inntaksregionen er skolen som ligger nærmest søkerens bosted hans/hennes nærskole.

6 6 av 7 Dersom tilbudet ikke finnes på nærskolen/inntaksregionen får søkere anledning til å søke til andre inntaksregioner. På Vg2/Vg3 studiespesialisering kan en søke alle skoler i egen inntaksregion Kursene ved Sirdal videregående skole kan søkes av alle elever fra Vest-Agder Søkere som har transportproblemer, kan søke skoler i andre regioner. Innsøkning, oversikt per skole Inntaksregion Vennesla Vennesla videregående skole Vennesla Søkere fra Vennesla og søkere som sogner til Torridal skole Søkere fra Vennesla kan søke kurs innen byggfag ved Setesdal videregående skole i Aust-Agder. Søkere fra Vennesla kan få søke andre skoler hvis tilbudet ikke finnes ved Vennesla videregående skole. Inntaksregion Kristiansand Kristiansand katedralskole Gimle Vg1 studiespesialisering og helse- og sosialfag: Tangen videregående skole Kvadraturen skolesenter Vågsbygd videregående skole Søgne videregående skole søkere på østsiden av Otra søkere fra Søgne,, mellom Hannevikdalen og Otra i Kristiansand kommune søkere fra Søgne, og mellom Hannevikdalen og Otra i Kristiansand kommune Vg1 teknikk og industriell produksjon: søkere fra Kristiansand Vg1 Helse- og sosialfag: kun søkere vest for Otra søkere fra vestsiden av Hannevikdalen i Kristiansand kommune Vg1 design og håndverk og teknikk og industriell produksjon: søkere fra Søgne, og Kristiansand Elever fra Breland i Marnadal kommune kan søke skoler i Kristiansand. Søkere fra Hægebostad og Åseral kan søke skoler i andre hvis tilbudet ikke finnes ved Byremo videregående skole.

7 7 av 7 Inntaksregion Lindesnes Mandal videregående skole Mandal, Lindesnes, Audnedal Vg1 idrettsfag: Marnadal, Åseral, Hægebostad søkere fra Lyngdal kommune og Byremo videregående skole Mandal, Lindesnes, Audnedal Marnadal, Åseral, Hægebostad Farsund kommune Søkere fra Finsland i kommune kan søke Byremo Søkere fra Hægebostad, Åseral og Audnedal kan søke Vg2 og Vg3 realfag eller språk, samfunn og økonomiske fag ved Setesdal vidaregåande skule avd.hornnes Aust-Agder. Inntaksregion Lister Opplæringssteder Kommuner Merknader Lyngdal Vg1 helse- og sosialfag, bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon: søkere fra Lyngdal kommune og Farsund kommune søkere fra Lyngdal kommune Vg1 musikk, dans og drama: søkere fra kommunene Mandal, Lindesnes, Audnedal, Marnardal, Lista Eilert Sundt Kvinesdal Flekkefjord Sirdal videregående skole Søkere fra Tonstad i Sirdal kommune kan søke tilbud i Egersund. Søkere fra Sinnes i Sirdal kommune kan søke tilbud i Rogaland. Åseral, og Hægebostad Vg1 elektrofag og teknikk og industriell produksjon: Lyngdal kommune Vg1 studiespesialisering og service og samferdsel: Lyngdal kommune Vg1 helse og sosialfag: søkere fra Kvinesdal kommune, Flekkefjord kommune og Sirdal Vg1 studiespesialisering, bygg og anleggsfag, teknikk og industriell produksjon, elektrofag og service og samferdsel: søkere fra Kvinesdal kommune, Flekkefjord kommune og Sirdal kommune Alle søkere i Vest-Agder kan søke Sirdal vgs

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer

Inntaksordningen 2008-2009

Inntaksordningen 2008-2009 Hovedregelene 1. Du tas inn til kurs på bakgrunn av dine karakterer. 2. Ved fordeling til/inntak til skole vil også ditt bosted ha betydning. Med bosted menes den adresse som er registrert i folkeregisteret.

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-29003/2014 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 15.09.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Utv.saksnr

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling Side 1 av 44 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 08:45-09:00: Kaffe og rundstykker 09:00-09:15: Velkommen v/ Arly Hauge og Oddvar Haaland 09:15-11:45: Årshjul og inntak 2015 v. Karen Halvorsen

Detaljer