Tilstandsrapport Oppdalsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012"

Transkript

1 Tilstandsrapport Oppdalsskolen Opplæringsloven 13-10

2 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen Oppdalsskolen... 5 Spesialundervisning Særskilt språkopplæring - minoritetsspråklige elver... 7 kompetanseheving... 7 elevprognose... 8 Nasjonale prøver - Grunnskolen... 8 Ungdomstrinnet Læringsmiljø - elevundersøkelsen Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Overgangen fra grunnskole til VGO Avslutning

3 INNLEDNING I opplæringsloven er det fastsatt at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen. Rapporten om tilstanden i skolen skal handle om læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Tilstandsrapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetssikringssystemet der regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Tilstandsrapporten vil også inneholde analyser av resultater sett opp mot lokale mål som er satt for Oppdalsskolen. TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING Tjenesteområdet omfatter: o Oppdal kommunale barnehage Pikhaugen barnehage Høgmo barnehage o Oppdalsskolen Oppdal ungdomsskole Aune barneskole Vollan skole Midtbygda skole Drivdalen skole Lønset skole o Kvalifisering Voksenopplæring underlagt Oppdal ungdomsskole i samarbeid med Flyktningetjenesten og NAV. 3

4 VISJON FOR OPPDALSSKOLEN Grunnskolen i Oppdal, Oppdalsskolen, har utarbeidet en visjon og en verdiplattform for sin virksomhet som skal være førende for arbeidet i Oppdalsskolen på alle plan: 4

5 SATSINGSOMRÅDER I OPPDALSSKOLEN. VURDERING FOR LÆRING Oppdalsskolen har i perioden hatt "Vurdering for læring" som hovedsatsingsområde. Bakgrunn er at det er utarbeidet nytt kapittel i forskrift til opplæringsloven som omhandler "Individuell vurdering i grunnskolen og i videregåande opplæring". Oppdal kommune har vært med i et felles prosjekt som er igangsatt og finansiert av utdanningsdirektoratet på dette området. Det meste av kompetansehevingsmidlene som er til disposisjon i kommunen er brukt på dette prosjektet. Prosjektet avsluttes i januar Så langt kan en vise til at dette prosjektet har gitt ett løft når det gjelder vurdering for læring. LØFT For 2013 er satsingsområde, "Tidlig innsats med LØFT", LØsningsFokusert Tilnærming (LØFT). Dette er et utviklingsarbeid i alle barnehager og skoler i Oppdal, der spesialpedagogikk i hele oppvekstløpet får fokus gjennom tidlig innsats med LØFT. Målsettingen for prosjektet er: Å skape et læringsmiljø som fremmer positiv utvikling for alle barn der en setter inn tiltak som vi vet kan virke, straks vi oppdager noe som kan utvikle seg til å bli en utfordring. Oppdal kommune fikk kr i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i 2012 til dette arbeidet. OPPDALSSKOLEN Oppdalskolen hadde i skoleåret , 816 elever i den offentlige skolen og 51 elever ved Oppdal Kristne grunnskole (OKG), totalt 868 elever. Dette er en nedgang på 33 elever. Ved OKG er det en nedgang på 1 elev. Elevene er fordelt på skolene slik høsten 2012: Oppdal ungdomsskole Aune barneskole Vollan skole Midtbygda skole Drivdalen skole Lønset skole Totalt Oppdal Kristne grunnskole Ungdomstrinnet Barnetrinnet 252 elever 383 elever 73 elever 43 elever 41 elever 24 elever 816 elever 22 elever 29 elever Det totale elevtallet i Oppdalsskolen har de siste årene hatt en jevn nedgang. Aune barneskolen har et jevnt elevtall mens de sentrumsnære skolene har en betydelig nedgang i elevtallet. Dette skyldes i første rekke at kretsgrensen mellom Aune og Vollan er opphevet og det er en felles skolekrets med to skoler. Endringene i elevtallet er størst ved Vollan skole. Denne tendensen forsterkes ytterligere om foresatte søker overflytting til Aune barneskole i årene som kommer. Svingningene i elevtallet for de andre skoler er stort sett resultat av naturlige svingninger i befolkningen. 5

6 ÅRSVERK I OPPDALSSKOLEN HØSTEN (fra GSI) fordelt på bruk. Oppgaver Årsverk Administrative og pedagogiske lederoppgaver i Oppdalsskolen 8,26 Lærere med godkjent utdanning 78,51 Personale uten godkjent utdanning 0,00 Assistenter 4,86 Andre oppgaver enn undervisning, her inngår rådgiver, yrkes og utdanningsrådgiver, 6,20 elevrådskontaktlærer, seniortiltak og kontaktlærere Totalt 97,83 Antall årsverk i Oppdalsskolen er stabilt, svingningen utgjør en liten del av det totale antall årsverk. RESSURSINNSATS. KOSTNAD PR. ELEV. Utviklingen på kostnad pr. elev på den enkelte skole de 5 siste årene: SKOLE AUNE VOLLAN MIDTBYGDA LØNSET DRIVDALEN UNGDOMS SKOLEN KILDE: ÅRSMELDINGER FRA SKOLENE LÆRERTETTHET TRINN OG TRINN Begrepet lærertetthet beskriver forholdet mellom antall lærere og elever, gruppestørrelse. De gamle reglene om klassedeling ble opphevet i 2003, dette har gitt kommunene større frihet til å organisere undervisningen. Det eneste kravet er at gruppestørrelsen skal være pedagogisk forsvarlig. Utviklingen av gruppestørrelsen i Oppdal ser slik ut de siste 5 skoleårene: trinn trinn 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Oppdal 12,2 12,0 11,6 10,9 11,0 13,2 12,8 12,8 12,7 12,5 12,9 Kommunegr 12,1 12,2 12,0 11,6 11,5 14,2 13,7 13,9 13,5 13,4 13,5 11 Sør- 13,6 13,0 13,8 13,6 13,5 15,4 14,6 15,4 15,5 15,3 Trøndelag Hele landet 13,3 13,3 13,2 13,2 13,1 15,0 14,8 14,8 14,9 14,7 14,6 Kilde: KOSTRA Etter 2006, da kunnskapsløftet ble innført, har gruppestørrelsen blitt lavere i Oppdalsskolen, dette gjelder spesielt ungdomstrinnet. I tillegg har st. t. meld , Motivasjon - Mestring - Muligheter, resultert i ressurser til valgfag for 8. trinn, forsterket denne tendensen. Dette vil fortsette ved satsingen på 6

7 ungdomstrinnet gjennom en fortsatt økning av valgfag og prosjektet "Ny giv", et treårig prosjekt for å få flere ungdommer til å gjennomføre videregående skole. SPESIALUNDERVISNING. Alle elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, oppll I Oppdalsskolen har andelen av elever som har fått spesialundervisning ligget nært landsgjennomsnittet de siste årene. Det spesielle med spesialundervisning i Oppdalsskolen er at omfanget til den enkelte elev tidligere har vært mye høyere enn landsgjennomsnittet. Denne tendensen er nå snudd og en ser at andelen av timer til spesialundervisning i Oppdalsskolen nå er under nivået for landet som helhet. En av årsakene er at rammen til spesialundervisning til de kommunale skolene ble fastlagt på nivå, uavhengig av endringer i behov ut fra sakkyndige vurderinger fra PPT. Grunnlaget for at en har fått til denne endringen skyldes at det har vært stort fokus på tidlig innsats i skole og barnehage de siste årene. Blant annet har det blitt tilført ressurser fra staten til kommunen for å øke lærertettheten på trinn for å styrke innsatsen for de yngste elevene. Videre medfører tidlig innsats at lærerne jobber annerledes og mer systematisk med enkeltelever i den første fasen i opplæringen. Dette medfører at de elevene som ikke har fått utbytte av den ordinære grunnskoleopplæringen får et tilbud som er tilpasset den enkelte og har større effekt. Utviklingen vises i tabellen under: Skoleår Totalt ant. Underv.t Timer til spes.underv % av elever med sp.und. Andel timer til spes.underv. av tot. andel underv. timer. Oppdal Oppdal Oppdal landet Oppdal landet ,5 6,3 20,5 15, ,3 7,2 17,2 15, ,9 7,8 23,8 16, ,5 8,2 24,4 17, ,2 8,6 20,3 18, ,4 8,6 15,9 18,7 Kilde: KOSTRA SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING - MINORITETSSPRÅKLIGE ELVER I Oppdal er det 22 elever som får særskilt språkopplæring etter enkeltvedtak jf. opplæringsloven 2-8. Det er 11 elever som får morsmålsopplæring. Aune barneskole er godkjent som mottaksskole for fremmedspråklige elever som kommet til Oppdal. I mottaksskolen jobbes det systematisk med grunnleggende norsk for de elevene som har behov for et slikt tilbud. KOMPETANSEHEVING Oppdal kommune har i en årrekke vært med i regionsamarbeidet i Gauldalsregionen bestående av kommunene Melhus, Midtre-Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. Samarbeidet omhandler tilrettelegging og samordning av kompetanseheving i regionen for å utnytte 7

8 ressursene som er tilgjengelig, best mulig. Det er tilsatt regionkonsulent i halv stilling finansiert av fylkesmannen i Sør-Trøndelag og de samarbeidende kommunene. Dette samarbeidet gir Oppdalsskolen en unik mulighet til å delta i målrettet satsing på kompetanseheving innen et bredt spekter av tema og fag for lærerne i grunnskolen. Oppdal kommune har i 2012 fått kr til etterutdanning. En stor del av disse midlene blir brukt i forbindelse med det statlige prosjektet "Vurdering for Læring". Midlene har videre blitt benyttet til kurs og konferanser som skoleledere og lærere har deltatt på. I de siste årene har fylkesmannen benyttet regionsamarbeidet i forbindelse med statens satsing på "Kompetanse for kvalitet", videreutdanning for lærere i grunnskolen. Fra Oppdal kommune er det 1 lærere som deltar i dette opplegget i I grunnskolen i Oppdal har en vedtatt både rekrutteringsplan og kompetanseutviklingsplan som grunnlag for rekruttering og kompetansebygging i skolen. ELEVPROGNOSE Elever i Oppdalsskolen trinn 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Aune Vollan Drivdalen Midtbygda Lønset Sum OKG Ungdsk Tot Fra skoleåret 16/17 er elevtallet bygd på prognoser fra SSB. Som en ser av tabellen er endringene i elevtallet størst ved Vollan skole. Denne tendensen forsterkes ytterligere om foresatte søker overflytting til Aune barneskole i årene som kommer. NASJONALE PRØVER - GRUNNSKOLEN Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter, å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy. De nasjonale prøvene, slik de er presentert i Skoleporten, omfatter alle skolene i Oppdal, også Oppdal Kristne grunnskole. I tilstandsrapporten for oppdalsskolen er disse resultatindikatorene tatt med: Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5., 8. og i lesing og regning på 9. Eksamenskarakterer i norsk hovedmål, engelsk og regning Grunnskolepoeng for ungdomstrinnet Resultatene i nasjonale prøver presenteres i en skala på fra 1 til 3, der 3 er høyest. Det samlede resultat er et gjennomsnitt av mestringsnivåene. 8

9 Tidligere år har Oppdalsskolen hatt et gjennomsnitt som er noe høyere sammenlignet med landsgjennomsnittet. Noe av årsaken til at resultatet er noe lavere dette året er at 3 av barneskolene de siste to årene har vært i en spesiell situasjon. Aune barneskole har hatt undervisning i midlertidige lokaler store deler av periode mens nye Aune ble bygget. Samtidig hadde 6. og 7. trinn undervisning på henholdsvis Vollan og Midtbygda skole. Dette kan ha innvirkning på resultatene på alle de tre angjeldende skolene. Fokus på læring har av denne grunn, ikke vært helt optimal. Skolene vil i tiden som kommer jobbe systematisk for å utvikle de grunnleggende ferdighetene i basisfagene. Her vil en benytte tiden som er satt av til utvikling av skolen til videreutvikling av fagplanene og hvilke konsekvenser det har for undervisningen. I Oppdal er fritak for å delta på de nasjonale prøvene svært lave. Ved siste prøve var alle elevene med, også de med enkeltvedtak. Dette påvirker resultatet. En er nå i ferd med å utarbeide retningslinjer for gjennomføring av nasjonale prøver og hva som gir grunn for fritak fra å delta på disse. En registrerer også at resultatet på de nasjonale prøvene varierer fra skole til skole. Skolene vil se nærmere på resultatene i NP og sette inn tiltak for å bedre de grunnleggende ferdighetene i basisfag. RESULTAT NASJONALE PRØVER: 5.TRINN, LESING. Oppdalsskolen satt seg som mål i 2010 at: 20 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 1 etter 2 år og 18 % etter 4 år 40 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 2 etter 2 år og 37 % etter 4 år 40 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 3 etter 2 år og 45 % etter 4 år Ved de nasjonale prøvene høsten 2012 er resultatet i gjennomsnitt for OppdaIsskolen 1,9. det er en liten stigning fra siste år. 27 % av elevene ligger på mestringsnivå 1, 55,1 % av elevene på mestringsnivå 2 og 18 % av elevene på mestringsnivå 3. En ser at det er ett stykke igjen til en når målsettingen etter 2 år trinn 2,0 2,2 1,8 1,9 Resultatene i Sør -Trøndelag ligger på 2,0, det samme som landsgjennomsnittet. 5.TRINN, REGNING. Oppdalsskolen satt seg som mål at: 20 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 1 etter 2 år og 20 % etter 4 år 50 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 2 etter 2 år og 40 % etter 4 år 30 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 3 etter 2 år og 40 % etter 4 år Ved de nasjonale prøvene høsten 2012 er resultatet i gjennomsnitt for OppdaIsskolen 1,8, det er på samme nivå som siste år. 33 % av elevene ligger på mestringsnivå 1, 55,1 % av elevene på mestringsnivå 2 og 15,9 % av elevene på mestringsnivå 3. En ser at det er ett stykke igjen til en når målsettingen etter 2 år trinn 1,9 1,9 1,8 1,8 Resultatene i Sør -Trøndelag ligger på 2,0, det samme som landsgjennomsnittet. 9

10 5.trinn, engelsk. Oppdalsskolen satt seg som mål at: 20 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 1 etter 2 år og 20 % etter 4 år 50 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 2 etter 2 år og 40 % etter 4 år 30 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 3 etter 2 år og 30 % etter 4 år Ved de nasjonale prøvene høsten 2012 er resultatet i gjennomsnitt for OppdaIsskolen 1,9, det er en nedgang fra for to år siden, siste år ble ikke NP gjennomført i engelsk på grunn av tekniske problemer i U-dir. 28,9 % av elevene ligger på mestringsnivå 1, 51,5 % av elevene på mestringsnivå 2 og 20 % av elevene på mestringsnivå 3. En ser at det er ett stykke igjen til en når målsettingen etter 2 år trinn 1,8 2,2 -- 1,9 Resultatene i Sør -Trøndelag ligger på 2,0, det samme som landsgjennomsnittet. UNGDOMSTRINNET. På ungdomstrinnet er resultatene i de nasjonale prøvene presentert i en skala på 1-5, der 5 er høyest. Det samelede resultatet for trinnet er et gjennomsnitt av mestringsnivået. 8. TRINN, LESING. Ved de nasjonale prøvene høsten 2012 er resultatet i gjennomsnitt for Oppdalsskolen 3,2. Her har vi en økning fra siste skoleår, da resultatet var 3,1. Resultatene gjelder alle elvene på 8. trinn, også Oppdal Kristne grunnskole. I lesing er fordelingen på de fem mestringsnivåene slik : fag mestringsnivå 1 mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Lesing 2,6 11,5 53,8 23,1 9,0 Resultat i lesing de siste 5 årene 8. trinn lesing 2008/ / / / /13 3,3 3,3 3,4 3,1 3,2 Sammenlignet med fylket og landet. Fag Oppdal Sør-Trøndelag Landet Lesing 3,2 2,9 3,0 8. TRINN, REGNING Ved de nasjonale prøvene høsten 2012 er resultatet i gjennomsnitt for Oppdalsskolen 3,2. Her har vi en økning fra siste skoleår, da resultatet var 3,0. Resultatene gjelder alle elvene på 8. trinn, også Oppdal Kristne grunnskole. I regning er fordelingen på de fem mestringsnivåene slik : fag mestringsnivå 1 mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Regning 1,3 23,4 44,2 20,8 10,4 Resultat i regning de siste 5 årene 8. trinn regning 2008/ / / / /13 10

11 3,2 3,3 3,3 3,0 3,2 Sammenlignet med fylket og landet. Fag Oppdal Sør-Trøndelag Landet Regning 3,2 3,1 3,1 8. TRINN, ENGELSK Ved de nasjonale prøvene høsten 2012 er resultatet i gjennomsnitt for Oppdalsskolen 3,1. Her har vi en fin økning fra siste skoleår, da resultatet var 2,9. Resultatene gjelder alle elvene på 8. trinn, også Oppdal Kristne grunnskole. I engelsk er fordelingen på de fem mestringsnivåene slik : fag mestringsnivå 1 mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Engelsk 2,8 23,9 43,7 16,9 12,7 Resultat i engelsk de siste 5 årene. 8. trinn 2008/ / / / /13 2,9 3,1 3,3 2,9 3,1 Sammenlignet med fylket og landet. Fag Oppdal Sør-Trøndelag Landet Engelsk 3,1 2,9 3,0 Resultatene på årets 9.trinn viser en framgang i lesing for dette trinnet sammenlignet med i fjor. Dette er et resultat av at det er jobbet systematisk med lesestrategier i flere fag. Men vi ser av resultatene at vi fortsatt må jobbe systematisk og målrettet med lesing. Resultatet i regning er noe bedre for trinnet sammenlignet med i fjor, men resultatet viser at det fortsatt må jobbes systematisk og målrettet med regning. Det må og påpekes at dette trinnet har mange elever med rett til spesialundervisning, noe som gjør at det er et ressurskrevende trinn. LÆRINGSMILJØ - ELEVUNDERSØKELSEN Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra elevundersøkelsen er rangert i en skala fra 1-5 der 1 er dårligst og 5 er best. For resultatene for mobbing er det motsatt, 1 betyr liten forekomst av mobbing. Resultatet som er presentert i Skoleporten omfatter alle elevene i Oppdal, også de som er elever ved Oppdal Kristne grunnskole. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser tatt med i rapporten: Sosial trivsel Trivsel med lærerne Mestring Faglig utfordring Fysisk læringsmiljø Mobbing i skolen Motivasjon Faglig veiledning Karriereveiledning i ungdomsskolen Eksamen våren

12 Lærertetthet Elevdemokrati Medbestemmelse Grunnskolepoeng Overgang grunnskole - videregående skole Elevundersøkelsen er gjennomført vinteren/våren Nasjonale prøver er gjennomført høsten Eksamensresultat er fra våren Kritisk suksessfaktor Kvalitet på tjenesten Måleindikator Målemetode Elevundersøkelsen Res Res Res Res 2012 Sosial trivsel 7. trinn 4,3 4,4 4,4 4,4 Trivsel med lærerne 10. trinn 4,4 4,4 4,2 4,2 7. trinn 3,8 4,2 4,1 4,1 10. trinn 3,9 4,1 3,6 3,7 Mestring 7. trinn -- 3,9 3,9 3,9 10. trinn -- 3,9 3,6 3,7 Faglig utfordring 10. trinn -- 4,3 4,2 4,1 Fysisk læringsmiljø 7. trinn 3,2 3,2 3,1 3,7 10. trinn 3,2 3,1 2,6 2,7 Mobbing 7. trinn 1,5 1,4 1,5 1,3 10. trinn 1,3 1,1 1,5 1,5 Motivasjon 7. trinn 4,1 4,3 4,2 4,2 10. trinn 3,9 4,1 3,7 3,8 Faglig veiledning 7. trinn 3,6 3,6 3,6 3,6 10. trinn 3,2 3,4 3,2 3,2 Karriereveil 10. trinn 4,1 4,0 3,7 3,4 Elevdemokrati trinn 3,4 3,9 3,5 3, trinn 3,3 3,3 3,2 3,7 Medbestemmelse 10. trinn 2,3 2,6 2,4 2,4 Lærertetthet trinn 12,0 11,6 11,0 11, trinn 12,8 12,8 12,7 12,5 Grunnskolepoeng Ungdomstrinnet 40,6 41,3 40,6 41,7 Elevundersøkelsen gjennomføres vinteren/våren, altså siste del av skoleåret. Resultatene viser at elevene i Oppdalsskolen skårer høyt på alle måleindikatorene som er satt opp fra Utdanningsdirektoratet. Resultatene har lite variasjon fra år til år. En kan bemerke at det fysiske læringsmiljøet har en vesentlig høyere skåre i denne gang sammenlignet med tidligere. Hovedårsaken er nok at en har tatt i bruk ny skole for Aune barneskole. En kan også bemerke at en har hatt en fin utvikling når det gjelde mobbing. Alle skolene har stort fokus på temaet mobbing, enten ved at de gjennomfører egne program eller at de har det som eget satsingsområde. Oppdal ungdomsskole gjennomfører årlig elevundersøkelsen på alle tre trinna, men det er dataene på 10.trinn 2012 som ligger på skoleporten vi referer til her. Gjennom elevundersøkelsen har skolen skaffet seg et redskap for: a) Å belyse læringsmiljø på skole (herunder det fysiske og psykososiale miljøet) b) Å analysere systematiske sammenhenger mellom elevenes læringsmiljø og deres opplevelse av skolen. 12

13 Undersøkelsen ble gjennomført januar Undersøkelsen viser at 10.trinn 2012 ligger på landsgjennomsnittet på de fleste måleindikatorene. Vi ligger noe over på enkelte indikatorer som f.eks. faglig utfordring, elevdemokrati og medbestemmelse. Vi vil jobbe for at resultatene på alle indikatorene skal bli noe bedre, men vi vil spesielt konsentrere oss om indikatorene mobbing, motivasjon, faglig veiledning og trivsel med lærerne. Når det gjelder antimobbearbeid er vi meget glad for at Oppdal kommune har blitt en MOTkommune. Vi har vært en MOT- skole tidligere og har gode erfaringer med det. KARAKTERER - MATEMATIKK, NORSK OG ENGELSK Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt Resultatet for eksamenskarakterer viser at Oppdal ligger høyt når en sammenligner seg med de kommunene en vanligvis sammenligner seg med, Sør-Trøndelag fylke og landsgjennomsnittet. En ser også at i en del fag har en forbedret seg i forhold til tidligere år. Eksamen Norsk hovedmål 3,9 3,7 3,5 3,9 Norsk sidemål 3,6 2,9 3,1 4,0 Engelsk 3,6 3,7 3,8 3,5 Matematikk 3,4 3,0 3,3 3,5 Eksamensresultat sammenlignet med fylket og landet. Oppdal Sør-Trøndelag landet Engelsk 3,5 3,8 3,8 Matematikk 3,5 3,1 3,1 Norsk hovedmål 3,9 3,4 3,4 Norsk sidemål 4,0 3,3 3,0 GRUNNSKOLEPOENG Grunnskolepoengene blir regnet ut ved at alle de avsluttende karakterene som er ført på vitnemålet på 10.trinn legges sammen og deles på antall karakterer, slik at man får en gjennomsnitt. Etterpå skal en gange gjennomsnittet med 10. Oppdal Ungdomsskole Sør-Trøndelag nasjonalt Grunnskolepoeng 41,9 39,7 39,9 13

14 Her ser vi at Oppdal ungdomsskole ligger godt over både fylkesnivå og nasjonalt nivå. Vi er meget godt fornøyd med dette resultatet. Resultatet viser og at det er samsvar mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VGO Oppdal kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Overgang grunnskole - videregående skole ,0 98,0 98,0 AVSLUTNING Tilstandsrapporten for Oppdalsskolen 2012 viser at det er stabile forhold når det gjelder elevenes læringsmiljø, de resultat en får gjennom nasjonale prøver og når det gjelder frafall i overgang til videregående skole. Oppdalsskolen har et pedagogisk personale med høy faglig kompetanse og som er i ferd med å opparbeide en høy kompetanse i vurdering. En ser at en har en utfordring i forhold til skolebygningenes standard ved enkelte kretsskoler. Her håper en at skoleeier tar de nødvendige grep for at en skal få en utbedring og standardheving slik at standarden blir mer ensartet. 14

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

KVALITETSMELDING 2015

KVALITETSMELDING 2015 KVALITETSMELDING 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 7.12.2015 Kommunestyret 28.1.2016 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2015/6728-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A20 Saksmappe: 2008/2791-0 Saksbehandler: Ivar Vereide Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Molde kommune 2012 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Drift-

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest Tilstandsrapport for Grunnskolen i Hammerfest 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest Innhold Forord... 3 1. Innledning... 4 2. System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling... 5 3. Definisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx

xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx vignett Kvalitet i xxx xxx Ullensakerskolen av xxx - tilstandsrapport for grunnskolen 2014-15 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Side 1 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-,

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 kommune Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for oppvekst og kultur 13.04.2016 PS 17/16 Innstilling

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2010-2013 Av Renate Thomassen Grunnlag for strategiplan Fylkestinget behandlet i mars saken Tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Geir Tvare

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Geir Tvare Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/2612-1 Saksbehandler: Geir Tvare Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 21.03.2013 Tilstandsrapport for skolene i Tana

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I KRISTIANSUND

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I KRISTIANSUND TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I KRISTIANSUND 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Sektormålene for barnehage og grunnopplæringen Alle barn skal

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2016.

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2016. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2016. Kortversjon Mål og måloppnåelse basert på nasjonale og lokale vurderinger for skoleåret 2015/ 2016 I tillegg er det laget en fullversjon

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2014 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2107/17 Vurdering av grunnskolen i Melhus 2016

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2107/17 Vurdering av grunnskolen i Melhus 2016 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2107/17 Vurdering av grunnskolen i Melhus 2016 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Komite for oppvekst og kultur 11.05.2017 PS 14/17 Innstilling Komité for Liv og lære tar

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Skolens dag. 6.mars Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. Skolens dag. 6.mars Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Skolens dag 6.mars 2013 Program 1300 Velkommen og innledning v/leder av oppvekstkomiteen Presentasjon av Tilstandsrapporten vyer v/enhetsledere barneskolene og ungdomskolen/voksenopplæring 1330 Presentasjon:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer