til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Velkomen til fagdag om sosialtenestelova 20 a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Velkomen til fagdag om sosialtenestelova 20 a"

Transkript

1 Velkomen til fagdag om sosialtenestelova 20 a

2 Program Kl Velkomen v/ Hanne Kl Gjennomgang av rundskrivet om aktivitetskravet m/ summeoppgåver v/ Turid og Siren Kl Lunsj Kl Gjennomgang av rundskrivet om aktivitetskravet m/ summeoppgåver held fram Kl Vel heim

3 Vilkår om aktivitet for dei under 30 år Ny 20 a i sosialtenestelova

4 Disposisjon Om bestemmelsen Vedtak og klage Når skal det stillast vilkår om aktivitet Om tungtvegande grunnar Når kan det stillast andre vilkår Korleis skal det stillast vilkår Vilkår må oppfylle tre sidestilte krav Konsekvensen av at brot på vilkår

5 Bruk av vilkår tre bestemmelser Ikke trådt i kraft. Fra det tidspunkt Regjeringen sanksjonerer bestemmelsen, vil «ny» 20 erstatte dagens 20 og 20 a.

6 20 a. Bruk av vilkår for personer under 30 år Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Det kan også stilles andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad, inkludert vilkår etter 25. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- og valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover. Ved brudd på vilkår kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det i vedtaket om stønad er informert om muligheten for slik reduksjon. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om reduksjon av stønaden.

7 4.20a.1 Om bestemmelsen (1) «Bestemmelsen regulerer plikten til å stille vilkår om aktivitet og adgangen til å stille andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad for tjenestemottakere under 30 år. Ved tungtveiende grunner skal det ikke stilles vilkår om aktivitet. Ved brudd på vilkår er det i bestemmelsen gitt adgang til å redusere stønaden.»

8 4.20a.1 Om bestemmelsen (2) «Formålet med vilkår skal være å styrke tjenestemottakers muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad. Vilkårssetting har nær sammenheng med formålet om hjelp til selvhjelp. Når det stilles vilkår, skal det bidra til å motivere og påvirke tjenestemottaker til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon. Det er særlig viktig at unge kommer raskt ut i aktivitet som kan hjelpe dem ut av en passiv tilværelse. Vilkår skal i utgangspunktet stilles i samarbeid med tjenestemottaker, men dette er ikke en forutsetning.»

9 4.20a.1 Om bestemmelsen (3) «Vilkår innebærer at det knyttes en plikt, et pålegg eller en begrensning til vedtaket om tildeling av økonomisk stønad. Vilkår innebærer også plikter for NAV-kontoret ved at vilkåret som stilles må være hensiktsmessig, det må foreligge et system for å kunne fange opp om vilkår oppfylles eller ikke, og konsekvensene av at vilkår ikke oppfylles må håndteres.»

10 4.20a.1 Om bestemmelsen (4) «Vilkår om aktivitet innebærer at det må kunne tilbys lavterskel aktivitetstiltak for tjenestemottakere som vil ha arbeid som et langsiktig og usikkert mål, ulike grader av tilrettelagte og kompetansehevende eller kvalifiserende tiltak, og arbeidsrettede aktiviteter for personer som har arbeidsevne, men som har behov for å vedlikeholde sin kompetanse i påvente av et egnet arbeidstilbud. Aktiviteten kan gjennomføres ved bruk av kommunale tiltak, statlige tiltak, tiltak i samarbeid med tiltaksleverandører, sosiale entreprenører, utdanningsinstitusjoner eller andre.»

11 4.20a.1 Om bestemmelsen (5) «Vilkår skal kun stilles i vedtak om tildeling av økonomisk stønad. Vilkår innebærer en aktivitet eller handling som kan bidra til at tjenestemottaker blir selvforsørget på annen måte enn ved å motta økonomisk stønad. Vurderingen av tjenestemottakers rett til økonomisk stønad, må ikke forveksles med vilkårssetting. Krav til dokumentasjon for å kunne vurdere om betingelsene for økonomisk stønad er oppfylt, er ikke det samme som vilkår etter denne bestemmelsen.»

12 4.20a.1 Om bestemmelsen (6) «Det skal ikke stilles vilkår for tildeling av økonomisk stønad i en nødssituasjon.»

13 Summeoppgåve 1: Kva er det viktigaste de no har høyrt om bestemmelsen punkt 4.20a.1?

14 4.20a.1.1 Vedtak og klage (1) «NAV-kontoret må følge de krav til saksbehandling som følger av denne loven, forvaltningsloven og uskrevne normer for god forvaltningsskikk.»

15 4.20a.1.1 Vedtak og klage (1) til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

16 4.20a.1.1 Vedtak og klage (2) «Avgjørelse om å stille vilkår skal fremgå av vedtaket om tildeling av økonomisk stønad. Hvis vilkåret endres, skal det fattes nytt vedtak.»

17 4.20a.1.1 Vedtak og klage (3) «Vilkår skal begrunnes og det må tydelig fremkomme av vedtaket hva plikten innebærer, hva som kreves for at plikten skal anses oppfylt og hva som kan bli konsekvensene av eventuelle brudd på vilkårene. Dette gjelder både vilkår om aktivitet og andre vilkår som kan stilles.»

18 4.20a.1.1 Vedtak og klage (4) «Hvis konsekvensen av vilkårsbrudd skal iverksettes må det fattes et nytt vedtak. Konsekvensene må knyttes til det løpende stønadsvedtaket hvor vilkårene fremkommer. Brudd på vilkår kan ikke begrunne reduksjon i fremtidige vedtak om økonomisk stønad.»

19 4.20a.1.1 Vedtak og klage (4) Brot på vilkår kan ikkje grunngje reduksjon i framtidige vedtak om økonomisk stønad.

20 Oppfølgingspunkt Oppfølgingspunkt til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag 4.20a.1.1 Vedtak og klage (4) Utbetaling for uke 1 og 2 Utbetaling for uke Utbetaling 3 og 4 for uke 3 for uke 4

21 Utbetalin g Utbetalin g Utbetalin g Utbetalin g Utbetalin g Utbetalin g Oppfølgingspunkt Oppfølgingspunkt Oppfølgingspunkt Oppfølgingspunkt Oppfølgingspunkt Oppfølgingspunkt til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag 4.20a.1.1 Vedtak og klage (4) Tettere oppfølging Løpende stønadsvedtak Hyppigere utbetaling

22 4.20a.1.1 Vedtak og klage (5) «Enkeltvedtak eller del av enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen.»

23 4.20a.1.1 Vedtak og klage (6) «Hvis den økonomiske stønaden skal dekke livsoppholdet til flere, for eksempel ektefeller, og det stilles vilkår til begge, må NAV-kontoret sørge for at kravene til saksbehandling og klagerett ivaretas for begge. I slike tilfeller bør det vurderes om den økonomiske stønaden skal deles mellom dem, uavhengig av hvem som har søkt om stønaden.»

24 Summeoppgåve 2: Ta utgangspunkt i det de no har høyrt om kva vedtak skal innehalde: Finn de i det utleverte vedtaket den informasjon de ventar å finne? Om vilkåra som er knytt til stønaden Om oppfølginga frå Nav

25 4.20a.2.1 Når skal det stilles vilkår om aktivitet (1) «Det skal stilles vilkår om aktivitet med mindre det foreligger tungtveiende grunner for ikke å delta i aktivitet.»

26 4.20a.2.1 Når skal det stilles vilkår om aktivitet (2) «Vilkår om aktivitet innebærer en tettere oppfølging av tjenestemottaker, med det formål å styrke muligheter for overgang til arbeid og utdanning. NAV-kontoret må foreta en konkret og individuell vurdering av hvilke aktiviteter som er hensiktsmessig for den enkelte. Tjenestemottakers behov, synspunkter og ønsker skal tas med i vurderingene. Vilkår om aktivitet skal i utgangspunktet stilles i samarbeid med tjenestemottaker. Der hvor NAV-kontoret ensidig pålegger tjenestemottaker vilkår om aktivitet, skjerpes kravene til den konkrete og individuelle vurderingen.»

27 4.20a.2.1 Når skal det stilles vilkår om aktivitet (3) «Vilkår om aktivitet må ses i sammenheng med den arbeidsrettede oppfølgingen i NAV. Tjenestemottakere som har fått utarbeidet en behovs- og arbeidsevnevurdering etter NAVloven 14 a, med påfølgende oppfølging og aktivitet, vil ikke ha behov for en ny vurdering av vilkår om aktivitet.»

28 NAV lovens 14 a Alle som henvender seg til kontoret, og som ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov. Brukere som har behov for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov, har rett til å få en arbeidsevnevurdering. Brukeren skal få en skriftlig vurdering av a) sine muligheter for å komme i arbeid b) hva slags arbeid som skal være målet c) behovet for bistand for å komme i arbeid d) om, og eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er nedsatt e) hvilken type bistand som kan være aktuell for brukeren Brukere som har fått fastslått at de har et bistandsbehov, har rett til å delta i utarbeidelsen av en konkret plan for hvordan de skal komme i arbeid (aktivitetsplan). Det skal likevel ikke utarbeides aktivitetsplaner for personer som har rett til kvalifiseringsprogram etter lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen.

29 Kartlegging Brukers mulighet for arbeid og behov for bistand gjennom behovsvurdering og ev arbeidsevnevurdering. Oppfølgingsvedtak Hvilket behov har bruker for bistand og eventuelt hvilke aktiviteter er aktuelle for å komme i arbeid? Aktivitetsplan /Plantypen KVP Hvilke aktiviteter er nødvendig for at bruker skal komme i arbeid? Arbeidsrettede tiltak Hvilke tiltak eller aktiviteter er nødvendig og hensiktsmessig for å komme i arbeid? Løpende oppfølging med utgangspunkt i brukers individuelle behov

30 4.20a.2.1 Når skal det stilles vilkår om aktivitet (3) «Vilkår om aktivitet må ses i sammenheng med den arbeidsrettede oppfølgingen i NAV. Tjenestemottakere som har fått utarbeidet en behovs- og arbeidsevnevurdering etter NAVloven 14 a, med påfølgende oppfølging og aktivitet, vil ikke ha behov for en ny vurdering av vilkår om aktivitet.»

31 4.20a.2.1 Når skal det stilles vilkår om aktivitet (4) «Tjenestemottakere som fyller kravene for deltakelse i kvalifiseringsprogram skal få tilbud om dette før det vil være aktuelt å tildele økonomisk stønad med vilkår om aktivitet.»

32 4.20a.2.1 Når skal det stilles vilkår om aktivitet (5) «Om tungtveiende grunner NAV-kontoret må foreta en konkret og individuell vurdering av om det foreligger tungtveiende grunner for ikke å delta i aktivitet.»

33 4.20a.2.1 Når skal det stilles vilkår om aktivitet (6) «Med tungtveiende grunner siktes det til forhold ved den enkelte tjenestemottaker eller den situasjon vedkommende er i, som gjør at vilkår om aktivitet ikke anses som formålstjenlig eller realistisk på vedtakstidspunktet. Noen tjenestemottakere har store og sammensatte problemer som hindrer deltakelse i aktivitet. Hvis det er mulig å tilpasse aktiviteten til tjenestemottakers livssituasjon, vil det ikke foreligge tungtveiende grunner for unntak fra vilkår om aktivitet.»

34 4.20a.2.1 Når skal det stilles vilkår om aktivitet (7) «Hvis tjenestemottaker har tungtveiende grunner på vedtakstidspunktet må NAV-kontoret følge opp vedkommende med tiltak og støtte, og stille vilkår om aktivitet når det ikke lenger foreligger tungtveiende grunner.»

35 4.20a.2.1 Når skal det stilles vilkår om aktivitet (8) «Unntak fra deltakelse i aktivitet kan ikke begrunnes med at NAV-kontoret ikke har et egnet aktivitetstilbud, med mindre den enkelte har særlige behov for tilrettelegging som det ikke med rimelighet kan forventes at kommunen skal kunne dekke.»

36 Summeoppgåve 3: Går det fram av det utleverte vedtaket om: Det er gjort ei konkret og individuell vurdering av kva aktivitetar som er hensiktsmessig for brukaren Brukaren sine behov, synspunkt og ønske er tekne med i vurderinga

37 4.20a.2.2 Når kan det stilles vilkår? (1) «Andre vilkår kan være aktuelt i ulike tilfeller, blant annet for å redusere utgifter og øke inntekter. NAV-kontoret må alltid foreta en konkret og individuell vurdering av om andre vilkår er hensiktsmessig, og om vilkåret vil bidra til å fremme den enkeltes muligheter til å bli uavhengig av økonomisk stønad. I denne vurderingen skal det legges vekt på hva tjenestemottaker allerede gjør for å bli selvhjulpen, og om bruk av andre vilkår kan kvalifisere, motivere og påvirke ytterligere.»

38 4.20a.2.2 Når kan det stilles vilkår? (2) «Tjenestemottakers behov, synspunkter og ønsker skal tas med i vurderingen av om det skal stilles andre vilkår. Vilkår skal i utgangspunktet stilles i samarbeid med tjenestemottaker. Der hvor NAV-kontoret ensidig pålegger tjenestemottaker andre vilkår, skjerpes kravene til den konkrete og individuelle vurderingen. Det er normalt ikke hensiktsmessig å påtvinge en motvillig tjenestemottaker plikter som forutsetter samarbeid, som for eksempel økonomisk rådgivning. I slike tilfeller bør NAV-kontoret stille alternative vilkår som kan bidra til at tjenestemottaker kommer nærmere målet om selvforsørgelse."

39 Summeoppgåve 4: Kva er det viktigaste de no har høyrt om når det kan stillast andre vilkår jf. punkt 4.20a.2.2? Har de spørsmål til dette?

40 4.20a.2.3 Hvordan skal det stilles vilkår «Vilkårssetting ved tildeling av økonomisk stønad er utøvelse av offentlig myndighet på et område som er av grunnleggende og vesentlig betydning for den enkelte. Å stille vilkår for en stønad tjenestemottaker har rett til, stiller strenge krav til saksbehandlingen. NAV-kontoret skal derfor fatte et skriftlig, begrunnet vedtak som uttrykkelig viser at det er satt vilkår, hva vilkåret innebærer, hva som kreves for at vilkåret anses oppfylt, hva som kan bli konsekvensene hvis vilkåret brytes og adgangen til å klage på vedtaket. NAV-kontoret må sikre at risikoen for misforståelser og uenighet om vilkår og konsekvensene av brudd blir så liten som mulig.»

41 Summeoppgåve 5: Går det tydeleg fram av det utleverte vedtaket kva vilkåra inneber og kva som kan bli konsekvensen ved brot på vilkåra?

42 4.20a.2.4 Vilkår som stilles må oppfylle tre sidestilte krav 4.20a.2.5 Vilkåret må ha nær sammenheng med vedtaket 4.20a.2.6 Vilkåret må ikke være uforholdsmessig byrdefullt eller urimelig begrense tjenestemottakers handle- eller valgfrihet på en urimelig måte 4.20a.2.7 Vilkåret må ikke være rettsstridig - Presisering «Adgangen til å innhente og videreformidle opplysninger om tjenestemottaker er regulert i 43 og 44. Det skal ikke stilles vilkår som innebærer inngrep i taushetspliktreglene. Vilkår om aktivitet må tilrettelegges slik at taushetsplikten ikke brytes.»

43 4.20a.2.5 Vilkåret må ha nær sammenheng med vedtaket (1) (2) «Vilkår må fremme formålet med den økonomiske stønaden og være knyttet opp til tjenestemottakers behov for stønad. Vilkåret skal bidra til at tjenestemottaker kan sørge for sitt livsopphold på annen måte enn ved økonomisk stønad. Om et vilkår har nær sammenheng med vedtaket, vil avhenge av den enkeltes behov, situasjon og forutsetninger.»

44 4.20a.2.5 Vilkåret må ha nær sammenheng med vedtaket (3) «Eksempler på vilkår om aktivitet: Vilkår om å møte til veiledningssamtaler, søke på relevante jobber, og delta på arbeidsrettede kurs og tiltak kan være aktuelt for en tjenestemottaker som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Vilkår om arbeidstrening eller annen arbeidsrettet aktivitet kan være aktuelt for tjenestemottakere som har vansker med å få arbeid på grunn av manglende arbeidserfaring. Vilkår om deltakelse i utdannings- og opplæringstiltak kan være aktuelt for en tjenestemottaker som har vansker med å få arbeid på grunn av mangel på formell kompetanse som for eksempel ikke fullført videregående opplæring.»

45 4.20a.2.5 Vilkåret må ha nær sammenheng med vedtaket (4) «Eksempler på andre vilkår: Vilkår om å gjøre gjeldende andre økonomiske rettigheter kan være aktuelt hvis tjenestemottaker kan ha krav på ytelser etter folketrygdloven eller andre ordninger. Vilkår om å realisere formuesgoder kan være aktuelt hvis tjenestemottaker har økonomiske reserver eller gjenstander med omsetningsverdi som ikke er nødvendig for livsoppholdet. Vilkår om å møte til økonomisk rådgivning eller ta kontakt med kreditorer kan være aktuelt hvis tjenestemottaker har problemer med å styre sin økonomi.

46 4.20a.2.5 Vilkåret må ha nær sammenheng med vedtaket (4) Vilkår om å redusere boutgifter kan være aktuelt for en tjenestemottaker som ikke har mulighet til selvforsørgelse på grunn av store boutgifter. Dette kan innebære at vedkommende må flytte til en rimeligere bolig. Et alternativ kan være at tjenestemottaker leier ut deler av boligen. Vilkår om å oppsøke lege kan være aktuelt for en tjenestemottaker som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet på grunn av helseplager. Vilkår om å bruke stønaden på bestemte måter kan være aktuelt for en tjenestemottaker som har problemer med å disponere sine midler.»

47 4.20a.2.5 Vilkåret må ha nær sammenheng med vedtaket (5) «Hvis det anses hensiktsmessig for å nå målet om selvforsørgelse, kan vilkår om aktivitet og andre vilkår kombineres.»

48 Summeoppgåve 6: Ta utgangspunkt i det utleverte vedtaket og vurder om vilkåra har nær samanheng med vedtaket

49 4.20a.2.6 Vilkåret må ikke være uforholdsmessig byrdefullt eller urimelig begrense tjenestemottakers handle- eller valgfrihet på en urimelig måte (1) «Et vilkår innebærer en plikt, et pålegg eller en begrensning for tjenestemottaker, og kan i så måte være byrdefullt og begrense handle- og valgfriheten. Det er imidlertid ikke adgang til å stille vilkår som er uforholdsmessig byrdefulle eller som på urimelig måte begrenser tjenestemottakers handle- eller valgfrihet.»

50 4.20a.2.6 Vilkåret må ikke være uforholdsmessig byrdefullt eller urimelig begrense tjenestemottakers handle- eller valgfrihet på en urimelig måte (2) «Noen vilkår vil av innhold være uforholdsmessig byrdefulle eller urimelig begrensende uavhengig av den enkelte som vilkåret stilles overfor. Det er for eksempel ikke anledning til å stille vilkår som allment er å anse som støtende eller integritetskrenkende, eller som kan føre til ytterligere marginalisering. Det er ikke anledning til å stille vilkår om at en tjenestemottaker skal motta en bestemt behandling for helseplager eller rusmisbruk.»

51 4.20a.2.6 Vilkåret må ikke være uforholdsmessig byrdefullt eller urimelig begrense tjenestemottakers handle- eller valgfrihet på en urimelig måte (3) «For alle typer vilkår skal NAV-kontoret foreta en konkret og individuell vurdering av hvor tyngende vilkåret er for den enkelte tjenestemottaker, og eventuelt vedkommendes familie. Dette må veies opp mot de hensyn som taler for å benytte vilkåret i den konkrete saken.»

52 4.20a.2.6 Vilkåret må ikke være uforholdsmessig byrdefullt eller urimelig begrense tjenestemottakers handle- eller valgfrihet på en urimelig måte (4) «Eksempler: Vilkår om å flytte til en rimeligere bolig kan være svært tyngende for tjenestemottakers barn og dermed være uforholdsmessig byrdefullt. Vilkår om å realisere formuesgoder kan være uforholdsmessig byrdefullt hvis omsetningsverdien er liten i forhold til betydningen det får for tjenestemottakers situasjon. Vilkår om å realisere formuesgoder av stor nytteverdi for tjenestemottaker, som for eksempel en bil, kan være en urimelig begrensing av vedkommendes handle- og valgfrihet. Det kan imidlertid være rimelig å stille vilkår om at en dyr bil byttes mot en billigere bil.»

53 Summeoppgåve 7: Vurder om vilkåra som er stilt i det utleverte vedtaket kan vere uforholdsmessig byrdefulle eller urimeleg avgrensande for brukaren sin handle- og valfridom?

54 4.20a.2.7 Vilkåret må ikke være rettsstridig (1) «Det vern lovgivningen gir den enkelte på ulike områder, gjelder også ved vilkårsetting. Et vilkår er lovstridig hvis det strider mot en konkret bestemmelse i denne loven eller i andre lover. I tillegg er vilkår som er så inngripende at det er nødvendig med en særskilt adgang, rettsstridige hvis slik adgang ikke foreligger.»

55 4.20a.2.7 Vilkåret må ikke være rettsstridig (2) «Eksempler: Adgangen til å kreve refusjon for økonomisk stønad er uttømmende regulert i 25 og 26. Det skal ikke stilles vilkår om refusjon i andre ytelser eller stønader, fremtidig lønn, tilbakebetaling av skatt eller andre midler som tjenestemottaker vil motta. Adgangen til å innhente og videreformidle opplysninger om tjenestemottaker er regulert i 43 og 44. Det skal ikke stilles vilkår som innebærer inngrep i taushetspliktreglene. Vilkår om aktivitet må tilrettelegges slik at taushetsplikten ikke brytes.

56 4.20a.2.7 Vilkåret må ikke være rettsstridig (3) Adgangen til å disponere tjenestemottakers ytelser etter folketrygdloven er uttømmende regulert i folketrygdloven Det skal ikke stilles vilkår om at NAV-kontoret kan forvalte ytelsene utover det som faller inn under denne bestemmelsen. Det er ikke adgang til å stille vilkår som innebærer å utføre en straffbar handling, for eksempel vilkår om å selge formuesgoder som NAV-kontoret har grunn til å tro er fremskaffet på ulovlig vis.»

57 Summeoppgåve 8: Har de spørsmål til det vi har gått gjennom under punkt 4.20a.2.7?

58 4.20a.2.8 Konsekvenser av at vilkår brytes (1) «Bestemmelsen gir adgang til å redusere stønaden ved brudd på vilkår. Brudd på vilkår kan også få andre konsekvenser enn å redusere stønaden.»

59 4.20a.2.8 Konsekvenser av at vilkår brytes (2) «Konsekvensen ved brudd på vilkår skal klart fremkomme av vedtaket om tildeling av økonomisk stønad. Det må være en forholdsmessighet mellom bruddet og konsekvensen. Konsekvensen må knyttes til det løpende stønadsvedtaket hvor vilkårene fremkommer. Brudd på vilkår kan ikke få konsekvens for fremtidige vedtak om økonomisk stønad.»

60 4.20a.2.8 Konsekvenser av at vilkår brytes (3) «Ved brudd på vilkår skal det gjøres en konkret og individuell vurdering av om det skal fattes vedtak om at konsekvensen skal gjennomføres. I denne vurderingen skal det tas hensyn til årsaken tjenestemottaker oppgir for ikke å ha oppfylt vilkåret, om årsaken skyldes tjenestemottakers evne eller vilje, og hvilken betydning konsekvensen får for tjenestemottaker og eventuell familie. NAV-kontoret må derfor sørge for at tjenestemottaker har fått mulighet til å uttale seg før vedtaket om konsekvensen av vilkårsbruddet fattes.»

61 4.20a.2.8 Konsekvenser av at vilkår brytes (4) «Hvis konsekvensen er at stønaden skal reduseres, så er det en betingelse at stønaden ikke reduseres til et uforsvarlig lavt nivå. Dette innebærer at tjenestemottaker må ha tilstrekkelig med midler til å kunne dekke de aller mest nødvendige behovene som mat, strøm og boligutgifter. Hva som er et uforsvarlig lavt nivå vil avhenge av den enkeltes behov og situasjon.»

62 Oppfølgingspunkt til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag 4.20a.2.8 Konsekvenser av at vilkår brytes (3) (4) - Tjenestemottaker må kontaktes - Må få uttale seg (kontradiksjon) - Konkret og individuell vurdering - Ikke reduksjon under uforsvarlig lavt nivå - Fatte vedtak om reduksjon - Redusert utbetaling knyttet til løpende stønadsvedtak Utbetaling for uke 1 og 2 Redusert utbetaling for uke 3 og 4

63 4.20a.2.8 Konsekvenser av at vilkår brytes (5) «Andre konsekvenser ved brudd på vilkår kan være kortere utbetalingsperioder, utbetaling av stønad til andre eller å gi stønad i form av varer og tjenester. Det kan for eksempel være aktuelt å utbetale stønaden til andre familiemedlemmer som ektefelle eller samboer, utbetale stønad direkte til utleier eller å dekke utgifter til barns livsopphold ved å betale barnehage, medlemskontingent eller andre utgifter til fritidsaktiviteter direkte.»

64 4.20a.2.8 Konsekvenser av at vilkår brytes (6) «Særlig om ivaretakelse av barns behov Hvis tjenestemottaker har barn, skal barnas behov vurderes og ivaretas særskilt. NAV-kontoret skal alltid sikre at barns behov blir ivaretatt, og det må derfor foretas en konkret og individuell vurdering av hvilken betydning konsekvensene av vilkårsbruddet får for barna.»

65 Summeoppgåve 9: Finn de i det utleverte vedtaket den informasjonen de ventar å finne om kva som vil skje ved vilkårsbrot?

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

Vilkår om aktivitet. Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven

Vilkår om aktivitet. Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven Vilkår om aktivitet Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven 20 a. Bruk av vilkår for personer under 30 år Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år med mindre

Detaljer

Dette skal vi snakke om

Dette skal vi snakke om 20. Bruk av vilkår Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25.

Detaljer

Aktivitetsplikt for hvem?

Aktivitetsplikt for hvem? Foto: Grethe Lindseth Aktivitetsplikt for hvem? Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 04.04.2017 Kort historikk 05.06.2014 05.12.2014 01.07.2015 04.11.2016 12.12.2016 01.01.2017

Detaljer

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Beate Fisknes, Statens helsetilsyn Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Klage- og tilsynserfaringer Klager på sosiale tjenester gjelder i hovedsak 18. Få

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår»

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» I INNLEDNING 48. Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel

Detaljer

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: 27.8.2014 Saksbeh: Beate Fisknes Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved

Detaljer

Aktivitetsplikt. Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016

Aktivitetsplikt. Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Aktivitetsplikt Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Nåværende 20 i sosialtjenesteloven: Bruk av vilkår «Det kan settes

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Dette skal vi snakke om Kort repetisjon av lovgrunnlag - og litt om opplæringa Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

KVP-samling Bergen KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet

KVP-samling Bergen KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet KVP-samling Bergen 18.06.2015 KVP i Arena Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Den «røde» tråden i vurderingene våre KVP i Arena Litt om kontorsperre NAV, 22.06.2015

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår»

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» I INNLEDNING 48. Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel

Detaljer

KVP-samling Rogaland 18. november KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet

KVP-samling Rogaland 18. november KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet KVP-samling Rogaland 18. november 2015 KVP i Arena Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Den «røde» tråden i vurderingene våre KVP i Arena Litt om kontorsperren

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram 29 Kvalifiseringsprogram 1 Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/6415-3 Dato: 15.08.14 HØRING - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

SOSIALE TJENESTER I NAV INTRODUKSJONSKURS mars

SOSIALE TJENESTER I NAV INTRODUKSJONSKURS mars SOSIALE TJENESTER I NAV INTRODUKSJONSKURS 28-29. mars 1 Plan for dagene 28.03.17 09.00 09.30: Kaffe og frukt 09.30 12.00:Kort om Fylkesmannen og styringssystemer Lov forskrift rundskriv 1 Formålsparagrafen

Detaljer

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom SAKSBEHANDLING Lov om sosiale tjenester i NAV Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom Helhetlig opplæring 2012-13 Trinn 1 høsten 2012 Generell innføring i lov, forskrift

Detaljer

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Seniorrådgiver Grethe Lindseth Juridisk rådgiver Daniel Bergamelli Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Erfaringer

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMO-14/12347-2 66790/14 10.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 02.09.2014 Stavanger

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Konferanse om kvalifiseringsprogram. 21. og 22. november 2017

Konferanse om kvalifiseringsprogram. 21. og 22. november 2017 Konferanse om kvalifiseringsprogram 21. og 22. november 2017 Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker Assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen Stab Kommunikasjon Kommunikasjonssjef Kristine Østvold Plan, reindrift

Detaljer

Fordypning i lov om sosiale tjenester i NAV (STL) v/ Marianne Pleym Arctander

Fordypning i lov om sosiale tjenester i NAV (STL) v/ Marianne Pleym Arctander Fordypning i lov om sosiale tjenester i NAV (STL) v/ Marianne Pleym Arctander Saksbehandlingen Hvilke regler gjelder for saksbehandlingen kap. 5 STL 41 «Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 061 2014/3665-2 21.08.2014 Astrid Nordstrand Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Høringsbrev

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen 28.02.13 INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Sosialtjenesteloven 20. Vilkår Fylkesmannen hadde opplæring for NAV-ansatte i Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

Økonomisk stønad. 18 og 19

Økonomisk stønad. 18 og 19 Økonomisk stønad 18 og 19 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt eget livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14. Høringsuttalelse til endring i lov om sosiale tjenester NAV 20

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14. Høringsuttalelse til endring i lov om sosiale tjenester NAV 20 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 14/05295-1 Saksbehandler Runar Andersen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling 2011-2015 02.09.2014 23/14 Høringsuttalelse til endring i lov om sosiale tjenester

Detaljer

Status klagesaker hittil i 2016:

Status klagesaker hittil i 2016: Status klagesaker hittil i 2016: Behandlet 70 rettighetsklager 86 % er stadfestet 7 % endret helt eller delvis 7 % opphevet Alle sakene har blitt behandlet innen fristen på tre måneder I 2015 behandlet

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013 Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til livsopphold, 18 Stønad i særlige

Detaljer

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver Nødhjelp v/marianne Hovde, seniorrådgiver NØDHJELP Rett til midlertidig botilbud Rett til økonomisk stønad hjelp i en nødssituasjon «Nød» og nødhjelp 1. RETT TIL MIDLERTIDIG BOTILBUD 1. STL 27 27. Midlertidig

Detaljer

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene 25.11.2008 Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet AGENDA 1. ARBEIDSEVNEMETODEN Bakgrunn, prinsipper og metodikk 2. NAV-LOVENS 14a Rettighetsfesting

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV)

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

tjenesten opplysning, råd og veiledning?

tjenesten opplysning, råd og veiledning? Nettverkssamling økonomisk rådgivning 28. oktober 2014 Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? v/ Beate Fisknes i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Fagsamling barneperspektivet i NAV Førde // 12.12.17 // Stine Glosli, Arbeids- og velferdsdirektoratet Barnekonvensjonen Gjelder som norsk lov Barnets

Detaljer

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring lov og rundskriv Trinn 1 Innføring, ansvar og generelle oppgaver (gjennomført

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 Fagsamling STL, Laholmen, 20.6.2017 Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 ved Anne Eilen Temte Rådgiver Fylkesmannen i Østfold Refleksjonsspørsmål Hva gjør jeg i tilsvarende

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING!

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV) trådte i kraft 1.1.2010. Loven er utarbeidet av Arbeidsdepartementet

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold 30. Kvalifiseringsprogrammets innhold Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid.

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Onsdag Arbeidsevnevurdering AEV i kvalifiseringsprogrammet

Onsdag Arbeidsevnevurdering AEV i kvalifiseringsprogrammet Onsdag 18.11.2015 Arbeidsevnevurdering AEV i kvalifiseringsprogrammet Aktuelt Bruksområder for BV og AEV i kvalifiseringsprogram Metodegrunnlaget behovs- og arbeidsevnevurdering Hva er målet med Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/ ?

Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/ ? Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/221276781?ref=em-v-share Bakgrunn Samarbeidsavtalen springer ut fra det toårige bosettingsprosjektet

Detaljer

Fylkesmanneni Osloog Akershus. Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV

Fylkesmanneni Osloog Akershus. Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV Fylkesmanneni Osloog Akershus Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV Velkommen Lov om sosiale tjenester i NAV sikkerhetsnett Internasjonale forpliktelser Rettsikkerhetsgarantier

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Emnekurs: Fremmedspråklig Pasient i Allmennpraksis, 22.1.2016 Muligheter og begrensninger Hva kan NAV bidra med

Emnekurs: Fremmedspråklig Pasient i Allmennpraksis, 22.1.2016 Muligheter og begrensninger Hva kan NAV bidra med Emnekurs: Fremmedspråklig Pasient i Allmennpraksis, 22.1.2016 Muligheter og begrensninger Hva kan NAV bidra med Åse Nornes, fastlege i Asker / Rådgivende overleger NAV Buskerud Lucretia Udding, Rådgivende

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Ansvar og lovforankring KVP er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Forvaltningen av programmet utføres av NAV-kontoret NAV, 09.05.2012 Side 2 Kvalifiseringsprogram 29 Hvem

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. i arbeidsog LOV-2009-12-18-131 - 16) -49)

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. i arbeidsog LOV-2009-12-18-131 - 16) -49) Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen -Lo... Side 1 av 10 (sosialtjenesteloven) E E Dokid: 16002665 (16/68-17). LOV 1'2 E LOV DATA OM ARBEIDS- SOSIALE TJENESTER I OG. VELFERDSFORVALTNINGEN

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAM KVALIFISERINGSSTØNAD. v/ Nils Aadnesen Konferansen «På vei til jobb» 11.04.13

KVALIFISERINGSPROGRAM KVALIFISERINGSSTØNAD. v/ Nils Aadnesen Konferansen «På vei til jobb» 11.04.13 KVALIFISERINGSPROGRAM KVALIFISERINGSSTØNAD v/ Nils Aadnesen Konferansen «På vei til jobb» 11.04.13 STANDARD ARBEIDSRETTET BRUKEROPPFØLGING Tjenestene etter lov om sosiale tjenester i NAV gjenfinnes her

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 09.02.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Opplæring i lov om sosiale tjenester

Opplæring i lov om sosiale tjenester Opplæring i lov om sosiale tjenester Bø, 12.11.2015 Rådgiver Merethe Bonsaksen Seniorrådgiver Inger Tveit Espeland 1 Disposisjon Lovens formål Barneperspektivet i NAV Utlendinger rett til sosiale tjenester

Detaljer

Velkommen til første dag!

Velkommen til første dag! Velkommen til første dag! Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2012 Hvor står reglene Reglene om økonomisk sosialhjelp ble fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K2-F06 : Arkivsaknr.: 11/4008

Detaljer

Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram Internserien 3/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Unntatt offentlighet etter offentleglova 24 Veileder for landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav 2013 og 2014 Tildeling og gjennomføring av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/4 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/4 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 19.01.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/4 Kommunestyret 31.01.2017 Saksbehandler: Dordi Haugen Aktivitetsplikt for mottak av sosial stønad 1. Bakgrunn. På bakgrunn av kommunestyrets

Detaljer

VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012

VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012 VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012 Dagen i dag Har du gjort deg noen tanker om opplæringsdagen? NAV, 12.08.2013 Side 2 Dagen i dag våre mål for dagen Når du går hjem i dag, skal du kjenne til hva

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Byrådssak 121/14. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ESARK-45-201200046-50

Byrådssak 121/14. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ESARK-45-201200046-50 Byrådssak 121/14 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere KJMD ESARK-45-201200046-50 Hva saken gjelder: Utredning vedrørende muligheter for økte krav om aktivisering av mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Oversikt Reglene er fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Helse og omsorg Sosiale tjenester Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Nasjonale føringer Omsorg 2020 Omsorgssektoren dekker i dag hele livsløpet, og har brukere og pasienter i alle aldersgrupper

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Velferdslovgivningen Helse - Sosial - Trygd Helse - Sosial - Trygd Skjønnsbaserte? Lovbaserte avgjørelser avgjørelser Profesjons-?

Detaljer

NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10

NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10 Levanger 13.10.2010 NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10 Jan Arve Strand, tjenesteområdeleder t d Hva har skjedd i 2010 Etablering av kundesenter En ytelse (Arbeidsavklaringpenger) erstattet

Detaljer

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Opplysning, råd og veiledning Lov om sosiale tjenester i NAV 17 17. Opplysning, råd og veiledning «Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/8674-2 Dato: 24.10.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM SOSIALE TJENESTER, 18, STØNAD TIL LIVSOPPHOLD INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

Saksbehandler Glenny Jelstad Arkiv: 573 &13 Arkivsaksnr.: 17/ Dato:

Saksbehandler Glenny Jelstad Arkiv: 573 &13 Arkivsaksnr.: 17/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Glenny Jelstad Arkiv: 573 &13 Arkivsaksnr.: 17/8080-2 Dato: 04.10.17 Høring - Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger INNSTILLING TIL: Bystyrekomitè

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år Livsoppholdssatser som brukes av Innkrevingssentralen Satser Livsoppholdssatser som brukes av NAV Innkreving Livsoppholdssatsene som blir brukt av NAV Innkreving, inkluderer mat, klær, helse, media og

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2017 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Detaljer

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Forslag om at 4 andre ledd i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge presiseres eller oppheves. 1 Forslag om at 4 andre ledd i forskrift

Detaljer

Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven. Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud

Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven. Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud 1 Paragraf 2 Lovens virkeområde Dette skal vi snakke om: Lovens virkeområdet

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning Kunnskapsdepartementet 1. november 2013 Høringsnotat Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 1. Innledning For mange forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler har gaver vært

Detaljer

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C)

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Registreringsskjema for kvalifiseringsprogram 2014 Det skal fylles ut ett skjema for hver person som i løpet av rapporteringsåret har vært deltaker i kvalifiseringsprogram.

Detaljer

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning?

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Bolig? Økonomi! Barn! Hvor? Hvem? Helse! 1 Innholdsfortegnelse Innledning Del 1 Om tjenesten, kommunens

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn Endringsforslaget: 1. Bakgrunn 1.1 Kort om dagens introduksjonslov Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) regulerer to ordninger,

Detaljer

Innføring i lov om sosiale tjenester i NAV

Innføring i lov om sosiale tjenester i NAV Innføring i lov om sosiale tjenester i NAV Læringsmål disse dagene Økt kunnskap om sosialtjenesteloven med forskrifter og rundskriv, slik at brukernes behov for tjenester blir avdekt og gitt i samsvar

Detaljer

Tilbyr kommunene i tilstrekkelig grad kvalifiseringsprogrammet til brukerne av de sosiale tjenester i NAV?

Tilbyr kommunene i tilstrekkelig grad kvalifiseringsprogrammet til brukerne av de sosiale tjenester i NAV? Tilbyr kommunene i tilstrekkelig grad kvalifiseringsprogrammet til brukerne av de sosiale tjenester i NAV? Bakgrunn mål og disponeringsbrev til NAV fylke og embetsoppdraget fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. juni 2015 Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet 11. juni 2015 Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet 11. juni 2015 Høringsnotat Forslag om adgang til dispensasjon fra taushetsplikt for sosialtjenesten, slik at enkelte opplysninger kan utleveres til politiet og kriminalomsorgen

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Fagdag Stavanger 1. september Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Arbeids- og velferdsdirektoratet v/stine Glosli Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov 2009-12-18

Detaljer