FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud"

Transkript

1 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

2 Helhetlig opplæring Trinn 1 - generell innføring i lov, forskrift og rundskriv: Dag 1: - Sammenhengen mellom lov forskrift rundskriv - Gjennomgang av lovens 5 tjenester - Hvordan identifisere hjelpebehov Dag 2: - Oppholdskommunens ansvar - Saksbehandling, jobbe med et case NAV, Side 2

3 Helhetlig opplæring forts. Trinn 2 består av fordypning i temaene: Utlendingers rett ( 2 forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge) Opplysning, råd og veiledning ( 17), Økonomisk stønad ( 18 26) Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold ( 18) og midlertidig botilbud ( 27) Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad ( 29 40) NAV, Side 3

4 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Sosialtjenesteloven - stl. Det er kommet 4 forskrifter til loven: Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge trådte i kraft Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kraft Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kratt Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad trådte i kraft Rundskrivet NAV, Side 4

5 Kommunens ansvar etter loven, kap. 2 Sørge for at virksomhet og tjenester etter kap. 4 er i samsvar med loven Internkontroll Personell kompetanse Økonomisk ansvar nødvendige bevilgninger for å yte tjenester etter loven Forsvarlighet Den enkelte saksbehandlers ansvar: Melde fra om uforsvarlige forhold Avviksmelding NAV, Side 5

6 Oppholdskommunens ansvar NAV-kontoret er ansvarlig for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud til alle som oppholder seg i kommunen Unntak: Institusjonskommune NAV, Side 6

7 Oppholdskommunens ansvar, forts. Hvis NAV-kontoret oppfyller sin plikt ved å gi tjenester i en annen kommune, er det ansvarlig for tjenestemottakers behov inntil hjelpebehovet opphører eller vedkommende velger å flytte Unntak: Nødhjelp Institusjonsinnleggelse NAV, Side 7

8

9 1. Lovens formål bedre levekårene for vanskeligstilte bidra til sosial og økonomisk trygghet mulighet til å leve og bo selvstendig fremme overgang til arbeid fremme sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud bidra til likeverd og likestilling forebygge sosiale problemer NAV, Side 9 9

10 4. Krav til forsvarlighet Forsvarlige tjenester Krav til tilgjengelighet og saksbehandling Krav til tjenestens innhold og omfang Forsvarlighetskravet er en rettslig standard Hva som er en forsvarlig tjeneste endrer seg over tid Formålsbestemmelsen, samfunnsutviklingen og normer for godt sosialfaglig arbeid er styrende for vurderingen Individuell vurdering Objektiv nedre grense Likebehandling Uforsvarlige tjenester er et brudd på loven Kan ikke skylde på ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse, tidspress og økonomi NAV, Side 10

11 Konkret, individuell vurdering Saksbehandlingstid Kartlegging Opplysninger/dokumentasjon Behov Tjenesteform Omfang Saksbehandlingsprosessen NAV, Side 11

12 42. Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker Brukermedvirkning Sentralt prinsipp Hjelp til selvhjelp Aktivt gis mulighet til å bidra Bruker skal aktivt gis mulighet til å medvirke gjennom hele søknadsprosessen: Brukers behov og ønsker Utforme tjenesten både i innhold og omfang Grunnleggende forutsetning for alle tjenestene Manglende medvirkning kan medføre at rettsanvendelsen eller skjønnsutøvelsen ikke er korrekt NAV, Side 12

13 28. Rett til individuell plan Er en rettighet for personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester Omfatter alle deltakere i kvalifiseringsprogram Skal bidra til å sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud Er både et verktøy og en prosess Forutsetter en målrettet innsats fra NAV-kontoret og samarbeidspartnere Planen skal utarbeides i samarbeid med bruker Avgjørelser om IP er et enkeltvedtak som kan påklages Utfyllende felles forskrift for NAV-lovene NAV, Side 13

14 43. Innhenting av opplysninger Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med tjenestemottaker eller slik at vedkommende har kjennskap til innhentingen NAV kan kreve opplysninger fra andre offentlige organer. Har tjenestemottaker ikke samtykket i at opplysningene blir innhentet, skal spørsmålet om opplysningene kan gis uten hinder av taushetsplikt, avgjøres etter de taushetsbestemmelsene som gjelder for avgiverorganet Innhenting av opplysninger innebærer å gi opplysninger NAV, Side 14

15 Taushetsplikt Etter forvaltningsloven 13-13e Spesialregler i stl. 44 går foran Stl. er strengere: opplysninger om klientforhold fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted NAV, Side 15

16 Taushetsplikt, forts. Unntak: Fvl. 13a-13e, med spesialregler i stl. Samtykke Kommunikasjon i forbindelse med saksbehandlingen Forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig helseskade Barnevernet, stl. 45 Fylkesmannen kan gi fritak for å vitne i rettssak NAV, Side 16

17

18 Lovens virkeområde Utlendingers rett

19 Dette skal vi snakke om Lovens virkeområde Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene NAV, Side 19

20 Lovens virkeområde Lovens bestemmelser gjelder for alle som oppholder seg i riket Faktisk opphold. Loven gjelder ikke for personer som oppholder seg i utlandet Personer med lovlig opphold og fast bopel i landet, har fulle rettigheter etter loven Hjemler forskrift som begrenser lovens anvendelse overfor personer uten fast bopel og/eller lovlig opphold i Norge NAV, Side 20 20

21 Lovlig opphold Norske statsborgere Gyldig oppholdstillatelse Opphold som følge av bilaterale eller multilaterale avtaler eller konvensjoner EØS-avtalen Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester Personer uten lovlig opphold, men som er fengslet i landet NAV, Side 21 21

22 5. Dokumentasjon på lovlig opphold NAV-kontoret kan kreve dokumentasjon på lovlig opphold Hva som kan kreves vil variere: Nordiske borgere ikke særskilt dokumentasjon EØS-borgere registreringsbevis Borgere fra resten av verden oppholdstillatelse i pass eller vedtak NAV-kontoret må forholde seg til fremlagt dokumentasjon Det er utlendingsmyndighetene som må vurdere om oppholdstillatelse skal trekkes tilbake EØS-borgere og «urimelig byrde» Taushetsplikt NAV, Side 22 22

23

24 Fast bopel - tilknytning Fast bopel er ikke det samme som fast bolig! Forutsetter at oppholdet er lovlig og ment å være av en viss varighet Norske statsborgere har fast bopel Utenlandske borgere med bosettingstillatelse har fast bopel Utenlandske turister har ikke fast bopel NAV, Side 24 24

25 Fast bopel forts. Ved tvil, skal det foretas en individuell helhetsvurdering Folkeregistrert i Norge? Er ektefelle og evt. barn her? Medlem i folketrygden? Betaler/har betalt skatt? Hvordan er bosituasjonen? Hvor lenge har oppholdet vart og er ment å vare? Hva er formålet med oppholdet? Hva er fremtidsplanene? Tilknytning! NAV, Side 25 25

26

27 Summeoppgave Maria er 38 år og fra Spania. Hun har bodd i Norge i 1 ½ år. Hun har to barn på 8 og 10 år som går på skole. Hun har jobbet i 50% stilling i 1 år. Hun har vært gjennom et samlivsbrudd og er nå alene med barna. Hun har ikke tilstrekkelig inntekt til å forsørge seg og barna, og søker om økonomisk stønad. Piotr er 57 år og fra Polen. Han har bodd i Norge i 5 år, og jobbet som snekker de 3 første årene. Han har fått dagpenger i 2 år, og har ikke rett på andre ytelser fra folketrygden. Han har et alkoholproblem, og er usikker på om han vil komme i jobb igjen. Han søker om økonomisk stønad. Vurder «fast bopel» NAV, Side 27 27

28 Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge Utgangspunkt: Alle som oppholder seg i landet har rett til tjenester etter loven Forskriften begrenser rettigheter til noen grupper Norske statsborgere har fulle rettigheter NAV, Side 28 28

29 1 første til annet ledd Personer som har lovlig opphold, men ikke bopel i riket Gjelder turister og andre med kortvarig opphold som forutsettes å kunne forsørge seg selv Rett til opplysning, råd og veiledning Rett til økonomisk stønad og midlertidig botilbud i en nødssituasjon Til det kan forventes å få bistand fra kilder i hjemlandet Etter dette, foreligger det ikke lenger rett kan avslå NAV, Side 29 29

30 1 tredje og fjerde ledd: Særregler Utenlandske borgere med fulle rettigheter Nordiske borgere Antatte ofre for menneskehandel I påvente av behandling Ikke særlige regler i EØS-avtalen NAV, Side 30 30

31 2. Personer som kan få statlig innkvartering Gjelder asylsøkere som har, eller har rett til, plass i mottak eller andre former for statlig innkvartering Rett til opplysning, råd og veiledning En person som ikke benytter seg av statlig innkvartering, har ikke rett til sosiale tjenester Med mindre dette er åpenbart urimelig Konkret, individuell vurdering F.eks. familiære forhold eller nødssituasjon NAV, Side 31 31

32 3. Personer som er bosatt i en kommune som mottar integreringstilskudd Personen har i tilskuddsperioden rett til tjenester i denne kommunen Ved avtalt flytting mellom kommuner, har personen rett til tjenester i ny kommune Ved ikke avtalt flytting, har personen ikke rett til sosiale tjenester i ny kommune Med mindre dette er åpenbart urimelig Konkret, individuell vurdering F.eks. familiære forhold, nødssituasjon eller bosatt i ny kommune i lengre tid Ikke lenger krav om «stående tilbud» NAV, Side 32 32

33 4. Personer som ikke har lovlig opphold i riket Gjelder personer som har tatt seg ulovlig inn i landet, eller fortsetter oppholdet etter utløpt oppholdstillatelse eller ved endelig avslag Rett til opplysning, råd og veiledning Hvis personen ikke har rett til statlig innkvartering: Rett til økonomisk stønad og midlertidig botilbud i en nødssituasjon Til det kan forventes å være praktisk mulig å forlate landet Etter dette, foreligger det ikke lenger rett kan avslå Personer uten lovlig opphold som oppholder seg i fengsel, kan ha rett til økonomisk stønad, til f.eks. klær eller annet som ikke dekkes av fengselet, etter 2. ledd NAV, Side 33 33

34 Personkrets Norske statsborgere Nordiske statsborgere Rettigheter uten betingelser Fulle rettigheter Betingelser Rettigheter Avskjære Personer med refleksjonsperiode, personer som har rett til å bli i Norge mens søknad/klage om opphold behandles Lovlig opphold, men ikke bopel Opplysning, råd og veiledning Kan ikke sørge for eget livsopphold Økonomisk stønad og midlertidig botilbud «Kan forventes å få bistand fra kilder i hjemlandet» Ikke lovlig opphold Opplysning, råd og veiledning Kan ikke sørge for eget livsopphold + har ikke rett til statlig innkvartering + i en nødssituasjon Økonomisk stønad og midlertidig botilbud «I praksis kunne forlatt landet» Person som kan få statlig innkvartering Opplysning, råd og veiledning «Åpenbart urimelig» å henvise til statlig tilbud Fulle rettigheter Person bosatt i kommune som mottar integreringstilskudd Fulle rettigheter i bosettingskommunen Flytting avtalt mellom kommunene Flytting ikke avtalt, men «åpenbart urimelig» å henvise til bosettingskommune Fulle tjenester Fulle tjenester NAV, Side 34 34

35

36 Summeoppgave Keith er fra Wales. Han er gift med Karin. Han reiser inn og ut hver sjette mnd. Han har jobbet innimellom, men aldri hatt noe fast lenge nok til å få registreringsbevis. Karin søker om supplerende stønad, fordi hennes inntekt ikke er stor nok til å forsørge dem begge. Enrique fra Portugal får jobb etter to og en halv mnd i Norge. Han får registreringsbevis etter 6 mnd. To uker seinere mister han jobben. Han har kjæreste i Norge, og skattet til Norge i de mnd han jobbet. Hvilke rettigheter har de? NAV, Side 36 36

37 Summeoppgave Britta fra Sverige kom til Norge før jul og arbeidet i restaurant i julebordssesongen. Hun har ikke jobbet mer enn en og annen helgevakt siden nyttår, men har bodd hos svenske venner og levd av oppsparte penger. Hun møter på NAV fordi det er slutt på både vennenes tålmodighet og sparepengene. Joseph er fra Somalia. Han kom til Norge i mars 2012, og venter fortsatt på svar på sin asylsøknad. Han har dokumentasjon på at han har midlertidig oppholdstillatelse mens søknaden behandles. Hvilke rettigheter har de? NAV, Side 37 37

38 Summeoppgave Ahmed bor i Bodø og går på introduksjonsordningen. Bodø mottar integreringstilskudd for ham. Etter fire år får han familien til Norge på familiegjenforening. Bodø mottar integreringstilskudd for familien og kona får introduksjonsordningen. Ahmed, som nå har bodd i Bodø i 5 år, og flytter til Oslo. Familien flytter etter og søker om økonomisk stønad fra et NAV-kontor i Oslo. Hvilke rettigheter har Ahmed og familien i Oslo? NAV, Side 38 38

39 Praktisk info, opplysning, råd og veiledning

40 Kommunens plikt Gjøre råd- og veiledningstjenesten allment kjent også overfor personer som ikke mottar andre tjenester etter loven Plikten kan også oppstå på bakgrunn av hendelser som påvirker sosiale forhold til en større personkrets Oppsøkende virksomhet overfor andre grupper Nok veiledere til å dekke behovet, tilstrekkelig kompetanse NAV, Side 40

41 Forvaltningslovens veiledningsplikt, 11 Gjelder alle forvaltningsorganer, også NAV-kontoret Alminnelig veiledning og informasjon om eget saksområde lover og regler på området saksbehandlingsregler omstendigheter som kan få betydning for resultatet For å gjøre den enkelte i stand til å ivareta egne interesser Veiledning overfor personer som har konkrete saker med forvaltningen, og personer som ikke har konkrete saker Videreformidle til rett organ NAV, Side 41

42 17. Opplysning, råd og veiledning Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.... Sentral kjerneoppgave i NAV-kontoret Hjelp til selvhjelp Rettighet uavhengig av andre behov NAV, Side 42

43 Sammenhengen til identifisering av hjelpebehov NAV-kontoret kjenner tjenestene og har plikt til å gi informasjon og veiledning om tjenester, rettigheter og plikter etter loven Gi informasjon om det bruker trenger ikke nødvendigvis bare om det personen spør om Kartlegging av behov påpeke omstendigheter som kan ha betydning Gjøre bruker i stand til å ivareta egne behov NAV, Side 43

44 Veiledning i fht: arbeid og aktivitet omsorgsoppgaver helse fritid hjemmesituasjon boligforhold nettverk økonomi NAV, Side 44

45 Økonomisk rådgivning Formålet med den økonomiske rådgivningen: Forebygge Løse akutte problemer Bidra til å finne helhetlige og varige løsninger Aktuelle tiltak: - økonomistyring og budsjettstyring - Konkrete økonomiske råd - Kontakt med kreditorer i enklere saker - Tyngre rådgivningsoppgaver, herunder å utarbeide utenomrettslige gjeldsordninger Behovet for økonomisk rådgivning skal vurderes i alle saker NAV, Side 45

46 Vedtak og klage Sikre tilgang til tjenesten Del av vedtak: hva er gitt av råd og veiledning Eget vedtak: retten til tjenesten tidspunkt omtrentlig omfang ikke for detaljert, skal være fleksibelt journalnotat utfyller vedtak Stoppvedtak Klagerett NAV, Side 46

47

48 Summeoppgave Fatima er i full jobb og har ikke hatt kontakt med NAVkontoret på noen måneder. Fatima møter nå på NAV-kontoret og opplyser at hun er fortvilet over situasjonen. Samlivsbruddet har vært vanskelig, hun sover dårlig, barna mistrives i barnehage og skole, boligen er liten og barna krangler mye, bl.a. fordi de må dele soverom. Hva bør NAV-kontoret gjøre i dette tilfellet? NAV, Side 48

49 Summeoppgave Preben er 22 år og har nylig kommet tilbake til byen etter å ha tatt en bachelor i økonomi i Oslo. Han har bodd hos foreldrene et par dager, men de har gitt klar beskjed om at de ikke kommer til å forsørge ham lenger, verken med bolig eller penger, med mindre han fortsetter å studere til mastergrad. Preben har et par tusen på konto. Han har vært på NAVs nettsider og sett etter jobb innen økonomi, men forteller at det er mye færre jobber innen faget hans enn dersom han skulle jobbe på Rema. Preben forteller at han har fått trusler på grunn av gjeld i forbindelse med bruk og kjøp/salg av kokain. De truer både ham og familien. Preben er ganske nervøs, og forteller at han har problemer med å sove. NAV, Side 49

50 Økonomisk stønad 18 og 19

51 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt eget livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. NAV, Side 51

52 18 forts. Subsidiær Utnytte alle reelle muligheter Hjelp inntil det er mulig å utnytte andre muligheter Økonomisk rådgivning Den som ikke kan sørge for eget livsopphold har krav på økonomisk stønad Årsaken til hjelpebehovet er uten betydning Konkrete, individuelle vurderinger av hele tjenestemottakers livssituasjon, hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform NAV, Side 52

53 18 forts. Norm, kjerneområde, livsopphold Nivået på den økonomiske stønaden: forsvarlig bidra til å fremme formålene bidra til selvforsørgelse individuell behovsvurdering tidsperspektiv Særlig hensyn til barns behov NAV, Side 53

54 18 forts. Ulike livssituasjoner Barn u. 18 Enslige leie hos familie ektefelle til innsatte, faktisk separasjon Samboere ikke gjensidig forsørgelsesplikt forsørgelsesplikt overfor felles barn etter evne Personer i bofellesskap Ektefeller gjensidig forsørgelsesplikt Studenter og elever Hjemmesoning NAV, Side 54

55 Strøm Løpende utgifter til strøm er i kjerneområdet for livsoppholdet Utgifter til strøm omfatter både nettleie og forbruk Dersom bruker står i fare for å miste strømmen fordi de løpende utgiftene ikke er betalt, skal Nav bistå vedkommende for å hindre at dette skjer For å lese mer om stengerutiner se; tiner.html?id= NAV, Side 55

56 Vedtak og klage Alle avgjørelser om økonomisk stønad er enkeltvedtak Saksbehandlingsregler kap. 5: Rådføre seg med tjenestemottaker Innhenting av opplysninger Taushetsplikt Klagebehandling Forvaltningslovens regler Hvilke opplysninger som er nødvendige/dokumentasjon må vurderes konkret Saksbehandlingstid vurderes konkret NAV, Side 56

57 19. Stønad i særlige tilfeller Kommunen kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 18 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. NAV, Side 57

58

59 Hjelp i en nødssituasjon: økonomisk stønad og midlertidig bolig

60 Stønad i nødssituasjon Nødssituasjon: Bruker har ikke det helt nødvendigste og står kortvarig uten mulighet til å skaffe seg det Hvorfor situasjonen har oppstått er uten betydning En person i en nødssituasjon kan ikke avvises, eller henvises til familie, venner, veldedighetstilbud eller lignende NAV, Side 60

61 Stønad i nødssituasjon forts. Stønaden begrenses til det helt nødvendigste Som mat, artikler til personlig bruk, reiseutgifter og regninger for å hindre avstengning av strøm eller hindre utkastelse Stønad til det helt nødvendigste vil ikke være forsvarlig i lengre tid enn noen få dager Hvis det er behov for kortvarig hjelp utover noen få dager, må stønadsnivået tilpasses den aktuelle perioden Det skal tas særlig hensyn til barns behov Oppfølging av brukers helhetlige situasjon gjennom endringsarbeid, økonomistyring osv. skal ikke skje i nødssituasjonen NAV, Side 61

62 Vedtak og klage Alle søknader må vurderes i fht. om de gjelder nødssituasjon Avgjørelse om innvilgelse eller avslag på nødhjelp skal fattes i enkeltvedtak En søknad om hjelp i en nødssituasjon må behandles raskt fortrinnsvis samme dag som den er mottatt Dokumentasjonskrav må begrenses til den konkrete situasjonen Fylkesmannen er klageinstans Kontakt oss per telefon Fax sladdede dokumenter NAV, Side 62

63

64 27. Midlertidig botilbud «Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv» For dem som ikke har et sted å sove og oppholde seg Ikke krav om at de har forsøkt å finne et botilbud selv ingen kan avvises NAV, Side 64

65 Midlertidig botilbud, forts. Rettighet uansett historie Naturalytelse: NAV-kontoret må fremskaffe et konkret og tilgjengelig botilbud Bestemmelsen regulerer ikke hvorvidt personen selv skal betale Bistå med overgang til varig bolig Tjenesten skal være kvalitetsmessig forsvarlig ut fra den enkelte brukers behov NAV, Side 65

66 Vedtak og klage Søknad om midlertidig botilbud må vurderes samme dag som den er mottatt NAV-kontoret skal ta imot og vurdere alle skriftlige og muntlige henvendelser Hvilken dokumentasjon som er nødvendig må begrenses til den konkrete situasjonen Fylkesmannen er klageinstans følg prosedyre for nødhjelpssaker NAV, Side 66

67

68 Summeoppgave Tjostolv bor i Oslo, og har mottatt økonomisk stønad i flere år. Etter at han ble kastet ut av samboeren, reiste han til Skien og brukte opp de siste pengene sine på Klosterskogen travbane. På travbanen møtte han også Inna, som var snill nok til å si at han kunne være hos henne inntil han finner seg en annen bolig. Nå vil han nemlig bli i Skien. Inna vil imidlertid ha 500 kr natta for kost og losji. NAV, Side 68

69 Summeoppgave Heidi bor i Tromsø, og har vært på kurs i Oslo. Hun har aldri mottatt ytelser fra NAV før, men møter opp på NAV i Oslo etter at hun ble frastjålet veske med penger, kort, mobiltelefon og flybilletten hjem da hun skulle ta flytoget fra Oslo S. NAV, Side 69

70 Vilkår 20

71 Vilkår, 20 Dokumentasjonskrav er ikke det samme som vilkår Økonomisk stønad er en rettighet, og skal i utgangspunktet gis uten vilkår Vilkår innebærer en plikt til å gjøre eller unnlate å gjøre noe Vilkårssetting er myndighetsutøvelse NAV, Side 71

72 Vilkår, forts. Bidra til å gjøre bruker i stand til å sørge for sitt livsopphold på annen måte enn ved økonomisk stønad Nær sammenheng med formålsbestemmelsen Styrke muligheten til å bli selvforsørget gjennom arbeid Virkemiddel for å motivere og påvirke Aktivitetskrav knyttet til arbeid Redusere utgifter Øke inntekter NAV, Side 72

73 Vilkår, forts. Vilkår bør helst settes i samarbeid med bruker Brukermedvirkning: Motiverende og hensiktsmessig Ikke avtale mellom likeverdige parter Hvis samarbeid er vanskelig, kan NAV-kontoret ensidig sette vilkår Skjerper kravene til individuell vurdering Aktiviteter, som arbeidsevnevurdering og KVP, egner seg ikke for tvang NAV må følge opp vilkårssettingen NAV, Side 73

74 Hvordan skal det settes vilkår? Vilkåret må: Være hensiktsmessig Ha nær sammenheng med vedtaket Ikke være uforholdsmessig byrdefullt eller urimelig begrense tjenestemottakers handle- eller valgfrihet Ikke være rettsstridig Det skal ikke settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad i en nødssituasjon NAV, Side 74

75 Arbeidsoppgaver i kommunen Det kan settes vilkår om å utføre arbeidsoppgaver i kommunen Slikt arbeid skal være nyttig arbeidserfaring Særlig aktuelt for ungdom Kommunen har ikke plikt til å ha slikt arbeid Må være organisert hvis de har det Ikke fortrenge annet arbeid NAV, Side 75

76 Vedtak og klage Enkeltvedtak: Sette vilkår Begrunnelse Hva vilkåret går ut på Konsekvensen hvis vilkåret brytes Ved vilkårsbrudd: Konkret vurdering Ta hensyn til familie Endrings-/stoppvedtak NAV-kontoret må følge opp vilkår som settes Kan påklages til fylkesmannen NAV, Side 76

77

78 Øvrige bestemmelser knyttet til økonomisk stønad 21-26

79 21. Stønadsformer Økonomisk stønad gis som bidrag, lån, garanti for lån, eller varer og tjenester. Økonomisk stønad i form av lån bør vurderes i forhold til om stønadsmottakeren vil bli i stand til å tilbakebetale lånet. Er stønaden gitt som lån eller garanti for lån, skal vedtaket inneholde bestemmelser om lånevilkårene. Hvis det på grunn av særlige forhold må antas at stønadsmottakeren ikke vil bruke stønaden i samsvar med vilkår som er fastsatt etter 20, kan det vedtas at stønaden helt eller delvis skal gis i form av varer og tjenester. NAV, Side 79

80 Stønadsformer, forts. Hovedregelen er at økonomisk stønad gis som bidrag - pengeytelse Lån skal bare gis hvis bruker på søknadstidspunktet har midler, eller en rett til midler, som faktisk ikke er tilgjengelige Krav til vedtaket Gjeldsbrev Vurdere å endre til bidrag på tilbakebetalingstidspunktet brukers økonomiske situasjon Garanti for lån kan være aktuelt hvis bruker har behov for et større beløp NAV, Side 80

81 Depositum eller garanti ved leie av bolig Må vurdere lån til depositum eller garanti for depositum hvis bruker ikke har egne midler til dette «bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig» Garanti røper et klientforhold vurdere lån Krav til vedtaket Bør søke å sikre enighet før depositumsgaranti innfris NAV, Side 81

82 Varer og tjenester Unntaksvis kan økonomisk stønad gis i form av varer og tjenester Rekvisisjon på varer og tjenester Konkret vurdering av om betingelsene er oppfylt bruker ikke stønaden i henhold til forutsetningene bruker ikke stønaden i samsvar med vilkår satt etter 20 Må ha konkrete holdepunkter Røper et klientforhold Kan være byrdefullt og stigmatiserende NAV, Side 82

83 22. Utbetaling av stønad Når det ikke er truffet vedtak som nevnt i 21 fjerde ledd, skal stønaden utbetales til den som har søkt om stønad. Dersom stønaden skal komme flere til gode, kan det bestemmes at den skal deles mellom dem. NAV, Side 83

84 Utbetaling av stønad Økonomisk stønad som utbetales til den som har søkt Hvis den økonomiske stønaden skal dekke livsoppholdet til flere personer, kan den deles mellom dem Samtykke hvis utbetaling til andre Selve utbetalingsmåten er ikke regulert Avgjørelse om utbetalingsmåte og om stønaden skal utbetales til andre skal fremgå av vedtaket om økonomisk stønad, men er i seg selv ikke et enkeltvedtak NAV, Side 84

85 23. Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger Har noen fått utbetalt stønad fordi vedkommende, eller noen som har handlet på vedkommendes vegne, forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt uriktige opplysninger eller har fortiet opplysninger, kan det vedtas at bidraget skal betales tilbake, eller at en avtale om lån eller garanti for lån skal falle bort. NAV, Side 85

86 Adgangen til å kreve tilbake urettmessig utbetalt stønad Strenge krav, og det skal mye til før bestemmelsen kommer til anvendelse Krav til ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng Skal vurdere selv om betingelsene er oppfylt Hvis bruker, eller den som handler på vegne av vedkommende, forsettlig eller grovt uaktsomt ha gitt uriktige, eller fortiet, opplysninger av betydning for saken Bevisst har valgt å gjøre selv om måtte forstå at det kunne føre til en uriktig utbetaling Burde forstått er ikke tilstrekkelig NAV, Side 86

87 Adgangen til å kreve tilbake urettmessig utbetalt stønad forts. Direkte årsakssammenheng mellom de uriktige eller fortiede opplysningene og tildelingen av stønaden Hvis vedtaket ikke bygger på de uriktige opplysningene, eller dersom de utelatte opplysningene ikke har hatt betydning for utfallet av saken, er det ikke kravene til årsakssammenheng oppfylt NAV-kontoret har rett, men ikke plikt til å kreve tilbakebetaling Skal vurdere selv om betingelsene er oppfylt Se på brukers økonomiske og sosiale forhold NAV, Side 87

88 Vedtak, klage og tilbakebetaling Avgjørelse om å kreve tilbakebetaling er et enkeltvedtak Må følge de krav til saksbehandling som følger av denne loven, forvaltningsloven og uskrevne normer for god forvaltningsskikk Særlig utredning, varsel, begrunnelse og informasjon om klageadgang Vedtaket kan påklages til fylkesmannen Vedtak om tilbakebetaling er tvangsgrunnlag for utlegg etter 24, og inndrives etter denne bestemmelsen NAV, Side 88

89 24. Inndrivelse av lån og andre former for dekning Krav på tilbakebetaling av lån er tvangsgrunnlag for utlegg. Det samme er krav som er oppstått fordi kommunen har innfridd et garantiansvar og tilbakebetalingskrav som bygger på 23. NAV, Side 89

90 Adgang til særskilt tvangsinndrivelse Kravene som er uttrykkelig nevnt i bestemmelsen er tvangsgrunnlag for utlegg Krav på tilbakebetaling av lån Krav som er oppstått ved innfrielse av et garantiansvar Krav på tilbakebetaling som følge av at det er gitt uriktige opplysninger Innebærer at NAV-kontoret kan gå direkte til namsmyndighetene for å få misligholdte krav tvangsinndrevet Trenger ikke alminnelig tvangsgrunnlag Formålet er å sikre effektiv inndrivelse NAV, Side 90

91 Adgang til særskilt tvangsinndrivelse forts. Selve tvangsinndrivelsen er regulert i dekningsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og foreldelsesloven Utlegg innebærer at det tas pant i eiendeler med mulighet for senere tvangssalg eller at det etableres tvangstrekk i lønn, offentlige ytelser eller lignende NAV-kontoret har rett, men ikke plikt til å kreve tilbakebetaling Skal vurdere selv om betingelsene er oppfylt Se på brukers økonomiske og sosiale forhold Vedtak om tvangsinndrivelse er ikke enkeltvedtak NAV, Side 91

92 25. Refusjon i underholdsbidrag Stønad som blir gitt i påvente av at søkeren får avgjort krav om underholdsbidrag, kan gis på vilkår av at retten til underholdsbidrag skal overtas av kommunen. Kommunen kan la kravet om underholdsbidrag inndrive etter de reglene som ellers gjelder for slike krav. Det samme gjelder stønad som blir gitt fordi underholdsbidraget ikke betales. Folketrygdens refusjonsrett etter lov av 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott 10 og etter folketrygdloven har fortrinnsrett overfor kommunens refusjonsrett etter første ledd. NAV, Side 92

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV)

Detaljer

Velkommen til første dag!

Velkommen til første dag! Velkommen til første dag! Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Oversikt Reglene er fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Område: Sosialtjenesten Kommune: Vestre Slidre Utført i perioden: September - November 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud Side 2 av 13

Detaljer

årsmelding for helse- og SoSialombudet

årsmelding for helse- og SoSialombudet årsmelding for helse- og SoSialombudet 2009 1 4 5 6 8 12 16 INNhOLD INNLeDNING ANSATTe NAV-OMBuD funksjonshemmede OG PÅRØReNDeS ReTT TIL SOSIALe TjeNeSTeR OPPhOLDSKOMMuNeNS ANSVAR - BeGReNSNING I ReTTeN

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din.

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din. CASE 1a Kåre er 55 år. Han er skilt, og har to voksne barn. Han har tidligere vært selvstendig næringsdrivende. Da kona gikk fra ham, fikk han store psykiske problemer, klarte ikke å gå på jobb, og måtte

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Innvandrerkvinners rettsstilling

Innvandrerkvinners rettsstilling Innvandrerkvinners rettsstilling FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. JURK

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet Håndbok for overformynderiene 2006 Justis- og politidepartementet 1 HÅNDBOK FOR OVERFORMYNDERIENE 9 INNLEDNING 9 HVA TAS OPP I HÅNDBOKA? 9 1. NOEN SENTRALE BEGREPER 10 1.1 Vergemål, verge og umyndig 10

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2015 14442/2015 2015/1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd 13.04.2015 15/3 Råd for funksjonshemmede 13.04.2015 Eldrerådet

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Alina R. Drazkowski, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Jon Evang, juridisk

Detaljer