Velkommen til første dag!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til første dag!"

Transkript

1 Velkommen til første dag!

2 Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013

3 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til livsopphold, 18 Stønad i særlige tilfeller, 19 Hjelp i en nødssituasjon, 18 Opplysningsplikt til barnevernet, 45 Midlertidig botilbud, 27 Bruk av vilkår, 20 Sosialtjenesteloven NAV, Side 3

4 NAV skal gi mennesker muligheter Flere i arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsforvaltningsloven: fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet. Lov om sosiale tjenester i Nav: fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud Arbeidsmarkedsloven: høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet. Folketrygdloven: hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig. Oppfølging i NAV Mot hva for hvem - når Grunnlaget: Karlegging og avklaring av behov. Behov fo arbeid? NAV-lovens 14 a» Avklare brukers mulighet for arbeid» Avklare om bruker har behov for bistand» Bistå bruker tilbake i arbeid eller aktivitet Veiledningsmetodikk, Arbeidsmarkedskunnskap, Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging - Har arbeid? - Opplysning, råd og veiledning? - Midlertidig bolig - Sosialstønad NAV, Side 4

5 Behovsvurdering Arbeidsevnevurdering Standard innsats Situasjonsbestemt innsats Spesielt tilpasset innsats Varig tilpasset innsats Avtale om aktivitet Aktivitetsplan NAV, Side 5

6 Fylkesmannen i Hedmark Kort repetisjon Grunnleggende om sosialtjenesteloven - og rundskrivet

7 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen med tilhørende forskrifter Lov nr trådte i kraft Korttittel: Lov om sosiale tjenester i NAV Forkortes STL sosialtjenesteloven Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge trådte i kraft Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kraft Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kratt Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad trådte i kraft NAV, Side 7

8 Hva er et rundskriv? Lov forskrift rundskriv Rundskrivet er lov- og forskriftstolking Rettskilder, bl.a.: Innst. 87 L ( ) Prop. 13 L ( ) lov om sosiale tjenester i NAV Ot.prp. nr. 103 ( ) om lov om sosiale tjenester i NAV Ot.prp. nr. 70 ( ) om KVP Ot.prp. nr. 29 ( ) om sosialtjenesteloven NAV, Side 8

9 Rundskrivet kilder Tidligere rundskriv: rundskriv I-1/93 til sosialtjenesteloven rundskriv I-34/2001 til sosialtjenesteloven kapittel 5 alle tilleggsrundskriv og tolkningsuttalelser til sosialtjenesteloven Det nye rundskrivet erstatter tidligere rundskriv og tolkningsuttalelser om de sosiale tjenestene som lå i sosialtjenesteloven fra NAV, Side 9

10 Hovedtrekk ved rundskrivet Rundskrivet skal særlig styrke og tydeliggjøre: formålsbestemmelsen hensynet til barn og unge forsvarlighetskravet saksbehandlingsreglene sammenhengen mellom bestemmelsene det kommunale velferdsansvaret og sammenheng til andre kommunale tjenester sammenhengen til resten av NAV NAV, Side 10

11 Jeg husker på formålet! NAV, Side 11

12 Sosialtjenesteloven 1, lovens formål bedre levekårene for vanskeligstilte bidra til sosial og økonomisk trygghet den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig fremme overgang til arbeid fremme sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud bidra til likeverd og likestilling forebygge sosiale problemer NAV, Side 12 12

13 Om formålsbestemmelsen Understreker kommunens velferdsansvar som siste sikkerhetsnett overfor vanskeligstilte Bestemmelsen er retningsgivende og veiledende for prioriteringer som kommunene foretar generelt innenfor sitt velferdsansvar Formålet i loven skal ligge til grunn for tolking av de enkelte bestemmelsene i loven utøvelsen av skjønnet loven gir rom for Gjenspeiler grunnleggende menneskerettigheter som bl.a. er nedfelt i konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter NAV, Side 13

14 4. Krav til forsvarlighet Forsvarlige tjenester Krav til tilgjengelighet og saksbehandling Krav til tjenestens innhold og omfang Forsvarlighetskravet er en rettslig standard Hva som er en forsvarlig tjeneste endrer seg over tid Formålsbestemmelsen, samfunnsutviklingen og normer for godt sosialfaglig arbeid er styrende for vurderingen Individuell vurdering Objektiv nedre grense Likebehandling Uforsvarlige tjenester er et brudd på loven Kan ikke skylde på ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse, tidspress og økonomi NAV, Side 14

15 ARBEIDSRETTET BRUKEROPPFØLGING AKTIVITETER NAV-KONTOR BRUKER REFERANSER 1. Bruker henvender seg til NAV 2. Avklar bestilling og gi informasjon 3. Er bruker sykmeldt? 4. Oppfølging sykmeldt 5. Gjennomføre behovsvurdering 6. Utfall basert på behovsvurdering 7. Gjennomføre arbeidsevnevurdering Situasjonsbestemt innsats Nei Behov for AEV Ja 4 Standard innsats 1 Brukeren søker jobb 1. Sjekkliste: Veiledning til selvbetjening 2. Sjekkliste: Avklar bestilling og gi arbeidsrettet informasjon 4. Delprosess: Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging 5. Delprosess: Gjennomføre behovsvurdering 7. Delprosess: Gjennomføre arbeidsevnevurdering 8. Utfall basert på arbeidsevnevurdering 9. Utarbeide aktivitetsplan Sit.best., spesielt tilpas. og varig tilpasset innsats 8 9 Std. innsats 9. Delprosess: Utarbeide aktivitetsplan 10.Følge opp bruker Delprosess: Følge opp bruker 11.Bruker begynner i arbeid 12.Bruker har ikke behov for arbeidsrettet bistand Overgang til rutine kvalitetssikring av AEV med utfall varig tilpasset innsats NAV, Side 15 11

16 42. Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker Brukermedvirkning Sentralt prinsipp Hjelp til selvhjelp Aktivt gis mulighet til å bidra Tjenestemottaker skal aktivt gis mulighet til å medvirke gjennom hele søknadsprosessen: Tjenestemottakers behov og ønsker Utforme tjenesten både i innhold og omfang Grunnleggende forutsetning for alle tjenestene Manglende medvirkning kan medføre at rettsanvendelsen eller skjønnsutøvelsen ikke er korrekt NAV, Side 16

17 28. Rett til individuell plan Er en rettighet for personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester Omfatter alle deltakere i kvalifiseringsprogram Skal bidra til å sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud Er både et verktøy og en prosess Forutsetter en målrettet innsats fra NAV-kontoret og samarbeidspartnere Planen skal utarbeides i samarbeid med bruker Avgjørelser om IP er et enkeltvedtak som kan påklages Utfyllende felles forskrift for NAV-lovene NAV, Side 17

18 Fylkesmannen i Hedmark Lovens virkeområde Utlendingers rett

19 Dette skal vi snakke om Lovens virkeområdet Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene NAV, Side 19

20 2. Lovens virkeområde Lovens bestemmelser om tjenester gjelder for alle som oppholder seg i riket. Kongen kan gi forskrifter som begrenser anvendelsen av loven på personer som ikke er norske statsborgere, eller som ikke har bopel i riket. Kongen kan også gi forskrifter om anvendelse av loven på personer som oppholder seg i utlandet, men som har tilknytning til riket. Kongen kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard. NAV, Side 20

21 Lovens virkeområde Lovens bestemmelser gjelder for alle som oppholder seg i riket Dette dreier seg om faktisk opphold i landet. Loven gjelder ikke for personer som oppholder seg i utlandet Personer med lovlig opphold og fast bopel i landet, har fulle rettigheter etter loven Hjemler forskrift som begrenser lovens anvendelse overfor personer uten fast bopel og/eller lovlig opphold i Norge NAV, Side 21 21

22 Lovlig opphold Norske statsborgere Gyldig oppholdstillatelse Alle typer oppholdstillatelser som gjør at en person har rett til å være i Norge Opphold som følge av bilaterale eller multilaterale avtaler eller konvensjoner Særlig aktuelt er EØS-avtalen og Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester NAV, Side 22 22

23 Fast bopel Forutsetter at oppholdet er lovlig og ment å være av en viss varighet Norske statsborgere har fast bopel Utenlandske borgere med bosettingstillatelse har fast bopel Utenlandske turister har ikke fast bopel Fast bopel er ikke det samme som fast bolig NAV, Side 23 23

24 Summeoppgave Maria er 38 år og fra Spania. Hun har bodd i Norge i 1 ½ år. Hun har to barn på 8 og 10 år som går på skole. Hun har jobbet i 50% stilling i 1 år. Hun har vært gjennom et samlivsbrudd og er nå alene med barna. Hun har ikke tilstrekkelig inntekt til å forsørge seg og barna, og søker om økonomisk stønad. Piotr er 57 år og fra Polen. Han har bodd i Norge i 5 år, og jobbet som snekker de 3 første årene. Han har fått dagpenger i 2 år, og har ikke rett på andre ytelser fra folketrygden. Han har et alkoholproblem, og er usikker på om han vil komme i jobb igjen. Han søker om økonomisk stønad. Vurder «fast bopel» i de to tilfellene. NAV, Side 24 24

25 Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge Begrensede rettigheter Ikke uhjemlet hjelp for personer uten lovlig opphold EØS-avtalen innebærer ikke unntak Statlig innkvartering Ikke lenger krav om «stående tilbud» Tydeligere rettighet tydeligere ikke rett / avslag NAV, Side 25 25

26 1. Personer som har lovlig opphold, men ikke bopel i riket Gjelder turister og andre med kortvarig opphold som forutsettes å kunne forsørge seg selv Rett til opplysning, råd og veiledning Rett til økonomisk stønad og midlertidig botilbud i en nødssituasjon Til det kan forventes å få bistand fra kilder i hjemlandet Etter dette, foreligger det ikke lenger rett kan avslå NAV, Side 26 26

27 1. Personer som har lovlig opphold, men ikke bopel i riket forts. EØS-avtalen innebærer ikke unntak for EØS-borgere Registreringsbevis, uten fast bopel begrensede rettigheter Registreringsbevis og fast bopel fulle rettigheter Utenlandske borgere med fulle rettigheter Nordiske borgere Antatte ofre for menneskehandel Andre med særskilt rett til opphold NAV, Side 27 27

28 2. Personer som kan få statlig innkvartering Gjelder asylsøkere som har, eller har rett til, plass i mottak eller andre former for statlig innkvartering Ansvarsfordeling stat og kommune Rett til opplysning, råd og veiledning En person som ikke benytter seg av statlig innkvartering, har ikke rett til sosiale tjenester Med mindre dette er åpenbart urimelig Konkret, individuell vurdering F.eks. familiære forhold eller nødssituasjon NAV, Side 28 28

29 3. Personer som er bosatt i en kommune som mottar integreringstilskudd Personen har i tilskuddsperioden rett til tjenester i denne kommunen Ved avtalt flytting mellom kommuner, har personen rett til tjenester i ny kommune Ved ikke avtalt flytting, har personen ikke rett til sosiale tjenester i ny kommune Med mindre dette er åpenbart urimelig Konkret, individuell vurdering F.eks. familiære forhold, nødssituasjon eller bosatt i ny kommune i lengre tid Ikke lenger krav om «stående tilbud» NAV, Side 29 29

30 Summeoppgave Ahmed bor i Bodø og går på introduksjonsordningen. Bodø mottar integreringstilskudd for ham. Etter fire år får han familien til Norge på familiegjenforening. Bodø mottar integreringstilskudd for familien og kona får introduksjonsordningen. Ahmed, som nå har bodd i Bodø i 5 år, og flytter til Oslo. Familien flytter etter og søker om økonomisk stønad fra et NAV-kontor i Oslo. Hvilke rettigheter har Ahmed og familien i Oslo? NAV, Side 30 30

31 Summeoppgave Ahmed bor i Bodø og går på introduksjonsordningen. Bodø mottar integreringstilskudd for ham. Etter fire år får han familien til Norge på familiegjenforening. Bodø mottar integreringstilskudd for familien og kona får introduksjonsordningen. Ahmed, som nå har bodd i Bodø i 5 år, og flytter til Oslo. Familien flytter etter og søker om økonomisk stønad fra et NAV-kontor i Oslo. Hvilke rettigheter har Ahmed og familien i Oslo? NAV, Side 31 31

32 4. Personer som ikke har lovlig opphold i riket Gjelder personer som har tatt seg ulovlig inn i landet, eller fortsetter oppholdet etter utløpt oppholdstillatelse eller ved endelig avslag Rett til opplysning, råd og veiledning Hvis personen ikke har rett til statlig innkvartering: Rett til økonomisk stønad og midlertidig botilbud i en nødssituasjon Til det kan forventes å være praktisk mulig å forlate landet Etter dette, foreligger det ikke lenger rett kan avslå Personer uten lovlig opphold som oppholder seg i fengsel, kan ha rett til økonomisk stønad, til f.eks. klær eller annet som ikke dekkes av fengselet, etter 2. ledd NAV, Side 32 32

33 5. Dokumentasjon av lovlig opphold NAV-kontoret kan kreve dokumentasjon på lovlig opphold Hva som kan kreves vil variere: Nordiske borgere ikke særskilt dokumentasjon EØS-borgere registreringsbevis Borgere fra resten av verden oppholdstillatelse i pass eller vedtak NAV-kontoret må forholde seg til fremlagt dokumentasjon Det er utlendingsmyndighetene som må vurdere om oppholdstillatelse skal trekkes tilbake EØS-borgere og «urimelig byrde» Taushetsplikt NAV, Side 33 33

34 Pause

35 Praktisk info Opplysning, råd og veiledning STL 17

36 Dette skal vi snakke om Forvaltningsloven 11 Tjenesten «opplysning, råd og veiledning» STL 17, inkludert økonomisk rådgivning Sammenhengen til identifisering av hjelpebehov med case Vedtak og klage Veileder til 17 GJØR DET ENKELT! NAV, Side 36 36

37 Forvaltningsloven 11 (utdrag) Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak vurdere partenes behov for veiledning om: a) gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende saksområde, og b) regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet. Henvise til rett instans Hvem som helst kan be om slik veiledning NAV, Side 37

38 STL 17. Opplysning, råd og veiledning Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det. Forarbeidene til NAV-reformen presiserer at tjenesten er en sentral kjerneoppgave i NAV-kontoret Individuell tjeneste Nær sammenheng med lovens formål Hjelp til selvhjelp NAV, Side 38

39 Kapasitet og kompetanse Råd og veiledningstjenesten må dimensjoneres slik at den har tilstrekkelig kompetanse til å dekke behovet for slik hjelp Ofte avgjørende at råd og veiledning gis på et tidlig tidspunkt, slik at problemene ikke forsterkes Veiledning, utover saksorienterte opplysninger, må gis av faglig kvalifisert personale Bør ha god oversikt over og innsikt i NAV-kontorets øvrige tjenester og ytelser, samt det kommunale tjenestetilbudet for øvrig NAV, Side 39

40 Hvem kan ha rett til tjenester etter 17? Alle som oppholder seg i kommunen, også utlendinger som ikke har lovlig opphold og voksne i full jobb Rett til tjenesten uavhengig av om personen allerede er kommet i en vanskelig situasjon NAV-kontoret skal på eget initiativ gi informasjon om råd og veiledningstilbudet til alle som trenger det uavhengig av om personen mottar tjenester etter loven NAV-kontoret kan ha veiledningsplikt gjennom oppsøkende virksomhet når det antas å foreligge slikt behov NAV, Side 40

41 Råd og veiledning om hva? Generell råd og veiledning som dere gir hele tida Råd og veiledning om hvordan komme i jobb Råd og veiledning for å skaffe bolig Råd og veiledning gjeldende barn og unge Råd og veiledning til foreldre (ivareta foreldrerollen) Råd og veiledning til ungdommen selv Råd og veiledning om sosiale problemer (rus, psyk, vold i nære relasjoner, samlivsbrudd, overgangs- og etableringsfaser, hjelp til få sosialt nettverk osv.) Økonomisk rådgivning mer om det etterpå NAV, Side 41

42 Sammenhengen til identifisering av hjelpebehov STL 17 og STL 41 NAV-kontoret kjenner tjenestene og har plikt til å gi informasjon og veiledning om tjenester, rettigheter og plikter etter loven Gi informasjon om det bruker trenger ikke nødvendigvis bare om det personen spør om Kartlegging av behov påpeke omstendigheter som kan ha betydning Gjøre bruker i stand til å ivareta egne behov NAV, Side 42

43 Case

44 Case identifisering av hjelpebehov Se utdelt case med utgangspunkt i klagesak til Fylkesmannen Hva er brukers behov? Er rett behov identifisert? Er brukers situasjon godt nok kartlagt? Hva slags opplysning/råd/veiledning ville det vært aktuelt å gi i denne saken? OBS! Det er mange spennende problemstillinger å diskutere i denne saken, men resten skal dere få mulighet til å se på etter lunsj. NAV, Side 44

45 Veiledning overfor bruker Ha helhetlig fokus på brukers livssituasjon: - arbeid og aktivitet - omsorgsoppgaver - helse (fys/psyk) - fritid - hjemmesituasjon - boligforhold - nettverk - økonomi - rusproblematikk - barn/familie Tilpasse tjenesten ut fra den enkeltes behov Alt fra rutinemessige svar av generell karakter til faglig kvalifiserte råd, veiledning og familieoppfølging i det enkelte tilfellet NAV, Side 45

46 Når skal det ikke fattes vedtak? Etter forvaltningslovens 11 Telefon til/fra bruker Mottakssamtale/kartleggingssamtale i Nav Drop-in samtaler og åpne veiledningstilbud Informasjonsmøter/gruppemøter med råd/veiledning Når tjenesten er en del av oppfølgingen av bruker Når råd og veiledning er gitt i tilknytning til tildeling/avslag av annen tjeneste etter loven, skal det fremgå av dette vedtaket hva som er gitt av råd og veiledning (som før) OBS! Husk å dokumentere det som skal dokumenteres!! NAV, Side 46

47 Økonomisk rådgivning Økonomisk rådgivning er sentralt i NAV-kontorets råd og veiledningsplikt Formålet med den økonomiske rådgivningen: Forebygge Løse akutte problemer Bidra til å finne helhetlige og varige løsninger Økonomisk rådgivning er ofte hensiktsmessig for personer som søker om økonomisk stønad, og særlig ved avslag på søknaden Tjenesten må tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov NAV, Side 47

48 Økonomisk rådgivning forts. NAV-kontoret må kartlegge faktiske inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld Økonomisk rådgivning er alt fra generelle forbrukerøkonomiske råd til bistand i kreditorforhandlinger NAV-kontoret har ansvar for all utenrettslig økonomisk rådgivning Ansvaret kan oppfylles ved interkommunalt samarbeid eller leie av tjenester Saker som følges opp av gjeldsrådgiver/ økonomisk rådgiver: Alltid vedtak NAV, Side 48

49 SUMMEOPPGAVE: 3 SITUASJONER Se utdelt case på bordet hvor det er skissert 3 ulike situasjoner 1) Kan tjenesten sies å være tilgjengelig i Nav-kontoret? 2) Kan tjenesten sies å være forsvarlig i Nav-kontoret? 3) Kunne dette har skjedd i ditt kontor? 4) Hvordan ville dette ha sett ut dersom vedkommende hadde hatt vedtak på tjenesten? NAV, Side 49

50 F X 2.b ARBEIDSRETTET VEILEDNING Alle brukere har krav på å få en veiledning som er tilpasset deres behov. Veiledning mot arbeid skal være sentralt i møte med bruker både i publikumsmottak og i jobbsamtaler. NR. SJEKKLISTE 1 Avklar brukers (jobb) ønsker og behov Avklar om jobbønsker står i forhold til brukers bakgrunn (utdanning, arbeidserfaring,..) og etterspørselen i markedet Informer om ledige stillinger. Informer om bruk av eget nettverk, mulighetene hos bemanningsbyråer, nav.no og andre stillingsdatabaser, aviser/tidsskrifter og bedrifters hjemmesider. Vis til jobbsøkertips og jobblogg på nav.no. Gi informasjon om utviklingen på arbeidsmarkedet: Informasjon får du fra kontorets systematiske kontakt med lokale arbeidsgivere, fra kolleger, på tavlemøte/morgenmøte, aviser osv. Andre informasjonskanaler kan være: «Arbeidsmarkedet nå» (tilgang på stillinger). «Utviklingen på arbeidsmarkedet» (prognoser for arbeidsledighet). «Arbeid og velferd» (prognoser for sysselsetting ) Avklar om bruker har, eller har behov for, sosiale tjenester som opplysning, råd og veiledning, økonomisk rådgivning, økonomisk stønad og/eller midlertidig botilbud for å komme i jobb Aktuelle aktiviteter/utfall: Bruker har fått svar på bestilling eller Bruker trenger videre kartlegging av behov i delprosess 5 Behovsvurdering Informasjon og arbeidsrettet veiledning Markedsveilederen Jobbsøkemoduler REFERANSER Hovedprosess Oppdatert av Arbeidsrettet brukeroppfølging Kristin Kvanvig NAV, Oppdatert Side 50

51 F X 2.4 SOSIALE TJENESTER I NAV (MINIMUMSLØSNINGEN) RETNINGSLINJER Lov om sosiale tjenester i NAV regulerer de kommunale sosiale tjenestene som skal inngå i NAV-kontoret. De sosiale tjenestene skal støtte opp under den enkeltes mulighet til å bli selvhjulpen gjennom å ivareta grunnleggende behov. Det kan også være en forutsetning at andre hindringer som; økonomiske eller sosiale problemer, en uholdbar bosituasjon eller utfordringer knyttet til familien, må avklares og eventuelt bedres før bruker kan bli selvhjulpen. Loven regulerer fem individuelle tjenester: Opplysning, råd og veiledning herunder økonomisk rådgivning Økonomisk stønad Midlertidig botilbud Individuell plan Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad Tjenestene er i stor grad behovsbaserte rettigheter som krever konkret og individuell vurdering. Hvis bruker har forsørgeransvar skal det særlig legges vekt på ivaretakelse av barn og unges behov. Mange kommuner har lagt inn flere kommunale tjenester i NAV-kontoret som ikke er regulert i Lov om sosiale tjenester. Disse tjenestene blir ikke omtalt her NAV, Side 51

52 F X 2.5 OPPLYSNING, RÅD OG VEILEDNING NAV-kontoret har som en av kjerneoppgavene plikt til å gi opplysning, råd og veiledning for å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Tjenesten skal styrke den enkeltes muligheter for å mestre egen livssituasjon og baseres på samarbeid. Retten til tjenesten er uavhengig av om brukeren allerede har kommet i en vanskelig livssituasjon eller om søkeren mottar andre tjenester fra NAV. NR. 1 SJEKKLISTE Råd og veiledning forutsettes å være situasjonsbestemt og individuelt tilpasset. Er det spesielle forhold i brukers livssituasjon som tilsier at det krever ekstra innsats på råd og veiledningssiden. Det kan eksempelvis være i forhold til arbeid og aktivitet, helse, fritid, hjemmesituasjon, omsorgsoppgaver, boligforhold, nettverk og økonomi. 2 Henvis gjerne til informasjon på nav.no, eventuelt annet informasjonsmateriell som kontoret har utarbeidet 3 Er det behov for å tilpasse råd og veiledningen etter hvert som nye opplysninger som fremkommer? 4 5 Kartlegging av barn og unges behov vil være nødvendig for å kunne gi veiledning i den konkrete situasjonen. Er veiledningen tilpasset aktuell situasjon? Vurder om det skal fattes vedtak på tjenesten etter STL 17. Dette kan være enkeltvis eller som en del av et vedtak. Vedtaket vil da måtte omhandle retten til tjenesten samt tidsfrist eller tidspunkt for når tjenesten skal oppfylles. 6 Er brukers behov for informasjon og hjelp fra andre instanser ivaretatt? Aktuelle aktiviteter/utfall: Bruker har fått tilstrekkelig opplysning, råd og veiledning til å kunne mestre sin livssituasjon. Bruker har fått råd om, eller er henvist til annen faginstans for oppfølging. Det er gjort avtale om oppfølgingssamtaler, fattet vedtak på tjenesten, eller gitt annen bistand. REFERANSER Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Opplysning, råd og veiledning Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Opplysningsplikt til barnevernstjenesten Hovedprosess Oppdatert av Arbeidsrettet brukeroppfølging Tommy Grav NAV, Oppdatert Side 52

53 F X 2.6 ØKONOMISK RÅDGIVNING Økonomisk rådgivning er en lovpålagt oppgave og obligatorisk tjeneste på NAV-kontorene. Kjernen i rådgivningen er å kartlegge brukers økonomiske situasjon, se på årsakene til at problemene har oppstått og gi råd og veiledning om nødvendige endringer og tilpasninger. Dersom brukeren har alvorlige gjeldsproblemer, må det informeres om gjeldsordningsloven. NR. 1 2 SJEKKLISTE Kartlegg brukeren sin økonomiske situasjon, hva er årsakene til at problemene har oppstått? Det som i første omgang skal kartlegges er brukers inntekter, utgifter, formue og gjeld. Let etter flere løsningsalternativer sammen med brukeren. Gi råd om mulig inntektsøkning, utgiftsreduksjon, kontroll av forskuddstrekk m.v. Henvis gjerne til informasjon på nav.no, evt. annet informasjonsmateriell som kontoret har utarbeidet. Sjekk om bostøtte, underholdningsbidrag, AAP m.v. er benyttet. Gi råd om regningskonto og autogiro i nettbank. For enkel oppfølging av økonomisk rådgiving, informer om økonomirådstelefonen 800 GJELD (tel ). 800 GJELD vil kunne veilede gjennom hele eller deler av prosessen. 3 Dersom bruker gir uttrykk for manglende styring/oversikt over sin privatøkonomi, vurder om bruker trenger konkrete råd om privatøkonomisk budsjett. Henvis gjerne til budsjettmaler på nettet. Dersom NAV- kontoret har egne kurs i privatøkonomi, herunder opplæring i bruk av nettbank, kan det også være hensiktsmessig å informere om dette. 4 5 Gir brukeren uttrykk for å være midlertidig ute av stand til å betale for seg, informer om refinansiering generelt. For eksempel refinansiering ved kommunal garanti eller sikkerhet i bolig dersom bruker eier bolig eller refinansiering ved Startlån. Dersom saken anses å ha større omfang enn først antatt, blir det viktig å henvise raskt til rette instans for oppfølging. Dette kan være egen økonomisk rådgiver eller andre som tjenesten har avtale med. Det kan også være hensiktsmessig å be bruker kontakte sin bankforbindelse for å finne en mulig løsning. 6 Er det fattet vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV, ved innvilgelse eller avslag på søknad om økonomisk rådgivning. Aktuelle aktiviteter/utfall: Brukeren har igangsatt arbeid for å få kontroll over egen privatøkonomi. REFERANSER Hovedprosess Arbeidsrettet brukeroppfølging Veileder til bruk ved økonomisk rådgivning Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Oppdatert av Tommy Grav NAV, Oppdatert Side 53

54 Vedtak og klage Hensikten med å innføre vedtak Forvaltningsretten: avgjørelser om rettigheter skal fattes i vedtak tjenester tildeles i enkeltvedtak Fylkesmannen er klageinstans GJØR DET ENKELT! NAV er ansvarlig for å fatte vedtak, også når tjenesten er satt ut til andre. Hvem i NAV? Det er opp til lokalkontoret. Oppskriften på vedtak står i forvaltningsloven. NAV, Side 54

55 Vedtak og klage forts. Hvis det er behov for tjenesten uavhengig av en pågående sak, skal det søkes om tjenesten og fattes vedtak Retten til tjenesten Tidsfrist for når tjenesten skal være gitt Økonomisk rådgivning eller annen rådgivning: fremkomme Hindre avvisning, synliggjøre behov og ressurser Hvis råd og veiledning skal inngå som tiltak i et kvalifiseringsprogram, skal det fattes vedtak om tjenesten Kan fatte vedtak om avslå eller avslutte tjenesten hvis brukeren ikke bidrar NAV, Side 55

56 Når skal det fattes vedtak etter STL 17? Når noen søker om tjenesten etter 17; skriftlig eller muntlig (Det å be om time hos gjeldsrådgiver vil som oftest være å anse som søknad.) Når NAV-kontoret identifiserer behov for råd/veiledning, tilbyr det til bruker og bruker ønsker det: Ved behov for økonomisk rådgivning over tid Ved behov for annen råd/veiledning over tid Forutsetning for vedtak: Det må være en tjeneste bruker ønsker. Det handler om motivasjons- og endringsarbeid, og krever medvirkning og involvering over tid. OBS! 18 er fortsatt en subsidiær ytelse NAV, Side 56

57 Hva kan bruker klage på? Manglende avgjørelse ikke fått vedtak Avslag Oppfyllelse av forsvarlighetskravet ved innvilgelse («uforsvarlig tjeneste») Endring, herunder stans Hvis tjenesten avsluttes naturlig fordi tjenesten er gitt, skal det ikke fattes stansvedtak og det foreligger ikke klageadgang. Brukeren må evt søke om tjenesten på nytt. Manglende iverksettelse av vedtaket; tjenesten er ikke gitt i tråd med vedtaket NAV, Side 57

58 Veileder til STL 17 Arbeidsgruppe har jobbet med dette Plan for ferdigstillelse: oktober 2013 Innhold Når og hvordan NAV-kontoret skal fatte vedtak på tjenesten Utdypning av det som står i rundskriv 35/12 Eksempler NAV, Side 58

59 Lunsj

60 Fylkesmannen i Hedmark Økonomisk stønad 18 og 19

61 Dette skal vi snakke om Forsvarlig livsopphold Rettighet Livsoppholdsbegrepet Subsidiær ytelse Stønadsnivået Hjelp i en nødssituasjon Vedtak og klage Vurdering av hjelpebehovet Tjenestemottakers personlige forhold Tjenestemottakers inntekter Tjenestemottakers utgifter Stønad i særlige tilfeller NAV, Side 61

62 Økonomisk stønad i særlig tilfeller 19 Livsoppholdsbegrepet i 18 Boutgifter Barnepass Strøm og oppvarming Mat og drikke Statens veiledende sats til livsopphold Fritidsaktiviteter Gjeld Klær og sko Fritidsutstyr til barn Reiseutgifter (off.kommunikasjon) Bilhold Husholdnings- og hyg.artikler m.m TV-lisens, avis, tlf, medier og kommunikasjon Etablering, innbo og utstyr Tannbehandling Helse Høytider og merkedager

63 F X 2.7 ØKONOMISK STØNAD Brukere som ikke kan forsørge seg selv ved arbeid eller har andre økonomiske rettigheter, skal sikres et forsvarlig livsopphold. Andre reelle inntektsmuligheter skal være utnyttet før det oppstår rett til økonomisk stønad. Det skal gjøres en konkret individuell vurdering, og dersom bruker har forsørgeransvar skal det legges vekt på ivaretakelse av barn og unges behov. NR. 1 SJEKKLISTE Hvordan er brukerens økonomiske situasjon? Sett i ett perspektiv på inntil tre dager, er nåsituasjonen akutt, i forhold til mat, bolig/trussel om utkastelse, trussel om avstengning av strøm, ubetalte regninger, nødvendige reiseutgifter. Innhent nødvendige opplysninger om brukers inntekter; som forsørgelse, ytelser, støtte, egne midler som bruker har, eller har tilgang til. 2 Innhent nødvendige opplysninger om brukers utgifter, eventuelt også formue og gjeld. Opplysninger om inntekter og utgifter må ses i sammenheng med brukers personlige forhold, som familiesituasjon, husstandens størrelse, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. Sjekk ut om bruker kan ha rettigheter som kan gi økte inntekter, eller redusere utgiftssiden (for eksempel bostøtte). 3 4 Har bruker barn og har barnet spesielle behov som må tas hensyn til? Hvert barns situasjon skal vurderes individuelt i tillegg til familien som helhet. Har bruker behov for økonomisk rådgivning? Det vil ofte være hensiktsmessig for å avklare den enkeltes muligheter til å øke inntektene, bruke økonomiske reserver, foreta omdisponeringer av egne midler og redusere utgiftene. 5 Er det vurdert om det er behov for oppfølging eller andre tjenester? Aktuelle aktiviteter/utfall: Brukeren er sikret et forsvarlig livsopphold som skal bidra til at bruker blir selvhjulpen. Det er laget aktivitetsplan, gitt råd g veiledning, utredet behov for annen inntektssikring. REFERANSER Rundskriv til lov om sosiale tjenester Stønad til livsopphold Hovedprosess Oppdatert av Arbeidsrettet brukeroppfølging Tommy Grav NAV, Oppdatert Side 63

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Oversikt Reglene er fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Område: Sosialtjenesten Kommune: Vestre Slidre Utført i perioden: September - November 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud Side 2 av 13

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

årsmelding for helse- og SoSialombudet

årsmelding for helse- og SoSialombudet årsmelding for helse- og SoSialombudet 2009 1 4 5 6 8 12 16 INNhOLD INNLeDNING ANSATTe NAV-OMBuD funksjonshemmede OG PÅRØReNDeS ReTT TIL SOSIALe TjeNeSTeR OPPhOLDSKOMMuNeNS ANSVAR - BeGReNSNING I ReTTeN

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din.

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din. CASE 1a Kåre er 55 år. Han er skilt, og har to voksne barn. Han har tidligere vært selvstendig næringsdrivende. Da kona gikk fra ham, fikk han store psykiske problemer, klarte ikke å gå på jobb, og måtte

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Fylkesnettverket. for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag. Visjon: "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi"

Fylkesnettverket. for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag. Visjon: Det er god folkehelse i en ordnet økonomi Fylkesnettverket for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag Visjon: "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi" Økonomisk rådgiving en krevende tjeneste i NAV? Fagsamling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 05.

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 3 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 260

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer