Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26"

Transkript

1 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26

2 Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV) trådte i kraft Loven er utarbeidet av Arbeidsdepartementet (AD) og vedtatt av Stortinget. Det er kommet 4 forskrifter til loven, de 2 siste trådte i kraft Forskriftene er utarbeidet av AD og vedtatt av regjeringen. Rundskrivet trådte i kraft i juni, og er utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og godkjent av politisk ledelse i AD. Opplæringen er i lov, forskrift og rundskriv, og er utarbeidet i fellesskap av AVdir og fylkesmennene. NAV, Side 2

3 Helhetlig opplæring Opplæringen er delt inn i 2 trinn: Trinn 1 er generell innføring i lov, forskrift og rundskriv, og er delt opp i 2 dager: Dag 1: - Sammenhengen mellom lov forskrift rundskriv - Gjennomgang av lovens 5 tjenester - Hvordan identifisere hjelpebehov Målgruppe: Alle ansatte ved NAV-kontor, alle som jobber opp mot loven og samarbeidspartnere Dag 2: - Oppholdskommunens ansvar - Saksbehandling, jobbe med et case Målgruppe: Alle som jobber med lov om sosiale tjenester i NAV NAV, Side 3

4 Helhetlig opplæring forts. Trinn 1 har egen opplæring rettet mot ledere i kommunen og NAV: Innføring, ansvar og generelle oppgaver Trinn 2 består av fordypning i temaene: Opplysning, råd og veiledning ( 17), hjelp i en nødssituasjon: livsopphold ( 18) og midlertidig botilbud ( 27), og utlendingers rett ( 2 forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge) Økonomisk stønad ( 18 26) Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad ( 29 40) NAV, Side 4

5 Har du gjort deg noen tanker om opplæringsdagene? NAV, Side 5

6 Våre mål for opplæringen Når du går hjem i dag, skal du vite når stønad til livsopphold er en rettighet vite hva som ligger i begrepet «forsvarlig livsopphold» vite hva som skal ligge til grunn for vurderingen av hjelpebehov vite når og hvordan det kan settes vilkår til økonomisk stønad kjenne til de ulike stønadsformene kjenne til følgene av at det er gitt uriktige opplysninger kjenne til reglene for refusjon NAV, Side 6

7 KORT OM Lov forskrifter rundskriv Formål forsvarlighet brukermedvirkning

8 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov nr. 131 Korttittel: Lov om sosiale tjenester i NAV Forkortes STL Trådte i kraft Loven regulerer de kommunale, sosiale tjenester som inngår i NAV-kontoret (utgjør minimumsløsningen) Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft NAV, Side 8

9 Hva er et rundskriv? Lov forskrift rundskriv Rundskrivet er lov- og forskriftstolking Rettskilder, bl.a.: Innst. 87 L ( ) Prop. 13 L ( ) lov om sosiale tjenester i NAV Ot.prp. nr. 103 ( ) om lov om sosiale tjenester i NAV Ot.prp. nr. 70 ( ) om KVP Ot.prp. nr. 29 ( ) om sosialtjenesteloven NAV, Side 9

10 Rundskrivet kilder Tidligere rundskriv: rundskriv I-1/93 til sosialtjenesteloven rundskriv I-34/2001 til sosialtjenesteloven kapittel 5 alle tilleggsrundskriv og tolkningsuttalelser til sosialtjenesteloven Det nye rundskrivet erstatter tidligere rundskriv og tolkningsuttalelser om de sosiale tjenestene som lå i sosialtjenesteloven fra 1991 NAV, Side 10

11 Hovedtrekk ved rundskrivet Rundskrivet skal særlig styrke og tydeliggjøre: formålsbestemmelsen hensynet til barn og unge forsvarlighetskravet saksbehandlingsreglene sammenhengen mellom bestemmelsene det kommunale velferdsansvaret og sammenheng til andre kommunale tjenester sammenhengen til resten av NAV NAV, Side 11

12 1. Lovens formål bedre levekårene for vanskeligstilte bidra til sosial og økonomisk trygghet den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig fremme overgang til arbeid fremme sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud bidra til likeverd og likestilling forebygge sosiale problemer NAV, Side 12 12

13 Om formålsbestemmelsen Understreker kommunens velferdsansvar som siste sikkerhetsnett overfor vanskeligstilte Bestemmelsen er retningsgivende og veiledende for prioriteringer som kommunene foretar generelt innenfor sitt velferdsansvar Formålet i loven skal ligge til grunn for tolking av de enkelte bestemmelsene i loven utøvelsen av skjønnet loven gir rom for Gjenspeiler grunnleggende menneskerettigheter som bl.a. er nedfelt i konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter NAV, Side 13

14 4. Krav til forsvarlighet Forsvarlige tjenester Krav til tilgjengelighet og saksbehandling Krav til tjenestens innhold og omfang Forsvarlighetskravet er en rettslig standard Hva som er en forsvarlig tjeneste endrer seg over tid Formålsbestemmelsen, samfunnsutviklingen og normer for godt sosialfaglig arbeid er styrende for vurderingen Individuell vurdering Objektiv nedre grense Likebehandling Uforsvarlige tjenester er et brudd på loven Kan ikke skylde på ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse, tidspress og økonomi NAV, Side 14

15 Forsvarlige tjenester NAV, Side 15

16 Diskuter Snakk saman, to eller tre stk. Kva betyr kravet til forsvarlege tenester for arbeidet eg utfører med økonomisk stønad? Korleis sikrar vi at tenesta økonomisk stønad er ei forsvarleg teneste? Har vi nokon gong oppdaga at tenesta er uforsvarleg? NAV, Side 16

17 42. Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker Brukermedvirkning Sentralt prinsipp Hjelp til selvhjelp Aktivt gis mulighet til å bidra Tjenestemottaker skal aktivt gis mulighet til å medvirke gjennom hele søknadsprosessen: Tjenestemottakers behov og ønsker Utforme tjenesten både i innhold og omfang Grunnleggende forutsetning for alle tjenestene Manglende medvirkning kan medføre at rettsanvendelsen eller skjønnsutøvelsen ikke er korrekt NAV, Side 17

18 Økonomisk stønad 18 og 19

19 Dette skal vi snakke om Forsvarlig livsopphold Rettighet Livsoppholdsbegrepet Subsidiær ytelse Stønadsnivået Hjelp i en nødssituasjon Vedtak og klage Vurdering av hjelpebehovet Tjenestemottakers personlige forhold Tjenestemottakers inntekter Tjenestemottakers utgifter Stønad i særlige tilfeller NAV, Side 19

20 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt eget livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. NAV, Side 20

21 Rettighet Den som ikke kan sørge for eget livsopphold har krav på økonomisk stønad Må utnytte alle andre muligheter Årsaken til hjelpebehovet er uten betydning vurdere hjelpebehovet her og nå Kan ha krav på hjelp inntil det er mulig å utnytte andre muligheter Det skal foretas konkrete, individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform, og gjennom hele søknadsprosessen Utenlandske borgere kan ha begrensede rettigheter NAV, Side 21

22 Forsvarlig livsopphold Alle som oppholder seg lovlig i landet skal sikres et forsvarlig livsopphold Begrepet livsopphold er et dynamisk begrep Nivået på den økonomiske stønaden skal være forsvarlig og bidra til å fremme formålene i loven Individuell behovsvurdering av tjenestemottakers helhetlige situasjon Muliggjøre en levestandard på rimelig og nøkternt nivå Særlig hensyn til barns behov NAV, Side 22

23 Subsidiær ytelse Utnytte alle reelle muligheter til selvforsørgelse gjennom arbeid, egne midler, trygderettigheter eller andre økonomiske rettigheter Vurdere hjelpebehov her og nå Økonomisk rådgivning vil ofte være hensiktsmessig NAV, Side 23

24 Stønaden Skjønnsmessig ytelse Konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov Kan føre til ulikheter i stønadsnivå Likebehandling sikres ved at grunnlaget for vurderingene er det samme Bør ta sikte på å gjøre tjenestemottaker selvhjulpen Midlertidig inntektssikring Fremme hjelp til selvhjelp og selvforsørgelse Sammenheng med de andre tjenestene Motivere til å skaffe inntektsgivende arbeid Bruker skal som hovedregel styre egen økonomi NAV, Side 24

25 Stønadsnivået Loven omtaler ikke hvilke utgifter som dekkes Formålsbestemmelsen, forsvarlighetskravet, individuell behovsvurdering, bidra til selvforsørgelse og tidsperspektivet setter rammene for nivået Forholdet til statlige retningslinjer og kommunale normer Bidrar til likebehandling Individuell vurdering av om satsen er forsvarlig i det konkrete tilfelle eller om det skal ytes mer, eller mindre Supplerende stønad Om hjelpebehovet er kortvarig eller langvarig kan ha betydning for stønadsnivået NAV, Side 25

26 Særlig om hjelp i en nødssituasjon Nødssituasjon: Bruker har ikke det helt nødvendigste og står kortvarig uten mulighet til å skaffe seg det Hvorfor situasjonen har oppstått er uten betydning Stønaden begrenses til det helt nødvendigste Som mat, artikler til personlig bruk, reiseutgifter og regninger for å hindre avstengning av strøm Stønad til det helt nødvendigste vil ikke være forsvarlig i lengre tid enn noen få dager Hvis det er behov for kortvarig hjelp utover noen få dager, må stønadsnivået tilpasses den aktuelle perioden NAV, Side 26

27 Særlig om hjelp i en nødssituasjon forts. En person i en nødssituasjon kan ikke avvises Personen kan ikke henvises til familie, venner, veldedighetstilbud eller lignende En søknad om hjelp i en nødssituasjon må behandles raskt ofte samme dag som den er mottatt Hvilke opplysninger som vurderes som nødvendige for å kunne behandle søknaden må begrenses til den konkrete situasjonen Oppfølging av brukers helhetlige situasjon gjennom endringsarbeid, økonomistyring osv skal ikke skje i nødssituasjonen NAV, Side 27

28 Vedtak og klage hjelp i en nødssituasjon Alle avgjørelser om økonomisk stønad er enkeltvedtak Saksbehandlingsreglene for vedtak skal følges også når det gjelder søknad om hjelp i en nødssituasjon Saksbehandlingstid og vurderingen av hvilke opplysninger som er nødvendige må vurderes konkret Fylkesmannen er klageinstans NAV, Side 28

29 Vurderingen av hjelpebehovet Det må foretas en tredelt vurdering: Tjenestemottakers personlige forhold Tjenestemottakers inntekter Tjenestemottakers utgifter Alle vurderinger skal være individuelle og konkrete, og inkludere alle som omfattes av vedtaket Det skal legge særskilt vekt på barn og unges behov NAV, Side 29

30 Tjenestemottakers personlige forhold Hva som er et forsvarlig livsopphold vil variere ut fra: personlige forhold, som familiesituasjon husstandens størrelse, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse Stønaden skal utmåles med bakgrunn i den enkeltes faktiske behov Stønaden skal bidra til å realisere formålene i loven Stønaden skal gjøre det mulig å opprettholde en nøktern levestandard, tilpasset samfunnsutviklingen, lokalsamfunnet og det som er vanlig for personer i tilsvarende situasjon Vurderingene må gjøres for alle som omfattes av vedtaket NAV, Side 30

31 Tjenestemottakers personlige forhold forts. Enslige Alle som bor alene og har ansvar for å forsørge seg selv Omfatter personer som leier hos familie Omfatter ektefelle til innsatte, faktisk separasjon pga vold eller tvangsekteskap Samboere og personer i bofellesskap Rettslig å anse som enslige kan ta hensyn til reelle utgifter Ikke gjensidig underholdsplikt for samboere I utgangspunktet ikke forsørgelsesplikt for unge over 18 år Foreldre kan ha forsørgelsesplikt etter evne Forsørgelsesplikt må ev pålegges etter barneloven, og barnet må sikres livsopphold til forsørgelsen er reell NAV, Side 31

32 Tjenestemottakers personlige forhold forts. Ektefeller Har gjensidig underholdsplikt, jf. ekteskapsloven 38, og begges økonomi skal vurderes samlet Barnefamilier Skal tas særlig hensyn til barn og unges behov Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst med deltakelse og aktiviteter selv om foreldrene har en vanskelig økonomi Har sammenheng med loven som virkemiddel i fattigdomsbekjempelse bidra til å bryte sosial arv Samboere har forsørgelsesplikt for felles barn etter evne Utgifter til samvær inngår i livsoppholdet Ta hensyn til samværets omfang, reiseutgifter og tilrettelegging for overnatting NAV, Side 32

33 Tjenestemottakers personlige forhold forts. Bosituasjon og bosted Midlertidig botilbud kan føre til andre behov enn i varig bolig Hva som inngår i husleien kan ha betydning Stønadsnivået skal tilpasses lokalsamfunnet geografisk bosted kan ha betydning Helse, alder og ulike livssituasjoner Skal tas hensyn til det som er vanlig for personer i tilsvarende situasjoner Unge i starten av voksenlivet kan ha andre behov enn godt voksne i en etablert livssituasjon Forhold knyttet til helse kan ha betydning for stønadsbehovet NAV, Side 33

34 Tjenestemottakers personlige forhold forts. Studenter og elever Det forutsettes at studenter er sikret inntektsgrunnlag gjennom Statens lånekasse eller andre ordninger En student kan ha rett til økonomisk stønad i påvente av andre utbetalinger eller i en nødssituasjon Foreldre kan ha forsørgelsesplikt etter evne for unge over 18 år som følger ordinær skolegang Unge over 18 år som har selvstendig rett til stønad kan omfattes av familien til ordinær skolegang er fullført Kan være urimelig å kreve låneopptak under ordinær skolegang ikke vanlig for ungdom for øvrig NAV, Side 34

35 Tjenestemottakers personlige forhold forts. Personer i bolig med heldøgns omsorgstjenester eller institusjon, herunder fengsel Boligen eller institusjonen har ansvar under oppholdet Omfanget av ansvaret følger av lover og reglement for den enkelte boligen eller institusjonen Behov som ligger utenfor dette ansvaret, må den enkelte dekke selv ev gjennom økonomisk stønad Behov knyttet til helse, fritidsaktiviteter, kulturelle forhold og familiesituasjon Sikring av bolig eller oppbevaring av eiendeler NAV-kontoret bør bidra til å tilrettelegge for en god overgang fra boligen eller institusjonen til livet utenfor NAV, Side 35

36 Tjenestemottakers inntekter De som er i stand til det, har plikt til å sørge for eget livsopphold gjennom inntektsgivende arbeid Plikten til å skaffe arbeid må vurderes konkret utfra den enkeltes helhetlige situasjon Utgangspunktet er at arbeidsplikten gjelder i forhold til alle typer arbeid Forhold rundt f.eks. barn og egen helse kan begrense hva slags arbeid som er aktuelt Alle som ønsker eller trenger arbeidsrettet bistand fra NAVkontoret har rett til behovs- eller arbeidsevne-vurdering etter NAV-loven 14a All arbeidsinntekt skal tas med i stønadsberegningen NAV, Side 36

37 Tjenestemottakers inntekter forts. Egne midler En person skal som utgangspunkt bruke alle egne midler som er, eller kan gjøres, tilgjengelig til eget livsopphold Hovedtyper av egne midler: Bankinnskudd, formue og kapitalinntekter Alle innestående midler i bank e.l. skal brukes til livsopphold Brukers disponeringsrett sette av midler Unntak for midler som er bundet med skattefradrag, særlig BSU Formuesgoder og leieinntekter Formuesgoder kan kreves realisert og brukt til livsopphold Leieinntekter kan medregnes fullt ut som inntekter i stønadsberegningen NAV, Side 37

38 Tjenestemottakers inntekter forts. Hovedtyper av egne midler forts. Erstatningsutbetalinger Erstatningsbeløp som erstatter inntekt kan medregnes fullt ut som inntekter i stønadsberegningen Konkret vurdering når det gjelder erstatning for ikke-økonomisk tap og rettferdsvederlag Tilbakebetalt skatt Kan betraktes som inntekt i vurdering av stønadsbehov på utbetalingstidspunktet og fremover Andre økonomisk rettigheter Alle andre økonomiske rettigheter må benyttes før det foreligger rett til økonomisk stønad NAV, Side 38

39 Tjenestemottakers inntekter forts. Hovedtyper av egne midler forts. Hovedtyper av andre økonomisk rettigheter : Trygdeytelser og pensjoner Rettighetene må benyttes Kan få supplering Ytelser til dekning av særlige kostnader kan holdes utenfor stønadsberegningen Krav på underhold må i utgangspunktet benyttes Underhold etter ekteskapsloven Underhold etter barneloven Underhold i henhold til utlendingsforvaltningens vedtak Bostøtte NAV, Side 39

40 Tjenestemottakers utgifter Må foretas en konkret og individuell vurdering av hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre den enkelte et forsvarlig livsopphold Utgifter som er nødvendige for å sikre et forsvarlig livsopphold i samsvar med lovens formål er i kjerneområdet for livsoppholdsbegrepet Disse utgiftene må alltid tas med i vurdering av stønadsbehov og ved utmåling av stønad Andre utgifter kan være del av livsoppholdet etter en konkret vurdering Brukermedvirkning Ta særlig hensyn til barn og unges behov NAV, Side 40

41 Tjenestemottakers utgifter forts. Mat og drikke Er i kjerneområdet for livsoppholdsbegrepet Sunt kosthold er viktig for barn og unge Utgifter til dietter av helsemessige årsaker kan dekkes Klær og sko Er i kjerneområdet for livsoppholdsbegrepet Om det er aktuelt å arve fra søsken må vurderes konkret Husholdnings- og hygieneartikler mm. Er i kjerneområdet for livsoppholdsbegrepet NAV, Side 41

42 Tjenestemottakers utgifter forts. Medier og kommunikasjon Er i kjerneområdet for livsoppholdsbegrepet Må tilpasses samfunnsutviklingen og den enkeltes valgfrihet Fritidsaktiviteter Utgifter knyttet til alminnelige aktiviteter, både organiserte og uorganiserte, inngår i livsoppholdet Særlig viktig for barn og unge Transport og bilhold Nødvendig bruk av offentlig transport i forbindelse med daglige gjøremål inngår i livsoppholdet Bilhold ligger utenfor kjerneområdet for livsoppholdsbegrepet, men kan inngå i livsoppholdet etter en konkret vurdering NAV, Side 42

43 Tjenestemottakers utgifter forts. Bolig Løpende utgifter til bolig er i kjerneområdet for livsoppholdet Herunder forsikring og depositum Kan stilles krav om at høye boutgifter reduseres Ta særlig hensyn til barn og unge Strøm og oppvarming Løpende utgifter til strøm og oppvarming er i kjerneområdet for livsoppholdet NAV-kontoret plikter å bistå personer som har fått, eller står i fare for å få, strømmen stengt Etablering, innbo og utstyr Inngår i livsoppholdsbegrepet Individuell vurdering utfra personlige forhold NAV, Side 43

44 Tjenestemottakers utgifter forts. Helse Noen helseutgifter som ikke dekkes av folketrygdloven inngår i livsoppholdet Egenandeler opp til frikortet Legemidler foreskrevet på hvit resept Ikke-reseptbelagte legemidler til et alminnelig og nøkternt forbruk Syns- og hørselshjelpemidler etter en nøktern standard Tannbehandling Nødvendig konserverende eller kurativ tannbehandling som ikke dekkes av andre ordninger inngår i livsoppholdet Høytider og merkedager Utgifter til spesielle begivenheter og høytider kan inngå i livsoppholdet etter en konkret vurdering Ta særlig hensyn til barn og unge NAV, Side 44

45 Tjenestemottakers utgifter forts. Barnepass Dekning av utgifter til barnepass ligger normalt utenfor livsoppholdet Kan tas hensyn til utgiftene hvis de ikke dekkes av andre ordninger Gjeld Dekning av gjeld ligger normalt utenfor livsoppholdet Kan dekke gjeld som skyldes innkjøp av gjenstander som inngår i livsoppholdet Kan dekke misligholdt lån eller ubetalt husleie hvis bruker står i fare for å miste bolig Brukeren bør tilbys økonomisk rådgivning NAV, Side 45

46 19. Stønad i særlige tilfeller Kommunen kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 18 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. NAV, Side 46

47 19. Stønad i særlige tilfeller Stønad i særlige tilfeller skal vurderes hvis stønad til livsopphold avslås Stønad kan ytes i to tilfeller: Utgiften er i det konkrete tilfellet ikke nødvendig for tjenestemottakers livsopphold Utgiften dekker formål som ligger utenfor livsoppholdet Utgiften dekker formål innenfor livsoppholdet, men ligger utenfor rammen av forsvarlig livsopphold Alle andre muligheter til selvforsørgelse er ikke forsøkt Situasjonen og hjelpebehovet tilsier at utnyttelse av alle muligheter vil utgjøre en stor belastning NAV, Side 47

48 Vilkår 20

49 Dette skal vi snakke om Hvorfor kan det settes vilkår? Når kan det settes vilkår? Vilkårssetting er myndighetsutøvelse Hvordan skal det settes vilkår? Arbeidsoppgaver i kommunen Vedtak og klage Konsekvensen av at vilkår brytes: hvordan følge opp? Tenker kommunene på det? NAV, Side 49

50 20. Bruk av vilkår Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover. NAV, Side 50

51 Hvorfor kan det settes vilkår? Økonomisk stønad er en rettighet som i utgangspunktet skal tildeles uten vilkår Bidra til å gjøre bruker i stand til å sørge for sitt livsopphold på annen måte enn ved økonomisk stønad Nær sammenheng med formålsbestemmelsen Styrke muligheten til å bli selvforsørget gjennom arbeid Virkemiddel for å motivere og påvirke Vilkårssetting må ikke forveksles med vurderingen av om det foreligger rett til stønad Vilkår er ikke det samme som dokumentasjonskrav NAV, Side 51

52 Når kan det settes vilkår? Bidra til selvforsørgelse Aktivitetskrav knyttet til arbeid Redusere utgifter Øke inntekter Vilkåret må være hensiktsmessig Konkret individuell vurdering Kartlegging av brukers helhetlige situasjon Hva har bruker allerede gjort? Det skal ikke settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad i en nødssituasjon NAV, Side 52

53 Vilkårssetting er myndighetsutøvelse Vilkår innebærer en plikt, et pålegg eller en begrensing NAV-kontoret må følge opp vilkår som settes Vilkår bør helst settes i samarbeid med bruker Brukermedvirkning: Motiverende og hensiktsmessig Ikke avtale mellom likeverdige parter Hvis samarbeid er vanskelig, kan NAV-kontoret ensidig sette vilkår Skjerper kravene til individuell vurdering Aktiviteter, som arbeidsevnevurdering og KVP, egner seg ikke for tvang NAV, Side 53

54 Oppgåve fakta Ektepar utan barn, der mannen søker om økonomisk stønad til dekking av medisinutgifter og supplerande stønad til livsopphald. Han har store helseplager/mykje smerter. Han er under utgreiing i helsevesenet. Helseplagene medfører faste utgifter til medisinar på 3.000,-/mnd. Medisinane er ikkje på blå resept. Nettoinntekter: han ,- arbeidsavklaringspengar, ho ,- arbeidsinntekt. Terminbeløp felles bustadlån: ,-. Ho eig huset aleine, men begge er låntakarar/ansvarlege for lånet. Løpande livsopphald: ,-. (Statleg rettleiiande sats) Alle faste utgifter blir delt 50/50 mellom ektefellene. NAV, Side 54

55 Oppgåve fakta II NAV har i ein periode ytt stønad til dekking av medisinutgifter og supplerande stønad til livsopphald til han. Det har samtidig vore gitt rettleiing om at ekteparet må kontakte banken for å få endra vilkåra på bustadlånet/redusere bu-utgiftene. Ekteparet har ikkje gjort dette. Det er no kome inn ny søknad om dekking av medisinutgifter. Korleis vil du handsame søknaden? Kan det gis avslag og kva kan avslaget bygge på? Kan det stillast vilkår, kva vilkår er aktuelle å stille og kvifor? NAV, Side 55

56 Behandlinga i kommunen I vedtak av , der det blei gitt stønad til medisinutgifter og delvis dekking av husleige, stilte Nav vilkår: «NAV treng fullmakt til å samarbeide med banken slik at ein kan få innsyn i kva slags økonomiske tilhøve som låg til grunn då lånet vart innvilga. Fullmakta må kome frå den som står som huseigar. NAV set opp budsjett for å gå gjennom dette med banken, for å sjå om banken kan kome med framlegg til endring, eller om saka bør takast opp for bankklagenemnda.» NAV, Side 56

57 Behandlinga i kommunen II Nav gir i vedtaket av avslag på søknaden med slik grunngjeving: «Søkjar er skriftleg i vedtak informert om at NAV ikkje kan halde fram med å supplera deira økonomi, utan at ein får prøve å gjere endringar som gjer paret sjølvhjelpne. Vilkåret som vart sett var knytt direkte opp mot søkjar sin økonomiske situasjon, der Nav ynskte fullmakt til å samarbeide med banken ang. huslånet. Søkjar har over tid hatt store medisinutgifter knytt til sin sjukdom, NAV har dekka desse, men har i denne prosessen heile tida prøvd å få til eit samarbeid med søkjar, søkjar sin [ektefelle] og banken, kring paret sine høge buutgifter. NAV, Side 57

58 Behandlinga i kommunen III NAV har ikkje lukkast med dette, og det vart i sist vedtak sett som vilkår at eit slikt samarbeid måtte kome i orden før ein ev. seinare søknad. Søkjar har ikkje oppretta denne kontakten, og vilkåret er ikkje følt opp. Avslaget vert gitt ut frå dette. NAV vil kunne sjå på søknaden på nytt om søkjar er villig til å sjå på alternative løysingar på sine høge bu-utgifter.» NAV, Side 58

59 Fylkesmannens vurdering stikkord Samarbeid er prøvd først søkar er ikkje interessert i det Søknad kan ikkje avvisast som følgje av brot på vilkår, men det kan gis avslag ev reduksjon av stønad Økonomisk stønad til «den som ikke kan sørge for sitt livsopphold» - prøve reelle muligheiter til å redusera utgiftene - i første omgang å be om å få endra lånevilkåra Nav kan ikkje stille krav om å få delta på møte med banken, men kan krevje dokumentasjon på at søkar har vore i kontakt med banken og resultatet av kontakten Om ein må rekne med at søkar over noko tid ikkje vil vera i stand til å betene utgifter til bustad, utan bistand til dekking av andre livsopphaldsutgifter, kan Nav stille vilkår om reduksjon av bu-utgifter også byte eller sal av bustad NAV, Side 59

60 Hvordan skal det settes vilkår? Vilkåret må oppfylle tre sidestilte krav: Ha nær sammenheng med vedtaket Ikke settes som straff Individuell vurdering Ulike vilkår kan kombineres Ikke være uforholdsmessig byrdefullt eller urimelig begrense tjenestemottakers handle- eller valgfrihet Individuell vurdering objektiv grense Ikke være rettsstridig Ulovlig, kan ikke bygge på avtale NAV, Side 60

61 Døme frå kommunane Du må registrere deg som arbeidssøkar Du må delta i arbeidspraksis i heimkommunen Du pliktar å ta i mot arbeid/kurs/anna aktivitet Du må kontakte banken/kreditorane for å inngå avtale om faste trekk Du må redusere bu-utgifter eller terminbeløp/avdrag på lånet Du må la Nav-kontoret kontakte banken/nav-kontoret delta på møte med banken Du må opprette reknings/budsjettkonto NAV, Side 61

62 Døme frå kommunane II Husleiga må vera betalt, før det blir gitt stønad til kjøp av nytt kjøleskap Du må møte til samtale med sakshandsamar før utbetaling av stønad Du må møte til samtale med gjeldsrådgjevar Du må møte til samtale med ruskonsulent Du må ta i mot behandling for rusavhengigheit Du må kontakte fastlege og få henvisning til utgreiing for AD/HD/anna sjukdom Du må legge fram dokumentasjon på utgifter/vise kvittering NAV, Side 62

63 Døme frå kommunane III Du må gje beskjed dersom situasjonen din endrar seg i løpet av vedtaksperioden, t.d. fordi du får eigne midlar gjennom lønn, arv, gevinstar eller liknande Realisasjon av formuesgoder selge båten, bilen, hytta osb. Redusere utgifter kvitte deg med husdyr Flytte til rimelegare husvære Bruke stønaden på ein bestemt måte brukar med disponeringsvanskar NAV, Side 63

64 Arbeidsoppgaver i bostedskommunen Arbeidsoppgaver i kommunen kan være nyttig arbeidserfaring Kommunen har ikke plikt til å ha slikt arbeid Må være organisert hvis de har det Ikke fortrenge annet arbeid Bostedskommune Ikke aktuelt ved kortvarig opphold i annen kommune Særlig aktuelt for ungdom NAV, Side 64

65 Vedtak og klage Enkeltvedtak: Sette vilkår Begrunnelse Hva vilkåret går ut på Konsekvensen hvis vilkåret brytes Reduksjon eller stans av stønad som følge av at vilkår brytes Endring av vilkår Kan påklages til fylkesmannen NAV, Side 65

66 Oppgåve Korleis held kommunen oversikt over vilkår? Korleis følgjer kommunen opp brot på vilkår? Kva er konsekvensen av brot på vilkår? NAV, Side 66

67 Konsekvensen av at vilkår brytes Ved fastsettelse av vilkår: Fremgå av vedtak Konkret vurdering Forholdsmessighet mellom brudd og konsekvens Omfang og tidsperspektiv Ved brudd på vilkår: Individuell vurdering av om konsekvensen skal iverksettes Fatte vedtak om stans eller reduksjon av stønad Ta hensyn til familie særlig barn NAV, Side 67

68 Øvrige bestemmelser knyttet til økonomisk stønad 21-26

69 Dette skal vi snakke om Stønadsformer Bidrag Lån, garanti for lån og depositum eller garanti ved leie av bolig Varer og tjenester Vedtak og klage Utbetaling av stønad Adgangen til å kreve tilbake urettmessig utbetalt stønad Vedtak, klage og tilbakebetaling Adgang til særskilt tvangsinndrivelse Adgang til refusjon Samme tidsrom og formål Vedtak, klage og saksbehandling NAV, Side 69

70 21. Stønadsformer Økonomisk stønad gis som bidrag, lån, garanti for lån, eller varer og tjenester. Økonomisk stønad i form av lån bør vurderes i forhold til om stønadsmottakeren vil bli i stand til å tilbakebetale lånet. Er stønaden gitt som lån eller garanti for lån, skal vedtaket inneholde bestemmelser om lånevilkårene. Hvis det på grunn av særlige forhold må antas at stønadsmottakeren ikke vil bruke stønaden i samsvar med vilkår som er fastsatt etter 20, kan det vedtas at stønaden helt eller delvis skal gis i form av varer og tjenester. NAV, Side 70

71 Bidrag Hovedregelen er at økonomisk stønad gis som bidrag - pengeytelse «Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen» Økonomisk stønad i form av bidrag gjør at bruker selv kan styre og disponere over egen økonomi Stønaden skal i utgangspunktet utbetales til bruker Samtykke hvis utbetaling til andre NAV, Side 71

72 Lån Skal bare gis hvis bruker på søknadstidspunktet har midler, eller en rett til midler, som faktisk ikke er tilgjengelige Eksempel på slik situasjon: I ferd med å selge bil, bolig eller andre formuesgjenstander, realisere formuesgoder motta arv eller gave Venter på lønn eller dagpenger for den samme perioden som den økonomiske stønaden er innvilget for Krav til hva som skal stå i vedtaket Hvis lånet er til flere, må begge/alle undertegne søknaden Vurdere å endre til bidrag på tilbakebetalingstidspunktet brukers økonomiske situasjon NAV, Side 72

73 Garanti for lån Kan være aktuelt hvis bruker har behov for et større beløp Skal vurdere om det foreligger tilstrekkelige holdepunkter for at bruker faktisk kan tilbakebetale lånet Garanti røper et klientforhold Krav til hva som skal stå i vedtaket Vurdere å endre til bidrag før garanti innfris brukers økonomiske situasjon NAV, Side 73

74 Depositum eller garanti ved leie av bolig Må vurdere lån til depositum eller garanti for depositum hvis bruker ikke har egne midler til dette «bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig» Garanti røper et klientforhold vurdere lån Krav til hva som skal stå i vedtaket Garanti bør utformes slik at den ivaretar både bruker og utleier Bør søke å sikre enighet før depositumsgaranti innfris NAV, Side 74

75 Varer og tjenester Unntaksvis kan økonomisk stønad gis i form av varer og tjenester Rekvisisjon på varer og tjenester Konkret vurdering av om betingelsene er oppfylt bruker ikke stønaden i henhold til forutsetningene bruker ikke stønaden i samsvar med vilkår satt etter 20 Må ha konkrete holdepunkter Røper et klientforhold Kan være byrdefullt og stigmatiserende NAV, Side 75

76 Vedtak og klage Avgjørelse om stønadsform, og eventuell endring av stønadsform, fattes og begrunnes i vedtak Hvilke opplysninger som må fremgå av vedtaket og saksbehandling ved endring avhenger av stønadsform Må følge de krav til saksbehandling som følger av denne loven, forvaltningsloven og uskrevne normer for god forvaltningsskikk Kan påklages til fylkesmannen NAV, Side 76

77 22. Utbetaling av stønad Når det ikke er truffet vedtak som nevnt i 21 fjerde ledd, skal stønaden utbetales til den som har søkt om stønad. Dersom stønaden skal komme flere til gode, kan det bestemmes at den skal deles mellom dem. NAV, Side 77

78 Utbetaling av stønad Økonomisk stønad som utbetales til den som har søkt Hvis den økonomiske stønaden skal dekke livsoppholdet til flere personer, kan den deles mellom dem Samtykke hvis utbetaling til andre Selve utbetalingsmåten er ikke regulert Avgjørelse om utbetalingsmåte og om stønaden skal utbetales til andre skal fremgå av vedtaket om økonomisk stønad, men er i seg selv ikke et enkeltvedtak NAV, Side 78

79 23. Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger Har noen fått utbetalt stønad fordi vedkommende, eller noen som har handlet på vedkommendes vegne, forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt uriktige opplysninger eller har fortiet opplysninger, kan det vedtas at bidraget skal betales tilbake, eller at en avtale om lån eller garanti for lån skal falle bort. NAV, Side 79

80 Adgangen til å kreve tilbake urettmessig utbetalt stønad Strenge krav, og det skal mye til før bestemmelsen kommer til anvendelse Krav til ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng Skal vurdere selv om betingelsene er oppfylt Hvis bruker, eller den som handler på vegne av vedkommende, forsettlig eller grovt uaktsomt ha gitt uriktige, eller fortiet, opplysninger av betydning for saken Bevisst har valgt å gjøre selv om måtte forstå at det kunne føre til en uriktig utbetaling Burde forstått er ikke tilstrekkelig NAV, Side 80

81 Adgangen til å kreve tilbake urettmessig utbetalt stønad forts. Direkte årsakssammenheng mellom de uriktige eller fortiede opplysningene og tildelingen av stønaden Hvis vedtaket ikke bygger på de uriktige opplysningene, eller dersom de utelatte opplysningene ikke har hatt betydning for utfallet av saken, er det ikke kravene til årsakssammenheng oppfylt NAV-kontoret har rett, men ikke plikt til å kreve tilbakebetaling Skal vurdere selv om betingelsene er oppfylt Se på brukers økonomiske og sosiale forhold NAV, Side 81

82 Vedtak, klage og tilbakebetaling Avgjørelse om å kreve tilbakebetaling er et enkeltvedtak Må følge de krav til saksbehandling som følger av denne loven, forvaltningsloven og uskrevne normer for god forvaltningsskikk Særlig utredning, varsel, begrunnelse og informasjon om klageadgang Vedtaket kan påklages til fylkesmannen Vedtak om tilbakebetaling er tvangsgrunnlag for utlegg etter 24, og inndrives etter denne bestemmelsen NAV, Side 82

83 24. Inndrivelse av lån og andre former for dekning Krav på tilbakebetaling av lån er tvangsgrunnlag for utlegg. Det samme er krav som er oppstått fordi kommunen har innfridd et garantiansvar og tilbakebetalingskrav som bygger på 23. NAV, Side 83

84 Adgang til særskilt tvangsinndrivelse Kravene som er uttrykkelig nevnt i bestemmelsen er tvangsgrunnlag for utlegg Krav på tilbakebetaling av lån Krav som er oppstått ved innfrielse av et garantiansvar Krav på tilbakebetaling som følge av at det er gitt uriktige opplysninger Innebærer at NAV-kontoret kan gå direkte til namsmyndighetene for å få misligholdte krav tvangsinndrevet Trenger ikke alminnelig tvangsgrunnlag Formålet er å sikre effektiv inndrivelse NAV, Side 84

85 Adgang til særskilt tvangsinndrivelse forts. Selve tvangsinndrivelsen er regulert i dekningsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og foreldelsesloven Utlegg innebærer at det tas pant i eiendeler med mulighet for senere tvangssalg eller at det etableres tvangstrekk i lønn, offentlige ytelser eller lignende NAV-kontoret har rett, men ikke plikt til å kreve tilbakebetaling Skal vurdere selv om betingelsene er oppfylt Se på brukers økonomiske og sosiale forhold Vedtak om tvangsinndrivelse er ikke enkeltvedtak NAV, Side 85

86 25. Refusjon i underholdsbidrag Stønad som blir gitt i påvente av at søkeren får avgjort krav om underholdsbidrag, kan gis på vilkår av at retten til underholdsbidrag skal overtas av kommunen. Kommunen kan la kravet om underholdsbidrag inndrive etter de reglene som ellers gjelder for slike krav. Det samme gjelder stønad som blir gitt fordi underholdsbidraget ikke betales. Folketrygdens refusjonsrett etter lov av 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott 10 og etter folketrygdloven har fortrinnsrett overfor kommunens refusjonsrett etter første ledd. NAV, Side 86

87 Adgang til refusjon i underholdsbidrag Underholdsbidrag er bidrag til barn eller ektefelle som er pålagt i dom, forvaltningsvedtak, eller som er fastsatt i skriftlig avtale Regulert i henholdsvis barneloven og ekteskapsloven Subsidiær ytelse skal utnytte alle andre muligheter til å forsørge seg selv Hvis økonomisk stønad er innvilget i påvente av krav om bidrag blir avgjort eller hvis stønad blir innvilget fordi bidragspliktige unnlater å betale NAV, Side 87

88 Adgang til refusjon forts. Refusjonsadgangen er begrenset til økonomisk stønad: - gitt i samme tidsrom som det blir etterbetalt bidrag og - som er ment å dekke samme formål som bidraget Avgjørelse om refusjon må klart fremkomme av vedtak om økonomisk stønad NAV-kontoret kan begjære kravet inndrevet etter reglene i bidragsinnkrevingsloven NAV-kontoret har rett, men ikke plikt til å kreve refusjon Vurdere brukers økonomisk situasjon før kravet inndrives NAV, Side 88

89 26. Refusjon i ytelser fra folketrygden mm Dersom en mottaker av økonomisk stønad med tilbakevirkning får innvilget ytelser etter lov om folketrygd eller lovene om krigspensjonering 13. desember 1946 nr. 21 og 22, kan kommunen kreve hel eller delvis refusjon i det beløpet som skal etterbetales, til dekning av sine utlegg til samme formål og for samme tidsrom. Er stønadsmottakeren gift, kan det kreves refusjon etter regelen i første punktum også hos ektefellen så fremt stønaden er kommet ektefellen til gode. NAV, Side 89

90 Adgang til refusjon i ytelser fra folketrygden mm Kan kreve refusjon i ytelser etter folketrygdloven eller krigspensjoneringsloven Subsidiær ytelse, og skal utnytte andre muligheter - kan ha behov for økonomisk stønad inntil søknad om andre ytelser er avgjort og klar til utbetaling Refusjon hvis ytelsen er innvilget også for perioder forut for vedtaksdato og ev. utbetalingstidspunkt etterbetaling Anses ikke som rimelig at en bruker får dobbel offentlig ytelse NAV, Side 90

91 Adgang til refusjon forts. Refusjon hvis ytelsen ikke allerede er utbetalt til bruker Kun refusjon ovenfor Arbeids- og velferdsetaten Refusjon i ektefelles etterbetaling NAV-kontoret har rett, men ikke plikt til å kreve refusjon Konkret vurdering av brukers økonomisk situasjon Refusjon hvis den økonomiske stønaden er i gitt i samme tidsrom og til samme formål som etterbetalingen av ytelsen NAV, Side 91

92 Samme tidsrom og formål Samme tidsrom Må avklare hvilket tidsrom etterbetalingen gjelder, og om bruker har mottatt økonomisk stønad i denne perioden Ikke uten videre kreve refusjon for den totale stønaden Kan ikke motregne perioder Samme formål Må avklare om formålet er sammenfallende Generelle utgifter til livsopphold Særlige utgifter Hjelp gitt i nødssituasjon NAV, Side 92

93 Vedtak, klage og saksbehandling Avgjørelse om å kreve refusjon er et enkeltvedtak Vedtaket kan påklages til fylkesmannen Må følge krav til saksbehandling - bør samarbeide og ha rutiner Informasjon og forhåndsvarsel Vedtakets innhold Krav om refusjon Forholdet til folketrygdloven 22-7 NAV, Side 93

94 Før vi går: Har du nådd våre mål for opplæringen? Vet du når stønad til livsopphold er en rettighet? hva som ligger i begrepet «forsvarlig livsopphold»? hva som skal ligge til grunn for vurderingen av hjelpebehov? når og hvordan det kan settes vilkår til økonomisk stønad? Og kjenner du til de ulike stønadsformene? følgene av at det er gitt uriktige opplysninger? reglene for refusjon? NAV, Side 94

95 TAKK FOR NO NAV, Side 95

Økonomisk stønad. 18 og 19

Økonomisk stønad. 18 og 19 Økonomisk stønad 18 og 19 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt eget livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden

Detaljer

Status klagesaker hittil i 2016:

Status klagesaker hittil i 2016: Status klagesaker hittil i 2016: Behandlet 70 rettighetsklager 86 % er stadfestet 7 % endret helt eller delvis 7 % opphevet Alle sakene har blitt behandlet innen fristen på tre måneder I 2015 behandlet

Detaljer

Fordypning i lov om sosiale tjenester i NAV (STL) v/ Marianne Pleym Arctander

Fordypning i lov om sosiale tjenester i NAV (STL) v/ Marianne Pleym Arctander Fordypning i lov om sosiale tjenester i NAV (STL) v/ Marianne Pleym Arctander Saksbehandlingen Hvilke regler gjelder for saksbehandlingen kap. 5 STL 41 «Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Dette skal vi snakke om

Dette skal vi snakke om 20. Bruk av vilkår Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25.

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013 Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til livsopphold, 18 Stønad i særlige

Detaljer

Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven. Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud

Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven. Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud 1 Paragraf 2 Lovens virkeområde Dette skal vi snakke om: Lovens virkeområdet

Detaljer

Opplæring i lov om sosiale tjenester

Opplæring i lov om sosiale tjenester Opplæring i lov om sosiale tjenester Bø, 12.11.2015 Rådgiver Merethe Bonsaksen Seniorrådgiver Inger Tveit Espeland 1 Disposisjon Lovens formål Barneperspektivet i NAV Utlendinger rett til sosiale tjenester

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Dette skal vi snakke om Kort repetisjon av lovgrunnlag - og litt om opplæringa Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring lov og rundskriv Trinn 1 Innføring, ansvar og generelle oppgaver (gjennomført

Detaljer

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Fagsamling barneperspektivet i NAV Førde // 12.12.17 // Stine Glosli, Arbeids- og velferdsdirektoratet Barnekonvensjonen Gjelder som norsk lov Barnets

Detaljer

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Velkomen til fagdag om sosialtenestelova 20 a

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Velkomen til fagdag om sosialtenestelova 20 a Velkomen til fagdag 21.06.2017 om sosialtenestelova 20 a Program Kl. 10.00 Velkomen v/ Hanne Kl. 10.15 Gjennomgang av rundskrivet om aktivitetskravet m/ summeoppgåver v/ Turid og Siren Kl. 12. 00 Lunsj

Detaljer

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år Livsoppholdssatser som brukes av Innkrevingssentralen Satser Livsoppholdssatser som brukes av NAV Innkreving Livsoppholdssatsene som blir brukt av NAV Innkreving, inkluderer mat, klær, helse, media og

Detaljer

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver Nødhjelp v/marianne Hovde, seniorrådgiver NØDHJELP Rett til midlertidig botilbud Rett til økonomisk stønad hjelp i en nødssituasjon «Nød» og nødhjelp 1. RETT TIL MIDLERTIDIG BOTILBUD 1. STL 27 27. Midlertidig

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING!

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV) trådte i kraft 1.1.2010. Loven er utarbeidet av Arbeidsdepartementet

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom SAKSBEHANDLING Lov om sosiale tjenester i NAV Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom Helhetlig opplæring 2012-13 Trinn 1 høsten 2012 Generell innføring i lov, forskrift

Detaljer

Fylkesmanneni Osloog Akershus. Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV

Fylkesmanneni Osloog Akershus. Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV Fylkesmanneni Osloog Akershus Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV Velkommen Lov om sosiale tjenester i NAV sikkerhetsnett Internasjonale forpliktelser Rettsikkerhetsgarantier

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2012 Hvor står reglene Reglene om økonomisk sosialhjelp ble fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Oversikt Reglene er fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. i arbeidsog LOV-2009-12-18-131 - 16) -49)

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. i arbeidsog LOV-2009-12-18-131 - 16) -49) Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen -Lo... Side 1 av 10 (sosialtjenesteloven) E E Dokid: 16002665 (16/68-17). LOV 1'2 E LOV DATA OM ARBEIDS- SOSIALE TJENESTER I OG. VELFERDSFORVALTNINGEN

Detaljer

Aktivitetsplikt for hvem?

Aktivitetsplikt for hvem? Foto: Grethe Lindseth Aktivitetsplikt for hvem? Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 04.04.2017 Kort historikk 05.06.2014 05.12.2014 01.07.2015 04.11.2016 12.12.2016 01.01.2017

Detaljer

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Fagdag Stavanger 1. september Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Arbeids- og velferdsdirektoratet v/stine Glosli Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov 2009-12-18

Detaljer

Vilkår om aktivitet. Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven

Vilkår om aktivitet. Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven Vilkår om aktivitet Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven 20 a. Bruk av vilkår for personer under 30 år Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år med mindre

Detaljer

SOSIALE TJENESTER I NAV INTRODUKSJONSKURS mars

SOSIALE TJENESTER I NAV INTRODUKSJONSKURS mars SOSIALE TJENESTER I NAV INTRODUKSJONSKURS 28-29. mars 1 Plan for dagene 28.03.17 09.00 09.30: Kaffe og frukt 09.30 12.00:Kort om Fylkesmannen og styringssystemer Lov forskrift rundskriv 1 Formålsparagrafen

Detaljer

Fordypning Lov om sosiale tjenester i NAV 18-26

Fordypning Lov om sosiale tjenester i NAV 18-26 Fordypning Lov om sosiale tjenester i NAV 18-26 June B. Iversen Grethe Lindseth Med god hjelp fra Marianne Carlsen og Trine Thorvik Lien Program for dagen 0930 1130: Gruppearbeid 18-22 1130 1230: Lunsj

Detaljer

Lovvedtak 26. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 87 L ( ), jf. Prop. 13 L ( ) og Ot.prp. nr.

Lovvedtak 26. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 87 L ( ), jf. Prop. 13 L ( ) og Ot.prp. nr. Lovvedtak 26 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 87 L (2009 2010), jf. Prop. 13 L (2009 2010) og Ot.prp. nr. 103 (2008 2009) I Stortingets møte 8. desember 2009 ble det gjort slikt

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen DATO: LOV-2009-12-18-131 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 13 s 1978 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: 27.8.2014 Saksbeh: Beate Fisknes Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved

Detaljer

Velkommen til første dag!

Velkommen til første dag! Velkommen til første dag! Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013 Hvor står reglene Reglene om økonomisk sosialhjelp ble fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2009 om

Detaljer

tjenesten opplysning, råd og veiledning?

tjenesten opplysning, råd og veiledning? Nettverkssamling økonomisk rådgivning 28. oktober 2014 Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? v/ Beate Fisknes i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2015

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2015 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2015 Plassering av økonomisk sosialhjelp i stønadssystemet Nederste sikkerhetsnett De som ikke klarer å

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår»

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» I INNLEDNING 48. Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel

Detaljer

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Seniorrådgiver Grethe Lindseth Juridisk rådgiver Daniel Bergamelli Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Erfaringer

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Velferdslovgivningen Helse - Sosial - Trygd Helse - Sosial - Trygd Skjønnsbaserte? Lovbaserte avgjørelser avgjørelser Profesjons-?

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2016

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2016 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2016 Oversikt Innledning med plassering, bakgrunn, noe om Grl og MR, ansvarlige myndigheter Rett til stønad

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 2. september Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet 2. september Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet 2. september 2014 Høringsnotat Forslag om å regulere at barns inntekt skal holdes utenfor ved vurdering av søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i

Detaljer

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold 30. Kvalifiseringsprogrammets innhold Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid.

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2016

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2016 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2016 Oversikt Innledning med plassering, bakgrunn, noe om Grl og MR, ansvarlige myndigheter Rett til stønad

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/8674-2 Dato: 24.10.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM SOSIALE TJENESTER, 18, STØNAD TIL LIVSOPPHOLD INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2014

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2014 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2014 Hvor står reglene Reglene om økonomisk sosialhjelp står i lov nr. 131/2009 om sosiale tjenester i arbeidsog

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2014

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2014 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2014 Plassering av økonomisk sosialhjelp i stønadssystemet Nederste sikkerhetsnett De som ikke klarer å

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen 28.02.13 INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Sosialtjenesteloven 20. Vilkår Fylkesmannen hadde opplæring for NAV-ansatte i Lov om sosiale tjenester

Detaljer

NAV Rana. Oppsummering fra landsomfattende tilsyn med utgangspunkt i barns livssituasjon. Helse og omsorgsutvalget mai 2013

NAV Rana. Oppsummering fra landsomfattende tilsyn med utgangspunkt i barns livssituasjon. Helse og omsorgsutvalget mai 2013 NAV Rana Oppsummering fra landsomfattende tilsyn med utgangspunkt i barns livssituasjon Helse og omsorgsutvalget mai 2013 Tilsyn i NAV kontorene Tilsyn med sosiale tjenester i NAV og kommunens behandling

Detaljer

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Opplysning, råd og veiledning Lov om sosiale tjenester i NAV 17 17. Opplysning, råd og veiledning «Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2017

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2017 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2017 Læringskrav god forståelse av følgende tjenester og stønadsordninger Reglene om rett til helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

Fordypning i temaene:

Fordypning i temaene: Lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning i temaene: Opplysning, råd og veiledning Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Utlendingers rett Helhetlig opplæring delt i to trinn 1)

Detaljer

Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven

Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven Fra Foreningen Fattignorge, Juss-Buss og Fagforbundet 9. mai 2007

Detaljer

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Beate Fisknes, Statens helsetilsyn Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Klage- og tilsynserfaringer Klager på sosiale tjenester gjelder i hovedsak 18. Få

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår»

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» I INNLEDNING 48. Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram 29 Kvalifiseringsprogram 1 Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven

Detaljer

VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012

VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012 VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012 Dagen i dag Har du gjort deg noen tanker om opplæringsdagen? NAV, 12.08.2013 Side 2 Dagen i dag våre mål for dagen Når du går hjem i dag, skal du kjenne til hva

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Stemplet av NAV NAV Ullensaker Hva søkes det om? SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP NB! ALLE FELTER I SØKNADEN SKAL VÆRE UTFYLT. Begrunnelse for søknaden Søkers personalia Etternavn, fornavn Fødselsnummer

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014 RISØR KOMMUNE NAV Arkivsak: 2013/1867-2 Arkiv: F01 Saksbeh: Hege Kristin Kirkhusmo Dato: 05.11.2014 Økonomisk sosialhjelp Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift,

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift, Saksframlegg ØKONOMISK SOSIALHJELP - SATSER FOR 2008 Arkivsaksnr.: 08/6127 Forslag til innstilling: 1. Satser for økonomisk sosialhjelp per 1 april 2008. Sats per 01.04. 2008 Enslige kr 4 720 Ektepar /

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Årsmelding NAV Gildeskål kommune

Årsmelding NAV Gildeskål kommune Årsmelding NAV Gildeskål kommune 2016 Årsmelding for NAV (kommunal del) 2016 Hovedmål NAV s hovedmål er å gjøre veien inn i arbeidslivet bredest mulig, og veien ut trangest mulig. NAV skal hjelpe folk

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din.

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din. CASE 1a Kåre er 55 år. Han er skilt, og har to voksne barn. Han har tidligere vært selvstendig næringsdrivende. Da kona gikk fra ham, fikk han store psykiske problemer, klarte ikke å gå på jobb, og måtte

Detaljer

Innføring i lov om sosiale tjenester i NAV

Innføring i lov om sosiale tjenester i NAV Innføring i lov om sosiale tjenester i NAV Læringsmål disse dagene Økt kunnskap om sosialtjenesteloven med forskrifter og rundskriv, slik at brukernes behov for tjenester blir avdekt og gitt i samsvar

Detaljer

Lovens virkeområde Utlendingers rett

Lovens virkeområde Utlendingers rett Lovens virkeområde Utlendingers rett Dette skal vi snakke Lovens virkeområdet Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene NAV, 15.05.2013 Side 2 Lovens virkeområde Lovens bestemmelser

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.11.2012 Møtested:

Detaljer

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Returner skjemaet til: Statens innkrevjingssentral Postboks 455 8601 Mo i Rana SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Bruk skjemaet til opplysningar om: inntektene dine utgiftene dine eventuell formue som

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV Kan fylles ut i samarbeid med sosialtjenesten. Ufullstendig søknad kan medføre forlenget saksbehandlingstid. Fødselsnummer: Etternavn, for- og mellomnavn

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning?

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Bolig? Økonomi! Barn! Hvor? Hvem? Helse! 1 Innholdsfortegnelse Innledning Del 1 Om tjenesten, kommunens

Detaljer

INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER

INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER En brosjyre utarbeidet av Jusshjelpa i Nord-Norge Ved Stian Mæland Revidert av Aasta Pettersen Samkjørt med Fangehåndboka til Juss-Buss (2012) 1 INNLEDNING Formålet med denne

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Aktivitetsplikt. Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016

Aktivitetsplikt. Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Aktivitetsplikt Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Nåværende 20 i sosialtjenesteloven: Bruk av vilkår «Det kan settes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Konferanse om kvalifiseringsprogram. 21. og 22. november 2017

Konferanse om kvalifiseringsprogram. 21. og 22. november 2017 Konferanse om kvalifiseringsprogram 21. og 22. november 2017 Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker Assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen Stab Kommunikasjon Kommunikasjonssjef Kristine Østvold Plan, reindrift

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Komite Helse og Omsorg Verran Helsetun, møterom: Sliperiet I tillegg til sakene vil det bli Drøfting

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) PostnrSted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Utskriftsdato: 20.12.2017 07:23:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2011 Nummer: FOR-2011-12-16-1349 Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet Dokumenttype:

Detaljer

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 Fagsamling STL, Laholmen, 20.6.2017 Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 ved Anne Eilen Temte Rådgiver Fylkesmannen i Østfold Refleksjonsspørsmål Hva gjør jeg i tilsvarende

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer