Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement"

Transkript

1 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd /15 Komite for helse og sosial /147 Bystyret Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement 1. Sammendrag Delegasjonsreglementet for sosialtjenesten fremlegges til politisk behandling. Tjenesten blir en del av NAV Bodø fra Gjeldende reglement er til dels ikke dekkende for tjenestens behov for myndighetsutøvelse sett i relasjon til rasjonell drift av tjenesten. Det foreslås derfor å endre delegasjonsreglementet. Saken skal ikke ha økonomiske konsekvenser idet saksbehandling og vurderinger knyttet til den enkelte sak ikke skal endres. 2. Saksopplysninger 2.1 Lov om sosiale tjenester (LOST) 1-1. Lovens formål: a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer. b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og maningsfylt tilværelse i fellesskap med andre Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen Stønad i særlige tilfeller. Sosialtjenesten kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 5-1 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. 2.2 Delegasjonsreglement Bodø kommunes delegasjonsreglement er oppdatert 26.august 1998 etter behandling i bystyret K- sak 81/97, K-sak 135/97, K-sak 2/98 og F-sak 91/98. Sosialtjenestens gjeldende delegasjonsreglement ble vedtatt i bystyret den (PS 04/96). 2.3 FORSLAG TIL NYTT DELEGASJONSREGLEMENT Delegasjon til sosialleder Sosialtjenesten blir en del av NAV Bodø med virkning fra Virksomheten vil fra samme dato ledes av NAV-leder.

2 Sosialleders delegasjon oppheves med virkning fra Delegasjon til NAV-leder Nr. Eksisterende praksis - sosialleder Forslag - NAV-leder fra Bidrag til livsopphold; ubegrenset*) Ubegrenset 2 Bidrag til boutgifter; ubegrenset*) Ubegrenset 3 Alle pensjonat; inntil 1 måned Ubegrenset 4 Depositumsgaranti; inntil ,- Ubegrenset 5 Bidrag/lån til restanse husleie/strøm; 3 Ubegrenset måneder/2 terminer 6 Andre bidrag etter 5.1; inntil kr. Utgår; *) ,- pr. år, pr ytelser; inntil ,- pr. år., pr. Ubegrenset 8 Garanti for opphold i Ubegrenset institusjon/hybelhus inntil 3 måneder 9 Omgjøring av lån til bidrag; inntil kr. Omgjøring av lån til bidrag; inntil kr , ,- 10 Slette sosiale lån inntil kr ,- som har oppstått etter innfrielse av garanti for depositum Slette sosiale lån inntil kr ,- som har oppstått etter innfrielse av garanti for depositum 11 Tannbehandling; inntil kr ,- pr. Ubegrenset år, pr 12 **) Kvalifiseringsstønad; inntil 12 måneder Delegasjon til avdelingsleder NAV Nr. Eksisterende praksis - fagkoordinator Forslag avdelingsleder NAV fra Bidrag til livsopphold; ubegrenset*) Bidrag til livsopphold; inntil 12 måneder 2 Bidrag til boutgifter; ubegrenset*) Bidrag til boutgifter; inntil 12 måneder 3 Alle pensjonat; inntil 1 måned Alle pensjonat; inntil 1 måneder 4 Depositumsgaranti; inntil ,- 5 Bidrag/lån til restanse husleie/strøm; 3 måneder/2 terminer 6 Andre bidrag etter 5.1; inntil kr ,- pr. år, pr ytelser; inntil ,- pr. år., pr. 8 Garanti for opphold i institusjon/hybelhus inntil 3 måneder 9 Omgjøring av lån til bidrag; inntil kr ,- 10 Slette sosiale lån inntil kr ,- som har oppstått etter innfrielse av garanti for depositum Depositumsgaranti; inntil ,- (følger godkjent boutgift) Bidrag/lån til restanse husleie/strøm; 6 måneder/3 terminer Utgår; *) 5-2 ytelser; inntil ,- pr. år., pr. Garanti for opphold i institusjon/hybelhus inntil 3 måneder Omgjøring av lån til bidrag; inntil kr ,- Slette sosiale lån inntil kr ,- som har oppstått etter innfrielse av garanti for depositum 11 Tannbehandling; inntil kr ,- Tannbehandling; inntil kr ,- pr år pr

3 pr. år, pr 12 **) Kvalifiseringsstønad; inntil 12 måneder Delegasjon til saksbehandler og veileder Nr. Eksisterende praksis - Forslag - saksbehandler/veileder NAV saksbehandler 1 Bidrag til livsopphold; inntil 6 Bidrag til livsopphold; inntil 3 måneder måneder 2 Bidrag til boutgifter; inntil 6 måneder Bidrag til boutgifter; inntil 3 måneder 3 Alle pensjonat; inntil 1 måned Nei 4 Depositumsgaranti; inntil ,- Depositumsgaranti; inntil ,- (følger godkjent boutgift) 5 Bidrag/lån til restanse husleie/strøm; 1 måned /1 terminer Bidrag/lån til restanse husleie/strøm; 3 måneder/2 terminer 6 Andre bidrag etter 5.1; inntil kr. Utgår; *) ,- pr. år, pr ytelser; inntil 5.000,- pr. år., pr. 5-2 ytelser; inntil ,- pr. år., pr. 8 Tannbehandling; inntil kr ,- pr. år, pr Tannbehandling; inntil kr ,- pr. år, pr 9 **) Kvalifiseringsstønad; inntil 12 måneder Delegasjon til klient- og klagenemnda Eksisterende praksis Ut over delegasjon/beløpsgrenser/klagesaker Forslag til endring Omgjøring av lån til bidrag ; over kr , Klagebehandlingen Klagebehandling i dag Nytt forslag til klagebehandling 1. Klagen drøftes i saksmøte(faglig fora) 1. Klagen drøftes i saksmøte(faglig fora) 2. Klagen drøftes med 2. Klagen drøftes med NAV-leder/avd.leder sosialleder/fagkoordinator 3. Saksfremlegg til klient- og klagenemnd 4. Klagen oversendes Fylkesmannen i 3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse Nordland for endelig avgjørelse 5. Fylkesmannens vedtak i klient- og 4. Fylkesmannens vedtak i NAV s klagenemnd ledergruppe 6. Fylkesmannens vedtak i saksmøte 5. Fylkesmannens vedtak i saksmøte

4 3. Vurderinger Sosialtjenesten har behov for et oppdatert delegasjonsreglement med bakgrunn i at tjenesten fra blir en del av NAV Bodø. 3.1 NAV-etableringen Sosialtjenesten, med unntak av rusenheten, blir en del av NAV Bodø fra Dette medfører at all saksbehandling av søknader om økonomisk stønad (LOST kap. 5) og kvalifiseringsstønad (LOST kap. 5A) fra denne dato foretas av NAV Bodø. Et av hovedmålene med NAV-reformen er å sørge for at ne får en rask og helhetlig avklaring. For å kunne nå dette målet er det helt avgjørende at tjenesten får økt beslutningsmyndighet. 3.2 Klient- og klagenemnd Klient- og klagenemnda avholder i dag faste månedlige møter hvor de fra sosialtjenesten behandler alle klagesaker, prinsipielle saker, samt enkeltsaker som går utover virksomhetens delegasjon Klagesaker Jamfør forvaltningsloven kan alle enkeltvedtak påklages. Klageinstans i forhold til vedtak om sosialhjelp, er Fylkesmannen i Nordland. Behandling i klient- og klagenemnda innebærer lengre saksbehandlingstid enn nødvendig. I mange tilfeller går det over to måneder fra en sak blir påklaget til saken oversendes Fylkesmannen. Dette harmonerer dårlig med intensjonen om en rask og helhetlig avklaring av den enkeltes situasjon. Det faglige skjønnet på grunnlag av lovverket skal ligge til grunn for vurderingene som gjøres i hver enkelt klagesak. Dette vurderes å fullt ut bli ivaretatt av tjenesten. Alle klagesaker som har vært til behandling hos Fylkesmannen, gjennomgås nøye i tjenesten og tas til etterretning. Vedtak i slike saker skaper presedens. Det vises til saksgangen, som foreslått ovenfor, og det vurderes at saksgangen i det nye NAVkontoret vil være tilstrekkelig kvalitetssikret Prinsipielle saker Klient- og klagenemndas hovedfunksjon bør være å gi føringer for spesielle satsningsområder innenfor fagfeltet. Det foreslås at NAV-kontoret v/leder, møter i klient- og klagenemnda en gang pr halvår der prinsipielle saker samt sosiale utfordringer belyses. Utover dette innkaller klient- og klagenemnda NAV-leder etter behov NAV-leder har et selvstendig ansvar for å gjøre klient- og klagenemnda kjent med forhold som det er viktig for klient- og klagenemnden å kjenne til for å kunne løse sine oppgaver Enkeltsaker Tjenesten i dag betydelig med ressurser på å utarbeide saksfremlegg til klient- og klagenemnda. Nemnda har månedlige møter, noe som medfører at det kan gå inntil 2 måneder før det fattes vedtak. De fleste saker, som kommer til behandling i nemnda i dag, omhandler søknad om tannbehandling, husleierestanse og strømrestanse. Dette er ofte saker som krever rask avgjørelse og som vurderes å være pliktmessige ytelser etter LOST 5-1. Det kan her være snakk om at personer trenger akutt tannbehandling, at de står i akutt fare for å miste sin bolig, eller at strømtilførselen kan

5 bli avstengt. I en del tilfeller må sosialleder gå utover sine fullmakter for å unngå tap av livsnødvendigheter. For å kunne behandle søknader om økonomisk sosialhjelp, må man ha kjennskap til søkerens helsemessige, sosiale og økonomiske situasjon. Slik sett vil alle saker som omhandler økonomisk sosialhjelp inneholde sensitive opplysninger. En må være oppmerksom på at personopplysninger ikke skal fremlegges dersom det ikke er tvingende nødvendig for en avgjørelse i saken. Denne problemstillingen vil unngås dersom Klient- og klagenemnda kun forholder seg til prinsipielle spørsmål. 4. Konklusjon og anbefaling Det er viktig at sosialtjenesten, som en del av NAV-kontoret, har tilstrekkelig med delegert myndighet til å kunne utføre sin oppgave på en rask og effektiv måte. 5. Forslag til innstilling Sosialtjenestens delegasjonsreglement endres iht til forslaget i pkt 2.3. Svein Blix rådmann Saksbehandler: Tor Egil Ertzaas/ Sissel Hoseth Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2011 Økonomisk sosialhjelp Sande kommune Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Telefon: 32 20 15 00 Telefaks: 32 20

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Velkommen til første dag!

Velkommen til første dag! Velkommen til første dag! Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Område: Sosialtjenesten Kommune: Vestre Slidre Utført i perioden: September - November 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud Side 2 av 13

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV)

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2015 14442/2015 2015/1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd 13.04.2015 15/3 Råd for funksjonshemmede 13.04.2015 Eldrerådet

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Oversikt Reglene er fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata.

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Vedtekter for oppreisningsordning for barnevernbarn vedtas.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer