INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013"

Transkript

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Sosialtjenesteloven 20. Vilkår Fylkesmannen hadde opplæring for NAV-ansatte i Lov om sosiale tjenester i NAV i oktober I etterkant av opplæringen har vi fått en del spørsmål knyttet til bruk av vilkår, og særlig om forskjellen på dokumentasjonskrav og vilkår. Dette veiledningsskrivet oppsummerer de mest sentrale punktene om vilkår fra Rundskriv, Hovednummer 35 Lov om sosiale tjenester i NAV, pkt Dere vil også finne utdrag fra vedtak hvor bruk av vilkår har vært vurdert av Fylkesmannen. Vi håper med dette å bidra til at det blir lettere å praktisere bruk av vilkår etter lovens intensjoner. Informasjonsskrivet er ikke uttømmende, og vi forutsetter at NAV-ansatte med ansvar for sosiale tjenester leser om vilkår i rundskrivet. Om bestemmelsen 20. Vilkår Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover. Hovedregelen er at sosial stønad skal gis uten bruk av vilkår. Samtidig gir sosialtjenesteloven 20 NAV anledning til å sette vilkår for sosial stønad i bestemte situasjoner. Helt sentralt er vilkår for å styrke brukers muligheter til å bli selvforsørget gjennom arbeid. Det kan også settes vilkår for blant annet å redusere utgifter og/eller øke inntekter. Når vilkår settes, er det viktig at vilkåret følges opp av NAV. Det har liten hensikt å sette vilkår som ikke blir fulgt opp. Bruk av vilkår vil derfor også medføre forpliktelser for NAV, og NAV må ha rutiner som sikrer at bruk av vilkår er i tråd med lovens intensjoner. Vilkår er myndighetsutøvelse Bruk av vilkår er myndighetsutøvelse NAV utøver overfor bruker. Et vilkår innebærer en plikt, et pålegg eller en begrensning for bruker. Vilkår skal primært settes i samarbeid med bruker, slik at han kan være med på å påvirke hvilke vilkår som er hensiktsmessige og gjennomførbare. Når bruker har vært involvert i prosessen rundt bruk av vilkår, er det også større muligheter for at vilkåret blir fulgt, og at det fører til endring. Samhandling om vilkår mellom NAV og bruker, vil også kunne bidra til å tydeliggjøre NAVs forventninger til bruker, slik lov om sosiale tjenester forutsetter. Noen ganger er det vanskelig å bli enig med bruker om bruk av vilkår. NAV kan fortsatt sette vilkår i slike situasjoner, men det stilles da særlig strenge krav til at det er foretatt en individuell vurdering av hensikten med vilkåret. Det er også viktig å vurdere nøye hvilke konsekvenser et mulig brudd på vilkår vil kunne få, og i hvilken grad konsekvensen kan gjennomføres. F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 1

2 Vilkår må oppfylle tre sidestilte krav Når NAV setter vilkår, skal vilkåret oppfylle tre krav: Det må ha nær sammenheng med vedtaket Det må ikke være uforholdsmessig byrdefullt eller urimelig begrense brukers handle- eller valgfrihet på en urimelig måte Det må ikke være rettsstridig Med nær sammenheng med vedtaket, menes at vilkåret må knyttes opp mot stønaden som er innvilget i et vedtak. Det er ikke anledning til å sette vilkår for en periode som det ennå ikke er fattet vedtak for. Samtidig skal vilkåret knyttes mot brukers behov for stønad. Hvis bruker har behov for stønad fordi han ikke har jobb og inntekt, vil et vilkår som har nær sammenheng med vedtaket, handle om en aktivitet som kan bidra til at bruker kan komme i arbeid. Hvis han får stønad fordi boutgiftene er for høye og trygden ikke strekker til, vil et vilkår som bidrar til reduksjon i boutgiftene, ha nær sammenheng med vedtaket. I Rundskriv Hovednummer 35, pkt , er det listet opp forskjellige situasjoner en bruker kan befinne seg i, og hva slags type vilkår man kan sette i de forskjellige situasjonene. Det er altså viktig å sette vilkår som passer til den enkeltes situasjon. Et eksempel på et vilkår som har nær sammenheng med vedtak kan være et vilkår om deltagelse i utdannings- og opplæringstiltak for en bruker som har vansker med å få arbeid på grunn av mangel på formell kompetanse. Med ikke uforholdsmessig byrdefullt eller urimelig begrense tjenestemottakers handle- eller valg-frihet menes at vilkåret ikke må være for inngripende i brukers liv. Et eksempel på et uforholdsmessig byrdefullt vilkår, kan være at en person pålegges å gå til behandling for sin rusavhengighet. Et vilkår om å flytte til rimeligere bolig kan være rimelig å sette for en enslig person, men det vil kunne være uforholdsmessig byrdefullt for en familie med barn. Vilkåret kan få for store konsekvenser for barna. NAV må i hvert enkelt tilfelle vurdere hva som er et rimelig satt vilkår overfor den enkelte, og eventuelt de som berøres. Med rettsstridig menes at det ikke kan settes vilkår om noe som ikke er i tråd med bestemmelser i sosialtjenesteloven, eller i andre lover. Eksempel på dette er vilkår om å kreve refusjon i andre stønader enn det som er hjemlet i folketrygdlovens 25 og 26. Vilkår og nødhjelp Det kan ikke settes vilkår for nødhjelp. Slik stønad er kun ment for en kort periode på noen få dager. Det kan settes vilkår for stønad i etterkant av nødhjelp, for eksempel fram til eventuell stønadsutbetaling for ny måned. Forskjell på vilkår og dokumentasjonskrav Selve innholdet i bestemmelsen om vilkår er uendret i den nye loven, men forskjellen mellom dokumentasjonskrav og vilkår er tydeliggjort i det nye rundskrivet. Et krav om dokumentasjon er knyttet til dokumenter bruker blir bedt om å levere for å dokumentere et hjelpebehov, jf. forvaltningslovens 17 som sier at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Et vilkår er knyttet til en handling/aktivitet som kan føre til at bruker blir selvhjulpen økonomisk. Vilkåret settes når det er avklart at bruker har behov for stønad og at hjelpen innvilges, men at han har muligheter til å gjøre noe aktivt for å bli selvhjulpen. Fylkesmannen har fått flere spørsmål om man kan sette vilkår om å vise kvittering for betalt husleie. Da kvittering er en type dokumentasjon, er krav om å vise kvittering ikke å anse som et vilkår i denne sammenhengen. Samtidig er det viktig at NAV legger forholdene til rette, slik at husleien blir betalt. Det vil derfor ofte være nyttig å sette vilkår som er knyttet til det å betale husleien. Ved å endre formuleringen i et vilkår som er satt om å levere husleiekvittering, slik at vilkåret blir rettet mot selve handlingen å betale husleien, vil vilkåret være riktig formulert. Som regel vil det også være nødvendig å skrive i vedtaket at klager må dokumentere at vilkåret er oppfylt, for eksempel ved å vise husleiekvittering. F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 2

3 Vedtak, klage og konsekvensen av at vilkår brytes En avgjørelse om at det settes vilkår for sosial stønad, skal fattes i enkeltvedtak. Som regel vil vedtak om vilkår være en del av vedtaket om selve stønaden. I vedtaket skal det gå klart fram at det er satt vilkår, hva vilkåret går ut på, og hvilke konsekvenser et eventuelt brudd på vilkåret kan få. Dersom vilkåret brytes, og NAV vurderer at bruddet skal få konsekvenser, skal det fattes nytt vedtak om konsekvensene. Dette vedtaket skal også begrunnes. Bruker har dermed klagerett både på vedtaket hvor vilkåret settes, og vedtaket hvor gjennomføring av konsekvensen besluttes. I vurderingen av om et vilkårsbrudd skal få konsekvenser, skal NAV legge vekt på hva som er årsaken til vilkårsbruddet. Det skal også legges vekt på om konsekvensene vil ha betydning for brukers familie. Når barn er involvert, er det særlig viktig at barnas behov blir ivaretatt. For å sikre barnas behov, kan det noen ganger det være aktuelt å utbetale stønaden til et annet familiemedlem. Se også sosialtjenesteloven 22. Det er viktig at NAV konkret vurderer om konsekvensen av vilkårsbruddet skal iverksettes, før hjelpen eventuelt reduseres/stanses. Denne vurderingen skal skje i forbindelse med utbetalingstidspunktet. Hjelpen kan ikke stanses automatisk. Stønaden kan bare stanses helt, dersom bruker har andre muligheter til forsørgelse. (Se Ot.prp.nr , s. 16). NAVs rutiner knyttet til vilkårsbruk må understøtte dialog mellom bruker og NAV. Samhandlingen med bruker vil sikre et godt grunnlag for NAV til å foreta en konkret individuell vurdering i det enkelte tilfellet. F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 3

4 Fylkesmannens vedtak - vilkår, STL 20 Eksempel nr 1: OMGJØRING AV VEDTAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDS- FORVALTNINGEN 18 OG 19, jf. 20, BRUK AV VILKÅR Fylkesmannens vedtak Fylkesmannen endrer kommunens vedtak om avslag på økonomisk stønad. Klager har med dette fått medhold i sin klage, jfr. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 48 første ledd, jfr. 18 og 19. Omgjøringen vil ikke medføre noen utbetaling til klager, da stønaden som skulle vært utbetalt klager, ble innvilget i NAV sosialtjenestens vedtak av , og feilen derfor anses som reparert. Det vises til saksfremlegget og sakens øvrige dokumenter som klageren som hovedregel har rett til innsyn i. Det framkommer at klageren har fått tilsendt saksframlegget før kommunens sluttbehandling av klagen. Det er ikke kommet merknader til saksframlegget. Sammendrag av saksopplysninger Klager er en mann født i Han var på søknadstidspunktet uten inntekter og hadde mottatt økonomisk sosialhjelp over flere år. Klager bor i egen nedbetalt bolig med månedlig husleie på kr 1 861,- Utgangspunktet for saken er vedtak av der NAV sosialtjenesten innvilget livsopphold og husleie til og med I dette vedtaket står det under overskriften Vilkår fra og med desember følgende: Før du leverer ny søknad om økonomisk sosialhjelp til livsopphold og husleie for desember måned, stilles det vilkår om at du enten har søkt Arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd. Som begrunnelse for vilkåret anføres at alle andre muligheter til inntektssikring må prøves før det utbetales sosialhjelp. Bekreftelse på at søknad er levert, skulle leveres sosialtjenesten, og saksbehandler kunne kontaktes for spørsmål eller bistand i prosessen. Det framgår at dersom vilkår ikke oppfylles, kan ny søknad om sosialhjelp avslås. Vilkåret er stilt med hjemmel i lov om sosiale tjenester i NAV 20. Klager fremmer søknad om livsopphold og strøm etter regning. Klager skriver i søknaden at vilkår i vedtak av vil bli besvart, men at han venter på brev fra advokat. Den sender NAV sosialtjenesten brev til klager der det bes om dokumentasjon på at han enten har søkt om AAP eller uføretrygd, og det settes en frist til I vedtak av avslår NAV sosialtjenesten søknad om livsopphold og husleie etter lov om sosiale tjenester i NAV 18 og 19 under henvisning til at klager ikke har oppfylt vilkår. Samme dag fremmer klager søknad om nødhjelp til livsopphold, strøm, husleie og tannlege.. I brev av sendt direkte til Fylkesmannen, fremsettes klage på NAV sosialtjenestens vedtak med vilkår av Klager skriver blant annet at NAV har foretatt feilbehandling og feilvurdering i to ubegrunnede vedtak. Han viser til at det er stilt vilkår som strider med loven samt hans og pårørendes ytringsfrihet, da vilkåret urimelig begrenser hans handle- og valgfrihet. Fylkesmannen oversender saken til NAV xxxx som rette instans den Vedtakene er også påklaget i brev av Klager viser her til telefonsamtale med saksbehandler der NAV sosialtjenesten insisterer på fortsatt å følge vilkår i sosialkontorets vedtak av og , også etter F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 4

5 mottatt klage til Fylkesmannen. Klager viser til at sosialtjenesten er forpliktet til å innvilge forsvarlig behandling av livsopphold. NAV sosialtjenesten treffer nytt vedtak i saken den Av dette vedtaket framgår at klager samme dag har levert søknad om arbeidsavklaringspenger. Det innvilges sosialhjelp til livsopphold for desember fratrukket allerede innvilgede matpenger, dekning av husleierestanse inkludert purregebyr for desember og dekning av livsopphold og husleie for perioden fra og med januar april Ved klagebehandlingen opplyser NAV sosialtjenesten at de oppfatter klagen som en klage over NAV sosialtjenestens bruk av vilkår. Av saksopplysningene framgår at klager søkte om uføretrygd for noen år siden, og at søknaden ble avslått på et grunnlag klager stiller seg undrende til. Etter det som framgår av saken, har klager verken ønsket å søke på nytt eller påklage vedtaket, da han har ment at trygdeetaten selv måtte rette feilen. Med hensyn til at det er stilt vilkår, viser NAV sosialtjenesten til at i henhold til loven skal alle andre muligheter til inntektssikring utnyttes før det utbetales økonomisk sosialhjelp. NAV sosialtjenesten opprettholder sine vedtak, og mener vilkår som er stilt, er i tråd med lov om sosiale tjenester i NAV 20. NAV sosialtjenesten sier seg kjent med at en ikke bør stille vilkår om å søke uføretrygd, men anfører at de har valgt å formulere vilkåret slik for å synliggjøre at vilkår ville være oppfylt også dersom klager ønsket å søke om uføretrygd. NAV sosialtjenesten opplyser at de har hatt muntlig kontakt med klager og fremholdt at valget om hvilken ytelse han ønsket å søke, er hans. NAV sosialtjenesten anfører at de har tatt særlige hensyn i saken i og med at klager er innvilget matpenger selv om vilkåret ikke var oppfylt, og det i ettertid er innvilget dekning av skyldig husleie, strøm, tannbehandling og livsopphold. Vedtak av som klager viser til i sin klage av , er ikke sendt med til Fylkesmannen. NAV sosialtjenesten har på telefon opplyst at dette vedtaket omhandler dekning av utgifter til strøm, men at det under melding til søker på nytt er gitt informasjon om vilkåret satt i vedtak av Relevante lovbestemmelser 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 19. Stønad i særlige tilfeller Kommunen kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 18 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livs situasjon. 20. Bruk av vilkår Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover. Fylkesmannens myndighet Fylkesmannen kan prøve alle sider av kommunens vedtak. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønnet, kan vedtaket bare endres når dette skjønnet er åpenbart urimelig, jf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 48 første ledd. Av Arbeids- og velferdsdirektoratets Rundskriv Hovednr. 35 til lov om sosiale tjenester i NAV fremkommer det at det ikke er tilstrekkelig for å kunne endre vedtaket at Fylkesmannens skjønn F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 5

6 avviker noe fra kommunens. Det vil kun være omgjøringsadgang i de tilfeller der kommunens skjønnsutøvelse fremstår som åpenbar urimelig. Fylkesmannens vurdering Fylkesmannen er enig med NAV sosialtjenesten i at det forhold som er gjenstand for klagebehandling, er selve vilkåret om å søke om enten uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger stilt i vedtak av Vilkåret har imidlertid hatt betydning for NAV sosialtjenestens vedtak av 21. og , og vilkåret må derfor ses i sammenheng med disse vedtakene. Etter lov om sosiale tjenester i NAV 20 er det adgang til å stille vilkår for tildeling av økonomisk stønad. Av dette følger at det er en forutsetning for å stille vilkår at det er tildelt stønad. I NAV sosialtjenestens vedtak av er det innvilget stønad for november måned, men vilkåret er stilt fra og med desember måned uten at det er innvilget stønad for samme periode det er stilt vilkår for. Vilkåret er følgelig ulovlig, og den delen av vedtaket som omhandler vilkåret, er ut fra dette ugyldig. Et vilkår er å betrakte som et påbud, og i henhold til alminnelige forvaltningsrettslige betraktninger vil et ugyldig påbud som hovedregel være å anse som en nullitet som parten ikke trenger å innrette seg etter. Fylkesmannen kan ikke se annet enn at dette gjelder også i dette tilfellet. Når NAV sosialtjenesten i vedtak av avslår søknad for desember på grunnlag av et ulovlig stilt vilkår, er avslaget derfor lovstridig. Det samme gjelder for vedtak av der det er innvilget matpenger for perioden etter lov om sosiale tjenester i NAV 19. Fylkesmannen finner at klager i perioden hadde krav på midler til livsopphold og husleie etter lov om sosiale tjenester i NAV 18. Feilene i vedtak av og anses reparert i ettertid ved at NAV sosialtjenesten har innvilget full dekning av midler til livsopphold og husleie for den aktuelle perioden inkludert skyldig husleie, jf NAV sosialtjenestens vedtak av Fylkesmannens endringsvedtak innebærer derfor ikke noen utbetaling til klager. Fylkesmannen bemerker avslutningsvis at rammene for vilkår etter lov om sosiale tjenester i NAV 20 følger av bestemmelsens annet ledd. I henhold til Rundskriv Hovednr. 35 har vilkårsetting etter 20 nær sammenheng med formålet om hjelp til selvhjelp, jfr. også prinsippet om at alle andre muligheter skal utnyttes før sosialhjelp ytes. Dersom en stønadsmottaker antas å ha krav på ytelser fra folketrygden, vil NAV sosialtjenesten derfor normalt ha adgang til å stille vilkår om at det skal søkes om trygdeytelser. Fylkesmannens konklusjon Kommunens vedtak av og er endret på grunnlag av feil lovanvendelse. Klager innvilges økonomisk stønad til livsopphold og husleie for perioden Stønaden er allerede utbetalt, jf. NAV sosialtjenestens vedtak av F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 6

7 Fylkesmannens vedtak - vilkår, STL 20 Eksempel nr 2: STADFESTELSE AV VEDTAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDS- FORVALTNINGEN 20. KLAGEN GJELDER VILKÅR OM OPPSIGELSE AV NÅVÆRENDE BOLIG. Fylkesmannens vedtak: Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak. Klager har med dette ikke fått medhold i sin klage, jf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 48 første ledd, jf. 20. Det vises til saksfremlegget og sakens øvrige dokumenter som klageren som hovedregel har rett til innsyn i. Det framkommer at klageren har fått tilsendt saksframlegget før kommunens sluttbehandling av klagen. Det er ikke kommet merknader til saksframlegget. Sammendrag av saksopplysninger Klager er enslig. Han leier en leilighet til kr ,- inkl. varmtvann. Strøm kommer i tillegg. På søknadstidspunktet har han inntekt i form av arbeidsavklaringspenger. Den fremsatte klager søknad om etableringstilskudd, supplerende husleie fra november, vinterklær og juletillegg. I vedtak av ble klager innvilget supplerende husleie for desember 2011 til mars 2012 samt etablering. Det ble satt vilkår for videre supplerende husleie at leieforholdet fra med en husleie på kr ,- pluss strøm sies opp før , og at det leveres oppsigelsesbrev til NAV. Følgende økonomisk oversikt ble lagt til grunn: ØKONOMISK OVERSIKT Arbeidsavklaringspenger SUM NETTO INNTEKTER Husleie Livsoppholdsnorm SUM UTGIFTER DIFFERANSE F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 7

8 Klage på vedtak av kom inn den Klagen er skrevet på et klageskjema utarbeidet av Helse- og sosialombudet. Det vises til at det er vanskelig i dagens boligmarked å finne en rimeligere leilighet. Med hans helsesituasjon er det viktig med stabilitet og ro rundt bosituasjonen, noe som kan dokumenteres. Den mottok sosialtjenesten en klage fra advokat på vegne av klager. Det anføres at vilkår om oppsigelse av leieforhold vil være urimelig byrdefullt for tjenestemottaker, og at klager på nåværende tidspunkt bør få opprettholde leiekontrakten samt motta støtte etter 18. Det fremgår at klager hadde en leiekontrakt til en leilighet han i utgangspunktet hadde lovnad om å fortsette å bo i, men utleier gikk tilbake på dette. Klager måtte derfor flytte til ny bolig på et tidspunkt han hadde behov for ro og lite anstrengelser. Etter en slitsom oppsigelsesprosess, samt leting etter ny leilighet, fikk han en leiekontrakt til en leilighet på kr ,- med en treårskontrakt. Det vises til at leien ikke er veldig høy ut fra dagens marked eller gjenspeiler en luksuriøs leilighet av noe slag. Flytting vil være uheldig ut fra klagers helsetilstand, og det vises til omfattende dokumentasjon både fra fastlege og spesialist fra psykiatrien. Det presiseres at sistnevnte erklæring ikke var kjent på vedtakstidspunktet. Videre fremgår det at det vurderes om klager skal tilkjennes uføretrygd for en periode. Det presiseres at klager ønsker å få frem at han har et klart mål om å arbeide igjen. Dette er noe klager har delt med sosialtjenesten forut for vedtaket. Det vises til lov om sosiale tjeneste i arbeids- og velferdsforvaltningen 42 om sosialtjenesten plikt til å rådføre seg tjenestemottaker, og at mottakers mening har tungtveiende betydning. En slik rådføring har ikke funnet sted. Det bes om at vedtaket omgjøres med den endring at det ikke settes vilkår om oppsigelse av leiekontrakt. Sosialtjenesten har sett på saken på nytt, men legger til grunn at det ikke fremkommer nye opplysninger som gir grunnlag for å omgjøre vedtaket. I vurderingen vises det til at det er mulig å finne rimeligere leiligheter for enslige i Oslo med en husleie på kr ,-. Det fremgår at klager har fått to avslag på økonomisk støtte til husleie pga. høy husleie i to andre bydeler. Sosialtjenesten vurderer at han således er godt kjent med aksepterte husleiepriser for en enslig fra NAV. Sosialtjenesten legger til grunn at en husleie på kr ,- er for høy for en enslig person. Det vises til rundskriv 1-34/2001 vedrørende boutgifter og bytting av bolig. Det fremgår at klager har søkt om uføretrygd og har som mål om å arbeide igjen. Sosialtjenesten vurderer at mulighet for å bli selvhjulpen er liten med en slik husleie eksl. strøm, selv om han får innvilget uføretrygd og har en jobb ved siden av etter ett år. Videre fremgår det at sosialtjenesten vurderer det som urimelig å dekke en høy husleie for en lengre periode da det ikke er snakk om et konkret tidspunkt for når klager selv vil være i stand til å dekke sine utgifter. Vedrørende klagers anførsel om at det er uheldig for hans helsetilstand om han må begynne en ny prosess med å finne en leilighet, skriver sosialtjenesten at de har forståelse for at flytting kan være belastende for han. Sosialtjenesten vurderer imidlertid at det ikke vil være urimelig å kreve at klager flytte fra boligen. Klager vil fortsatt kunne opprettholde en brukbar standard ved å bytte til en mindre/rimeligere bolig. Sosialtjenesten legger til grunn at vilkårene i 18 ikke er tilstede. Videre foretas det en vurdering etter 19. Det vises til at klager skal tilkjennes uføretrygd for en periode og har som klart mål å begynne å jobbe igjen. Sosialtjenesten kan ikke se at klager vil i overskuelig fremtid få økonomisk evne til å dekke boutgiftene av denne størrelsesorden. Det legges til grunn at det ikke foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at stønad bør innvilges etter lov om sosiale tjenester i NAV 19. Relevante lovbestemmelser 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 8

9 Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 19. Stønad i særlige tilfeller Kommunen kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 18 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livs situasjon. 20. Bruk av vilkår Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover. Fylkesmannens myndighet Fylkesmannen kan prøve alle sider av kommunens vedtak. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønnet, kan vedtaket bare endres når dette skjønnet er åpenbart urimelig, jfr. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 48 første ledd. I Sosialdepartementets merknader til den tidligere sosialtjenesteloven presiseres det i Rundskriv 1-1/93 pkt at det ikke er tilstrekkelig for å kunne endre vedtaket at Fylkesmannens skjønn avviker en del fra kommunens. Fylkesmannens vurdering Hovedformålet med økonomisk stønad er å sikre alle økonomisk trygghet. Retten til sosialhjelp er behovsprøvd og subsidiær. Dette innebærer at den enkelte må utnytte andre muligheter til forsørgelse før vedkommende har krav på økonomisk stønad. Etter lov om sosiale tjenester i NAV 20 kan det stilles vilkår for tildeling av økonomisk stønad, nettopp for å bidra til at vilkårene i lovens 18 er til stede. Vilkårsetting må ses i sammenheng med formålet om hjelp til selvhjelp i den forstand at bruken av vilkår bør bidra til å gjøre tjenestemottakeren i stand til å sørge for sitt livsopphold på annen måte enn ved økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Dersom det settes vilkår, må det uttrykkelig fremgå av vedtaket at det er satt vilkår og hva vilkåret går ut på. Vilkåret som settes må oppfylle tre sidestilte krav: vilkåret må ha nær sammenheng med vedtaket, ikke være rettsstridig eller være uforholdsmessig byrdefullt eller urimelig begrense tjenestemottakerens handle- eller valgfrihet. Vilkår skal i utgangspunktet settes i samarbeid med tjenestemottaker, men dette er ikke en forutsetning. Vedrørende boutgifter fremgår det av Rundskriv Hovednr. 35 lov om sosiale tjenester i NAV, pkt at: Hvis boutgiftene er så høye at tjenestemottaker ikke vil være i stand til å betjene disse med inntektene vedkommende har, eller kan forventes å få, kan det stilles vilkår om at boutgiftene reduseres. Dette kan innebære at tjenestemottaker må flytte til en rimeligere bolig, eventuelt ved salg hvis vedkommende eier boligen selv. Bytte av bolig er særlig aktuelt der boutgiftene er til hinder for selvforsørgelse. I vurderingen av om det skal settes et slikt vilkår må det tas hensyn til boligens standard, praktiske og økonomiske konsekvenser, husholdningens behov og eventuelle belastninger av flyttingen. Det skal særlig legges vekt på virkninger en flytting kan få for eventuelle barn og unge som blir berørt av flyttingen, enten de bor der eller har samvær. I dette tilfellet er det satt vilkår om at klager sier opp leieforholdet før Vilkåret begrunnes med at husleien er for høy for en enslig person. Det vurderes at klager ikke vil i overskuelig fremtid komme til å få økonomisk evne til å dekke boutgiftene av denne størrelsen. I klagen anføres det at vilkåret vil være urimelig byrdefullt for tjenestemottaker. F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 9

10 Når sosialtjenesten setter nevnte vilkår for utbetaling av stønad til husleie er dette for å få klager til å redusere sine utgifter slik at han kan bli økonomisk selvhjulpen. Fylkesmannen vurderer at klager vil, ut fra dagens leiemarked, kunne finne en rimeligere leilighet. Det legges dermed til grunn at vilkåret er i tråd med lovens formål, og har således nær sammenheng med vedtaket. Fylkesmannen kan videre ikke se at det vil være uforholdsmessig byrdefullt å stille vilkår om at klager sier opp leiekontrakten. Fylkesmannen har forståelse for at en flytting vil være belastende i forhold til hans helsesituasjon. Samtidig må det legges vekt på at klager er kjent med hvordan systemet fungerer i forhold til godkjenning av leiepriser. Klager har to ganger tidligere, i 2009 og 2010, fått avslag på økonomisk støtte til husleie pga høy husleie fra andre bydeler. Til tross for dette har han inngått en leiekontrakt uten å ta kontakt med sosialtjenesten. Fylkesmannen vurderer videre at klager vil fortsatt kunne ha en leilighet i alminnelig god stand ved flytting. En rimeligere bolig vil i tillegg gi klager en romligere økonomi som kan bidra til stabilitet. Fylkesmannen legger til grunn at vilkåret ikke er rettsstridig. På bakgrunn av forholdene nevnt foran finner Fylkesmannen at vedtaket ikke er lovstridig. Fylkesmannen finner derfor ikke å kunne etterkomme klagen og endre vedtaket. Fylkesmannens konklusjon: Kommunens vedtak av opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages etter forvaltningslovens bestemmelser, jf. forvaltningsloven 28. F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 10

11 Fylkesmannens vedtak - vilkår, STL 20 Eksempel nr. 3: OMGJØRING AV VEDTAK AV OG ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN 18 OG 19, JF. 4. OMGJØRING AV VEDTAK OM STANS ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTE I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN 20. STADFESTELSE AV VEDTAK AV , , OG ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN 18 OG 19. KLAGEN GJELDER AVSLAG PÅ SØKNAD OM NØDHJELP, UTBETALINGSHYPPIGHET OG STANS I UTBETALING. Fylkesmannens vedtak: Fylkesmannen endrer kommunens vedtak av og vedrørende utbetalingshyppighet. Fylkesmannen endrer kommunens vedtak om stans i utbetaling av livsopphold. Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak av , , og vedrørende avslag på nødhjelp. Det vises til saksfremleggene og sakenes øvrige dokumenter som klager som hovedregel har rett til innsyn i. Det framkommer ikke hvorvidt klager har fått tilsendt saksframleggene før kommunens sluttbehandling av klagene. Det er ikke kommet merknader til saksframleggene. Sammendrag av saksopplysninger Klager er enslig. På søknadstidspunktet har han inntekt i form statlig bostøtte som blir transportert direkte til Boligbygg. Husleien utgjør kr ,-. Han følges opp av Utviklingssenteret. Den fremsatte klager søknad om nødhjelp. I vedtak av fatter sosialtjenesten avslag på det omsøkte. Det fremgår at klager i et annet vedtak er innvilget livsopphold med kr ,- per uke for perioden med vilkår om at klager møter på praksisplass. I vurderingen legges det vekt på at klager selv har valgt ikke å møte som avtalt eller kontakte arbeidsleder. Det vurderes at klager har tilstrekkelig med muligheter til å ivareta nødvendig livsopphold etter 18. Den fremsatte klager søknad om livsopphold. I vedtak av innvilges klager livsopphold med kr. 193,- daglig i perioden og husleie med kr ,- som engangsutbetaling for perioden For utbetaling av livsopphold stilles det følgende vilkår: Du må møte til nye avtaler på Utviklingssenteret, og ta i mot og følge opp eventuelle tilbud om arbeid, kurs og sysselsettingstiltak gjennom Utviklingssenteret. Du gjøres oppmerksom på at dette kan innebære arbeid for kommunen, jf. 20, 2. ledd. Du må levere kopi av ligning og skatteoppgjør for 2011 når dette er klart. Dersom skatteoppgjøret ikke er klart før i oktober 2012, må du levere dokumentasjon på dette. Dersom du får tilbakebetalt skattepenger i juni 2012, vil sosialhjelpen i dette vedtak bli omgjort fra F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 11

12 Sosialtjenesten begrunner vilkåret med at økonomisk sosialhjelp er en subsidiær og midlertidig ytelse. Dette innebærer at den enkelte først og fremst skal utnytte alle andre muligheter til å forsørge seg selv. Sosialtjenesten vurderer at vilkåret vil øke klagers muligheter til å kunne komme i ordinært arbeid eller få avklart trygderettigheter. På bakgrunn av at klager tidligere har uteblitt fra avtaler og tiltak, utbetales livsoppholdet daglig fra etter oppfylt vilkår. Den fremsatte klager søknad om strøm og husleie. I vedtak av innvilges klager husleie med kr ,- månedlig for perioden og livsopphold med kr. 193,- daglig for perioden Det fremgår at klager er innvilget strøm i et annet vedtak. Det stilles tilsvarende vilkår som i vedtak av Den fremsatte klager to klager. Den ene er skrevet på et klageskjema utarbeidet av Helse- og sosialombudet. Det klages på daglig utbetaling av sosialhjelp. Klager opplever dette som urimelig og tyngende. Han ønsker månedlig utbetaling. I den andre klagen klages det på at utbetalingen har stanset. Klager kan ikke se at det foreligger grunnlag. Han har ikke hatt midler siden torsdag. Det presiseres at hans mål er jobb. Sosialtjenesten har sett på saken på nytt, men legger til grunn at det ikke fremkommer nye opplysninger i klagen som gir grunn til å omgjøre vedtakene. I vurderingen vises det til at klager har siden mottatt kr. 193,- i livsopphold hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. På fredager mottar han kr. 579,-. Sosialtjenesten begrunner utbetalingshyppigheten med at klager stadig søker om nødhjelp til tross for ukentlige utbetalinger samt manglende oppfylling av vilkår. Sosialtjenesten vurderer at dette har fungert godt, og har ikke vært kjent med at dette har vært vanskelig for klager inntil han fremsatte skriftlig klage den Siden han samtidig ikke har overholdt vilkår, finner sosialtjenesten at det ikke har vært naturlig å endre på dette. Det vises til at saksbehandler gjentatte ganger har forsøkt å snakke med klager for å finne ut av årsaken til at han ikke lenger ønsker samarbeid med sosialtjenesten uten at dette har lykkes. I perioden har klager fremsatt totalt 7 søknader om nødhjelp. Sosialtjenesten har i vedtak av , og fattet avslag på søknadene. I samtlige vedtak vises det til at klager ikke har oppfylt vilkår om oppmøte ved Utviklingssenteret. Det vurderes at klager har andre muligheter til inntekt, og at det således ikke foreligger en nødsituasjon. I hvert av vedtakene oppstilles det en oversikt over hvilke dager klager har oppfylt vilkår og fått utbetaling, og hvilke dager han ikke har oppfylt vilkår og ikke fått utbetaling. Klage på vedtak kom inn Klager viser til at det var en enighet om at han skulle sendes ut i arbeid. Han fikk først praksisplass på en Fretex-butikk, men fikk beskjed om å gå hjem etter tre dager. Klager fikk så praksisplass på et eldresenter, noe han synes var ok. Etter én måned ga han beskjed til sin tiltakskonsulent om at han vil ha jobb og at utbetalingen må endres. Dette fikk han ikke. Klager viser til at han har mottatt kr. 193,- per dag siden januar måned. Nå har sosialtjenesten stanset utbetalingen. Det fremgår at han har kontakt med Helse- og sosialombudet. Den har klager skrevet en klage på vedtak om avslag på nødhjelp på et standardisert skjema utarbeidet av Helse- og sosialombudet. Sosialtjenesten har sett på saken på nytt, men legger til grunn at det ikke fremkommer nye opplysninger i klagen som gir grunn til å omgjøre vedtakene. Det fremgår at klager kom til Norge i Han har ingen papirer på skolegang i hjemlandet, men oppgir å ha gått på grunnskole og noe på videregående skole. Han har i løpet av årene deltatt på forskjellige tiltak, men har hatt mye fravær. I juni 2008 ble han innlagt på avrusning. Klager sier at han ikke har noe rusproblem, og at han vil skaffe seg jobb på egenhånd. Sosialtjenesten viser til at klager i mai 2012 fikk praksisplass ved et eldresenter, hvor han skulle dele ut mat 3 dager i uken. Det fremgår at arbeidsgiver tok kontakt med Utviklingssenteret på grunn av ustabilt oppmøte. Dette resulterte i at arbeidsgiver ble utskjelt av klager. Klager var dermed ikke lenger velkommen på eldresenteret. Etter dette skulle klager komme på Utviklingssenteret hver dag med kopi på at han har søkt jobb. Dette skulle han gjøre inntil det ble skaffet ny praksisplass. Den nektet klager å møte på Utviklingssenteret uten å begrunne dette nærmere. Sosialhjelpen ble derfor stoppet. F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 12

13 Det vises til at saksbehandler gjentatte ganger har forsøkt å snakke med klager uten at dette har ført til noen begrunnelse på hvorfor klager ikke vil møte på Utviklingssenteret. Klager er inneforstått med at dersom han møter opp og søker på aktuelle jobber vil han få utbetalt stønad til livsopphold. Sosialtjenesten legger videre til grunn at vilkåret ikke strider mot det klager selv ønsker, nemlig å få seg fast arbeid og egen inntekt. Relevante lovbestemmelser 4. Krav til forsvarlighet Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige. 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 19. Stønad i særlige tilfeller Kommunen kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 18 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. 20. Bruk av vilkår Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover. Fylkesmannens myndighet Fylkesmannen kan prøve alle sider av kommunens vedtak. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønnet, kan vedtaket bare endres når dette skjønnet er åpenbart urimelig, jf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 48 første ledd. Det fremgår av Rundskriv Hovednr. 35 Lov om sosiale tjenester i NAV, pkt at vedtak ikke kan endres utelukkende fordi fylkesmannens skjønn avviker noe fra skjønnet NAV-kontoret har utøvd i saken. Fylkesmannens vurdering Fylkesmannen skal ta stilling til hvorvidt kommunens vedtak er lovstridig etter lovens 18 eller åpenbart urimelig etter 19. Etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 18 har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på økonomisk stønad. Bestemmelsen skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til nødvendig livsopphold, herunder mat, klær, bolig, oppvarming etc. Den enkelte plikter imidlertid først å utnytte alle andre muligheter til å forsørge seg selv gjennom arbeid, trygdeytelser eller annet. Fylkesmannen finner det hensiktsmessig å dele opp vurderingen. F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 13

14 Utbetalingshyppighet: Fylkesmannen viser til at lov om sosiale tjenester i NAV ikke direkte regulerer hvor ofte innvilget økonomisk stønad skal utbetales. Det foreligger således ingen rett til månedlige utbetalinger av sosialstønad. Utbetalingshyppigheten må avgjøres etter en konkret vurdering ut fra hva som anses forsvarlig, jf. 4. Sosialtjenesten har i vedtak av og innvilget livsopphold med kr. 193,- daglig for perioden Det fremgår av saksfremlegget at Klager har siden mottatt kr. 193,- i livsopphold hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Fredager har han mottatt kr. 579,-. Sosialtjenesten begrunner bruken av daglig utbetaling med at klager har fremsatt søknader om nødhjelp til tross for ukentlige utbetalinger samt manglende oppfylling av vilkår. Fylkesmannen ser at det kan være hensiktsmessig å dele opp livsoppholdet for lettere å kontrollere om vilkåret oppfylles samt forhindre søknader om nødhjelp. Det vurderes imidlertid at det i dette tilfelle ikke vil være forsvarlig. I denne vurderingen legges det vekt på at klager mottar en daglig utbetaling over en lengre periode. En daglig utbetaling over en så lang periode vil kunne forhindre klager i å planlegge sine innkjøp, for eksempel månedskort. Vilkår: På generelt grunnlag bemerkes følgende om vilkårsetting: Økonomisk stønad er en rettighet som i utgangspunket skal tildeles uten vilkår. Sosialtjenesten har etter 20 adgang til å stille vilkår i forbindelse med utbetaling av stønad etter 18 og 19. Vilkår kan være aktuelt i mange ulike tilfeller, men kort sagt skal vilkår bidra til å gjøre vedkommende i stand til å sørge for sitt livsopphold på en annen måte enn ved økonomisk stønad. Det er viktig å merke seg at vilkårsetting ikke er det samme som dokumentasjonskrav samt at vilkår helst bør settes i samarbeid med søker. Vilkår som settes må oppfylle tre sidestilte krav. For det første må det ha nær og saklig sammenheng med vedtaket om økonomisk stønad. Videre må vilkåret ikke være uforholdsmessig byrdefullt eller begrense tjenestemottakers handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkåret må heller ikke være rettstridig. Når det settes vilkår, må sosialtjenesten fatte et skriftlig begrunnet vedtak som uttrykkelig viser at det er satt vilkår, hva vilkåret går ut på og konsekvensen hvis vilkåret brytes. Sosialtjenesten har i vedtak av og stilt vilkår om at klager må møte til nye avtaler på Utviklingssenteret og ta i mot og følge opp eventuelle tilbud om arbeid, kurs og sysselsettingstiltak gjennom Utviklingssenteret. Sosialtjenesten begrunner vilkåret med at det vil øke klagers muligheter til å kunne komme i ordinært arbeid eller få avklart trygderettigheter. Et vilkår om å utnytte andre ordninger til å bli selvhjulpen er i tråd med lovens formål. Fylkesmannen finner derfor vilkåret å være formålsmessig. Videre kan ikke Fylkesmannen se at vilkåret er å anse som uforholdsmessig byrdefullt eller begrenser klagers handle- eller valgfriheten på en urimelig måte. Fylkesmannen finner at vilkåret heller ikke er lovstridig. Vedr. nødhjelp og stans i utbetaling: Sosialtjenesten fatter avslag på søknader om nødhjelp med den begrunnelse at klager har mulighet for utbetaling av livsopphold dersom han oppfyller vilkåret. Det fremgår at sosialtjenesten har stanset utbetaling av livsopphold for dagene som klager ikke har oppfylt vilkåret. Fylkesmannen viser i den forbindelse til Rundskriv Hovednr. 35 pkt vedrørende konsekvensen av at et vilkår brytes, hvor det fremgår at Bestemmelsen gir ingen direkte veiledning om hvilken konsekvens det får hvis tjenestemottaker helt eller delvis ikke oppfyller vilkåret. NAVkontoret må foreta en vurdering av hvilken konsekvens et eventuelt brudd skal få. Det presiseres at Selv om et vilkår brytes uten rimelig grunn og konsekvensen iverksettes, skal tjenestemottaker være sikret det helt nødvendigste til livsopphold. Dersom sosialtjenesten kommer frem til at livsoppholdet skal stanses eller reduseres, innebærer dette en endring av det opprinnelige vedtak. Det må derfor fattes et skriftlig vedtak om stans/reduksjon. F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 14

15 Fylkesmannen kan ikke se at det er fattet skriftlige vedtak om stans av utbetaling med begrunnelse og angivelse av klageadgang, jf. forvaltningsloven 23, 24 og 25. Dette er en saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtakene blir kjent ugyldige, jf. forvaltningsloven 41. Det fremgår av vedtak av og at sosialtjenesten kan beslutte å stanse sosialhjelpen til livsopphold ved brudd på vilkår. Fylkesmannen vurderer at dette ikke er tilstrekkelig da det ikke foreligger en vurdering av hvorvidt klager er sikret det helt nødvendigste til sitt livsopphold. Fylkesmannen finner at feilen har virket bestemmende på vedtakenes innhold, slik at vedtak om stans anses ugyldig. På bakgrunn av at sosialtjenestens vedtak om stans anses ugyldig, må sosialtjenesten utbetale livsopphold som er stanset. Ved utbetaling av livsopphold vurderer Fylkesmannen at klager ikke vil ha behov for nødhjelp, jf. 18 og 19. Fylkesmannen vil for øvrig bemerke at sosialtjenesten skal fatte skriftlig vedtak vedrørende nødhjelp. Det fremgår av vedtak av at 25.august til og med 10.september har du ikke oppfylt vilkår og dermed ikke fått utbetalt penger. Du leverte i denne perioden tre nødhjelpssøknader som du har fått muntlig avslag på hver gang med henvisning til siste skrevne vedtak på avslag nødhjelp ( ). Fylkesmannens konklusjon Kommunens vedtak av og vedrørende utbetalingshyppighet er endret på grunnlag av feil lovanvendelse. Kommunens vedtak om stans i utbetaling av livsopphold er endret på grunnlag av feil lovanvendelse. Kommunens vedtak av , , og opprettholdes. Sosialtjenesten må utbetale livsopphold som er stanset. Når det gjelder utbetalingshyppighet, er vedtaksperioden snart over. Det er således ikke mulig å endre utbetalingshyppigheten for en periode som allerede har vært. F M O A, I n f o s k r i v 2 / , Side 15

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

Dette skal vi snakke om

Dette skal vi snakke om 20. Bruk av vilkår Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25.

Detaljer

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom SAKSBEHANDLING Lov om sosiale tjenester i NAV Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom Helhetlig opplæring 2012-13 Trinn 1 høsten 2012 Generell innføring i lov, forskrift

Detaljer

Vilkår om aktivitet. Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven

Vilkår om aktivitet. Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven Vilkår om aktivitet Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven 20 a. Bruk av vilkår for personer under 30 år Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år med mindre

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Velkomen til fagdag om sosialtenestelova 20 a

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Velkomen til fagdag om sosialtenestelova 20 a Velkomen til fagdag 21.06.2017 om sosialtenestelova 20 a Program Kl. 10.00 Velkomen v/ Hanne Kl. 10.15 Gjennomgang av rundskrivet om aktivitetskravet m/ summeoppgåver v/ Turid og Siren Kl. 12. 00 Lunsj

Detaljer

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: 27.8.2014 Saksbeh: Beate Fisknes Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 01.01.17 revidert utgave av informasjonsskriv

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Olav Vik, juridisk

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår»

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» I INNLEDNING 48. Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel

Detaljer

Aktivitetsplikt for hvem?

Aktivitetsplikt for hvem? Foto: Grethe Lindseth Aktivitetsplikt for hvem? Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 04.04.2017 Kort historikk 05.06.2014 05.12.2014 01.07.2015 04.11.2016 12.12.2016 01.01.2017

Detaljer

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Seniorrådgiver Grethe Lindseth Juridisk rådgiver Daniel Bergamelli Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Erfaringer

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår»

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» I INNLEDNING 48. Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Aktivitetsplikt. Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016

Aktivitetsplikt. Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Aktivitetsplikt Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Nåværende 20 i sosialtjenesteloven: Bruk av vilkår «Det kan settes

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen 30.05.13 INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013 BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver Nødhjelp v/marianne Hovde, seniorrådgiver NØDHJELP Rett til midlertidig botilbud Rett til økonomisk stønad hjelp i en nødssituasjon «Nød» og nødhjelp 1. RETT TIL MIDLERTIDIG BOTILBUD 1. STL 27 27. Midlertidig

Detaljer

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Beate Fisknes, Statens helsetilsyn Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Klage- og tilsynserfaringer Klager på sosiale tjenester gjelder i hovedsak 18. Få

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/8674-2 Dato: 24.10.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM SOSIALE TJENESTER, 18, STØNAD TIL LIVSOPPHOLD INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 2. september Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet 2. september Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet 2. september 2014 Høringsnotat Forslag om å regulere at barns inntekt skal holdes utenfor ved vurdering av søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Dette skal vi snakke om Kort repetisjon av lovgrunnlag - og litt om opplæringa Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

Økonomisk stønad. 18 og 19

Økonomisk stønad. 18 og 19 Økonomisk stønad 18 og 19 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt eget livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden

Detaljer

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven v/marianne Hovde, fagansvarlig Statistikk vedr. kommunale bevillinger I 2012 oppga 35 av 428 kommuner i Norge at de hadde gitt

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Velferdslovgivningen Helse - Sosial - Trygd Helse - Sosial - Trygd Skjønnsbaserte? Lovbaserte avgjørelser avgjørelser Profesjons-?

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Åsa Astrup Bustad, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Liv Dalen, attføringskyndig

Detaljer

Adgang til å sette vilkår om flytting

Adgang til å sette vilkår om flytting Adgang til å sette vilkår om flytting Innledning Vedlegget beskriver og gir føringer for Fylkesmannens klagebehandling av vedtak der kommunen har satt vilkår om flytting for personer med behov for praktisk

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram 29 Kvalifiseringsprogram 1 Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 Fagsamling STL, Laholmen, 20.6.2017 Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 ved Anne Eilen Temte Rådgiver Fylkesmannen i Østfold Refleksjonsspørsmål Hva gjør jeg i tilsvarende

Detaljer

Status klagesaker hittil i 2016:

Status klagesaker hittil i 2016: Status klagesaker hittil i 2016: Behandlet 70 rettighetsklager 86 % er stadfestet 7 % endret helt eller delvis 7 % opphevet Alle sakene har blitt behandlet innen fristen på tre måneder I 2015 behandlet

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Christer Gangsø, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Finn Gjone, juridisk kyndig

Detaljer

Fylkesmannen sine erfaringer gjennom klagebehandling, informasjon og veiledning

Fylkesmannen sine erfaringer gjennom klagebehandling, informasjon og veiledning Fylkesmannen sine erfaringer gjennom klagebehandling, informasjon og veiledning 23. april 2015 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 Veiledning og informasjon Hva skjer når dere ringer til Fylkesmannen?

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune ".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune . Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

NAV Ullensaker. Bruk av 17 vedtak i forbindelse med etablering på privat boligmarked og i midlertidig bolig. Gry Hosøy og Elfrid Elstad

NAV Ullensaker. Bruk av 17 vedtak i forbindelse med etablering på privat boligmarked og i midlertidig bolig. Gry Hosøy og Elfrid Elstad NAV Ullensaker Bruk av 17 vedtak i forbindelse med etablering på privat boligmarked og i midlertidig bolig Gry Hosøy og Elfrid Elstad NAV Ullensaker Ullensaker kommune har ca 35 000 innbyggere Kommunen

Detaljer

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din.

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din. CASE 1a Kåre er 55 år. Han er skilt, og har to voksne barn. Han har tidligere vært selvstendig næringsdrivende. Da kona gikk fra ham, fikk han store psykiske problemer, klarte ikke å gå på jobb, og måtte

Detaljer

tjenesten opplysning, råd og veiledning?

tjenesten opplysning, råd og veiledning? Nettverkssamling økonomisk rådgivning 28. oktober 2014 Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? v/ Beate Fisknes i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven Vår dato: 01.03.2017 Vår referanse: 2016/4880 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 30.11.2016 Saksbehandler: Linda Boldvik Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266643 3350 Prestfoss Sigdal kommune - gnr 34/1

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE

RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE Sist endret: 26.06.2017 Utarbeidet av Samarbeidsutvalget i Tromsø bestående av representant fra BoNord, representant for Borettslag og representant

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014 RISØR KOMMUNE NAV Arkivsak: 2013/1867-2 Arkiv: F01 Saksbeh: Hege Kristin Kirkhusmo Dato: 05.11.2014 Økonomisk sosialhjelp Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 09.02.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Opplysning, råd og veiledning Lov om sosiale tjenester i NAV 17 17. Opplysning, råd og veiledning «Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

RÅDMANNENS INNSTILLING:

RÅDMANNENS INNSTILLING: SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 14/02909-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler Kikki Berg Saksgang Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato HØRINGSSVAR SAMMENDRAG: 2.september 2014 sendte Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Vestfold fylkeskommune. Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune med videre -

Høringsuttalelse fra Vestfold fylkeskommune. Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune med videre - Stabsavdelingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Dato: 201603683-4 Saksbehandler: Deres referanse: Trine Olsen Kvile 16/148 Høringsuttalelse fra Vestfold fylkeskommune.

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING!

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV) trådte i kraft 1.1.2010. Loven er utarbeidet av Arbeidsdepartementet

Detaljer

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring lov og rundskriv Trinn 1 Innføring, ansvar og generelle oppgaver (gjennomført

Detaljer

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år Livsoppholdssatser som brukes av Innkrevingssentralen Satser Livsoppholdssatser som brukes av NAV Innkreving Livsoppholdssatsene som blir brukt av NAV Innkreving, inkluderer mat, klær, helse, media og

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14. Høringsuttalelse til endring i lov om sosiale tjenester NAV 20

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14. Høringsuttalelse til endring i lov om sosiale tjenester NAV 20 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 14/05295-1 Saksbehandler Runar Andersen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling 2011-2015 02.09.2014 23/14 Høringsuttalelse til endring i lov om sosiale tjenester

Detaljer

Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven

Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven Fra Foreningen Fattignorge, Juss-Buss og Fagforbundet 9. mai 2007

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling rådgiver Ane Karine Lillevoll To hovedspørsmål kommunen må stille seg selv når en søknad skal behandles Hvilke krav gitt i eller i medhold

Detaljer

HSASO20111 Saksbehandling i velferdstjenestene

HSASO20111 Saksbehandling i velferdstjenestene ORDINÆR EKSAMEN HSASO20111 Saksbehandling i velferdstjenestene (15 studiepoeng) Avd. for helse-og sosialfag Bachelor i arbeids- og velferdsfag, kull AVF 2014 Bachelor i sosialt arbeid, kull SOS 2014 4

Detaljer

Høring Forslag til ny utlendingsforskrift, kapitlene 1-3,5og7-16

Høring Forslag til ny utlendingsforskrift, kapitlene 1-3,5og7-16 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 15 MAI?309 Deres ref 200900911-/KEAB Vår ref.: 09/2562-LM

Detaljer

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold 30. Kvalifiseringsprogrammets innhold Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid.

Detaljer

Skjema nr 11C Registreringsskjema for kvalifiseringsstønad 2018

Skjema nr 11C Registreringsskjema for kvalifiseringsstønad 2018 Skjema nr 11C Registreringsskjema for kvalifiseringsstønad 2018 Skjemaet gjelder kun personer som i løpet av året har vært deltaker i kvalifiseringsprogram det sendes ikke inn skjema på personer med søknader

Detaljer

Fordypning i lov om sosiale tjenester i NAV (STL) v/ Marianne Pleym Arctander

Fordypning i lov om sosiale tjenester i NAV (STL) v/ Marianne Pleym Arctander Fordypning i lov om sosiale tjenester i NAV (STL) v/ Marianne Pleym Arctander Saksbehandlingen Hvilke regler gjelder for saksbehandlingen kap. 5 STL 41 «Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er

Detaljer

Lov om sosial tjenester i NAV - merkbar økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp

Lov om sosial tjenester i NAV - merkbar økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp Lov om sosial tjenester i NAV - merkbar økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp Bestilling: «Helse- og omsorgsutvalget ønsket at enhetsleder på NAV skulle komme på kommunestyret i juni for å fortelle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Øvre Eiker kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet

Detaljer

Kvinnherad kommune - gnr 64 bnr terrasse og markplatting - krav om dekning av sakskostnader.

Kvinnherad kommune - gnr 64 bnr terrasse og markplatting - krav om dekning av sakskostnader. Saksbehandler, innvalgstelefon Karen Elin Bakke, 55 57 21 26 Vår dato 31.08.2016 Deres dato 26.11.2015 Vår referanse 2013/8426 423.1 Deres referanse Advokat Line Seglem Larsen Kanalsletta 4 4033 STAVANGER

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Ansvar og lovforankring KVP er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Forvaltningen av programmet utføres av NAV-kontoret NAV, 09.05.2012 Side 2 Kvalifiseringsprogram 29 Hvem

Detaljer

Sammendrag 11/722 20.12.2013

Sammendrag 11/722 20.12.2013 Vår ref.: Dato: 11/722 20.12.2013 Sammendrag En mann henvendte seg til ombudet fordi han mente mener reglene om godskriving av overgangsreglene i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen for omsorgsopptjening

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/146 Arkivsaksnr: 2016/7998-23 Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/290, 99/302, 99/304 og 99/349 - Stokkanv 5, 7, 9 og Sandg 10 - Søknad om midlertidig

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i Nav 18. Stønad til livsopphold, 19. Stønad i særlige tilfeller og 20. Bruk av vilkår, samt klagesaksbehandling ved Nav Ullensaker.

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Fagsamling barneperspektivet i NAV Førde // 12.12.17 // Stine Glosli, Arbeids- og velferdsdirektoratet Barnekonvensjonen Gjelder som norsk lov Barnets

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Åsgård 1, Heggin 3 Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1800

MØTEINNKALLING. Møtested: Åsgård 1, Heggin 3 Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1800 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd MØTEINNKALLING 30.01.2013/MSL Møtested: Åsgård 1, Heggin 3 Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1800 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen fredag 09.02.12

Detaljer

Om tjenesten økonomisk rådgivning. Sosialtjenesteloven 17

Om tjenesten økonomisk rådgivning. Sosialtjenesteloven 17 Om tjenesten økonomisk rådgivning Sosialtjenesteloven 17 Sosialtjenesteloven 17 Kjerneområde i NAV Rundskriv hovednr 35 Veileder til 17 Forklarer når og hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning,

Detaljer