Fylkesmanneni Osloog Akershus. Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmanneni Osloog Akershus. Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV"

Transkript

1 Fylkesmanneni Osloog Akershus Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV

2 Velkommen Lov om sosiale tjenester i NAV sikkerhetsnett Internasjonale forpliktelser Rettsikkerhetsgarantier særlig sårbare områder Fylkesmannens rolle Enkeltvedtak og statlig tilsyn Hvorfor er sosiale tjenester lagt til NAV? Kommunens velferdsansvar Integrerte tjenester Hindre kasteballsproblematikk Fremme overgang til arbeid Inntektssikring Krever samarbeid med kommunen forøvrig 1

3 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov nr 131 Korttittel: Lov om sosiale tjenester i NAV Forkortes STL Trådte i kraft Loven regulerer de kommunale, sosiale tjenester som inngår i NAV-kontoret (utgjør minimumsløsningen) Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft Forskrifter til loven: Det er kommet 4 forskrifter til loven: Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge trådte i kraft Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kraft Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kratt Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad trådte i kraft

4 Hva er et rundskriv? Lov forskrift rundskriv Rundskrivet er lov- og forskriftstolking Rettskilder, bl.a.: Innst. 87 L ( ) Prop. 13 L ( ) lov om sosiale tjenester i NAV Ot.prp. Nr 103 ( ) om lov om sosiale tjenester i NAV Ot.prp. Nr. 70 ( ) om KVP Ot.prp. Nr 29 ( ) om sosialtjenesteloven Hovedtrekk ved rundskrivet: Rundskrivet skal særlig styrke og tydeliggjøre: formålsbestemmelsen hensynet til barn og unge forsvarlighetskravet saksbehandlingsreglene sammenhengen mellom bestemmelsene det kommunale velferdsansvaret og sammenheng til andre kommunale tjenester sammenhengen til "resten av NAV" 3

5 Rundskrivet kilder: Tidligere rundskriv: Rundskriv 1-1/93 til sosialtjenesteloven Rundskriv 1-34/2001 til sosialtjenesteloven Alle tilleggsrundskriv og tolkningsuttalelser til sosialtjenesteloven Det nye rundskrivet erstatter tidligere rundskriv og alle tolkningsuttalelser om de sosiale tjenester som lå i sosialtjenesteloven fra 1991 Rundskrivet nytt: Ikke tidligere omtalt i rundskriv: Utvidet formål (overgang til arbeid, sosial inkludering, barn og unge) Krav om forsvarlighet (ny bestemmelse) Internkontroll og tilsyn for nye tjenester Beredskapsplan Individuell plan Kvalifiseringsprogrammet Folkevalgte organers sammensetting 4

6 Hovedtrekk ved rundskrivet: Rundskrivet skal særlig styrke og tydeliggjøre: Formålsbestemmelsen Hensynet til barn og unge Forsvarlighetskravet Saksbehandlingsreglene Sammenhengen mellom bestemmelsene Det kommunale velferdsansvaret og sammenheng til andre kommunale tjenester Sammenhengen til resten av NAV Definisjoner i rundskrivet: "NAV-kontoret" er brukt når det er snakk om rollen som utfører og forvalter. "Kommunen i NAV" er brukt der det er et poeng å skille mellom stat og kommune i NAV-kontoret. "Kommunen" er brukt om ansvar og oppgaver lagt til kommunens administrasjon. "NAV" er brukt om arbeids- og velferdsforvaltningen. 5

7 Definisjoner i rundskrivet forts. "Tjenestemottaker" er brukt om alle som henvender seg til arbeids- og velferdsforvaltningen med anmodning om tjenester, eller som arbeids- og velferdsforvaltningen gir eller tilbyr tjenester i det enkelte tilfellet. Begrepet omfatter søkere, mottakere og de som har fått avslag. Begrepet omfatter alle som berøres av henvendelsen, søknaden og vedtaket, som ektefelle og barn. "Deltaker" er brukt på tilsvarende måte som "tjenestemottaker" når det dreier seg om kvalifiseringsprogrammet. STL 1. Lovens formål bedre levekårene for vanskeligstilte bidra til sosial og økonomisk trygghet den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig fremme overgang til arbeid fremme sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud bidra til likeverd og likestilling forebygge sosiale problemer 6

8 Kommunens velferdsansvar Formålsbestemmelsen og loven for øvrig er utformet og grunnlagt på verdier og prinsipper som langt på vei er tilpasset lokalt folkestyre og lokale beslutningsprosesser Behovene som loven skal dekke er knyttet opp mot folks hverdagsliv hvor nærhet til beslutningstaker er viktig Bestemmelsen(e) er helhetlig innrettet og inngår i kommunens samlede ansvar for å ivareta den enkeltes og lokalsamfunnets velferd Skjønnsmessig utformet hva som konkret skal tilbys skal tilpasses den enkeltes behov Om formålsbestemmelsen Understreker kommunens velferdsansvar som siste sikkerhetsnett overfor vanskeligstilte Er retningsgivende og veiledende for prioriteringer som kommunen foretar generelt innenfor sitt velferdsansvar Formålet i loven skal ligge til grunn for tolking av de enkelte bestemmelsene i loven utøvelsen av skjønnet loven gir rom for Gjenspeiler grunnleggende menneskerettigheter konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 7

9 Fremme sosial inkludering og aktiv deltagelse Kom inn i bestemmelsen Relatert til menneskerettighetene Personer i marginale situasjoner skal gis mulighet til fullverdig deltakelse i samfunnet akseptabel levestandard selvstendighet, selvrealisering og medbestemmelsesrett likeverdighet og likestilling tilgang på arbeid, helse, utdanning, bolig Særlig være oppmerksom overfor personer med liten sosial tilknytning, i overgangs- eller etableringsfaser, og barn og unge i vanskeligstilte familier Utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tilbud Kom inn i bestemmelsen Barn og unge skal ha en levestandard og livsvilkår som er tilstrekkelig for fysisk, psykisk, åndelig og sosial utvikling NAV-kontoret må sørge for at deres særskilte behov blir ivaretatt i familiens møte med kontoret Samarbeid med andre instanser vil ofte være nødvendig for å få et helhetlig og samordnet tjenestetilbud; for den enkelte familie og i generell tilrettelegging og forebygging i lokalsamfunnet 8

10 Nærmere om samarbeid 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen 3. ledd særlig ansvar for å sikre at andre deler av forvaltningen gjør sitt arbeid og der det er uklarhet og uenighet om hvor ansvaret ligger skal kommunen i NAV søke å klargjøre forholdet 9

11 STL 4. Krav til forsvarlighet Krav til forsvarlighet har alltid vært der, men er nå egen bestemmelse i loven Forsvarlige tjenester utforming av tjenesten hva slags tjeneste som tilbys Forsvarlighetskravet er en rettslig standard Hva som er en forsvarlig tjeneste endrer seg over tid Formålsbestemmelsen, samfunnsutviklingen og normer for godt sosialfaglig arbeid er styrende for vurderingen Nedre grense for forsvarlighet Uforsvarlige tjenester er et brudd på loven Kan ikke skylde på ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse, tidspress og økonomi Individuell vurdering - Objektiv nedre grense Likebehandling Hva som ligger i en forsvarlig tjeneste omtales nærmere i merknadene til de enkelte tjenestene Målet er bedre kvalitet på tjenestene ikke å ligge nærmest mulig en nedre grense Internkontroll er et nyttig verktøy 10

12 Krav til tilgjengelighet og saksbehandling Tjenestene skal være tilgjengelige for alle som har et hjelpebehov Må kunne tilby tjenesten Må gi informasjon og veiledning Identifisere hjelpebehov Tjenesten må ytes i tide Søknader skal behandles uten ugrunnet opphold Saksbehandlingstiden vil variere Saksbehandlingsreglene skal følges Krav til tjenestens innhold og omfang Tjenestens innhold og omfang må være i samsvar med samfunnsutviklingen og gjeldende normer for godt sosialfaglig arbeid Tjenesten som gis skal dekke den enkeltes hjelpebehov Barns behov skal vurderes og ivaretas Jfr. formålsparagrafen 11

13 STL 5. Internkontroll Kommunen plikter å føre internkontroll for å sikre at virksomheten og tjenestene er i samsvar med lovkrav Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen Internkontrollen skal Bidra til faglig forsvarlige tjenester og kvalitetsutvikling Være et dynamisk verktøy 6. Opplæring Kommunen har ansvar for å sikre nødvendig opplæring til alle ansatte som yter tjenester og utfører oppgaver etter loven Sikre at den enkelte ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene, slik at tjenestene blir forsvarlige og i tråd med lovens formål Gjennom styringssystemer og internkontroll legge til rette for og påse at de ansatte har nødvendige kunnskaper 12

14 Erfaringer fra tilsyn 2010 og 2011 Helsetilsynets oppsummering av landsomfattende tilsyn med kommunens ansvar for sosiale tjenester i NAV (fra 47 tilsynsrapporter) Grunnlag for tilsynet: Håndtering av henvendelser om økonomisk stønad kartlegging og innhenting av opplysninger vurderinger og beslutninger om økonomisk stønad Under det landsomfattende tilsynet ble det avdekket lovbrudd og gitt awik på alle de tre tilsynsområdene Tilsynserfaringer forts. Manglende ivaretakelse av taushetsplikten i mottak Mangelfull innhenting av opplysninger, ofte kun økonomiske opplysninger. Mangelfullt ift. helse, sosiale forhold, familie, andre inntektsmuligheter etc. Manglende sikring av at det foretas individuelle vurderinger, veiledende norm som standard Utilstrekkelig og lite planmessig opplæring av ansatte Manglende relevante og tilstrekkelige rutiner og prosedyrer Uklare ansvars- og myndighetsforhold Liten oversikt over risikoområder, mangelfulle meldesystemer 13

15 Erfaringer fra tilsyn 2012 Tilsynsområdet mer begrenset Forsvarlig kartlegging ved behandling av søknad om økonomisk stønad fra person med forsørgeransvar Forsvarlige vurderinger ved behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar -1 5i Tilsynserfaringer forts. Manglende kartleggingsverktøy med fokus på barns behov Det foreligger få opplysninger om barnas forhold i saksdokumentene Opplysningene om barn begrenses ofte til antall og alder Kommunale satser følges slavisk Det er forskjellig praksis rundt hvilken informasjon som gis i forhold til hva det kan søkes om av tilleggsytelser Det er i liten grad mulig å lese av vedtak at barns behov er tatt med i vurderingen av familiens hjelpebehov Det er manglende opplæring i og bruk av avviks- /meldesystemer 14

16 STL 2. Lovens virkeområde Inngangsvilkår om opphold i riket Særlig om utlendingers rett STL 2 første ledd - ordlyd "Lovens bestemmelser om ljenester gjelder for alle som oppholder seg i riket. Kongen kan gi forskrifter som begrenser anvendelsen av loven til personer som ikke er norske statsborgere, eller som ikke har bopel i riket. Kongen kan også gi forskrifter om anvendelse av loven på personer som oppholder seg i utlandet, men som har tilknytning til riket." 15

17 Faktisk opphold i riket STL 2 er et inngangsvilkår for rett til tjenester etter kap. 4 Lovens bestemmelser gjelder for alle som oppholder seg i riket Faktisk opphold i landet loven gjelder ikke for personer som oppholder seg i utlandet Forskrift med anvendelse for personer som oppholder seg i utlandet ikke gitt Opphold i utlandet på grunn av kortvarig ferie og samvær Utenlandske innsatte uten lovlig opphold Begrensinger i anvendelsen av loven for enkelte grupper Hjemmel til å gi forskrift som begrenser anvendelsen av loven følger av STL 2 Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge nr For å ha fulle rettigheter etter loven: Lovlig opphold Fast bopel 16

18 Kriterier for å ha fulle rettigheter loven etter Krav om lovlig opphold: Norske statsborgere Personer med gyldig oppholdstillatelse Opphold som følger av bilaterale eller multilaterale avtaler eller konvensjoner, som EØS-avtalen og nordiske konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester "Fast bopel" Lovlig opphold ment å ha en viss varighet; i utgangspunktet også å anse som å ha fast bopel Ved tvil vurdere om vedkommende har fast bopel "Fast bopel" er ikke det samme Konkret og individuell Tilknytning Vekting vurdering til landet er det sentrale av ulike hensyn som "fast bolig" 17

19 "Fast bopel" Personen er folkeregistrert i Norge Har ektefelle og/eller barn bosatt i Norge Er medlem av folketrygden Har skattemessige forpliktelser i Norge Personens bosituasjon Oppholdets varighet og formål Oppholdstid før søknad om sosiale tjenester fremmes Fremtidsplaner og formålet med oppholdet -y"ri. ern Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge Hovedtrekk: Begrensede rettigheter Ikke uhjemlet hjelp for personer uten lovlig opphold - Statlig innkvartering (utbetalt integreringstilskudd) Ikke lenger krav om "stående tilbud" sekundærbosettere Tydeligere rettighet tydeligere ikke rett/avslag 18

20 Personer som har lovlig opphold, men ikke bopel i riket Forskriften 1 første ledd og annet ledd Personer som ikke er norske statsborgere og som ikke har fast bopel, eks turister og andre med kortvarig opphold som forutsettes å kunne forsørge seg selv Rett til råd og veiledning Krav i en nødssituasjon (økonomisk stønad og midlertidig botilbud) til det kan forventes bistand fra kilder i hjemlandet Evnt. stønad til hjemreise '1241.1~ Særskilt om EØS-borgere jf. tredje ledd EØS-borgere kan oppholde seg fritt i Norge i 3+3 måneder på bakgrunn av EØS-avtalen (som arbeidssøkende) Utgangspunktet er at vedkommende i denne fasen er selvhjulpen EØS-borger som skal oppholde seg her utover denne første fasen må registrere seg Dersom man oppfyller vilkår for registreringsbevis vil slikt bli utstedt Registreringsbevis er dokumentasjon på lovlig opphold i Norge 19

21 Særskilt om EØS-borgere Lovlig opphold + fast bopel Registreringsbeviset er ikke dokumentasjon på fast bopel De som ikke er ansett å ha fast bopel ikke krav utover råd og veiledning jf. 1 første ledd (men kan ha krav i nødssituasjon jf. annet ledd) De som både kan fremlegge registreringsbevis og er ansett å ha fast bopel rettigheter på lik linje med befolkningen for øvrig Særskilt om EØS-borgere Søknad om økonomisk stønad kan indikere at vedkommende ikke lenger fyller vilkår for opphold Taushetsplikt Det er utlendingsmyndighetenes oppgave å vurdere hvorvidt grunnlag for opphold er oppfylt eller skal tilbakekalles Sosialtjenesten må på selvstendig grunnlag vurdere om en søker har fast bopel i Norge 20

22 Utenlandske borgere med fulle rettigheter Forskriften 1 tredje og fjerde ledd Nordiske borgere, tredje ledd Antatte ofre for menneskehandel, fjerde ledd Andre med særskilt rett til opphold, fjerde ledd Personer som kan få statlig innkvartering Forskriften 2 Personer som er i eller kan få statlig innkvartering Asylsøkere som har eller har rett til plass i mottak under behandling av asylsøknad ikke krav utover råd og veiledning De som har fått behandlet søknad og er i eller har rett til plass i mottak henvises til dette tilbudet med mindre det er åpenbart urimelig Nær familie bosatt i kommunen I utgangspunktet selvhjulpen 21

23 . Personer som er bosatt i en kommune som mottar integreringstilskudd Forskriften 3 Utgangspunktet er at den enkelte mottar tjenester ved NAV-kontoret i kommunen i tilskuddsperioden Ikke lenger krav om stående tilbud Henvise tilbake med mindre åpenbart urimelig Nær familie i bosettingskommunen I utgangspunktet selvhjulpen r2n I Personer uten lovlig opphold Forskriften 4 Personer som har tatt seg inn i landet ulovlig, etter utløp av oppholdstillatelse, har fått avslag på asylssøknad eller utvisningsvedtak Personer uten lovlig opphold har ikke rett til tjenester etter loven unntatt råd og veiledning Hvis personen ikke har tilbud om statlig innkvartering og befinner seg i en nødssituasjon rett på rent midlertidig hjelp til livsopphold og bolig Rett inntil det er praktisk mulig å forlate landet 22

24 Dokumentasjon av lovlig opphold Forskriften 5 Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen kan kreve at søker dokumenterer lovlig opphold i riket Kan innebære krav om fornyet dokumentasjon dersom tvil om oppholdsgrunnlaget Ikke gjøre vurdering av lovligheten av oppholdet STL. 3. Kommunens ansvar Nærmere om ansvarets innhold og omfang Flytting mellom kommuner mm. 23

25 STL 3. Oppholdskommunens ansvar "Kommunen er ansvarlig for å utføre oppgavene etter denne loven som ikke er lagt til et statlig organ, og å yte tjenester etter loven til alle som oppholder seg i kommunen. For den som oppholder seg i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester, skal tjenestene likevel ytes av den kommunen som var oppholdskommune forut for inntaket i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester. Dette gjelder også tjenester før utskriving i forbindelse med utskriving og etablering. STL 3. Oppholdskommunens forts. ansvar "Etter utskrivingen skal de sosiale tjenestene ytes av den kommunen der vedkommende tar opphold. Tar vedkommende opphold i den kommunen som institusjonen eller boligen ligger i, kan utgiftene kreves refundert av oppholdskommunen forut for inntaket. Kommunens myndighet etter denne loven kan etter reglene i kommuneloven delegeres til et interkommunalt organ eller en annen kommune." 24

26 STL. 3. Om bestemmelsen Kommunen har ansvar for de generelle oppgavene i kap 3 og de individuelle tjenestene etter kap 4 Oppgavene og tjenestene skal inngå i NAV-kontoret Nærmere organisering og prioritering i samsvar med lovens formål og rammer Det økonomiske ansvaret følger av STL 7. Plikt til internkontroll jf. STL 5. STL 3. Nærmere om bestemmelsens innhold NAV-kontoret skal yte hjelp til alle som oppholder seg i kommunen Motta og behandle alle henvendelser uavhengig av hvor vedkommende bor Også ansvarlig for personer som bor utenfor kommunen hvis ansvaret er løst ved å gi tilbud utenfor egen kommune eks. midlertidig botilbud NAV- kontoret bør tilrettelegge for at en person ikke mottar tjenester fra flere NAV-kontor 25

27 STL 3. Nærmere om bestemmelsens innhold Oppholdskommune, bostedskommune og folkeregistrert kommune er ikke den samme: konkret vurdering av den enkeltes situasjon hva det søkes om oppholdet er å anse som fast eller midlertidig Dersom en person mottar tjenester fra et NAV-kontor vanligvis ikke ha behov for hjelp til samme formål Konkrete inntektsmuligheter eller rettigheter etter andre ordninger STL 3. Nærmere om bestemmelsens innhold NAV-kontoret bør bidra til å tilrettelegge ved flytting mellom kommuner hvis personen som mottar tjenester ønsker dette Awikle boforhold og finne ny bolig, dekke utgifter til flytting og etablering, dekke livsopphold i en overgangsfase, overføring av kvalifiseringsprogram Fraflyttingskommunen ansvarlig så lenge vedtaket løper deretter nye oppholdskommunen som er ansvarlig for å yte tjenester etter loven Flytting uten tilrettelegging fra NAV-kontoret 26

28 Unntak fra oppholdskommunens ansvar opphold i institusjon Oppholdskommune forut for inntak i institusjon NAV kontoret skal dekke/yte tjenestene Begrepene "institusjon" og "bolig med heldøgns omsorgstjeneste" rundskriv pkt Ansvarets omfang Arrestasjonskommune Særlig om utenlandske borgere og arrestasjon Før utskrivning og utskrivning og etablering NAV-kontoret i oppholdskommunen forut for inntaket har fortsatt ansvaret NAV-kontoret skal sikre en god overgang fra institusjon/bolig til livet utenfor for den enkelte som trenger det Ved flytting til annen kommune gjelder ansvaret til utskrivning har funnet sted Unntak hvis tilflyttingskommunen er institusjonskommunen (gjelder refusjonsansvaret) 27

29 STL 7. Økonomisk ansvar Tjenester en person mottar under institusjonsopphold dekkes av oppholdskommunen forut for inntak Etter institusjonsopphold (utskrivning) skal tjenestene ytes/dekkes av den nye oppholdskommunen Unntak gjøres dersom vedkommende tjenestemottaker tar opphold i institusjonskommunen refusjon Betingelse for å gjøre tidligere oppholdskommune ansvarlig er at denne er informert om utskriving Uenighet kommuner i mellom om økonomisk ansvar kan avgjøres etter tvistebehandling jf. STL 49 28

30 STL 17. Opplysning, råd og veiledning Sentral kjerneoppgave i NAV-kontoret En rettighet for alle som oppholder seg i kommunen Bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer Nær sammenheng med lovens formål hjelp til selvhjelp Gi generell informasjon og konkret veiledning Individuell tjeneste enkeltvedtak Økonomisk rådgivning Alminnelig veiledningsplikt.1-24~1 Individuell tjeneste innføring av vedtak Forvaltningsretten: avgjørelser om rettigheter skal fattes i vedtak tjenester tildeles i enkeltvedtak Tjenesten er en del av oppfølgingen av tjenestemottaker Når råd og veiledning er gitt i tilknytning til tildeling av annen tjeneste etter loven, skal det fremgå av dette vedtaket hva som er gitt av råd og veiledning Ikke nytt 29

31 Individuell tjeneste innføring av vedtak Hindre avvisning, synliggjøre behov og ressurser Hvis det er behov for tjenesten uavhengig av en pågående sak, skal det søkes om tjenesten og fattes vedtak Retten til tjenesten Tidsfrist for når tjenesten skal være gitt Økonomisk rådgivning, og annen systematisk rådgivning Hvis råd og veiledning skal inngå som tiltak i et kvalifiseringsprogram, skal det fattes vedtak om tjenesten Kan fatte vedtak om å avslå eller avslutte tjenesten dersom tjenestemottaker ikke bidrar STL 18. Stønad til livsopphold I rundskrivet: Noen endringer i oppbygging Noen endringer i innhold Understreker individuelle vurderinger i alle ledd Fremhever sammenhengen til formålsbestemmelsen Gjennomgående fokus på barn og unge 30

32 Rettighet Rettighet Fylle betingelsene Utnytte alle muligheter evnt hjelp til det er reell mulighet for å utnytte egne muligheter Forsvarlig livsopphold Sammenheng til formålsbestemmelsen Individuell behovsvurdering Særlig hensyn til barns behov Subsidiær ytelse Utnytte alle reelle muligheter Sammenheng til økonomisk rådgivning Skjønnsmessig ytelse Ytelsen Konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov Kan føre til ulikheter i stønadsnivå Likebehandling sikres ved at grunnlaget for vurderingene er likt Mål: Gjøre tjenestemottaker selvhjulpen Midlertidig inntektssikring Sammenhengen til de andre tjenestene Motivere til å skaffe inntektsgivende arbeid Tjenestemottaker skal som hovedregel styre egen økonomi 31

33 Stønadsnivået Loven omtaler ikke hvilke utgifter som dekkes Formålsbestemmelsen, forsvarlighetskravet, individuell behovsvurdering, bidra til selvforsørgelse og tidsperspektivet setter rammene for nivået Forholdet til statlige retningslinjer og kommunale normer Bidrar til likebehandling Individuell vurdering av om satsen er forsvarlig i det konkrete tilfellet eller om det skal ytes mer/mindre Hjelp i en nødssituasjon Stønaden begrenses til det helt nødvendigste Hvorfor situasjonen har oppstått er uten betydning Enkeltvedtak Vedtak og klage Følge saksbehandlingsreglene Saksbehandlingstid og vurderingen av nødvendige opplysninger må vurderes konkret Fylkesmannen er klageinstans 32

34 Vurderingen av hjelpebehovet Tredelt vurdering: Tjenestemottakers personlige forhold Tjenestemottakers inntekter Tjenestemottakers utgifter Alle vurderingene skal være individuelle og konkrete, og inkludere alle som omfattes av vedtaket Det skal legges særskilt vekt på barn og unges behov Tjenestemottakers personlige forhold Enslige Presiserer at dette også gjelder ved leie hos familie Omfatter ektefelle til innsatte, faktisk separasjon pga. vold eller tvangsekteskap Samboere og personer i bofellesskap Rettslig å anse som enslige Ikke gjensidig underholdsplikt for samboere I utgangspunktet ikke forsørgelsesplikt for unge over 18 år Barnefamilier Samboere med felles barn har forsørgelsesplikt for barna etter evne Presiserer at utgifter til samvær inngår i livsoppholdet 33

35 Tjenestemottakers personlige forhold forts. Presiserer betydningen av bosituasjon og bosted og helse, alder og ulike livssituasjoner Studenter og elever Unntaket om foreldrenes forsørgelsesplikt for unge over 18 år som følger ordinær skolegang gjelder etter evne Unge over 18 år har selvstendig rett, men kan omfattes av familien til fullført skolegang Kan være urimelig å kreve låneopptak under ordinær skolegang Tjenestemottakers inntekter Bankinnskudd, formue og kapitalinntekter Tjenestemottakers disponeringsrett kunne sette av midler Unntak for midler som er bundet med skattefradrag, særlig BSU Krav på underhold etter barneloven Barns inntekter må være av et visst omfang for at foreldrene ikke lenger har forsørgelsesplikt 34

36 - Tjenestemottakers utgifter Kjerneområdet for livsopphold Mat og drikke Understreker at sunt kosthold er viktig for barn og unge Utgifter til dietter av helsemessige årsaker kan dekkes Klær og sko Om det er aktuelt å arve fra søsken må vurderes konkret Medier og kommunikasjon Må tilpasses samfunnsutviklingen og den enkeltes valgfrihet Tjenestemottakers utgifter forts. Fritidsaktiviteter Utgifter knyttet til alminnelige aktiviteter, både organiserte og uorganiserte, inngår i livsoppholdet. Særlig viktig for barn og unge Helse Gjeld I kjerneområdet for livsopphold inngår dekning av utgifter som ikke dekkes av folketrygden til egenandeler, hvit resept, alminnelige ikke-reseptbelagte legemidler, syns- og hørselshjelpemidler Kan dekke gjeldsutgifter som skyldes innkjøp av gjenstander som inngår i livsoppholdet 35

37 STL 19. Stønad i særlige tilfeller Stønad i særlige tilfeller skal vurderes hvis stønad til livsopphold avslås Stønad kan ytes i to tilfelle: Utgiften er i det konkrete tilfellet ikke nødvendig for tjenestemottakers livsopphold Utgiften dekker formål som ligger utenfor livsoppholdet Utgiften dekker formål innenfor livsoppholdet, men ligger utenfor rammen av forsvarlig livsopphold Alle andre muligheter til selvforsørgelse er ikke forsøkt Situasjonen og hjelpebehovet tilsier at utnyttelse av alle muligheter vil utgjøre en stor belastning 36

38 STL 20. Vilkår STL 20. Bruk av vilkår "Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. Det må ikke være uforholdsmessig byrdefullt for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handlefrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven eller i andre lover." 37

39 Hvorfor kan det settes vilkår? Økonomisk stønad er en rettighet som i utgangspunktet skal tildeles uten vilkår Vilkår kan stilles for å bidra til å gjøre tjenestemottaker i stand til å sørge for sitt livsopphold på annen måte enn ved økonomisk stønad Nær sammenheng med formålsbestemmelsen Styrke muligheten til å bli selvforsørget gjennom arbeid Virkemiddel for å motivere og påvirke X~ Forskjell på vilkår og krav om dokumentasjon Vilkår etter 20 er ikke det samme som krav om dokumentasjon Et vilkår er knyttet til en aktivitet som skal gjøres i løpet av vedtaksperioden Et dokumentasjonskrav er knyttet til vurderingen av om det foreligger rett til stønad, og skjer i forkant av vedtaket 38

40 Vedtak og klage Avgjørelse om å sette vilkår skal fattes i enkeltvedtak. I vedtaket skal det gå fram: At det er satt vilkår Hva vilkåret går ut på Begrunnelse for hvorfor vilkåret er satt Konsekvensen av at vilkåret brytes At vedtaket kan påklages Avgjørelse om reduksjon/stans ved vilkårsbrudd, eller endring av vilkår, skal fattes i enkeltvedtak. Begrunnelse og klageadgang skal framgå Når kan det settes vilkår? Vilkår kan settes for å bidra til selvforsørgelse Aktivitetskrav knyttet til arbeid Redusere utgifter Øke inntekter Vilkåret må være hensiktsmessig Konkret individuell vurdering Kartlegging av tjenestemottakers helhetlige situasjon Hva har tjenestemottaker allerede gjort? Det skal ikke settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad i en nødssituasjon 39

41 Vilkårssetting er myndighetsutøvelse Vilkår innebærer en plikt, et pålegg eller en begrensning Vilkår bør helst settes i samarbeid med tjenestemottaker Brukermedvirkning: Motiverende og hensiktsmessig Ikke avtale mellom likeverdige parter Hvis samarbeid er vanskelig, kan NAV-kontoret ensidig sette vilkår Skjerper kravene til individuell vurdering Gjennomføring av arbeidsevnevurdering og deltagelse i KVP, egner seg ikke for tvang NAV-kontoret må følge opp vilkår som settes Vilkåret må oppfylle tre sidestilte krav: Ha nær sammenheng med vedtaket Individuell vurdering Ulike vilkår kan kombineres Ikke settes som `straff Ikke være uforholdsmessig byrdefullt eller urimelig begrense tjenestemottakers handle- eller valgfrihet Individuell vurdering objektiv grense Ikke være rettsstridig Ulovlig, kan ikke bygge på avtale 40

42 Konsekvensenav at vilkår brytes Ved fastsettelse av vilkår Konsekvenser av et eventuelt brudd på vilkår vurderes konkret Konsekvenser av brudd på vilkår framgår av vedtaket Ved brudd på vilkår Om konsekvensen skal iverksettes, vurderes individuelt og konkret Forholdsmessighet mellom brudd og konsekvens Konsekvensen, også i tid, må stå i forhold til bruddet Ta hensyn til familiesituasjon Fatte vedtak om stans eller reduksjon av stønad Begrunnelse og klageadgang Arbeidsoppgaver i kommunen Arbeidsoppgaver i kommunen kan være nyttig arbeidserfaring Kommunen har ikke plikt til å ha slikt arbeid Må være organisert hvis de har det Ikke fortrenge annet arbeid Bostedskommune Ikke aktuelt ved kortvarig opphold i annen kommune Særlig aktuelt for ungdom 41

43 Kvalifiseringsprogrammed tilhørende stønad Rett til kvalifiseringsprogram Rettighet Alle inngangsvilkårene må være oppfylt jf. STL 29. Engangsrettighet Subsidiær ordning Målet er arbeid Program skal stanses når arbeid ikke lenger er målet Rett til kvalifiseringsstønad under deltakelse i program jf. STL 35. Barnetillegg for egne barn og fosterbarn om barnetillegg se forskriften til STL kapittel 2. Kvalifiseringsstønad 42

44 STL 29. Kvalifiseringsprogrammets målgruppe Yrkesaktiv alder Fra og med det året deltaker fyller 19 år Må avsluttes senest måneden før deltaker fyller 67 år Forutsetter at arbeid og arbeidsdeltakelse er målet Må benytte rettigheter til alderspensjon Vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne Spesielt tilpasset innsats etter arbeidsevnevurdering Evnen til selvforsørgelse gjennom arbeid Tett og koordinert bistand vurderes som hensiktsmessig og nødvendig Målgruppe forts. Ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold Skjønnsmessig vurdering Formålene med loven og KVP er retningsgivende for skjønnet Kan ta utgangspunkt i de statlige retningslinjene for stønad til livsopphold, uten boutgifter Arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program 43

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Dette skal vi snakke om Kort repetisjon av lovgrunnlag - og litt om opplæringa Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Status klagesaker hittil i 2016:

Status klagesaker hittil i 2016: Status klagesaker hittil i 2016: Behandlet 70 rettighetsklager 86 % er stadfestet 7 % endret helt eller delvis 7 % opphevet Alle sakene har blitt behandlet innen fristen på tre måneder I 2015 behandlet

Detaljer

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring lov og rundskriv Trinn 1 Innføring, ansvar og generelle oppgaver (gjennomført

Detaljer

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Fagdag Stavanger 1. september Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Arbeids- og velferdsdirektoratet v/stine Glosli Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov 2009-12-18

Detaljer

Opplæring i lov om sosiale tjenester

Opplæring i lov om sosiale tjenester Opplæring i lov om sosiale tjenester Bø, 12.11.2015 Rådgiver Merethe Bonsaksen Seniorrådgiver Inger Tveit Espeland 1 Disposisjon Lovens formål Barneperspektivet i NAV Utlendinger rett til sosiale tjenester

Detaljer

Dette skal vi snakke om

Dette skal vi snakke om 20. Bruk av vilkår Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25.

Detaljer

Økonomisk stønad. 18 og 19

Økonomisk stønad. 18 og 19 Økonomisk stønad 18 og 19 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt eget livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram 29 Kvalifiseringsprogram 1 Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven

Detaljer

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold 30. Kvalifiseringsprogrammets innhold Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid.

Detaljer

Tema. Lovens virkeområde Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene

Tema. Lovens virkeområde Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene Lovens virkeområde Tema Lovens virkeområde Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene 2. Lovens virkeområde Lovens bestemmelser om tjenester gjelder for alle som oppholder seg i

Detaljer

Lovens virkeområde Utlendingers rett

Lovens virkeområde Utlendingers rett Lovens virkeområde Utlendingers rett Dette skal vi snakke Lovens virkeområdet Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene NAV, 15.05.2013 Side 2 Lovens virkeområde Lovens bestemmelser

Detaljer

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Fagsamling barneperspektivet i NAV Førde // 12.12.17 // Stine Glosli, Arbeids- og velferdsdirektoratet Barnekonvensjonen Gjelder som norsk lov Barnets

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING!

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV) trådte i kraft 1.1.2010. Loven er utarbeidet av Arbeidsdepartementet

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Beate Fisknes, Statens helsetilsyn Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Klage- og tilsynserfaringer Klager på sosiale tjenester gjelder i hovedsak 18. Få

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven. Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud

Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven. Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud 1 Paragraf 2 Lovens virkeområde Dette skal vi snakke om: Lovens virkeområdet

Detaljer

tjenesten opplysning, råd og veiledning?

tjenesten opplysning, råd og veiledning? Nettverkssamling økonomisk rådgivning 28. oktober 2014 Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? v/ Beate Fisknes i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Velkomen til fagdag om sosialtenestelova 20 a

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Velkomen til fagdag om sosialtenestelova 20 a Velkomen til fagdag 21.06.2017 om sosialtenestelova 20 a Program Kl. 10.00 Velkomen v/ Hanne Kl. 10.15 Gjennomgang av rundskrivet om aktivitetskravet m/ summeoppgåver v/ Turid og Siren Kl. 12. 00 Lunsj

Detaljer

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver Nødhjelp v/marianne Hovde, seniorrådgiver NØDHJELP Rett til midlertidig botilbud Rett til økonomisk stønad hjelp i en nødssituasjon «Nød» og nødhjelp 1. RETT TIL MIDLERTIDIG BOTILBUD 1. STL 27 27. Midlertidig

Detaljer

Konferanse om kvalifiseringsprogram. 21. og 22. november 2017

Konferanse om kvalifiseringsprogram. 21. og 22. november 2017 Konferanse om kvalifiseringsprogram 21. og 22. november 2017 Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker Assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen Stab Kommunikasjon Kommunikasjonssjef Kristine Østvold Plan, reindrift

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013 Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til livsopphold, 18 Stønad i særlige

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Trinn 2 - Vår 2013 Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom SAKSBEHANDLING Lov om sosiale tjenester i NAV Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom Helhetlig opplæring 2012-13 Trinn 1 høsten 2012 Generell innføring i lov, forskrift

Detaljer

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: 27.8.2014 Saksbeh: Beate Fisknes Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved

Detaljer

Vilkår om aktivitet. Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven

Vilkår om aktivitet. Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven Vilkår om aktivitet Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven 20 a. Bruk av vilkår for personer under 30 år Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år med mindre

Detaljer

Aktivitetsplikt for hvem?

Aktivitetsplikt for hvem? Foto: Grethe Lindseth Aktivitetsplikt for hvem? Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 04.04.2017 Kort historikk 05.06.2014 05.12.2014 01.07.2015 04.11.2016 12.12.2016 01.01.2017

Detaljer

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 10. juni 2011 Byrådssak 1292/11 Byrådet Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen SOSE SARK-03-201100086-26 Hva saken gjelder: Arbeidsdepartementet

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Velferdslovgivningen Helse - Sosial - Trygd Helse - Sosial - Trygd Skjønnsbaserte? Lovbaserte avgjørelser avgjørelser Profesjons-?

Detaljer

SOSIALE TJENESTER I NAV INTRODUKSJONSKURS mars

SOSIALE TJENESTER I NAV INTRODUKSJONSKURS mars SOSIALE TJENESTER I NAV INTRODUKSJONSKURS 28-29. mars 1 Plan for dagene 28.03.17 09.00 09.30: Kaffe og frukt 09.30 12.00:Kort om Fylkesmannen og styringssystemer Lov forskrift rundskriv 1 Formålsparagrafen

Detaljer

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Seniorrådgiver Grethe Lindseth Juridisk rådgiver Daniel Bergamelli Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Erfaringer

Detaljer

KVP-samling Rogaland 18. november KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet

KVP-samling Rogaland 18. november KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet KVP-samling Rogaland 18. november 2015 KVP i Arena Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Den «røde» tråden i vurderingene våre KVP i Arena Litt om kontorsperren

Detaljer

Fordypning i lov om sosiale tjenester i NAV (STL) v/ Marianne Pleym Arctander

Fordypning i lov om sosiale tjenester i NAV (STL) v/ Marianne Pleym Arctander Fordypning i lov om sosiale tjenester i NAV (STL) v/ Marianne Pleym Arctander Saksbehandlingen Hvilke regler gjelder for saksbehandlingen kap. 5 STL 41 «Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. i arbeidsog LOV-2009-12-18-131 - 16) -49)

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. i arbeidsog LOV-2009-12-18-131 - 16) -49) Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen -Lo... Side 1 av 10 (sosialtjenesteloven) E E Dokid: 16002665 (16/68-17). LOV 1'2 E LOV DATA OM ARBEIDS- SOSIALE TJENESTER I OG. VELFERDSFORVALTNINGEN

Detaljer

VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012

VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012 VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012 Dagen i dag Har du gjort deg noen tanker om opplæringsdagen? NAV, 12.08.2013 Side 2 Dagen i dag våre mål for dagen Når du går hjem i dag, skal du kjenne til hva

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV)

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2012 Hvor står reglene Reglene om økonomisk sosialhjelp ble fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen DATO: LOV-2009-12-18-131 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 13 s 1978 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Forslag om at 4 andre ledd i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge presiseres eller oppheves. 1 Forslag om at 4 andre ledd i forskrift

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 23. februar 2009 Byrådssak 82/09 Byrådet Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen KJMD SARK-03-200900912-21 Hva saken gjelder: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Opplysning, råd og veiledning Lov om sosiale tjenester i NAV 17 17. Opplysning, råd og veiledning «Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Detaljer

Velkommen til første dag!

Velkommen til første dag! Velkommen til første dag! Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til

Detaljer

Onsdag Arbeidsevnevurdering AEV i kvalifiseringsprogrammet

Onsdag Arbeidsevnevurdering AEV i kvalifiseringsprogrammet Onsdag 18.11.2015 Arbeidsevnevurdering AEV i kvalifiseringsprogrammet Aktuelt Bruksområder for BV og AEV i kvalifiseringsprogram Metodegrunnlaget behovs- og arbeidsevnevurdering Hva er målet med Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Lovvedtak 26. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 87 L ( ), jf. Prop. 13 L ( ) og Ot.prp. nr.

Lovvedtak 26. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 87 L ( ), jf. Prop. 13 L ( ) og Ot.prp. nr. Lovvedtak 26 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 87 L (2009 2010), jf. Prop. 13 L (2009 2010) og Ot.prp. nr. 103 (2008 2009) I Stortingets møte 8. desember 2009 ble det gjort slikt

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Oversikt Reglene er fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Fordypning i temaene:

Fordypning i temaene: Lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning i temaene: Opplysning, råd og veiledning Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Utlendingers rett Helhetlig opplæring delt i to trinn 1)

Detaljer

KVP-samling Bergen KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet

KVP-samling Bergen KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet KVP-samling Bergen 18.06.2015 KVP i Arena Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Den «røde» tråden i vurderingene våre KVP i Arena Litt om kontorsperre NAV, 22.06.2015

Detaljer

Om tjenesten økonomisk rådgivning. Sosialtjenesteloven 17

Om tjenesten økonomisk rådgivning. Sosialtjenesteloven 17 Om tjenesten økonomisk rådgivning Sosialtjenesteloven 17 Sosialtjenesteloven 17 Kjerneområde i NAV Rundskriv hovednr 35 Veileder til 17 Forklarer når og hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning,

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Ansvar og lovforankring KVP er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Forvaltningen av programmet utføres av NAV-kontoret NAV, 09.05.2012 Side 2 Kvalifiseringsprogram 29 Hvem

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Hvordan utfordrer kanalstrategien de sosiale tjenestene i NAV?

Hvordan utfordrer kanalstrategien de sosiale tjenestene i NAV? Hvordan utfordrer kanalstrategien de sosiale tjenestene i NAV? - sett fra Helsetilsynets ståsted Beate Fisknes, Statens helsetilsyn Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Helsetilsynet uttaler seg med bakgrunn

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning?

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Bolig? Økonomi! Barn! Hvor? Hvem? Helse! 1 Innholdsfortegnelse Innledning Del 1 Om tjenesten, kommunens

Detaljer

Innføring i lov om sosiale tjenester i NAV

Innføring i lov om sosiale tjenester i NAV Innføring i lov om sosiale tjenester i NAV Læringsmål disse dagene Økt kunnskap om sosialtjenesteloven med forskrifter og rundskriv, slik at brukernes behov for tjenester blir avdekt og gitt i samsvar

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014 RISØR KOMMUNE NAV Arkivsak: 2013/1867-2 Arkiv: F01 Saksbeh: Hege Kristin Kirkhusmo Dato: 05.11.2014 Økonomisk sosialhjelp Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

NAV Rana. Oppsummering fra landsomfattende tilsyn med utgangspunkt i barns livssituasjon. Helse og omsorgsutvalget mai 2013

NAV Rana. Oppsummering fra landsomfattende tilsyn med utgangspunkt i barns livssituasjon. Helse og omsorgsutvalget mai 2013 NAV Rana Oppsummering fra landsomfattende tilsyn med utgangspunkt i barns livssituasjon Helse og omsorgsutvalget mai 2013 Tilsyn i NAV kontorene Tilsyn med sosiale tjenester i NAV og kommunens behandling

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen 28.02.13 INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Sosialtjenesteloven 20. Vilkår Fylkesmannen hadde opplæring for NAV-ansatte i Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år Livsoppholdssatser som brukes av Innkrevingssentralen Satser Livsoppholdssatser som brukes av NAV Innkreving Livsoppholdssatsene som blir brukt av NAV Innkreving, inkluderer mat, klær, helse, media og

Detaljer

Høring Forslag til ny utlendingsforskrift, kapitlene 1-3,5og7-16

Høring Forslag til ny utlendingsforskrift, kapitlene 1-3,5og7-16 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 15 MAI?309 Deres ref 200900911-/KEAB Vår ref.: 09/2562-LM

Detaljer

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tilskuddskonferanse 14. januar 2015 - Stavanger Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tiskuddsordningen Barnefattigdom tilskuddsordningen som Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/8674-2 Dato: 24.10.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM SOSIALE TJENESTER, 18, STØNAD TIL LIVSOPPHOLD INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen Vår dato Vår referanse 30.08.2011 2011/3960 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Solveig Hansen, 62 55 11 36 721.0 Arbeidsdepartementet

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2015

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2015 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2015 Plassering av økonomisk sosialhjelp i stønadssystemet Nederste sikkerhetsnett De som ikke klarer å

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Hvorfor bør jeg søke?

Hvorfor bør jeg søke? KVALIFISERINGSPROGRAM - med kvalifiseringsstønad MANDAL Vi gir mennesker muligheter! NAV Mandal bistår deg som har behov for oppfølging for å komme ut i arbeid. Fokuset er arbeid og aktivitet tilpasset

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 Fagsamling STL, Laholmen, 20.6.2017 Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 ved Anne Eilen Temte Rådgiver Fylkesmannen i Østfold Refleksjonsspørsmål Hva gjør jeg i tilsvarende

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 06.09.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/11 11/641 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT TIL NY

Detaljer

Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven

Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven Fra Foreningen Fattignorge, Juss-Buss og Fagforbundet 9. mai 2007

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/6415-3 Dato: 15.08.14 HØRING - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013 Hvor står reglene Reglene om økonomisk sosialhjelp ble fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2009 om

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge

Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &13 Arkivsaksnr.: 13/2037 Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Saksnr.: Utvalg Møtedato 82/13

Detaljer

Uttalelse - utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Uttalelse - utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen // MOTTATT Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 12JUL2011,N8510SDEPARTEMENTET Deres ref: 201100820-/CSH Vår ref: 11/6362-2 Vår dato: 5.7.2011 Uttalelse - utkast til forskrift til lov om sosiale

Detaljer

Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram Internserien 3/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Unntatt offentlighet etter offentleglova 24 Veileder for landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav 2013 og 2014 Tildeling og gjennomføring av

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 13/11294-1 Dato: 26.09.13

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 13/11294-1 Dato: 26.09.13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/11294-1 Dato: 26.09.13 HØRING - UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT OM SOSIALE TJENESTER TIL PERSONER UTEN FAST BOPEL I NORGE â INNSTILLING

Detaljer

Arbeidsdepartementet april Høringsnotat. Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeidsdepartementet april Høringsnotat. Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Arbeidsdepartementet april 2011 Høringsnotat Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 1 Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår»

Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» Advokat Leif Oscar Olsen: «Vilkår» I INNLEDNING 48. Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2014

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2014 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2014 Hvor står reglene Reglene om økonomisk sosialhjelp står i lov nr. 131/2009 om sosiale tjenester i arbeidsog

Detaljer