VELKOMMEN TIL OPPLÆRING!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL OPPLÆRING!"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL OPPLÆRING!

2 Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV) trådte i kraft Loven er utarbeidet av Arbeidsdepartementet (AD) og vedtatt av Stortinget. Det er kommet 4 forskrifter til loven, de 2 siste trådte i kraft Forskriftene er utarbeidet av AD og vedtatt av regjeringen. Rundskrivet trådte i kraft i juni, og er utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og godkjent av politisk ledelse i AD. Opplæringen er i lov, forskrift og rundskriv, og er utarbeidet i fellesskap av AVdir og fylkesmennene. NAV, Side 2

3 Helhetlig opplæring Opplæringen er delt inn i 2 trinn: Trinn 1 er generell innføring i lov, forskrift og rundskriv, og er delt opp i 2 dager: Dag 1: Sammenhengen mellom lov forskrift rundskriv Gjennomgang av lovens 5 tjenester Hvordan identifisere hjelpebehov Målgruppe: Alle ansatte ved NAV-kontor, alle som jobber opp mot loven og samarbeidspartnere Dag 2: Oppholdskommunens ansvar Saksbehandling, jobbe med et case Målgruppe: Alle som jobber med lov om sosiale tjenester i NAV NAV, Side 3

4 Helhetlig opplæring forts. Trinn 1 har egen opplæring rettet mot ledere i kommunen og NAV: Innføring, ansvar og generelle oppgaver Trinn 2 består av fordypning i temaene: Opplysning, råd og veiledning ( 17), midlertidig botilbud ( 27) og nødhjelp ( 18) Økonomisk stønad ( 18 23) Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad ( 29 40) Utlendingers rett ( 2 forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge) NAV, Side 4

5 Dagen i dag våre mål for dagen Når du går hjem i dag, skal du kjenne til innholdet i lov om sosiale tjenester i NAV vite hvorfor lovens formålsbestemmelse er så viktig være obs på at mange brukere av NAV er foreldre og at avgjørelser som tas også får betydning for barn og unge ha en forståelse av hvem som kan ha rett på tjenester etter loven NAV, Side 5

6 Lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen Forskrifter Rundskrivet

7 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov nr. 131 Korttittel: Lov om sosiale tjenester i NAV Forkortes stl. Trådte i kraft Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft NAV, Side 7

8 Forskrifter til loven Det er kommet 4 forskrifter til loven: Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge trådte i kraft Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kraft Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kratt Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad trådte i kraft NAV, Side 8

9 Hva er et rundskriv? Lov forskrift rundskriv Rundskrivet er lov- og forskriftstolking Dette rundskrivet er godkjent på høyt nivå, og har vært behandlet både av departementet og statsråden. Opphever alle gamle rundskriv og brev NAV, Side 9

10 Rundskrivet nytt Ikke tidligere omtalt i rundskriv: utvidet formål (overgang til arbeid, sosial inkludering, barn og unge) krav om forsvarlighet (ny bestemmelse) internkontroll og tilsyn for nye tjenester (plikten er utvidet) beredskapsplan individuell plan kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad folkevalgte organers sammensetning NAV, Side 10

11 Hovedtrekk ved rundskrivet Rundskrivet skal særlig styrke og tydeliggjøre: formålsbestemmelsen hensynet til barn og unge forsvarlighetskravet saksbehandlingsreglene sammenhengen mellom bestemmelsene det kommunale velferdsansvaret og sammenheng til andre kommunale tjenester sammenhengen til resten av NAV NAV, Side 11

12 Definisjoner i rundskrivet NAV-kontoret er brukt når det er snakk om rollen som utfører og forvalter. Kommunen i NAV er brukt der det er et poeng å skille mellom stat og kommune i NAV-kontoret. Kommunen er brukt om ansvar og oppgaver lagt til kommunens administrasjon. NAV er brukt om arbeids- og velferdsforvaltningen. Tjenestemottaker er brukt om alle som henvender seg til arbeids- og velferdsforvaltningen med anmodning om tjenester, eller som arbeidsog velferdsforvaltningen gir eller tilbyr tjenester i det enkelte tilfellet. Begrepet omfatter søkere, mottaker og de som har fått avslag. Begrepet omfatter alle som berøres av henvendelsen, søknaden og vedtaket, som ektefelle og barn. Deltaker er brukt på tilsvarende måte som tjenestemottaker når det dreier seg om kvalifiseringsprogrammet. NAV, Side 12

13 Oppbygningen av rundskrivet Nummerering Alle andre muligheter er ikke forsøkt Betyr: Kap. 4, 19, om bestemmelsen, avsnitt 3. Navigering NAV, Side 13

14 Summeoppgave Hvor omtales gjeld i fht. økonomisk stønad? Hvor finner du bestemmelsen om vedtak og klage i fht. bruk av vilkår? Hvor finner du opplysninger om innhenting av kontoutskrift? NAV, Side 14

15 Lovens oppbygging Inndeling: 1. Lovens formål og virkeområde 2. Ansvar etter loven 3. Generelle oppgaver 4. Individuelle tjenester 5. Saksbehandlingen 6. Ikrafttredelse NAV, Side 15

16 Kap. 1 Lovens formål og virkeområde Bedre levekårene for vanskeligstilte Bidra til sosial og økonomisk trygghet Muligheten til å leve og bo selvstendig Fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet Bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud Bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer NAV, Side 16 16

17 Kap. 1 Lovens formål og virkeområde, forts. 1 Lovens formål Formålsbestemmelsen skal være retningsgivende og veiledende for prioriteringer generelt, tolking av de enkelte bestemmelsene i loven og for utøvelsen av skjønnet loven gir rom for Forankrer kommunens velferdsansvar NAV, Side 17

18 Brukermedvirkning, 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker Tjenestemottaker skal aktivt gis mulighet til å medvirke gjennom hele søknadsprosessen: Tjenestemottakers behov og ønsker Utforme tjenesten både i innhold og omfang Grunnleggende forutsetning for alle tjenestene NAV, Side 18

19 Maslows behovspyramide NAV, Side 19

20 Loven som sikkerhetsnett Samfunnets sikkerhetsnett Fange opp hjelpebehov som ikke dekkes av andre ordninger Behovsprøving Hjelp til selvhjelp NAV, Side 20

21 Summeoppgave Erik har vært arbeidsledig i to måneder. Han har ikke opparbeidet dagpengerettigheter. Han søker om stønad til livsopphold. Han har i denne perioden levd på noe oppsparte midler og kredittkort. Han skylder også to måneders husleie. Hanne og Bina diskuterer saken seg imellom. Hanne mener at Erik ikke må få for høy stønad, for da vil han ikke bli motivert til å begynne å jobbe. Bina mener derimot at Erik må få så mye stønad at han slipper å bekymre seg for økonomi. Da kan han konsentrere seg om å finne en jobb. NAV, Side 21 21

22 Virkeområde - hvem gjelder loven for? 2 Alle som oppholder seg i riket Faktisk opphold i landet. Loven gjelder ikke for personer som oppholder seg i utlandet. Rettighetene til personer uten fast bopel i landet og/eller lovlig opphold, er begrenset etter egen forskrift. EØS-borgere og nordiske borgere Loven retter seg særlig mot de vanskeligst stilte NAV, Side 22 22

23 Kap. 2 Ansvar etter loven Regulerer kommunens ansvar, bl.a.: Oppholdskommunens ansvar, 3 Internkontroll, 5 Opplæring av personell, 6 Økonomisk ansvar for tjenestene i NAV, 7 Forsvarlige tjenester, 4 NAV, Side 23

24 Kap. 2, forts. Krav til forsvarlighet, 4 Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige både statlige og kommunalt ansatte sikres gjennom internkontroll og opplæring Innebærer krav til tilgjengelighet saksbehandling innhold omfang NAV, Side 24

25 Krav til forsvarlighet, 4, forts. Uforsvarlige tjenester er brudd på loven Målet er best mulig kvalitet på tjenestene ikke å ligge nærmest mulig en nedre grense NAV, Side 25

26 Kap. 2 Ansvar etter loven forts. Regulerer også statens ansvar, bl.a.: Departementets oppgaver, 8 Tilsyn, Statens helsetilsyn og fylkesmannen, 9 og 10 Rammetilskuddet, 11 NAV, Side 26

27 Summeoppgave Per og Kari har fem barn ei jente på to år, en gutt på tre, tvillinger på 10 år og en gutt på 17. De søker om stønad til livsopphold. Nav innvilger stønad til livsopphold. De gir stønad etter norm for ektepar. I tillegg gir de stønad for fem barn, men reduserer satsen med 10 % pga. stordriftsfordel. Drøft i forhold til forsvarlighetskravet og lovens formål. NAV, Side 27

28 Kap. 3 Generelle oppgaver Pålegger NAV-kontoret plikter, men gir ikke enkeltpersoner tilsvarende rettigheter Omhandler NAV-kontorets generelle oppgaver, bl.a.: Generell forebyggende virksomhet og informasjon Samarbeid med andre offentlige instanser og frivillige organisasjoner Medvirkningsansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte Beredskapsplan NAV, Side 28

29 Kapittel 4 Lovens 5 tjenester

30 Kap. 4 Individuelle tjenester Regulerer de 5 tjenestene som skal inngå i NAV-kontoret: Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning Økonomisk stønad Midlertidig botilbud Individuell plan Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad NAV, Side 30

31 Opplysning, råd og veiledning 17 En rettighet for alle som oppholder seg i kommunen Opplyse om regler, lover og rettigheter Identifisere individuelle hjelpebehov Bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer Sentral kjerneoppgave i NAV-kontoret Enkeltvedtak Se rundskrivet NAV, Side 31

32 Særlig om økonomisk rådgivning, 17 forts. Sentralt i NAV-kontorets råd- og veiledningsplikt er ansvaret for økonomisk rådgivningstjeneste Formålet med den økonomiske rådgivningen: Forebygge Løse akutte problemer Bidra til å finne helhetlige og varige løsninger Tjenesten består av alt fra generelle forbrukerøkonomiske råd til bistand i kreditorforhandlinger NAV, Side 32

33 Summeoppgave Ole er 22 år. Han er delvis ufør og bor i kommunal leilighet. Det kommer stadig klage på bråk og dårlig lukt fra leiligheten. Ole henvender seg til Nav fordi han har fått en strømregning på 3500 kr, som han ikke klarer å betale. Ole kommer stadig for seint til timeavtale. Derfor ringer han Nav og spør om de kan komme hjem til ham isteden. Det gjør de. Hva gjør Nav? NAV, Side 33

34 Økonomisk stønad til livsopphold 18 Rettighet når vilkårene er oppfylt Subsidiær ytelse Formål: Bør ta sikte på å gjøre tjenestemottaker selvhjulpen Skjønnsmessig ytelse Behovsvurdering: tjenestemottakers personlige forhold, inntekter og utgifter Stønadsnivået bruk av veiledende satser Forsvarlig livsopphold Hjelp i en nødssituasjon Se rundskrivet NAV, Side 34

35 Økonomisk stønad i særlige tilfeller 19 Stønad i særlige tilfeller skal vurderes hvis stønad til livsopphold avslås Stønad kan ytes i to tilfeller: Utgiften er i det konkrete tilfellet ikke nødvendig for tjenestemottakers livsopphold Alle andre muligheter til selvforsørgelse er ikke forsøkt Se rundskrivet NAV, Side 35

36 Summeoppgave Ole har giftet seg med en firebarnsmor, Ylva. Hun eier et hus. Hun har vært hjemme med barn i et halvt år, og har hatt betalingsutsettelse på huslånet. Nå vil ikke banken gi utsettelse lenger. Avdragene er på 7000 kr per mnd. Ylva og Ole har ingen andre inntekter enn Oles 50 % uføretrygd. De har hatt sosialhjelp i perioder gjennom hele det siste året. Familien søker nå om stønad til boutgifter og supplerende livsopphold. NAV, Side 36

37 Summeoppgave Dagen etter kommer en fly forbanna Erik på Nav-kontoret. Han er naboen til Ole og Ylva. Han søkte om stønad til avdrag på sitt hus for noen måneder siden, men fikk avslag. Han fikk imidlertid stønad til strøm, men bare med inntil 1000 kr per mnd. Han fikk høre at Ole og Ylva får stønad til hele strømregningen sin. Hva sier dere til Erik? NAV, Side 37

38 Midlertidig botilbud 27 Rett til midlertidig botilbud Krav til det midlertidige botilbudet Begrensninger i bruk overgang til varig bolig Oppholdskommunens ansvar Betaling Vedtak Se rundskrivet NAV, Side 38

39 Summeoppgave Per har blitt kastet ut av sin kjære Kari. Han har bodd hjemme hos en kompis i tre uker. I samtale med Nav om økonomisk stønad til livsopphold, sier han at han ikke kan bo hjemme hos kompisen lenger. Hva gjør du? NAV, Side 39

40 Individuell plan 28 Felles forskrift for NAV Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester Sikre helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud I samarbeid med tjenestemottaker Vedtak og klage Forskjellen på ulike planer i NAV Se rundskrivet NAV, Side 40

41 Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad Rettighet når vilkårene er oppfylt Yrkesaktiv alder (19-67 år) Vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne - Spesielt tilpasset innsats etter arbeidsevnevurdering (NAVloven 14a) - Tett og koordinert bistand vurderes som hensiktsmessig og nødvendig Ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold Målet er arbeid Kvalifiseringsstønad Vedtak og klage Se rundskrivet NAV, Side 41

42 Kap. 5 Saksbehandlingen Regulerer bl.a.: Anvendelsen av forvaltningsloven Plikten til å rådføre seg med tjenestemottaker Innhenting av opplysninger Taushetsplikt Opplysningsplikt til barnevernet Klagebehandling NAV, Side 42

43 Hvordan identifisere tjenestemottakers mulige hjelpebehov?

44 Summeoppgave Per møter opp på Nav-kontoret en fredag ettermiddag. Han sier han ikke har penger, for dagpengene kom ikke i går. Han lukter kraftig alkohol. Han glemte å sende forrige meldekort. Han sier at han skal ha samvær med de tre yngste barna sine i helga, og har ikke penger til mat. Hva gjør du? NAV, Side 44

45 Summeoppgave Et par uker seinere møter Per opp på Nav igjen. Han skal igjen ha samvær, og er uten penger. Han trenger penger til mat og bleier. Han fikk dagpenger for noen dager siden. Han lukter kraftig alkohol og er synlig beruset. Når saksbehandler konfronterer ham med dette, blir han oppfarende og slår i bordet. Han roper «Jævla kjerring!» og løper ut. Hva gjør du? NAV, Side 45

46 Henvendelsen I møte med en person som henvender seg til NAV-kontoret er det viktig å være klar over at vedkommende kan være i en vanskelig livssituasjon, som kan være overveldende og akutt kan ha vansker med å uttrykke og forklare egne behov ikke kjenner til hvilke tjenester og ytelser NAV-kontoret kan tilby trenger hjelp med å fremsette en søknad NAV, Side 46

47 NAV-kontoret skal bistå med Informasjon: NAV-kontoret kjenner tjenestene og har plikt til å gi informasjon og veiledning om tjenester, rettigheter og plikter etter loven Informasjonen kan gis både muntlig og skriftlig Informasjonen må være tilpasset mottakers individuelle forutsetninger sjekk ut at informasjonen er forstått Gi informasjon om det tjenestemottaker trenger ikke nødvendigvis bare om det personen spør om Gi informasjon på skjermet sted ivareta personens integritet NAV, Side 47

48 NAV-kontoret skal bistå med å avdekke behov: Identifisere hjelpebehov og påpeke omstendigheter som kan ha betydning Mulige behov skal Ikke avvises, tas stilling til der og da eller muntlig avslås De som trenger det, skal tilbys hjelp med å formulere søknad En muntlig søknad er også en søknad, men fordel om den skriftliggjøres eller nedtegnes Alle søknader skal registreres umiddelbart. Søknadstidspunktet er da NAV-kontoret mottok søknaden NAV, Side 48

49 Bruker skal bidra med å opplyse saken: Behovsbaserte tjenester krever at tjenestemottaker bidrar med informasjon om og dokumentasjon av behovet For å kunne utforme et tjenestetilbud som fremmer hjelp til selvhjelp, er det viktig at tjenestemottaker definerer egne mål og har tanker rundt hvordan selvforsørgelse kan oppnås Utgangspunkt: bruker skal selv innhente dokumentasjon MERK: Begge punktene gjelder så langt vedkommende er i stand til det NAV, Side 49

50 Summeoppgave Kari henvender seg til Nav. Hun ønsker seg en deltidsjobb om dagen mens barna er på skolen. Økonomien er blitt vanskelig siden Per flyttet ut. Det er to måneder siden, og han har ikke betalt noe bidrag. Kari trenger penger. Hun fikk en erstatningsutbetaling for en måned siden, som hun brukte på ferie til seg og barna. Hun syntes de trengte å ha det litt hyggelig, siden barna savnet faren sin. Per tok med seg folkevogna da han dro. Dette gjør det vanskelig for Kari å følge barna på aktiviteter. Per forlangte å ha samvær med ett av barna om gangen, i en dag hver uke. Kari ble veldig sliten av dette. Videre klager hun på at når barna kommer hjem fra far, har de ikke med seg de klærne og tingene de hadde med dit. Derfor har hun brukt mye penger på å kjøpe ekstra ting. Kari lurer på om hun kan søke om ekstra penger til klær og utstyr til barna. NAV, Side 50

51 FØR VI GÅR

52 Dagen i dag våre mål for dagen Når du går hjem i dag, skal du kjenne til innholdet i lov om sosiale tjenester i NAV vite hvorfor lovens formålsbestemmelse er så viktig være obs på at mange brukere av NAV er foreldre og at avgjørelser som tas også får betydning for barn og unge ha en forståelse av hvem som kan ha rett på tjenester etter loven Har du oppnådd våre mål? NAV, Side 52

53 TAKK FOR I DAG! LYKKE TIL I ARBEIDET MED LOVEN FORSKRIFTENE RUNDSKRIVET

Fylkesmanneni Osloog Akershus. Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV

Fylkesmanneni Osloog Akershus. Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV Fylkesmanneni Osloog Akershus Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV Velkommen Lov om sosiale tjenester i NAV sikkerhetsnett Internasjonale forpliktelser Rettsikkerhetsgarantier

Detaljer

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

Detaljer

Velkommen til første dag!

Velkommen til første dag! Velkommen til første dag! Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013 Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til livsopphold, 18 Stønad i særlige

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV)

Detaljer

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning?

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Bolig? Økonomi! Barn! Hvor? Hvem? Helse! 1 Innholdsfortegnelse Innledning Del 1 Om tjenesten, kommunens

Detaljer

Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven. Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud

Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven. Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud 1 Paragraf 2 Lovens virkeområde Dette skal vi snakke om: Lovens virkeområdet

Detaljer

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom SAKSBEHANDLING Lov om sosiale tjenester i NAV Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom Helhetlig opplæring 2012-13 Trinn 1 høsten 2012 Generell innføring i lov, forskrift

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen DATO: LOV-2009-12-18-131 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 13 s 1978 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Internserien 13/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 13/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 13/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: Behandling av søknad om økonomisk stønad (stønad til livsopphold og stønad

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013 Hvor står reglene Reglene om økonomisk sosialhjelp ble fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2009 om

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Oversikt Reglene er fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen 28.02.13 INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Sosialtjenesteloven 20. Vilkår Fylkesmannen hadde opplæring for NAV-ansatte i Lov om sosiale tjenester

Detaljer

: Årsmelding 2008. Helse- og sosialombudet i Oslo

: Årsmelding 2008. Helse- og sosialombudet i Oslo : Årsmelding 2008 Helse- og sosialombudet i Oslo : INNHOLD INNLEDNING ANSATTE HENSYNET TIL BARN I SOSIALTJENESTEN NÅR NØDEN ER STØRST SKAL HJELPEN GIS STRAKS MIDLERTIDIG BOLIG DOKUMENTASJONSKRAV I SOSIALTJENESTEN

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen 30.05.13 INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013 BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

NAV med blikk på kriminalomsorg

NAV med blikk på kriminalomsorg NAV med blikk på kriminalomsorg // NAV med blikk på fengsel og kriminalomsorg Innhold Dette er NAV 3 NAVs oppgaver 3 Arbeids- og velferdsetaten 4 NAVs visjon og fem hovedmål 4 NAVs ulike enheter 5 Oppfølging

Detaljer

årsmelding for helse- og SoSialombudet

årsmelding for helse- og SoSialombudet årsmelding for helse- og SoSialombudet 2009 1 4 5 6 8 12 16 INNhOLD INNLeDNING ANSATTe NAV-OMBuD funksjonshemmede OG PÅRØReNDeS ReTT TIL SOSIALe TjeNeSTeR OPPhOLDSKOMMuNeNS ANSVAR - BeGReNSNING I ReTTeN

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2011 Økonomisk sosialhjelp Sande kommune Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Telefon: 32 20 15 00 Telefaks: 32 20

Detaljer

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din.

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din. CASE 1a Kåre er 55 år. Han er skilt, og har to voksne barn. Han har tidligere vært selvstendig næringsdrivende. Da kona gikk fra ham, fikk han store psykiske problemer, klarte ikke å gå på jobb, og måtte

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

2. Hovedtrekk lovgivning og organisering av sosialhjelp

2. Hovedtrekk lovgivning og organisering av sosialhjelp Sosialhjelp og levekår i Norge Hovedtrekk lovgivning og organisering av sosialhjelp Unni Beate Grebstad 2. Hovedtrekk lovgivning og organisering av sosialhjelp Sosialhjelp er mer enn utmåling av økonomisk

Detaljer

Saksbehandling og dokumentasjon

Saksbehandling og dokumentasjon Veileder IS-1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester hjemmesykepleie sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie praktisk bistand og opplæring avlastningstiltak støttekontakt

Detaljer

Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer. Utvalg for helse, oppvekst og kultur

Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer. Utvalg for helse, oppvekst og kultur TYDAL KOMMUNE Dato: 08.10.2013 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Tydal barnehage Dato: 16.10.2013 Tidspunkt:

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer