Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540 Vestby Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i virksomheten: Inger Lise Olsen Sammendrag Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder: Temaet for tilsynet var behandling av søknad om økonomisk stønad. Gjennom tilsynet ble det undersøkt om kommunen ved sine styringsaktiviteter (internkontroll) sikrer at søkers rett til økonomisk stønad blir ivaretatt. For å undersøke dette tas det utgangspunkt i bestemmelsene om økonomisk stønad i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 18 og 19, i saksbehandlingskrav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift og i krav til internkontroll. Oppfølgingstilsynet tok utgangspunktet i avvikene fra tilsynet som ble gjennomført i perioden og dokumentene fra kommunen for oppfølging av avvikene. De tre avvikene fra 2011 var: Vestby kommune sikrer ikke forsvarlig individuell kartlegging og vurdering av søknader om økonomisk sosialhjelp. Vestby kommune sikrer ikke forsvarlig individuell vurdering og tildeling av nødhjelp. Vestby kommune sikrer ikke at søknad fra en samboer blir behandlet selvstendig der søkers samboer ikke ønsker å forsørge. Fylkesmannen avsluttet tilsynet med avslutningsbrev den Under dette oppfølgingstilsynet ble det gitt følgende to avvik: Vestby kommune sikrer ikke at det alltid innhentes nødvendig samtykke ved utbetaling av sosialstønad til andre enn søker. Vestby kommune sikrer ikke at det alltid ytes forsvarlig stønad i en nødssituasjon. 1

2 Dato: Grete Nanna Finstad revisjonsleder Søren Rysstad revisor 2

3 Innhold Sammendrag Innledning Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Gjennomføring Hva tilsynet omfattet Funn Vurdering av virksomhetens styringssystem Regelverk Dokumentunderlag Deltakere ved tilsynet

4 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vestby kommune i perioden Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Revisjonen er initiert på bakgrunn av avvikene som ble gitt i tilsynsrapport av og avsluttet herfra i brev datert Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 9. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Vestby kommune i Akershus fylke har ca innbyggere. Nav kontoret i Vestby ble etablert 11. september Nav leder er statlig ansatt og underlagt rådmannen angående det kommunale ansvaret. Nav kontoret er organisert med en mottaks- og en oppfølgingsavdeling. Faglig ansvar og vedtaksmyndighet i forhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 3, 4 og 5 er videredelegert til avdelingsleder for mottaksavdelingen. Ansatte på begge avdelingene tar imot henvendelser både i mottak og per telefon fra alt publikum, men henvendelser/søknader om økonomisk sosialhjelp henvises til vakttimen som er kl hver dag og til saksbehandlere. 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble utsendt Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Åpningsmøte ble avholdt

5 Intervjuer 5 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Sluttmøte ble avholdt Hva tilsynet omfattet Temaet for tilsynet var å undersøke om kommunen sikrer at søknader om økonomisk sosialhjelp ble behandlet i henhold til lov og forskrift. Det ble særlig lagt vekt på å undersøke hvordan kommunen hadde fulgt opp egen plan for internkontroll som ble utarbeidet i forbindelse med lukking av avvik som ble gitt i tilsynsrapporten av og som ble avsluttet i vårt brev av Funn Avvik 1: Vestby kommune sikrer ikke alltid at det innhentes nødvendig samtykke ved utbetaling av sosialstønad til andre enn søker. Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om sosiale tjenester i NAV 22 Avviket bygger på følgende: I tilsynsrapporten fra 2011 står det: Strømutgifter betales konsekvent til strømleverandør. Det fremgår ikke at det er innhentet samtykke eller at søker er underrettet om denne framgangsmåten. Det ble innsendt en rutine benevnt som fullmakt. Denne fullmakten er ikke dokumentert i saksmappen. Rutinen følges ikke. Det er flere vedtak der det framgår direkte utbetaling til kreditor som for eksempel til strømleverandør. Det går også fram av vedtak som er gjennomgått at der det utbetales direkte til søker understrekes det at stønadsmottaker selv må betale til kreditor. Vestby kommune har utarbeidet en plan for internkontroll, men har ikke sørget for å innarbeide alt nytt regelverk, dvs. rundskriv - Hovednr. 35 Lov om sosiale tjenester i NAV, i sine rutiner for behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp. Kommentar: Etter lov om sosiale tjenester 22 om utbetaling av stønad. Bestemmelsen uttrykker hovedregelen om at økonomisk stønad skal utbetales til den som har søkt om stønaden. I rundskriv Hovednr Lov om sosiale tjenester i NAV står det i pkt at økonomisk stønad kan i visse tilfeller utbetales til andre enn den som har søkt. Økonomisk stønad kan utbetales til andre hvis tjenestemottaker har gitt samtykke til dette, som for eksempel til utleier eller strømleverandør. 5

6 Det er brudd på taushetsplikten dersom slikt samtykke ikke er innhentet ved utbetaling til andre enn søker. Jfr. 44 i lov om sosiale tjenester i NAV og 13 og 13 e i forvaltningsloven. Avvik 2: Vestby kommune sikrer ikke at det alltid ytes forsvarlig stønad i en nødssituasjon. Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om sosiale tjenester i NAV 18 og 4 Avviket bygger på følgende: I NAV Vestby sin rutine: Satser for sosialhjelp under benevnelsen kategori framgår nødhjelp pr. dag. Slik nødhjelp kan gis inntil 14 dager. I 7 vedtak som ble gjennomgått ble nødhjelp innvilget i 7 til 14 dager. Det var også nødhjelpsvedtak der barn ble innvilget nødhjelp i 7 dager. Der nødhjelpssatsen benyttes kan det innvilges hjelp inntil 14 dager. I gammel rutine som ble lagt til grunn i forbindelse med lukking av avvik var dette i tråd med gammel tolking av loven. Vestby kommune har utarbeidet en plan for internkontroll, men har ikke sørget for å innarbeide alt nytt regelverk, dvs. rundskriv - Hovednr. 35 Lov om sosiale tjenester i NAV, i sine rutiner for behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp. Kommentar: I rundskriv Hovednr Lov om sosiale tjenester i NAV står det i pkt tredje avsnitt: Hjelp i en nødssituasjon skal dekke de nødvendigste utgifter i en kort periode, for eksempel i påvente av forstående utbetaling etter denne bestemmelsen eller andre lover eller ordninger. Stønad kun til det helt nødvendigste vil ikke være forsvarlig i lengre tid enn noen få dager. Med få dager menes fra 1 til 4 dager. 6. Vurdering av virksomhetens styringssystem Vestby kommune har utarbeidet en plan for internkontroll, men har ikke sørget for å innarbeide alt nytt regelverk, dvs. rundskriv - Hovednr. 35 Lov om sosiale tjenester i NAV, i sine rutiner for behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp. I plan for internkontroll fremgår at rutinen skal bidra til kontinuerlig forbedring samt at internkontroll skal være tema på de ukentlige ledermøtene. Planen følges, men som avvikene har avdekket er ikke rundskriv nr. 35 tilstrekkelig implementert i rutinene. Når det gjelder utbetaling direkte til kreditor, ble dette også avdekket ved forrige tilsyn i Her har ikke internkontrollen avdekket at rutinen ikke følges. Øvrige forhold som ble avdekket under tilsynet i 2011 og lukket i 2012 ble ivaretatt på en god måte. 7. Regelverk Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker - forvaltningsloven Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen Forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen 6

7 Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen Rundskriv Hovednr Lov om sosiale tjenester i NAV 8. Dokumentunderlag Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: Delegering av myndighet fra Rådmann til leder av Nav Delegasjon knyttet til økonomisk sosialhjelp Plan for internkontroll ved NAV Vestby av Lov om sosiale tjenester i NAV Oppdatert oversikt over ansatte og deres arbeidsoppgaver Organisasjonskart for Nav Vestby Stillingsbeskrivelser for teamlederne Rutiner for serviceklage, mottak, vakttime dokumentasjon, saksbehandling og kartleggingsskjema Informasjon til søknad om økonomisk sosialhjelp Kommunens veiledende sosialhjelpssatser Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen i Vestby kommune av Dokumentasjon og korrespondanse mellom Vestby kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus i forbindelse med lukking av avvik i tilsynsrapporten av Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: Saksmapper for 16 brukere i perioden fra lukking av forrige tilsyn og fram til Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: Varsel om tilsyn ble sendt ut den Oversendelse av dokumentasjon fra Vestby kommune den Den e-post med tilleggsopplysninger fra Vestby kommune 9. Deltakere ved tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Inger Lise Olsen Avdelingsleder - Oppfølging x x x Cathrine Lindberg Avdelingsleder - Mottak x x x Bodil Helene Solli Veileder - Kvalifiseringsprogrammet Hilde Holden Økonomisk rådgiver x x Anita Eriksen Veileder - Frivillig forvaltning Mari Eriksen Veileder x x Siri Småstuen Veileder x x x Solveig B. Tranberg Veileder x x x x 7

8 Rune Andreas Moen Kvalifiseringsprogrammet x Line Sandmoen Oppfølging/sosialhjelp x Fra tilsynsmyndighetene deltok: Grete Nanna Finstad - revisjonsleder, Hallvard Øren - revisor, Søren Rysstad - revisor og Inger Margrethe Juvshol - observatør 8

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Stor-Elvdal kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Storgata 12, 2480 Koppang Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling Internserien 4/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005 Revisjonsrapport 29 / F-02 Avgitt desember 2006 2. opplag Kontoradresse: Bjørns gate 1 (Aasegården)

Detaljer