Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud"

Transkript

1 Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sammendrag: Nav skal finne hjelpe personer som ikke selv klarer å skaffe seg midlertidig bolig. Boligen skal være kvalitetsmessig forsvarlig utfra den enkeltes behov. I denne rapporten fremgår det at: Kommunene /NAV greier å skaffe midlertidig bolig slik at søkere ikke står uten tak over hodet. Det stilles spørsmål ved om en del av de midlertidige botilbudene som benyttes er forsvarlig. Det er få kommuner som har rutiner og kvalitetskrav til midlertidig bolig. Noen kommuner anser ikke praksis i samsvar med veiledningen gitt i rundskrivet. Rapporten viser at det saksbehandlingen må bedres og at rutiner for å sikre at tjenesten er forsvarlig må opp å stå. Arbeidet bør også ses i sammenheng med andre oppgaver NAV kontoret har og knyttes opp mot psykisk helse og rusarbeidet. Det er en særlig utfordring at det er så mange unge mennesker er avhengig av midlertidig botilbud. Overgangen fra midlertidig til varig bolig er kanskje den største utfordringen. Det er i hovedsak menn som sliter med rus og psykiske lidelser som er brukerne av midlertidige botilbud. Det er en særlig utfordring at så mange unge menn bruker midlertidig botilbud. Fylkesmannen håper at rapporten vil bidra til fokus på tjenesten med å bistå personer som står uten tak over hodet. Bakgrunn: På bakgrunn av henvendelser og presseoppslag besluttet Fylkesmannen i oktober i fjor å innhente nærmere informasjon om en konkret kommunes arbeid for å avhjelpe akutt bostedsløshet. Av kommunes svar mottatt i november konkluderte Fylkesmannen med at «rutine midlertidig bolig(nødsituasjon)» var i strid med lovens 27 og det ble besluttet å gjennomføre et hendelsesbasert tilsyn. Tilsynssaken er avsluttet. Andre henvendelser og møter med NAV kontor bekreftet at også de hadde utfordringer i forhold til midlertidig bolig. Fylkesmannen var i liten grad kjent med dette. Vi viser også til E-post: Tlf.: , Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal

2 Statens helsetilsyns embetsoppdrag pkt «Fylkesmannen skal sørge for å ha god oversikt over og kunnskap om områder og problemstillinger som gjelder sosiale tjenester i Nav, blant annet som ledd i planlegging av tilsyn. Kunnskapsinnhenting kan for eksempel skje gjennom kartlegging.» Vi besluttet derfor å gjennomføre en kartlegging som nå formidles i denne rapporten. Metode: Kartleggingen ble gjennomført ved at det enkelte NAV kontor ble bedt om å besvare 8 hovedspørsmål. Rapporten er tematisk bygg opp slik at resultatene under det enkelte punkt presenteres og gis en vurdering. Fylkesmannen i Hordaland hadde gjennomført en undersøkelse om samme tema som vi har benyttet som utgangspunkt for vår egen undersøkelse. Hovedspørsmålene omhandler 1. Omfang av saker om midlertidig bolig 2. Kapasitet 3. Hva slags midlertidige boliger benytter NAV 4. Varighet av midlertidig botilbudet 5. Hvem er brukerne av de midlertidige botilbud 6. Hva flytter brukerne til etter opphold i midlertidig bolig 7. Forsvarlighet i tjenesten 8. Vurdering av egen praksis. Omfang av saker om midlertidig bolig 1.0. Vedtak antall 1.1. Antall henvendelser om midlertidig bolig Antall søknader om midlertidig bolig Antall vedtak NAV kontoret har fattet etter Antallet henvendelser om midlertidig bolig er lavere enn antall søknader. Dette gjelder i første rekke for fylkes to største kommuner som naturlig nok også har flest søknader og vedtak. To kommuner har ikke hatt saker om midlertidig bolig. At det er flere søknader en henvendelser forklares med at henvendelser ikke systematisk registreres/noteres. Antall vedtak etter 27 er vesentlig lavere enn antall søknader. Det er tre forklaringer på dette: -Det fattes ikke skriftlige vedtak, men det gis tilbud om midlertidig bolig. -Søknaden trekkes når de får vite hvilke boalternativ NAV har å tilby. -Det fattes vedtak etter lovens 18 alternativt 19, og ikke 27. Det er altså flere vedtak om midlertidig bolig hvor det er brukt feil paragraf. ( At vedtak fattes etter 18 har sin naturlige forklaring i at det ved tilståelse av midlertidig bolig også er tale om dekning av leie, dersom personen ikke selv har midler) fylkesmannen.no/aa Side 2

3 Selv om saksbehandlingen er mangelfull er de viktigste spørsmålet om Nav har greid å finne midlertidig bolig til de som har fått vedtak om det. Dette er redegjort for under: Kapasitet 2.0 kapasitet har de med vedtak fått midlertidig bolig Hvis Nei- hvor mange personer dreier dette seg om 0 Samtlige kommuner opplyser at det greier å finne midlertidig bolig til de som har fått vedtak. Det gjelder enten det er 27 vedtak, eller vedtak fattet etter 18 og 19. I det neste vises hvilke typer midlertidig bolig Nav har benyttet i Hvilke typer midlertidig bolig har NAV benyttet i perioden Hospits Campingplass Pensjonat Hotell Egen bolig avsatt til formålet Annet 4 NAV kontorene har benyttet 140 midlertidige botilbud i I 60 % av sakene benyttes egen bolig avsatt til formålet. Det er i første rekke Arendal som benytter egen bolig til formålet, (67 %) samt Grimstad, Tvedestrand og Lillesand. Det skjer også noen enkelt passeringer i mindre kommuner. Oftest er det da tale om å benytte ledige kommunale utleieboliger som ikke er spesielt avsatt til akuttboliger. I Arendal benyttes 2 boliger på Torbjørnsbu. Dersom en ser bort fra egen bolig avsatt til formålet er det campingplass som er hyppig brukt ved plassering. Spesialt Evje og Hornnes kommune har både et høyt antall søknader om midlertidig bolig og hyppig bruk av campingplass både faktisk og relativt sett i forhold til folketall. De står for ca. halvparten av campingplassbruken. En viktig vurdering i forhold til om tilbudet er forsvarlig er lengden på oppholdet Varighet 4.1. Hvor mange av oppholdene i midlertidig bolig er på mer en tre måneder Hvor mange av oppholdene i midlertidig bolig har skjedd i annen kommune 12 Bare om lag 12 % av passeringene har varighet mer en 3 mnd. Relativt sett er dette et lavt antall, men for den enkelte som opplever å måtte bo lengre tid i midlertidig bolig er dette en stor belastning. I 8 kommuner har personer bodd i midlertidig bolig i mer en 3 mnd. fylkesmannen.no/aa Side 3

4 Opphold i midlertidig bolig i mer en 3 mnd. bør kun unntaksvis forekomme. Når en person bosettes midlertidig skal NAV kontoret så vidt mulig umiddelbart iverksette tiltak for å sikre overgang til varig bolig. I dette arbeidet vil NAV være helt avhengig av bistand fra andre tjenester i kommunen. Opphold i midlertidig bolig bør som hovedregel skje i faktisk oppholdskommune. Selv om man oppholder seg i midlertidig bolig må det sikres at beboer har mulighet til å opprettholde relasjoner og sosiale nettverk og delta i alminnelige daglige aktiviteter. Å bo utenfor hjemkommunene er i seg selv belastende. 12 personer, dvs 8 %, har hatt midlertidig botilbud andre kommuner. Fylkesmannen antar det er tale om opphold i nabokommuner, for en stor del er det da benyttet appartement/hotell i andre kommuner. I mer en halvparten av sakene er det Grimstad kommune som har plassert personer utenom kommunene. 4 andre kommuner har brukt opphold i annen kommune. Grunnen til at disse personene gis et tilbud utenom kommunen er at disse bostedsløse har en historikk i oppholdskommunen som gjør at ingen ønsker å leie ut til disse personene. Som en nødløsning velges da andre kommuner. Dette er etter Fylkesmannens syn ikke en god løsning, men forsvarlig dersom valget står mellom ikke å få midlertidig bolig i det hele tatt. Hvem er brukerne av midlertid bolig 5.0. Brukere av midlertidig botilbud 5.1. I hvor mange saker har barn flyttet inn i midlertidig bolig Hvor mange av brukerne har rusproblemer Hvor mange av brukerne har psykiske lidelser Fordeling kvinner /menn 28 / Fordeling under /over 25 år 52 / Andre forhold 2 I fire saker har barn bodd i midlertidig bolig. Dette har skjedd i fire forskjellige kommuner. Prinsipielt er det uheldig at barn må bo i midlertidig bolig. Krav til botilbud skjerpes når det benyttes av barn og unge, og tilbudet må ikke vøre stigmatiserende. Det er Fylkesmannens inntrykk at kommunene både prøver å unngå dette og at de tilbudene som da benyttes er vanlige boliger. Å plassere barn i andre typer bolig vil ikke være faglig forsvarlig. Den alt overveiende andelen av beboere i midlertidig bolig er menn, nesten 80 %. Det er likevel klart at kvinner er mer utsatt i midlertidig botilbud, sik at man bør unngå at disse plasseres sammen med menn. fylkesmannen.no/aa Side 4

5 Når det gjelder aldersfordeling er det svært bekymringsfullt at mer en 43 % er under 25 år. Sammenhold med en tilsvarende undersøkelse i Hordaland var bare 11 % under 25 år. I et tidlig innsatsperspektiv bør en særlig legge vekt styrket innsats i forhold til disse unge. Svært mange av brukerne har rusproblemer og psykiske problemer. Dette er kjent at de fleste bostedsløse sliter med å opprettholde vanlige bo relasjoner. De kastes ut fra ordinære bosituasjoner og har ofte flere opphold i midlertidige boforhold. Disse menneskene representerer en særlig utfordring for hele hjelpeapparatet, hvor det å bo og kunne etablere seg i trygge omgivelser er helt sentralt i forhold til å få hjelp med sine problemer «Housing first» og «sjef i egen bolig» perspektivet vil her være sentralt og viktig, ikke minst for å etablere overgang fra midlertidig bolig til mer «varig bolig med tjenester». Regjeringens satsing på rusfeltet vil være svært viktig Hva slags type bolig flytter brukerne til etter at det midlertidige boforholdet avsluttes Hva slags type bolig flytter brukerne til etter endt midlertidig boforhold 6.1. Kommunal bolig Privat utleie bolig Annet er flyttet fra midlertidig bolig til mer permanent bolig. De som flytter inn i permanent bolig fordeler seg på kommunale og private boliger. Annet pkt forstås opphold i behandlingsinstitusjon eller fengsel. Noen flytter også til slekt og venner midlertidig. Differansen mellom vedtak og utflytting kan forklares med at samme person gjennom året kan ha fått flere vedtak. Differansen mellom antall søknader og antallet som flytter til varig bolig, er likevel så stor at det kan se ut som flere forblir bostedsløse tross vedtak. Forsvarlighetsvurdering og praksis i forhold til Forsvarlighetsvurdering 7.1. Er det utformet kvalitetskrav til midlertidig bolig Foreligger det skriftlige rutiner for behandling av søknader om midlertidig bolig 4 Plikten for NAV kontoret til å finne midlertidig bolig for dem som ikke klarer det selv, er en av kjerneoppgavene for NAV kontoret. Se hovedrundskriv 35, 27 midlertidig botilbud. Kartleggingen ses også i sammenheng med psykisk helse og rus, fordi en høy andel av de bostedsløse i Norge har rusproblemer og psykiske lidelser 1. Det er dessuten en målsetting å redusere bruken av midlertidig botilbud 2. ((1)Hod , 2)av.dir )). Det er gitt lite føringer i forhold til rett til midlertidig botilbud i rundskrivet utover det som er gitt i merknadene under pkt Imidlertid gir merknadene i 4. Krav til forsvarlighet helt sentrale og viktige føringer. 1 HOD Av.dir fylkesmannen.no/aa Side 5

6 Dessuten: Rundskriv 5/2003 til den forrige sosialtjenesteloven innehold en veileder for kvalitetskrav i midlertidig husvære, men er ikke videreført. Det ble videre utarbeidet et rundskriv i 2002 med tittel «Boligsosialt arbeid-bistand til å mestre et boforhold» (Rundskriv U- 10/2002). Disse kan hentes på NAV sider på adresse: https://www.nav.no/sosiale+tjenester/midlertidig+botilbud. Lovkravet gitt i 4 og 27 sammenholdt med overnevnte rundskriv gir veiledning omkring tema midlertidig bolig. Det er få kommuner som har rutiner og kvalitetskrav til midlertidig bolig. Dersom vi også sammenholder dette med tilsvarende når det gjelder praksis i forhold til 27 og andre forhold kommunene tar opp ser en at det i tillegg til utfordringer med å skaffe midlertidig bolig til bostedsløse, også er utfordringer i forhold til innholdet i tjenesten. Noen kommuner anser ikke praksis i samsvar med veiledningen gitt i rundskrivet. Blant de 10 kommunene som hevder at praksis er i samsvar kan det i stilles spørsmål ved saksbehandlingen. Det kan virke som det gjøres en del muntlig saksbehandling. Vurdering av egen praksis 8.0. Vurdering av egen praksis 8.1. er praksis er i samsvar med veiledningen gitt til 27 gitt i hovedrundskriv Er det andre spesielle forhold det ønskes å gi opplysninger om? 6 Oppsummering NAV kontorene har benyttet 140 midlertidige botilbud i Samtlige kommuner opplyser at de greier å finne midlertidig bolig til de som har fått vedtak, men saksbehandlingen er mangelfull og vedtak fattes for en stor del etter feil lovbestemmelse. I 60 % av sakene benyttes egen bolig avsatt til formålet. Dersom en ser bort fra egen bolig avsatt til formålet er det campingplass som er hyppig brukt ved plassering. Nesten 80 % av beboere i midlertidig bolig er menn. Det er likevel klart at kvinner er mer utsatt i midlertidig botilbud, sik at man bør unngå at disse plasseres sammen med menn. Når det gjelder aldersfordeling er det svært bekymringsfullt at mer en 43 % er under 25 år. I et tidlig innsatsperspektiv bør en særlig legge vekt styrket innsats i forhold til disse unge. De fleste som får midlertidig bolig har rusproblemer og psykiske problemer. Vurdering: Kommunene /NAV greier å skaffe midlertidig bolig slik at søkere ikke står uten tak over hodet. Det kan stilles spørsmål ved om en del av de midlertidige botilbudene som benyttes tilfredsstiller forsvarlighetskravet i loven og veilederne til midlertidig bolig. fylkesmannen.no/aa Side 6

7 Forsvarlighetskravet stiller krav til tilgjengelighet til tjenesten, saksbehandlingen, tjenestens innhold og tjenestens omfang. Det er få kommuner som har rutiner og kvalitetskrav til midlertidig bolig. Noen kommuner anser ikke praksis i samsvar med veiledningen gitt i rundskrivet. Rapporten viser at det saksbehandlingen må bedres og at rutiner for å sikre at tjenesten er forsvarlig må forbedres. I dette arbeidet bør kommunene samarbeide både i forhold til system, men også ved oppbygging av tjenesten. Arbeidet bør også ses i sammenheng med andre oppgaver NAV kontoret har, og knyttes opp mot psykisk helse og rusarbeidet. Det er en særlig utfordring at det er så mange unge mennesker er avhengig av midlertidig botilbud. Når midlertidig botilbud benyttes skal NAV kontoret så vidt mulig straks iverksette tiltak for å sikre overgang til et varig botilbud. Overgangen fra midlertidig til varig bolig er åpenbart en utfordring for kommunen. Differansen mellom antall søknader og antallet som flytter til varig bolig er stor. Det kan se ut som flere i midlertidig bolig ikke etableres i varig bolig og på ny blir bostedsløs tross vedtak. Det er i hovedsak menn som sliter med rus og psykiske lidelser som er brukerne av midlertidige botilbud. Dette er mennesker som er av behov for sammensatte koordinerte tjenester over tid og hvor midlertidig bolig og inntektssikring bare er en del av utfordringen. Det er en særlig utfordring at så mange unge menn bruker midlertidig botilbud. Dersom du ønsker å se den enkelte kommunes svar kan du lese dette på fylkesmannens nettside. Med hilsen Anne Sofie D. Syvertsen fylkeslege Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Saksbehandler: Knut Rune Kleven, telefon: Kopi til: Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO NAV Kontorene fylkesmannen.no/aa Side 7

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE JANUAR 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Kommunen som boligeier

Kommunen som boligeier Kommunen som boligeier Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger ÅSMUND LANGSETHER ANNA SKÅRBERG Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 5/2007 Norsk

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Bruk av tvang i psykisk helsevern tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2006 FEBRUAR 2006 Rapport fra 4/2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern Februar 2006 ISSN: 1503-4798 (elektronisk

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

Fragmentert og koordinert

Fragmentert og koordinert Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner ÅSMUND LANGSETHER THORBJØRN HANSEN JARDAR SØRVOLL Rapport nr 18/08 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer