Råd og veiledningsplikten innebærer at NAV kontoret må ha en telefontjeneste som er tilgjengelig for tjenestemottakere som trenger kontakt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd og veiledningsplikten innebærer at NAV kontoret må ha en telefontjeneste som er tilgjengelig for tjenestemottakere som trenger kontakt."

Transkript

1 NAV kontorene i Aust-Agder sin tilgjengelighet på telefon En undersøkelse av tilgjengelighet i praksis Sammendrag: Fylkesmannen i Aust-Agder får flere henvendelser fra brukere som opplyser at de ikke oppnår kontakt med saksbehandlere i NAV på telefon. Vi gjennomførte derfor en undersøkelse i perioden for å kartlegge tilgjengeligheten til ansatte som jobber med de sosiale tjenestene i NAV. Undersøkelsen bekrefter at tilgjengeligheten til ansatte som jobber med sosiale tjenester i NAV svikter. Vi oppnådde bare kontakt i 1 av 4 henvendelser. Det er svært store variasjoner mellom NAV kontorene når det gjelder tilgjengelighet på telefon og Fylkesmannen anbefaler at kontorene gjennomgår sine rutiner på dette området. Slik tjenesten fungerer i dag er den etter vår vurdering ikke forsvarlig.

2 1.Innledning Opplysning, råd og veiledning er en av kjerneoppgavene i den kommunale delen av NAV kontoret. Hensikten med tjenesten er å løse eksisterende sosiale problemer og forebygge at slike problemer oppstår. Retten til tjenesten er derfor uavhengig av om den som søker råd og veiledning allerede er kommet i en vanskelig situasjon, eller om han/hun søker eller allerede mottar tjenester fra NAV. Råd og veiledningsplikten innebærer at NAV kontoret må ha en telefontjeneste som er tilgjengelig for tjenestemottakere som trenger kontakt. 1.1 Bakgrunn Fylkesmannen mottar med jevne mellomrom klager fra brukere på manglende telefonisk tilgjengelighet ved NAV kontorene. Her er det ulikheter fra kontor til kontor. Noen forteller at det kan ta uker før de oppnår kontakt med sin saksbehandler. Bruker skal etter forvaltningsloven 11 d gis adgang til å snakke med en ansatt i den enheten som behandler brukes sak, jf. også rundskriv til fvl 11 d. I noen tilfeller er det bare brukerens saksbehandler som har tilstrekkelig kunnskap og forutsetning for å diskutere saken, og han/hun må i slike tilfeller få mulighet til å snakke med vedkommende. Fylkesmannen erfarer også at det kan være vanskelig å oppnå kontakt med kontorene ved behov. Dette gjelder den stedlige kommunale vakttelefonen, så vel som internnummer til enkeltsaksbehandlere. Ansatte i NAV kontaktsenter opplyser at saksbehandler skulle være tilgjengelig i henhold til deres oversikt, men vi oppnådde likevel ikke kontakt. 1.2 Lovhjemler for tjenesten Tjenester etter sosialtjenesteloven skal være forsvarlige, jf. sosialtjenesteloven 4. NAV kontoret skal planlegge virksomheten slik at det sikrer at tjenesten er allment kjent, og at muntlige eller skriftlige henvendelser knyttet til spesifikke behov blir besvart. Utgangspunktet i forvaltningsloven 11 er at omfanget av veiledningen må tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon og kapasitet. Den

3 utvidede plikten til å gi råd og veiledning med hjemmel i sosialtjenesteloven 17 innebærer at plikten skjerpes, for eksempel ved behandling av økonomisk søknad. I utgangspunktet skal lovens minimumskrav oppfylles. I daglig drift krever det svært gode internkontroll- og styringssystemer dersom kommunens fastsatte kvalitetskrav ligger nær «bunnlinjen» for hva faglig forsvarlighet krever, da selv mindre avvik i en slik situasjon kan medføre uforsvarlighet. Det er derfor sterkt å anbefale at praksis innrettes med et noe høyere nivå for kvalitet (i vår undersøkelse er tilgjengelighet et kvalitetsmål) slik at man til enhver tid kan tåle noe avvik fra planlagt drift (eks sykefravær, stor pågang ol). 1.3 Metode og gjennomføring Avgrensinger: Undersøkelsen er avgrenset til å gjelde de sosiale tjenester i NAV ved det enkelte NAV kontor. Denne tjenesten er et kommunalt ansvar. Kontakttelefonen ( ) som sådan har ikke vært gjenstand for undersøkelsen. Fylkesmannen har gjennomført en undersøkelse ved å prøve den telefontjenesten kommunen har for de sosiale tjenester, i praksis. Oppringningene ble gjennomført i perioden av ansatte hos Fylkesmannen. Hver enkelt henvendelse ble registrert og ført inn i et eget skjema. Dersom vi oppnådde kontakt, opplyste vi at dette var en henvendelse som ledd i Fylkesmannens undersøkelse av tilgjengelighet på telefon. Før undersøkelsen ble iverksatt, sendte vi informasjonsbrev til NAV Fylke og alle NAV kontorene i Aust-Agder. Undersøkelsen ble varslet som et tilsyn. Undersøkelser som dette er en av Fylkesmannens mange tilsynsmetoder og aktiviteter for å skaffe oversikt over kvaliteten på en tjeneste. Som forberedelse bad Fylkesmannen om å få oversendt: Kopi av eventuelle rutiner og annet som beskriver hvordan kontoret har tilrettelagt for tilgjengelighet på telefon/ f.eks. betjening av

4 vakttelefon, saksbehandleres tilgjengelighet/telefontid osv. Resultatmål for kommunens tilgjengelighet. Eventuelt kopi av egne målinger av tilgjengelighet. Eventuelt annet som er med på å belyse tilgjengelighet. Undersøkelsen ble gjennomført ved at vi ringte og bad om å bli satt over til navngitte saksbehandlere ved NAV kontorene. Dersom vi ikke fikk kontakt, ba vi om å bli satt over til vakttelefonen ved kontoret. Som et siste forsøk prøvde vi å få oppgitt direktenummer til den enkelte saksbehandler. NAV har rutiner som skal sikre at personer oppnår kontakt på telefon ved spørsmål om, eller behov for, sosiale tjenester. Disse rutinene er i hovedsak felles for alle NAV kontorene. I tillegg har noen NAV kontor egne interne rutiner for telefoniske henvendelser (jf. første kulepunkt, refereres kort i vedlegg 2). Den sentralt fastsatte rutinen for NAV er registrering i GOSYS dersom det ikke oppnås kontakt direkte. GOSYS er et elektronisk meldingssystem mellom kontaktsenteret og NAV-kontorene. Alle henvendelser på telefon til de sosiale tjenester i NAV formildes gjennom telefonnummer Kontaktsenteret setter over til saksbehandler ved det enkelte NAV kontor. Dersom det ikke oppnås kontakt legges det igjen en beskjed i GOSYS om at vedkommende har ringt. Saksbehandler skal da innen 48 timer ringe vedkommende tilbake. GOSYS er ikke noe arkiv - eller saksbehandlersystem. I utgangspunktet skal det gjøres to forsøk på å ringe tilbake til innringer. Oppnås det ikke kontakt skal det sendes en SMS til innringer der innringer bes om å ta ny kontakt. Beskjeder kan imidlertid slettes uavhengig av hva som er gjort, og kan således ikke brukes som dokumentasjon på hvorvidt kontakt er forsøkt oppnådd. I rapporten presenterer vi resultater fra undersøkelsen og våre vurderinger av brukers behov og krav i regelverket. Kort omtale av de kommunale, interne rutinene følger som vedlegg til rapporten. De øvrige kulepunktene blir kommentert i tilbakemeldingene til den enkelte kommune (se kap 4 konklusjon).

5 2. Resultater Vi gjennomførte 271 oppringninger. De konkrete resultatene fremkommer av tabellene og er selvforklarende. Tabell 1 og figur 1 viser at bare 1 av 4 henvendelser ble besvart når NAV kontoret ble oppringt. Oversikten viser dessuten betydelige forskjeller mellom NAV kontorene. Med kontakt menes her personlig kontakt med saksbehandler ved det lokale NAV kontoret. Tabell 1: Andel besvarte oppringninger antall oppringninge r Oppnådd kontakt ved oppringning ingen kontakt ved oppringnin g andel oppnådd kontakt (%) Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Totalt

6 Figur 1: Andel besvarte oppringninger antall kontakter Oppnådd kontakt ingen kontakt 5 0 Opprinnelig planla vi å registrere både grad av kontakt ved første gangs oppringning, og ved tilbake ringing. Fylkesmannens datagrunnlag knyttet til om vi ble ringt tilbake viste seg imidlertid forbundet med usikkerhet. For det første ble vi i svært få tilfeller ringt tilbake. I de tilfellene vi ble ringt tilbake skjedde dette fra « ». Fra dette nummeret er det ikke mulig å identifisere hvor oppringningen kom fra. Alle data omkring 48 timers regelen er derfor utelatt. 3. Fylkesmannens vurdering. Undersøkelsen ble gjennomført som følge av henvendelser fra brukere som opplyste at de ikke kom i kontakt med saksbehandlere på telefon. De ble heller ikke oppringt i ettertid når de bad om det. Fylkesmannens ansatte har gjort tilsvarende erfaringer ved behov for kontakt med saksbehandler i forbindelse med klagesaksbehandling. Brukere av sosiale tjenester har ofte sammensatte uløste problemer på sentrale områder i dagliglivet og derav behov som kan kreve rask avklaring. Noen sliter i tillegg med å gjøre rede for sin situasjon og med å

7 kommunisere. Mange mangler sosialt nettverk og kan ha sterkt behov for å ha noen å diskutere problemene med. Konsekvensene kan være store, ikke minst for barnefamilier. Manglende tilgjengelighet representerer også en barriere som bidrar til å øke følelsen av hjelpeløshet, krenkelse og mindreverd. Om målet skal være mestring, må den som skal bistå vise at man er der for den som har behovet, når det gjelder. Konsekvensene av det motsatte kan være store, ikke minst for barnefamilier. Vi anbefaler at saksbehandlere er tilgjengelig for henvendelser til angitte tider slik at brukere vet når de kan ta, og få, kontakt. Manglende tidlig oppfølging kan føre til at brukere gir opp å ta kontakt og at problemene/hjelpebehovet øker ytterligere. 4. Konklusjon. Fylkesmannens ringerunde bekrefter at tilgjengeligheten til ansatte som jobber med sosiale tjenester i NAV-Aust-Agder svikter. Bare i 23 % av henvendelsene oppnådde vi kontakt. Fylkesmannens vurdering er at risiko for at innbyggerne ikke får hjelp til å løse sosiale problemer innen rimelig tid, er stor. Det er imidlertid svært store variasjoner mellom NAV kontorene. I Arendal oppnådde vi i praksis ingen kontakt via NAV kontakttelefon. I Birkenes fikk vi kontakt i 30% av henvendelsene og i Risør i mer enn 50 %. Fylkesmannen vil be kontorene gjennomgå sine rutiner når det gjelder henvendelser på telefon. Slik tjenesten fungerer i dag er den etter vår vurdering ikke forsvarlig. Den enkelte kommune vil bli tilskrevet direkte med resultat og vurdering for sin kommune. Denne oppsummerende rapporten går også i kopi til NAV fylke, Helsetilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vedlegg: 1. Brev til NAV kontorene om tilsyn 2. Kommunale rutiner kort oppsummert

8 Oppsummering av kommunale rutiner I sine beskrivelser av rutiner viser NAV kontorene i første rekke til følgende dokumenter: Samhandlingsavtale mellom NAV kontaktsenter og NAV kontoret Rutine for oppgavedeling på telefon og epost GOSYS - rutine for NAV kontaktsenter Rutine for kontakt bruker i GOSYS Lokal brukerundersøkelse Resultater av brukernes oppfatning om tilgjengelighet. Eksempler på rutiner Det er i første rekke gjennom bruken av GOSYS NAV kontorene registrerer henvendelser. I den forbindelse siterer vi fra NAV Birkenes: «I praksis vil dette si at saksbehandler kan få beskjed fra veiledningssenteret eller annen saksbehandler om å ringe bruker, eller det kommer melding i dataprogrammet «GOSYS» om å kontakte bruker. Alle ansatte setter opp avtaler og fravær i kalenderen i Outlook som integreres direkte til de som jobber på kontaktsenteret. I GOSYS er det gitt en 48 timers frist.» Noen kontor har i tillegg etablert egne rutiner for oppfølging av henvendelser. NAV Risør avviklet vakttelefonen pr da dette er en valgfri tjeneste for kontorene. Erfaringen viste at det var få henvendelser via denne telefonen og det dreide seg i all hovedsak om gjengangere. NAV Lillesand har en vakttelefon for henvendelser om sosiale tjenester som er tilgjengelig for NAV kontaktsenter i kontorets åpningstid. Vakttelefonen er alltid betjent. NAV Grimstad har egen vakttelefon som er betjent i kontorets åpningstid kl Denne telefon er ment å ta hånd om hastesaker og går derfor utenom andre henvendelser. NAV Frolands veiledere arbeider i forhold til møteinnkalling og egen styring av arbeidsdagen. Ved akutt henvendelse fra brukere vises til vakttelefon.

9 NAV Åmli har vakttelefon lokalisert på kontoret. Alle saksbehandlere skal gå gjennom sin GOSYS benk en gang per dag. Dersom kontoret med vakttelefon i perioder ikke er betjent, blir det bestemt på det ukentlige kontormøtet hvem som skal ta ansvar for å svare på telefoner. NAV Vegårshei mener de har en stor tilgjengelighet på telefon, og har derfor ikke skriftlige rutiner for dette. Grunnlag for denne beslutningen er resultater fra målinger og brukerundersøkelser de siste årene. NAV Evje og Hornnes opplyser at dersom ingen er tilgjengelige, vil kontaktsenteret sende en oppgave til sosialtjenesten i GOSYS. Søknader om nødhjelp prioriteres. Kommunen har også vakttelefon i ekspedisjonen. NAV Tvedestrand opplyser at dersom vakttelefon allerede er opptatt vil bruker enten kunne ringe tilbake eller legge igjen beskjed. Beskjeder sendes via internsystemet «GOSYS». Bruker vil alltid bli kontaktet senest innen 48 timer. Det er også mulig for den som ringer å legge igjen beskjed dersom det haster. Da vil vedkommende bli oppringt samme dag. NAV Valle opplyser å ha en mottakstelefon som alltid skal være bemannet. Denne gjelder også for brukere av sosialtjenesten i NAV. En ansatt har mobiltelefon og er tilgjengelig «hele døgnet».

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning?

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Bolig? Økonomi! Barn! Hvor? Hvem? Helse! 1 Innholdsfortegnelse Innledning Del 1 Om tjenesten, kommunens

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 NAV Skien Styring, samarbeid og kompetanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 2013 Sammendrag...ii 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn og rammer...5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...7

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Brukerbetaling for opphold i institusjoner

Brukerbetaling for opphold i institusjoner Brukerbetaling for opphold i institusjoner 5/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport er Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Brukerbetaling for opphold

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmebaserte tjenester Ski kommune 1. FEBRUAR 2008 RAPPORT 3/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid.

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid. Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 ble sosialombud og brukerombud slått sammen og brukergruppen utvidet til å omfatte

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer