Kvalifiseringsprogrammet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalifiseringsprogrammet"

Transkript

1 Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland

2 Kvalifiseringsprogrammet i et samfunnsperspektiv Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Målet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging - også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker. NAV, Side 2

3 Ansvar og lovforankring Kommunalt ansvar Forvaltningen av programmet er lagt til NAV-kontoret Midlertidig forankring i nytt kapittel 5A i sosialtjenesteloven NAV, Side 3

4 Kvalifiseringsprogrammet - økonomiske rammer Kommunene mottar et økonomisk tilskudd for å dekke merkostnader knyttet til kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønaden. Dette er ment å dekke: Stønad Ressurser Tiltak NAV, Side 4

5 Lov om sosiale tjenester - Underlagt formålsparagrafen med sosialtjenesteloven fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre generelle bestemmelser ligger til grunn som samordning ( 3-1) og brukermedvirkning ( 8-4) Kapittel 5A. Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad Kapitlet, med 5A-1 til 5A-12, tilføyes ved lov 26 okt 2007 nr. 97 (i kraft 1 nov 2007 iflg. res. 26 okt 2007 nr. 1177). 5A-1. Kvalifiseringsprogram 5A-2. Kvalifiseringsprogrammets innhold 5A-3. Iverksetting av programmet 5A-4. Programmets varighet 5A-5. Individuell plan 5A-6. Stans av kvalifiseringsprogrammet på grunn av den enkeltes forho 5A-7. Kvalifiseringsstønad 5A-8. Fravær og permisjon fra kvalifiseringsprogrammet 5A-9. Samordning mellom kvalifiseringsstønad arbeidsinntekt mv. 5A-10. Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige 5A-11. Utbetaling av kvalifiseringsstønad 5A-12. Trekk i framtidige utbetalinger m.m. NAV, Side 5

6 Kapittel 5A i sosialtjenesteloven Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. NAV, Side 6

7 Kapittel 5A i sosialtjenesteloven forts. Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at: søkeren har gjennomgått en arbeidsevnevurdering tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet, og arbeids- og velferdsforvaltning kan tilby et tilpasset program For den tiden en person deltar i et kvalifiseringsprogram, har vedkommende rett til kvalifiseringsstønad etter bestemmelsene i 5A-7. NAV, Side 7

8 Formålet i KVP Forsterke innsatsen overfor personer som i dag blir avhengige av sosialhjelp over lengre tid Bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra arbeids- og velferdsforvaltningen Arbeidsrettet program for alle som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid, - også der veien fram kan være relativt lang og usikker NAV, Side 8

9 Målgruppe Personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold i folketrygden, eller som står i fare for å komme i en passiv situasjon preget av inntektsfattigdom. Personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet Dette handler i stor grad om personer som i dag er avhengige av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder. Tilbudet skal gis til personer som vurderes å ha en mulighet til å komme i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging. NAV, Side 9

10 . målgruppe Programmet vil fange opp personer med et relativt omfattende bistandsbehov før de kan komme i arbeid. Programmet vil ikke være aktuelt for alle som i dag er avhengig av økonomisk sosialhjelp over lengre tid. Personer som på grunn av omfattende og sammensatte problemer ikke møter kriteriene for kvalifiseringsprogrammet ved første vurdering, vil kunne vurderes på nytt etter en innledende periode med tiltak i form av blant annet behandling, boligtiltak og opptrening. NAV, Side 10

11 Potensielle kandidater.. Sosialhjelpsmottakere Rusmisbrukere? Innvandrere? Personer med psykiske problemer? Kombinasjoner? Andre med sammensatte sosiale problemer Personer med etnisk minoritetsbakgrunn Personer med ingen eller lave ytelser etter folketrygd- eller arbeidsmarkedsloven Langtidsledige Flyktninger overgang fra Introduksjonsprogrammet til KVP Familiemedlemmer de usynlige kvinnene Deltakere fra den kommunale arbeidstreningen Brukere som soner fengselsdom, men er på frigang Mennesker som ikke greier å stå i jobb bør vurderes med sikte på å komme over på en permanent trygdeytelse. Deltakelse i kvalifiseringsprogram vil også kunne bidra til slik avklaring. NAV, Side 11

12 Fortsatt med? NAV, Side 12

13 Hva menes med kvalifiseringsprogram? Kvalifiseringsprogram er betegnelsen på et individuelt tilpasset sett med tiltak og virkemidler som en person trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. En bukett eller en vifte av tiltak som er basert på den enkeltes unike og individuelle behov NAV, Side 13

14 Kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad Beløpet skal på årsbasis være to ganger folketrygdens grunnbeløp, utgjør kroner per år (per januar 09) Deltakere under 25 år mottar 2/3 av stønaden; det vil si kroner per år (per januar 09) Til dem som forsørger barn ytes et barnetillegg tilsvarende barnetillegg for personer under attføring/rehabilitering, d.v.s. kr. 27,00 pr. dag, fem dager i uka (per januar 2009) NAV, Side 14

15 Kvalifiseringsprogrammets innhold Programmet må være arbeidsrettet og bestå av tiltak som støtter opp under og forbereder overgang til arbeid Det skal inneholde arbeidsrettede tiltak Og det kan inneholde andre tiltak Programmet kan bestå av arbeidsmarkedstiltak, opplæringstiltak, arbeidstrening, motivasjons- og mestringstrening og andre tiltak. Det skal settes av tid til aktiv arbeidssøking og det kan settes av tid i programmet til medisinsk behandling, opptrening, egenaktivitet m.v. Innholdet i programmet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Programmet skal være helårlig og på full tid. NAV, Side 15

16 Skisse Kvalifiseringsprogram Målgrupp e Forutsetninger P R O G R A M Gjennomføring Arbeidsrettede tiltak Arbeidsmarkedstiltak Opplæring - opptrening Botrening Helsehjelp - behandling Medisinsk behandling. Motivasjons- og mestringstrening Egenaktivitet Arbeidssøking Andre tiltak, M.V. Mål ARBEID Aktivitet og deltakelse Bedret livskvalitet og bedre funksjonsevne Lov om sosiale tjenester 5A-1 Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven. Rett til program forutsetter : At søker har gjennomgått en arbeidsevnevurdering. At tett og koordinert bistand vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet og At arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program. KVALIFISERINGSPROGRAM 1 år + 1 år + (særlig vurdering) -kvalifiseringsstønad Innholdet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger Rett til individuell plan Rett til kvalifiseringsstønad (2G) (2/3 u. 25år) Helårlig og på full tid; tilnærmet Skal inneholde arbeidsrettede tiltak. Kan inneholde andre tiltak som er med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. ARBEID Aktivitet Deltakelse Bruk av ulike stimulerings- og tilretteleggings-tiltak Evt. vurdere andre tiltak Inntektssikring NAV, Side 16

17 Hvordan tilpasse programmet til den enkeltes behov og forutsetninger? NAV, Side 17

18 Andel av full tid (prosent) Programforløp A: Ordinært forløp med økende grad av arbeidsrettede tiltak og med overgang til ordinært arbeid/ arbeidsmarkedstiltak. Prosess med søknad, kartlegging, arbeidsevneavklaring, utarbeidelse av plan og vedtaksfesting er gjort i forkant. (Rød pil illustrerer økende grad av arbeidsrettede tiltak) Kvalifiseringsprogrammet - forløp som kan ta tid innholdselementer - skisse (12-24 mnd.) mnd. 3-6 mnd. 3-6 mnd. 3-6 mnd. Arbeidstrening/arbeid Aktivitet & gruppetiltak Individuell sosial trening Helse/beh./avklaring Programveiledning Tid til disposisjon NAV, Side 18

19 Typiske tiltak Hele tiltaksspekteret i NAV Hele det kommunale tjenestetilbudet Norskopplæring Trening og helse (treningsstudio, helse/ernæringskurs, svømming, etc.) Behandling hos blant annet fysioterapeut, kiropraktor, psykolog Private kurs og sertifiseringer Inn på tunet tjenester Deltakelse eller tiltak i regi av organisasjoner NAV, Side 19

20 Fortsatt med? NAV, Side 20

21 Individuell oppfølging. Fokus på relasjonsbygging og etablering av tillitsforhold. Høy grad av tilgjengelighet fra veilederens side. Fokus på helhet. Helse (fysisk og psykisk), nettverk, bolig, fritid, fysisk aktivitet, kosthold, økonomi/gjeld, ressurser. Grundige avklarings- og kartleggingsprosesser. Fokus på aktiv egendeltakelse og på helhet. NAV, Side 21

22 Individuell oppfølging forts. Fokus på lokalsamfunn og arbeidsliv. Etablere nettverk og kontakter som bidrar med nye ressurser og treningsarenaer. Tiltakskjeding. Tilgang til et bredt tiltaksrepetoar (opplæring, mestringstrening i lokalsamfunn og arbeidsliv, behandling, jobbsøking, m.m.) Høy grad av fleksibilitet overfor den enkelte. Oppfølging der aktuelle elementer for den enkelte inngår, og eventuelle endringer foretas enkelt når det er aktuelt. NAV, Side 22

23 Samarbeidspartnere.. Helsetjenester (fastlege, spesialisthelsetjenester, tidligere behandlingskontakter) Bo-oppfølgingstjenester Økonomisk rådgivning/ gjeldsrådgivning Opplæringstiltak Familie Ressurser i privat nettverk Frivillige organisasjoner Arbeidsgivere NAV, Side 23

24 Hvorfor skal vi bruke Inn på tunet som et tiltak i kvalifiseringsprogrammet? NAV, Side 24

25 Hvorfor skal vi bruke Inn på tunet som et tiltak i kvalifiseringsprogrammet? Muligheter for individuell tilrettelegging Mulighet for tilgjengelige tiltak i brukerens nærmiljø Kun fantasien setter begrensninger Og sist men ikke minst NAV, Side 25

26 Trygge rammer muliggjør mestring.. NAV, Side 26

27 Folkehelseperspektivet. I et Inn på tunet tiltak i kvalifiseringsprogrammet kan det blant annet legges til rette for; Fysisk aktivitet helse og trivsel Ernæring kosthold Røykeslutt NAV, Side 27

28 Hvorfor fysisk aktivitet? Deltakelse i aktivitetstilbud være viktig for å styrke sosiale ferdigheter, utvikle relasjoner og sosiale nettverk, og på denne måten bidra til sosial og arbeidsmessig rehabilitering. Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og er en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser. NAV, Side 28

29 Hvorfor fysisk aktivitet? Trening og regelmessig fysisk aktivitet betyr mye for mestringsfølelsen og kan gi en betydelig motivasjon for endring av egen situasjon i den sammenhengen som kvalifiseringsprogrammet skal settes. NAV, Side 29

30 Hvilke utfordringer har vi? Mangel på individuelle tiltak som er tilpasset den enkelte bruker i kvalifiseringsprogrammet Vi ønsker oss Flere brukere i Inn på tunet tiltak innenfor rammen av kvalifiseringsprogrammet NAV, Side 30

31 Hedmark og Oppland To største landbruksfylkene i areal i landet. Ingen i Oppland En eller to i Hedmark. Hva er årsaken til dette? NAV, Side 31

32 Påstand om NAV-ansatte: NAV-ansatte mangler kunnskap om mulighetene som ligger innenfor rammen av Inn på tunet som tiltak Spørsmål som skal besvares er: Kan tiltaket brukes i kvalifiseringsprogrammet? Hva kan de tilby? Hvordan kan det tilrettelegges? NAV, Side 32

33 Påstand om Inn på tunet tilbydere: Inn på tunet-tilbydere er ikke flinke nok til å selge sine unike tjenester.. Spørsmål som skal besvares er: Kan våre tjenester tilbys til brukere i kvalifiseringsprogrammet? Hvem er de og hva trenger de? Hvordan ønsker de på NAV at vi skal tilrettelegge tjenesten for brukerne? NAV, Side 33

34 Kvalifiseringsprogrammet er det RAUSE programmet Det handler om:» Respekt og romslighet» Anerkjennelse og tillit» Utholdenhet» Støtte Om å være R A U S NAV, Side 34

35 Noen nyttige adresser. Informasjon om kvalifiseringsprogrammet Prosjekt kvalifiseringsprogrammet i Oppland Prosjektmedarbeider Anne Helene Toft Telefon Mobil NAV, Side 35

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013 Hvor står reglene Reglene om økonomisk sosialhjelp ble fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2009 om

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Oversikt Reglene er fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Tor Slettebø Elisabeth Brodtkorb Vanja Dietrichson Torvald Øien RAPPORT 2011 / 10 Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Avklaring, aktivitet og arbeid En studie av brukerdeltakelse i NAVs kvalifiseringsprogram

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 Særskilte vedlegg: A-0019 B Handlingsplan for integrering og

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Velkommen til første dag!

Velkommen til første dag! Velkommen til første dag! Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51)

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter sosial rådgivning og veiledning, midlertidig bolig, introduksjonsordningen, kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013 Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til livsopphold, 18 Stønad i særlige

Detaljer

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid.

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid. // Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref: Vår ref: 11/12441-3 Vår dato: 29.02.12 Høring: IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer