Netto drift per

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Netto drift per 31.08.2014"

Transkript

1 Vedlegg E Netto drift per Oppvekst og levekår Barnehage Prognose Periodisert budsjett per perid. budsjett Justert årsbudsjett mindre-/ merforbruk per 31. Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet på barnehageområde viser et merforbruk på kr 6,6 mill. per Prognosen ved utgangen av 2014 tilsier at budsjettavviket kan bli kr mill. Dette skyldes blant annet at stavangerbarn med barnehageplass i private barnehager i andre kommuner har kostet kr 2,5 mill. mer enn budsjettert i vårsemesteret samtidig at barn fra andre kommuner med barnehageplass i private barnehager i Stavanger har gitt en tilsvarende mindreinntekt. I tertialrapporteringen per ble budsjettrammen til barnehageområdet nedjustert med kr 10 mill. på grunn av en forventning om nedgang i antall barn med rett til barnehageplass fra høsten. Nå viser det seg at nedgangen ble lavere enn forventet, spesielt i private barnehager. Det forventes dermed et merforbruk tilsvarende (nettoeffekt) kr 6,4 mill. I tillegg er det høyere utgifter knyttet til moderasjon på foreldrebetaling på kr 1 mill. De omtalte forholdene vil kunne bety et budsjettavvik på over kr 12 mill. Rådmannen avventer budsjettjusteringer. Når det gjelder de kommunale barnehager viser resultatet per 31.8 et mindreforbruk på tilsammen kr 4,5 mill., samt en merinntekt på foreldrebetaling på kr 1,3 mill. Det er variasjoner mellom barnehagene men samlet sett for barnehagene forventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året. Grunnskole Prognose Periodisert budsjett per perid. budsjett Justert årsbudsjett mindre-/ merforbruk per 31. Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet viser per et merforbruk på kr 7,2 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,9 %. Avviket skyldes i all hovedsak kjøp fra andre kommuner, kr 2,4 mill., en økning i tilskudd til private skoler på kr 1,8 mill., og overført merforbruk fra i fjor på kr 5,6 mill. Samtidig er det en merinntekt på foreldrebetaling sfo på kr 0,6 mill. samt et mindreforbruk på kurs og opplæring på kr 2,1 mill. I første tertial ble det foreslått en innsparing av en avsatt reserve på skoleområdet som skulle benyttes til høstjusteringen for fosterhjemsplasserte barn og barn med behov for spesialundervisning på kr 1,1 mill. Dette forslaget reverserte bystyret i behandlingen av tertialrapporteringen per 30.04, sak 94/14. med kr 3 mill. Budsjettrammen ble også nedjustert med kr 12,5 mill. Av dette beløpet ble kr 12 mill. tatt som en generell rammereduksjon på skolene og som skulle ha høsteffekt i Analysene viser frem til nå kun en effekt på kr 2 mill. Rektorene har et tydelig oppdrag i å iverksette nødvendige tiltak for å reduserer kostnadsnivået i tråd med vedtatt budsjettramme. Det gjenstående beløp på kr 8-9 mill. foreslås ikke budsjettjustert i denne tertialrapporten. Skolestreiken har som tidligere omtalt, ført til en innsparing på kr 27 mill. Rådmannens vurdering er at skolens tilbakemeldinger om hvordan de vil ta igjen undervisning som falt bort under streiken vil kunne ivareta elevens progresjon og læringsutvikling innenfor ordinær, men tilpassa opplæring. Dette sett i lys av den skisserte økonomiske situasjonen som ikke gir rom for økonomiske overføringer til skolene. Johannes læringssenter

2 per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31.8 viser et merforbruk på kr 1,3 mill. Korrigert for merkostnader på strøm og intro/kvalifiseringsstønad, er merforbruket på kr 0,8 mill. Antall deltakere på intro/kvalifiseringsprogrammet per april er 10 prosent høyere enn samme periode i 2013, og akkumulert merforbruk er på kr 0,4 mill. Dette er en stønadskostnad som direkte påvirkes av størrelsen på mottak av flyktninger. Dersom antall deltakere på introprogrammet holder seg på dagens nivå, kan det se ut til å bli et merforbruk på kr 0,6 mill. ved utgangen av året. Budsjettet er nedjustert med kr 5 mill. som følge av lavere inntekter enn forutsatt. Årsaken til dette er i hovedsak nedgang i antall personer som utløser persontilskudd (per capita), samt at senteret ikke lenger får tilskudd til norskprøver fra IMDI. Dette har medført betydelige endringer i tjenesteproduksjonen. For å redusere utgiftene er det iverksatt ansettelsesstopp. Senteret vil etter planen ha en nedgang på 12,7 årsverk ved utgangen av I tillegg til reduserte lønnsutgifter, har senteret omorganisert aktiviteter til større grupper, samt innført ventelister til norskkurs. Johannes læringssenter styrer aktivt for å oppnå balanse mellom regnskap og budsjett ved utgangen av året. Stavanger kulturskole per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31.8 viser et merforbruk på kr 0,2 mill. Korrigert for strøm er det balanse mellom regnskap og periodisert budsjett, og det forventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året Pedagogisk-psykologisk tjeneste per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31.8 viser et mindreforbruk på kr 0,3 mill. Det er tilsatt 8 nye personer, og på grunn av økt bemanning i PPT, er det behov for flere kontorer. PPT utvider sine lokaler i Torgveien 23, og anslår at dette vil medføre en økning i husleie til ekstern utleier Westco Eiendom på kr 0,6 mill. for Rådmannen forutsetter at dette dekkes innenfor eksisterende ramme. Det forventes balanse mellom regnskap og budsjett ved utgangen av året. Ressurssenter for styrket barnehagetilbud per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31.8 viser balanse mellom regnskap og periodisert budsjett. Budsjettrammen til Ressurssenteret ble styrket i forbindelse med tertialrapportering per med kr 7 mill. for å gi Ressurssenteret mulighet til å levere de tjenestene som forventes. Med bakgrunn i dette forventes det ingen vesentlige avvik ved utgangen av året. Ungdom og fritid per Netto driftsutgifter

3 Regnskapsresultatet per 31.8 viser et mindreforbruk på kr 0,2 mill. og det ventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året. Helsestasjon og skolehelsetjenesten per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31.8 viser et mindreforbruk på kr 0,3 mill. og det ventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året. Sentrale midler levekår per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31.8 viser et mindreforbruk på kr 17 mill. Dette skyldes i all hovedsak øremerka midler tilknyttet ø-hjelpstilbudet på Stokka sykehjem og tilskudd fra Husbanken til boformål. Disse vil i forbindelse med regnskapsavslutningen bli overført til 2015 og mindreforbruket nulles ut. NAV per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31.8 på NAV kontorene viser samlet sett et merforbruk på kr 10,5 mill. Økonomisk sosialhjelp har isolert sett et merforbruk på kr 3,5 mill. Kjøp av institusjonsplass som tilbud til personer med rusproblemer har isolert sett et merforbruk på kr 3,4 mill. Klient bidrag som sorterer under andre funksjoner enn 281 (kr 0,7 mill til Lagård), og lønn og drift av selve NAV kontorene svarer for de resterende 3,6 mill. i merforbruk. Fysio- og ergoterapitjenesten per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31.8 viser et merforbruk på kr 0,9 mill. Virksomheten hadde etter flere år med mindreforbruk, et merforbruk i Kr 1,7 mill. av merforbruket ble overført til Virksomheten har redusert sin aktivitet dette året og kommet ned på et driftsnivå som er i tråd med tildelte rammer. Nedbetaling av merforbruket fra 2013 i tillegg til den første aktivitetsnedjusteringen viser seg ikke oppnås i løpet av Det vil av den grunn kunne bli et merforbruk ved utgangen av året opp mot kr 1,7 mill. Virksomhetslederen er utfordret ytterligere til å foreta grep for å redusere forventet merforbruk maksimalt. Barnevernstjenesten per Netto driftsutgifter

4 Regnskapsresultatet per viser et merforbruk på kr 3,3 mill. Kr. 1,9 mill. av dette er knyttet til administrasjonen. Mottaksavdelingen har hatt ekstraordinære utfordringer med tidsoverskridelser og pålegg fra fylkesmannen. For å løse dette har det vært kjøpt inn konsulenttjenester i tillegg til bruk av overtid. Dette er forbigående og det forventes en utflating av utgiftene resten av året. Dette kan bety et merforbruk på administrasjonen tilsvarende kr 1 mill. ved utgangen av året. Utgifter til fosterhjem viser fremdeles en stigende tendens. Dette i kombinasjon med at BUF etat har foretatt en innstramming av refusjonsordningen til kommunene fører til ytterligere budsjettsprekk. Det er igangsatt et prosjekt som skal arbeide aktivt for å få redusert fosterhjemsutgiftene som forhåpentligvis vil få effekt de siste månedene av året. Det forventes et avvik ved utgangen av året på kr 3,5 mill. i forhold til dette. Rådmannen foreslår ingen budsjettjustering i denne tertialen. Stavanger legevakt per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31.8 viser et mindreforbruk på kr 0,8 mill. Dette skyldes at utgiftsbelastningen på Stavanger legevakt viser store variasjoner gjennom året, og at det er forsinkelser i forbindelse med oppstart av nødnett. Det forventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året. EmBo per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31.8 viser et merforbruk på kr 0,2 mill. I henhold til vedtatt statsbudsjett for 2014 med korrigeringer i kommuneproposisjonen finansierer Stavanger kommune 20 % av driften av EmBo. Det ventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året. Krisesenteret i Stavanger per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet for Krisesenteret viser per 31.8 et mindreforbruk på kr 1,2 mill. Virksomheten er flyttet inn i nye lokaler og mindreforbruket skal anvendes til økt husleie. Det forventes dermed ingen vesentlige avvik ved utgangen av året. Arbeidstreningsseksjonen per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet for Arbeidstreningsseksjonen viser per 31.8 et mindreforbruk på kr 0,9 mill. Det forventes ingen vesentlige endringer ved utgangen av året. Rehabiliteringsseksjonen

5 per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet for Rehabiliteringsseksjonen viser per et merforbruk på kr 1,3 mill. Det forventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året. Flyktningseksjonen per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet for Flyktningseksjonen viser per et mindreforbruk på kr 0,1 mill. Det ventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året. Tekniske hjemmetjenester per Netto driftsutgifter Netto driftsresultat pr for Tekniske hjemmetjenester viser et mindreforbruk på kr 0,3 mill. i forhold til periodisert budsjett. Mindreforbruk skyldes i all hovedsak reduserte transportutgifter og økning av brukerbetaling for trygghetsalarm. Grunnen til at transportutgiftene er redusert er at vi har fått fornyet bilparken og at vedlikeholdsutgiftene derfor er kraftig redusert. Virksomhet skal kjøpe en til lastebil som blir levert i. Denne blir finansiert av resten av midlene i bilpotten sammen med ca Det forventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året. Helse- og sosialkontor per Netto driftsutgifter

6 Helse og sosialkontor Regnskapsresultatet per 31.8 viser et mindreforbruk på kr 6,7 mill. tilsvarende 0,6 % av budsjettet. Mindreforbruket er knyttet til de kjøpte tjenestene og tidsmessig avvik i betaling av disse regningene. Det forventes ikke avvik ved administrasjonen til Helse og sosialkontorene. Helse- og omsorgstjenestene: Bestiller- og utførermodell Bestiller: Bestillerkontoret ved helse- og sosialkontorene bestiller og betaler for tjenester som utføres hos utfører. Bestillerkontorene vurderer brukerens samlede behov og bestiller tjenester som står i forhold til dette. Økt tjenestebehov i befolkningen vil vise på regnskapssiden ved bestillerkontorene. Økonomisk situasjon for disse kostnadene kommenteres særskilt. Utførere: Sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Bofellesskap, Dagsenter- og avlastningsseksjonen og private aktører. Disse mottar inntekter for utført arbeid på bestilling fra helse- og sosialkontorene. Den økonomiske situasjonen for disse virksomhetene kommenteres under eget avsnitt for utførere. Utgangspunkt for bestiller- og utførermodellen er at pengene skal følge bruker. Modellen medfører at utførerne skal tilpasse driften etter brukerens omsorgsbehov. Stort omsorgsbehov medfører høyere inntekter og mulighet for økte ressurser. Tilsvarende må redusert omsorgsbehov medføre reduksjon i utgiftsnivå hos utfører, dersom budsjettrammen skal overholdes. I dette kapitlet her redegjør rådmannen for den økonomiske statusen på bestillertjenestene. Bestillerkontorene: Det forventes ved årets slutt ikke vesentlige avvik ved bestillertjenestene. Det forekommer et mindreforbruk ved Avlastningstjenesten, men prismodellen for denne tjenesten tar ikke tilstrekkelig hensyn til ledighet ved bytte av bolig. Fra og med oktober måned vil dette blir rettet opp, og tjenesten skal ikke ha avvik i forhold til budsjett ved årets slutt. Kjøpte tjenester til særlig ressurskrevende brukere: Helse- og sosialkontorene har i løpet av sommeren hatt en kartlegging av kjøpte tjenester i forhold til særlig ressurskrevende tjenester. Det er en netto økning av nye brukere, og brukere som har behov for flere og mer omfattende tjenester. Ordningen med fritt brukervalg medfører at man aksepterer privat avtale på lik linje med kommunal tjeneste. Dersom bruken av private aktører stiger, samtidig med at de kommunale tjenestene opprettholdes, vil dette medføre volumøkning i tilbudet. Det er forventninger om at ny leverandøravtale skal gi mer kontroll og reduserte kostnader til disse tjenestene på sikt, men i overgangsfasen mellom ny og gammel leverandør ser man at overlappingsperioder er faglig nødvendig og fører til en kostnadsvekst. Til de mest ressurskrevende brukerne er det anslått en økning i tilskudd fra den statlige ordningen på kr 10,5 mill. Denne inntektsøkningen foreslår rådmannen budsjettert for å dekke merutgiftene knyttet til disse brukerne Dagsenter og avlastningsseksjonen per Netto driftsutgifter ABI-modell og følgende ABI-priser som er innført i tjenesteområdet Dagsenter og avlastning er basert på en høyere beleggsprosent enn det som kan forventes å oppnå i løpet av året. Modellen forutsetter stor fleksibilitet i bemanningstrukturen hos utførere. Det jobbes med en evaluering av modellen for å kartlegge hvilket beleggsnivå som er riktig å gå ut ifra samt hvordan utførere kan tilpasse sitt driftsnivå til den dynamikken som modellen forutsetter. Det vil innføres ny prisgruppe fra oktober måned med tilbakevirkende effekt som vil innebærer justerte inntekter for avlastningsboligene. Etter justering av finansieringsmodellen vil virksomhetsområdet fortsatt ha et merforbruk ved årets slutt som er knyttet til et høyt utgiftsnivå i de forskjellige boligene. Det er iverksatt nye økonomioppfølgningsrutiner samt tiltaksplaner er under utarbeidelse. Betydelige aktivitetsreduksjon må gjennomføres for å nærme seg den vedtatte budsjettramme.

7 Alders- og sykehjem per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per viser et merforbruk på 1,6 mill. Det negativet avviket per august er knyttet til merforbruk blant kommunale sykehjem og aldershjem. Prognoser basert på regnskapstall frem til tyder på at 9 av 10 kommunale sykehjem kommer til å ha et merforbruk ved årets slutt. Det totale merforbruket blant kommunale sykehjem og aldershjem estimeres per nå til å bli 18 mill. Årsaken til at flere kommunale sykehjem har merforbruk er reduksjon i ABI-inntekter som følge av reduserte ABI-priser i februar samt betydelig høyere lønnsutgifter enn det som budsjettrammen tillater. Flere av sykehjemmene melder at de har behov for noe mer tid til å tilpasse seg de nye, lavere inntektene. Styrene ved sykehjemmene har utarbeidet omstillingsplaner med hensikt å redusere de forventede merforbrukene. Flere av tiltakene omhandler nedbemanning. På grunn av prosesser rundt effektuering av slike nedbemanningstiltak vil flere av tiltakene ikke ha full økonomisk effekt før i Den økonomiske situasjonen er særdeles vanskelig for bykassen totalt sett og rådmannen foreslår heller ingen budsjettjustering på sykehjemsområdet. Dette innebærer at det forventes at styrerne intensiverer arbeidet ytterligere med å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak for å redusere forventet merforbruk maksimalt. Hjemmebaserte tjenester per Netto driftsutgifter Avviket mellom regnskap og budsjett per skyldes at utgifts belastningen fordeler seg annerledes gjennom året enn ABI inntektene (aktivitetsbaserte inntekter). Prognosen for hjemmebaserte tjenester tilsier et mindreforbruk på kr 5 mill. per Det er en del forskjeller både på tvers av virksomhetene og på tvers av tjenestene. Boliger for psykisk utviklingshemmede (PUH-boliger), har et mindreforbruk, mens de tradisjonelle hjemmetjenestene og miljøtjenesten har et merforbruk. Det kan se ut som om vedtakene i PUH-boligene er romslige per i dag, og bestiller/utfører samarbeider om å sikre samsvar mellom bestilling og behov. Samtidig jobbes det med å tilpasse bemanningen i den tradisjonelle hjemmetjenesten og miljøtjenesten til inntektene. Flere av virksomhetene har vært gjennom, eller gjennomgår, tette oppfølgingsmøter med økonomi og fagstab levekår. Sentrale midler legetjeneste per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31.8 viser et merforbruk på kr 1,5 mill. Dette skyldes lønnsjustering fastsatt i Normaltariffen gjeldende fra som vil bli kompensert fra lønnsreserven. Det forventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året. Bymiljø og utbygging

8 Stavanger eiendom per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31.8 viser en tilnærmet balanse mellom regnskap og budsjett. Det arbeides aktivt med å holde vedtatte budsjettrammer. For å klare dette, er større vedlikeholdsoppdrag på boliger nå stoppet, og det er kun akutte jobber som lekkasjer m.m. som blir utført. Ved utgangen av året er det ikke ventet vesentlig avvik mellom budsjett og regnskap. Park og vei per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per viser en tilnærmet balanse mellom budsjett og regnskap, som også er ventet ved utgangen av året. Idrett per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per viser et merforbruk på kr 1,7 mill. som i all hovedsak skyldes merforbruk på kjøp av tjenester fra NIS, samt lavere inntekter enn budsjettert på svømmeanleggene. Mindreinntektene fra Stavanger svømmehall utgjør ca. kr 0,4 mill. og skyldes en kombinasjon av at svømmehallen var stengt i januar som følge av legionella, og en god sommer som gir lavere besøkstall. Økte billettpriser kan også ha påvirket besøkstallet. Merforbruket på kjøp av tjenester fra NIS skyldes økte variable kostnader (vannbehandling, rengjøringsmidler, renovasjon), som kommer i tillegg til den faste driftsavtalen. Rådmannen forutsetter at aktiviteten på høsten tilpasses budsjettrammen. Miljø per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per viser et mindreforbruk på kr 0,1 mill. Det ventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året. Utbygging per Netto driftsutgifter

9 Regnskapsresultatet per viser et mindreforbruk på kr 3 mill., og er knyttet til mindreforbruk på prosjektene "Områdeutvikling Stavanger Forum" på kr 0,7 mill. og "Framtidens byer" på kr 2,0 mill. Disse prosjektene har øremerkede midler, og et eventuelt mindreforbruk på disse prosjektene ved årets slutt, vil bli overført til neste år. Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt. Vannverket per Netto driftsutgifter Regnskapsanalyse per viser et mindreforbruk på kr 0,9 mill. som i all hovedsak er knyttet til høyere gebyrinntekter for perioden enn forutsatt. Det forventes ingen vesentlige avvik ved årets slutt. Avløpsverket per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per viser en tilnærmet balanse mellom budsjett og regnskap, som også er ventet ved utgangen av året Renovasjon per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per viser et mindreforbruk på kr 1,4 mill. Dette skyldes inntekter fra IVAR's behandlingstjenester for avfall, som også ble meldt i rapporteringen pr 1. tertial. Mindreforbruk ved utgangen av året er estimert til kr 1,5 mill. og vil bli avsatt til renovasjonen sitt selvkostfond. Kultur og byutvikling Stab Kultur og byutvikling per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31. august viser et merforbruk på kr 1,0 mill. Årsaken til merforbruket skyldes i all hovedsak oppgradering og kjøp av programvare til bruk på planavdelingene, mens kostnadene føres på stab Kultur og byutvikling. Resultatet på stabsavdelingene sees for øvrig i sammenheng med resultatet for planavdelingene Byggesaksavdelingen

10 per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31. august viser et mindreforbuk på kr 0,1 mill. Denne avdelingen drives etter selvkost og sees ved utgangen av året opp mot selvkostfond. Selvkostfondet på byggesak er på kr 7,1 mill. Planavdelinger per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31. august viser et mindreforbruk på kr 0,4 mill. Avdelingene styrer mot å komme i tilnærmet balanse ved utgangen av året. Kulturavdelingen per Netto driftsutgifter Regnskapsresultatet per 31.8 viser tilnærmet balanse. Det ventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året.

BUDSJETTSKJEMA 1B - NETTO DRIFT PER MARS 2010

BUDSJETTSKJEMA 1B - NETTO DRIFT PER MARS 2010 BUDSJETTSKJEMA 1B - NETTO DRIFT PER MARS 2010 Kommentarer: Rådmannen og politiske organer: Regnskapsresultatet pr 31.03. 2010 på hele ansvar 1 viser et mindreforbruk på kr 6,2 mill. Årsaken til dette er

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Økonomiske analyser drift inkludert foretak og IKS

Økonomiske analyser drift inkludert foretak og IKS Vedlegg B Økonomiske analyser drift inkludert foretak og IKS Budsjettskjema Netto drift per april 2015 Rådmann, stab og støttefunksjoner Regnskap per 30.4 Periodisert budsjett Avvik i kr Forbruk i % Årsbudsjett

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår

Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober Oppvekst og levekår v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår O&L Omfattende velferdstjenester Organisasjonskart: Oppvekst og levekår TJENESTE- OMRÅDE Oppvekst

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen. Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr

Verdal kommune Rådmannen. Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr Verdal kommune Rådmannen Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr. 30.06.2015 Verdal, 13.08 2015 INNHOLD: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. UTVIKLING I UTGIFTER OG INNTEKTER... 5

Detaljer

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Notat Til: Fra: Kopi til: Kommunalstyret for oppvekst Rådmannen Dato: 28. juni 2011 Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Bakgrunn Det vises til rådmannens svar på representanten

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Arkivsak: 201000372-14 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 22.06.2010 ØKONOMISK STATUS

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK STATUS 2015 OG UTFORDRINGSOMRÅDER

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK STATUS 2015 OG UTFORDRINGSOMRÅDER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MSC-15/3658-1 23550/15 19.03.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 24.03.2015 Stavanger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Aktivitetsbaserte inntekter i omsorgstjenesten: Hvordan Stavanger kommune realiserte gevinster med IT. Prosjektleder Egil Rasmussen Stavanger kommune

Aktivitetsbaserte inntekter i omsorgstjenesten: Hvordan Stavanger kommune realiserte gevinster med IT. Prosjektleder Egil Rasmussen Stavanger kommune Aktivitetsbaserte inntekter i omsorgstjenesten: Hvordan Stavanger kommune realiserte gevinster med IT Prosjektleder Egil Rasmussen Stavanger kommune Innledning En rapport fra praksis-feltet Min rolle Deltaker

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Undervisning og barnehage Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Stolt av barnehagetilbudet! Kostnad og tilskudd til private Utbygging av plasser

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900203 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Edel G Krogstad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 11.05.2009 RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst

Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 53797/2010, saksnr. 2010/4664 Klassering: 210 Gradering: Dato: 30.04.2010 Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 1.Tertial 2016 Økonomisjef: Kristoffer Fjeldvær 03.05.2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 2

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Månedsrapport økonomi

Månedsrapport økonomi Månedsrapport økonomi Oktober Prognoseutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Folkevalgte organer - - - - 200 200 250 300 250 400 Rådmannsfunksjon - 200 200 300 500 500 975 590 315 150 Felles

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Saksfremlegg. STAVANGER KOMMUNE Oppvekst og levekår Johannes læringssenter. Sak 35/14: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksfremlegg. STAVANGER KOMMUNE Oppvekst og levekår Johannes læringssenter. Sak 35/14: Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE Oppvekst og levekår Johannes læringssenter 04.11..2014 Sak 35/14: Godkjenning av innkalling og dagsorden Styret godkjenner protokollen. Protokoll Gruppe: Styret ved Johannes

Detaljer

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 200900535-30 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 ØKONOMISK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer