U T L S S G L R E A R. Godkjent stryringsgruppa FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:ELVERUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U T L S S G L R E A R. Godkjent stryringsgruppa FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:ELVERUM"

Transkript

1 1 M A R G O R P S G IN L IK V T U T L IA S O S IG L O B I G IN R E T R O P A R 24. FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:ELVERUM Godkjent stryringsgruppa

2 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram overfor oppdragsgivere lokalt og sentralt, andre kommuner og aktører utenfor programmet være et styringsverktøy og dokumentasjonsgrunnlag for drøfting av strategivalg, framdrift og økonomi mellom oppdragsgivere og programledelse lokalt i den enkelte kommune og sentralt i Husbanken. Rapporteringen danner grunnlag for videreutvikling av programmet lokalt og sentralt, og for politikkutforming danne grunnlag for oppfølgingsmøte av samarbeidsavtalen og program- og aktivitetsplan mellom oppdragsgivere - politisk/administrativ ledelse i kommunen og Husbanken. Møtet holdes i kommunene. Frist: Årsrapportering leveres senest hvert år. Innhold: Årsrapporteringen omfatter rapportering på programmets hovedmål, delmål og lokale mål. Rapporteringen gjelder for programåret. Programnavn: TAK på eget liv. Kommune : Elverum kommune Programleder: Terje Lindtveit Programansvarlig: Heidi Nordermoen Programstart: Rapporteringsår: 2014 Rapporteringsdato: Utfylt av: Terje Lindtveit Telefon: E-post: Generell programinformasjon

3 3 1. Rapportering på hovedmål Hovedmål Flere vanskeligstilte på boligmarkedet har egnede boliger Resultat: Eventuelle kommentarer Status Status Antall husstander Opplysninger knyttet til behov og resultater som belyser 1.1 Anskaffe og beholde bolig behov behov som har fått egnet tallmaterialet nærmere, eksempelvis om det er spesielle pr pr. bolig i løpet av målgrupper kommunen har prioritert. Her kan også inngå året forklaringer på eventuell usikkerhet ved tallene, eller årsakssammenhenger. A. Antall husstander uten eid eller leid bolig søkere har fått tildelt en kommunal bolig og 5 Dette omfatter husstander som bor ute, bor i akutt- og døgnovernatting, bor i krisesenter, bor i gjennomgangsbolig (midlertidig bolig), skal utskrives fra institusjon eller løslates fra fengsel innen 2. mnd., bor hos venner og kjente. ( Jfr. kategorier for kartlegging av bostedsløse og vanskeligstilte.) Formålet med disse kolonnene er å vise til en utvikling/resultat i lys av behov. Tallene i kolonnen er ikke nødvendigvis sammenfallende med resultat fra kolonnene til venstre. har fått avslag med bakgrunn i kommunal forskrift for kommunale utleieboliger. B. Antall husstander med fare for å miste boligen søkere har fått tildelt en kommunal bolig og 32 har fått avslag med bakgrunn i kommunal forskrift for kommunale utleieboliger. Dette omfatter husstander som er begjært utkastet, er uten gyldig leiekontrakt, har for høye boutgifter. ( Jfr. kategorier for kartlegging av bostedsløse og vanskeligstilte.) C. Antall husstander med uegnet bolig Flere av disse sakene gjelder omsorgsboliger for eldre og trangboddhet. 15 har fått avslag med bakgrunn i kommunal forskrift for kommunale utleieboliger. Dette omfatter husstander som bor i boliger med dårlig fysisk standard, som bor i boliger som ikke er utformet etter deres spesielle behov, eller som bor i for liten bolig. ( Jfr. kategorier for kartlegging av bostedsløse og vanskeligstilte.) Samlet resultat innenfor 1.1. Vurder samlet resultatoppnåelse i lys av overordna mål og strategier for boligsosialt utviklingsprogram: Er det spesielle tiltak/virkemidler som har bidratt til flere egnede boliger? Ett av hovedmålene for programplanen er at den enkelte skal kunne bo i egen egnet bolig. Fortsatt høy bruk av startlån i 2014 bidrar til at flere har kjøpt egen eid bolig. Derfor vil mange av de som har søkt og fått startlån i 2014 aldri ha søkt om kommunal bolig og er dermed ikke med i statistikken over. Delprosjekt «Midlertidige boliger» har sterkt bidratt til å redusere antall overnattinger i campinghytter og hospits. Se resultater punkt 3.2. Særskilt prioritert område i 2014 Særskilt prioritert område Status behov pr Status behov pr Resultat: Antall husstander som har fått egnet bolig i løpet av året Antall barnefamilier med boligbehov Gjelder samlet antall husstander i alle boligsituasjoner (A, B og C.) Eventuelle kommentarer I tillegg til de 17 er flere nybosatte flyktninger barnefamilier. Hovedsakelig er boligbehovet på grunn av for liten bolig.

4 4 1.2 Kvalitet på boliger, bomiljø og bo oppfølging * Økt boligkvalitet * Bedre bomiljø *Økt kvalitet på bistand til boligsøkere og beboere Beskriv innsats og resultatoppnåelse innenfor ett eller flere av målområdene over som er spesielt relevant for kommunen Dette kan være: Fysisk opprusting av boligmassen og forbedring fellesareal og uterom. Lokalisering/integrering av botilbud i egnede bomiljø. Nærmiljø- og bomiljøtiltak, vaktmestertjeneste, bomiljøarbeider mv. Oppfølging av boligsøker og beboere mv., innflyttingsrutiner, praktisk veiledning for å ta vare på boligen. Delprosjekt Midlertidige boliger har resultert i: Gjennom 2014 er det 17 personer som har fått midlertidig botilbud I samme periode er det 17 personer som har fått tilbud om midlertidig bolig som ikke er kommunalt driftet. Samarbeidet mellom NAV og bo- og miljøarbeidertjenesten er styrket og det er klare rutiner for varsling ved uønska aktivitet i de midlertidige boligene NAV tilbyr midlertidig bolig på dagen. Ingen har fått tilbud om midlertidig bolig som ikke er kommunalt driftet etter 1. oktober Delprosjektet Hjem først har resultert i: 9 personer har fått tilbud og takket ja til å delta i prosjektet. 1 person er på veg til å få tilbud om å delta i prosjektet. 1 person er ute av prosjektet på grunn av sykdom. 2 personer, som ble deltakere i prosjektet i 2013, har kjøpt egen bolig ved hjelp av startlån. En av disse brukte forkjøpsretten til å kjøpe den kommunale boligen. Alle prosjektdeltakere har gjennom prosjektet fått en reell mulighet til å påvirke både hvor de ønsker å bo, og hvilken oppfølging de ønsker. Ved ønske om enebolig blir prosjektdeltaker informert om utfordringene som ligger i dette i forhold til økonomi og tilgang på aktuelle boliger som har en tilfredsstillende standard. Tilskudd fra Fylkesmannen til oppfølging av deltakerne har vært svært positivt. Prosjektet viser fortsatt at kommunen ser hvor avgjørende det er med et tett tverrfaglig samarbeid for å løse sammensatte problem blant de som mest vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen. Delprosjektet Boveiledning har resultert i: Alle som har behov for det får nå en Bo- og oppfølgingsavtale(bofa) Bruken av bo og oppfølgingsavtaler har bidratt til et tettere samarbeid mellom ulike enheter i kommunen Et bedre samarbeid internt fører til at det settes inn tiltak for å unngå utkastelser og forbygge bostedsløshet Kommunen ser nå et behov for å ta en runde i de ulike enhetene som drifter bo og oppfølgingsavtaler både for å evaluere og kvalitetssikre bruken av dem Det er utarbeidet prosedyreverk i kommunens kvalitetssystem som sikrer rutinene i tilsynet av beboere i de midlertidige boligene

5 5 2. Rapportering på delmål Delmål A Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert, utviklingsrettet, og av høy faglig kvalitet A.1. Kunnskap om boligbehov Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være kommunens arbeid med å få bedre oversikt over boligbehov, eks systemer for å kartlegge vanskeligstilte gruppers boligbehov: Delprosjekt «Oversikt kommunale boliger og kartlegging av fremtidige behov» Bokart er tatt i bruk som verktøy for å sikre at kommunen til en hver tid har oversikt over boligsøkeres behov for bolig Implementeringen av boligflytprosedyren og forskrift om tildeling av kommunal bolig har ført til at tildelingsmøtene til en hver tid har oversikt over både ledige boliger, boliger som snart er ledige og boligsøkere. Saksbehandlingsrutiner for tildeling av kommunale boliger er utarbeidet og implementert. Per har ingen leietakere ugyldige leiekontrakter. Per har 4 leietakere i kommunens ca. 400 kommunale boliger ugyldige leiekontrakter, dette tilsvarer under 1 % Per hadde 61 leietakere i kommunens ca. 400 kommunale boliger ugyldige leiekontrakter. Delprosjekt «Organisasjon og kompetanse»: Det gis nå vedtak om tildeling av kommunal bolig, eller vedtak om avslag på søknaden i henhold til vedtatt forskrift. A.2. Kunnskap om bruk av boligsosiale virkemidler Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette gjelder alle boligsosiale virkemidler som kommunen rår over, og ikke eksempelvis kun økonomiske virkemidler. Delprosjekt «Organisasjon og kompetanse»: Kommunen har brukt alle tilgjengelige startlånsmidler i Behov for bostøtte blir fulgt opp av NAV og boligkontoret. Boligkontoret har i samarbeid med Husbanken løst tilskudd saker. Gjennomført boligsosialt seminar for ansatte i Elverum kommune der boligsosiale virkemidler ble presentert. A.3. Intern kompetanseheving Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være ulike former for kompetanseutviklingsarbeid internt. For eksempel innsats og resultater med felles faglig plattform for boligsosialt arbeid, booppfølging (Ev. i samarbeid med andre kommuner/ aktører.) Rekruttering for å dekke kompetansebehov i organisasjonen mv.. Delprosjekt «Motivere flyktninger til å tenke bokarriere»: Boveiledere har fokus på og styrket kompetanse i forhold til bokarriere for flyktninger. Tverrfaglig boligsosialt seminar i 2014 med deltakelse av boveiledere og brukerrepresentanter. Programleder deltar i utarbeidelse av ny Integreringsplan for Elverum kommune. Delprosjekt «Organisasjon og kompetanse»: Tverrfaglig boligsosialt seminar på Skeikampen i samarbeid med Hamar- og Ringsaker kommune.

6 6 Rutinebeskrivelser for tilsyn i de midlertidige boligene er videreutviklet. Rutinebeskrivelser for saksbehandling av søknader om kommunale boliger og omsorgsboliger er videreutviklet. Ny Folkehelseplan med fokus på bolig. Delprosjektet Hjem først: Ansatte i NAV og TAK på eget liv deltok på Røroskonferansen. Delprosjekt Velferdsteknologi: Tverrfaglig deltakelse på Velferdsteknologikonferansen 2014 i regi av Telemedicine Consult. Tverrfaglig deltakelse på velferdsteknologikonferanse i regi Helsedirektoratet og KS. Samarbeid med Husbanken og Kongsvinger kommune for å utvikle hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. A.4. Annet arbeid med kunnskap og kompetanse *Kunnskap om organisering av det boligsosiale arbeidet *Etablering av nettverk for kunnskaps- og erfaringsdeling * Eventuelt annet Beskriv innsats og resultater i programåret innenfor ett eller flere av målområdene over som er spesielt relevant for kommunen Dette kan være: kunnskapsgrunnlag om ansvar-, roller- og oppgavefordeling på strategisk og operativt nivå i kommunen, nettverk og læringsarenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling- internt og med andre kommuner/fagmiljø mv. - Elverum kommune deltar i Fylkesmannens nettverk om boligsosialt arbeid. - Kommunen deltok med 4 deltakere på Røroskonferansen som er i Fylkesmannens regi. - Programkommunene i Hamar, Ringsaker og Elverum har arrangert et boligsosiale seminar på Skeikampen. - Kommunen har etablert et fast møtepunkt med politiet en gang i måneden der boligsosiale problemstillinger tas opp. Etter invitasjon skal nå også Kriminalomsorgen delta på disse møtene. - Brannvesenet har satt fokus på brannforebyggende arbeid i kommunale boliger og TAK på eget liv deltar i samarbeidet. - Det er jobbet videre med intern opplæring i bruk av kvalitetssystemet, bokart og websak i arbeidet med implementeringen av de nye rutinene som er vedtatt. Delmål B Det boligsosiale arbeidet er godt forankret og gjennomført med aktiv samhandling med brukere og eksterne samarbeidsaktører B.1. Forankret boligsosialt arbeid på strategisk og operativt nivå Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være i form av integrering av mål, strategier og tiltak i boligsosialt arbeid inn i formelle plandokumenter og budsjetter TAK på eget liv deltar i utarbeidelsen av nye og reviderte kommunale planer for å sikre boligsosial forankring. Styringsgruppen til TAK på eget liv behandler aktivitetsplaner, programplan og rapporteringer. Programplan, halvårsrapportering og årsrapportering blir tatt opp og godkjent i kommunens formannskap.

7 7 De strategiske planene med boligsosialt innhold: o o o o o Integreringsplan Folkehelseplan Barnefattigdomsplan Psykisk helse og rus plan Omsorgsplan Programleder deltar i kommunalt Planforum B2 Delprosjekt «Boligflyt» har resultatoppnåelse på grunn av organisatorisk endring gjennom: Roller og ansvarsområder er tydeliggjort B.3. Internt og eksternt samarbeid Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være samarbeid med, andre kommuner, brukere og frivillige organisasjoner, andre statlige aktører, private aktører og/eller annet. Delprosjekt «Hjem først» har resultert i: En tverrfaglig arbeidsgruppe er opprettet Det er stor grad av brukermedvirkning i prosjektet, resultatene så langt viser at deltakerne tar mer ansvar over sin egen situasjon og viser vilje til endring når de selv får være med på å bestemme hvor de vil bo og hva de trenger av tjenester Resultatene i prosjektet viser så langt at det krever en bred innsats fra flere avdelinger i kommunen for å sikre de aller mest vanskeligstilte sin bosituasjon Delprosjekt «Midlertidige boliger» har resultert i: Faste møtepunkter mellom politiet, NAV og bo- og miljøarbeidertjenesten for å avklare roller og forventeringer til hverandre hvis det oppstår uønska hendelser i de kommunale boligene som NAV disponerer. Men også for i forhold til andre kommunale boliger. Kriminalomsorgen skal delta på disse møtepunktene i Boligsosialt utviklingsprogram har hver 14 dag hatt faste prosjektgruppemøter gjennom hele 2014 med faste deltakere fra Familie og helse, PRO, Eiendom, Kultur (Flyktningtjenesten), NAV og tillitsvalgt. Programansvarlig og programleder deltar også. Tak på eget liv har også i 2014 hatt orienteringer i andre enheter i kommunen og i politiske komiteer om arbeidet som skjer. Gjennomført et felles boligsosialt seminar for Hamar, Ringsaker og Elverum kommune i Elverum kommune har fortsatt en SLT (Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet) koordinator.

8 8 B.4. Annet arbeid med forankring- og samarbeid *Utvikling av rutiner og systemer. * Samfinansiering av tiltak/aktiviteter med andre. *Eventuelt annet Beskriv innsats og resultater i programåret innenfor ett eller flere av de målområdene over som er spesielt relevant for kommunen Dette kan eksempelvis være: Rutiner og systemer for samordning og koordinering eks tildeling for å sikre boligflyt. Rutiner og samarbeid for å redusere antallet utkastelser og begjæringer, restanser på lån og husleie. Rutiner og samarbeid med helseforetak og kriminalomsorg for å sikre egnet bolig. Informasjon til innbyggere og samarbeidspartnere om bostøtte, startlån og tilskudd osv. Delprosjekt «Boligflyt» har resultert et godt tverrfagligsamarbeid internt rundt utvikling av: Rutiner for tildeling av kommunale boliger. Oversikt over boligmassen og fremtidig behov. Utarbeidelse av nye leiekontrakter. Utarbeidelse av nye husordensregler. Delprosjekt «Organisasjon og kompetanse» har bidratt til: Samarbeid mellom NAV, Innfordring og boligkontoret i forhold til ubetalt husleie. Rutiner og prosedyrer legges inn i kommunens kvalitetssystem Delprosjekt «Hjem først» har bidratt til: Økt internt samarbeid på tvers for å sikre bosituasjonen til de mest vanskeligstilte boligmarkedet i kommunen. Erfaringsutveksling med Ringsaker kommune om organisering og gjennomføring av prosjektet. Bidro til nasjonal forskningsrapport om innføring av Housing First i kommunene.

9 9 Delmål C Det boligsosiale arbeidet er planlagt og gjennomført med effektiv bruk av virkemidler C.1. Økonomiske virkemidler Tall kan hentes fra annen rapportering til Husbanken Resultat i løpet av året Eventuelle kommentarer Opplysninger som belyser tallmaterialet nærmere Antall fullfinansierte boligkjøp med startlån 69 Herav antall med fastrente Antall boligkjøp hvor startlån utgjør del av finansiering (samfinansierte boligkjøp) 32 Antall boligkjøp med startlån, boligtilskudd 7 Antall startlån som har muliggjort overgang fra kommunalt disponert bolig til egen 16 eid bolig Antall tilskudd til tilpasning, ev. sammen med startlån, benyttet til private boliger 1 Antall bostøttemottakere Januar færre mottakere i 2014 enn i C.2. Kommunalt disponerte boliger, søknader og tildelinger Tall kan hentes fra kommunens rapportering til KOSTRA Antall kommunalt disponerte boliger 408 Antall fremskaffede kommunalt disponerte boliger med tilsagn om boligtilskudd Antall fremskaffede kommunalt disponerte boliger med tilsagn om investeringstilskudd Antall pr I tillegg har vi 87 boliger som er rapportert i KOSTRA rapportens pkt 42: «Brukeren eier boligen selv, men kommunen regulerer omsetningen». Det er de omsorgsboligene vi har som er organisert som borettslag som faller inn under denne kategorien, og omsetningen er regulert gjennom at det er kommunen som foretar utvelgelse av kjøper basert på søknad om omsorgsbolig. Kjøper betaler så innskudd (maksimalpris) og blir andelseier i borettslaget. Hvis disse leilighetene skulle vært tatt med er totalen 484 boliger. 191 er tilgjengelige for rullestol. Solgt 5 kommunale boliger og 4 av disse til leietaker. 0 Det er jobbet med flere prosjekter i 2014 og forhandsgodkjent ett prosjekt. Mange av prosjektene vil realiseres i 2015 og Antall nye søknader om kommunalt disponerte boliger 129 I 2014 har kommunen gitt avslag på 52 søknader om kommunal bolig, i henhold til gjeldende boligforskrift. Søknad om fornyelse av leiekontrakt er ikke tatt med i disse tallene. Noen har også trekt søknad eller takket nei til tilbudt kommunal bolig. Antall nye tildelinger av kommunal utleiebolig 88 Noen av disse har søkt på kommunal bolig i C.3 Samlet/helhetlig resultatoppnåelse Vurder resultatoppnåelse i lys av mål og strategier i lokalt programarbeid

10 10 Aktuelle problemstillinger kan eksempelvis være: Er enkelte målgrupper spesielt prioritert for virkemidlene? Har resultatoppnåelse på enkelte særskilte virkemidler vært særlig gunstig eventuelt hvorfor? Hvordan har sambruk av særskilte virkemidler gitt gunstig resultatoppnåelse? Har bruk av boligvirkemidler gitt redusert utgifter til sosialhjelp, hospitsovernatting mv? Hvordan brukes økonomisk rådgivning og eks frivillige forvaltningsavtaler for at flere vanskeligstilte skal kunne få og beholde en bolig? Hvordan brukes det private utleiemarkedet? Her kan det også sies noe om antallet som har søkt og som fyller kriteriene for å få kommunalt disponert bolig og lån, men som ikke har fått pga mangel på bolig/virkemidler. Hovedmål for TAK på eget liv er: Den enkelte skal kunne bo i egen egnet bolig. Kommunen skal sørge for fleksible og differensierte boligtilbud. Innbyggernes rettmessige behov skal dekkes. Boligsosiale problemer skal forebygges. Den enkelte innbygger som har rettmessige behov, vil ha rett til en selvstendig tilværelse i egen bolig. Den boligsosial kompetanse blant ansatte i de ulike tjenestene skal styrkes. Dette skal sikres gjennom økt kompetanse, bedre samhandling og bedre utnyttelse av sentrale og lokale virkemidler. Organisering i forhold til boligsosialt arbeid, ved deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram, har skapt nye og bedre samarbeidsarenaer. Fortsatt tverrfaglig samarbeid har økt kompetanse på tvers av fagavdelinger og gir en helhetlig tilnærming til boligsosiale utfordringer. Delprosjektene gir tilsammen resultatoppnåelse på de overordna målene.

11 11 3.Rapportering på lokale mål Måloppnåelse 3.1 Gjeldende mål og ev. strategier Oppgi mål og ev. strategier iht. til aktuell programplan Delprosjekt 1: Boligflyt Målet er å sikre samarbeid på tvers, ha klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging av leietaker mot «egen» eid eller leid bolig. Et utfyllende mål er å gi riktige vedtak med forpliktende Bo- og oppfølgingsavtale(bofa) med klare start- og sluttidspunkt, eventuelt en ny vurdering. Delprosjekt 2: Boveiledning Målet er at alle som er vurdert til å trenge det skal ha Bo- og oppfølgingsavtale (BOFA) med klar beskrivelse av eget ansvar og omfang på tjenestene som gis. Delprosjekt 3: Midlertidige boliger Målet er at Elverum skal øremerke 8 boenheter til midlertidige boliger for akutte behov. Elverum kommune ved NAV skal ved dette kunne tilby midlertidigbolig på dagen. Delprosjekt 4: Oversikt kommunale boliger og kartlegging av fremtidige behov Målet er at kommunen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke boenheter som er ledige og hvilke som snart blir ledige. Areal- og reguleringsplaner skal legge inn bestemmelser og rekkefølgekrav for å sikre utbygging av boliger tilpasset ulike typer brukergrupper innen det boligsosiale området. Delprosjekt 5: Organisasjon og kompetanse Målet er å heve kompetansen til de ansatte og organisasjonen, slik at de kommunale tjenestene klarer å gjøre seg nytte av de tilgjengelige virkemidlene både internt i kommunen og eksternt fra husbanken. Delprosjekt 6: Innføring av Housing First Prøve ut og evaluere Housing First som metode i programperioden ( ) Strategier: 1. Utforme en modell for Elverum kommune som skal bidra til mer stabile boforhold for personer uten fast bopel, i midlertidige boliger og i uegnede boliger. 2. Gi vanskeligstilte på boligmarkedet muligheten til et hjem som de selv eier.

12 12 Delprosjekt 7: Fra kommunal bolig til privat eid eller leid bolig. Målet er en endring i minst 50 kommunale boligleieforhold. Delprosjekt 8: Boligsosiale utfordringer for personer med lav inntekt Målet er at alle som har rettmessige behov og som er registrert hos NAV skal få bistand/veiledning i forhold til ulike virkemidler. Brukere med økonomisk bæreevne skal over i egen eid eller privat leid bolig innen 1 år. Delprosjekt 10: Motivere flyktninger til å tenke bokarriere Målet er at flyktninger som er i Introduksjonsprogrammet skal stimuleres til å tenke bokarriere på lang sikt. Delprosjekt 11: Bolig for unge i en sårbar livssituasjon Målet er å kartlegge bosituasjonen til unge med ulike psykiske og/eller fysiske lidelser og avdekke denne gruppas behov i kommunen. Delprosjekt 12: Velferdsteknologi Målet er at Elverum kommune skal være innovative og ta i bruk velferdsteknologi i tjenester og omsorgsboliger.

13 Innsats og måloppnåelse Beskriv og vurder måloppnåelse og ev. avvik i planer Delprosjekt 1: Boligflyt Alle boligsøkere får enkeltvedtak som svar på søknaden som kan påklages Bo- og oppfølgingsavtaler blir gitt som et vilkår i vedtaket til de søkerne som vurderes å ha et slikt behov Alle som har hatt behov for BOFA har fått dette. Alle tildelinger av kommunal bolig er gjort i henhold til vedtak. Alle beboere i midlertidige boliger inngikk i 2014 en BOFA med veileder i NAV. 18 kommunale beboere hadde inngått en BOFA pr og 6 nye kommunale beboere inngikk en BOFA i løpet av Eiendomsavdelingen overtok 20 nye kommunale boliger i Delprosjekt Boligflyt tas inn i ordinær drift og vil være et levende dokument. Delprosjekt 2: Midlertidige boliger NAV har 8 midlertidige boliger til akutte behov NAV kan tilby bolig på dagen I 2013 har 23 personer fått tilbud om midlertidig bolig som er kommunal I 2013 har 17 personer fått tilbud om midlertidig bolig som ikke er kommunal I 2014 har 17 personer fått tilbud om midlertidig bolig som er kommunal. I 2014 har 16 personer fått tilbud om midlertidig bolig som ikke er kommunal. Ingen har fått tilbud om annet en midlertidig kommunal bolig etter 1. oktober Vi har totalt bosatt 17 bostedsløse personer i de kommunale midlertidige boligene i i 1. halvår og 8 i 2. halvår. Av de 10 som flyttet ut av en midlertidig bolig i 2014, flyttet 2 til kommunal bolig, 5 til det private leiemarkedet og 3 til institusjon. Gjennomsnittlig botid i midlertidig bolig per person ligger på 87,5 døgn. Det er en liten forskjell på gruppene. 98 døgn botid på de som flyttet til kommunal bolig, 74 døgn til privat leiemarked og 103 døgn til de som flyttet til institusjon. Per bor det 7 personer i de kommunale midlertidige boligene, og det er dermed en ledig som er klar til innflytting. Delprosjekt 3: Boveiledning Alle som er vurdert til å trenge det får nå en bo- og oppfølgingsavtale (BOFA) Vurdering, fordeling og igangsetting av hvilke brukere som skal ha BOFA og hvilken tjeneste som skal «drifte» avtalen er nå ferdig innarbeidet.

14 14 Økt sirkulasjon i boligmassen er oppnådd. Boligtildelingsmøtene fungerer bra og det er en god oversikt over kommunale boliger og leietakere. Utgifter til vedlikehold i 2012: kr Utgifter til vedlikehold i 2013: kr Utgifter til vedlikehold i 2014: kr Eiendomsstaben har endret beregningsmetode og tall fra 2013 og 2014 er ikke helt sammenlignbare. Alle brukere med utfordringer i ADL ferdigheter kartlegges med kartleggingsverktøyet PSF versjon 1.3, som scorer mestringsnivå på relevante praktiske og sosiale ferdigheter for mennesker med psykiske lidelser. Sentralt i boveiledningsprogrammet er også ukentlig tilsyn i bolig for de med BOFA (Bo og oppfølgingsavtale). Regelmessig tilsyn fungerer både preventivt og avdekkende for feil bruk av bolig. Alle brukere har primær- og sekundærkontakter som følger utviklingen. Det er i boligflytprosedyren en rutine for varsling til boliginspektør. Delprosjekt Boveiledning tas med videre i ordinær drift og det er faste bolgtildelingsmøter som også har fokus på oppfølging i bolig. Delprosjekt 4: Oversikt kommunale boliger og kartlegging av fremtidige behov Gjennom vedtatt boligflytprosedyre og nye saksbehandlingsrutiner ved boligkontoret har kommune til en hver tid oversikt over ledige boliger og boliger som snart blir ledige Innrapportering av ledige boliger til tildelingsmøte skjer hver 14. dag. Muntlig informasjon på møtet i forhold til boliger som snart blir ledige. Bokart er nå levende i forhold til gjeldende og fremtidige boligbehov. Fortsatt fokus på boliganskaffelser har medført at 20 nye boliger er overtatt i I 2014 er det ingen som ikke har gyldig leiekontrakt. I 2013 er det 3 personer som ikke har gyldige leiekontrakter I 2012 var det 62 personer som ikke hadde gyldige leiekontrakter Delprosjekt Oversikt kommunale boliger og kartlegging av fremtidige behov tas med videre i ordinær drift. Struktur på boligbestilling og avhending er innarbeidet og Bokart er i bruk.

15 15 Delprosjekt 5: Organisasjon og kompetanse Av husbankens boligsosiale virkemidler nyttiggjør kommunens startlån og bostøtte Kommunen har fordelt i alt kr ,- i startlånmidler for Kommunen har fordelt i alt kr ,- i startlånmidler for Kommunen har fordelt i alt kr ,- i startlånmidler for Delprosjekt 6: Innføring av Housing First Det jobbes i samsvar med prosjektplanen. Det er gitt tilbud om deltakelse i programmet til fem nye deltakere i Indikatorer: Kommunen har medvirket til at 3 vanskeligstilte på boligmarkedet ikke ble bostedsløse. Kommunen har ikke kastet ut noen fra kommunale boliger i To av deltakerne har fått startlån i 2014 og eier nå sin egen bolig. Delprosjekt 7: Fra kommunal bolig til privat eid eller leid bolig. Totalt antall fra leie til eie i kommunale leieforhold er 44. I 2014 var det fra leie til eie i 16 kommunale leieforhold. I 2013 var det endring i 8 kommunale leieforhold I 2012 var det endring i 20 kommunale leieforhold I 2014 er 16 kommunale leieforhold avsluttet da leietaker flytter til en egen eid bolig. Kartlegging av boligsøkere og søknad om ny leiekontrakt er innarbeidet i ordinær drift. Viderefører det gode arbeidet med bruk av Husbankens virkemidler. Delprosjekt 8: Boligsosiale utfordringer for personer med lav inntekt Alle som har rettmessige behov har fått bistand/veiledning om virkemidler. Alle de utvalgte kommunale leietakerne med økonomisk bæreevne som ble fulgt opp i samarbeid med NAV Elverum er over i egen eid eller leid bolig i løpet av programperioden: o Kompetanseheving på fagområdet for alle veiledere ansatt ved NAV Elverum.

16 16 1 av 8 kommunale leietakere som fikk særlig oppfølging av økonomisk rådgiver har fått orden på egen økonomi og ved hjelp av startlån kjøpt sin egen bolig. Delprosjekt 10: Motivere flyktninger til å tenke bokarriere Flere flyktninger har kjøpt egen bolig etter introduksjonsperioden, men disse tallene er rapport i delprosjekt Fra leie til eie. Ny integreringsplan har et økt fokus på aktivitet og bolig. 2 bruker representanter deltok på boligsosialt seminar på Skeikampen. Det er 2 enslige mindreårige som har flyttet til privat leid bolig etter fylte 20 år. 3 enslige mindreårige har flyttet til annen kommune etter fylte 20 år. 5 nybosatte flyktninger har skaffet seg privat bolig ved bosetting. Delprosjekt 11: Bolig for unge i en sårbar livssituasjon Kartlagt at 6-10 personer barnevernstjenesten i Elverum har ansvaret for blir 18 år årlig. Mange av disse er i institusjoner eller fosterhjem et annet sted enn Elverum. Helsestasjonen har kontakt med rundt 5 ungdommer i året der det er store boligsosiale hjelpebehov. I løpet av 2014 har 20 innbyggere mellom 18 og 30 år vært uten fast bopel, i midlertidige boliger eller i uegnede boliger. 12 av beboerne som har bodd i de kommunale midlertidige boligene har vært mellom 18 og 30 år. Delprosjekt 12: Velferdsteknologi Prosjektgruppe som har fokus på kompetansebygging innen velferdsteknologi og har hatt et samarbeid med Husbanken. Velferdsteknologikonferansen i Tromsø i regi av Telemedicine Consult. Velferdsteknologikonferanse på Gardermoen i regi Helsedirektoratet og KS. Ingen nye omsorgsboliger tilrettelagt for velferdsteknologi i 2014, men flere planlagte utbygginger i 2015 og 2016.

17 17 4. Rapportering på læring, formidling og videreføring 4.1. Læring/formidling A. Hva har i størst grad bidratt til måloppnåelse i arbeidet som har overføringsverdi til andre kommuner? Beskriv forhold som har vært særlig viktige for måloppnåelsen. Dette kan være knyttet til aktiviteter, metoder, ledelse, samarbeid, økonomi o.l. Hovedfaktoren for måloppnåelse har vært samarbeid på tvers mellom avdelinger og sektorer i kommunen. Samarbeidet har utviklet seg videre og «TAK på eget liv» er nå kjent i organisasjonen. B. Hvordan er resultater og erfaringer fra programarbeidet formidlet og delt internt? Beskriv forhold som har vært særlig viktige i arbeidet Gode resulterer og forsiden i lokalavisen med en positiv omtale av «Hjem først» har motivert til videre arbeid. Driftsmidler fra fylkesmannen til dedikerte medarbeidere for gjennomføring av delprosjektene «Midlertidige boliger» og «Hjem først». Kommunens intranett er brukt som en kanal for å formidle resultater. TAK på eget liv har også vært invitert til «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne» for å informere om programmet. C. Hvordan er resultater og erfaringer fra programarbeidet formidlet eksternt? Beskriv forhold som har vært særlig viktige i arbeidet Gode resulterer i prosjektet «Hjem først» har vært presentert i lokalpressen. Kommunen har også formidlet resultater fra «Hjem først» og «Midlertidige boliger» til Kongsvinger kommune. Kommunen har sammen med Hamar og Ringsaker kommune arrangert boligsosialt seminar over to dager på Skeikampen. I forbindelse med programledersamlinger og interkommunale samlinger har Elverums resultater og erfaringer blitt formidlet. Husbankens hjemmesider gir eksterne tilgang til tall og rapporter fra kommunen. Ansatte i blant annet Skien, Konsvinger og Ringsaker kommune har tatt kontakt med programleder i etterkant av ulike samlinger for å få nærmere kjennskap til resultater og erfaringer som er kommet frem gjennom delprosjektene i TAK på eget liv. D. Er det barrierer som har vært til hinder for høyere/raskere måloppnåelse? Beskriv eventuelle barrierer i forhold til eksterne samarbeidsparter, herunder statlige aktører, Husbankens virkemidler og lignende Implementerings- og utviklingsarbeid er tidkrevende, og TAK på eget liv har ved flere anledninger måtte «ta to skritt tilbake» for å sikre at delprosjektene blir gjennomført som planlagt. Fortsatt er det delprosjekter der vi gir «gamle kjenninger i systemet» nye sjanser, og møter da noen holdninger både internt og eksternt som er skeptiske til de sjansene vi tar. Dette gjelder særlig i delprosjektet «Hjem først» og ved bosetting av beboere i de midlertidige boligene.

18 Videreføring av arbeidet A. Hva er gjort for å oppnå forankring og tydeliggjøring av boligsosialt arbeid på strategisk og operativt nivå etter avsluttet programperiode? Herunder blant annet - integrering av mål, strategier og tiltak for arbeidet i strategiske plandokumenter og budsjetter. Programleder i «TAK på eget» liv deltar i utarbeidelsen av nye og reviderte kommunale planer for å sikre bredes mulig boligsosial forankring. Alt av resultater dokumenteres og presenteres for styringsgruppa til «TAK på eget liv» og i kommunens formannskap. Flere nye rutiner er innarbeidet i vanlig drift for å sikre at kommunens boligsosiale arbeid er av høy kvalitet Følgende planer er under utarbeidelse/revidering og ferdigstillelse: Strategiplan for barnefattigdom (Ferdig) Plan for psykisk helsearbeid Strategisk plan for ruspolitisk arbeid Integreringsplan for flyktninger Folkehelseplan for Elverum Kommune B. Hva er gjort for å ha oppdatert kunnskapsgrunnlag om boligbehov etter avsluttet programperiode? Dette kan eksempelvis være et etablering av IKT-systemer for kartlegging av behov og lignende BOKART er etablert som IKT-system for å kartlegge behov og for å gi oversikt over individuelle behov internt i Elverum kommune. Boligflytprosedyren sikrer kontinuerlig evaluering av boligbehov og videre innmelding av behov til strategikonferanse og kommunestyrets budsjettkonferanse. C. Hva er gjort for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag om bruk av boligsosiale virkemidler etter avsluttet programperiode? Ansatte i kommunen har deltatt på ulike fagdager i Husbanken, seminarer og studieturer i regi av TAK på eget liv. D. Hva er gjort for å sikre forankret og planmessig kompetanseheving internt? Det er arbeides fortsatt med en opplærings- og kompetansehevingsplan for boligsosialt arbeid Elverum kommune, som blir en del av kvalitetssystemet i kommunen. E. Hva er gjort for å sikre god samhandling internt og eksternt? Boligsosialt utviklingsprogram i Elverum kommune er forankret i administrativ ledelse ved rådmann og sektorledere. Dette gir legitimitet for det boligsosiale arbeidet internt og eksternt.

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 24. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE:ELVERUM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 24. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE:ELVERUM RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 24. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE:ELVERUM 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:HAMAR

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:HAMAR 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:HAMAR 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 Oslo mot 2030 Smart, Trygg og Grønn RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 / 18. MARS 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Sarpsborg 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Lørenskog

ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Lørenskog 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Lørenskog 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE:ELVERUM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE:ELVERUM RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE:ELVERUM 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv»

Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv» Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv» Programplanen vedtatt av Formannskapet 11.4.2012 1. Boligflyt Mål: Sikre samarbeid på tvers og klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: KONGSVINGER

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: KONGSVINGER 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: KONGSVINGER 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Moss kommune

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Moss kommune 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Moss kommune 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Moss Kommune

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Moss Kommune 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Moss Kommune 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: GJØVIK

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: GJØVIK 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: GJØVIK 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 21. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Ringsaker

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 21. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Ringsaker 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 21. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Ringsaker 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: Dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2012

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2012 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2012 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram overfor oppdragsgivere

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:BÆRUM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:BÆRUM 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:BÆRUM 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Oslo kommune, Bydel Alna Formatert: Skrift: (Standard) Arial 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 (ÅRSTALL) KOMMUNE: Kongsvinger RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

ÅRSRAPPORT 2013 (ÅRSTALL) KOMMUNE: Kongsvinger RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 (ÅRSTALL) KOMMUNE: Kongsvinger 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: GJØVIK

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: GJØVIK 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: GJØVIK 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Fredrikstad

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Fredrikstad 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Fredrikstad 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

SLUTTRAPPORT KOMMUNE: Lørenskog. Leveres innen 31. juni for pulje 1 kommunene SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

SLUTTRAPPORT KOMMUNE: Lørenskog. Leveres innen 31. juni for pulje 1 kommunene SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORT 2015 KOMMUNE: Lørenskog Leveres innen 31. juni for pulje 1 kommunene 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Bærum

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Bærum 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Bærum 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Halden kommune..

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Halden kommune.. 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Halden kommune.. 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Sarpsborg

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Sarpsborg 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Sarpsborg 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

R1NG1BOLIGSOS1ALTUTV1KLINGSPROGRAM

R1NG1BOLIGSOS1ALTUTV1KLINGSPROGRAM R1NG1BOLIGSOS1ALTUTV1KLINGSPROGRAM 2 Årsrapportering 2012 Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram overfor oppdragsgivere lokalt og sentralt,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING ELVERUM KOMMUNE RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 10. september 2012

HALVÅRSRAPPORTERING ELVERUM KOMMUNE RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 10. september 2012 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING ELVERUM KOMMUNE 10. september 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Fredrikstad

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Fredrikstad 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Fredrikstad 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Gjøvik

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Gjøvik 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Gjøvik 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER KOMMUNE FRA SLUTTRAPPORT

SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER KOMMUNE FRA SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER KOMMUNE FRA 2011-2015 SLUTTRAPPORT 2016 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i

Detaljer

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram HB 7.S.52 11.2016 Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram 2016-2020 for... kommune Kommunens navn: Kontaktperson: Programstart: Dato utarbeidet: Behandlet/vedtatt: Utarbeidet av: Telefon: E-post: Handlingsplan

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

RBV- prosjektet Framtidig rapportering på bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet

RBV- prosjektet Framtidig rapportering på bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet RBV- prosjektet Framtidig rapportering på bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet 17. Februar 2010 Liv Kristensen Bakgrunn Strategien På vei til egen bolig En tverrdepartemental og tverretatlig

Detaljer

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet?

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? 18.06.2012 1 Vi ønsker Legge opp til en rapportering som i størst mulig grad fanger opp sentrale innsatsområder og resultater i det lokale programarbeidet

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING. 22. februar 2012

ÅRSRAPPORTERING. 22. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING 22. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST AKTIITETSPLAN OG HALÅRSRAPPORTERING Formål med aktivitetsplan I henhold til samarbeidsavtalen skal søknad

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2013

Nedre Eiker kommune desember 2013 Nedre Eiker kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Kritiske suksessfaktorer Faglige problemstillinger Boveiledning Booppfølgingsavtale(BOFA) til alle som har behov. Botid og sirkulasjon av boliger Kunnskapsutvikling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Mål Kartlegging

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HALDEN

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HALDEN 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HALDEN 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 13. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Bærum

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Bærum 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Bærum 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

Bolig for velferd Fra strategi til handling

Bolig for velferd Fra strategi til handling Bolig for velferd Fra strategi til handling Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Karin Lindgård ass.reg.direktør Ny boligsosial strategi! 2 Fem departementer ansvarlig Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Asker

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Asker 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Asker 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Desembersamling Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Ny kommunesatsing For å realisere Bolig for velferd er det er en prioritert oppgave for Husbanken i 2015 å utvikle en ny felles kommunesatsing Satsingen

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Mandal kommune juni 2015

Mandal kommune juni 2015 Mandal kommune juni 2015 1 Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2014

Nedre Eiker kommune juni 2014 Nedre Eiker kommune juni Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2015

Nedre Eiker kommune juni 2015 Nedre Eiker kommune juni 2015 1 Skjema for halvårsrapportering 20.06.15 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Langsiktig arbeid og planlegging

Langsiktig arbeid og planlegging Langsiktig arbeid og planlegging «Null visjon» for bostedsløshet i Haugesund Gode resultater begynner med en god plan Å bo - Boligsosial temaplan 1. Programplan (2014-2018) Kunnskapsgrunnlag Lokal status

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE 30. januar 2012 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet Barnefattigdomsprosjektet 2009 2011 - Funn: Mange barnefamilier bodde dårlig i kommunale boliger - Funn: Mange av barnefamiliene som bodde dårlig hadde fremmedspråklig bakgrunn

Detaljer