RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE:ELVERUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE:ELVERUM"

Transkript

1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE:ELVERUM

2 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram overfor oppdragsgivere lokalt og sentralt, andre kommuner og aktører utenfor programmet være et styringsverktøy og dokumentasjonsgrunnlag for drøfting av strategivalg, framdrift og økonomi mellom oppdragsgivere og programledelse lokalt i den enkelte kommune og sentralt i Husbanken. Rapporteringen danner grunnlag for videreutvikling av programmet lokalt og sentralt, og for politikkutforming danne grunnlag for oppfølgingsmøte av samarbeidsavtalen og program- og aktivitetsplan mellom oppdragsgivere - politisk/administrativ ledelse i kommunen og Husbanken. Møtet holdes i kommunene. Frist: Årsrapportering leveres hvert år. Innhold: Årsrapporteringen omfatter rapportering på programmets hovedmål, delmål og lokale mål. Rapporteringen gjelder for programåret. Programnavn: TAK på eget liv. Kommune : Elverum kommune Programleder: Terje Lindtveit Programansvarlig: Heidi Nordermoen Programstart: Rapporteringsår: 2012 Rapporteringsdato: Utfylt av: Terje Lindtveit Telefon: E-post: Generell programinformasjon

3 3 1. Rapportering på hovedmål Hovedmål Flere vanskeligstilte på boligmarkedet har egnede boliger Resultat: Eventuelle kommentarer Status Status Antall husstander Opplysninger knyttet til behov og resultater som belyser 1.1 Anskaffe og beholde bolig behov behov som har fått egnet tallmaterialet nærmere, eksempelvis om det er spesielle pr pr. bolig i løpet av målgrupper kommunen har prioritert. Her kan også inngå ( ) året forklaringer på eventuell usikkerhet ved tallene, eller årsakssammenhenger. Som eksempelvis utvikling på boligmarked, ( ) endringer i regelverk og virkemiddelbruk etc. A. Antall husstander uten eid eller leid bolig Hovedsakelig hjelp til leid kommunal bolig. Noen Dette omfatter husstander som bor ute, bor i akutt- og døgnovernatting, bor i krisesenter, bor i gjennomgangsbolig (midlertidig bolig), skal utskrives fra institusjon eller løslates fra fengsel innen 2. mnd., bor hos venner og kjente. ( Jfr. kategorier for kartlegging av bostedsløse og vanskeligstilte.) Formålet med disse kolonnene er å vise til en utvikling/resultat i lys av behov. Tallene i kolonnen vil ikke nødvendigvis være sammenfallende med resultat fra kolonnene til venstre. med depositumsgarantier i private leieforhold. I status behov er ikke søknad om omsorgsbolig medregnet, men medregnet i resultat kolonnen. B. Antall husstander med fare for å miste boligen De fleste av disse har fått hjelp i form av startlån, enten til refinansiering for å beholde bolig eller Dette omfatter husstander som er begjært utkastet, er uten gyldig leiekontrakt, har for høye boutgifter. for å komme seg ut av leieforhold som er ( Jfr. kategorier for kartlegging av bostedsløse og vanskeligstilte.) tidsbegrenset eller oppsagt. C. Antall husstander med uegnet bolig Disse sakene er dominert av hjelp i form av startlån og saker hvor det er blitt tildelt omsorgsbolig. Også mange som bor hjemme hos egne foreldre. Dette omfatter husstander som bor i boliger med dårlig fysisk standard, som bor i boliger som ikke er utformet etter deres spesielle behov, eller som bor i for liten bolig. ( Jfr. kategorier for kartlegging av bostedsløse og vanskeligstilte.) Samlet resultat innenfor 1.1. Vurder samlet resultatoppnåelse i lys av overordna mål og strategier for boligsosialt utviklingsprogram: Er det spesielle tiltak/virkemidler som har bidratt til flere egnede boliger? Ett av hovedmålene for programplanen er at den enkelte skal kunne bo i egen egnet bolig. Økt bruk av startlån fra ca. 42 millioner kroner i 2011 til ca. 65 millioner kroner i 2012 bidrar til at flere har kjøpt egen eid bolig. Dette viser delprosjektene «Boligsosiale utfordringer for personer med lav inntekt» og «Fra kommunal bolig til privat eid eller leid bolig». Delprosjekt «Midlertidige boliger» har bidratt til å redusere antall overnattinger i campinghytter og hospits. Se resultater punkt 3.2. Særskilt prioritert område i 2013 Særskilt prioritert område Antall barnefamilier med boligbehov Gjelder samlet antall husstander i alle boligsituasjoner (A, B og C.) Status behov pr ( ) Status behov pr Resultat: Antall husstander som har fått egnet bolig i løpet av året Eventuelle kommentarer De fleste har fått startlån. Det er flest flyktninger som har fått hjelp med utleiebolig.

4 4 1.2 Kvalitet på boliger, bomiljø og bo oppfølging * Økt boligkvalitet * Bedre bomiljø *Økt kvalitet på bistand til boligsøkere og beboere Beskriv innsats og resultatoppnåelse innenfor ett eller flere av målområdene over som er spesielt relevant for kommunen Dette kan være: Fysisk opprusting av boligmassen og forbedring fellesareal og uterom. Lokalisering/integrering av botilbud i egnede bomiljø. Nærmiljø- og bomiljøtiltak, vaktmestertjeneste, bomiljøarbeider mv. Oppfølging av boligsøker og beboere mv., innflyttingsrutiner, praktisk veiledning for å ta vare på boligen. Delprosjekt Midlertidige boliger har resultert i: 8 boliger er renovert og brukes til akuttboliger tilgjengelige for NAV. NAV har ansatt en person for å administrere og følge opp disse boligene og beboerne. At Elverum kommune ved NAV kan tilby midlertidig bolig på dagen. Delprosjektet Boveiledning har resultert i: Alle nye beboere som er vurdert til å trenge det, inngår en Bo- og oppfølgingsavtale(bofa) med avklart eget ansvar og omfang på tjenesten som gis. 2 nye stillinger har gitt muligheten for daglig oppfølging/tilsyn av beboerne i 21 kommunale boliger. Dette er beboere med store utfordringer både når det gjelder bomiljø og bokvalitet. God oppfølging av Eiendom i forhold til opprydding i og utenfor boligene. Beboerne uttrykker mer ro og trygghet selv om det var en innkjøringsperiode med mistenksomhet. Eiendom har igangsatt renovering i mange av boligene, noe som gir en synergieffekt i forhold til bomiljøet. Utgangspunktet var til dels ødelagte og forsøplede boliger med tidvis okkupasjon av noen boliger. Delprosjekt Boligflyt har resultert i: Boligflytprosedyren har sikret samarbeidet på tvers i kommunen, gir klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging av beboere mot «egen» eid eller leid bolig. Boligflytprosedyren beskriver punkt for punkt kommunen sitt arbeid fra søknad om kommunal bolig til handlinger ved akutte utfordringer for leietaker. Boligflytprosedyren skal også medvirke til å fange opp de søknadene/personene som blant annet ved hjelp av Husbankens virkemidler kan skaffe sin egen bolig.

5 5 2. Rapportering på delmål Delmål A Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert, utviklingsrettet, og av høy faglig kvalitet A.1. Kunnskap om boligbehov Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være kommunens arbeid med å få bedre oversikt over boligbehov, eks systemer for å kartlegge vanskeligstilte gruppers boligbehov: Delprosjekt «Oversikt kommunale boliger og kartlegging av fremtidige behov» BOKART er tatt i bruk for å registrere boligbehov (mottatte søknader) og brukes som et kartleggingsverktøy for fremtidige boligbehov. En ekstra ressurs ble satt inn i 2012 for å registrere tidligere boligsøknader. Delprosjekt «Boligsosiale utfordringer for personer med lav inntekt» NAV har i forbindelse med brukerkontakt endret sitt fokus til også å gjelde boligutfordringer. Gjennom BOKART får saksbehandlere i NAV tilgang til viktig informasjon om boligsituasjonen til den enkelte. NAV Elverum har utarbeidet en samtalemal med bolig som et av temaene. NAV ansatte har fått opplæring i boligsosiale og økonomiske virkemidler. Delprosjekt «Boligflyt»: Boligflytprosedyren har sikert samarbeid på tvers og gitt klar ansvarsfordeling. Har resultert i et tverrfaglig boligtildelingsmøte med deltakere fra sektorene Familie og helse, Pleie, rehabilitering og omsorg(pro), NAV, Kultur (Flyktningetjenesten) og Eiendom. Et utvidet tildelingsmøte bestiller årlig nye kommunale boliger ut fra fremkommet behov og retter bestillingen til Eiendom. Delprosjekt «Organisasjon og kompetanse»: Kommunal forskrift «Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Elverum kommune» er under utarbeidelse. Den kommunale forskriften er viktig for å gi boligsøkeren et enkeltvedtak. A.2. Kunnskap om bruk av boligsosiale virkemidler Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette gjelder alle boligsosiale virkemidler som kommunen rår over, og ikke eksempelvis kun økonomiske virkemidler. Delprosjektet «Fra Leie til eie»: se delprosjekt 7 6 kommunale leietagere har overtatt sin kommunale bolig. Det ble brukt startlånsmidler på disse 3 boligene tilsvarende kr ,-. 14 kommunale leieforhold er avsluttet eller på veg til å bli avsluttet og leietaker flytter til en egen eid eller leid bolig. Det er planlagt å bruke kr ,- av startlånsmidler på disse sakene. 9 leietakere i kommunale boliger har søkt om startlånsmidler i forbindelse med delprosjektet, men disse har ikke hatt en økonomi som tilsvarer innvilgning av startlån pr. dags dato. Økonomirådgiver ved NAV har fokus på oppfølging og rådgivning av de som på noe sikt har mulighet til å kjøpe egen bolig og da hovedsakelig ved å få kontroll på gjeldsproblematikk. Etter første runden har flere kontaktet boligkontoret med ønske om en ekstra vurdering av muligheten for kjøp av egen bolig. Økt tilsagn og bruk av startlånsmidler i Startlån viderefordelt av kommunen er økt fra kr i 2011 til ca. kr i 2012.

6 6 Delprosjektet «Boligsosiale utfordringer for personer med lav inntekt»: NAV har større fokus på individuell vurdering ved søknader om depositum i henhold til lov om sosiale tjenester i NAV. For å øke brukernes mulighet for å leie på det private markedet er det blitt gitt utvidede depositumsgarantier og i noen tilfeller penger til dekning av depositum. A.3. Intern kompetanseheving Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være ulike former for kompetanseutviklingsarbeid internt. For eksempel innsats og resultater med felles faglig plattform for boligsosialt arbeid, booppfølging (Ev. i samarbeid med andre kommuner/ aktører.) Rekruttering for å dekke kompetansebehov i organisasjonen mv.. Delprosjekt «Motivere flyktninger til å tenke bokarriere»: Bokarrierekurs er tatt inn som en fast del av introduksjonsprogrammet. Det gjennomføres individuelle samtaler med fokus på bolig for å bedre motivasjonen til flyktningene til å tenke bokariere og for gi praktisk kunnskap om hvordan bo i Norge. Husbankens virkemidler brukes til å stimulere flyktninger til å tenke bokarriere på lang sikt. Delprosjekt «Fra leie til eie»: Kommunen viderefører «Fra leie til eie» i delprosjekt 9 «motivere flykninger til å tenke bokarriere»- Flyktningetjenesten bruker erfaringer fra delprosjektet inn i introduksjonsprogrammet. Kompetansen til ansatte i organisasjonen er styrket gjennom delprosjektene. Ved at de kommunale tjenestene har klart å nyttegjøre seg av de tilgjengelige boligsosiale virkemidlene både internt i kommunen og eksternt fra husbanken. Organisering i forhold til boligsosialt arbeid, ved deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram, er endret og har skapt nye og bedre samarbeidsarenaer. Nytt samarbeid har gitt et bedre kunnskapsgrunnlag og plattform for videre innsats. A.4. Annet arbeid med kunnskap og kompetanse *Kunnskap om organisering av det boligsosiale arbeidet *Etablering av nettverk for kunnskaps- og erfaringsdeling * Eventuelt annet Beskriv innsats og resultater i programåret innenfor ett eller flere av målområdene over som er spesielt relevant for kommunen Dette kan være: kunnskapsgrunnlag om ansvar-, roller- og oppgavefordeling på strategisk og operativt nivå i kommunen, nettverk og læringsarenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling- internt og med andre kommuner/fagmiljø mv. Elverum kommune deltar i Fylkesmannens nettverk i forhold til boligsosialt arbeid og har også deltatt på Røroskonferansen som er i Fylkesmannens regi. Programkommunene i Hedmark og Oppland har sammen dannet et interkommunalt nettverk og har i samarbeid arrangert en regional konferanse for å styrke intern kompetanse. Kombinert med kompetansehevingen er målet å styrke regionalt samarbeid og gi mulighet for kollegastøtte på tvers av kommunegrensene. Tilbakemeldingene på konferansen var svært gode. Aktivitetsmålet for 2012 på at kompetansen til ansatte og organisasjonen er slik at de kommunale tjenestene klarer å gjøre seg nytte av de tilgjengelige virkemidlene både internt i kommunen og eksternt fra husbanken ivaretas. Elverum kommune har deltatt på programledersamlinger og tilstøtende arrangement. Programleder har deltatt på Rambøll sin presentasjon av Housing First i Norge.

7 7 Programansvarlig har deltatt i utviklingen i ny mal for årsrapportering på boligsosialt utviklingsprogram. Alle delprosjektene vi har definert i Boligsosial utviklingsprogram har gitt nye samarbeidsområder, endrede oppgavefordelinger og ansvarligjort den enkelte enhet. I tillegg er ny kunnskap om det boligsosiale arbeidet på plass i hele organisasjonen. Resultatet av dette er Boligflytprosedyren, Bo- og oppfølgingsavtaler, kommunal forskrift for tildeling av kommunale boliger, rutinebeskrivelse på oppfølging av husleiekontrakter, rutine på tilsyn i boliger for vanskeligstilte og Boligteam internt ved NAV Elverum. Delmål B Det boligsosiale arbeidet er godt forankret og gjennomført med aktiv samhandling med brukere og eksterne samarbeidsaktører B.1. Forankret boligsosialt arbeid på strategisk og operativt nivå Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være i form av integrering av mål, strategier og tiltak i boligsosialt arbeid inn i formelle plandokumenter og budsjetter Programleder (Boso) for «TAK på eget» liv deltar i utarbeidelsen av nye og reviderte kommunale planer for å sikre bredes mulig boligsosial forankring. Strategiplan for barnefattigdom, plan for psykisk helsearbeid, Strategisk plan for ruspolitisk arbeid og Integreringsplan for flyktninger er viktige planer med boligsosial forankring. I «Folkehelseplan for Elverum Kommune » er et av målene at Elverum kommune skal ha en langsiktig satsning på boligsosialt arbeid. Strategien for å nå dette målet er en videre satsing på Boligsosialt utviklingsprogram. Halvårlig rapporteringsplikt på Boligsosialt utviklingsprogram til politisk nivå som følger rapporteringen til Husbanken. Styringsgruppe for Boligsosialt utviklingsprogram med administrativ toppledelse i Elverum kommune behandler aktivitetsplanen for det enkelte år og følger opp resultater både halvårlig og årlig. B.2. Klargjort ansvar-, rolle- og oppgaveplassering på strategisk og operativt nivå. Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være ulike former for organisatoriske og andre -tiltak for å oppnå en bedre og mer helhetlig boligsosial innsats. Delprosjekt «Boligflyt» har resultatoppnåelse på grunn av organisatorisk endring gjennom: Sikret samarbeid gjennom tverrsektorielle Boligtildelingsmøter. Klarere ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og videre frem til ev. opphør av leieforholdet. Psykisk oppfølgingstjeneste og rustjenesten (STYRK) ble i 2012 slått sammen for å oppnå en bedre og mer helhetlig tjeneste. Enheten heter nå Bo- og miljøarbeidertjenesten og ble i 2012 styrket med 2 årsverk. De 2 årsverkene kom som direkte konsekvens av boligsosialt utviklingsprogram og bidrar til styrket boveiledning/tilsyn utenom vanlig arbeidstid. Dette har medført et styrket fagmiljø og intern økt kompetanse i løpet av Elverum kommune har gjennom delprosjekt «Organisasjon og kompetanse» utarbeidet en kommunal bolig forskrift som i 2013 må behandles og vedtas politisk. Forskriften vil også bli sendt ut på høring.

8 8 B.3. Internt og eksternt samarbeid Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være samarbeid med, andre kommuner, brukere og frivillige organisasjoner, andre statlige aktører, private aktører og/eller annet. Det er et godt samarbeid med de andre programlederne i innlandet med jevnlige møtepunkter med erfaringsutveksling rundt rollen som programleder. Flyktningetjenesten har et godt samarbeid med IMDI og jobber mot en mer forutsigbar avtale om mottak av flyktninger. Avtalen skal innebære at kommunen får et årshjul med datoer for mottak av nye flyktninger. Kommunen kan da planlegge bosetting og oppfølging bedre med mer forutsigbarhet. Elverum kommune har en SLT (Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet) koordinator og kommunen har et godt samarbeid med politiet. I SLT sammenheng har kommunen et Politiråd med ordfører, rådmann og politistasjonssjefen. Videre er det etablert en SLT koordineringsgruppe med arbeidsgrupper etter behov i kommunen. I denne SLT koordinerende gruppa inngår flere organisasjoner i kommunen som barnevern, skoler, utekontakt, NAV og flyktningetjenesten for å nevne noen. Videre er politiet og Konfliktrådet (statlige organisasjoner) også på plass. Det som nevnes her er et formalisert samarbeid med forpliktelser som går «begge veier». I slike sammenhenger trekker kommunen veksler på sitt arbeide med (i særlig grad) ungdommer og politiet kan «spille på» den fagkunnskap som forefinnes i de enkelte kommuner. Det er gode konkrete eksempler på at dette samarbeidet har utviklet seg i årene kommunen har hatt SLT koordinator. Boligsosialt utviklingsprogram har hver 14 dag hatt faste prosjektgruppemøter gjennom hele 2012 med faste deltakere fra Familie og helse, PRO, Eiendom, Kultur (Flyktningetjenesten), NAV og tillitsvalgt. Programansvarlig og programleder deltar også.

9 9 B.4. Annet arbeid med forankring- og samarbeid *Utvikling av rutiner og systemer. * Samfinansiering av tiltak/aktiviteter med andre. *Eventuelt annet Beskriv innsats og resultater i programåret innenfor ett eller flere av de målområdene over som er spesielt relevant for kommunen Dette kan eksempelvis være: Rutiner og systemer for samordning og koordinering eks tildeling for å sikre boligflyt. Rutiner og samarbeid for å redusere antallet utkastelser og begjæringer, restanser på lån og husleie. Rutiner og samarbeid med helseforetak og kriminalomsorg for å sikre egnet bolig. Informasjon til innbyggere og samarbeidspartnere om bostøtte, startlån og tilskudd osv. Boligtildelingsmøtene har vist viktigheten av godt samarbeid rundt tildeling av kommunal bolig. Organiseringen rundt tildelingsmøtene har blitt utviklet etter som utfordringer har blitt avdekket. Eiendom ble tatt inn som fast deltaker i tildelingsmøtene på grunn av mangelfull informasjon rundt: vedlikehold av ledige boliger kjøp og salg av boliger leietakere med boligsosiale utfordringer Programleder i Boligsosialt utviklingsprogram deltar også fast på tildelingsmøtene som observatør og for å bidra til kompetanseutvikling. Ved å innføre boligtildelingsmøtene og en felles intern forståelse sikrer kommunen en mer samordnet kommunikasjon overfor den enkelte leietaker. Det foreligger en samarbeidsavtale om boligsosialt arbeid for innsatte og domfelte mellom blant annet Elverum kommune og Hamar, Gjøvik og Kongsvinger fengsel. I delprosjekt «Midlertidige boliger» er det laget: inn- og utflyttingsrutiner bo- og oppfølgingsavtale rutiner for oppfølging av beboere vedtak for tildeling av midlertidig bolig Elverum kommune ved NAV og Famile og helse har søkt Fylkesmannen i Hedmark om tilskudd til boligsosialt arbeid. Tilskuddet skal eventuelt brukes til oppfølging av beboere med utfordringer knytta til rus og psykisk helse.

10 10 Delmål C Det boligsosiale arbeidet er planlagt og gjennomført med effektiv bruk av virkemidler C.1. Økonomiske virkemidler Tall kan hentes fra annen rapportering til Husbanken Resultat i løpet av året Eventuelle kommentarer Opplysninger som belyser tallmaterialet nærmere Antall fullfinansierte boligkjøp med startlån Herav antall med fastrente Antall boligkjøp hvor startlån utgjør del av finansiering (samfinansierte boligkjøp) 77 Antall boligkjøp med startlån, boligtilskudd 5 Antall startlån som har muliggjort overgang fra kommunalt disponert bolig til egen 6 eid bolig Antall tilskudd til tilpasning, ev. sammen med startlån, benyttet til private boliger Antall bostøttemottakere Januar 2012 C.2. Kommunalt disponerte boliger, søknader og tildelinger Tall kan hentes fra kommunens rapportering til KOSTRA Antall kommunalt disponerte boliger 377 Antall fremskaffede kommunalt disponerte boliger med tilsagn om boligtilskudd Antall pr I tillegg har vi 87 boliger som er rapportert i kostrarapportens pkt 42: «Brukeren eier boligen selv, men kommunen regulerer omsetningen». Det er de omsorgsboligene vi har som er organisert som borettslag som faller inn under denne kategorien, og omsetningen er regulert gjennom at det er kommunen som foretar utvelgelse av kjøper basert på søknad om omsorgsbolig. Kjøper betaler så innskudd (maksimalpris) og blir andelseier i borettslaget. hvis disse leilighetene skulle vært tatt med er totalen 464 boliger. Antall framskaffet med boligtilskudd er oppgitt til det antall som fikk positivt vedtak om tilskudd i Ytterligere 7 boliger er framskaffet og overtatt i 2012 men hvor svar på tilskuddssøknad ikke forelå pr Tilskudd skal kunne påregnes ut fra Husbankens retningslinjer. Antall fremskaffede kommunalt disponerte boliger med tilsagn om 0 investeringstilskudd Antall nye søknader om kommunalt disponerte boliger 170 Som er kommet inn i 2012 Antall nye tildelinger av kommunal utleiebolig 70 Som har resultert i kontrakt i 2012

11 11 C.3 Samlet/helhetlig resultatoppnåelse Vurder resultatoppnåelse i lys av mål og strategier i lokalt programarbeid Aktuelle problemstillinger kan eksempelvis være: Er enkelte målgrupper spesielt prioritert for virkemidlene? Har resultatoppnåelse på enkelte særskilte virkemidler vært særlig gunstig eventuelt hvorfor? Hvordan har sambruk av særskilte virkemidler gitt gunstig resultatoppnåelse? Har bruk av boligvirkemidler gitt redusert utgifter til sosialhjelp, hospitsovernatting mv? Hvordan brukes økonomisk rådgivning og eks frivillige forvaltningsavtaler for at flere vanskeligstilte skal kunne få og beholde en bolig? Hvordan brukes det private utleiemarkedet? Her kan det også sies noe om antallet som har søkt og som fyller kriteriene for å få kommunalt disponert bolig og lån, men som ikke har fått pga mangel på bolig/virkemidler. Hovedmål for TAK på eget liv er: Den enkelte skal kunne bo i egen egnet bolig. Kommunen skal sørge for fleksible og differensierte boligtilbud. Innbyggernes rettmessige behov skal dekkes. Boligsosiale problemer skal forebygges. Den enkelte innbygger som har rettmessige behov, vil ha rett til en selvstendig tilværelse i egen bolig. Den boligsosial kompetanse blant ansatte i de ulike tjenestene skal styrkes. Dette skal sikres gjennom økt kompetanse, bedre samhandling og bedre utnyttelse av sentrale og lokale virkemidler. Organisering i forhold til boligsosialt arbeid, ved deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram, er endret og har skapt nye og bedre samarbeidsarenaer. Tverrfaglig samarbeid har bidratt til økt kompetanse på tvers av fagavdelinger og en mer helhetlig tilnærming på boligsosiale utfordringer. Delprosjektene gir tilsammen resultatoppnåelse på de overordna målene.

12 12 3.Rapportering på lokale mål Måloppnåelse 3.1 Gjeldende mål og ev. strategier Oppgi mål og ev. strategier iht. til aktuell programplan Delprosjekt 1: Boligflyt Målet er å sikre samarbeid på tvers, ha klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging av leietaker mot «egen» eid eller leid bolig. Et utfyllende mål er å gi riktige vedtak med forpliktende Bo- og oppfølgingsavtale(bofa) med klare start- og sluttidspunkt, eventuelt en ny vurdering. Delprosjekt 2: Boveiledning Målet er at alle som er vurdert til å trenge det skal ha Bo- og oppfølgingsavtale (BOFA) med klar beskrivelse av eget ansvar og omfang på tjenestene som gis. Delprosjekt 3: Midlertidige boliger Målet er at Elverum skal øremerke 8 boenheter til midlertidige boliger for akutte behov. Elverum kommune ved NAV skal ved dette kunne tilby midlertidigbolig på dagen. Delprosjekt 4: Oversikt kommunale boliger og kartlegging av fremtidige behov Målet er at kommunen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke boenheter som er ledige og hvilke som snart blir ledige. Areal- og reguleringsplaner skal legge inn bestemmelser og rekkefølgekrav for å sikre utbygging av boliger tilpasset ulike typer brukergrupper innen det boligsosiale området. Delprosjekt 5: Organisasjon og kompetanse Målet er å heve kompetansen til de ansatte og organisasjonen, slik at de kommunale tjenestene klarer å gjøre seg nytte av de tilgjengelige virkemidlene både internt i kommunen og eksternt fra husbanken. Delprosjekt 6: Innføring av Housing First Målet er at enhver som har rettmessig behov skal ha bolig tilpasset eget behov og boevne. Delprosjekt 7: Fra kommunal bolig til privat eid eller leid bolig. Målet er en endring i minst 50 kommunale boligleieforhold.

13 13 Delprosjekt 8: Boligsosiale utfordringer for personer med lav inntekt Målet er at alle som har rettmessige behov og som er registrert hos NAV skal få bistand/veiledning i forhold til ulike virkemidler. Brukere med økonomisk bæreevne skal over i egen eid eller privat leid bolig innen 1 år. Delprosjekt 9: Ungdomsboliger Målet er å ferdigstille 30 ungdomsboliger. Delprosjekt 10: Motivere flyktninger til å tenke bokarriere Målet er at flyktninger som er i Introduksjonsprogrammet skal stimuleres til å tenke bokarriere på lang sikt.

14 Innsats og måloppnåelse Beskriv og vurder måloppnåelse og ev. avvik i planer Delprosjekt 1: Boligflyt Måloppnåelse: Elverum kommune har utarbeidet en Boligflytprosedyre som skal sikre samarbeid på tvers og gi alle en oversikt på hva som skjer fra boligsøknad kommer inn til leieforholdet er avsluttet. Boligflytprosedyren beskriver også hvem som tildeler kommunale boliger, vurderer kommunalt boligbehov og bestiller nye kommunale boliger. Ny Forskrift om kommunale utleieboliger er under utarbeidelse. Forskriften klargjør hva som skal ligge til grunn for å få vedtak om kommunal bolig og hvem som skal prioriteres. I alle nye tildelinger utarbeides det en BOFA der det er behov. Forutsetningen for at alle skal få et riktig enkeltvedtak er ikke oppfylt da kommunal Forskrift ikke er ferdigbehandlet. Indikator: 9 kommunale leieforhold inneholdt en BOFA administrert av Bo- og miljøarbeidertjenesten pr og 12 kommunale leieforhold inneholdt en BOFA pr NAV har inngått til sammen 11 BOFA med beboere i midlertidige boliger de tre første månedene av opperativ drift. Anskaffelser av kommunale boliger i Elverum kommune utføres av Eiendomsavdelingen eventuelt i samarbeid med andre sektorer i forhold til spesielle behov. Eiendomsavdelingen kan ta hele kommunen i bruk ved investeringer. Delprosjekt 2: Midlertidige boliger Måloppnåelse: Hovedmål med prosjektet var at Elverum kommune ved NAV skulle kunne tilby midlertidig bolig på dagen og denne målsettingen er pr. i dag oppnådd. Foranalysen pekte på at det var en prekær mangel på midlertidige boliger i Boligene var innflyttingsklare fra Pr. januar 2013 har 3 brukere flyttet inn i de midlertidige boligene. Ytterligere 2 har inngått avtale og flytter inn i løpet av januar. 6 brukere har fått tilbudet og takket nei. Indikator: Antall døgn i boliger som ikke er kommunale er redusert fra Reduserte vedlikeholdskostnader kan ikke måles før utgangen av 2013.

15 15 Delprosjekt 3: Boveiledning Måloppnåelse: Vurdering, fordeling og igangsetting av hvilke brukere som skal ha BOFA og hvilken tjeneste som skal «drifte» avtalen er ikke ferdig innarbeidet. Graden av måloppnåelse er ikke 100%, men vi er på vei. Manglende måloppnåelse skyldes at tildelinger av boliger kan skje utenfor tildelingsmøtet. Videre blir ikke alltid vurderingen av behovet for BOFA gjort. Det kan også være uklart hvilken tjeneste som ilegges ansvaret for opprettelse og drift av BOFA. Som tiltak foreslås: o en tydeligere møteledelse o en tydeligere ansvarsfordeling mellom tjenestene o en absolutt avklaring på hvem som skal ha BOFA o tydeligere referat fra tildelingsmøte med klare konklusjoner Indikator: Reduserte vedlikeholdskostnader kan først måles 2013/2014 på grunn av betydelig renovering i boligene både 2012 og Sett i forhold til tidligere år er det i 2012 vært en økt sirkulasjon i de kommunale boligene. Antall??????? Delprosjekt 4: Oversikt kommunale boliger og kartlegging av fremtidige behov Måloppnåelse: Innrapportering av ledige boliger til tildelingsmøte skjer hver 14. dag. Muntlig informasjon på møtet i forhold til boliger som snart blir ledige. Bokart er nå tatt i bruk av Tjenestekontoret og NAV for å kartlegge gjeldende og fremtidige boligbehov. Areal- og reguleringsplaner skal legge inn bestemmelser og rekkefølgekrav for å sikre utbygging av boliger tilpasset ulike brukergrupper. Dette er ikke på plass, men vil bli tatt opp og bestemt i løpet av Høsten 2012 ble det som en ekstra innsats utvidet med en ekstra prosjektleder stilling ved eiendoms staben i Elverum kommune. Dette har gjort det mulig å ha et vesentlig større fokus på boliganskaffelser. Det har i siste tertial 2012 blitt kjøpt 16 boenheter, hvorav 5 har blitt overtatt i 2012, og 11 blir overtatt i (Er under bygging).to mulige prosjekter er under vurdering. Indikator: For å få samsvar mellom antall kommunale boliger og inngåtte gyldige leiekontrakter skal alle gamle leiekontrakter i løpet av 2013 gjennomgås og oppdateres.

16 16 Delprosjekt 5: Organisasjon og kompetanse Måloppnåelse: Betydelig kompetanseheving i organisasjonen slik at kommunen på en enda bedre måte har klart å nyttegjøre seg av Husbanken sine virkemidler. Forslag til «Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Elverum kommune» er utarbeidet og gjennomgått av jurist. Forskriften skal til politisk behandling og sendes på offentlig høring. Organiseringen av boveiledning er kartlagt i kommunen. Interkommunalt seminar ble gjennomført oktober innenfor boligsosiale tema for 7 ansatte pr. programkommune i Hedmark og Oppland. Elverum kommune har ansatt en egen person som skal bidra med å lage en boligsosial kompetanseplan og kompetansepakke, for kommunalt ansatte, i løpet av NAV har fastsatt jevnlige avdelings og kontormøter der kompetanse på virkemidler, regelverk og boligsosialt arbeid er tema. Indikator: Økt tilsagn og bruk av startlånsmidler i Startlån viderefordelt av kommunen er økt fra kr i 2011 til ca. kr i Delprosjekt 6: Innføring av Housing First Delprosjekt 6 var opprinnelig «Boligtrapp». Delprosjektet er endret for å utvikle Housing First som metode i Elverum kommune. Målet er det samme, men metoden endres: Målet til Elverum kommune er at enhver som har rettmessig behov skal ha en egnet bolig og TAK på eget liv. Arbeidet med Housing First er i startfasen og iverksettes i Delprosjekt 7: Fra kommunal bolig til privat eid eller leid bolig. Måloppnåelse: Kartlegging av mulige leietakere som kunne være aktuelle i forhold til kjøp av bolig ved utnyttelse av Husbankens startlån er gjennomført. Totalt ble det sendt ut informasjonsbrev til 142 leietakere om muligheten for å kjøpe egen bolig. Oppfølging på telefon ga en overveldende positiv tilbakemelding på kontakten og samtlige leietakere uttrykte at de ønsket å eie egen bolig når økonomien tillot det. Leietakeres økonomi endres over tid og det er viktig at alle tjenesteområder har fokus og kunnskap på området, slik at leietaker ser muligheten av egen bolig i framtiden. Det har vært endring i 20 kommunale boligleieforhold. Indikator: 6 kommunale boliger er solgt til leietakere eller er på veg til å bli solgt. 14 kommunale leieforhold er avsluttet eller på veg til å bli avsluttet og leietaker flytter til en egen eid eller leid bolig. 9 leietakere i kommunale boliger søkt om startlånsmidler i forbindelse med delprosjektet, men disse har ikke hatt en økonomi som tilsvarer innvilgning av startlån pr. dags dato.

17 17 Boligkontoret har blitt kontaktet av flere leietakere etter denne første runden, som ønsker en ekstra vurdering av muligheten for kjøp av egen bolig. Delprosjekt 7 integreres og følges opp videre gjennom delprosjekt 8. Delprosjekt 8: Boligsosiale utfordringer for personer med lav inntekt Måloppnåelse: Alle som har rettmessige behov har fått bistand/veiledning om virkemidler. Brukere med økonomisk bæreevne skal over i egen eid eller leid bolig iløpet av et år: o Det er etablert en arbeidsgruppe som jobber med å skaffe aktuelle kandidater som kan kjøpe sin egen bolig ved hjelp av startlån. o Det er etablert et internt boligteam ved NAV Elverum der alle avdelinger er representert. o Hensikten med boligteamet er å bidra til kompetanseheving på fagområdet for alle veiledere ansatt ved NAV Elverum. o Det er blitt utarbeidet en samtalemal for veiledere som verktøy for å fremskaffe flere kandidater som kan søke startlån. o Boligsosialt arbeid har vært tema på kontormøtene ved NAV og i tillegg har boligkontoret gitt informasjon om boligsosiale virkemidler. Indikator: Arbeidet med å få flere over i egen eid eller leid bolig for aktuell brukergruppe har ikke pågått lenge nok til å gi tallfestede resultater. Delprosjekt 9: Ungdomsboliger Delprosjektet er tilbakemeldt fra Husbanken å falle utenfor formålet for boligsosialt kompetansetilskudd. Utbyggingsprosjekt i regi av OBOS er endret og kommunen kan ikke gå inn utbyggingsprosjekter uten en anbudsrunde. Målet med 30 nye ungdomsboliger kan ikke nås via et samarbeid med OBOS. Det arbeides med andre løsninger for å nå målet. Delprosjekt 10: Motivere flyktninger til å tenke bokarriere Måloppnåelse: Det er gjort store endringer i introduksjonsprogrammet når det gjelder bo-oppfølging. Alle nyankomne flyktninger skal iflg. introduksjonsloven ha egen bo- og oppfølgingsavtale. Introduksjonsloven pålegger flyktningene oppmøteplikt 37,5 timer pr uke i regi av Elverum Læringssenter. Flyktningetjenesten jobber med å få på plass god og regelmessig undervisning i hvordan å bo med norske klimatiske forhold og hvilke muligheter man har for å kjøpe egen bolig i Norge. Opplæring i Husbankens virkemidler vil være en del av denne undervisningen. Det arrangeres årlig et bokarrierekurs for flyktninger i Elverum. Indikator: Det er foreløpig ikke mulig å gi tall på hvor mange flyktninger som har flyttet fra kommunal til privat eid eller leid bolig etter endt introduksjonsprogram.

18 18 4. Rapportering på læring, formidling og videreføring 4.1. Læring/formidling A. Hva har i størst grad bidratt til måloppnåelse i arbeidet som har overføringsverdi til andre kommuner? Beskriv forhold som har vært særlig viktige for måloppnåelsen. Dette kan være knyttet til aktiviteter, metoder, ledelse, samarbeid, økonomi o.l. Tverrfaglig samarbeid i kommunen og en rød tråd i oppfølgingen av det boligsosiale arbeidet har gitt store forbedringer. Se resultatoppnåelse i de ulike delprosjektene. B. Hvordan er resultater og erfaringer fra programarbeidet formidlet og delt internt? Beskriv forhold som har vært særlig viktige i arbeidet Rapport på delprosjekt fra «Leie til eie» er formidlet og delt i kommunen. Informasjon av programleder Boligsosialt utviklingsprogram Elverum i Komite for helse og omsorg. Programplan og arbeid/resultater i ulike delprosjekter er presentert og vedtatt i formannskapet. Programleder har deltatt i ledergruppemøter i flere sektorer og informert om programarbeidet. C. Hvordan er resultater og erfaringer fra programarbeidet formidlet eksternt? Beskriv forhold som har vært særlig viktige i arbeidet I forbindelse med programledersamlinger og interkommunale samlinger har Elverums resultater og erfaringer blitt formidlet. Husbankens hjemmesider gir eksterne tilgang til tall og rapporter fra kommunen. Ansatte i andre kommuner har tatt kontakt med programleder i etterkant av ulike samlinger for å få nærmere kjennskap til resultater og erfaringer som er kommet frem gjennom delprosjektene i TAK på eget liv. D. Er det barrierer som har vært til hinder for høyere/raskere måloppnåelse? Beskriv eventuelle barrierer i forhold til eksterne samarbeidsparter, herunder statlige aktører, Husbankens virkemidler og lignende Hver sektor i kommunen har et eget resultatansvar og det kan gi ulike mål sektorene imellom. Implementering av det som er bestemt av strategier og tiltak ut i organisasjonen sinker måloppnåelsen. Usikkerhet rundt beløpet ved Husbankens tildeling av tilskuddsmidler fra år til år oppleves som en liten barriere i forhold til videretildeling.

19 Videreføring av arbeidet A. Hva er gjort for å oppnå forankring og tydeliggjøring av boligsosialt arbeid på strategisk og operativt nivå etter avsluttet programperiode? Herunder blant annet - integrering av mål, strategier og tiltak for arbeidet i strategiske plandokumenter og budsjetter. Programleder (Boso) for «TAK på eget» liv deltar i utarbeidelsen av nye og reviderte kommunale planer for å sikre bredes mulig boligsosial forankring. Følgende planer er under utarbeidelse/revidering: Strategiplan for barnefattigdom Plan for psykisk helsearbeid Strategisk plan for ruspolitisk arbeid Integreringsplan for flyktninger Folkehelseplan for Elverum Kommune B. Hva er gjort for å ha oppdatert kunnskapsgrunnlag om boligbehov etter avsluttet programperiode? Dette kan eksempelvis være et etablering av IKT-systemer for kartlegging av behov og lignende Det er bestemt at BOKART skal brukes og det blir det nå. Boligflytprosedyren sikrer kontinuerlig evaluering av boligbehov og videre innmelding av behov til strategikonferanse og kommunestyrets budsjettkonferanse. C. Hva er gjort for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag om bruk av boligsosiale virkemidler etter avsluttet programperiode? Elverum kommune har planlagt å lage en opplærings- og kompetansehevingsplan slik at det spres kunnskap om boligsosiale virkemidler. Planen skal også sikre at kunnskapen jevnlig oppdateres. D. Hva er gjort for å sikre forankret og planmessig kompetanseheving internt? Det er planlagt en opplærings- og kompetansehevingsplan for Elverum kommune i forhold til boligsosialt arbeid. En aktivitet er å utarbeide en Bolighåndbok for Elverum kommunen. Det er satt av midler årlig for å sikre kompetanseheving internt i årene som kommer. E. Hva er gjort for å sikre god samhandling internt og eksternt? Boligsosialt utviklingsprogram i Elverum kommune er forankret i administrativ ledelse ved rådmann og sektorledere. Dette gir legimitet for det boligsosiale arbeidet internt og eksternt.

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:HAMAR

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:HAMAR 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:HAMAR 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 24. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE:ELVERUM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 24. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE:ELVERUM RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 24. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE:ELVERUM 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

U T L S S G L R E A R. Godkjent stryringsgruppa FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:ELVERUM

U T L S S G L R E A R. Godkjent stryringsgruppa FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:ELVERUM 1 M A R G O R P S G IN L IK V T U T L IA S O S IG L O B I G IN R E T R O P A R 24. FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:ELVERUM Godkjent stryringsgruppa 11.2.2015 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 Oslo mot 2030 Smart, Trygg og Grønn RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 / 18. MARS 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Sarpsborg 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv»

Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv» Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv» Programplanen vedtatt av Formannskapet 11.4.2012 1. Boligflyt Mål: Sikre samarbeid på tvers og klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Lørenskog

ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Lørenskog 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Lørenskog 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: KONGSVINGER

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: KONGSVINGER 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: KONGSVINGER 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Moss kommune

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Moss kommune 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Moss kommune 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: GJØVIK

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: GJØVIK 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: GJØVIK 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Moss Kommune

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Moss Kommune 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Moss Kommune 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 21. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Ringsaker

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 21. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Ringsaker 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 21. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Ringsaker 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: Dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING ELVERUM KOMMUNE RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 10. september 2012

HALVÅRSRAPPORTERING ELVERUM KOMMUNE RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 10. september 2012 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING ELVERUM KOMMUNE 10. september 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2012

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2012 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2012 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram overfor oppdragsgivere

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:BÆRUM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:BÆRUM 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:BÆRUM 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: GJØVIK

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: GJØVIK 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: GJØVIK 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Fredrikstad

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Fredrikstad 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Fredrikstad 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 (ÅRSTALL) KOMMUNE: Kongsvinger RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

ÅRSRAPPORT 2013 (ÅRSTALL) KOMMUNE: Kongsvinger RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 (ÅRSTALL) KOMMUNE: Kongsvinger 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Sarpsborg

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Sarpsborg 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Sarpsborg 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Oslo kommune, Bydel Alna Formatert: Skrift: (Standard) Arial 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Bærum

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Bærum 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Bærum 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Gjøvik

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Gjøvik 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Gjøvik 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Halden kommune..

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Halden kommune.. 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Halden kommune.. 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Fredrikstad

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Fredrikstad 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Fredrikstad 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

R1NG1BOLIGSOS1ALTUTV1KLINGSPROGRAM

R1NG1BOLIGSOS1ALTUTV1KLINGSPROGRAM R1NG1BOLIGSOS1ALTUTV1KLINGSPROGRAM 2 Årsrapportering 2012 Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram overfor oppdragsgivere lokalt og sentralt,

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

SLUTTRAPPORT KOMMUNE: Lørenskog. Leveres innen 31. juni for pulje 1 kommunene SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

SLUTTRAPPORT KOMMUNE: Lørenskog. Leveres innen 31. juni for pulje 1 kommunene SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORT 2015 KOMMUNE: Lørenskog Leveres innen 31. juni for pulje 1 kommunene 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING. 22. februar 2012

ÅRSRAPPORTERING. 22. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING 22. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet?

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? 18.06.2012 1 Vi ønsker Legge opp til en rapportering som i størst mulig grad fanger opp sentrale innsatsområder og resultater i det lokale programarbeidet

Detaljer

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen "Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål?" Dette fremgår av kolonnen "Forventet resultat".

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Dette fremgår av kolonnen Forventet resultat. 1 8. Aktivitetsliste Generelt om finansiering: En ny boligsosial avdeling ble etablert som et resultat av Boligsosialt i 2011. Den nye avdelingen vil nå bli "motoren" i boligsosialt. Hamar kommunes egenandel

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2013

Nedre Eiker kommune desember 2013 Nedre Eiker kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST AKTIITETSPLAN OG HALÅRSRAPPORTERING Formål med aktivitetsplan I henhold til samarbeidsavtalen skal søknad

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Kommunale boliger. Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter

Kommunale boliger. Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter Kommunale boliger Programleder Boligsosialt utviklingsprogram Terje Lindtveit Elverum kommune Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter Her startet det: Kommunestyrets budsjettkonferanse

Detaljer

SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER KOMMUNE FRA SLUTTRAPPORT

SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER KOMMUNE FRA SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER KOMMUNE FRA 2011-2015 SLUTTRAPPORT 2016 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HALDEN

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HALDEN 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HALDEN 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 13. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2014

Nedre Eiker kommune juni 2014 Nedre Eiker kommune juni Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Asker

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Asker 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Asker 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Bærum

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Bærum 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Bærum 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2015

Nedre Eiker kommune juni 2015 Nedre Eiker kommune juni 2015 1 Skjema for halvårsrapportering 20.06.15 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. januar 2012 1 Slettet: BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og

Detaljer

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Kritiske suksessfaktorer Faglige problemstillinger Boveiledning Booppfølgingsavtale(BOFA) til alle som har behov. Botid og sirkulasjon av boliger Kunnskapsutvikling

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Mål Kartlegging

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Bolig for velferd Fra strategi til handling

Bolig for velferd Fra strategi til handling Bolig for velferd Fra strategi til handling Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Karin Lindgård ass.reg.direktør Ny boligsosial strategi! 2 Fem departementer ansvarlig Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Skjema for års- og halvårsrapportering

Skjema for års- og halvårsrapportering BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTER1NG cp 0 cfi No 0 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Boligsosiale Faktaark

Boligsosiale Faktaark Boligsosiale Faktaark for programkommunene 2012 Kommunene i Østfold og Akershus 2 www.husbanken.no 3 Innhold Side 1. bruk av startlån. 2007-2010 Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALÅRSRAPPORTERING 29. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Desembersamling Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Ny kommunesatsing For å realisere Bolig for velferd er det er en prioritert oppgave for Husbanken i 2015 å utvikle en ny felles kommunesatsing Satsingen

Detaljer

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE 22 FE. 2011 z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Elverum Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Programbeskrivelse 2014-2017 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Alle skal bo godt og trygt 2 Om dette dokumentet Programbeskrivelsen er et styringsdokument for perioden 2011-2017 for Boligsosialt

Detaljer