HALVÅRSRAPPORTERING ELVERUM KOMMUNE RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 10. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORTERING ELVERUM KOMMUNE RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 10. september 2012"

Transkript

1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING ELVERUM KOMMUNE 10. september 2012

2 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram Kunnskapsbasert saksgrunnlag for rapportering til oppdragsgivere lokalt og sentralt (kommunen og Husbanken) Halvårsrapportering Rapportering på status på program- og aktivitetsplanen etter første halvår Halvårsrapporteringen er utgangspunkt for møtet mellom programansvarlig og programleder i kommunen og programledelsen i Husbanken i september/oktober. Leveres hvert år. Årsrapportering Årsrapporteringen er utgangspunktet for møtet mellom ledelsen ( politisk/administrativ) i kommunen og Husbanken Leveres hvert år.

3 3 1. Generell programinformasjon Programnavn: TAK på eget liv. Kommune : Elverum kommune Programleder: Terje Lindtveit Programstart: Rapporteringsår: 2011 Rapporteringsdato: Utfylt av: Terje Lindtveit Telefon: E-post:

4 4 2. Rapportering boligsosialt utviklingsprogram Elverum kommune status Sentrale innsatsområder for «TAK på eget liv» er: Forebygging Tidlig intervenering Rehabilitering Boligsosialt utviklingsprogram i Elverum, TAK på eget liv 2012 I februar 2011 ble det innkalt til oppstartsmøte i boligsosialt utviklingsprogram Rambøll gjennomførte intervjuer våren og sommeren 2011 og overleverte Foranalysen av boligsosialt arbeid i Elverum kommune september Prosjektgruppa har hatt fast møtetid hver 14. dag og består av programleder, programansvarlig og representanter fra de mest berøre avdelingene samt tillitsvalgt. Prosjektgruppa deltar i utformingen av Boligsosial programplan og har ellers bidratt til arbeidet med boligsosialt utviklingsprogram. Styringsgruppe med rådmannen (leder), 5 fagsjefer, hovedtillitsvalgt, programeier og programleder(sekretær) har gjennomført styringsgruppemøter i forhold til programplan, delprosjekter og rapporteringer Kommunens ansvar i forhold til samarbeidsavtalen med Husbanken (ref. hovedmål i søknaden og mandat) : Gjennom utviklingsprogrammet TAK på eget liv skal kommunen utarbeide handlingsplan basert på ekstern analyse og identifiserte lokale utfordringer. Status: Foranalysen er gjennomført og programplan for boligsosialt utviklingsprogram er utarbeidet med bakgrunn i foranalysen. Det er definert delprosjekter i programplanen og satt egne mål og indikatorer til hvert delprosjekt. Kommunen skal identifisere og beskrive områder som klart kan gi bedre samordning for å målrettet arbeidet. Status: Identifisering av områder ble gjort i dialogkonferansen med eksterne og interne deltagere og er beskrevet i søknaden. Foranalysen peker på de samme områdene i tillegg tar denne også opp kommunes muligheter i ved behandling av arealplaner og reguleringsplaner. Programmet skal få på plass gode arenaer for samhandling, gjennom etablering av gode fagnettverk både internt og eksternt. Status: o Det arbeides i ulike typer fagnettverk på tvers av organisasjonen. o Boligflyprosedyren gir samarbeid og har avdekket områder som må styrkes. o Bo- og oppfølgingsavtaler gir økt samarbeid og forpliktelser rundt brukeren. o Et nettverk hvor flere enheter i kommunen samarbeider med blant annet politiet.

5 5 o Boligsosialt utviklingsprogram kan i tillegg benytte eksisterende tverretatlige nettverk SLT(Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak). o Kommunen deltar ved programleder og fagpersoner i lokalt nettverk i Hedmark "Oppfølgingstjenester i bolig" hos Fylkesmannen. o Interkommunalt nettverk med andre programkommuner i Hedmark og Oppland o Innlegg ved programsamling fra programansvarlig og avtalt nytt innlegg ved neste programsamling o Programansvarlig deltar i rapporteringsgruppa for utarbeidelse av ny rapporteringsmal i Boligsosialt utviklingsprogram. o Nettverk inn i Husbanken og bruk av Husbanken sin kompetanse. Programmet skal være en viktig del av kommunens helhetlig styringssystem gjennom identifisering og oppfølging av gode indikatorer for måling av resultater. Status: Mål og indikatorer for styring er en del av prosjektplanen for hvert enkelt delprosjekt, se under. Kommunen skal bli bedre på utnyttelse av lokale og sentrale virkemidler og oppnå større sirkulasjon i kommunale boliger ved at flere ønsker å satse på egen bolig Status: Delprosjekt startet i 2012 «Fra kommunal bolig til privat eid eller leid bolig» har gitt økt kompetanse. Delprosjekt «Organisasjon og kompetanse» skal bidra til samordning av kompetanse i kommunen og vil ta opp i seg læring fra de andre delprosjektene. I samarbeid med blant annet Høgskolen i Hedmark, etablereet tverrfaglig kompetansehevingsprogram i boligsosialt arbeid. Status: Hatt kontakt med HiH. Avventer kompetansehevingsprogrammet i forhold til nettverket i Hedmark og Oppland med felles kompetanseheving Økonomiplanen for (vedtatt i kommunestyret ): Det boligsosiale arbeidet er en del av deltagelse i utviklingsprogrammet i Husbanken. Innen avdeling for Familie og helse bygges det opp en Bo- og miljøarbeidertjeneste. Denne innbefatter det vi har kalt boveiledere. Alle grupper skal få sine tjenester fra satsingen. Rådmannen prioriterer å øke lavterskel boveiledning fra og med NAV vil også bidra med midler.

6 6 Økte personalressurser boveiledning lavterskel Sum periode Driftsinntekter Tilskudd/ eksterne prosjektmidler Refusjoner Salgsinntekter Reduserte utgifter NAV og Eiendom Tekst Driftsutgifter Lønn inkl sosiale utgifter Kjøp av tjenester Kjøp av varer Areidsplass Tekst Netto påvirkning på drift Samarbeid med Husbanken Et godt fungerende samarbeid med Husbanken og med Elise Mikkelsen som egen kontaktperson for Elverum og de andre Hedmarks kommunene. Elise har vært på besøk i Elverum og deltar i halvårs og års rapprteringsmøtene som gjennomføres i kommunen. Ved spørsmål til Husbanken av faglig art er det raskt hjelp å få. Kompetanseheving i forhold til økonomiske virkemidler for prosjektgruppa i forbindelse med delprosjekt «Fra leie til eie» ble gjennomført i Elverum og ga nyttig innsikt for deltakerne. Årsmøtet med Husbanken ga innspill og råd som kommunen har tatt med seg i det videre arbeidet. Gode tilbakemeldinger på TAK på eget liv på årsmøtet ga også inspirasjon og motivasjon. Elverum bidrar på programsamlinger om mål og indikatorer. Deltar også i arbeidet med videreutvikling av rapporteringsmaler sammen med Husbanken. Program samling Programansvarlig og programleder i Elverum har deltatt på samlinger organisert av Husbanken i Regional samling Terje Lindtveit (Elverum), Mariann Dannevig (Lillehammer), Roger Nilssen (Ringsaker), Steinar Roland (Kongsvinger) og Siri A. Brandtzæg (Hamar) har møttes i regionalt nettverket. Planlegger regionalt seminar oktober 2012 som skal ende opp i kommunal kompetanseheving for sentrale medarbeidere innen boligsosialt arbeid og skape et nettverk til de andre programkommunene. Lokalt nettverk Hedmark: OPPFØLGINGSTJENESTER I BOLIG Nettverk med initiativ fra Fylkesmannen i Hedmark der boligsosialt arbeid er ett av hovedtemaene. Deltakere fra mange av kommunene i Hedmark der rustjenesten, psykisk helse, NAV og programledere Boligsosialt utviklingsprogram er noen av målgruppene. Formålet med nett

7 7 4. Status i Boligsosialt utviklingsprogram, TAK på eget liv Boligflyt Prosjektansvarlig: Pleie-, Rehabilitering og Omsorg(PRO) ved Tjenestekontoret Mål: Sikre samarbeid på tvers og klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging av leietaker mot «egen» eid eller leid bolig. Riktige vedtak med forpliktende Bo- og oppfølgingsavtalen(bofa) som skal ha klare start- og sluttidspunkt, eventuelt en ny vurdering. Indikator: Måles i % av totalt antall kommunale boliger til sosiale formål. Status : Boligflytprosedyre er på plass. Evaluering medfører en noe utvidet tidsramme i forhold til Erfaringer så langt er at boligflytprosedyren har medført praktiske endringer, men prosedyren er ikke overholdt av alle. Vedtak om BOFAavtale har sviktet ved en anledning og noen uklarheter ved bestilling til Eiendom fra stormøtet. Se Tildelingsmøte hver 14. dag med deltakelse fra alle berørte fagavdelinger og samarbeidet på tvers av fagavdelingene. Intervallene på tildelingsmøtene har blitt lengre sommeren 2012 på grunn av ferieavvikling. Tildelingsmøtene har ikke revurdert behov for kommunal bolig i god tid før leiekontraktsperioden utgår, men Eiendom har sendt ut varsel om oppsigelse av leiekontrakt. Prosedyren skal evalueres i oktober Avklaring i forhold til Flyktningetjenesten som kan bestille boliger etter behov rett fra Eiendom Midlertidig bolig Prosjektansvarlig: NAV Elverum Mål: Elverum skal øremerke 8 boenheter til midlertidige boliger for akutte behov. Elverum kommune ved NAV skal kunne tilby midlertidigbolig på dagen. Indikator: Reduserte vedlikeholdskostnader i forhold til nivået i Antall døgn i midlertidig bolig som ikke er kommunale. Status :Renoveringen er noe forsinket, men siste informasjon angir todelt ferdigstillelse og NAV har satt opp lister over møblering og innhold til boligene.ny stilling i forhold til organisering av boligene. Rutiner og prosedyrer under ferdigstillelse. Boveiledning og tilsyn er satt i system og har hatt en positiv effekt sommeren Boveiledning Prosjektansvarlig: Familie og Helse Mål: Alle som er vurdert til å trenge det skal ha Bo- og oppfølgingsavtale (BOFA) med klar beskrivelse av eget ansvar og omfang på tjenestene som gis. Indikator: Reduserte vedlikeholdskostnader som følge skadeverk og feil bruk med 10%. Redusere botid og øke sirkulasjonen av boliger i forhold til Status : Organisatorisk endring i bo/miljøarbeidstjenesten. 2 nye årsverk er opprettet i 2012 innen Bo/miljøarbeidstjenesten og tilsyn ved Jotunvegen er igangsatt. Gjennomgang av alle som gir boveiledning i Elverum kommune og beskrivelse hva boveiledning innebærer(vedlegg 1). Planlegger seminar for alle som gir boveiledning. Tildelingsmøtet har vurdert behov for BOFA-avtale før inngåelse av leiekontrakt. Forslag til kommunal forskrift med rettigheter og plikter. Utfordring at noen leietakere ikke ønsker oppfølging og boveiledning der kommunalt ansatte fagpersoner ser et behov. Diskusjon mellom NAV og fylkesmannen rundt grunnlaget for vedtak om midlertidig bolig.

8 Oversikt kommunale boliger og kartlegging av fremtidige behov Prosjektansvarlig: PRO ved Tjenestekontoret Mål: Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke boenheter som er ledige og hvilke som snart blir ledige. Areal- og reguleringsplaner skal legge inn bestemmelser og rekkefølgekrav for å sikre utbygging av boliger tilpasset ulike typer brukergrupper innen det boligsosiale området. Indikator: Samsvar mellom antall boliger og inngåtte gyldige leiekontrakter. Status : Innraportering av ledige boliger til tildelingsmøte hver 14. dag samt en muntlig informasjon på møtet i forhold til boliger som snart blir ledige. Behov for klarere retningslinjer når det oppstår usikkerhet rundt om et leietaker har flyttet uten å gi beskjed. Gjennomgang av søkere til kommunale boliger viste store endringer i løpet av kort tid (6-12 mnd.) og kontaktinformasjon blir raskt utdatert. Krav til søker om jevnlig kontakt med oppdatering av kontaktinformasjon bør innføres. Fremtidig behov for kommunale boliger sendt fra stormøte (se boligflytprosedyre) viser et stort behov. Positivt initiativ fra Eiendom har medført invitasjon fra assisterende rådmann til seminar i september 2012 om hvordan Elverum kommune løser tilgangen til boliger gjennom nybygg og innkjøp. Planverk bør tilrettelegges for å sikre kommunen nødvendig tomteareal ved nye reguleringsplaner. Bokart er tatt i bruk av Tjenestekontoret og NAV. 62 husleiekontrakter er gått ut eller er tidsubestemte Organisasjon og kompetanse Prosjektansvarlig: Boligsosialt utviklingsprogram Mål: Heve kompetansen på ansatte og i organisasjonen, slik at de kommunale tjenestene klarer å gjøre seg nytte av de tilgjengelige virkemidlene både internt i kommunen og eksternt fra husbanken. Indikator: Økt bruk av startlån for å få flere over fra kommunal bolig til egen eid bolig. Status : Forslag til «Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Elverum kommune». NAV har fastsatt jevnlige møter der kompetanse på virkemidler og regelverk er tema. Organiseringen av boveiledning er kartlagt i kommunen. Gjennomfører boligseminar høsten Planlagt interkommunalt seminar oktober innenfor boligsosialte tema for 5-6 ansatte, i hver programkommune, i Hedmark og Oppland. Presentasjon av nytt registreringssystem på dette seminaret. Planlagt å lage en kompetansepakke for kommunalt ansatte innen aktuelle fagområder Innføring av Housing First Prosjektansvarlig: Boligsosialt utviklingsprogram Mål: Enhver som har rettmessig behov skal ha bolig tilpasset eget behov og boevne. Indikator: Gjennomsnittlig ventetid på kommunal bolig målt over en 4 årsperiode Status : Negative tilbakemeldinger fra Husbanken i forhold til begrepet boligtrapp. Vedtak om å endre delprosjektet fra «Boligtrapp» til Housing First på Styringsgruppemøte Boligsosialt utviklingsprogram Målet til Elverum kommune er at alle skal ha en egnet bolig og TAK på eget liv. Housing First vil påvirkes av tilgangen til kommunale boliger, men Boligflytprosedyren skal bidra til at Elverum kommune disponerer et nødvendig antall boliger for utleie eller videresalg. Kommunal erfaring med tidligere bo karriere (økonomi, ødeleggelser med mer) til den enkelte borger vil vurderes i forhold til hvilke ledige boliger kommunen ønsker å tilby. Dette er ikke i motsetning til at tilbudte boliger ikke skal være av tilfredsstillende standard eller i et geografisk område som borger selv ønsker.

9 9 Housing first prinsippet om at boligen skal være et varig hjem og kommunen sitt mål om å ikke ha for mange kommunale utleieboliger kan kombineres med et prinsipp om salg av den kommunale boligen til leietaker når økonomiske- og andre forhold ligger til rette for det Fra kommunal bolig til privat eid eller leid bolig. Prosjektansvarlig: PRO ved Tjenestekontoret Mål: Endring i minst 50 kommunale boligleieforhold Indikator: Antall endringer pr år Status : Delprosjektet er gjennomført, men utarbeidelse av prosedyre gjennstår. Medfører endring i 5 kommunale boligleieforhold på kortere sikt. Kontakten med leietakere ble gjennomgående godt modtatt og nærmest alle ønsket å kjøpe egen bolig når økonomien tillot det. Boligkontoret har blitt kontaktet etter prosjektet for en ekstra vurdering av muligheter til kjøp av egen bolig. Det rapporteres internt om økt bruk av startlån i 2012 og rammen på 42 mill er snart tildelt. Søkt om økt startlånsramme på 20 mill. Vurdering av dagens husleie opp mot kostnaden av å eie Boligsosiale utfordringer for personer med lav inntekt Prosjektansvarlig: NAV Elverum Mål: Målet er at alle som har rettmessige behov og som er registrert hos NAV skal få bistand/veiledning i forhold til virkemidler. Brukere med økonomisk bæreevne skal over i egen eid eller privat leid bolig innen 1 år. Indikator: Prosentvis overgang fra kommunal bolig til privat eid eller leid bolig for brukergruppen innen 1. år av leieforholdet. Status : Opprettet et boligteam ved NAV Elverum. Utvikler en samtalemal for veilederne og har satt opp en kompetansehevende møteserie med faglige innlegg for veilederne. Delprosjekt Fra leie til eie videreføres. De som ønsket å eie egen bolig, men som ikke hadde økonomi til det følges opp i forhold til for eksempel gjeldsordning Ungdomsboliger Prosjektansvarlig: Mål: Ferdigstille 30 ungdomsboliger. Indikator: Status : Ikke påbegynt og usikkerhet rundt tomtevalg Motivere flyktninger til å tenke bokarriere Prosjektansvarlig: Kultur ved flyktningetjenesten Mål: Flyktninger som er i Introduksjonsprogrammet skal stimuleres til å tenke bokarriere på lang sikt. Indikator: Andel flyktninger i privat eid eller leid bolig etter endt Introduksjonsprogram Status : Bokarierekurs som en fast del av intrduksjons programet, årlig ( ). Planlegger individuelle samtaler med fokus på bolig, fortløpende og årlig. Delta i utviklingen av felles kommunal boveiledningsprosedyre. Delprosjekt Fra leie til eie viser at mange i kommunale boliger har en fremmedkulturell bakgrunn. Videreføre Fra leie til eie i flyktningetjenesten og bruke erfaringer fa delprosjektet. Flyktningetjenesten kobles med NAV i forhold til kompetanseheving utarbeidelse av en kompetansepakke for alle som jobber med boveiledning.

10 10 Status i forhold til aktivitetsplan Aktivitet Hva skat vi gjøre konkret for å nå målet? Utarbeide boligflytprosedyre Renovere Jotunvegen. Holde de midlertidige boligene i god stand. Tett oppfølging og kontroll. Organisatorisk endring i Bo/miljøarbeidstjenesten Utarbeide klare rutiner for tildeling og videre oppfølging i henhold til Boligtrapp. 2 nye stillinger Bo og miljøarbeidertjenesten Utarbeide oversikt over fremtidig boligbehov som beslutningsgrunnlag til Kommunestyret sin budsjettkonferanse Registrering av beboere, i Bokart, i allerede tildelte boliger. Resultat Status for aktivitet Nytt (n), videreført (v) eller avviklet (a) Status fremdrift i prosent Utarbeidet. Revideres oktober v 90 Iverksatt. Sist oversikt gir ferdigstillelse i to omganger, 1. sept. og 1. okt Ikke iverksatt. v 60 v 0 Iverksatt fra Bo/miljøarbeidstjenesten. v 60 Utført. Går bort fra Boligtrapp som metode. Iverksatt a 100 a 100 Utarbeidet oversik fremtidig boligbehov.. a 100 Registrering av endringer i boligsituasjon. NAV har fått tilgang på Bokart. v 5 0 Avvik Begrunnelse Mangler noe implementering. Forsinket på grunn av forsinkelse med flytting av beboer. Må ferdigstilles først. Eiendom og NAV skal bidra når renoveringen av Jotunvegen er utført. Velger Housing First som metode. Ikke avsatt ekstra ansattressurs i perioden.

11 11 Oversiktskart med inntegnede kommunale boliger Utført v 95 Vil være et kontinuerlig arbeid i forhold til kommunale boliger. Vurdere nåværende organiseringen av kommunale tjenester til boligsosialt vanskeligstilte. Sammen med HiHm utvikle et kompetansehevingsprogram for alle ansatte innen boligsosiale tjenester. Utarbeide kommunal boligforskrift. Foreslå definisjonen på Elverum sin Boligtrapp Klassifisere kommunale boliger Gjennomgang av eksisterende leieforhold og vurdere hvilke leietakere som skal kontaktes. Kontakte leietakere for gjennomgang av leieforhold og tilby økonomisk veiledning. Alle leietakere skal få bistand/veiledning i forhold til virkemidler. Vært i kontakt med HiHm. Samlet oversikt over kommunens boveiledningstjeneste. Fremlagt forslag til styringsgruppen boligsosialt utviklingsprogram Elverum kommune. v 60 Går bort fra Boligtrapp som metode. 0 Går bort fra Boligtrapp som metode. 0 Utført. Gjennomført bistand/ veiledning i forbindelse med delprosjektet fra Leie til eie. NAV har rutiner på gjennomgang av virkemidler. v 90 v 30 Må behandles og vedtas i kommunestyret. Velger Housing First som metode. Må utarbeide prosedyre. Velger Housing First som metode. Utarbeide en kommunal prosedyre for slik oppfølging. Ikke nådd alle og mange var uaktuelle i delprosjektet og fikk dermed ikke en grundig bistand og veiledning.

12 12 Bygge ungdomsboliger Bedre motivasjon av flyktninger til å tenke bokariere ved økt bruk av programrådgivere. På planleggingsstadiet. Igangsatt. Fellesmøte v 5 v 40 Vurdering rundt tomt forsinker prosjektet. 3.1 Formidling av erfaringer og eksempler på godt arbeid (synliggjøring av taus kunnskap) Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles, men formidling av erfaringer gjennom gode eksempler kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås. Eksemplene under er endringer som har styrket det boligsosiale arbeidet og som skal sikre en økt tilgang på egna boliger i Elverum. Beskrivelse av endring i fokus og samarbeid internt i Elverum kommune Utsagn fra leder psykisk helse: «Etter at vi satte fokus på boligflyt og internt samarbeid har vi opplevd en bedre ansvars- og oppgavefordeling mellom ansatte i psykisk helsearbeid og rustjenesten og ansatte i Eiendomsavdelingen. En opplever at felles utfordringer blir løst hurtigere og bedre. Forståelsen og respekten for hverandres arbeid og utfordringer har bedret seg betraktelig. Dette er til det beste for både brukere og Elverum kommune.» En klar boligflytprosedyre som fordeler ansvar og oppgaver, samt etterleves i hverdagen, har styrket organisasjonen i boligsosialt arbeid. Styrket gjennomføringsevne av prosjekter og boliganskaffelser Eiendomsavdelingen i Elverum kommune ønsker å sikre effektiv gjennomføring av de prosjektbestillinger og boliganskaffelser som er bestilt av Tjenestekontoret. Eiendomsavdelingen har i 2012 ansatt ny prosjektleder som vil være kontaktperson for BoSo-programmet, og delta i alle prosjektmøter. Eiendomsavdelingen ønsker å forenkle kommunikasjonslinjene inn i BoSo-prosjekter ved å avsatte egen ressurs til BoSo-programmet. Ny prosjektleder i Eiendomsavdelingen blir således viktig for å sikre at kommunens boligsosiale strategier gjennomføres i praksis.

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv»

Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv» Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv» Programplanen vedtatt av Formannskapet 11.4.2012 1. Boligflyt Mål: Sikre samarbeid på tvers og klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING. 22. februar 2012

ÅRSRAPPORTERING. 22. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING 22. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 13. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 26. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE:ELVERUM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE:ELVERUM RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE:ELVERUM 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. januar 2012 1 Slettet: BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og

Detaljer

Kommunale boliger. Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter

Kommunale boliger. Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter Kommunale boliger Programleder Boligsosialt utviklingsprogram Terje Lindtveit Elverum kommune Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter Her startet det: Kommunestyrets budsjettkonferanse

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 24. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE:ELVERUM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 24. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE:ELVERUM RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 24. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE:ELVERUM 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Kritiske suksessfaktorer Faglige problemstillinger Boveiledning Booppfølgingsavtale(BOFA) til alle som har behov. Botid og sirkulasjon av boliger Kunnskapsutvikling

Detaljer

U T L S S G L R E A R. Godkjent stryringsgruppa FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:ELVERUM

U T L S S G L R E A R. Godkjent stryringsgruppa FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:ELVERUM 1 M A R G O R P S G IN L IK V T U T L IA S O S IG L O B I G IN R E T R O P A R 24. FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:ELVERUM Godkjent stryringsgruppa 11.2.2015 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram 2012-2015 i Elverum kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram 2012-2015 i Elverum kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram 2012-2015 i Elverum kommune «TAK på eget liv» Sist korrigert, 18.02.14 Dato: 24.02.2014 Behandlet i Formannskapet 11.4.2012: 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE. 26. august 2011

HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE. 26. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE 26. august 2011 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE 22 FE. 2011 z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Elverum Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Skjema for års- og halvårsrapportering

Skjema for års- og halvårsrapportering BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTER1NG cp 0 cfi No 0 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 1 M A R G O R P S G IN L I K V T U T L IA S O S IG L O B G IN R E T R O P A R ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 2. oktober 2012 NG 2 Skjema for års - og halvårs rapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i Elverum kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i Elverum kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram 2012-2015 i Elverum kommune «TAK på eget liv» Sist korrigert, Dato: 30.03.2012 Behandlet i Formannskapet 11.4.2012: Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012 SARPSBORG KOMMUNE

HALVÅRSRAPPORT 2012 SARPSBORG KOMMUNE 1 M A G O P S G IN L I K V T U T L I A S O S IG L O B G IN E T O P A HALVÅSAPPOT 2012 SAPSBOG KOMMUNE 30.6.2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING "y., Slettet: 26. august 2011 UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING BOLIGSOSIALT 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALÅRSRAPPORTERING 29. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 1 M A R G O R P S G I N L I K V T U T L I A S O S IG L O B G IN R E T R O P A R ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31.01.2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 LILLEHAMMER KOMMUNE. 3. februar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 LILLEHAMMER KOMMUNE. 3. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 LILLEHAMMER KOMMUNE 3. februar 2012 2 Skjema for årsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2013

Nedre Eiker kommune desember 2013 Nedre Eiker kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE 30. januar 2012 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2014

Nedre Eiker kommune juni 2014 Nedre Eiker kommune juni Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 1 Slettet: BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING FRA LILLEHAMMER KOMMUNE

HALVÅRSRAPPORTERING FRA LILLEHAMMER KOMMUNE BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING FRA LILLEHAMMER KOMMUNE HØSTEN 2012 3. september 2012 2 Halvårsrapportering fra Lillehammer kommune Formålet med rapporteringen Oppfølging

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 6. september 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 6. september 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 6. september 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2015

Nedre Eiker kommune juni 2015 Nedre Eiker kommune juni 2015 1 Skjema for halvårsrapportering 20.06.15 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST AKTIITETSPLAN OG HALÅRSRAPPORTERING Formål med aktivitetsplan I henhold til samarbeidsavtalen skal søknad

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING ASKER KOMMUNE 31. AUGUST 2012 RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

HALVÅRSRAPPORTERING ASKER KOMMUNE 31. AUGUST 2012 RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING ASKER KOMMUNE 31. AUGUST 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 1 M A R G O R P S G IN L I K V T U T L IA S O S IG L O B G IN R E T R O P A R ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 3. februar 2012 NG 2 Skjema for års - og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging

Detaljer

Mandal kommune desember 2013

Mandal kommune desember 2013 Mandal kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering mal pr.13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) ikda Husbanken REGION ØST Fredrikstad kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

18/04-2012. Boligflyt/prosedyre.

18/04-2012. Boligflyt/prosedyre. 18/04-2012. Boligflyt/prosedyre. 1. Søknadsprosess: Søknadsskjema er absolutt, med brukers underskrift. Unntak er Flykningetjenesten hvor det bestilles bolig uten navn da navnet ikke foreligger før brukeren

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2013

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2013 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.06.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

Boligsosiale mål og resultatindikatorer i Lillehammers strategi- og økonomiplan hvorfor, hvordan, hva?

Boligsosiale mål og resultatindikatorer i Lillehammers strategi- og økonomiplan hvorfor, hvordan, hva? Boligsosiale mål og resultatindikatorer i Lillehammers strategi- og økonomiplan hvorfor, hvordan, hva? Programledersamling Husbanken 5. mars 2012 ved Mariann Dannevig Dette skal handle om: Hvorfor det

Detaljer

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Arendal 20.05.15 Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Dialog med kommunene og husbanken, hva har dere av erfaringer som vi kan dra nytte av? Boligsosial

Detaljer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann

Detaljer

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen "Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål?" Dette fremgår av kolonnen "Forventet resultat".

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Dette fremgår av kolonnen Forventet resultat. 1 8. Aktivitetsliste Generelt om finansiering: En ny boligsosial avdeling ble etablert som et resultat av Boligsosialt i 2011. Den nye avdelingen vil nå bli "motoren" i boligsosialt. Hamar kommunes egenandel

Detaljer

u REGION ØST MOSS KOMMUNE

u REGION ØST MOSS KOMMUNE #3Husbanken u REGION ØST MOSS KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Moss Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

Mandal kommune juni 2015

Mandal kommune juni 2015 Mandal kommune juni 2015 1 Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING Hamar kommune 30. august 2012 jema or ars- og a varsrappo ermg Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-16, TILTAK 9 ::: Sett inn innstillingen under denne linja.

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst 10/ cfss Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Halden Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne avtalen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 21. mai 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen) 12.11.2010 fl4ks9husbanken REGION ØST Asker kommune Samarbeiclsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Asker Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGIONØST Sarpsborg kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken)

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2015 hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Røros, 25. mai 2016 ved Mariann Dannevig, Anne Karin Lien, Ellen

Detaljer

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap KW jji/ I I/ SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune»

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» Haugesund kommune Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» 2012-2013 Prosjektleder John Arne Ulland john.arne.ulland@haugesund.kommune.no Innhold 1.

Detaljer

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Laila B. Finkenhagen Fagleder Bygge- og eiendomsavdeling Bystyre sak nr. 13/10 Overordnet mål for programsatsingen

Detaljer