RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 24. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE:ELVERUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 24. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE:ELVERUM"

Transkript

1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE:ELVERUM

2 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram overfor oppdragsgivere lokalt og sentralt, andre kommuner og aktører utenfor programmet være et styringsverktøy og dokumentasjonsgrunnlag for drøfting av strategivalg, framdrift og økonomi mellom oppdragsgivere og programledelse lokalt i den enkelte kommune og sentralt i Husbanken. Rapporteringen danner grunnlag for videreutvikling av programmet lokalt og sentralt, og for politikkutforming danne grunnlag for oppfølgingsmøte av samarbeidsavtalen og program- og aktivitetsplan mellom oppdragsgivere - politisk/administrativ ledelse i kommunen og Husbanken. Møtet holdes i kommunene. Frist: Årsrapportering leveres senest hvert år. Innhold: Årsrapporteringen omfatter rapportering på programmets hovedmål, delmål og lokale mål. Rapporteringen gjelder for programåret. Programnavn: TAK på eget liv. Kommune : Elverum kommune Programleder: Terje Lindtveit Programansvarlig: Heidi Nordermoen Programstart: Rapporteringsår: 2013 Rapporteringsdato: Utfylt av: Terje Lindtveit Telefon: E-post: Generell programinformasjon

3 3 1. Rapportering på hovedmål Hovedmål Flere vanskeligstilte på boligmarkedet har egnede boliger Resultat: Eventuelle kommentarer Status Status Antall husstander Opplysninger knyttet til behov og resultater som belyser 1.1 Anskaffe og beholde bolig behov behov som har fått egnet tallmaterialet nærmere, eksempelvis om det er spesielle pr pr. bolig i løpet av målgrupper kommunen har prioritert. Her kan også inngå ( ) året forklaringer på eventuell usikkerhet ved tallene, eller årsakssammenhenger. Som eksempelvis utvikling på boligmarked, endringer i regelverk og virkemiddelbruk etc. A. Antall husstander uten eid eller leid bolig Gamle søkerlister ble slettet i mai 2013 og det Dette omfatter husstander som bor ute, bor i akutt- og døgnovernatting, bor i krisesenter, bor i gjennomgangsbolig (midlertidig bolig), skal utskrives fra institusjon eller løslates fra fengsel innen 2. mnd., bor hos venner og kjente. ( Jfr. kategorier for kartlegging av bostedsløse og vanskeligstilte.) Formålet med disse kolonnene er å vise til en utvikling/resultat i lys av behov. Tallene i kolonnen vil ikke nødvendigvis være sammenfallende med resultat fra kolonnene til venstre. ble samtidig innført nye søknadsskjema i forbindelse med ny kommunal forskrift. Tallene i forhold til de som er på institusjon og sitter i fengsel er usikre. B. Antall husstander med fare for å miste boligen Har ikke tatt med de som må søke bolig på nytt på grunn av at den 3 årige leiekontrakten med Dette omfatter husstander som er begjært utkastet, er uten gyldig leiekontrakt, har for høye boutgifter. kommunen må fornyes, men disse kan få avslag ( Jfr. kategorier for kartlegging av bostedsløse og vanskeligstilte.) dersom de ikke oppfyller vilkårene i forskrift. C. Antall husstander med uegnet bolig Mange av disse sakene gjelder omsorgsboliger Dette omfatter husstander som bor i boliger med dårlig fysisk standard, som bor i boliger som ikke er utformet etter deres spesielle behov, eller som bor i for liten bolig. ( Jfr. kategorier for kartlegging av bostedsløse og vanskeligstilte.) Samlet resultat innenfor 1.1. for eldre og trangboddhet. Vurder samlet resultatoppnåelse i lys av overordna mål og strategier for boligsosialt utviklingsprogram: Er det spesielle tiltak/virkemidler som har bidratt til flere egnede boliger? Ett av hovedmålene for programplanen er at den enkelte skal kunne bo i egen egnet bolig. Fortsatt høy bruk av startlån i 2013 bidrar til at flere har kjøpt egen eid bolig. Mange av de som har søkt og fått startlån har aldri har søkt om kommunal bolig og dermed ikke med i statistikken over. Delprosjekt «Midlertidige boliger» har bidratt til å redusere antall overnattinger i campinghytter og hospits. Se resultater punkt 3.2. Særskilt prioritert område i 2013 Særskilt prioritert område Antall barnefamilier med boligbehov Gjelder samlet antall husstander i alle boligsituasjoner (A, B og C.) Status behov pr Status behov pr Resultat: Antall husstander som har fått egnet bolig i løpet av året Eventuelle kommentarer Barnefamilier har vært prioritert ved tildeling og flere nybosatte flyktninger er barnefamilier.

4 4 1.2 Kvalitet på boliger, bomiljø og bo oppfølging * Økt boligkvalitet * Bedre bomiljø *Økt kvalitet på bistand til boligsøkere og beboere Beskriv innsats og resultatoppnåelse innenfor ett eller flere av målområdene over som er spesielt relevant for kommunen Dette kan være: Fysisk opprusting av boligmassen og forbedring fellesareal og uterom. Lokalisering/integrering av botilbud i egnede bomiljø. Nærmiljø- og bomiljøtiltak, vaktmestertjeneste, bomiljøarbeider mv. Oppfølging av boligsøker og beboere mv., innflyttingsrutiner, praktisk veiledning for å ta vare på boligen. Delprosjekt Midlertidige boliger har resultert i: Gjennom 2013 er det 23 personer som har fått midlertidig botilbud I samme periode er det 17 personer som har fått tilbud om midlertidig bolig som ikke er kommunalt driftet. Samarbeidet mellom NAV og bo- og miljøarbeidertjenesten er styrket og det er klare rutiner for varsling ved uønska aktivitet i de midlertidige boligene NAV tilbyr midlertidig bolig på dagen. Delprosjektet Hjem først har resultert i: 4 personer har fått tilbud og takket ja til å delta i prosjektet Av disse 4 var 2 i ferd med å miste sin bolig og 2 bodde i uegnede boliger/bomiljø 2 to personer har inngått avtale som sikrere dem å forkjøpsrett på boligen de leier av kommunen, av disse har 1 person sendt inn søknad om startlån. 1 person får tett oppfølging rundt økonomisk situasjon for å kunne eie sin egen bolig 2 personer får tett oppfølging av bo- og miljøarbeidertjenesten, boligkontor og gjeldsrådgiver ved NAV for å få oversikt over økonomi og se hvilket behov de har behovet for praktisk bistand i hjemmet Alle prosjektdeltakere har gjennom prosjektet fått en reell mulighet til å påvirke både hvor de ønsker å bo, og hvilken oppfølging de ønsker Prosjektet har resultert i at kommunen ser hvor avgjørende det er med et tett tverrfaglig samarbeid for å løse sammensatte problem blant de som mest vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen. Delprosjektet Boveiledning har resultert i: Alle som har behov for det får nå en Bo- og oppfølgingsavtale(bofa) Bruken av bo og oppfølgingsavtaler har bidratt til et tettere samarbeid mellom ulike enheter i kommunen Et bedre samarbeid internt fører til at det settes inn tiltak for å unngå utkastelser og forbygge bostedsløshet Kommunen ser nå et behov for å ta en runde i de ulike enhetene som drifter bo og oppfølgingsavtaler både for å evaluere og kvalitetssikre bruken av dem Det er utarbeidet prosedyreverk i kommunens kvalitetssystem som sikrer rutinene i tilsynet av beboere i de midlertidige boligene Delprosjekt Boligflyt har resultert i: Det er nå vedtatt og implementert en rutiner som beskriver boligflyten i kommunen. Boligflytprosedyren har sikret samarbeidet på tvers i kommunen, gir klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging av beboere mot «egen» eid eller leid bolig.

5 5 2. Rapportering på delmål Delmål A Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert, utviklingsrettet, og av høy faglig kvalitet A.1. Kunnskap om boligbehov Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være kommunens arbeid med å få bedre oversikt over boligbehov, eks systemer for å kartlegge vanskeligstilte gruppers boligbehov: Delprosjekt «Oversikt kommunale boliger og kartlegging av fremtidige behov» Bokart er tatt i bruk som verktøy for å sikre at kommunen til en hver tid har oversikt over boligsøkeres behov for bolig Implementeringen av boligflytprosedyren og forskrift om tildeling av kommunal bolig har ført til at tildelingsmøtene til en hver tid har oversikt over både ledige boliger, boliger som snart er ledige og boligsøkere. Saksbehandlingsrutiner for tildeling av kommunale boliger er utarbeidet og implementert. Per har 4 leietakere i kommunens ca. 400 kommunale boliger ugyldige leiekontrakter, dette tilsvarer under 1 % Per hadde 61 leietakere i kommunens ca. 400 kommunale boliger ugyldige leiekontrakter. Delprosjekt «Boligsosiale utfordringer for personer med lav inntekt» NAV har fått et betydelig økt fokus på boligutfordringer for økonomisk vanskeligstilte gjennom aktiv gjeldsrådning og samarbeid med boligkontoret om Husbankens virkemidler. Delprosjekt «Organisasjon og kompetanse»: Det gis nå vedtak om tildeling av kommunal bolig, eller vedtak om avslag på søknaden i henhold til vedtatt forskrift A.2. Kunnskap om bruk av boligsosiale virkemidler Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette gjelder alle boligsosiale virkemidler som kommunen rår over, og ikke eksempelvis kun økonomiske virkemidler. Delprosjekt «Organisasjon og kompetanse»: Kommunen har brukt alle tilgjengelige startlånsmidler i 2013 Behov for bostøtte blir fulgt opp av NAV og boligkontoret A.3. Intern kompetanseheving Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være ulike former for kompetanseutviklingsarbeid internt. For eksempel innsats og resultater med felles faglig plattform for boligsosialt arbeid, booppfølging (Ev. i samarbeid med andre kommuner/ aktører.) Rekruttering for å dekke kompetansebehov i organisasjonen mv.. Delprosjekt «Motivere flyktninger til å tenke bokarriere»: Bokarriere kurs er tatt inn som en fast del av introduksjonsprogrammet og ble gjennomført med 3 timer i uka høsten Delprosjekt «Organisasjon og kompetanse»: Alle i kommunen som jobber med boligsosialt arbeid ble invitert til en fagdag i regi av Kirkens bymisjon, ca. 65 ansatte deltok på denne dagen

6 6 Det er utarbeidet rutinebeskrivelser for tilsyn i de midlertidige boligene Det er utarbeidet rutinebeskrivelser for saksbehandling av søknader om kommunale boliger og omsorgsboliger Delprosjektet Hjem først har resultert i: Ansatte i NAV og TAK på eget liv deltok på Røroskonferansen hvor Housing First var et av temaene som ble presentert Ansatte i NAV, bo- og miljøarbeidertjenesten, boligkontoret og TAK på eget liv har vært på studietur til Trondheim kommune for å lære om deres Housing First prosjekt A.4. Annet arbeid med kunnskap og kompetanse *Kunnskap om organisering av det boligsosiale arbeidet *Etablering av nettverk for kunnskaps- og erfaringsdeling * Eventuelt annet Beskriv innsats og resultater i programåret innenfor ett eller flere av målområdene over som er spesielt relevant for kommunen Dette kan være: kunnskapsgrunnlag om ansvar-, roller- og oppgavefordeling på strategisk og operativt nivå i kommunen, nettverk og læringsarenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling- internt og med andre kommuner/fagmiljø mv. - Elverum kommune deltar i Fylkesmannens nettverk om til boligsosialt arbeid. - Kommunen deltok med 4 deltakere på Røroskonferansen som er i Fylkesmannens regi. - Programkommunene i Hedmark og Oppland har sammen dannet et interkommunalt nettverk og har i samarbeid arrangert programledersamlinger. - Programleder deltok på Ringsaker kommune sitt boligsosiale seminar. - Programleder deltok sammen med 3 kollegaer fra planavdelingen i møte med Hamar kommune for å lære og komme i dialog rundt kommunal forkjøpsrett. Hamar kommune har noe tids erfaring med dette, men ville ikke anbefale å innføre dette prinsippet da resultatet ikke var merkbart. Dette medførte en god dialog og mange nyttige innspill i forhold til utvikling av kommuneplanens samfunns- og arealdel. - Internt i kommunen jobbes det både med å innføre nye rutiner knyttet til boligflyt, saksbehandling av boligsøknader og bruk av bokart. - Det er gjennomført intern opplæring i bruk av kvalitetssystemet, bokart og websak i arbeidet med implementeringen av de nye rutinene som er vedtatt Delmål B Det boligsosiale arbeidet er godt forankret og gjennomført med aktiv samhandling med brukere og eksterne samarbeidsaktører B.1. Forankret boligsosialt arbeid på strategisk og operativt nivå Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være i form av integrering av mål, strategier og tiltak i boligsosialt arbeid inn i formelle plandokumenter og budsjetter TAK på eget liv deltar i utarbeidelsen av nye og reviderte kommunale planer for å sikre boligsosial forankring

7 7 Styringsgruppen til TAK på eget liv behandler aktivitetsplaner, programplan og rapporteringer. Programplan, halvårsrapportering og årsrapportering blir tatt opp og godkjent i kommunens formannskap B.2. Klargjort ansvar-, rolle- og oppgaveplassering på strategisk og operativt nivå. Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være ulike former for organisatoriske og andre -tiltak for å oppnå en bedre og mer helhetlig boligsosial innsats. Delprosjekt «Boligflyt» har resultatoppnåelse på grunn av organisatorisk endring gjennom: Roller og ansvarsområder er tydeliggjort B.3. Internt og eksternt samarbeid Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være samarbeid med, andre kommuner, brukere og frivillige organisasjoner, andre statlige aktører, private aktører og/eller annet. Delprosjekt «Hjem først» har resultert i: En tverrfaglig arbeidsgruppe er opprettet Det er stor grad av brukermedvirkning i prosjektet, resultatene så langt viser at deltakerne tar mer ansvar over sin egen situasjon og viser vilje til endring når de selv får være med på å bestemme hvor de vil bo og hva de trenger av tjenester Resultatene i prosjektet viser så langt at det krever en bred innsats fra flere avdelinger i kommunen for å sikre de aller vanskeligststilte sin bosituasjon Delprosjekt «Midlertidige boliger» har resultert i: Faste møtepunkter mellom politiet, NAV og bo- og miljøarbeidertjenesten for å avklare roller og forventeringer til hverandre hvis det oppstår uønska hendelser i de kommunale boligene som NAV disponerer. Men også for i forhold til andre kommunale boliger. Det har vært gjennomført møter med andre programledere i innlandet for å dele utfordringer og erfaringer. I 2013 var Elverum vertskap for dette møtet. Boligsosialt utviklingsprogram har hver 14 dag hatt faste prosjektgruppemøter gjennom hele 2013 med faste deltakere fra Familie og helse, PRO, Eiendom, Kultur (Flyktningtjenesten), NAV og tillitsvalgt. Programansvarlig og programleder deltar også. Tak på eget liv orienterer i andre enheter i kommunen og i politiske komiteer om arbeidet som skjer. Programleder deltok på Ringsaker kommune sitt boligsosiale seminar i 2013 og vi har avtalt å gjennomføre et felles boligsosialt seminar for begge kommunene i TAK på eget liv deltok på FAFO sitt forprosjekt om velferdsgevinster i forhold til bolig initiert av Husbanken og IMDI. Elverum kommune har fortsatt en SLT (Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet) koordinator. B.4. Annet arbeid med forankring- og samarbeid

8 8 *Utvikling av rutiner og systemer. * Samfinansiering av tiltak/aktiviteter med andre. *Eventuelt annet Beskriv innsats og resultater i programåret innenfor ett eller flere av de målområdene over som er spesielt relevant for kommunen Dette kan eksempelvis være: Rutiner og systemer for samordning og koordinering eks tildeling for å sikre boligflyt. Rutiner og samarbeid for å redusere antallet utkastelser og begjæringer, restanser på lån og husleie. Rutiner og samarbeid med helseforetak og kriminalomsorg for å sikre egnet bolig. Informasjon til innbyggere og samarbeidspartnere om bostøtte, startlån og tilskudd osv. Delprosjekt «Boligflyt» har resultert et godt tverrfagligsamarbeid internt rundt utvikling av: Rutiner for tildeling av kommunale boliger Oversikt over boligmassen og fremtidig behov Utarbeidelse av nye leiekontrakter Utarbeidelse av husordensregler Delprosjekt «Organisasjon og kompetanse» har bidratt til: Samarbeid med Kirkens bymisjon som læringsagenter Rutiner og prosedyrer legges inn i kommunens kvalitetssystem Delprosjekt «Hjem først» har bidratt til: Økt internt samarbeid på tvers for å sikre bosituasjonen til de mest vanskeligstilte boligmarkedet i kommunen Erfaringsutveksling med Trondheim kommune om organisering og gjennomføring av prosjektet

9 9 Delmål C Det boligsosiale arbeidet er planlagt og gjennomført med effektiv bruk av virkemidler C.1. Økonomiske virkemidler Tall kan hentes fra annen rapportering til Husbanken Resultat i løpet av året Eventuelle kommentarer Opplysninger som belyser tallmaterialet nærmere Antall fullfinansierte boligkjøp med startlån Herav antall med fastrente Antall boligkjøp hvor startlån utgjør del av finansiering (samfinansierte boligkjøp) 79 Antall boligkjøp med startlån, boligtilskudd 8 Antall startlån som har muliggjort overgang fra kommunalt disponert bolig til egen 8 eid bolig Antall tilskudd til tilpasning, ev. sammen med startlån, benyttet til private boliger 0 Flere søknader om startlån fra beboere i kommunal bolig frem til medio februar Antall bostøttemottakere Januar færre mottakere i 2013 enn i C.2. Kommunalt disponerte boliger, søknader og tildelinger Tall kan hentes fra kommunens rapportering til KOSTRA Antall kommunalt disponerte boliger 397 Antall fremskaffede kommunalt disponerte boliger med tilsagn om boligtilskudd Antall pr I tillegg har vi 87 boliger som er rapportert i KOSTRA rapportens pkt 42: «Brukeren eier boligen selv, men kommunen regulerer omsetningen». Det er de omsorgsboligene vi har som er organisert som borettslag som faller inn under denne kategorien, og omsetningen er regulert gjennom at det er kommunen som foretar utvelgelse av kjøper basert på søknad om omsorgsbolig. Kjøper betaler så innskudd (maksimalpris) og blir andelseier i borettslaget. Hvis disse leilighetene skulle vært tatt med er totalen 484 boliger. Antall fremskaffede kommunalt disponerte boliger med tilsagn om 6 investeringstilskudd Antall nye søknader om kommunalt disponerte boliger 135 I 2013 har kommunen gitt avslag på 25 søknader om kommunal bolig, i henhold til gjeldende boligforskrift. Søknad om fornyelse av leiekontrakt er ikke tatt med i disse tallene. Antall nye tildelinger av kommunal utleiebolig 89 Av disse har 14 personer søkt og tildelt annen egnet kommunal bolig. Søknad om fornyelse av leiekontrakt er ikke tatt med i disse tallene.

10 10 C.3 Samlet/helhetlig resultatoppnåelse Vurder resultatoppnåelse i lys av mål og strategier i lokalt programarbeid Aktuelle problemstillinger kan eksempelvis være: Er enkelte målgrupper spesielt prioritert for virkemidlene? Har resultatoppnåelse på enkelte særskilte virkemidler vært særlig gunstig eventuelt hvorfor? Hvordan har sambruk av særskilte virkemidler gitt gunstig resultatoppnåelse? Har bruk av boligvirkemidler gitt redusert utgifter til sosialhjelp, hospitsovernatting mv? Hvordan brukes økonomisk rådgivning og eks frivillige forvaltningsavtaler for at flere vanskeligstilte skal kunne få og beholde en bolig? Hvordan brukes det private utleiemarkedet? Her kan det også sies noe om antallet som har søkt og som fyller kriteriene for å få kommunalt disponert bolig og lån, men som ikke har fått pga mangel på bolig/virkemidler. Hovedmål for TAK på eget liv er: Den enkelte skal kunne bo i egen egnet bolig. Kommunen skal sørge for fleksible og differensierte boligtilbud. Innbyggernes rettmessige behov skal dekkes. Boligsosiale problemer skal forebygges. Den enkelte innbygger som har rettmessige behov, vil ha rett til en selvstendig tilværelse i egen bolig. Den boligsosial kompetanse blant ansatte i de ulike tjenestene skal styrkes. Dette skal sikres gjennom økt kompetanse, bedre samhandling og bedre utnyttelse av sentrale og lokale virkemidler. Organisering i forhold til boligsosialt arbeid, ved deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram, har skapt nye og bedre samarbeidsarenaer. Fortsatt tverrfaglig samarbeid har økt kompetanse på tvers av fagavdelinger og gir en helhetlig tilnærming til boligsosiale utfordringer. Delprosjektene gir tilsammen resultatoppnåelse på de overordna målene. 3.Rapportering på lokale mål

11 11 Måloppnåelse 3.1 Gjeldende mål og ev. strategier Oppgi mål og ev. strategier iht. til aktuell programplan Delprosjekt 1: Boligflyt Målet er å sikre samarbeid på tvers, ha klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging av leietaker mot «egen» eid eller leid bolig. Et utfyllende mål er å gi riktige vedtak med forpliktende Bo- og oppfølgingsavtale(bofa) med klare start- og sluttidspunkt, eventuelt en ny vurdering. Delprosjekt 2: Boveiledning Målet er at alle som er vurdert til å trenge det skal ha Bo- og oppfølgingsavtale (BOFA) med klar beskrivelse av eget ansvar og omfang på tjenestene som gis. Delprosjekt 3: Midlertidige boliger Målet er at Elverum skal øremerke 8 boenheter til midlertidige boliger for akutte behov. Elverum kommune ved NAV skal ved dette kunne tilby midlertidigbolig på dagen. Delprosjekt 4: Oversikt kommunale boliger og kartlegging av fremtidige behov Målet er at kommunen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke boenheter som er ledige og hvilke som snart blir ledige. Areal- og reguleringsplaner skal legge inn bestemmelser og rekkefølgekrav for å sikre utbygging av boliger tilpasset ulike typer brukergrupper innen det boligsosiale området. Delprosjekt 5: Organisasjon og kompetanse Målet er å heve kompetansen til de ansatte og organisasjonen, slik at de kommunale tjenestene klarer å gjøre seg nytte av de tilgjengelige virkemidlene både internt i kommunen og eksternt fra husbanken. Delprosjekt 6: Innføring av Housing First Prøve ut og evaluere Housing First som metode i programperioden ( ) Strategier: 1. Utforme en modell for Elverum kommune som skal bidra til mer stabile boforhold for personer uten fast bopel, i midlertidige boliger og i uegnede boliger. 2. Gi vanskeligstilte på boligmarkedet muligheten til et hjem som de selv eier. Delprosjekt 7: Fra kommunal bolig til privat eid eller leid bolig. Målet er en endring i minst 50 kommunale boligleieforhold.

12 12 Delprosjekt 8: Boligsosiale utfordringer for personer med lav inntekt Målet er at alle som har rettmessige behov og som er registrert hos NAV skal få bistand/veiledning i forhold til ulike virkemidler. Brukere med økonomisk bæreevne skal over i egen eid eller privat leid bolig innen 1 år. Delprosjekt 10: Motivere flyktninger til å tenke bokarriere Målet er at flyktninger som er i Introduksjonsprogrammet skal stimuleres til å tenke bokarriere på lang sikt.

13 Innsats og måloppnåelse Beskriv og vurder måloppnåelse og ev. avvik i planer Delprosjekt 1: Boligflyt Samarbeidet på tvers er sikret gjennom vedtatt boligflytprosedyre og vedtatt forskrift om tildeling av kommunal bolig Alle søkere får enkeltvedtak som svar på søknaden som kan påklages Bo- og oppfølgingsavtaler blir gitt som et vilkår i vedtaket til de søkerne som vurderes å ha et slikt behov Indikator: Alle 24 beboere i midlertidige boliger inngikk i 2013 en BOFA med veileder i NAV. 18 kommunale beboere hadde inngått en BOFA pr og 44 kommunale beboere inngikk en BOFA iløpet av Eiendomsavdelingen overtok 20 nye kommunale boliger i Delprosjekt 2: Midlertidige boliger NAV har 8 midlertidige boliger til akutte behov NAV kan tilby bolig på dagen makstid på det midlertidige botilbudet skal være 3 mnd. Indikator: I 2013 har 23 personer fått tilbud om midlertidig bolig som er kommunal I 2013 har 17 personer fått tilbud om midlertidig bolig som ikke er kommunal I 2013 er gjennomsnittlig botid 4 7 mnd. Bruker inngår en bo- og oppfølgingsavtale (BOFA) med NAV ved innflytting. Det foretas to tilsyn hver dag i de midlertidige boligene. Bo og miljøarbeidertjenesten og NAV samarbeider om tilsynet. Det har vært en del hærverk, innbrudd og okkupasjon av leiligheter som har medført store kostnader. Gjennom året har det vært en positiv utvikling når det gjelder tilgang på kommunal bolig for gruppen bostedsløse, høyt prioritert slik at beboere fortere kommer seg inn i en «permanent bolig». Delprosjekt 3: Boveiledning Alle som er vurdert til å trenge det får nå en bo- og oppfølgingsavtale Vurdering, fordeling og igangsetting av hvilke brukere som skal ha BOFA og hvilken tjeneste som skal «drifte» avtalen er fortsatt ikke helt ferdig innarbeidet. Økt sirkulasjon i boligmassen er oppnådd.

14 14 Boligtildelingsmøtene fungerer bedre og en mye bedre oversikt over kommunale boliger og leietakere. o Møtereferater er ute samme dag o Tydeligere ansvarsfordeling Indikator: Utgifter til vedlikehold i 2012: kr Utgifter til vedlikehold i 2013: kr Redusere botid og økt sirkulasjon i boligmassen? Alle brukere med utfordringer i ADL ferdigheter kartlegges med kartleggingsverktøyet PSF versjon 1.3, som scorer mestringsnivå på relevante praktiske og sosiale ferdigheter for mennesker med psykiske lidelser. Sentralt i boveiledningsprogrammet er også ukentlig tilsyn i bolig for de med BOFA (Bo og oppfølgingsavtale). Regelmessig tilsyn fungerer både preventivt og avdekkende for feil bruk av bolig. Alle brukere har primær- og sekundærkontakter som følger utviklingen. Det er i boligflytprosedyren en rutine for varsling til boliginspektør. Delprosjekt 4: Oversikt kommunale boliger og kartlegging av fremtidige behov Gjennom vedtatt boligflytprosedyre og nye saksbehandlingsrutiner ved boligkontoret har kommune til en hver tid oversikt over ledige boliger og boliger som snart blir ledige Innrapportering av ledige boliger til tildelingsmøte skjer hver 14. dag. Muntlig informasjon på møtet i forhold til boliger som snart blir ledige. Bokart er nå levende i forhold til gjeldende og fremtidige boligbehov. Fortsatt fokus på boliganskaffelser har medført at 20 nye boliger er overtatt i Indikator: I 2013 er det 3 personer som ikke har gyldige leiekontrakter I 2012 var det 62 personer som ikke hadde gyldige leiekontrakter

15 15 Delprosjekt 5: Organisasjon og kompetanse Av husbankens boligsosiale virkemidler nyttiggjør kommunens startlån og bostøtte «Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Elverum kommune» er politisk behandlet og vedtatt. NAV har videreført jevnlige avdelings og kontormøter der kompetanse på virkemidler, regelverk og boligsosialt arbeid er tema. Indikator: Kommunen har fordelt i alt kr ,- i startlånmidler for Det ble gitt tilsagn for ytterligere ca. kr ,-, men disse ble ikke utbetalt i Delprosjekt 6: Innføring av Housing First Det er satt sammen en arbeidsgruppe som har vært på studietur til Trondheim for å få kunnskap om modellen Housing First Det er ut arbeidet en prosjektplan 4 deltakere er tatt med i prosjektet så langt, vider utvikling av prosjektet er avhengig av driftsmidler fra fylkesmannen og videreføring av boligsosialt utviklingsprogram i over to nye år i kommunen. Indikator: Kommunen har medvirket til at 4 vanskeligstilte på bolimarkedet som stod i fare for å miste sin bolig ikke ble bostedsløse Kommunen har hindret 3 utkastelser En av deltakerne har søkt om startlån er vil få muligheten til å eie sin egen bolig Delprosjekt 7: Fra kommunal bolig til privat eid eller leid bolig. Totalt antall endringer i kommunale leieforhold er 28 I 2013 var det endring i 8 kommunale leieforhold I 2012 var det endring i 20 kommunale leieforhold Indikator: Fra års start 2014 er 4 kommunale boliger er på veg til å bli solgt til leietaker på bakgrunn av søknad om startlån I 2013 er 12 kommunale leieforhold avsluttet eller på veg til å bli avsluttet da leietaker flytter til en egen eid eller leid bolig.

16 16 Delprosjekt 8: Boligsosiale utfordringer for personer med lav inntekt Alle som har rettmessige behov har fått bistand/veiledning om virkemidler. Brukere med økonomisk bæreevne skal over i egen eid eller leid bolig i løpet av 3 år: o Boligteam ved NAV Elverum jobber videre med aktuelle kandidater som ved god gjeldsrådgivning og startlån kan kjøpe sin egen bolig. o Kompetanseheving på fagområdet for alle veiledere ansatt ved NAV Elverum. o Boligsosialt arbeid har vært tema på kontormøtene ved NAV og boligkontoret gitt oppdatert informasjon om boligsosiale virkemidler. Indikator: Hittil har 1 av 8 kommunale leietakere fått orden på egen økonomi og ved hjelp av startlån kjøpt sin egen bolig i Delprosjekt 10: Motivere flyktninger til å tenke bokarriere Det gjennomføres en boligskole for flyktninger som er en del av kommunens introduksjonsprogram Boligskolen er satt sammen med ulike interne og eksterne aktører som har undervisning på boligskolen, som for eksempel brannvesen, banker, boligkontoret Indikator: Ingen flyktninger har flyttet fra kommunal til privat eid eller leid bolig etter endt introduksjonsprogram. 4. Rapportering på læring, formidling og videreføring 4.1. Læring/formidling A. Hva har i størst grad bidratt til måloppnåelse i arbeidet som har overføringsverdi til andre kommuner? Beskriv forhold som har vært særlig viktige for måloppnåelsen. Dette kan være knyttet til aktiviteter, metoder, ledelse, samarbeid, økonomi o.l. Hovedfaktoren for måloppnåelse har vært samarbeid på tvers mellom avdelinger og sektorer i kommunen. B. Hvordan er resultater og erfaringer fra programarbeidet formidlet og delt internt? Beskriv forhold som har vært særlig viktige i arbeidet Gode resulterer har blant annet vært delt som gladsaker på kontormøter. Kommunens intranett er også en kanal for å formidle resultater. TAK på eget liv har også vært invitert til ledermøte i familie og helse og helse og omsorgskomiteen for å informere om programmet. C. Hvordan er resultater og erfaringer fra programarbeidet formidlet eksternt?

17 17 Beskriv forhold som har vært særlig viktige i arbeidet Gode resulterer i prosjektet «Fra leie til eie» har vært presentert i lokalpressen. Kommunen har også formidlet resultater fra «Fra leie til eie» til Kongsvinger kommune. Kommunen har vært på studietur til Trondheim og Malvik for å utveksle erfaringer og resultater. I forbindelse med programledersamlinger og interkommunale samlinger har Elverums resultater og erfaringer blitt formidlet. Husbankens hjemmesider gir eksterne tilgang til tall og rapporter fra kommunen. Ansatte i blant annet Kongsvinger, Våler, Tynset og Ringsaker kommune har tatt kontakt med programleder i etterkant av ulike samlinger for å få nærmere kjennskap til resultater og erfaringer som er kommet frem gjennom delprosjektene i TAK på eget liv. D. Er det barrierer som har vært til hinder for høyere/raskere måloppnåelse? Beskriv eventuelle barrierer i forhold til eksterne samarbeidsparter, herunder statlige aktører, Husbankens virkemidler og lignende Avslag på søknad om driftsmidler til fylkesmannen førte til at delprosjektet «Midlertidige boliger» holdt på å bli avsluttet, TAK på eget liv brukte derfor en god del av de midlene satt av til egenfinansiering til å gjennomføre dette prosjektet som planlagt. Implementerings- og utviklingsarbeid er tidkrevende, og TAK på eget liv har ved flere anledninger måtte «ta to skritt tilbake» for å sikre at delprosjektene blir gjennomført som planlagt. I noen delprosjekter gir vi «gamle kjenninger i systemet» nye sjanser, og møter da noen holdninger både internt og eksternt som er skeptiske til de sjansene vi tar. Dette gjelder blant annet i «Hjem først» og at kommunen ønsker å unngå uheldige opphopninger av vanskeligstilte på samme adresse Videreføring av arbeidet A. Hva er gjort for å oppnå forankring og tydeliggjøring av boligsosialt arbeid på strategisk og operativt nivå etter avsluttet programperiode? Herunder blant annet - integrering av mål, strategier og tiltak for arbeidet i strategiske plandokumenter og budsjetter. Programleder i «TAK på eget» liv deltar i utarbeidelsen av nye og reviderte kommunale planer for å sikre bredes mulig boligsosial forankring. Alt av resultater dokumenteres og presenteres for styringsgruppa til «TAK på eget liv» og i kommunens formannskap. Flere nye rutiner er innarbeidet i vanlig drift for å sikre at kommunens boligsosiale arbeid er av høy kvalitet Følgende planer er under utarbeidelse/revidering og ferdigstillelse: Strategiplan for barnefattigdom Plan for psykisk helsearbeid Strategisk plan for ruspolitisk arbeid Integreringsplan for flyktninger Folkehelseplan for Elverum Kommune B. Hva er gjort for å ha oppdatert kunnskapsgrunnlag om boligbehov etter avsluttet programperiode? Dette kan eksempelvis være et etablering av IKT-systemer for kartlegging av behov og lignende

18 18 BOKART er etablert som IKT-system for å kartlegge behov og for å gi oversikt over individuelle behov internt i Elverum kommune. Boligflytprosedyren sikrer kontinuerlig evaluering av boligbehov og videre innmelding av behov til strategikonferanse og kommunestyrets budsjettkonferanse. C. Hva er gjort for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag om bruk av boligsosiale virkemidler etter avsluttet programperiode? Ansatte i kommunen har deltatt på ulike fagdager i Husbanken, seminarer og studieturer i regi av TAK på eget liv. D. Hva er gjort for å sikre forankret og planmessig kompetanseheving internt? Det er arbeides med en opplærings- og kompetansehevingsplan for boligsosialt arbeid Elverum kommune, som blir en del av kvalitetssystemet i kommunen. E. Hva er gjort for å sikre god samhandling internt og eksternt? «TAK på eget liv» har satt i gang arbeidet med en kommunikasjonsplan for det boligsosiale arbeidet i kommunen. Dette skal sikre god informasjon både internt og til eksterne aktører. Samt sikre god kommunikasjon internt. Boligsosialt utviklingsprogram i Elverum kommune er forankret i administrativ ledelse ved rådmann og sektorledere. Dette gir legitimitet for det boligsosiale arbeidet internt og eksternt.

U T L S S G L R E A R. Godkjent stryringsgruppa FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:ELVERUM

U T L S S G L R E A R. Godkjent stryringsgruppa FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:ELVERUM 1 M A R G O R P S G IN L IK V T U T L IA S O S IG L O B I G IN R E T R O P A R 24. FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:ELVERUM Godkjent stryringsgruppa 11.2.2015 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:HAMAR

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:HAMAR 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:HAMAR 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 Oslo mot 2030 Smart, Trygg og Grønn RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 / 18. MARS 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Sarpsborg 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Lørenskog

ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Lørenskog 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Lørenskog 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE:ELVERUM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE:ELVERUM RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE:ELVERUM 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: KONGSVINGER

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: KONGSVINGER 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: KONGSVINGER 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv»

Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv» Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv» Programplanen vedtatt av Formannskapet 11.4.2012 1. Boligflyt Mål: Sikre samarbeid på tvers og klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: GJØVIK

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: GJØVIK 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: GJØVIK 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Moss Kommune

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Moss Kommune 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Moss Kommune 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Moss kommune

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Moss kommune 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Moss kommune 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 21. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Ringsaker

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 21. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Ringsaker 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 21. FEBRUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Ringsaker 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: Dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2012

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2012 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2012 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram overfor oppdragsgivere

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:BÆRUM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:BÆRUM 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE:BÆRUM 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: GJØVIK

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: GJØVIK 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: GJØVIK 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 (ÅRSTALL) KOMMUNE: Kongsvinger RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

ÅRSRAPPORT 2013 (ÅRSTALL) KOMMUNE: Kongsvinger RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 (ÅRSTALL) KOMMUNE: Kongsvinger 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Fredrikstad

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Fredrikstad 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2014 KOMMUNE: Fredrikstad 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Oslo kommune, Bydel Alna Formatert: Skrift: (Standard) Arial 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

R1NG1BOLIGSOS1ALTUTV1KLINGSPROGRAM

R1NG1BOLIGSOS1ALTUTV1KLINGSPROGRAM R1NG1BOLIGSOS1ALTUTV1KLINGSPROGRAM 2 Årsrapportering 2012 Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram overfor oppdragsgivere lokalt og sentralt,

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Bærum

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Bærum 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Bærum 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Sarpsborg

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Sarpsborg 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Sarpsborg 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

SLUTTRAPPORT KOMMUNE: Lørenskog. Leveres innen 31. juni for pulje 1 kommunene SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

SLUTTRAPPORT KOMMUNE: Lørenskog. Leveres innen 31. juni for pulje 1 kommunene SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORT 2015 KOMMUNE: Lørenskog Leveres innen 31. juni for pulje 1 kommunene 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING ELVERUM KOMMUNE RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 10. september 2012

HALVÅRSRAPPORTERING ELVERUM KOMMUNE RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 10. september 2012 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING ELVERUM KOMMUNE 10. september 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Fredrikstad

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Fredrikstad 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Fredrikstad 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Halden kommune..

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Halden kommune.. 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Halden kommune.. 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Gjøvik

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Gjøvik 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Gjøvik 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING. 22. februar 2012

ÅRSRAPPORTERING. 22. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING 22. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST AKTIITETSPLAN OG HALÅRSRAPPORTERING Formål med aktivitetsplan I henhold til samarbeidsavtalen skal søknad

Detaljer

SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER KOMMUNE FRA SLUTTRAPPORT

SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER KOMMUNE FRA SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER KOMMUNE FRA 2011-2015 SLUTTRAPPORT 2016 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i

Detaljer

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet?

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? 18.06.2012 1 Vi ønsker Legge opp til en rapportering som i størst mulig grad fanger opp sentrale innsatsområder og resultater i det lokale programarbeidet

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

RBV- prosjektet Framtidig rapportering på bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet

RBV- prosjektet Framtidig rapportering på bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet RBV- prosjektet Framtidig rapportering på bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet 17. Februar 2010 Liv Kristensen Bakgrunn Strategien På vei til egen bolig En tverrdepartemental og tverretatlig

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HALDEN

ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HALDEN 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HALDEN 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2013

Nedre Eiker kommune desember 2013 Nedre Eiker kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen "Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål?" Dette fremgår av kolonnen "Forventet resultat".

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Dette fremgår av kolonnen Forventet resultat. 1 8. Aktivitetsliste Generelt om finansiering: En ny boligsosial avdeling ble etablert som et resultat av Boligsosialt i 2011. Den nye avdelingen vil nå bli "motoren" i boligsosialt. Hamar kommunes egenandel

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Bolig for velferd Fra strategi til handling

Bolig for velferd Fra strategi til handling Bolig for velferd Fra strategi til handling Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Karin Lindgård ass.reg.direktør Ny boligsosial strategi! 2 Fem departementer ansvarlig Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Bærum

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Bærum 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Bærum 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE 30. januar 2012 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 13. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram HB 7.S.52 11.2016 Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram 2016-2020 for... kommune Kommunens navn: Kontaktperson: Programstart: Dato utarbeidet: Behandlet/vedtatt: Utarbeidet av: Telefon: E-post: Handlingsplan

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Asker

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Asker 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Asker 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Mål Kartlegging

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

Skjema for års- og halvårsrapportering

Skjema for års- og halvårsrapportering BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTER1NG cp 0 cfi No 0 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og

Detaljer

Mandal kommune juni 2015

Mandal kommune juni 2015 Mandal kommune juni 2015 1 Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Kritiske suksessfaktorer Faglige problemstillinger Boveiledning Booppfølgingsavtale(BOFA) til alle som har behov. Botid og sirkulasjon av boliger Kunnskapsutvikling

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2014

Nedre Eiker kommune juni 2014 Nedre Eiker kommune juni Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. januar 2012 1 Slettet: BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet Barnefattigdomsprosjektet 2009 2011 - Funn: Mange barnefamilier bodde dårlig i kommunale boliger - Funn: Mange av barnefamiliene som bodde dårlig hadde fremmedspråklig bakgrunn

Detaljer

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Desembersamling Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Ny kommunesatsing For å realisere Bolig for velferd er det er en prioritert oppgave for Husbanken i 2015 å utvikle en ny felles kommunesatsing Satsingen

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Langsiktig arbeid og planlegging

Langsiktig arbeid og planlegging Langsiktig arbeid og planlegging «Null visjon» for bostedsløshet i Haugesund Gode resultater begynner med en god plan Å bo - Boligsosial temaplan 1. Programplan (2014-2018) Kunnskapsgrunnlag Lokal status

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE. 26. august 2011

HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE. 26. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE 26. august 2011 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer