VERKSGATA BORETTSLAG RAPPORT TILSTANDSVURDERING TRINN 1 MED VEDLIKEHOLDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERKSGATA BORETTSLAG RAPPORT TILSTANDSVURDERING TRINN 1 MED VEDLIKEHOLDSPLAN"

Transkript

1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D A VERKSGATA BORETTSLAG RAPPORT TILSTANDSVURDERING TRINN 1 MED VEDLIKEHOLDSPLAN Mars 2012/HSY OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf OPAK AS Tlf POSTBOKS 128 SKØYEN Tlf Maskinveien 6 Pb. 113, 4065 STAVANGER Klæbuveien 196 B 7037 TRONDHEIM 0212 OSLO Faks BERGEN: SKI: E-post: OPAK AS Tlf OPAK AS Tlf ORG. NR. NO Pb Solh.viken 2363 BERGEN Idrettsveien SKI

2 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D /49 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSOPPLYSNINGER INNLEDNING... 2 SAMMENDRAG... 3 RAPPORTERING... 5 KOSTNADER BESKRIVELSE, TILSTAND OG ANBEFALTE TILTAK BYGNING VVS EL-KRAFT TELE OG AUTOMATISERING UTENDØRS BRANNSIKRING SIKKERHET MILJØ INNEKLIMA TERMISKE FORHOLD AVFALLSHÅNDTERING ENERGIFORBRUK LUFT OG STØY GRUNNFORHOLD FORHOLD TIL OFFENTLIG MYNDIGHET DOKUMENTASJON SOSIALE OG FUNKSJONELLE FORHOLD ØKONOMISK SITUASJON UNIVERSELL UTFORMING ANBEFALTE TILLEGGSUNDERSØKELSER Vedlegg: Fotoserie og prioritering med kostnadsoverslag Side 1 / 28

3 3/49 1 OPPDRAGSOPPLYSNINGER Oppdrag nr. A Befaringsdato Oppdragsnavn VERKSGATA BORETTSLAG Rapportdato Oppdragsleder Henrik Syvertsen Underskrift KS-ansvarlig John-Morten Kvam Underskrift Oppdragsgiver/ firma/institusjon Oppdragsgiver: Verksgata borettslag Representert v/ Adresse DELTATT DISTRI- BUERT TIL Thore Pettersen Fjellgata 1 og Oslo x x Omviser på befaring: Thore Pettersen Fjellgata Oslo x Rådgiver : OPAK AS Henrik Syvertsen, Bygg Ola Thigelstad, VVS/Elektro Postboks 128 Skøyen, 0212 Oslo tlf.: x x x x 2 INNLEDNING OPAK har foretatt en visuell kontroll av eiendommen tilhørende Verksgata borettslag med Gnr. 227 og Bnr. 470 og 135 i Oslo kommune. Kontrollen utføres i forbindelse med at oppdragsgiver ønsker en oversikt over teknisk tilstand på bygningene, de tekniske anleggene og en vedlikeholdsplan som kan benyttes til budsjettering og planlegging av vedlikeholdsarbeider de neste 10 årene. Verksgata borettslag består av to boligblokker som ble ferdigstilt i 1983, beliggende på Rodeløkka i Oslo. Fjellgata 1 og Fjellgata 2a-e består av henholdsvis 5 etasjer, underetasje + loft og 4 etasjer + U2-U1 garasjeplan + loft. Det er totalt 77 leiligheter i borettslaget. OPAK har befart to leiligheter i borettslaget, samt fellesarealer, garasje og loftet for å få et generelt inntrykk av tekniske installasjoner og bygningsmessige forhold i disse. Også brannsikkerheten er vurdert på et overordnet nivå under de enkelte fag, i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Rapporten er utarbeidet iht. Husbankens TRINN 1 norm.

4 4/49 3 SAMMENDRAG Kostnader Samlet er kostnadene forbundet med aktuelle vedlikeholdstiltak de neste 10 årene vurdert til ca. kr inkl. mva. I tillegg er det er også vurdert ca. kr inkl. mva. til akuttiltak (branntiltak). Samlet er kostnadene forbundet med aktuelle tiltak de neste 10 årene vurdert til ca. kr ,- inkl. mva, hvorav ca. kr ,- utgjøres av en mulig våtromsrehabilitering, som det hersker uvisshet om kommer til å utføres i perioden. Bygningsmessig Vårt hovedinntrykk er at det bygningsmessige ved eiendommen fremstår i generelt tilfredsstillende stand. Taket på begge bygningene, som ble lagt om i 2010 med nye beslag, takrenner og nedløpsrør, er i god stand. Både fasadene med metallplater, trepanel og pussede murog betongvegger vurderes å være i tilfredsstillende stand, men bør samlet overflatebehandles i løpet av 5-10 år. Vinduene og ytterdørene i borettslaget er hovedsakelig fra byggeåret og vurderes å ha en restlevetid utover 10 års perioden, forutsatt regelmessig vedlikehold. I underetasjen og i trappehuset i Fjellgata 1 er det flere steder tegn på fuktinntregning. Det anbefales å gjøre en nærmere undersøkelse for å kartlegge mulige årsaker og om det fortsatt kan være lekkasjer i dag. Det er registrert mulige setningsskader i Fjellgata 2. Varierende grunnforhold under bygningen kan være årsaken og det anbefales å kontrollere om det fortsatt er bevegelse sprekkene. VVS Vann- og avløpsanlegget er 29 år gammelt og i god stand. Plastavløpsrør i garasjen er ikke brannsikret i gjennomføringer i etasjeskillere mot boligetasjene. Baderommene som ble besiktiget fremstår i tilfredsstillende stand. Det bør gjennomføres en kontroll (tilstandsvurdering trinn II) av et representativt utvalg baderom/kjøkken hvor rørgjennomføringer, membranløsninger, spor av lekkasjer m.m. kontrolleres. Dette for å bestemme tidspunktet for en eventuell våtromsrehabilitering. Berederanlegget i Fjellgata 1 bør skiftes. Gamle kuldeanlegg med miljøfarlig kjølemedie må demonteres og fjernes og kjølemediet må saneres. Ventilasjonsanlegget bør rengjøres den nærmeste meteren ned mot avtrekksventilene i hver leilighet. Det anbefales også at brannspjeldene og brannisolasjonen i underetasjer og garasje kontrolleres og klamres forskriftsmessig. Elektro De elektrotekniske installasjonene er i hovedsak fra bygget ble oppført i 1983, og fremstår i tilfredsstillende stand. Tilstanden på stigeledninger, hovedtavle og undersentraler er tilfredsstillende og det kan forventes en levealder på ytterligere år kan forventes. Belysningen er hovedsakelig fra byggeåret og belysningen i trapper og på loft bør skiftes til kompaktarmaturer og utstyres med lysstyringsautomatikk. Lysanlegget på fasaden bør også skiftes til moderne kompaktarmaturer med lysstyringsautomatikk. Porttelefonanlegget er fra byggeåret og bør skiftes. Det bør etableres heldekkende brannalarmanlegg i bygningene. Heisen er kontrollert av heiskontrollen og fremstår i god stand. Det er ikke etablert internkontroll elektro.

5 5/49 Brannsikkerhet Brannsikkerheten i bygningene er ikke særskilt kontrollert. OPAK anbefaler at det gjennomføres en brannteknisk tilstandsvurdering av eiendommen for å få en oversikt over byggets branntekniske svakheter. OPAK har likevel registrert følgende mangler vedrørende brannsikkerheten ved befaringen: Ikke forskriftsmessige brannsikring av rørgjennomføringer i etasjeskillere i underetasjene. Bygningene har ikke felles brannalarmanlegg. Det skal iht. dagens forskrift monteres brannalarmanlegg med klokker, røykdetektorer og manuell meldere i trapperom, fellesarealer, leiligheter og garasjeanlegg. Kabler til røykluker i oppganger Fjellgata 2 er frakoplet og må repareres.

6 6/49 4 RAPPORTERING OPAK har fått i oppdrag av Verksgata borettslag å utarbeide en tilstandsrapport for eiendommen i henhold til Husbankens trinn 1 norm. Vurderingen omfatter bygningsmessige og tekniske anlegg tilknyttet bygningen. Leilighetene omfattes ikke av rapporten. OPAK har basert sin vurdering på egen befaring og opplysninger gitt av beboer i sameiet Thore Pettersen. Skjulte installasjoner er generelt ikke kontrollert. Tekniske anlegg er ikke funksjonstestet, verken for bygg-, VVS- eller elektroanlegg. Dvs. at tekniske anlegg som pga. årstid eller annet ikke er i drift, kan ha funksjonsfeil eller være havarert. Aktuelle tiltak som er funnet for de enkelte fag, og ved dokumentasjonen, er angitt i vedlagte registreringsskjemaer. I den grad det lar seg gjøre er forslag til tiltak sett ca. 10 år frem i tid. Disse er etter beste skjønn delt inn etter følgende prioritering: I II III Akutt Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare, eller skader eller mangler som kan føre til større økonomiske konsekvenser. Vedlikehold Vedlikehold som foretas for å opprettholde bygningens funksjonsnivå. Modernisering Moderniseringsarbeider som kan være aktuelle å gjennomføre for å tilfredsstille manglende funksjoner eller formelle krav, eller der det er funnet store avvik i forhold til dagens byggenorm/offentlige forskrifter.

7 7/49 5 KOSTNADER Samlet er kostnadene forbundet med aktuelle vedlikeholdstiltak de neste 10 årene vurdert til ca. kr inkl. mva. I tillegg er det er også vurdert ca. kr inkl. mva. til akuttiltak (branntiltak). Samlet er kostnadene forbundet med aktuelle tiltak de neste 10 årene vurdert til ca. kr ,- inkl. mva, hvorav ca. kr ,- utgjøres av en mulig våtromsrehabilitering, som det hersker uvisshet om kommer til å utføres i perioden. Kostnadene fordeler seg slik: Akutt Vedlikehold Modernisering Totalt Bygningsmessig VVS installasjoner Elkraft, Tele/aut., m.m Utendørs Brann SUM SUM avrundet Kostnadene er basert på følgende forutsetninger: Erfaringstall fra liknende arbeider. Dagens pris- og lønnsnivå. Finanskostnader er ikke inkludert. Prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging av arbeidene er inkludert. Pristilbud på arbeidene er ikke innhentet, og kostnadene er inkl. mva. Kostnadene kan grafisk fremstilles slik: Akutt Vedlikehold Modernisering Bygningsmessig VVS installasjoner Elkraft, Tele/aut., m.m Utendørs Brann

8 8/49 6 BESKRIVELSE, TILSTAND OG ANBEFALTE TILTAK Følgende er en beskrivelse av de ulike bygningsdeler og deres tilstand slik de fremstod ved befaringen og OPAKs forslag til tiltak. Se for øvrig egen tiltaksliste med budsjettsummer. Kortfattet beskrivelse, tilstand og anbefalte tiltak 2 Bygning 21 Grunn og fundamenter Beskrivelse Det er ikke gjort særskilte undersøkelser omkring grunnforhold og fundamentering. Bygningene opplyses å være fundamentert på faste masser med kort dybde til fjell. Noe varierende grunnforhold for Fjellgata 2. Drenering fra byggeåret. Grunnmurer er i armert betong isolert med 100 mm Leca. Betonggulv/såle på grunn. Tilstand Det er ikke registrert tegn som tyder på svikt i bygningens grunnforhold eller fundamenter. Kjelleren fremstår som tørr. Det er registeret enkelte sprekker/riss i innvendige murvegger, og det opplyses om skjevheter i gulvet i enkelte leiligheter. Se 24-Innervegger for vurdering av sprekker/riss og ev. setningsskader. Ingen tiltak nødvendig. 22 Bæresystemer Beskrivelse Bygningene har innvendige bærevegger og etasjeskillere i armert betong. Takkonstruksjon i tre. Tilstand Det er ikke registrert svikt i bygningens bæresystemer. Ingen tiltak nødvendig. 23 Yttervegger Beskrivelse Generelt: Bygningene har yttervegger i bindingsverk og betong med utvendig panel av stålplater og tre. 13 mm gipsplater innvendig og vindsperre er 5 mm plate. Heis- og trapperom i Fjellgata 1 har yttervegger i mur/leca, som er malt utvendig. Leilighetene har malte trevinduer og balkongdører fra 1982/83, med to lags isolerglass, spalteventiler og sålebenk i metall. I oppgangene er det oljet/lakkerte trevinduer fra byggeåret. I underetasjen mot vaktmesterkontor og lager i Fjellgata 2 og i næringslokalene i Fjellgata 1, er det større oljet/lakkerte vinduer som også antas å være fra byggeåret. Det er ståldører til alle søppelrom i begge bygningene. Alle ytterdører antas å være fra byggeåret. Fjellgata 1: Inngangsdøren til trappehuset er i tre med glassfelt, mens øvrige dører fra trappehuset til svalgangene er i aluminium med trådglass. Leilighetsdører til svalganger i Fjellgata 1 er i treutførelse og er ikke merket med brannklassifisering. I underetasjen i Fjellgata 1 er det en tredør med store glassfelt til næringslokaler og en tredør fra utvendig trapp. Fjellgata 2: Ytterdører til oppganger er i tre med glassfelt. Inngangsdør til leiligheten i underetasjen, tidligere hobby-/fellesrom, er i treutførelse. Det er ståldører ved porter/innkjøringer til begge garasjeplan.

9 9/49 Tilstand Fasadene fremstår generelt i tilfredsstillende stand, alderen tatt i betrakning. Metallkledningen har flere steder falmet pga. vær og vind og overflatebehandlingen har enkelte steder flasset av. Det anbefales å overflatebehandle metallkledningen i løpet av 5-10 år. Arbeidene bør prosjekteres med hensyn til valg av produkt og metode. Det er registret enkelte sår på pussen mot underetasjen i Fjellgata 1 og noe misfarging/malingsavflassing på betong/murvegg mot Gøteborggata. Trepanelet på fasadene fremstår i tilfredsstillende stand. Det opplyses at deler av panelet nylig er malt, men at det gjenstår malearbeider for ca. kr ,-. Det anbefales å utføre gjenstående malearbeider av trepanelet i løpet av 1-3 år. Deretter bør neste overflatebehandling av utvendig trepanel gjennomføres i samtidig med metallkledningen og de pussede fasadene i løpet av 5-10 år. Dette for å samkjøre intervallene for vedlikehold av alle utvendige fasader i fremtiden. Venstre trelist på dør ved innkjøring til garasjeanlegget i U1 fra Gøteborggata, er knekt og bør skiftes. Kostnader for rengjøring av fasadene er ikke medtatt, da dette betegnes som driftskostnad. Vinduene til leilighetene og fellesarealene er 29 år gamle, og fremstår i all hovedsak i tilfredsstillende stand. Basert på normale levetidsbetrakninger er antatt levetid for vinduer 40 år +/- 10 år. Det opplyses at noen vinduer i enkelte leiligheter har blitt skiftet ut. De opprinnelige vinduene vurderes å ha en restlevetid på over 10 år, forutsatt regelmessig vedlikehold. Vi vil likevel opplyse om at vinduer fra 1982/83 ikke tilfredsstiller dagens krav til isolasjon og tetthet. Det bør gjøres en løpende vurdering for utskiftning av vinduer. Dersom beboere opplever kaldras og trekk eller skjevheter/funksjonsfeil på vinduene bør det vurderes en utskiftning i løpet av 10 års perioden. Entredørene til leilighetene i Fjellgata 1 og ytterdørene til trappeoppgangene, søppelrommene og garasjeanlegget fremstår i tilfredsstillende stand. OPAK anbefaler at det gjennomføres en brannteknisk tilstandsvurdering, hvor særlig forhold omkring godkjente branndører kartlegges. Kostnaden er medtatt under pkt. 8 - Brannsikring i tiltaksplanen. Ferdigstillelse av gjenstående malearbeider på utvendig trepanel innen 1-3 år (tiltak 1). Maling av metallkledning i løpet av 5-10 år (tiltak 2). Maling av utvendig trepanel i løpet av 5-10 år (tiltak 3). Vedlikehold og maling av pussede fasader (tiltak 4). Alle vinduer og balkongdører i leilighetene og fellesarealene males (tiltak 5). Overflatebehandling av leilighetsdørene i Fjellgata 1 og øvrige ytterdører i tre til fellesarealer (tiltak 6). Vedlikehold og maling av ståldører til alle søppelrom og garasjeanlegg (tiltak 7). Skifte list på dør ved innkjøring til garasjeanlegg i U1 (tiltak 8). 24 Innervegger Beskrivelse Generelt: Innvendige bærevegger er i armert betong. Andre innvendige vegger i bindingsverk med gipsplater på begge sider og noe Leca. Det er boder på loftet og i kjelleren med enkle stål/trevegger. Fjellgata 1: Det er i all hovedsak ubehandlede betongvegger i underetasjen, men også gips og trepanel. Det er pussede murvegger i trapperommet. Det er ståldører til loftet og fra trapperommet til øvrige fellesarealer i underetasjen.

10 10/49 Fjellgata 2: Innvendige mur/betongvegger i underetasjene og garasjeanlegget er malt. I oppgangene er det pussede murvegger, men det er også noe ubehandlede Lecavegger ved inngangspartiene. Leilighetsdørene i oppgangene er i treutførelse og antas å være fra byggeåret. Det er brannklassifiserte (B30) ståldører fra trapperommene til loft og til underetasjene/parkeringen, som antas å være fra byggeåret. Øvrige dører i underetasjene er tredører. Tilstand OPAK har ikke vurdert innvendige vegger i leilighetene/næringslokalene da dette er beboers/leietakers eget ansvar. Tilstanden på veggene i trapperommene, i begge bygningene, vurderes å være tilfredsstillende. Det opplyses at veggene ikke er malt siden byggeåret. Tilstanden på veggene på loftene, fellesarealene i underetasjene og i garasjeanlegget vurderes som tilfredsstillende. Ubehandlede betongvegger i alle fellesarealene bør males. Branncellebegrensende vegger på alle loft skal utføres med to lag gips og skjøter må sparkles. For å tilfredsstille dagens brannforskrifter må plateskjøtene være forskjøvet. Ubehandlede gipsvegger i alle fellesarealer bør sparkles, grunnes og deretter males. Alle dører fra trapperommene til underetasjene og loftene er godkjente branndører. Leilighetsdører antas å være fra byggeåret og fremstår som noe slitt med behov for vedlikehold. Fjellgata 1: Det er flere steder i underetasjen registeret tegn på tidligere lekkasjer med salt- /kalkutslag og svartsopp i øvre del av veggene og i himlingene. Trolig skyldes fuktskadene utettheter mot overliggende utvendige terreng, omkring trappehus og inngangspartier i 1. etasje. Det opplyses at det nå er lagt ny membran og betongheller og at lekkasjene nå er stoppet. Fuktutsatte vegger bør holdes under oppsikt i fremtiden. Det er registrert noe maling- og pussavskallinger på trapperomsveggene og skade/hull på en gipsvegg i teknisk rom i underetasjen. Fjellgata 2: Det er i et av trapperommene i underetasjen og i garasjeanlegget registrert noe sprekker/riss på veggene. Det er også registeret sprekker/riss i gulvet, se pkt. 25-Gulv og himlinger for mer informasjon. Sprekker i murvegger kan ha en rekke ulike årsaker. Det opplyses i dette tilfellet at grunnforholdene er varierende, nærmere bestemt at dybden til fjell varierer fra 0,3 til 4 meter. Setninger kan oppstå dersom underliggende jordart utsettes for en større belastning en den tidligere har hatt. Jordarter som leire kan gi setninger som utvikler seg over lang tid. Skadene vurderes å være synlige, men ufarlige. Det er ikke registrert noen aktivitet i området som kan være årsaken. Det anbefales å sjekke om sprekkene/rissene er aktive, dvs. om det er forhold som er under utvikling. Det lages en gipsplombe over sprekken/risset som sjekkes igjen etter noe tid. Er det aktivt vil gipsen sprekke opp. OPAK anbefaler at det gjennomføres en brannteknisk tilstandsvurdering, hvor særlig forhold omkring utette gjennomføringer i branncellebegrensende bygningsdeler på loftene kartlegges og utbedres. Kostnaden er medtatt under pkt. 8 - Brannsikring i tiltaksplanen. Maling av vegger i alle seks trapperom. Reparasjon av pussavskallinger i trapperom (tiltak 1). Maling av vegger i underetasjen i Fjellgata 1. Reparasjon av skader på gipsvegg (tiltak 2). Maling av vegger på loftene (tiltak 3). Maling av vegger i fellesarealene i underetasjene i Fjellgata 2, dvs. styrerom, vaktmester, bodarealer, tekniske rom ol. (tiltak 4). Maling av vegger i begge plan i garasjeanlegget (tiltak 5). Etablering av gipsplomber over sprekker/riss i Fjellgata 2 (tiltak 6). Maling av leilighetsdører i oppganger i Fjellveien 2 (tiltak 7).

11 11/49 25 Gulv og himlinger Beskrivelse Leilighetene har opprinnelig linoleumsbelegg på gulvene. Fjellgata 1: Gulvene i underetasjen og på loftet er i ubehandlet betong. I trapperommet er det linoleumsbelegg på reposene. Det er ubehandlet gipsplatehimling på loftet og malte betonghimlinger i trapperommet. I underetasjen er det betonghimling og noe platehimling. Fjellgata 2: Begge parkeringsplan har asfaltdekker. Det er laminatgulv på vaktmesterkontor, mens øvrige fellesarealer i underetasjene i all hovedsak har malte betonggulv. I oppgangene er det anti-ski gummibelegg. Det er noe nedforet systemhimling i inngangspartier, mens øvrige himlinger er malte betonghimlinger. Det er platehimling på loftet som i all hovedsak er ubehandlet. Tilstand OPAK har ikke vurdert gulv og himlinger i leilighetene og næringslokalene da dette er beboers/leietakers eget ansvar. Fjellgata 1: Det ubehandlede betonggulvet i underetasjen og på loftet vurderes å være i tilfredsstillende stand. Det anbefales å overflatebehandle alle ubehandlete betonggulv i underetasjen og på loftet. For enklere renhold og støvbinding kan det for eksempel legges et epoxybelegg. Linoleumsbelegget i reposer i trapperommet vurderes å være i tilfredsstillende stand. Forutsatt regelmessig boning av linoleumsbelegget, med voks eller polish, er en levetid på år ikke uvanlig. Ingen tiltak medtatt da dette betegnes som driftskostnad. Himlingene på loftet vurderes å være i tilfredsstillende stand, men det anbefales at alle utettheter og plateskjøter sparkles og at himlingen males. Himlingene i trapperommet vurderes å være i tilfredsstillende stand, men det er enkelte steder registeret tegn på fuktinntrenging ved maling som skaller av. Himlingene i underetasjen er i varierende stand. Det er flere steder også her registeret tegn på lekkasjer med salt-/kalkutslag og svartsopp. Det opplyses at fuktskadene skyldes utettheter mot overliggende utvendige terreng omkring trappehus og inngangspartier i 1. etasje, og at dette nå er utbedret med ny membran og belegg. Fuktutsatte himlinger bør holdes under oppsikt. Lekkasjene kan være stoppet i dag, men det anbefales å gjennomføre en grundigere tilleggsundersøkelse (tilstandsvurdering trinn II) for å kartlegge årsaken til fuktskadene i underetasjen og trappehuset. Dette for å kartlegge mulige årsaker til fuktinntrengingen, om det fortsatt er forhold under utvikling og ev. finne mulige utbedringsmetoder. Ubehandlete himlinger bør males. Ubehandlede gipsplatehimlinger bør sparkles og grunnes før overflatebehandling. Maling av himlinger bør utføres i sammenheng med maling av vegger. Fjellgata 2: Asfaltbelegget i garasjeanlegget vurderes å være i tilfredsstillende stand. Gulvene i fellesarealene i underetasjen er i varierende utførelse og stand, men generelt i tilfredsstillende stand. Betonggulvene/reposene i trapperommene i underetasjene er slitt med behov for vedlikehold. Ubehandlede betonggulv i underetasjen (lager, tekniske rom, bodarealer mm.) og på loftet vurderes å være i tilfredsstillende stand. Det anbefales å overflatebehandle alle ubehandlete betonggulv i underetasjene og på loftene. For enklere renhold og støvbinding kan det for eksempel legges et epoxybelegg. Det er registeret sprekker/riss i dekker i underetasjen, og en beboer opplyser at gulvet i leiligheten er skjevt. Dette kan ses i sammenheng med sprekker/riss på innervegger. Se pkt. 24 Innervegger for nærmere beskrivelse og tiltak angående mulige setningsskader. Himlingene på loftet vurderes å være i tilfredsstillende stand, men det anbefales at alle utettheter og plateskjøter sparkles og at himlingen males. Himlingene i underetasjen er i generelt tilfredsstillende stand.

12 12/49 Det er generelt mye utette gjennomføringer i etasjeskillere i underetasjene i begge bygningene som må utbedres. Om platene i himlingene i underetasjene tilfredsstiller dagens krav til brannmotstand, og hvilken metode som benyttes for utbedring av utette rørgjennomføringer i himlingene vil være avhengig av hva som avdekkes ved en brannteknisk gjennomgang. OPAK anbefaler at det gjennomføres en brannteknisk tilstandsvurdering, hvor særlig forhold omkring utette gjennomføringer i branncellebegrensende bygningsdeler i kjelleren kartlegges og utbedres. Kostnaden er medtatt under pkt. 8 Brannsikring i tiltaksplanen. Maling av gulv på alle seks loft (tiltak 1). Sparkling og maling av himlinger i alle seks trapperom (tiltak 2). Maling av gulv i underetasje i Fjellgata 1 (tiltak 3). Maling av betonggulv i fellesarealene i underetasjene i Fjellgata 2 (tiltak 4). Maling av himlinger i underetasjen i Fjellgata 1 (tiltak 5). Maling av himlinger i begge plan av garasjeanlegget (tiltak 6). Maling av himlinger i de øvrige fellesarealene i underetasjene i Fjellgata 2 (tiltak 7). Maling av himlinger på alle de seks loftene (tiltak 8). Tilleggsundersøkelse for å kartlegge årsaken til fuktproblemene i underetasjen og trappehuset i Fjellgata 1 (tiltak 9). 26 Yttertak Beskrivelse Bygningene har sperretak i tre med saltaksform og med nedløp på fasadene. Takkonstruksjonen er tekket med korrugerte metallplater, isolert og kledd med plater mot loft. I Fjellgata 1 er det satt opp et mindre tak i plast over en liten del av svalgangen i 5. etasje. Det er også et mindre tak tekket med korrugerte metallplater over alle søppelrom og inngangspartier i borettslaget. Det opplyses at taket på begge bygningene ble lagt om i Det forutsettes at underlagspapp, sløyfer og lekter, metallplater, luftehatter, soilhatter, takrenner og nedløpsrør også ble skiftet. I Fjellgata 2 er det overlys/røykluker i taket i hver oppgang. Tilstand Tilstanden på taktekkingen og beslagene vurderes som god, med lang restlevetid. Det bør gjennomføres regelmessige kontroller og rengjøring av taket for å fange opp behov for vedlikeholdstiltak. Dette regnes som driftskostnader og er derfor ikke tatt med som vedlikehold i tiltaksplanen. 28 Trapper og balkonger Beskrivelse Generelt: Leilighetene har balkonger med dekker i armert betong og rekkverk i stål kledd med metallplater. Det opplyses at balkongdekkene opprinnelig er malt med epoxybelegg, men disse har nå varierende belegg lagt av den enkelte beboer. Det er balkonger mot gate og mindre balkonger mot bakgård i Fjellgata 2. Fjellgata 1: I trappehuset er trappene i betong med terrazzobelegg på trinn og vanger. Rekkverk i rød/oransjemalt stål med håndløper i tre. Trapp til loft har gummibelegg på inntrinn uten håndløpere. Leilighetene i etasje har adkomst fra svalganger med dekker i malt betong og brystning kledd med metallplater. Underside av dekker på svalgangene er malt betong. Det er en utvendig betongtrapp med håndløper i metall ned til underetasjen. Det er også en utvendig tretrapp opp til uteplass/sittegruppe.

13 13/49 Fjellgata 2: I oppgangene er trappene i betong med terrazzobelegg og gummibelegg på inntrinn. Rekkverk i blåmalt stål med håndløper i tre. Det er håndløpere på begge sider i alle trapperommene. Trappene i underetasjene er både med og uten gummibelegg på inntrinn og alle med håndløpere på begge sider. Leiligheter i 1. etasje, og leilighet i underetasjen, har treplattinger inn mot bakgården. Tilstand Trapper og rekkverk i oppgangene fremstår i tilfredsstillende stand. Håndløpere er enkelte steder noe slitt, spesielt i Fjellgata 2. Trappen til loftet i Fjellgata 1 mangler håndløpere. Det bør monteres håndløpere på vegg i alle trapperommene av sikkerhetsmessige hensyn. Teknisk forskrift (TEK 10) til Plan- & bygningsloven har krav om håndløper på begge sider. Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, men det anbefales at dette monteres for økt personsikkerhet. Balkongene og svalgangene fremstår i tilfredsstillende stand. Metallplatene på brystningene er noe værslitte. Utvendig trapp til underetasjen i Fjellgata 1 fremstår i dårlig stand med behov for vedlikehold. Trappen bør rengjøres og overflatebehandles. Sluket i bunnen av trappen bør kontrolleres. Montere håndløper på vegger i trappen til loftet i Fjellgata 1 (tiltak 1). Rekkverk og håndløpere i trapperom vedlikeholdes (tiltak 2). Vedlikehold av utvendig trapp til underetasje i Fjellgata 1. Rengjøres og males med sklisikkert belegg. Kontroll av sluk (tiltak 3). Maling av dekker på svalgangene (tiltak 4). Maling av himlinger på svalgangene (tiltak 5). Maling av metallkledning på brystninger på svalgangene. Arbeidene bør utføres i sammenheng med øvrig metallkledning på fasadene (tiltak 6). 29 Dokumentasjon Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon for bygget. 3 VVS 31 Sanitær Beskrivelse Bygningene har ordinære sanitæranlegg med sanitærutstyr installert på bad/wc og kjøkken. Det er to sentrale varmtvannsberederanlegg. I Fjellgata 1 er det 1 stk. OSO bereder på 2000 liter fra I Fjellgata 2 er det 5 stk. OSO beredere på 600 liter fra Vanninnlegget er lagt i bakken fra utvendig kommunal hovedledning. Uttrekksledning for avløpsvann fra bad/wc og kjøkken er lagt fra utvendig kommunal hovedledning via stikkledning. Innenfor grunnmuren går vann- og avløpsledningene under kjellergulvet til hovedstoppekran, reduksjonsventil og filter for vannledning over kjellergulv, og til vertikale opplegg for avløp. Ledningene for vann og avløp over gulv er av henholdsvis kobber og plast. Avløpsrørene er plastrør fra byggeåret. Vanninnlegget er av kobberrør. Tilstand Bad/WC i leilighetene som ble besiktiget har installert moderne sanitærutstyr. Flislagte vegger og flislagte gulv på badet. Det er ikke opplyst at det har vært vannlekkasjer fra noen baderom ned til underliggende leiligheter. Vann- og avløpsrørene i bygningene er av kobber og plast fra byggeåret. Rørene er dermed 29 år gamle. Normal levetid er 40 +/- 10 år. Det vil si at vann- og avløpsrørene har restlevetid på ca. 15 år. Berederanleggene er borettslagets ansvar. Normal levealder for en bereder vil være ca år. Berederanlegget i Fjellgata 1 har en liten lekkasje i tilkoplingen og levetiden tilsier at denne må skiftes.

14 14/49 Vanninnlegget til bygningene antas å være kobberrør. Tilstanden er ikke vurdert. Uttrekksledning/stikkledning for spillvann er også 29 år og tilstanden er ukjent. Plastavløpsrør i kjeller og parkering mangler brannmansjettbeskyttelse der disse går opp i etasjeskillet. Det anbefales en innvendig videokontroll av avløpsledningene i bakken utført av spesialfirma (tiltak 1). På bakgrunn av ukjent tilstand for baderom og vann- og avløpsrør, anbefales det å gjennomføre en tilleggsundersøkelse hvor et representativt antall kjøkken og baderom stikkprøvekontrolleres. Røranleggets oppbygging med tanke på brannspredning via plastrør må avklares i den sammenheng (tiltak 2). Avhengig av resultatet av tilleggsundersøkelsen for baderommene, kan det bli aktuelt med en våtromsrehabilitering av alle baderommene med nye vann- og avløpsrør i løpet av 10 års perioden. Medtar kostnader for full våtromsrehabilitering av alle bad som et moderniseringstiltak, da det er usikkert hvor akutt tiltaket er (tiltak 3). Skifte gammelt berederanlegg fra 1982 i Fjellgata 1 (tiltak 4). Kontroll av plastavløpsrør og montering av brannmansjett der disse går opp fra underetasjene/garasje (tiltak 5). 32 Varme Beskrivelse Oppvarming ved el-ovner (se pkt Elvarme). 33 Brannslukking Beskrivelse Den enkelte beboer er selv ansvarlig for brannsikkerheten i egen leilighet. I henhold til dagens forskrifter skal hver boenhet minimum inneholde et brannslukkingsapparat eller husbrannslange som når hele leiligheten. Det er brannslanger i garasjearealet og håndslukkere i fellesarealene. Tilstand OPAK har ikke kontrollert slukkeutstyret i den enkelte leilighet, men disse er opplyst skiftet i Det er registrert tilstrekkelig brannslukkingsutstyr i fellesarealene. Ingen tiltak nødvendig. 35 Kulde Beskrivelse Det er flere gamle kuldeanlegg for gamle kjølerom som ikke er i bruk. Disse inneholder miljøfarlig kjølemedie. Tilstand Det er fare for lekkasje av det miljøfarlige kjølemediet. Kuldeanleggene må fjernes og kjølemediet må håndteres som spesial avfall (tiltak 1).

15 15/49 36 Luftbehandling Beskrivelse Det er mekanisk avtrekk fra kontrollventil i bad og kjøkken til egen vifte i teknisk rom på loftet i Fjellgata 1. I Fjellgata 2 er det mekanisk avtrekk til vifter i garasjen. Det er avtrekk fra garasjen til egen vifte i teknisk rom. Det er tilluft til leilighetene gjennom spalteventiler i alle vinduene. Tilstand Tilstanden på ventilasjonsanlegget vurderes som god. Brannspjeldene er ikke klamret forskriftsmessig. Den første meteren av alle avtrekksventiler og kanaler fra leilighetene bør rengjøres (tiltak 1). Alle brannspjeld og brannisolasjon i kjeller gås over, spjeld klamres og utbedres (tiltak 2). 38 Dokumentasjon Det er ikke fremlagt noen VVS-dokumentasjon for bygget. 4 El-kraft 41 Generelle anlegg Beskrivelse Systemet for fremføring av elektrotekniske installasjoner er delvis basert på skjult røranlegg forlagt i vegger og tak, og delvis åpent forlagt med kabel. Røranlegget er hovedsakelig utført med plastrør. I kjellerarealer er det meste forlagt i plastrør med PR-kabel (kabel med PVC-isolasjon). Stigeledningene er forlagt skjult i rør fra hovedtavle i kjeller og opp til respektive underfordelinger i gang utenfor leilighetene. Tilstand Anlegget fremstår generelt i tilfredsstillende stand. Ingen synlige skader ble registrert på befaringen. Ingen tiltak nødvendig. Beskrivelse jording Avløp- og vannrør er jordet med separat gul/grønn jordleder. Jordleder er åpent forlagt. Tilstand jording Anlegget antas å være 29 år gammelt, og fremstår i god stand. jording Ingen tiltak nødvendig. 42 Høyspenning Beskrivelse Hovedtavlene forsynes via PVC isolert kabel fra E-verkets trafostasjon utenfor bygningen. Tilstand Kun E-verkets personell har tilgang. Ingen tiltak.

16 16/49 43 Fordeling Beskrivelse Stigeledninger: Fra hovedfordelingen i kjellerarealene er stigeledningene forlagt i rør frem til respektive underfordelinger til leiligheter i hver etasje. Stigeledningene er fra 1983 og er av typen PN med PVC-isolasjon og kobberledere. Hovedtavle: Det er to hovedtavler fra 1983 med skrusikringer plassert i kjelleren. Disse er utført etter datidens gjeldende normer og forskrifter. Hovedtavlene er utført som egne stålplateskap. Spenningssystemet er 230 V IT. Underfordelinger: Underfordelinger/sikringsskap for leilighetene er plassert utenfor leilighetene og er fra Underfordelingene er utført som stålplateskap og består for de fleste av gamle skrusikringer (UZ-elementer). Alle fordelingene er godt merket. Underfordelingene er utført etter datidens gjeldende el-forskrifter og krav til effektbehov. Tilstand Stigeledninger: Det er ingen synlige tegn til skade på stigeledningene som indikerer behov for akutte tiltak. Stigeledningene fremstår å være i normalt stand. Normal levetid på stigeledninger er 30 +/- 10 år. Stigeledningene er utført på en slik måte at det kan forventes en levetid på ytterligere år. Hovedtavle: Hovedtavlene vurderes å være bra merket og er i tilfredsstillende stand. Normal levetid på hovedtavler er 30 +/- 10 år. Hovedtavlene er utført på en slik måte at det kan forventes en levetid på ytterligere år. Hovedtavlene fremstår som skitne og uryddige, og må rengjøres av kompetent personell. Underfordelinger: De underfordelingene for leiligheter som ble besiktet, fremstår i tilfredsstillende stand der sikringene er skiftet til automatsikringer. Normal levetid på underfordelere er 30 +/- 10 år. Underfordelerne er utført på en slik måte at det kan forventes en levetid på ytterligere år. Underfordelerne er den enkelte beboers ansvar. Stigeledninger: Ingen tiltak nødvendig. Hovedtavle: Ingen tiltak nødvendig. Underfordelinger: Ingen tiltak nødvendig. 44 Lys Beskrivelse Lysanlegget i kjelleren og loftene består hovedsakelig av lysstoffrørarmaturer og glødelampearmaturer fra byggeåret. Lys i oppgangene og korridorene består av glødelampearmaturer med energi pærer. Kursopplegget er hovedsakelig utført med kabel trukket i plastrør og noe forlagt åpent. Tilstand Generelt er belysningsanlegget for bygningen i varierende stand og fra bygget var nytt i Normal levealder for belysningsutstyr er 20 +/- 10 år. Utskifting av glødelampearmaturer i oppgangene og på loftene til kompaktarmaturer styrt av lysstyringsautomatikk (tiltak 1).

17 17/49 45 Elvarme Beskrivelse Leilighetene oppvarmes via elektriske panelovner. Trappeoppgangen i Fjellgata 1 oppvarmes av gamle ribberørsovner. Trappeoppgangen i Fjellgata 2 oppvarmes av nyere panelovner. Tilstand Normal levealder for varmeovner er 30 +/- 10 år. Ingen tiltak nødvendig. 46 Driftsteknisk Beskrivelse Fordelingsanlegget for stikkontakter og teknisk er utført med PR kabel utenpåliggende og som ledninger i rør. Tilstand Kursopplegget for lys/stikk og teknisk er i tilfredsstillende stand. Normal levetid for driftsteknisk anlegg er 30 +/- 10 år. Kabler til røykluker i Fjellgata 2 er frakoplet og må repareres (tiltak 1). 5 Tele og automatisering 53 Data/telefon Beskrivelse Det er porttelefonanlegg fra byggeåret i 1983 med anropsapparater ved innganger og svarapparater i leilighetene. Tilstand Normal levealder for porttelefonanlegg er 10 +/- 5 år. Porttelefonenes normale levetid er utgått. Som et moderniseringstiltak anbefales porttelefonanleggene skiftet (tiltak 1). 54 Alarm og signal Brannalarmanlegg: Beskrivelse Det er ikke installert felles brannalarmanlegg i bygget. Kun doble røykvarslere i leilighetene. I henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) er det fra 1. Juli 2010 krav at byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. Det er krav om brannalarmanlegg i leiligheter, oppganger og andre fellesarealer. Som et brannsikkerhetstiltak vil OPAK anbefale at det installeres brannalarmanlegg i trappeoppgangene, underetasjene, loftene, leilighetene og i garasjene. Minimum en detektor i hver leilighet og en i hver trappeoppgang, etasje og i underetasjene. Dette for å ivareta rask varsling og evakuering ved brann eller tilløp til brann (tiltak 1).

18 18/49 6 Andre installasjoner 62 Heiser Beskrivelse Det er en heis i trappehuset i Fjellgata 1 som går over 6 etasjer. Heisen er en kombinert person- og vareheis (Kone heis) for 8 personer/600 kg. Heisen er en wireheis med maskinrom på loftet. Tilstand Heisens tilstand vurderes som tilfredsstillende til byggets bruk. Heisen er rehabilitert med doble dører. Heisen er kontrollert av heiskontrollen i Normal levetid for en heisinstallasjon er 40 +/- 10 år. Ingen tiltak nødvendig. 63 Dokumentasjon Beskrivelse Ingen dokumentasjon/fdv-dokumentasjon på elektro er fremlagt. Iht. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften, fra 1 jan 1997) og 9 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg omfattes sameiet/borettslag av forskriftene om å sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget slik at det til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i el. forskriftene. Tilstand Det er borettslagets ansvar å vedlikeholde det elektriske anlegget i alle fellesarealer, mens beboerne har ansvar for sin egen bolig. Styret har imidlertid plikt til å gjøre beboerne oppmerksom på det ansvar de har. Etablering av internkontroll for elektro må opprettes (tiltak 1). 7 Utendørs 73 Utendørs VVS Beskrivelse Det er overvannskummer i bakgårdene. Tilstand. Det er ikke opplyst om problemer og tilstanden fremstår som god. Ingen tiltak. 74 Utendørs EL Beskrivelse Det er utelamper montert på fasadene ved inngangspartiene, og som lysmastarmaturer. Tilstand Tilstanden fremstår som god, dog styres fasadebelysningen av lysbrytere. Utvendig belysning bør styres automatisk av utelyssensor (tiltak 1).

19 19/49 76 Veier. Plasser Beskrivelse Adkomstveier og gangveier utenfor begge bygningene er asfaltert. Det er lagt betongheller utenfor alle inngangspartiene. Det opplyses at veien utenfor Fjellgata 1 ble asfaltert i november 2011, og at det det også ble lagt nye betongheller med membran. Avfallsbeholdere for papir er for Fjellgata 1 plassert utenfor søppelrommet og for Fjellgata 2 er de plassert ved innkjøring fra Gøteborggata. Tilstand Tilstanden på asfaltdekkene på eiendommen vurderes å være generelt tilfredsstillende. Asfalt lagt på et bæredyktig og telefritt fundament bør ha en levetid på minst 20 år. Avfallsbeholdere for papir kan med fordel ha en skjermet plassering av estetiske hensyn. Etablere skjermvegg/skur til avfallsbeholdere for papir (tiltak 1). 77 Park. Hage Beskrivelse Fjellgata 1 har en uteplass med gress og en sittegruppe på en forhøyning i bakgården. Fjellgata 2 har i bakgården en lekeplass med sandkasse, lekeapparater og flere benker. Plassen har belegningsstein av betong, gress og gummibelegg rundt lekeapparatene. Det er også en tilliggende plass belagt med belegningsstein av betong og en sittegruppe. Begge bakgårder er omkranset av busker/beplantning og tregjerder. Tilstand Tilstanden på bakgården fremstår som god, men med muligheter for oppgraderinger på uteplassen i Fjellgata 1. Utearealene kan være en møteplass for beboerne med for eksempel grillmuligheter og lekemuligheter for barn. Det anbefales at det avsettes av et beløp til oppgradering av utearealer i bakgård (tiltak 1).

20 20/49 7 BRANNSIKRING Generelt OPAK har ikke fortatt noen brannkontroll av bygningene. OPAK har kun registrert forhold som ble oppdaget ved vår befaring av eiendommen. Det er avdekket enkelte feil vedrørende brannsikkerheten i bygget i forhold til dagens lover og forskrifter. Av brannog personsikkerhetshensyn anbefaler vi at det foretas en brannteknisk gjennomgang av hele eiendommen. OPAK har likevel registrert følgende mangler vedrørende brannsikkerheten ved befaringen: Ikke forskriftsmessige brannsikring av rørgjennomføringer i etasjeskillere i underetasjene. Bygningene har ikke felles brannalarmanlegg. Det skal iht. dagens forskrift monteres brannalarmanlegg med klokker, røykdetektorer og manuell meldere i trapperom, fellesarealer, leiligheter og garasjeanlegg. Kabler til røykluker i oppganger Fjellgata 2 er frakoplet og må repareres. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter, herunder internkontrollforskriften, stilles det krav til vedlikehold og oppgradering av bygningers tekniske sikkerhetsnivå samt til organisatoriske tiltak i bygningers driftsfase. Det minnes i den forbindelse også om at styret i et sameiet har plikt til å påse at gjeldende lover og forskrifter overholdes for å opprettholde en forsvarlig brannsikkerhet. Vi refererer i denne forbindelse til Forskrift om Brannforebyggende og Brannsyn (FOBTOB) som i 2 1 sier: Eksisterende bygninger for øvrig skal oppgraderes til sikkerhetsnivået for nye bygninger, så langt dette kan gjennomføres innen en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Rømningssikkerhet må prioriteres høyt. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, ved andre risikoreduserende tiltak, eller en kombinasjons av slike. OPAK gjør oppmerksom på at den enkelte beboerne selv er ansvarlig for brannsikkerheten i sin boenhet. Hver enkelt boenhet skal minimum ha en godkjent røykvarsler. Det bør monteres røykvarslere i alle oppholdsrom, samt i og utenfor soverom. Av hensyn til driftsikkerheten bør røykvarslerne være nett-tilkoblet og ha nødbatteri. Hver enkelt boenhet skal være utstyrt med godkjent brannslokkeutstyr (husbrannslange eller pulverapparat). Styret bør sende årlige påminnelser til beboerne om deres ansvar i forbindelse med å ivareta brannsikkerheten i egen seksjon og minne om å skifte batterier i røykvarslere og etterse slokkeutstyr.

21 21/49 Anbefalte branntekniske tiltak ved utbedring av eldre murgårder med boliger. Bygningsdel Rømningsveier generelt Vegger og kledninger i trapperom Trappeløp Anbefalt utbedring/tiltak Prinsipielt skal hver branncelle ha adgang til to trapper. Bare én av trappene bør gå til kjeller, med mindre spesielle krav til brannsikring oppfylles. Én av trappene kan erstattes av rømningsvindu eller balkong/terrasse dersom det installeres automatisk brannalarm- eller sprinkleranlegg. Med bare én trapp, og avstand fra planert terreng til underkant vindu eller overkant balkongrekkverk over 12 m, må det installeres sprinkleranlegg. Trapperomsvegg: Tilnærmet EI 60 (B 60) Kledning på vegger, tak og under trapp: K1-A/ In1, som kan erstattes med brannhemmende maling under trapp og på mindre brystningshøyder av trepanel. Tilnærmet R 30. Gamle ståltrapper kan beholdes uendret forutsatt at de er i god stand. Skillekonstruksjoner mellom kjeller og trapperom EI 60 (B 60). Bærende stålbjelker under repos må beskyttes der reposet er en del av skillekonstruksjonen. Dører Dører fra leil. til trapperom: EI 30C (B 30 S) Dør fra leil. til korridor: EI 30C (B 30 S) Dør fra kjeller til trapperom: EI 60C (B 60 S) Dør fra loft til trapperom: EI 30C (B 30 S) Etasjeskillere Tilnærmet EI 60 (B 60) Kledning K2/In2 Tilslutning mellom etasjeskiller og yttervegg. Skillevegg mot naboleilighet Tilnærmet EI 60 (B 60) Nye kledninger: K2/In2 Andre innvendige vegger Nye bærende vegger: EI 60 (B 60) Nye kledninger: K2/In2 Innredning av loft til bolig Motstående vinduer i innerhjørne Ny leilighet på loft må utføres som egen branncelle EI 60 (B 60) med dører EI 30C (B 30 S) til trapperom. Takoppbygg som arker, takopplett o.l. må ha minst 2 m avstand fra brannvegg. Hvis avstanden til brannvegg er mellom 2 og 4 m må eksponert (side-) vegg i takoppbygget ha brannmotstand minst EI 60 (B 60). Arker i forskjellige brannceller må være atskilt med EI 60 (B 60) hvis avstanden mellom dem er mindre enn 8,0 m. Vinduene på den ene siden må være minst E 30 (F 30) i fast ramme (med "vaktmesternøkkel") hvis avstand mellom motstående vinduer i ulike brannceller ved innerhjørne er mindre enn 5 m. Brannvarsling Manuelt slokkeutstyr Røykvarsler i alle leiligheter. Flerplans leiligheter må ha seriekoblede, nettdrevne røykvarslere. Husbrannslange eller håndslokkeapparat i hver leilighet, i kjeller og på loft.

22 22/49 8 SIKKERHET Det er ikke avdekket vesentlige feil/mangler hva angår sikkerheten ved bygningene. Vi vil imidlertid bemerke følgende: Bygg Trapp til loft i Fjellgata 1 mangler håndløper på vegg slik dagens forskrift tilsier. Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, men det anbefales at dette monteres for økt personsikkerhet. Se tiltaksplan pkt. 28. VVS Ingen bemerkninger. Elektro Verksgata borettslag har ikke avtale om Internkontroll elektro. Internkontrollforskriften skal bl.a. sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget slik at det til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene. Se tiltaksplan pkt. 63. Brannsikring Av brann- og personsikkerhetshensyn anbefaler OPAK borettslaget å foreta en brannteknisk gjennomgang av boligblokkene. Se tiltaksplan pkt MILJØ Inneklima termiske forhold Det er viktig at det stilles krav til inneklima ift. forurensninger i inneluften. Faktorer som kan forurense inneluften er: avgasser fra materiale, mat og matsøl, damp, radon, støv, kroppslukt, møbler, tekstiler og tobakksrøyk. I dette tilfelle er det ikke opplyst om spesielle problemer med inneklimaet i leilighetene. Vi gjør likevel oppmerksom på at det er viktig for inneklimaet med god lufttilførsel. Dette sikres best ved at ventiler står åpne til enhver tid. Avfallshåndtering Søppel fra beboere kastes i søppelkasser plassert i søppelrom utenfor hver enkelt oppgang. Søppelsjaktene er i bruk. Avfallsbeholdere for papir er for Fjellgata 1 plassert utenfor søppelrommet og for Fjellgata 2 er plassert ved innkjøring fra Gøteborggata. Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), helse- og miljøfarlig avfall, møbler, tekstiler, trevirke og bildekk skal alltid leveres til godkjent avfallsmottak. Kildesortering i flere fraksjoner kan bli et fremtidig myndighetskrav, hvor det også skilles mellom organisk og ikke- organisk avfall.

23 23/49 Energiforbruk OPAK har ikke foretatt en vurdering av de enkelte leilighetenes energiforbruk. Basert på en generell vurdering av bygningstypen og byggeår, antar vi at energibruken er noe høy sammenliknet med mer moderne bygg. Bygningene har vinduer fra 1982/83 som ikke tilfredsstiller dagens krav til varmeisolering. Enova opplyser følgende ved utskifting av eldre vinduer: "Det er flere faktorer som er avgjørende for hvorfor man skal skifte vinduer. Varmetapet fra eldre vinduer utgjør mer enn 40 prosent av husets/leilighetens totale varmetap. Det betyr at å skifte ut gamle vinduer vil føre til en jevnere innetemperatur og spare den enkelte beboer store strømutgifter." "Hvis vinduene er punkterte bør de skiftes ut. Punkterte vinduer holder ikke på varmen. Det har oppstått lekkasje mellom glasslagene, noe en ser på at det danner seg dugg inne i glasset, slik at det blir uklart og skjoldet. Den isolerende gassen som holder på varmen blir borte, og vinduet får redusert U-verdi, hvilket gir større varmetap. Dette betyr igjen økte fyringsutgifter." Luft og støy Eiendommen ligger relativt gunstig til med hensyn til luftforurensing og støy. Det er relativt lite gjennomgående trafikk rundt eiendommen. Det er ikke gjort spesielle lydisolerende tiltak ved eiendommen. Enkelte beboere klager over trafikk og byggestøy. Dette kan imidlertid være pga. pågående byggearbeider på nabotomten. Beboerne klager også over at det er lytt mellom leilighetene og ut mot gaten. Grunnforhold Det er ingen mistanke om forurensning av grunnen. Ingen oljetanker er nedgravd på eiendommen. 10 FORHOLD TIL OFFENTLIG MYNDIGHET Det er ikke gjort undersøkelser om pålegg eller krav hos offentlige myndigheter. I følge styreleder er det ingen kjente offentlige pålegg som ikke er etterkommet. Oppdragsgiver har lite dokumentasjon for eiendommen tilgjengelig.

24 24/49 11 DOKUMENTASJON Primært mangler Internkontrollhåndbok iht. Internkontrollforskriften av samt FDV dokumentasjon. Med FDV dokumentasjon menes et sporbart system hvor bygningens vedlikehold kan følges, som bla. opplysninger om materialbruk, farger etc. samt når neste vedlikehold bør planlegges. Også skriftlige prosedyrer for driften, vaktmestertjenester etc. bør komme på plass. Vi henviser i denne sammenheng til: Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk. Lov om eksplosive varer. Lov om brannvern. Lov om vern mot forurensinger og om avfall. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Verksgata borettslag har ikke etablert kontroll- og vedlikeholdsinstrukser i henhold til "Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn". Virksomheten skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Dette gjelder bl.a. brannalarm, røykventilasjon, slokkeutstyr, rømningsveier, dører i rømningsveier, ledesystemer og organisatoriske tiltak. Det er heller ikke etablert Internkontroll elektro. I henhold til Internkontrollforskriften og 9 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg skal sameiet sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget slik at det til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene. Vi anbefaler at det opprettes et eget system med rutinekontroller og loggføring, samt at det opprettes en servicekontrakt med en elektroentreprenør. Det er sameiets ansvar å vedlikeholde det elektriske anlegget i alle fellesarealer, mens beboerne har ansvaret for sin egen leilighet. Det er eier og bruker av elektriske anlegg som er ansvarlig for at anlegget til en hver tid tilfredsstiller de lovpålagte sikkerhetskrav. Eier og bruker er også ansvarlig for at kvalifisert personell brukes til vedlikehold og/eller utbedring av anlegget. Styret skal gjennom systematisk informasjonsarbeidet e.l. gjøre eier eller bruker av leilighet oppmerksom på den enkeltes ansvar etter lov/forskrift.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

A-124733 BORETTSLAGET BAGLERBYEN TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT

A-124733 BORETTSLAGET BAGLERBYEN TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. F 02.01.14 A-124733 BORETTSLAGET BAGLERBYEN TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT ADRESSE Alnagata 14, 16 & 18, 0192 Oslo G.NR./B.NR. 233/244

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-119617 ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 HH/februar 2010. OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf.

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

MYRAHAGEN BORETTSLAG RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

MYRAHAGEN BORETTSLAG RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-121351 MYRAHAGEN BORETTSLAG RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/februar 2011.........................................................................................................................

Detaljer

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER Blankett nr 72-0566 Virkeområde Veiledningen omfatter innredning av leiligheter på loft og i kjeller i eldre murgårder. Den gjelder også for

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

EIERSEKSJONSSAMEIE SOLBAKKEN 2 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

EIERSEKSJONSSAMEIE SOLBAKKEN 2 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-123622 EIERSEKSJONSSAMEIE SOLBAKKEN 2 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSOPPLYSNINGER... 3

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 MED VEDLIKEHOLDPLAN

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 MED VEDLIKEHOLDPLAN 130927 Tangen V Borettslag Oppdragsgiver: Tangen V Borettslag 19.11.2014 TILSTANDSVURDERING TRINN 1 MED VEDLIKEHOLDPLAN OSLO HOVEDKONTOR: BERGEN: TRONDHEIM: OPAK AS OPAK AS OPAK AS firmapost@opak.no Hovfaret

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

Tilstandsrapport Øvre Silkestrå Borettslag

Tilstandsrapport Øvre Silkestrå Borettslag 131659 Skøyenveien 51-99 RAPPORT Oppdragsgiver: Øvre Silkestrå Borettslag 18.01.2016 srapport Øvre Silkestrå Borettslag OSLO HOVEDKONTOR: BERGEN: TRONDHEIM: OPAK AS OPAK AS OPAK AS firmapost@opak.no Hovfaret

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Befaring - brannteknisk vurdering

Befaring - brannteknisk vurdering Til: Anders Kaalhus, seksjon 3 Kent Pedersen, seksjon 2 Fra: Lise Steffensen Kristiansen Dato 2017-01-23 Befaring - brannteknisk vurdering Norconsult ved brannteknisk rådgiver Lise S Kristiansen og Ørjan

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

FDVU for boliger pr NS Morten Meyer, kvalitetssjef

FDVU for boliger pr NS Morten Meyer, kvalitetssjef FDVU for boliger pr NS 3456 Morten Meyer, kvalitetssjef 13. Desember 2017 Dokumentasjon for hva Byggeprosess Driftsfase Næringsbygg Næringsbygg og bolig Bekreftelser for kontraktsmessig leveranse Grunnlag

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Kap. 38 - Garasje og bilverksted

Kap. 38 - Garasje og bilverksted Kap. 38 - Garasje og bilverksted :1 Definisjoner Garasje rom for kjøretøy som drives av forbrenningsmotor, f.eks. motorvogn, traktor, arbeidsmaskin o.l. Åpen garasje garasje med yttervegger i så begrenset

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

SAMEIET OSCARS GATE 67 RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1

SAMEIET OSCARS GATE 67 RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-119903 SAMEIET OSCARS GATE 67 RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 HH/mai 2010.........................................................................................................................

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister Vedlegg 1 1 22.05.2012 / styret Vedlikeholdstips -/plan for Vestliberget

Detaljer

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 RAPPORT FRA BEFARINGER August 2010 0 1883 Frogner Meieri, Frogner sentrum i Sørum Kommune AS Frederiksen er engasjert av Øie AS v/dir.

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7 OPPEGÅRD FAGHANDEL Innhold Oppegård Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Tre alternativ: Lynghaug BL - mulighetsstudie, mai Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger.

Tre alternativ: Lynghaug BL - mulighetsstudie, mai Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger. Tre alternativ: Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger. Alternativ 2: Fornying av fasader og balkonger. Påbygg på tak med ny trapp og heis. Alternativ 3: Fornying av fasader og balkonger. Påbygg

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET. 20. August 2014

INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET. 20. August 2014 INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET! 20. August 2014 AGENDA Informasjon bytting av vindu, dører og kledning Økonomi Veien videre Ekstraordinær generalforsamling DAGENS TILSTAND Vinduer, balkongdører

Detaljer

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Brannsikker bygård Problemstillinger og løsninger Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Temaer for presentasjonen Generelt om brannårsaker, og konsekvenser av brann Brannsikkerhet i eldre murgårder Branntekniske

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer