SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN"

Transkript

1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E A SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf OPAK AS Tlf POSTBOKS 128 SKØYEN Tlf Maskinveien 6 Pb. 113, 4065 STAVANGER Klæbuveien 196 B 7037 TRONDHEIM 0212 OSLO Faks BERGEN: SKI: E-post: OPAK AS Tlf OPAK AS Tlf ORG. NR. NO Pb Solh.viken 2363 BERGEN Idrettsveien SKI

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSOPPLYSNINGER INNLEDNING SAMMENDRAG RAPPORTERING KOSTNADER BESKRIVELSE, TILSTAND OG ANBEFALTE TILTAK BYGNING VVS EL-KRAFT TELE OG AUTOMATISERING UTENDØRS BRANNSIKRING SIKKERHET MILJØ FORHOLD TIL OFFENTLIG MYNDIGHET DOKUMENTASJON SOSIALE OG FUNKSJONELLE FORHOLD ØKONOMISK SITUASJON UNIVERSELL UTFORMING ANBEFALTE TILLEGGSUNDERSØKELSER Vedlegg: Fotoserie og prioritering med kostnadsoverslag Side 2 av 29

3 1 OPPDRAGSOPPLYSNINGER Oppdrag nr. A Befaringsdato Oppdragsnavn SAMEIET SUHMS GATE 20 Rapportdato Oppdragsleder Heidi Hybbestad Underskrift KS-ansvarlig John Morten Kvam Underskrift Oppdragsgiver/ firma/institusjon Oppdragsgiver: Sameiet Suhms gate 20 Representert v/ Adresse DELTATT DISTRI- BUERT TIL Egil Andersen Suhms gate 20 B x Omviser på befaring: Vaktmester Styremedlem Thorstein Wolden Solfrid Simensen x x Rådgiver : OPAK AS Heidi Hybbestad, Bygg Ola Thingelstad, VVS/Elektro Postboks 128 Skøyen, 0212 Oslo tlf.: x x x 2 INNLEDNING OPAK AS har foretatt en tilstandskontroll av eiendommen tilhørende Sameiet Suhms gate 20, med gnr. 46 og bnr. 77, beliggende på Majorstuen i Oslo kommune. Kontrollen utføres i forbindelse med at oppdragsgiver ønsker en oversikt over teknisk tilstand på bygningene, de tekniske anleggene, og en vedlikeholdsplan som kan benyttes til budsjettering og planlegging av vedlikeholdsarbeider de neste 10 årene. Eiendommen består av to boligblokker som er sammenbygd med et 2 etasjers lavbygg. Byggene er oppført i 1938 og med adresse Suhms gate 20. Det er til sammen 96 boenheter, fordelt på 4 trappeoppganger. Boligblokkene har 8 etasjer + kjeller. Rapporten er utarbeidet iht. Husbankens trinn I norm. OPAK har befart en leilighet i sameiet for å få et inntrykk av tekniske installasjoner og bygningsmessige forhold i denne, samt fellesarealer (trappeoppganger og kjellere) og utvendig klimaskjerm. Side 3 av 29

4 3 SAMMENDRAG Kostnader Samlet er kostnadene forbundet med aktuelle tiltak de neste 10 årene vurdert til kr ,- inkl. mva. Av dette utgjør ca. kr , akutte tiltak og ca. kr ,- moderniseringstiltak. Resten fordeler seg på vedlikehold i årene fremover. Bygningsmessig Vårt hovedinntrykk er at det bygningsmessige ved eiendommen fremstår i generelt tilfredsstillende teknisk stand, men med noe etterslep på vedlikeholdet. Sameiet har utført noe periodisk vedlikehold av eiendommen og enkelte nødvendige oppgraderinger ved behov. Det vil likevel være behov for oppgraderinger både utvendig og innvendig i årene fremover. Taket på mellombygget ble lagt om (etterisolert og ny papp) i 2012/2013. OPAK har ikke fått opplyst om når takene på høyblokkene ble lagt om sist. I følge opplysninger gitt av styret er det lenge siden, kanskje tilbake til tallet. Vi anbefaler at det utføres omlegging av taktekkingen på begge byggene, inkl. utskifting av innvendig nedløp/sluk og beslag, i løpet av 10 års perioden. OPAK anbefaler at det utføres en kontroll av taktekkingene og beslagene, med regelmessige intervaller, fortrinnsvis hvert år. Byggene er oppført i betong, med pussede malte fasader. I 2012 ble fasaden, mot hagen, pusset og malt, mens øvrige fasader ble flekkutbedret og malt. Videre opplyses det at fasaden mot hagen, i 7. og 8. et., ble etterisolert samtidig. Mellombygget ble også pusset og malt i Etter OPAKs vurdering vil det ikke være behov for rehabilitering/oppussing av fasadene i løpet av kommende 10 års periode. De skiftede leilighetsvinduene (i perioden ) fremstår i god stand og har lang restlevetid, forutsatt jevnlig vedlikehold og kontroll. Det samme gjelder for trapperomsvinduene. Når det gjelder de eldre leilighetsvinduene og kjellervinduene, så fremstår disse i dårlig vedlikeholdt stand. De er tørre og oppsprukne og har behov for snarlig vedlikehold. OPAK anbefaler at de eldre vinduene skiftes i løpet av kommende 10 års periode. Det er i dag beboerne selv som har ansvaret for utskiftning av vinduene i egen seksjon. OPAK anbefaler at dette blir et fellesansvar, dvs. vedlikehold av fasader, vinduer, trappeoppganger og fellesarealer generelt blir en fellesutgift, samt skifting av vinduene. Når det gjelder inngangspartiene/trappeoppgangene så har disse blitt pusset opp de siste årene og fremstår i generelt tilfredsstillende vedlikeholdt stand. Det er kun registrert enkelte slitte veggoverflater i noen av oppgangene. Etter OPAKs vurdering vil det ikke være behov for en helhetlig oppussing av trappeoppgangene i kommende 10 års periode, men det vil erfaringsmessig være behov for noe malingsarbeid av slitte veggoverflater. Fellesarealer i kjellerne er av varierende utførelse og vedlikeholdt stand. Noe vedlikehold av vegger, himling og gulv i byggenes kjellerarealer må påregnes i kommende 10 års periode. Fyrrommet anbefales pusset opp (gulv, himlinger og vegger, samt ny belysning) Side 4 av 29

5 VVS Byggenes vann- og avløpsrør er i all hovedsak fra byggeåret 1938, men det er registrert enkelte nyere MA-rør i kjelleren. Avløpsrørene fra kjøkken ble oppgradert med innvendig epoxystrømpe i 2008, mens uttrekksledninger fikk dette i Siden det ikke er utført en helhetlig våtromsrehabilitering, inkl. vann- og avløpsrør, samt at mye av rørføringene ligger skjult i sjakter, er det vanskelig å vurdere tilstanden på rørføringene, uten å åpne konstruksjoner. OPAK vil opplyse at, ut i fra normale levetidsbetraktninger, har vann- og avløpsledninger en levetid på 40 år +/- 10 år, mens baderommene har en levetid på ca. 30 år. Videre vil OPAK opplyse at det er viktig med en helhetlig vurdering av byggenes ledningsnett og ikke minst beboernes baderom. Erfaringsmessig er badene av varierende standard og tilstand. I denne sammenheng anbefaler OPAK at det gjennomføres en utvidet kontroll/vurdering (forprosjekt/fase II) av tilstanden på baderommene og vann- og avløpsledningene i byggene. Dette for å få en mer nøyaktig oversikt over badenes og rørføringens tilstand/restlevetider, samt en plan for fremtidig vedlikehold/utskiftninger. Ventilasjonen i byggene er basert på naturlig oppdriftsventilasjon. Friskluftstilførselen i byggene skjer via klaffventiler i ytterveggene, spalte over radiator i stue og via spalteventil over vindu. OPAK anbefaler at ventilasjonen ombygges og gjøres mekanisk sammen med en eventuell full oppgradering av røranlegget og baderommene. Elektro OPAKs hovedinntrykk, av de elektrotekniske installasjonene i blokkene, er at de fremstår i tilfredsstillende vedlikeholdt stand, alder tatt i betraktning. Det vil likevel være behov for enkelte oppgraderinger i kommende 10 års periode. Belysningen i byggene vurderes å være i tilfredsstillende stand og har en restlevetid på ca. 10 år +. Hovedtavlen og de fire hovedundersentralene er fra 1990 og vurderes å være i tilfredsstillende stand. Hovedtavlen i fyrrommet fremstår noe skitten og anbefales rengjort. Videre registreres det at tavlen ikke er låst. Det er viktig at tavlen holdes låst til enhver tid. De eldre underfordelinger/sikringsskap for leilighetene anbefaler vi skiftet pga. alder og av sikkerhetsmessige grunn. Antatt teknisk levetid for hovedtavler, underfordelere og stigere, ved normal bruk, er ca. 30 år +/- 10 år. Sameiet Suhms gate 20 har ikke etablert Internkontroll elektro. I henhold til Internkontrollforskriften og 9 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg skal styret sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske fellesanlegget slik at det til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene. Dette er et forskriftskrav. Side 5 av 29

6 Brannsikkerhet OPAK anbefaler at det gjennomføres en brannteknisk tilstandsvurdering av eiendommen for å få en oversikt over byggenes branntekniske svakheter. Dette fordi det ble registrert enkelte mangler ved brannsikkerheten. Det er ikke installert heldekkende brannalarmanlegg i blokkene. I henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) er det fra 1. Juli 2010 krav at byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. OPAK anbefaler at det installeres heldekkende brannalarmanlegg i boligblokkene, for å øke personsikkerheten. Dvs. at alle fellesarealer som trappeoppganger, kjellerne og leiligheter dekkes. Et brannalarmanlegg bør kombineres med en effektiv bygningsmessig oppgradering for å hindre røyk- og brannspredning. Flere av dørene til leilighetene, fra trappeoppgangene, er gamle uklassifiserte dører som ikke tilfredsstiller dagens krav og forskrifter. Dette gjelder også flere av dørene i kjellerne. OPAK anbefaler at det skiftes til godkjente brannklassifiserte dører i branncellebegrensende skiller (trapperom, tekniske rom). Brannklassifisert dør til fyrrommet må i tillegg være selvlukkende. Videre er det registrert at det ikke er utført forskriftsmessig brannsikring av gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner. Dette gir stor risiko i forhold til spredning av brann og røyk. Rørgjennomføringene i brannskillende konstruksjoner må branntettes i henhold til gjeldende krav og forskrift. Byggene har noe slukkeutstyr i fellesarealene, men OPAK anbefaler at det suppleres med håndslukkerapparater i oppgangene og i kjellerne, samt i tekniske rom. Videre kreves det service og vedlikehold av slukkeutstyret minimum hvert 5. år. Hvert 10 år bør håndslukkingsapparatene skiftes ut. Dette er styrets ansvar å følge opp. OPAK gjør oppmerksom på at den enkelte beboer er ansvarlig for brannsikkerheten i egen boenhet. Styret bør sende årlige påminnelser til beboerne om deres ansvar i forbindelse med å ivareta brannsikkerheten i egen seksjon og minne om å skifte batterier i røykvarslere og etterse slokkeutstyr. Hva kan lagres i rømningsvei? Lovverket er tydelig. Rømningsveier (alle trapperom og ganger som fører til trapperom) skal være fri for brennbart materiale og gjenstander som kan være til hinder for rask og sikker rømning. Et trapperom/inngangsparti hvor det hensettes brennbart materiale og større gjenstander (barnevogner, bildekk, sykler, akebrett osv.), går dermed på tvers av de krav som følger av lovverket. Side 6 av 29

7 4 RAPPORTERING OPAK AS har fått i oppdrag av sameiet Suhms gate 20, v/egil Andersen, å utarbeide en tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan for eiendommen i henhold til Husbankens trinn I norm. En tilstandsvurdering etter trinn I normen er en generell, overordnet vurdering som skal redegjøre for de viktigste tekniske, funksjonelle og miljømessige forhold, og behov for utbedringer og endringer i årene som kommer. Vurderingen omfatter bygningsmessige og tekniske anlegg tilknyttet bygningene. svurderingen skal i all hovedsak omfatte fellesarealer og fellesdeler av bygningene. Leilighetene omfattes ikke av rapporten. OPAK har basert sin vurdering på egen befaring og opplysninger gitt av representant fra styret, Solfrid Simensen, samt vaktmester Thorstein Wolden. I tillegg har OPAK fått noe dokumentasjon fra styret oversendt på e-post. OPAK har ikke foretatt riving eller åpning av konstruksjoner. Det tas derfor forbehold om mulige skjulte feil og mangler. Skjulte installasjoner er generelt ikke kontrollert. Tekniske anlegg er ikke funksjonstestet, verken for bygg-, VVS- eller elektroanlegg. Dvs. at tekniske anlegg som pga. årstid eller annet ikke er i drift, kan ha funksjonsfeil eller være havarert. Aktuelle tiltak som er funnet for de enkelte fag, og ved dokumentasjonen, er angitt i vedlagte registreringsskjemaer. I den grad det lar seg gjøre er forslag til tiltak sett ca. 10 år frem i tid. Disse er etter beste skjønn delt inn etter følgende prioritering: I Akutt Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare, eller skader eller mangler som kan føre til større økonomiske konsekvenser. II Vedlikehold Vedlikehold som foretas for å opprettholde bygningens funksjonsnivå. III Modernisering Moderniseringsarbeider som kan være aktuelle å gjennomføre for å tilfredsstille manglende funksjoner eller formelle krav, eller der det er funnet store avvik i forhold til dagens byggenorm/offentlige forskrifter. Side 7 av 29

8 5 KOSTNADER Samlet er kostnadene ved de foreslåtte tiltak anslått til kr 61,7 mill. inkl. mva. Kostnadene er å betrakte som budsjettsummer. Omfanget av tiltak er anslått i hvert enkelt tilfelle, og baserer seg på grove mengdeoverslag. Se for øvrig skjemaer for tiltak og prioritering. Kostnadene fordeler seg slik: Akutt Vedlikehold Modernisering Totalt Bygningsmessig VVS installasjoner Elkraft, Tele/aut., m.m Utomhus Brann SUM SUM avrundet Kostnadene er basert på følgende forutsetninger: Erfaringstall fra liknende arbeider. Konkurrerende pristilbud fra flere entreprenører. Dagens pris- og lønnsnivå. Finanskostnader er ikke inkludert. Prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging av arbeidene er inkludert. Pristilbud på arbeidene er ikke innhentet, og kostnadene er inkl. mva. Kostnadene kan grafisk fremstilles slik: Akutt Vedlikehold Modernisering Bygningsmessig VVS installasjoner Elkraft, Tele/aut., m.m Utendørs Brann Side 8 av 29

9 6 BESKRIVELSE, TILSTAND OG ANBEFALTE TILTAK Følgende er en beskrivelse av de ulike bygningsdeler, deres tilstand slik de fremstod ved befaringen og OPAKs forslag til tiltak. Se for øvrig egen tiltaksliste med budsjettsummer. 2 Bygning Kortfattet beskrivelse, tilstand og anbefalte tiltak 21 Grunn og fundamenter Beskrivelse OPAK har ikke gjort særskilte undersøkelser vedrørende grunnforholdene for bygningene. Det er betonggulv på grunn i kjellerne. Sameiet utført i 1998 en tilleggsundersøkelse vedr. vurdering av byggenes grunnforhold og fundamentering. Konklusjonen den gang var at bygning A og B antas å være fundamentert med peler til fjell, mens bygning C og D er fundamentert dels på fjell og dels på stålpeler som trolig er utsatt for korrosjon. I følge OBOS Prosjekt, som utførte denne vurderingen, kan kapasiteten reduseres over tid og det anbefales derfor ikke tilleggsbelastning av fasadene. Det er ikke registrert tegn som tyder på svikt i byggenes grunn eller fundamenter. Det er ikke registrert fuktighet i kjellerarealene, som tilsier at dreneringen er sviktende eller at fuktsikringen i grunnen er dårlig. Vi antar at dreneringen ikke er skiftet ut siden byggeåret Ut i fra normale levetidsbetraktninger har dreneringen en levetid på ca. 50 år +/- 10 år. Dvs. at dreneringen har stått ut over normal levetid. Siden innemiljøet i kjellerne er relativt god, anser ikke OPAK det nødvendig å skifte dreneringen i kommende 10 års periode. Det anbefales å holde eventuelle endringer av fuktforholdene under oppsikt, da økt fuktighet medfører økt risiko for soppvekst og dårlig innemiljø. Når det gjelder vedlikehold av drensledninger i grunnen, så anbefaler OPAK at det foretas spyling av drensledninger med jevne intervaller, ca. hvert femte år. Det anbefales at drensledningene spyles og at drenskummene kontrolleres, i løpet av kommende 10 års periode (tiltak 1). 22 Bæresystemer Beskrivelse Bygningene har bæresystem og etasjeskillere av betong. Det er ikke registrert tegn til svikt i bygningenes bæresystemer. Ingen tiltak vurdert nødvendig. 23 Yttervegger Beskrivelse Byggene er oppført i betong, med pussede malte fasader. I 2012 ble fasaden mot hagen pusset og malt, mens øvrige fasader ble flekkutbedret og malt. Videre opplyses det at fasaden mot hagen, i 7. og 8. et., ble etterisolert samtidig med et pussbasert system. Mellombygget ble også pusset og malt i Grunnmuren er i betong, i all hovedsak utvendig kledt med skiferheller. Inngangspartiene har omramming av skifer. Det er en kombinasjon av eldre og relativt nye vinduer og balkongdører i sameiet. Ca. 50 % av leilighetsvinduene er skiftet den senere tid (2012/2007/2000) og de er av tre med utvendige aluminiums beslag. De eldre vinduene er i treutførelse, enten med isolerglass (trolig fra 1980-tallet) eller med enkle glass (to-rams). Side 9 av 29

10 Videre er det er trevinduer med utvendig aluminiums beslag, fra 1994, i trappeoppgangene. Alle sålbenker er av skifer. Kjellervinduene er trolig originale, med enkle glass. Ytterdørene til inngangspartiene/oppgangene ble skiftet i 2011 og er utført i aluminium med glassfelt. Det er montert elektrisk dørpumpe på disse. Det er ståldører til kjellerarealer fra bakgården/hagen. Fasadene fremstår i god vedlikeholdt stand. Det er dog registrert enkelte riss/sprekker på fasadene, særlig ved vinduenes sidekanter/underkant og på lavblokken mot Suhms gate. Rissene bør utbedres for å unngå at vann trenger inn i murverket og gir økt skadeomfang over tid. Etter OPAKs vurdering vil det ikke være behov for noen helhetlig rehabilitering/oppussing av fasadene i løpet av kommende 10 års periode, men kun behov for noe mindre utbedringer. Grunnmuren fremstår i generelt god stand. Det er ikke registrert større skader på skiferhellene. Det er kun registrert noe tagging, som bør fjernes. Omrammingen rundt ytterdørene, v/inngangene, vurderes å være i tilfredsstillende stand. De nye leilighetsvinduene (i perioden ) fremstår i god stand og har lang restlevetid, forutsatt jevnlig vedlikehold og kontroll. Det samme gjelder for trapperomsvinduene. Når det gjelder de eldre leilighetsvinduene og kjellervinduene, så fremstår disse i dårlig vedlikeholdt stand. De er tørre og oppsprukne og har behov for snarlig vedlikehold. Det er også registrert noe råte i nedre del av karm og i bunnstokk på enkelte vinduer. OPAK anbefaler at de eldre vinduene skiftes i løpet av kommende 5 års periode. I følge opplysninger gitt av oppdragsgiver er det beboers eget ansvar å skifte vinduene i egen leilighet. OPAK anbefaler at dette blir et fellesansvar, dvs. vedlikehold av fasader, vinduer, trappeoppganger og fellesarealer generelt blir en fellesutgift, samt skifting av vinduer/balkongdører. Ytterdørene til trappeoppgangene vurderes å være i god stand, med lang restlevetid. Ståldørene fra kjellere og ut mot bakgården/hagen fremstår i noe dårlig vedlikeholdt stand. Disse anbefales slipt og malt i løpet av kommende 5 års periode. Generelt vedlikehold av fasader i perioden. Dvs. utbedre riss på fasadene og fjerne tagging på grunnmuren (tiltak 1). Byggenes leilighetsvinduer skiftes (trevinduer m/utvendig aluminiums beslag) (tiltak 2). Kjellervinduene skiftes (tiltak 3). Maling av tørre og oppsprukne vinduer og balkongdører. Dette tiltaket utgår dersom styret skifter vinduene samlet i løpet av kommende 1-3 års periode (tiltak 4) Ståldørene slipes og males (tiltak 5). OPAK anbefaler at fasadene rengjøres jevnlig. Dette regnes som en driftskostnad og vi medtar derfor ingen kostnad i tiltaksplanen. OPAK ønsker å nevne hva Enova opplyser vedr. utskifting av eldre vinduer; "Det er flere faktorer som er avgjørende for hvorfor man skal skifte vinduer. Ifølge Enova utgjør varmetapet fra eldre vinduer mer enn 40 prosent av husets/eiendommens totale varmetap. Det betyr at å skifte ut gamle vinduer vil føre til en jevnere innetemperatur og spare den enkelte beboer store strømutgifter. Det anbefales at alle vinduer eldre enn 30 år skiftes ut. Side 10 av 29

11 Hvis vinduene er punkterte bør de skiftes ut. Punkterte vinduer holder ikke på varmen. Det har oppstått lekkasje mellom glasslagene, noe en ser på at det danner seg dugg inne i glasset, slik at det blir uklart og skjoldet. Den isolerende gassen som holder på varmen blir borte, og vinduet får redusert U-verdi, hvilket gir større varmetap. Dette betyr igjen økte fyringsutgifter. Et dårlig isolert vindu kan også gi såkalt kaldras, noe som skjer når varm inneluft møter et kaldt vindu. Den nedkjølte luften synker, eller raser ned langs vindusflaten og blir presset utover gulvet av sin egen tyngde. Resultatet oppleves som kald trekk langs gulvet. I tillegg til isolasjonsevnen er nye vinduer bedre når det gjelder støydemping, og de er ofte enklere å vedlikeholde". Generell informasjon om rengjøring av fasader: Rengjøring av fasadene hvert femte år er som regel tilstrekkelig, men hyppigere rengjøring kan være nødvendig. Sålebenker, vindusrammer og karmer bør rengjøres hyppigere, for eksempel i forbindelse med den vanlige vindusvasken. Generell informasjon om vedlikehold av vinduer og dører: Vinduer og dører hører med til de mest utsatte bygningsdelene hva gjelder påkjenninger fra både ute- og inneklimaet. I tillegg må de tåle mekaniske belastninger ved betjening, rengjøring o.l. Påkjenningene fra slagregn og sollys er svært avhengige av bygningens beliggenhet og fasadeorientering. Behovet for vedlikehold av vinduene kan derfor variere mye på samme bygning. Manglende vedlikehold reduserer levetiden betraktelig for både vinduer og dører. Det kan lett oppstå følgeskader i tilstøtende konstruksjoner, for eksempel på grunn av lekkasjer rundt vinduer. Dårlig vedlikeholdte vinduer og dører kan også bli vanskelige å betjene eller de får nedsatt funksjon ved at det oppstår luftlekkasjer. Vinduer og dører bør helst inspiseres hvert år, men minimum hvert femte år, for å vurdere tilstanden og planlegge nødvendige tiltak. 24 Innervegger Beskrivelse Byggene har bærende vegger i betong med varierende overflater. Inngangspartiene/ trappeoppgangene består av betongvegger med malte strielagte vegger. I kjellerarealene er det plasstøpte betongvegger, i all hovedsak malte. Det er boder i treutførelse i kjellerne. Fyrrommet har ubehandlede betong vegger. Innerdørene i byggene er av varierende alder og vedlikeholdt stand. I kjellerarealene er det originale stålbelagte tredører og trefyllingsdører. I branncellebegrensende skiller/konstruksjoner er det krav til brannklassifiserte dører. Det er en kombinasjon av eldre uklassifiserte tredører og relativt nye B30-dører til leilighetene. Veggene i trappeoppgangene og inngangspartiene fremstår i god vedlikeholdt stand. Trappeoppgangene ble i 2010 malt fra 4. til 8. et., mens det fra kjellere til 3. et. ble malt i Det er kun registrert enkelte slitte veggoverflater i noen av oppgangene. Veggene i kjellerarealene, m/boder, er av varierende utførelse og vedlikeholdt stand. Veggene er, etter OPAKs vurdering, ikke vedlikeholdt regelmessig og enkelte av veggene fremstår noe slitte og skitne. Det vil være behov for noe oppussing av veggoverflater i kjellerlokalene i løpet av kommende 10 års periode. Det er ikke registret fuktighet i kjelleren. Det er viktig at ventilasjonsluker er åpne. Vaskeriene ble sist pusset opp i 2007 og fremstår i generelt tilfredsstillende vedlikeholdt stand. Vi anbefaler også her at veggene males i perioden, samt maling av innvendige tredører. Når det gjelder veggene i søppelrommene, så ble også disse sist malt i I dag fremstår de i noe dårlig vedlikeholdt stand og noe tilgriset. Det er både sluk og vannuttak i rommene, så rengjøring bør være enkelt. De uklassifiserte Side 11 av 29

12 originale dørene til søppelrommene må skiftes til brannklassifiserte dører. Søppelrommene skal være egne brannceller og det stilles derfor krav til at vegger, himlinger og dør skal riktig brannmotstand, slik at et evt. branntilløp ikke utvikler seg. Når det gjelder fyrrommet, så fremstår rommet i dårlig vedlikeholdt stand. Det er puss- og maling avskalling, samt noe fukt- og saltutslag på vegger og himlinger. Det er også tegn etter gammel lekkasje fra vindu og fra luke i taket, mot terreng. Ståldøren (A60) til fyrrommet anbefales slipt og malt. I tillegg må det monteres dørpumpe, da dette er et forskriftskrav. Ca. 40 % av leilighetsdørene er skiftet til brannklassifiserte B30-dører, de resterende er eldre uklassifiserte dører som ikke tilfredsstiller dagens brann- og røykkrav. Videre registreres det at dørene til tavlerommene, under trappeløpet nederst i trappeoppgangene, er originale tredører som heller ikke tilfredsstiller dagens forskriftskrav til røyktetthet og brannmotstand. Det samme gjelder for dørene til kjellerne fra trappeoppgangene, samt flere av dørene til tekniske rom. Kjellervinduer er originale og flere av disse fremstår noe skitne og i dårlig innvendig vedlikeholdt stand. OPAK anbefaler at vinduene vaskes innvendig, før de slipes lett og males. Det er registrert utette gjennomføringer i branncellebegrensende bygningsdeler (tekniske rom, sjakter, etasjeskiller) i bygningene, som må kartlegges og utbedres. I denne sammenheng anbefaler OPAK at det gjennomføres en brannteknisk tilstandsvurdering av hele eiendommen, slik at det kan dannes en fullstendig oversikt over eiendommens branntekniske mangler/svakheter. Kostnaden er medtatt under pkt. 8 Brannsikring, i tiltaksplanen. OPAK vil gjøre oppmerksom på at tiltakene i den foreslåtte branntekniske vurderingen vil overstyre OPAKs tiltak i forbindelse med brannsikring. Alle fire trappeoppgangene og inngangspartiene anbefales malt mot slutten av 10 års perioden. Medtar budsjettkostnad for maling av vegger og himlinger, samt dørkarmer/gerikter/oppgangsvinduer/rekkverk (tiltak 1). Medtar budsjettsum for generelt vedlikehold (maling) av veggoverflater i kjellerarealene i kommende 10 års periode. Ved overmaling er det viktig at det benyttes en diffusjonsåpen maling som har evne til å slippe noe av fuktigheten igjennom (tiltak 2). Veggene i vaskeriene males (tiltak 3). Innvendige trefyllingsdører i kjellerarealet slipes og males (tiltak 4). Som et moderniseringstiltak medtar vi kostnad for utskifting av eldre dører i kjellere. Dvs. dører som ikke står i branncellebegrensende skille (tiltak 5). Male veggene i søppelrommene (tiltak 6). Skifte de gamle uklassifiserte dørene til søppelrommene (tiltak 7). OPAK anbefaler at fyrrommet pusses opp, inkl. utskifting av vindu og luke. Ståldørene slipes og males, samt montering av dørpumpe (tiltak 8). OPAK anbefaler at kjellervinduene vaskes innvendig, før de slipes lett og males. Dette tiltaket utgår dersom styret i sameiet vedtar at kjellervinduene skal skiftes (tiltak 9). Av person- og sikkerhetsmessige årsaker må uklassifiserte dører til leilighetene byttes ut slik at de tilfredsstiller dagens brannforskrifter (tiltak 10). Skifte de gamle uklassifiserte dørene til tavlerommene i oppgangene (tiltak 11). Skifte de uklassifiserte dørene til kjellerne fra trappeoppgangene (tiltak 12). Skifte dørene til heismaskinrommene i kjellere (tiltak 13). Side 12 av 29

13 25 Dekker (gulv og himlinger) Beskrivelse Gulvene i kjellerne er i stålglattet betong, ubehandlet og/eller malte. Videre er det både pussede og upussede betonghimlinger i kjellerne. Når det gjelder gulvene i inngangspartiene/trappeoppgangne, så er disse belagt med terrazzobelegg. Himlingene i trappeoppgangene er pusset og malt betong. en på gulv og himlinger i fellesarealene, vurderes å være i noe dårlig vedlikeholdt stand. Etter OPAKs vurdering vil det være behov for vedlikehold i årene fremover. Himlingene i inngangspartiene og trappeoppgangene vurderes å være i generelt god stand, og ble sist malt i hhv og De bør males samtidig med veggoppussing, som vi anbefaler utført mot slutten av 10 års perioden. Når det gjelder terrazzobelegget på gulvene i oppgangene, så fremstår dette i generelt god stand med normal slitasje. Gulvene i kjellerarealene derimot, fremstår noe slitte og skitne. Det er behov for en grundig rengjøring og overflatebehandling (maling) av gulvene i kjellere. Gulvene og himlingene i søppelrommene, heismaskinrommene og vaskeriene ble sist malt i Søppelrommene fremstår i dag i noe dårlig vedlikeholdt stand og tilgriset. Det bør foretas hyppigere renhold av gulvene i søppelrommene. Det er registrert noe malingsavflassing på de malte gulvene i vaskeriene, men generelt vurderes de å være i god vedlikeholdt stand. Vi anbefaler likevel at gulvene og himlingene i søppelrommene og vaskeriene males i løpet av kommende 10 års periode. I fyrrommet fremstår gulvene og himlingene også i dårlig vedlikeholdt stand, og har behov for vedlikehold i kommende 10 års periode. Himlingene i alle trappeoppgangene pusses og males samtidig med oppussingen av veggene. Kostnaden er medtatt under tiltak 1 i pkt. 24, innervegger. Betonggulvene i kjellere overflatebehandles med for eksempel epoxymaling, for støvbinding og enklere renhold (tiltak 1). Maling av gulvene og himlingene i søppelrommene (tiltak 2). Slipe og male gulvet i fyrrommet, samt maling av himling (tiltak 3). Maling av gulvene og himlingene i vaskeriene (tiltak 4). 26 Yttertak Beskrivelse Bygningene har flate tak tekket med papp. Det er oppforet tretak på et dekke av betong med fall mot innvendige sluk. Adkomst til taket er via fastmontert ståltrapp på brannbalkong i 8. et. Taket på mellombygget ble lagt om (etterisolert og ny papp) i 2012/2013. OPAK har ikke fått opplyst om når takene på høyblokkene ble lagt om sist. I følge opplysninger gitt av styret er det lenge siden, kanskje så langt tilbake som på tallet. Det er ikke opplyst om lekkasjer fra takene. Ut i fra normale levetidsbetraktninger har papptekkingen en levetid på ca. 25 år +/- 10 år. Dvs. at tekkingen trolig har stått ut over normal levetid. Omlegging av taktekkingen på begge byggene, inkl. utskifting av innvendig nedløp/sluk og beslag (tiltak 1). OPAK anbefaler at det utføres regelmessig kontroll av tak, piper, nedløp/sluk og beslag. Dette er en driftskostnad og er ikke medtatt i tiltaksplanen. Side 13 av 29

14 27 Fast inventar (murte piper/skorsteiner) Beskrivelse Bygningene har 39 stk. skorsteiner. Det er sotluker i kjelleren. Sotlukene i kjelleren vurderes å være i tilfredsstillende stand. OPAK har ikke vurdert tilstanden på skorsteinene på byggene. I følge rapport, datert , fra Oslo Brann- og redningsetat er det ikke utført rehabilitering av skorsteinene siden bygget ble oppført i Ut i fra normale levetidsbetraktninger har skorsteiner en levetid på ca. 30 år +/- 10 år. Ompussing av murte pussede skorsteiner anbefales utført ca. hvert 20 år. På generelt grunnlag anbefaler OPAK at det gjennomføres en videoregistrering av innvendige røykkanaler og kontroll av skorsteiner over tak. OPAK vil gjerne opplyse hva Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn sier.: 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg mv. «Eier av ethvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Eier må sørge for at skorstein og øvrig fyringsanlegg er intakt og virker som forutsatt. Blir det oppdaget feil eller mangler som åpenbart kan øke risikoen for brann må fyringsanlegget ikke brukes.» OPAK anbefaler at det foretas en videoregistrering av innvendige røykkanaler i skorsteiner og skorsteiner over tak, med etterfølgende rapport. Dette for å få en kartlegging av tilstanden på skorsteinene i byggene (tiltak 1). 28 Trapper og balkonger Beskrivelse Trappene i oppgangene er i betong og belagt med terrazzobelegg. Rekkverkene er i stålutførelse og malte. I fyrrommet og i gangarealet i kjellere er det stålglattede betongtrapper, både behandlede og ubehandlede. Alle leilighetene har tilgang til balkong. Balkongene i midtseksjonen av bygget er bygget som brannbalkonger, som igjen er delt opp med i seksjoner som adskiller hver leilighet. Balkongene består av utkragede betongdekker, fra 1. til 7. et. I 8. et. er fasadene trukket og det takterrasser på begge sider. Balkongene har betong dekker og rekkverkene er av malt betong. Det er utvendige trapper i forbindelse med inngangspartiene, samt ved butikk i enden av bygget (v/oppgang A). Disse er i betong/mur med skiferheller i inntrinnene. en på trappene i oppgangene vurderes som god, med normal slitasje. Rekkverkene framstår i relativt god vedlikeholdt stand og har kun behov for periodisk vedlikehold i perioden. Anbefalt malt samtidig som oppgangene males mot slutten av 10 års perioden. Det bør monteres håndløper på veggen i trappeoppgangene, for å øke personsikkerheten. Trappene i fyrrommet fremstår i dårlig vedlikeholdt stand og har behov for reparasjon og overflatebehandling. Trappene i kjelleren fremstår noe slitte og skitne. Bør rengjøres skikkelig og males. Utvendige trapper, v/inngangene, er i følge opplysninger utbedret den senere tid (2011). Likevel registreres det løse heller i inntrinnene. Dette må utbedres. Trappen, v/butikken, er skadet og må repareres. en på balkongene og rekkverkene vurderes som god. Alle balkongene, mot hagen, opplyses rehabilitert i år Videre opplyses det at terrassene i 8. et., mot Suhms gate, er pigget opp og ny membran lagt. Dette arbeidet ble utført i Det er også foretatt utbedringer av balkongene i 7. og 8. et. i 2012/2013. Side 14 av 29

15 Rekkverkene i trappeoppgangene bør males samtidig som oppgangene pusses opp. Kostnaden er medtatt under tiltak 1 i pkt. 24, innervegger. OPAK anbefaler at det monteres håndløper på veggen i trappeoppgangene, der det mangler (tiltak 1). Utbedre trappene i fyrrommet og overflatebehandle disse (tiltak 2). Rengjøre og male trappene i kjellergangene (tiltak 3). Feste løse inntrinn (skiferheller) på trappene ved inngangene (tiltak 4). Reparerer trappen ved butikken (tiltak 5). 3 VVS 31 Sanitær Beskrivelse Bunnledninger for sanitærinstallasjoner (vann- og avløpsledninger) er lagt i bakken fra utvendig kommunal hovedledning og frem til byggenes ledningsnett. Videre går ledningsnett for sanitærinstallasjoner (vann- og avløpsledninger) under kjellergulvene og frem til hhv. hovedstoppekran for vannledning og til vertikale røropplegg for avløp (over grunnen). Vann- og avløpsledninger, over grunnen, består hhv. av kobber og en kombinasjon av gamle støpejernsrør og enkelte nyere MA-rør. Mye av rørføringene ligger skjult og omfanget av rør som kan være skiftet vites ikke med sikkerhet. OPAK har ikke kontrollert alle badene i byggene og har derfor ikke vurdert tilstanden hos den enkelte beboer. I følge opplysninger gitt av oppdragsgiver, er det ikke foretatt en felles våtromsrehabilitering inkl. utskifting av vann- og avløpsrør. I 2008 ble det trukket strømpe innvendig i alle avløpsrør for kjøkken. Varmtvannforsyning kommer fra Hafslund netts fjernvarme og er plassert i eget rom (fyrrommet) i kjelleren. en på bunnledninger for sanitærinstallasjoner (vann- og avløpsledninger) i grunnen og under kjellergulvene er ikke vurdert av OPAK, da disse ikke lar seg inspisere uten spesialutstyr. Det opplyses at disse ble rehabilitert med strømpe i Det er i all hovedsak originale vann- og avløpsrør fra byggeåret 1938, men det er registrert flere MA-rør i kjellerarealene, som trolig stammer fra beboeres egne oppussinger. Avløpsrør fra kjøkken er utbedret med epoxystrømpe i Det meldes likevel om mange lekkasjer fra byggenes ledningsnett. Siden det ikke er utført en helhetlig våtromsrehabilitering inkl. vann- og avløpsrør, samt at mye av rørføringene ligger skjult i sjakter, er det vanskelig å vurdere tilstanden på rørføringene, uten å åpne konstruksjonene. OPAK vil opplyse at ut i fra normale levetidsbetraktninger har vann- og avløpsledninger en levetid på 40 år +/- 10 år, mens baderommene har en levetid på ca. 30 år. Videre vil OPAK opplyse at det er viktig med en helhetlig vurdering av byggenes ledningsnett og ikke minst beboernes baderom. Erfaringsmessig er tilstanden på badene av varierende standard. I denne sammenheng anbefaler vi at det gjennomføres en utvidet kontroll/vurdering (fase II) av tilstanden på baderommene og vann- og avløpsledningene i byggene. Varmtvannsforsyningsanlegget vurderes å være i god stand, med en restlevetid på ca. 40 år +. Vannledningene for varmt- og kaldtvann er fra byggeåret 1938 og det meldes om flere store lekkasjer. Det er også registrert at vannrørene er dårlig isolert. Stengeventilene på vannrørene i kjellerne er i all hovedsak skiftet den senere tid og fremstår i god stand. I henhold til normale levetidsbetraktninger har vannledninger en levetid på ca. 40 år +/- 10 år. Ledningene er i dag 75 år gamle og har stått langt ut over normal levetid. Side 15 av 29

16 Etter OPAKs vurdering kan vannrørisolasjonen (rørbend og avslutninger) inneholde asbest. Det ingen fare så lenge isolasjon ligger i ro rundt rørene. Risikoen oppstår først når det foretas riving/fjerning av rør. Da kan løse asbestfibre opptre i form av støv, som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater/isolasjon innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. For å kontrollere dette må det utføres en utvidet kontroll med prøvetagning og innsendelse til laboratorium. På bakgrunn av ukjent tilstand på badene og på rørføringene i byggene, bør det utføres en tilleggskontroll/vurdering (forprosjekt/fase II). Dette gjelder både gamle og nye baderom. Dette for å få en bedre oversikt over badenes og rørføringenes tilstand ifm. en evt. fremtidig våtromsrehabilitering (tiltak 1). Avhengig av resultatet av fase II undersøkelsen, kan det i verste fall bli aktuelt å foreta en totalrehabilitering av bad/wc. OPAK medtar, under modernisering i tiltaksplanen, kostnaden for en felles utskiftning av vann- og avløpsledninger inkl. en totalrehabilitering av bad/wc. OPAK anbefaler at en eventuell utskiftning av vann- og avløpsledninger utføres samtidig med en total rehabilitering av bad/wc (tiltak 2). Uansett tilstand på badene/wc anbefaler vi at alle ledninger for varmt- og kaldt tappevann skiftes pga. overhengende fare for større lekkasjer (tiltak 3). Generell informasjon om våtromsrehabilitering: Ved uthugging av gamle rørdeler i baderomsgulv medfører dette at membraner brytes, og er vanskelige å få tettet igjen. Totalrehabilitering gjøres ved at alle rør og alt utstyr i baderommene rives/hugges ut, rommene strippes og alt bygges opp igjen med moderne membranløsninger. Beboerne i boligsameiet Sums gate 20 må i mellomtiden informeres/advares mot å på egenhånd gå i gang med oppussing av enkelte baderom. Når rørdeler en gang i relativt nær fremtid muligens må hugges ut, kan skadene bli så store at omtrent alt må gjøres om igjen. Det samme gjelder for så vidt innbygging av røropplegg i kjøkken og WC. OPAK anbefaler ikke strømpetrekking i avløpsrør pga. at dette er dyrere enn nye rør, flere svakheter og sterkt begrenset levetid. Prosjektet bør gjennomføres i en totalentreprise, hvor utførende entreprenør tar stilling til om det er mulig å skifte rør og rørdeler uten å skade nyoppussede baderom, men likevel kunne gi garantier for at ikke lekkasjer vil oppstå. Slike vurderinger vil blant annet være avhengig av om forrige entreprenør har godkjent tiltakssøknad fra Oslo kommune, v/plan - og bygningsetaten, og om det foreligger en våtromsgaranti fra entreprenøren. 32 Varme Beskrivelse Det er installert vannbårent varmeanlegg med varme til radiatorer og varmtvannsforsyningsanlegget. Anlegget er fra byggeåret Varmen leveres av Hafslund netts fjernvarmesentral, som ble installert i Trykkstyrte pumper sirkulerer vannet via termisk isolerte rørledninger av stål, frem til radiatorer under vinduene i leilighetene. Radiatorene har termostatkraner. Varmeanlegget har ekspansjonskar, type lukkede membrankar, fra Det er ikke gitt opplysninger om sviktende varmeeffekt, men det opplyses om problemer med støy fra varmeanlegget. Utbedringsarbeider pågår og OPAK forutsetter derfor at varmeanlegget blir utbedret, slik at det oppfyller normale oppvarmingskrav. Radiatorene har termostatkraner og energiavregningssystem fra Disse vurderes å ha lang forventet restlevetid. OPAK vurderer varmeanleggets tilstand i dag som bra, med noe restlevetid på røranleggene. Isolasjonen på varmerørene kan også inneholde asbest i rørbend, t-rør og ved røravslutninger. Det opplyses at asbest sanering på deler av røranlegget ble utført i Det påhviler ingen fare så lenge isolasjon ligger i ro rundt rørene. Side 16 av 29

17 Risikoen oppstår først når det foretas riving/fjerning av rør, da kan løse asbestfibre opptre i form av støv, som kan pustes inn. Dette anbefales undersøkt nærmere i en kontroll. I tillegg er enkelte av rørene noe mangelfullt isolert. Rørføringer, i fyrrommet og i kjellere, med manglende isolasjon må suppleres (tiltak 1). Etter OPAKs vurdering kan det bli aktuelt å skifte varmeanleggets rørføringer, stigeledninger og radiatorer i kommende 10 års periode, dersom ikke styret i sameiet kommer i mål med å redusere støyen fra anlegget. Vi medtar derfor en budsjettkostnad, under modernisering, i tiltaksplanen (tiltak 2). 33 Brannslukking Beskrivelse Det opplyses fra oppdragsgiver at alle leilighetene har brannslukkeapparat. I tillegg er det registrert noen håndslukkingsapparater i kjellerarealene og i fyrrommet. OPAK har ikke kontrollert slukkeutstyret i den enkelte seksjon/leilighet. Den enkelte beboer er selv ansvarlig for brannsikkerheten i egen seksjon. Det er montert brannslukkeapparat i hver leilighet. Dette tilfredsstiller dagens forskrift, som sier at hver boenhet skal minimum ha et håndslukkingsapparat eller husbrannslange, som når hele leiligheten. Byggene har noe slukkeutstyr i fellesarealene i kjellerne, men OPAK anbefaler at det suppleres med flere håndslukkerapparater i blant annet i trappeoppgangene og i kjellerne, samt tekniske rom. Videre kreves det service og vedlikehold av slukkeutstyret minimum hvert 5. år. Hvert 10 år bør håndslukkingsapparatene skiftes ut. Dette er styrets ansvar å følge opp. Det opplyses at slukkeutstyret skal byttes i løpet av våren. Håndslukkingsapparater monteres i kjellere, tekniske rom og i trappeoppgangene (tiltak 1). 36 Luftbehandling Beskrivelse Det er naturlig oppdriftsavtrekk fra bad/wc og kjøkken i leilighetene. Avtrekkene går opp i separate sjakter/avtrekkspiper fra hvert våtrom og kjøkken, og videre til over byggenes tak. Luften kommer inn via klaffventiler og spalteventiler i yttervegg og vinduer. Luftbehandlingsanlegget fungerer tilfredsstillende og det er ikke opplyst om problemer med ventilasjonen. Erfaringsmessig kan avtrekkskanalene i leiligheter være tilsmusset. Disse bør rengjøres med jevne intervaller. Det opplyses imidlertid at kanalene ble rengjort i OPAK anbefaler at det installeres mekanisk avtrekksanlegg, når baderommene eventuelt rehabiliteres/ oppgraderes i fremtiden. Det er erfaringsmessig ofte tilfeller hvor beboere kobler kjøkkenvifter og mekaniske vifter på baderom til avtrekksventilene, noe som kan medføre at det blåser stekos osv. inn til naboen. Det er ikke kjent om dette er tilfelle i dette sameiet. Luftoverstrømning mellom rommene skjer via dørspalter. Dette er lett å glemme ved utskiftinger av dørene inne i leilighetene. OPAK medtar, under modernisering i tiltaksplanen, kostnad for oppgradering av ventilasjonsanlegget, dersom baderomsrehabilitering blir iverksatt (tiltak 1). Side 17 av 29

18 Dokumentasjon Det ble ikke fremlagt, og det antas at det ikke finnes, dokumentasjon på VVSanleggene. 4 El-kraft 41 Basisinstallasjon for elkraft Beskrivelse Systemet for fremføring av elektrotekniske installasjoner er delvis basert på skjult røranlegg forlagt i vegger og i tak, kabelbruer, og delvis åpent forlagt med kabel. Røranlegget er hovedsakelig utført med stålrør og noen kabelkanaler i trapperommene. Føringsveiene fremstår i all hovedsak å være i generelt god stand, alder tatt i betraktning. Det registreres at flere kabler ikke er i bruk og disse bør fjernes. Fjerne alle kabler som ikke er i bruk og bytte enkelte eldre kabler (tiltak 1). 42 Høyspent forsyning Beskrivelse Hovedtavlen forsynes med kabel fra E-verkets trafostasjon utenfor byggene. Kun E-verkets personell har tilgang. OPAK har ikke vurdert høyspent forsyningen. Ingen tiltak. 43 Lavspent forsyning Beskrivelse Stigeledninger: Fra hovedfordelingen i kjelleren (fyrrommet) er stigeledningene forlagt i på kabelbru frem til respektive hovedunderfordelinger, plassert nederst under trappen i oppgangene. Fra hovedunderfordeler er kablene forlagt i rør opptil underfordeler/sikringsskap, for hver leilighet, i oppgangene i hver etasje. Hovedtavle: Det er en hovedtavle plassert i fyrrommet i kjelleren. Det er utført som stålplateskap. Hovedtavlen antas å være fra oppgraderingen i 1990, og er utført etter datidens standard, effektbehov og forskrifter. Spenningssystemet er 230 V IT. Fra denne tavlen fordeles strømmen til fire stk. hovedunderfordelere (i trappeoppgangene). Disse er trolig fra 1990 og er utstyrt med skrusikringer, samt strømmåler. Underfordelinger: Underfordelinger/sikringsskap for leilighetene er plassert i trapperommene. Underfordelingene er utført som stålplateskap og består av skrusikringer og automatsikringer. Strømmålere er plassert i respektive underfordelere. Alle fordelingene er godt merket. Underfordelingene er utført etter gjeldende elforskrifter og krav til effektbehov, fra da de ble montert. Stigeledninger: Det er ingen synlige tegn til skade på stigeledningene som indikerer behov for øyeblikkelig, akutte tiltak. Ut i fra normale levetidsbetraktninger har stigeledninger en teknisk levetid, ved normal bruk, på 30 år +/- 10 år. Dvs. at stigeledningene vurderes å ha en retslevetid på ca. 10 år +. Hovedtavle: Hovedtavlen er fra 1990 og vurderes å være i akseptabel stand. Den er skitten og anbefales rengjort. Videre registreres det at tavlen ikke er låst. Det er viktig at tavlen holdes låst til enhver tid. OPAK anbefaler også at tavlen merkes. Hovedtavlen har en teknisk levetid, ved normal bruk, på ca. 30 år +/- 10 år. Dvs. at hovedtavlen vurderes å ha en restlevetid på ca. 10 år +. Side 18 av 29

19 Når det gjelder de fire hovedunderfordelingene i oppgangene så vurderes også disse å ha en restlevetid på ca. 10 år +. Underfordelinger: Det er vurdert at ca. 50% av underfordelerne er oppgradert av beboere til moderne underfordeler med automatsikringer, mens resten er eldre skap med skrusikringer fra byggeåret. Underfordelere, for fellesinstallasjoner og vaskerier, er også gamle og bør skiftes. Ut i fra normale levetidsbetraktninger har underfordelinger en teknisk levetid ved normal bruk på 30 år +/- 10 år. Dvs. at de eldste underfordelingene i dag har passert normal levetid. Det opplyses fra oppdragsgiver at det er beboernes eget ansvar å skifte underfordelingene. Stigeledninger: Ingen tiltak. Hovedtavle: Rengjøre, merke og avlåse hovedtavlen som er plassert i fyrrommet (tiltak 1). Underfordelinger: OPAK vil anbefale en utskifting av de eldste underfordelingene av sikkerhetsmessige grunner. Vi medtar derfor en budsjettkostnad for utskifting av underfordelingene til leilighetene (ca. 50%), slik at de tilfredsstiller dagens forskriftskrav (tiltak 2). Skifte alle underfordeler for fellesinstallasjonene/vaskeri/fyrrom (tiltak 3). 44 Lys Beskrivelse Belysningsanlegget i byggene er av varierende kvalitet og alder. Belysningen i kjelleren består hovedsakelig av glødelampearmaturer, fra ca Fyrrommet har i all hovedsak lysstoffarmaturer, men det er også enkelte glødelamper. Vaskeriene har lysstoffarmaturer. Når det gjelder belysningen i trappeoppgangene/inngangspartiene så består de av nyere (ca. 10 år gamle) lysarmaturer, m/lysstyringsautomatikk. Kursopplegget er delvis utført med kabel forlagt skjult i vegg og tak og delvis åpent forlagt. Belysningen i kjellerne og vaskeriene gir, etter OPAKs syn, generelt akseptabelt lys. Restlevetiden er ca. 10 år +. Når det gjelder belysningen i trappeoppgangene/inngangspartiene, så vurderes disse å være i god stand og gir tilfredsstillende med lys. Gjenværende restlevetid vurderes til ca. 10 år +. Antatt teknisk levetid på belysningsutstyr, ved normal bruk, er ca. 20 år +/- 5 år. Ingen tiltak nødvendig. 45 Elvarme Beskrivelse Boligsameiet Suhms gate 20 har vannbårent varmeanlegg. Se kapittel Dokumentasjon Beskrivelse Iht. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften, fra 1 jan 1997) og 9 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg omfattes sameier/borettslag av forskriftene om å sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget slik at det til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i el. forskriftene. Side 19 av 29

20 Det er styrets ansvar å etterse og vedlikeholde det elektriske anlegget i alle fellesarealer. Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon/fdv-dokumentasjon på elektro ved OPAKs befaring. Sameiet har ikke lovpålagt avtale med elektrofirma, som skal utføre internkontroll av det elektriske anlegget i byggenes fellesarealer. I leilighetene er beboerne selv ansvarlig for det elektriske anlegget. Styret har imidlertid plikt til å gjøre beboerne oppmerksom på det ansvar de har. System for internkontroll elektro, i byggenes fellesområder, må opprettes (lovpålagt) (tiltak 1). 5 Tele og automatisering 53 Telefoni og personsøking (porttelefoner) Beskrivelse Blokkene har porttelefonanlegg som består av anropsapparater ved inngangene og svarapparater i leilighetene. Det er ikke opplyst om alder på porttelefonanleggene, men trolig er det fra slutten 1990-tallet, mulig starten av 2000-tallet. Det ikke opplyst om problemer med anleggene. Ut i fra normale levetidsbetraktninger har anlegget noe restlevetid, minst 10 år +. Ingen tiltak vurdert nødvendig. 54 Alarm og signal Brannalarmanlegg: Beskrivelse Det er ikke installert felles brannalarmanlegg i bygningene. I henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) er det fra 1. Juli 2010 krav at byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. Som et brannsikkerhetstiltak anbefaler OPAK at det installeres heldekkende brannalarmanlegg i trappeoppgangene, kjellerarealene og i leilighetene. Minimum en detektor i hver leilighet og en i trappeoppgang i hver etasje, samt kjellerarealene. Dette for å ivareta rask varsling og evakuering ved brann eller tilløp til brann (tiltak 1). 6 Andre installasjoner 62 Person- og varetransport (heiser) Beskrivelse Det er 4 stk. heiser i blokkene, en for hver oppgang. Personheisene går over 9 etasjer og har kapasitet for 4 personer/315 kg. Heisene er av type wireheis. Heisenes tilstand vurderes som tilfredsstillende. Heisene er oppgradert/modernisert i 2000 og har servicekontrakt og det er ikke opplyst om problemer. Normal levetid for en heisinstallasjon er ca. 40 år +/- 10 år. Ingen tiltak nødvendig. 7 Utendørs 73 Utendørs røranlegg Beskrivelse Det er overvannshåndtering fra innvendige taknedløp til offentlig overvann. en vurderes å være tilfredsstillende. Side 20 av 29

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

A-124733 BORETTSLAGET BAGLERBYEN TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT

A-124733 BORETTSLAGET BAGLERBYEN TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. F 02.01.14 A-124733 BORETTSLAGET BAGLERBYEN TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT ADRESSE Alnagata 14, 16 & 18, 0192 Oslo G.NR./B.NR. 233/244

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

MYRAHAGEN BORETTSLAG RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

MYRAHAGEN BORETTSLAG RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-121351 MYRAHAGEN BORETTSLAG RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/februar 2011.........................................................................................................................

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

EIERSEKSJONSSAMEIE SOLBAKKEN 2 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

EIERSEKSJONSSAMEIE SOLBAKKEN 2 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-123622 EIERSEKSJONSSAMEIE SOLBAKKEN 2 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSOPPLYSNINGER... 3

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-119617 ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 HH/februar 2010. OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf.

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

VERKSGATA BORETTSLAG RAPPORT TILSTANDSVURDERING TRINN 1 MED VEDLIKEHOLDSPLAN

VERKSGATA BORETTSLAG RAPPORT TILSTANDSVURDERING TRINN 1 MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-122538 VERKSGATA BORETTSLAG RAPPORT TILSTANDSVURDERING TRINN 1 MED VEDLIKEHOLDSPLAN Mars 2012/HSY.........................................................................................................................

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 MED VEDLIKEHOLDPLAN

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 MED VEDLIKEHOLDPLAN 130927 Tangen V Borettslag Oppdragsgiver: Tangen V Borettslag 19.11.2014 TILSTANDSVURDERING TRINN 1 MED VEDLIKEHOLDPLAN OSLO HOVEDKONTOR: BERGEN: TRONDHEIM: OPAK AS OPAK AS OPAK AS firmapost@opak.no Hovfaret

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Tilstandsrapport Øvre Silkestrå Borettslag

Tilstandsrapport Øvre Silkestrå Borettslag 131659 Skøyenveien 51-99 RAPPORT Oppdragsgiver: Øvre Silkestrå Borettslag 18.01.2016 srapport Øvre Silkestrå Borettslag OSLO HOVEDKONTOR: BERGEN: TRONDHEIM: OPAK AS OPAK AS OPAK AS firmapost@opak.no Hovfaret

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING JFR PKT I TILSYNSRAPPORT FRA BRANNVESENET INNHOLDSFORTEGNELSE. 1 Innledning 2. 2 Bygningsinformasjon 3. 3 Tilsynsrapport 4

BRANNTEKNISK VURDERING JFR PKT I TILSYNSRAPPORT FRA BRANNVESENET INNHOLDSFORTEGNELSE. 1 Innledning 2. 2 Bygningsinformasjon 3. 3 Tilsynsrapport 4 VESTRE STØM BRL BRANNTEKNISK VURDERING JFR PKT I TILSYNSRAPPORT FRA BRANNVESENET COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no NOT-001 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 Rapport skrevet dato: 05.09.2013 Kontaktperson kunde: Lars Hjelmås Ansvarlig utførende: Mikael Floberg Adresse: 1.strøm Terasse 60 Kompetansenummer: L Postnummer og sted

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014)

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023 Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge

Detaljer

Befaring - brannteknisk vurdering

Befaring - brannteknisk vurdering Til: Anders Kaalhus, seksjon 3 Kent Pedersen, seksjon 2 Fra: Lise Steffensen Kristiansen Dato 2017-01-23 Befaring - brannteknisk vurdering Norconsult ved brannteknisk rådgiver Lise S Kristiansen og Ørjan

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER Blankett nr 72-0566 Virkeområde Veiledningen omfatter innredning av leiligheter på loft og i kjeller i eldre murgårder. Den gjelder også for

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS Rehabilitering av rør og våtrom Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med ca. 2900

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Murbyen Oslo - brannsikring. André Korsaksel

Murbyen Oslo - brannsikring. André Korsaksel Murbyen Oslo - brannsikring André Korsaksel 26.10.2017 Bevaringsverdig i Oslo Gul liste Oversikt over registrerte kulturminner i Oslo Ca 14 400 eiendommer (per 01.01.2015) Bevaringsverdig 62% Spesialområde

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 7: Bnr 159 (snr: 8) Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Risabergvegen 92, 4056 TANANGER Dato befaring: 12.10.2016 Utskriftsdato: 13.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer