PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER Strømmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER Strømmen Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Jon Syversen, Gro-Helen Randem Svendsen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Cecilie Nyquist Stray og Rune Engeseth. Oda Marie Often og Vidar Bøe Guro Røen, Kent Simonsen og Runar Sveen. A: DISKUSJONSSAK Ingen. B: BESLUTNINGSSAKER Sak 46/14 Styrking av lokalidretten finansiering av idrettsrådene Det vises til tidligere diskusjoner omkring idrettsrådenes status/ finansiering og behovet for en finansiering via spillemidler til idrett. På styreseminaret ble det gitt en innledning om temaet. Idrettsrådene er nøkkelen for å fremme idrettslagenes felles saker og utløse kommunale investeringer på anleggssiden. Det er også et stort potensiale for å samarbeide med kommunen innenfor temaer som; folkehelsetiltak, integrering, inkludering, aktivitetsutvikling, verdiarbeid etc. Vi har gode eksempler på dette i Akershus, men det er krevende å skulle få resultater kun basert på frivillighet. Møtevirksomheten er krevende, og det er behov for å kunne stille på møter på dagtid. Kontinuitet er også viktig. Idrettens finansiering er primært basert på et horisontalt fordelingsprinsipp, og det har lenge vært vedtatt politikk i NIF at idrettsrådene skal søke sin finansiering via kommunebudsjettene. Problemet for idrettsrådene er å skulle finansiere sin egen virksomhet i konkurranse med de store behovene idrettslagene har for aktivitetsstøtte. I den vurderingen vil idrettsrådene ofte nedprioritere eget behov. I AIKs styremøte 3. juni ble det rapportert fra idrettsrådenes årsmøter, og de aller fleste idrettsrådene har gitt signaler om at de har sterkt behov for en andel administrativ ressurs. I Akershus er det kun 2 av 22 idrettsråd som har ansatte (Asker og Bærum har p.t.). På landsbasis er det anslagsvis 20 personer ansatt i idrettsråd (referanse fra tidligere landskonferanse) På styreseminaret i august d.å. ble det lansert en modell hvor kr 1 per innbygger kunne være et startsted for en tildeling av spillemidlene. Det viktige er å få vedtatt et prinsipp om at idrettsrådene delfinansieres via spillemidlene. 1

2 Styret har tidligere diskutert muligheten for å kunne få til dette som en andel av LAM-potten i og med at spillemidlene vil øke via opptrapping av tippenøkkelen pluss at andelen av totalen som går til LAM også justeres til 12,5 % i Da skapes det et visst handlingsrom for en slik reform. Kr 1 per innbygger vil koste ca. kr 5 mill. på landsbasis, og økningen av LAM vil være vesentlig større enn det. Tallet for økningen har vi ikke. Det er nødvendig å drøfte slike ideer med de øvrige idrettskretsene for å kunne få dette inn i NIFs strategi og budsjetter. Første anledning er IK-samlingen i Drammen Prosessen videre går frem mot Idrettstinget i 2015 (Trondheim, juni), og styret bør nedsette et eget Ad Hoc-utvalg som jobber med hovedsakene frem mot Idrettstinget, inkludert finansiering av idrettsrådene. AIK vil ha 5 representanter til Idrettstinget. Innkalling sendes ut 5 måneder før tinget, og forslag må være sendt innen 4 måneder før tinget holdes. Det vil si innen 5. februar. Det vises til kapittel 3 i NIFs lov. Styret i Akershus idrettskrets ønsker å styrke idrettsrådene finansielt over spillemidlene. Kretsleder og nestleder gis mandat til å følge opp saken på IK-samlingen i september. Et Ad Hoc-utvalg nedsettes på styremøtet Utvalget skal jobbe videre med de viktigste sakene foran Idrettstinget i Saken ble vedtatt ved skriftlig saksbehandling i styret Sak 47/14 Aktivitetslederkurset barneidrett på idrettslinjer idrettskretsens rolle Det vises til informasjon fra NIF. Idrettskretsene har nylig mottatt informasjon om dette tilbudet. I korthet går det ut på å ha en aktiv rolle for å påvirke til at aktivitetslederkurs barneidrett blir tilbudt elever på videregående skoler, samt at man følger opp koblinger til idrettslagene i etterkant. Dette støtter opp under AIKs hovedmål, samt at det styrker ungdomsløftet ved å gi ungdom både kompetanse og roller. Administrasjonen oppfatter dette som et tilbud vi relativt enkelt kan tilby de videregående skoler (VGS) med idrettslinjer i Akershus, samt at styret har ønsket en nærmere kontakt med disse 14 VGS med idrettslinjer. Det vises til tidligere styresak om tiltak på VGS samt produksjon av Idrettskartet ( ) AIKs oppgave er beskrevet i notatet, det mest arbeidskrevende er å tilby kurslærerkurset samt gjennomføre oppfølgingsmøte og knytte kontaktene til idrettslagene. For øvrig er arbeidet mye likt ordinær kursadministrasjon. Det er kort frist på å slutte seg til dette tilbudet. Torsdag må kretsene gi tilbakemelding til NIF 2

3 AIK melder sin interesse til NIF innen fristen for å delta i tilbudet om felles aktivitetslederkurs barneidrett på videregående skoler med idrettslinjer. Saken ble vedtatt ved skriftlig saksbehandling i styret Sak 48/14 Felles konferanse med de øvrige paraplyorganisasjonene i Akershus I 2013 gjennomførte de store paraplyorganisasjonene en felles konferanse for regionale frivillige organisasjoner. Konferansen erstattet en dagskonferanse som i stor grad fungerte som møteplass for ansatte i organisasjonene. Den nye «Møteplassen» ble avholdt på kveldstid for å være tilgjengelig for de tillitsvalgte. Konferansen var et spleiselag mellom paraplyorganisasjonene. Temaet i fjor var blant annet frafall av ungdom, og innleder var professor Mats Trondman. Årets konferanse: De daglige ledere i VOFO, Musikkrådet, Barne- og ungdomsrådet og AIK har i løpet av sommeren hatt møter hvor også fylkeskommunen har bistått. Det er etablert et forslag til program hvor fokus settes på «Hvor går frivilligheten» med undertittel: «Motivasjon, frivillighet og engasjement». Det er lagt opp til en innledning av relevant forsker som kan si noe om utviklingen, samt et innslag av mer filosofisk karakter. For å illustrere hvordan organisasjonene jobber er det lagt opp til to presentasjoner av hvordan man jobber med rekruttering og lederopplæring. AIK er tiltenkt en av disse presentasjonene for å vise hvordan idretten jobber med unge ledere. Akershus fylkeskommune støtter konferansen økonomisk, og det vil maksimum være en kostnad for AIK på kr ,- Trolig vil det være nærmere halvparten av dette. Aktuell målgruppe er for idrettens del vil være særkretser/regioner, AIKs eget styre og idrettsrådene. I fjor deltok ca. 50 personer på konferansen. Konferansen holdes i fylkeskommunens lokaler i Galleriet, og dato er satt til Fylkespolitikere inviteres, og dette kan være en møteplass mellom frivilligheten og de folkevalgte. Komitéarbeidet har foregått rett i forkant av sommerferien og tidlig på høsten, og det har derfor tidsmessig ikke vært mulig å styrebehandle dette tidligere. Vi bør legge arrangementet inn i vår tiltaksplan for kommende år samt drøfte aktuelle innspill til programkomiteen tidlig på våren. Ved fjorårets styrebehandling uttalte styret at man ikke kunne velge noe annet enn å si ja til dette samarbeidsprosjektet med de øvrige frivillige 3

4 paraplyorganisasjonene. Administrasjonen har lagt dette til grunn. Det er en arena for å lære av hverandre samt presentere oss for fylkeskommunen. AIK stiller seg positive til felles konferanse for de frivillige paraplyorganisasjonene Kostnader inntil kr belastes innenfor vedtatt budsjett. Saken ble vedtatt ved skriftlig saksbehandling i styret Sak 49/14 Fordeling av midler til Aktiv på Dagtid høsten 2014 AIK har for 2014 budsjettert med kr til fordeling idrettslag i Aktiv på Dagtid (ApD). Kr ,- av disse ble fordelt tidligere i år, se tabell nedenfor. Det foreslåes at de resterende dermed fordeles mellom idrettslag som tilrettelegger for ApD høsten Fordelingen mellom de forskjellige idrettslagene/idrettsrådene er basert på organiseringen av tiltaket, utvikling av eksisterende tiltak og planlagt aktivitet for året. Idrettslag Fordeling totalt 2013 Innstilling # 1, 2014 Innstilling # 2, 2014 Asker idrettsråd (flere , , ,- IL) Aurskog/Finstadbru , , ,- SK Drøbak Golfklubb , , ,- Drøbak-Frogn , , ,- Idrettslag Friskis&Svettis Asker , , ,- og Bærum Nesodden IF , , ,- Nedre Romerike , , ,- Handicapidrettslag Ski AIL , , ,- Sørumsand IF 5 000, , ,- Fet IL* NY høsten ,- Frogner IL 5 000, , ,- Son HK** ,- Ås IL , , ,- Sum , ,- * Fet IL er ny, og ApD i Fet er under oppstart denne høsten. ** ApD Vestby (ved Son HK), ble avviklet før jul

5 AIK bør komme tilbake til videre strategi etter at idrettsforbundets folkehelsestrategi er på plass. Midler til Aktiv på Dagtid tildeles i tråd med forslagene i tabellen over. Sak 50/14 Deltakelse i nasjonale konferanser Det er flere nasjonale konferanser AIK bør vurdere å delta på. Fra tidligere er Sven, Kjell, Oddleif og Runar påmeldt til NIFs anleggskonferanse medio oktober (Trondheim). Videre er følgende meget aktuelle for deltagelse dersom mulig: Nasjonal konferanse om idrett for funksjonshemmede (Paraidrettskonferanse) Starter fredag kl. 17 (Trondheim). Pris kr 1990 pluss reise. Nasjonal konferanse om folkehelse (Levanger). Reise og overnatting, ingen konferanseavgift. Det er også en folkehelsekonferanse i Oslo ( ), men den førstnevnte er mest aktuell for idretten. NIFs folkehelsestrategi blir bl.a. presentert i Levanger. AIK meldes på til de ovennevnte konferansene etter styrets vurdering. Sak 51/14 Evaluering av kretstinget Det ble vist til rapport som viser resultat av spørreundersøkelse til alle delegater pluss en vurdering fra administrasjonen. Sistnevnte inneholder også noe praktisk erfaring. Spørreundersøkelsen viser at de fleste er fornøyd med hvordan tinget ble gjennomført, men det er også kommentarer og synspunkter som slår helt andre veien. Styrets egen evaluering fra kretstinget gis i møtet. Følgende momenter ble nevnt: Stort sett fornøyde En av sakene ble utfordrende for dirigentene Prisutdelingen burde vært mer høytidelig og tiden ble knapp o Kan vurdere å la takketaler slippe til i desember Ønskelig med flere deltakere fra idrettslagene Godt innlegg av Vidar Sven takket for godt forarbeid 5

6 Tingdelegatene og styrets evaluering tas til etterretning og lagres som erfaringer vi må legge vekt på ved neste arrangement. Sak 52/14 Styrets arbeidsform Det vises til gjennomgang på styreseminaret i Asker. I tråd med signalene på seminaret foreslås det at styret i stor grad bygger videre på arbeidsform fra tidligere: - 7 styremøter per år - Åpenhet i møter og protokoller gjøres tilgjengelige på nettet - ABC-saker - I prinsippet, ikke faste utvalg - men mer bruk av Ad Hoc-utvalg - Fadderskap for idrettsråd og særidretter videreføres På styreseminaret ble det delt ut retningslinjer for delegering samt retningslinjer for uttalelser til media. Disse videreføres, men administrasjonen vil legge de frem som egen sak i senere møte. Det er behov for en gjennomgang/revidering. På styreseminaret ble opprettelse av Ad Hoc-utvalg foreslått på følgende områder: - Anlegg - Ny IPD og virksomhetsplan (VP) - Løft for finansiering av IL og IR - Kommune og fylkestingsvalget 2015 Administrasjonen foreslår å opprette tre Ad Hoc-utvalg i første omgang. 1. Anlegg er sentralt nå i forbindelse med de planprosesser som vil skje i fylkeskommunen, se annen sak. 2. Ny IPD kan ses i sammenheng løft for finansiering av IL og IR, dette er prosesser som vil skje frem mot Idrettstinget i Trondheim (5.-6. juni 2015). Et Utvalg bør fordype seg i de mest sentrale sakene frem mot idrettstinget. 3. kommune- og fylkestingsvalget I utvalg nr. 1 forslås en fra styret og fire fra IR pluss en fra adm, videreføres. I utvalg nr. 2 og 3 foreslås tre fra kretsstyret samt en fra administrasjonen i hvert utvalg. Styret bes klargjøre sine preferanser og fordelingen gjøres i møtet. 6

7 AIK oppnevner tre Ad Hoc-utvalg som beskrevet ovenfor. Fordelingen av representanter gjøres i henhold til styrets signaler. Sak 53/14 Kontaktpersoner for særkretser og idrettsråd AIK har tradisjon for å holde god kontakt med idrettsråd og særkretser. Idrettsrådene har idrettskretsene et særlig ansvar for, og kontakten er derfor noe hyppigere med disse. Imidlertid er særidrettene (særkrets, region og særforbund) også en viktig del av den helheten idrettskretsen skal ivareta. Styret har fra tidligere oppnevnt kontaktpersoner i IR og SK, dette foreslås opprettholdt. Følgende IR må få nye kontaktpersoner: 1: Sørum, Eidsvoll, Nannestad og 2: Fet og Nes. Videre mangler det kontaktperson til særidrettene: Luftsport, Bueskytter, Skytter og Håndball Administrasjonen ble bedt om å oppdatere kontaktlistene Kontaktpersoner for idrettsråd og særidretter oppdateres. Sak 54/14 Finansiering idrettsråd Det vises til tidligere utsendt saksfremlegg i sak 46/14. I den sammenheng er det behov for å drøfte AIKs syn på hvordan en ordning kan finansieres. I sak 46 er det henvist til det handlingsrommet som en økning av LAM vil føre til. Det kan også argumenteres for at en tildeling til idrettsråd bør belastes post 1 (grunnstøtte NIF og idrettskretser) og ikke belastes tilskuddet til IL. Sett fra NIF og idrettskretsenes side er post 1 for liten til å dekke de oppgaver som er definert i loven. Det har vært liten eller ingen utvikling i tildelingene, og fra 2000 til 2014 har idrettskretsenes andel av spillemidlene gått ned fra 14% til 6%. Idrettskretsene har fått flere oppgaver i denne perioden, og det kan derfor isolert sett argumenteres for at kretsene bør få en økning og ikke en reduksjon. Dersom en veier det opp mot tilskuddet til idrettslagene og idrettslagenes behov, er det vanskelig å prioritere seg selv. Finansiering av idrettsråd over spillemidlene kan tas fra post 1 via omfordeling, en helt ny post som følge av regulering av tippenøkkelen, eller som tidligere foreslått en andel av LAM. 7

8 Den videre behandling og forhandling er helt avhengig av støtte fra andre idrettskretser og øvrige tingdelegater. AIK må avklare sitt syn og deretter drøfte og forhandle med de aktuelle kontakter og representanter. - Det ble vist til råd fra IR fra vår konferanse i oktober pluss de store IR som møtes i Trondheim senere - I Drammen lanserte Sven den ideen som Jon Syversen tok opp på styreseminaret følges opp videre av kretsleder - Vi må få hevet statusen i egen organisasjon - Hvilke IR har avtaler med kommunen? Styrets prinsipielle diskusjon danner grunnlaget for drøftelser med de øvrige idrettskretsene. Arbeidet videreføres av Ad Hoc-utvalg som nedsettes for dette temaet frem mot Idrettstinget Sak 55/14 Økonomisk kriminalitet. Oversendelsesforslag fra kretstinget. På kretstinget 14. juni 2014 ble det behandlet et forslag fra Bærum Kampsport Klubb om å etablere en ressursgruppe i AIK (Idrettskrim), som skulle jobbe mot økonomisk kriminalitet i Akershusidretten (se styresak 31/14 og protokoll fra kretstinget). Forslaget falt mot 5 stemmer, men kretstinget vedtok enstemmig å oversende forslaget til kretsstyret. Kretsstyret må nå ta stilling til hvilken rolle AIK skal ha når det gjelder å jobbe mot økonomisk kriminalitet i idretten. Mulige innsatsområder for AIK: 1. Forebygging/ preventive tiltak Gi god informasjon til idrettslag om hvilke regler som gjelder, tilby kurs og veiledning. Stille krav: Be om årsmøteprotokoll med årsregnskap (stikkprøver). 2. Veiledning AIK fungerer som et varslingsorgan, som tar i mot bekymringsmeldinger. AIK veileder og gir råd om videre saksgang og hvordan idrettslaget skal forholde seg. Bør idrettslaget anmelde saken til politiet og/eller NIFs domsutvalg? 3. Etterforskning AIK innhenter nødvendige dokumenter, regnskap og bilag. AIK har samtaler og møter med aktuelle personer, for å kartlegge situasjonen. AIK konkluderer i saken. Skal saken anmeldes til politi og/ eller NIFs domsutvalg, er AIK behjelpelig med dette. 4. Følge opp NIF Be NIF redegjøre for hvordan norsk idrett skal forholde seg til økonomisk kriminalitet. Be om status for idrettstingets sak nr. 49 (fra 2011). 8

9 Idrettskretsens rolle NIF har laget en veileder (ny våren 2014) som beskriver idrettskretsens rolle når det gjelder økonomisk kriminalitet i idrettslag (se vedlegg). Det er naturlig å ta utgangspunkt i denne veilederen når vi diskuterer AIKs rolle i denne type saker. Følgende er sakset fra NIFs veileder: Som nevnt er det ikke idrettskretsenes ansvar å vokte over idrettslagene og påse at de drives i samsvar med norsk lov. Idrettslaget er et selvstendig rettssubjekt og er selv, ved sine styrende organer, ansvarlig for sin virksomhet og for at laget driver i overensstemmelse med norsk lov. Idrettskretsens oppgave er i utgangspunktet begrenset til å veilede idrettslaget, slik at idrettslaget selv tar de grep som er nødvendige i slike saker. Idrettskretsene må derfor være tilbakeholdne og ikke involvere seg for mye i saken ut over å gi generell veiledning og fungere som rådgiver underveis i prosessen. I utgangspunktet skal idrettskretsen kun påta seg en veiledende rolle etter forespørsel fra styret i idrettslaget, evt. årsmøtet. Hvorvidt bekymringsmeldinger fra en eller flere enkeltmedlemmer i idrettslaget eller andre skal følges opp, må bero på en konkret vurdering. Anklager om økonomiske misligheter er imidlertid så alvorlige, at slike bekymringsmeldinger i utgangspunktet alltid må vurderes av kretsene. Idrettskretsens rolle i slike saker er å veilede idrettslaget i NIFs regelverk og de muligheter og begrensninger som gjelder mht. å fjerne personer fra tillitsverv osv. Når det gjelder selve anmeldelsen til NIFs domsutvalg, kan kretsen henvise til NIFs domsutvalgs sekretariat som vil kunne veilede idrettslaget mht. anmeldelsens innhold, form osv. Dette ansvaret behøver ikke kretsen å ta på seg. Det er viktig å huske på at kretsenes myndighet overfor idrettslagene er begrenset til den myndighet idrettskretsen er tillagt etter NIFs regelverk eller vedtak fra Idrettstinget/Idrettsstyret. Dersom kretsen skal kunne pålegge idrettslaget bestemte tiltak må dette være forankret i det ansvar idrettskretsen har for å sikre at idrettslagene følger NIFs regelverk og oppfyller medlemsforpliktelsene. Slike pålegg kan dessuten virke negativt. Kretsen bør i stedet vurdere å bruke trusselen om tap av medlemskap som et ris bak speilet, for å påvirke idrettslaget til selv å ta de nødvendige grep. Det er viktig å huske på at dersom det begås misligheter i et idrettslag, er det idrettslaget selv som er den fornærmede i saken. Det betyr at det er idrettslaget som er ansvarlig for selv å iverksette tiltak og treffe beslutninger, for eksempel om politianmeldelse. Kretsens viktigste oppgave er å ansvarliggjøre styret. Kretsen bør minne styret om styreansvaret og styrets rolle som høyeste myndighet mellom årsmøtene. NIF legger til grunn at alle idrettslag som avdekker økonomiske misligheter anmelder dette til politiet. Dersom idrettslaget ikke er villig til å anmelde alvorlige kriminelle forhold kan dette bli ansett som et vesentlig mislighold av idrettslagets medlemsforpliktelser. Idrettskretsen bør informere idrettslaget om dette. Oppfølging av NIF På kretstinget ble det gitt signaler om at et eventuelt «Idrettskrim» ikke bør opprettes i hvert enkelt fylke, men på nasjonalt nivå, altså i NIF. Kretsstyret må vurdere om det er ønskelig med et nasjonalt «Idrettskrim», og hvordan AIK i så fall bør jobbe inn mot NIF. Idrettsforbundet jobber allerede med saken (jfr. sak 9

10 nr. 49 fra idrettstinget 2011), men det er likevel naturlig at AIK videreformidler signaler fra AIKs kretsting inn til NIF. - I vårt informasjonsskriv til klubber må vi også inkludere informasjon om konsekvenser ved å miste medlemskapet o Konkurransedeltakelser o Støtteordninger osv. - Det ble referert til muntlig orientering i Drammen på IKS o Idrettsstyret har behandlet saken o Vil komme skriftlig svar o NIF har satt i gang preventive tiltak o Det er klargjort hvilke ansvarsforhold som gjelder Ref veileder Når det gjelder økonomiske misligheter i idrettslag må AIK ta utgangspunkt i de regler og retningslinjer som foreligger i NIFs lov og i «NIFs veileder om økonomiske misligheter i idrettslag». Med dette som utgangspunkt skal AIK ha fokus på: Forebygging; for å forhindre at økonomiske misligheter forekommer. Veiledning; for å hjelpe idrettslag, når det er mistanke om økonomiske misligheter. I tillegg skal AIK vurdere å følge opp NIF i forhold til sak nr. 49 fra idrettstinget 2011, for å evt. påvirke til at det etableres et nasjonalt «organ» med særlig kompetanse når det gjelder å håndtere økonomiske misligheter i idrettslag. Sak 56/14 Høring Planprogram Akershus Fylkeskommune AIK har mottatt høring med frist Se vedlegg. Planprogrammet gjelder for ny «Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» som skal erstatte tidligere «Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet». Planprogrammet, som nå er til høring, er en plan for planprosessen. Som man kan se av vedlegget er høringen sendt til svært mange instanser (kommuner, nabofylker, organisasjoner etc). Planprogrammet legger en del premisser for hva som vektlegges i selve planprosessen. AIK deltok tidligere i år i et innspillsmøte som forberedelse til den høringen som nå er sendt ut (Kjell Kvifte og Runar Sveen). AIKs innflytelse på anleggsutviklingen i fylkeskommunal regi har vært gjennom den nevnte sektorplanen. Den nye planstrukturen skal favne enda bredere. «Planen skal innvirke på all regional planlegging og tilrettelegging i Akershus», se formål med planen på side 4. I forslag til organisering (side 23) er frivillige organisasjoner plassert i en referansegruppe på siden av selve prosjektgruppen. Dette kan være et aktuelt 10

11 tema å diskutere. Planen skal være for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, og da bør idretten få en mer sentral plassering. Administrasjonen foreslår følgende prosess: Styret diskuterer de momentene som er tatt opp i planprogrammet og som man spesifikt ber om tilbakemeldinger på. Se stikkord på side to i selve høringsbrevet. Administrasjonen bearbeider høringsutkastet og lager forslag til svarbrev. - AIK bør helst være tettere på i prosessen enn det dokumentet skisserer - Politikere, AIK og friluftslivsorganisasjonene bør være i prosjektgruppa pluss referansegruppa - Styreleder bør delta i prosjektgruppa, andre inn i referansegruppa Basert på styrets signaler og administrasjonens gjennomgang av høringsutkast til planprogrammet for «Regional plan for Akershus », lager administrasjonen forslag til svarbrev på høringsutkastet. Svarbrevet sendes ut til styret senest Sak 57/14 Manglende dokumentasjon ved tildeling av idrettsmidler Hvert år foretar AIK en søknadsbehandling og innstilling til fordeling av midler fra Akershus fylkeskommune («Idrettsmidler»). Dette er midler til særidrettene på regionalt nivå (særkrets, region og i mangel av regionalt organ, også særforbund). Søknader fremmes innen 1. desember. Totalt ble det fordelt ca. 1,6 mill. kr i Tilskuddet fordels som et grunntilskudd ut fra størrelse (antall lag) pluss et beløp ut fra aktivitet. Ved søknad om idrettsmidler kreves det vedlegg som: årsplan med budsjett for påfølgende år, siste fremlagte årsregnskap, revisjonsrapport/-bekreftelse og siste vedtatte årsberetning. For at midlene skal kunne utbetales har det vært en praksis på at alle vedleggene må være innsendt og godkjent. De siste årene har vi hatt noen få søkere som ikke har fulgt opp ved å sende inn vedleggene, dette til tross for gjentatte purringer. Dette har ført til at AIK har måttet tilbakeholde midler. Ved innsending av vedleggene har midler blitt utbetalt. Vi har eksempler på at midler har vært tilbakeholdt både ett og to år. Administrasjonen foreslår å vedta en grense for hvor lenge en kan få ettersende vedlegg. Dersom særidretten har aktivitet og «fungerer» vil en kunne anta at dokumentene blir innsendt. Det foreslås derfor at det settes en frist for innsendelse av vedlegg til søknaden i utgangen av juli det året midlene utbetales. Dersom vedlegg ikke er mottatt innen denne fristen annulleres tildelingen, og beløpet legges til idrettsmidlene for påfølgende år. - Vi må sikre at det ikke skjer misforståelser 11

12 - Det ble vist til eksempler fra idrettskretser som krever deltakelse på kretstinget for å kunne få tildeling Frist for innsendelse av vedlegg for utbetaling av idrettsmidler settes til 31/7 i utbetalingsåret. Dersom vedlegg ikke er mottatt før dette annulleres tildelingen, og pengene legges til idrettsmidlene for påfølgende år. Som innstilling C: Orienteringssaker a) IK-samling Drammen b) Brev fra NIFs valgkomité 5.9. (ber om kandidater innen , siste frist 1.1.) Sak på neste møte c) Regnskap 1. halvår. d) Grenseløs idrettsdag, Bærum. e) ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation), foredrag om YouMe okt. f) Ny løsning for nettsider NIF og idrettskretser, ferdig i desember 14 g) AIKs lov godkjent av NIF h) Protokoll fra AIKs kretsting i) Fylkeskommunen vurderer stiling i inkludering IL. Ref e-post JC j) Evalueringsrapport NIF post 1, PwC k) Jon rapporterte fra møte i HV02 (lovpålagt organ). Adm sjekker varamedlem. l) Kartet sendes nå ut til VGS, sak på neste styremøte Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Soon Triathlon Klubb Kenneth Aas Triathlon Vestby Soon Skiklubb Petter Bergstrøm Ski Vestby Berserk K-1 Kickboxingklubb Daniel Rosmo Kickboxing Ski Adm. 12

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/16 - TIRSDAG 3. MAI 2016 Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/17 TIRSDAG, 13. JUNI 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen.

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen. PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS - PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/16 MANDAG, 13. JUNI 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Oppsummering av kveldsseminar for særidrettene 20.01.2015 Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Åpning: Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket velkommen til seminaret. Han la vekt på viktigheten

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon

Detaljer

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du?

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du? Svømmeforbundet? Idrettskretsen?!! Idrettsrådet? NIF? Du? Mål Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av. Organisering Idrettspolitisk

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 18.02.2015 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 12/ onsdag på Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 12/ onsdag på Sør Amfi, Arendal Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 12/2012-2014 onsdag 2.10.2013 på Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Anne Blakstad Tonje Berger Ausland Julie Sundsdal Nærdal Gunnar Høygilt

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 5/2014 Dato: onsdag 170914 Tid: 1630 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL STYREMØTE 06/16-06.09.2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 10/2014-2016 MØTESTED: Idrettssenteret Molde MØTEDATO: 21.10.15 KLOKKESLETT: 16:45-19:30, mat fra 16:10 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Velkommen til høstmøte

Velkommen til høstmøte Velkommen til høstmøte For ISU er og særkretser i Oslo 4.november 2015 Agenda Utfordringer og muligheter for Norsk idrett Prioriterte oppgaver for det nye idrettsstyret - idrettspresident Tom Tvedt Arbeidet

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokoll STYREMØTE 02/16 TIRSDAG, 1. MARS 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen Protokollside 44 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Forfall: Aslak Heim-Pedersen Hege Backstrøm Sandblost Jo Skaali

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/ Bergen, 2. mars 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/2014-2016 Dato: 1. mars 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:30-19:40 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder Cecilie

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often,

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 30 2004/2007 16. januar 2007 UBC Ullevål stadion IS-sak 291 Protokoll for idrettsstyremøte nr. 29, 15. desember 2006 IS-sak

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 18/2014-2016 Utsendelsesdato: 14. mars 2016 Merknadsfrist: 18. mars 2016 Møtetid: Onsdag 1. mars 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/ , mandag kl 18:00 på Idrettens Hus, Sparebanken Sør Amfi

Protokoll fra styremøte nr. 3/ , mandag kl 18:00 på Idrettens Hus, Sparebanken Sør Amfi Myra, 25.08.2016 Styreperioden 2016-2018 Protokoll fra styremøte nr. 3/2016-2018, mandag 22.08.2016 kl 18:00 på Idrettens Hus, Sparebanken Sør Amfi Tilstede var: Kirsten Borge Siri Marie Gundersen Anne

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord.

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Tilstede: Trude Halvorsen, Rolf Gunnar Haagensen, Jan Olav Hay, Inger Ness, Torbjørn Nilsen. Fra administrasjonen: Bjørn

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2016-2018 Utsendelsesdato: 26. juni 2017 Merknadsfrist: 2. juli 2017 Møtetid: Tirsdag 21. juni 2017 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Årsberetning Lier Idrettsråd 2014. Ann Kristin Elsrud Sylling Rideklubb (ungdomsrepresentant/kasserer) Styremedlem Jan Hennum NMK Lier

Årsberetning Lier Idrettsråd 2014. Ann Kristin Elsrud Sylling Rideklubb (ungdomsrepresentant/kasserer) Styremedlem Jan Hennum NMK Lier Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Klubb Leder Pål Thomassen IF Liungen Nestleder Christer Beierman Sylling IF Ann Kristin Elsrud Sylling Rideklubb (ungdomsrepresentant/kasserer)

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Trondheim 15. september 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77,

Detaljer

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus.

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58 Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Ragnar Tellefsen Jo Skaali Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 7/2012-2013 ONSDAG 30. JANUAR 2013 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 5/2014-2015 FREDAG 13. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Trondheim 13. november 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland, Ronald Lindberg, Bjørn Åge

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Tonje Berger Ausland Per Harald Bai Stabell

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg KFU

Kommunalt foreldreutvalg KFU Kommunalt foreldreutvalg KFU Forslag til styreinstruks Innledning Hensikt Vi har nedtegnet retningslinjer for styrearbeidet i KFU for å sikre at alle styremedlemmer er samstemte med hensyn til styrearbeidets

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/16

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/16 NORGES IDRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets O~ PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/16 Styremøte 06/16 ble avholdt mandag 24. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.15.

Detaljer

Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000

Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000 Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen, Arne Roar Hovland, Wilfred Solberg. Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen. Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 28/2009-2012 Utsendelsesdato: 20. januar Merknadsfrist: 26. januar Møtetid: Onsdag 18. januar 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS.

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Til styret i Vestfold Idrettskrets Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Generelt: Reglementet for delegering av myndighet i Vestfold

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Referat. Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Referat. Det var ingen kommentarer til innkallingen. Referat Møte i : Idrettskretsstyret i Oppland IK Møte nr.: 1/12. Tid/sted: Mandag 30.01.2012 kl. 17:00-21:45 Klubbhuset på Vind, Gjøvik. Møtt: Brørby, Ødegård, Røste, Løberg, Starum, Feiring og Espeseth

Detaljer