Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune"

Transkript

1 Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni

2 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner i utprøving av gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen. For Oppland fylkeskommune er dette arbeidet en videreføring av erfaringene med prosjektet Vandreboka Mappevurdering som lim i ett fireårig yrkesfaglig løp. Et prosjekt som ble avsluttet februar Arbeidet er forankret i Oppland i fylkesrådmannen Regionalt handlingsprogram (RHP) Hvor ett av fem satsingsområder er Samarbeid skole- næringsliv. Oppland fylkeskommune skal delta i utprøving med følgende utdanningsprogram: Teknikk og industriell produksjon Bygg- og anleggsteknikk Elektro 2.0 Bakgrunn for utprøvingen Etter innføringen av Læreplanverket for Kunnskapsløftet så partene i arbeidslivet behovet for dokumentasjon av de læringsaktiviteter elev/lærling /lærekandidat har deltatt i gjennom sin opplæring. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe, som har vært ledet av Kunnskapsdepartementet. Arbeidsgruppen besto av medlemmer fra: NHO, LO, KS Utdanningsdirektoratet og Utdanningsforbundet. Arbeidsgruppen utarbeidet forslag til mandat for utprøvingen. Forslag til mandat ble lagt fram for Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) i møtet SRY fattet følgende vedtak: SRY stiller seg bar arbeidsgruppas forslag til mandat for utprøving av gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen Kunnskapsdepartementet fastsatte mandatet og KS foreslo følgende fylkeskommuner som aktuell for utprøvingen: Oppland Buskerud Rogaland Telemark Troms 2.1 Formål for en gjennomgående dokumentering Ordningen skal dekke arbeidsgivers behov for dokumentasjon av hva eleven/lærlingen har deltatt i av læringsaktiviteter Ordningen skal dekke elevens/lærlingens /fagarbeiderens behov for dokumentasjon av det vedkommende har deltatt i av læringsaktiviteter 2

3 2.2 Mål for utprøvingen Utprøvingen skal bidra til vurderingen av fagarbeideres og arbeidsgivers behov for en dokumentasjonsordning og av dokumentasjonens nytteverdi. Utprøvingen skal bidra til en erfaringsinnhenting med ulike modeller for en gjennomgående dokumentasjonsordning og om men kan velge ulike modeller for ulike fag. Utprøvingen skal gi grunnlag til å ta stilling til om dokumentsjonsordningen skal innføres permanent og forskriftfestes. 2.3 Dokumentasjonsbegrepet Det skal legges til grunn for utprøvingen at dokumentasjonen skal være ev ren deskriptiv karakter. Dokumentasjonen skal vise hva eleven/lærlingen/lærekandidatene har deltatt i av læringsaktiviteter og skal ikke dokumenteres den kompetansen eleven/lærlingen/lærekandidaten har oppnådd. 2.4 Utprøvingsperiode Ett skoleår, med oppstart høsten Utprøvingen skal gjennomføres både på Vg1, Vg2 og Vg3 i bedrift. Utprøves på programfagene, prosjekt tilfordyping og i læretid i bedrift 2.5 Evaluering Utprøvingen skal evalueres av ekstern evaluator 3

4 3.0 Utprøvingen i Oppland fylkeskommune Fylkesopplæringssjefen i Oppland Fylkesopplæringssjefen i Oppland ber om at utprøvingen av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen tas inn i arbeidet i LUT i de lærefagene som skal delta i utprøvingen. 3.1 Prosjektgruppe i Oppland Synnøve Tollefsrud Fylkesopplæringssjefens ledergruppe Jane Haave, leder arbeidet i Oppland, og sitter i arbeidsgruppen i Utdanningsdirektoratet Avdelingsledere fra aktuelle vdg skoler: Berit Bergset, Geir Sylliåsen og Marit Sunde Arne Solum/Stein Åge Granlund, Gerd Kjølstad og Ivar Karlsen 3.2 Lærings- og utviklingsteam I løpet av prosjektet Vandreboka vokste LUT fram som et verktøy til samarbeid. Lærings- og utviklingsteam er en forpliktende møtearena mellom skolene, lærebedriftene, prøvenemnder og elev/lærling. (Elever og lærlinger oppfordres til å delta. 1 Det er lærlingenes opplæring som drøftes, og deres medvirkning er viktig i forhold til å lære demokratiforståelse og demokratisk deltakelse). Ordningen med Lærings- og utviklingsteam er forankret i regionalt handlingsprogram i Oppland fylkeskommune. Rådgiverne i lærefagene ved fylkesopplæringssjefens kontor er koblet til samarbeidet som veiledere. Noen videregående skoler har med samarbeidet i LUT i sine partnerskapsavtaler med lokalt næringsliv. Lærings- og utviklingsteam har regelmessige møter i løpet av opplæringsåret. Gjennom samarbeidet i LUT blir partene kjent med hverandre og utvikler tillit og felles forståelse av læreplanverket. Her kan felles problemforståelse og samarbeidsformer vokse fram, gjennom at aktører med ulikt utgangspunkt møtes og arbeider med felles problemstillinger. Samarbeid skaper på mange måter mer samarbeid og samhandling, men for å få til dette trengs en fast arena. Samarbeidet i LUT påvirker det daglige arbeidet i praksisfeltet, og bidrar til gjensidig kompetanseheving av lærere og instruktører i fag- og yrkesopplæringen. For mange av aktørene er arbeidet i LUT blitt mer sentralt enn noe annet for å skape dialog og samarbeid mellom de to opplæringsarenaene. Innenfor de tre utdanningsprogram Oppland fylkeskommune skal delta med er det, ut fra samarbeidet i LUT og hvilke bedrifter som deltar i arbeidet, aktuelt med utprøving innenfor følgende videregående skoler og lærefag: Skoler Utdanningsprogram Lærefag Raufoss vdg skole Teknikk og industriell Industrimekanikerfaget produksjon Elektro Automatikerfaget Telekommunikasjonsfaget 1 (Oppl.l. 1-2,forskrift kap.22 og læreplanverkets generelle del) 4

5 Elektrikerfaget Gjøvik vdg skole Bygg- og anleggsteknikk Tømrerfaget Vargstad vdg skole Elektro Elektrikerfaget Telekommunikasjonsfaget Følgende lærebedrifter som deltar i LUT innenfor lærefagene har sagt seg villig til å delta i utprøvingen: Navn på bedrift Lærefag BYGGOPP Opplæringskontoret for bygg- og Tømrerfaget anleggsteknikk Hedmark og Oppland Opplæringskontoret for industrifag Raufoss Industrimekanikerfaget Opplæringskontoret for industrifag Raufoss Automatikerfaget Opplæringskontoret for håndverk og Elektriker industrifag Gjøvik- Toten Land Fylkeskommunene er klar over at det underveis vil komme til flere bedrifter. Dette skjer når lærlingene er formidlet til læreplass. Antall elever og lærlinger som deltar i utprøvingen. Antall elever på Vg1 og Vg2 blir: ca 319 elever Antall lærlinger er uavklart i forhold til læreplass 3.3 Mal for dokumenteringen Dokumentasjon som skal føres, skal være i henhold til fagets egenart og produksjon. Det skal benyttes elektronisk mal jfr. retningslinjene for utprøvingen. Oppland fylkeskommune vil legge til rette for at utprøvingen på systemnivå skjer i sammenheng med fylkeskommunens prosjekt Rett i mappa Integrasjon mellom skolefagløsninger og elektronisk NOARK - system. Håndtering av dokumentasjon i henhold til Riksarkivets krav, lover og regler. Arkivverdig informasjon Alle arkivverdige dokumenter som angår eleven blir samlet på ett sted i ei mappe i fylkeskommunens sak arkivsystem ved opprettelse av elevmappe. Elevmappa tilsvarer en sak i sak - arkivsystemet. Saken opprettes når det første elevdokumentet produseres i et fagsystem. Normalt vil dette være bekreftelse på mottatt søknad som produseres etter at eleven har registrert seg i Vigo. Ved opprettelse av lærekontrakt videreføres saksnummer og dokumentasjon over til neste nivå. Dette vil bidra til at dokumentasjonen er arkivert og gjenfinnbar for ettertiden. Dokumentering på individnivå. Elever i videregående skoler i Oppland fylkeskommune bruker elektronisk plattform Fronter. Lærebedriftene har ikke tilgang til Fronter, selv om eleven opprettholder sin brukeridentitet i plattformen ved overgang til bedrift. Hva som skal dokumenteres og hvordan vil bli gjennomført i samarbeid med de faglige rådene. 5

6 Store bedrifter har egne kvalitetssikringssystemer. Noen lærlinger har ikke tilgang til datamaskin på arbeidsplassen. Spennet er stort fra lærefag til lærefag på omfang og bruken av dokumentasjonssystemer. Overgangen mellom skole- og bedrift. For å sikre at elevens dokumentasjon følger med eleven over i lærebedrift vil det bli brukt enten elektronisk overføring som e-post eller bruk av minnepenn. I bedrift blir dette satt inn i de systemene som lærlingen og bedriften bruker for oppfølging og kvalitetssikring av opplæringen. Eleven og lærlingene som deltar i utprøvingen må så raskt som mulig ved oppstart bli gjort kjent med sitt ansvar for å delta i utprøvingen som bl.a.; dokumentering og ansvar for oppbevaring av egen dokumentering. 2 Viser til vedlegg 1 Oppmelding til fag-/svenneprøve og kompetanseprøve. Bedrifter med lærlinger, som har fulgt utprøvingen, skal ved oppmelding til fag- svenneprøve og kompetanseprøve legge med et vedlegg som viser lærlingens dokumentering. Dokumentene i det fireårige opplæringløpet blir samlet i fylkeskommunens sak - arkivsystem. 4.0 Økonomi De fem fylkeskommunene som KS har bestemt skal delta, blir tildelt begrensede økonomiske ressurser. Fylkesopplæringssjefen anser det som prinsipielt viktig at begge opplæringsarenaer behandles likt ved tildeling av økonomiske tilskudd. 2 Prinsipper for opplæringen (Læreplanverkets generelle del) Læringsplakaten 6

7 5.0 Milepælsplan Dato Aktivitet Ansvar 10. juni 2010 Ferdig plan sendt Udir Kopi til ansvarspersoner Avklart omfang av utprøvingen Jane Skoleslutt juni 2010 Informasjon til lærere som blir en del av utprøvingen Elevene får med seg sitt kompetansebevis m/vedlegg fra PTF som beskriver hva eleven har fordypet seg i ved Vg1 og Vg2 Arkivverdig dok. Lagres i Rett i mappa Avdelingsleder i utdanningsprogrammet September 2010 Innen uke 37 Overgangen til lærebedrift Oppstart på Vg3 September 2010 Innen uke 37 Oppstart nytt skoleår Oppstart på Vg1 og Vg2 22. september Desember 2010 Informasjonsmøte med lærlingen/lærekandidaten/medlemsbedrifter og faglige ledere/instruktører om utprøvingen i bedrift. Mål og hensikt Orientering til lærlingen og andre i bedriften om hvordan dokumenteringen skal gjennomføres Avklare rolle og ansvar med lærlingen. Hvem gjør hva og til hvilken tid? Avklaring om hvilke medlemsbedrifter som deltar Informasjon til elevene og aktuelle faglærere om utprøvingen i skole. Mål og hensikt Avklare roller og ansvar. Hvem gjør hva og til hvilken tid? Informasjon om hvordan dokumenteringen skal gjennomføres Møte med kontaktpersoner fra skolebedrift om oppstarten Omfang av antall elever, lærlinger og bedrifter er avklart Orientering til Yrkesopplæringsnemnda (YON) i Oppland Leder av Opplæringskontor Avdelingsleder på utdanningsprogrammet Aktuelle lærere på programfagene og PTF Jane Innkaller til møtet Møtested: Raufoss vdg Prosjektgruppa v/jane 7

8 20. januar mars 25. mai 15. juli 2011 Første møte etter sommeren Oppland fylkeskommune Møte med kontaktpersoner fra skolebedrift Vedlegg til søknad om læreplass 1.mars. Dokumentering så langt En elev/ lærling deltar i møtet Møte med kontaktpersoner fra skolebedrift Erfaringsdeling Dokumentasjon fra skole/bedrift Møte med kontaktpersoner fra skolebedrift Elev og læring fra hvert lærefag deltar Erfaringene oppsummeres Ferdig rapport om utprøvingen sendes Udir Rapporten til YON Jane innkaller til møtet Møtested: Vargstad vdg Jane innkaller til møtet Møtested: Gjøvik vdg Jane innkaller til møtet Møtested: Fylkeshuset Jane 8

9 Vedlegg 1 Oppland fylkeskommune Avtale om deltakelse i utprøvingen av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen Oppland fylkeskommune er en av fem fylkeskommuner som deltar i utprøvingen av Gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen. Oppland fylkeskommune skal delta i utprøvingen med følgende utdanningsprogram og lærefag: Videregående skoler Utdanningsprogram Lærefag Raufoss vdg skole Teknikk og industriell Industrimekanikerfaget produksjon Elektro Automatikerfaget Telekommunikasjonsfaget Elektriker Gjøvik vdg skole Bygg- og anleggsteknikk Tømrer Vargstad vdg skole Elektro Telekommunikasjonsfaget Elektriker Formål med gjennomgående dokumentering Ordningen skal dekke elevens/lærlingens/fagarbeiderens behov for dokumentasjon av det vedkommende har deltatt i av læringsaktiviteter Ordningen skal dekke arbeidsgivers behov for dokumentasjon av hva elev/lærling/lærekandidat har deltatt i av læringsaktiviteter, både i skole og bedrift Elev/lærling/lærekandidat må ut fra ovennevnte kulepunkt dokumentere eget arbeid. Det skal brukes elektronisk plattform i dokumenteringen både i skole og lærebedrift. Elevens dokumentering fra Vg1 og Vg2 skal følge over i lærebedrift. Etter endt læretid arkiveres dokumenteringen i fylkeskommunens sak arkivsystem. Dato Elev.ved videregående skole er kjent med og aksepterer med deltakelse i utprøvingen med Gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkeskopplæringen. Dato Lærling/Lærekandidat. Faglig leder er kjent med og aksepterer deltakelsen i utprøvingen med Gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkeskopplæringen. Vedlegg 1 Avtale om deltakelse arkiveres Rett i Mappa Sak arkivsystem 9

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER Oppland Fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring Mulighetenes Oppland Innhold 1.0 BAGRUNN...

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Sted: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, 0182 Oslo Møteramme: 09:00 15:40 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 10.09.2014 3.

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Overgang skole - lærebedrift

Overgang skole - lærebedrift Overgang skole - lærebedrift Rapport fra arbeidsgruppe Rapport fra arbeidsgruppe som våren 2012 har drøftet utfordringer knyttet til formidling med spesiell vekt på skolenes rolle og alternativ opplæring

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Svar på oppdragsbrev 39-10 - Utredning av rett til læreplass og inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3

Svar på oppdragsbrev 39-10 - Utredning av rett til læreplass og inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3 Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Vår dato: 01.06.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/4444 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Svar på oppdragsbrev 39-10

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Rammeplan. Prosjekt til fordypning

Rammeplan. Prosjekt til fordypning Rammeplan Prosjekt til fordypning Vedtatt av HKU 22.10. 2013 2 Innhold 1. INNLEDNING...4 2. BAKGRUNN...5 3. ORGANISERING OG INNHOLD...6 4. REGIONALE PRIORITERINGER OG VIRKSOMHETSMÅL...5 5. FRA FORSKRIFT

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer