Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget"

Transkript

1 Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget Det er behov for mer kunnskap om fag- og yrkesopplæring på en rekke områder. Nedenfor følger en oversikt over de indikatorer som ligger i Skoleporten i dag, samt forslag til nye indikatorer som er fremmet gjennom Samordningsutvalget for styringsinformasjon. Videre er det skissert hvilke områder som det kan være aktuelt å forsker mer på. Oversikten 1. Et godt dokumentasjonsgrunnlag for å analysere elevenes og lærlingenes gjennomføring av fag- og yrkesopplæringen Utviklingen av et bedre statistikkgrunnlag bør bygge på det arbeid som er planlagt gjennom Samordningsutvalget for styringsinformasjon, som har foreslått nye indikatorer i videregående opplæring i Skoleporten. Forslagene til statistikkgrunnlag nedenfor presenterer det statistikkgrunnlaget som ligger i Skoleporten i dag, samt de indikatorer som er foreslått av Samordningsutvalget. Nøkkeltall I Skoleporten viser Skolefakta for videregående opplæring tallet på elever på utdanningsprogram og fag på skole- og fylkesnivå og nasjonalt nivå, og tallet på lærlinger, tallet på lærere og tallet på skoler på fylkesnivå og nasjonalt nivå. Det foreslås at nye nøkkeltall for fag- og yrkesopplæringen legges inn i Skoleporten: Antall lærlinger etter programområde og fylke Antall fag og svenneprøver etter fylke, programområde, resultat og prøvetype (lærlinger, elever og praksiskandidater) Nye lærekontrakter fordelt på fylke og programområde Løpende og nye opplæringskontrakter fordelt på fylke og programområde Fordeling av lærlinger mellom privat og offentlig sektor Antall lærekontrakter gjennom opplæringskontor Gjennomføring Et helhetlig kvalitetsvurderingssystem må kunne gi et godt statistisk grunnlag for å analysere elevenes og lærlingenes gjennomføring av fag- og yrkesopplæringen. Indikatorene som benyttes må være klart definerte og gi et realistisk bilde av gjennomføring og kompetanseoppnåelse som viser trender over tid. Følgende indikatorer ligger i Skoleporten i dag: Andel elever som har fullført videregående opplæring på normert tid Andel elever som har fullført videregående opplæring på mer enn normert tid Andel elever som fortsatt er i videregående opplæring fem år etter grunnkurs Andel elever som har ikke har fullført videregående opplæring I forbindelse med arbeidet i Samordningsutvalget foreslår Utdanningsdirektoratet å legge inn følgende indikatorer Skoleporten: Andelen som fullfører og består på normert tid, og ett og to år etter det på yrkesfag og studieforberedende Andelen som startet på Vg1 og som er på Vg2 eller i lære året etter, fordelt etter studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Andelen som startet på Vg2 og som er i a) Vg3 studieforberedende b) påbygg eller c) lære året etter Andelen som har fått læreplass av dem som søkte Andel brutte lærekontrakter Andelen som går fra yrkesfag til allmennfaglig påbygg fordelt etter utdanningsprogram.

2 Omvalg: det skilles mellom yrkesfaglig og studieforberedende borte etter 2 år, borte etter 3 år, borte etter 2 år etter Vg2 og borte etter 3 år etter Vg2 I tillegg til indikatorer i Skoleporten foreslår Utdanningsdirektoratet forskning på frafall og gjennomføring i videregående opplæring, som initieres i lys av den kunnskap som fremkommer gjennom evalueringen av Kunnskapsløftet og annen forskning på feltet. Det er behov for å få kunnskap som går dypere enn utdanningsprogram, og forskningen bør derfor ta for seg ulike yrkesfaglige programområder. Frafallsbegrepet må drøftes, det må skilles mellom manglende gjennomføring innen et gitt tidsrom og frafall fra opplæringssystemet. Aktuelle problemstillinger: Hvordan jobber fylkeskommunene med dimensjonering er det elevenes førstevalg eller næringslivets behovs som ivaretas først? Hvilken effekt har formidling i fylkeskommunene og hvilken betydning har førstevalg for gjennomføring av opplæringen? Hvor stort er det institusjonelle frafallet, og hvordan er forskjellen mellom fylker, utdanningsprogram, kjønn osv (for eksempel at en elev velger påbygging til generell studiekompetanse i stedet for å fullføre den yrkesfaglige utdanningen med to års lære i bedrift) Hva er årsakene til det institusjonelle frafallet? Hvor stort er systemfrafallet, og hvilke forskjeller ser man mellom fylker, utdanningsprogram, kjønn osv (det vil si man faller helt ut av utdanningssystemet)? Hva skjer med dem som faller helt ut av opplæringssystemet? (Jf rapport fra Frisch som kommer våren 2010) Det bør videre forskes mer på årsakene til at opplæringskontrakter etter 4-1 (mindre omfattende prøver enn fag- og svenneprøve) ikke benyttes i større grad. Læringsresultater Skoleporten presenterer resultater fra utvalgte fag og grunnleggende ferdigheter som kan bidra til å gi gode indikatorer på elevenes læringsutbytte. Datagrunnlaget omfatter karakterer fra en rekke fellesfag og programfag i videregående opplæring. Resultatene vises på skole-, kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå. Etter innspill fra Samordningsutvalget for styringsinformasjon foreslår Utdanningsdirektoratet at følgende indikatorer inngår i Skoleporten: Andelen som har alle fag og har bestått med karakteren 2 eller bedre i disse fagene på Vg1 Andelen som har bestått med karakteren 2 eller bedre i alle fag i Vg2 Andelen som har bestått med karakteren 2 eller bedre i alle fag i Vg3 Andelen som har bestått fag- og svennebrev eller opplæringskontrakt Andelen som har fullført planlagt løp på lavere nivå 2. Kunnskap om læringsmiljøet gjennom elev-, lærling- og instruktørundersøkelsen Skoleporten har indikatorer på læringsmiljø for elever på Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram. Det ligger ingen indikatorer om læringsmiljø for lærlinger i Skoleporten. Lærlingundersøkelsen brukes i liten grad av lærlingene. Dersom svarprosenten på undersøkelsen øker, vil den bli en sentral kilde for informasjon om læringsmiljøet i bedriftene. En casestudie utført i 2008 antyder at fylkeskommunene savner mer og bedre

3 informasjon om hvordan undersøkelsen kan gjennomføres, og at det er relativ lav kompetanse i fylkeskommunene til å tolke resultatene av undersøkelsen. Utdanningsdirektoratet ser behovet for å forbedre lærlingundersøkelsen med tanke på høyere deltakelse og bedre tolkning av resultatene. Utdanningsdirektoratet foreslår å sette i gang et forskningsprosjekt med tanke på en styrt utvalgsundersøkelse med utgangspunkt i Lærlingundersøkelsen og Instruktørundersøkelsen. Disse tar opp tema som motivasjon for å fullføre læretiden og jobbe i bransjen, trivsel på arbeidsplassen, mobbing, veiledning, bruk av læreplan, vurdering osv. Undersøkelsen bør kobles til et større forskningsprosjekt med tanke på å få økt kunnskap om læringsmiljøet i ulike typer bedrifter. Direktoratet foreslår en gjennomgang av firefem utdanningsprogram, der spørsmålene i Instruktørundersøkelsen og Lærlingundersøkelsen sendes et representativt utvalg instruktører/bedrifter og lærlinger. På bakgrunn av spørreundersøkelsen må både instruktører, lærlinger og andre sentrale aktører dybdeintervjues. For å få et bilde av elevenes/lærlingenes motivasjon bør disse følges fra oppstart Vg2 i skole og fire år frem i tid, slik at det dannes et bilde av forholdet mellom læringsmiljø på skole og i bedrift. Det bør vurderes om spørsmålene i Elevundersøkelsen skal sendes til utvalget i Vg2 i skole. Sentrale problemstillinger i prosjektet vil være: Hva preger et godt læringsmiljø? Hvilke faktorer ser ut til å ha innvirkning på læringsmiljøet for lærlingene, og hvilke konsekvenser ser dette ut til å ha for læringsresultatet for lærlingene? Har instruktørenes kompetanse noe å si for hvordan det arbeides med læringsmiljøet? Har bedriftens størrelse/beliggenhet/annet noe å si? I hvilken grad er opplæringen planmessig gjennomført? Et av målene med undersøkelsen vil være å forbedre Lærlingundersøkelsen, med tanke på å innføre den som en obligatorisk undersøkelse. 3. Vurderinger av kvaliteten på opplæringen i lærebedriftene Innhold Etter evalueringen av Reform 94 har det vært forsket lite på innholdet i fag- og yrkesopplæringen. Utdanningsdirektoratet ser behov for forskning på dette feltet, blant annet når det gjelder innhold, relevans, tolkning og implementering av læreplanene. Særlig er forholdet mellom bredde- og dybdeperspektiv i læreplanenes fellesfag et område med behov for økt kunnskap. Det er en oppfatning av at mye av opplæringens innhold er rettet mot studieforberedende utdanningsprogram. Det foreslås et forskningsprosjekt på læreplanene i noen større lærefag. Prosjektet bør kobles sammen med forskningsprosjektet om læringsmiljøet, slik at Lærlingundersøkelsen/Instruktørundersøkelsen kan kobles til skolenes og bedriftenes arbeid med innholdet i opplæringen. Også i dette prosjektet bør elevene følges fra skole og ut i bedrift. Sentrale problemstillinger vil være: I hvilken grad har lærlingene tilgang til oppdaterte læremidler og utstyr i opplæringen? (Hvordan) bidrar læremidler og utstyr i fellesfagene til praksisretting/yrkesretting av fagene?

4 Hvilke typer læremidler og utstyr finnes i bedrift, og i hvilken grad bidrar disse til økt forståelse for sammenhengen mellom kunnskaper, ferdigheter og etikk i yrkesfaglig kompetanse (mellom teori og praksis)? Er læremidlene i fellesfag og felles programfag tilstrekkelig tilpasset de yrkesfaglige utdanningsprogrammene? (Hvordan) påvirker yrkesretting/mangel på yrkesretting elevenes motivasjon og læring? Hvordan utarbeider bedriftene lokale læreplaner? Hvordan følger fylkeskommunene opp læreplanene i bedrift? Er opplæringen som gis på skole og i bedrift i tråd med læreplanene og den enkeltes behov? Hvordan oppfatter bedriftene læreplanenes relevans for den opplæringen som foregår i bedrift (jf.punkt 8 Overgang til yrkeslivet og videre studier)? I hvilken grad og på hvilken måte brukes læreplanene i planleggingen og vurderingen i opplæringen i bedrift? I hvilken grad og på hvilken måte blir lærlingenes opplæring i bedrift dokumentert gjennom opplæringsløpet? I hvilken grad og på hvilken måte gis det tilbakemeldinger til lærlingene? Vurdering underveis i opplæringen og gjennomføring av fag- og svenneprøver må være en vesentlig del av det kunnskapstilfanget som fremkommer gjennom denne forskningen. Sentrale problemstillinger kan være: Evaluering av fag- og svenneprøver: prøving i hele læreplanens mål hvordan gjøres dette og er det kvalitetssikret? Hvordan kandidatenes kunnskaper, ferdigheter og etikk i yrkesfaglig kompetanse (yrkesteori) prøves i forhold til kompetansemålene for opplæring i bedrift I hvilken grad prøvenemndsmedlemmene har deltatt på etter- og videreutdanning, og i hvilke emner Hvordan prøvenemndene samarbeider med bedriftene og forbereder prøven Utdanningsdirektoratet ser videre for seg forskning på: Hvilke læringsprosesser fører til økt læringsutbytte? Mer forskning på hvilke forhold som har størst betydning for elevenes, lærlingenes og lærekandidatenes læringsutbytte (SINTEFS forskning på Alternative vurderings- og prøveformer i fagopplæringen, som pågikk frå ) Hvordan foregår underveisvurderingen i bedrift, og har organiseringen av denne betydning for lærlingens kompetanse? Prøvenemndenes rolle, kompetanse og arbeidsvilkår. Blir nemndenes kompetanse brukt systematisk i kvalitetsarbeid? Alternative vurderingsformer (bla a mappevurdering) Evaluering av gjennomgående dokumentasjonsordning i fag- og yrkesopplæringen Organisering Styringen av fagopplæringssystemet har vært under endring siden 1990-tallet. Det har vært foretatt endringer i fagopplæringens administrasjon og i måten arbeidslivets parter er involvert i styring og samarbeid. Dette var tema i evalueringen av Reform 94, men har siden ikke vært gjenstand for forskning (NIFU STEP/Høst 2008). Utdanningsdirektoratet ser behov for mer forskning på dette feltet og foreslår at følgende tema blir belyst: Hvordan fungerer ansvars- og arbeidsdelingen mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i praksis? Hvordan fungerer yrkesopplæringsnemndenes nye oppgaver når det gjelder kvalitetssikring av fag- og yrkesopplæringen? Organisering av prøvenemndene og klagenemndene

5 Hvordan fungerer kommunikasjonen mellom alle aktørene i overgangen mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift (skole, rådgiver, opplæringskontor, bedrift), for eksempel når det gjelder elever og lærlinger med særlige behov? (Hvordan) bruker skoleeier handlingsrommet for fleksibel gjennomføring av opplæringen, både i forhold til lokalt læreplanarbeid (Prosjekt til fordypning og samarbeid med ungdomsskolen i faget Utdanningsvalg), individualisering av opplæringen (praksis for utarbeiding av individuelle planer for lærekandidater og samarbeid med den lærende, foresatte og lærebedrifter i dette arbeidet), utvikling av opplæringstilbud for grupper i ulike utdanningsprogram/ programfag (felles opplæring for flere programfag, vg3 i skole som alternativ til lærekontrakt, entreprenørskap osv.), og kombinasjoner av individualiserte og gruppeorganiserte tilbud (praksisbrevordninger). for eks når det gjelder bruk av entreprenørskap, praksisbrevet osv. Hvorfor brukes ikke lærekandidatordningen mer enn den gjør? Alternative tilbuds tilgjengelighet og transparens for utdanningssøkende, deres foresatte og andre interessenter (partene i arbeidslivet) offentliggjøring og utvelgelse av kandidater (søkbart eller ikke søkbart) Videre konkretisering av dette temaet må ses i sammenheng med det kunnskapstilfanget evalueringen av Kunnskapsløftet gir. Kompetansen til de som gjennomfører opplæringen En studie gjennomført av NIFU STEP viser at det er stor forskjell mellom utdanningsprogrammene når det gjelder lærernes kompetanse. Blant annet vises det til at kompetansen til yrkesfaglærerne er lavere enn for tilsvarende lærere i de studiespesialiserende utdanningsprogrammene. Mange skoler sliter med å tilsette kompetente lærere. En spørreundersøkelse som analyseselskapet Respons gjorde på oppdrag fra Utdanningsforbundet blant rektorer ved 150 skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram, viste at omtrent halvparten av skolene ville benytte seg av andre enn yrkesfaglærere for å undervise elvene i yrkesfag det aktuelle skoleåret ( ). Særlig innenfor elektrofag og bygg- og anlegg var det vanskelig for skolene å finne kvalifiserte lærere. Undersøkelsen tyder på at det kan blir vanskelig å rekruttere yrkesfaglærere i årene fremover. En mindre undersøkelse utført i Sør-Trøndelag i 2010 viser at en betydelig andel yrkesfaglærere planlegger å gå av med pensjon i de neste ti årene. Utdanningsdirektoratet planlegger nå et system for kartlegging av lærerkompetanse. Her bør lærere i fag- og yrkesopplæringen inngå. Direktoratet vil også vurdere om instruktører kan inngå i systemet. I tillegg til mer systematisk informasjonsinnhenting foreslås det å sette i gang et forskningsprosjekt på kompetanse og rekruttering blant yrkesfaglærere. Sentrale problemstillinger kan være: Hvordan holdes lærere i yrkesfag, faglige ledere/instruktører, samt prøve- og klagenemndsmedlemmer faglig oppdatert om utviklingen i yrket? Herunder i hvilken grad benyttes hospiteringsordninger (kommer rapport fra Fafo)? Hvor rekrutteres yrkesfaglærere, faglige ledere/instruktører, samt prøve- og klagenemndsmedlemmer fra? Hvordan oppfatter yrkesfaglærere, faglige ledere/instruktører, samt prøve- og klagenemndsmedlemmer egen yrkesutøvelse og hvilken oppfatning har de av sin rolle? I hvilken grad har yrkesfaglærere, faglige ledere/instruktører, samt prøve- og klagenemndsmedlemmer pedagogisk utdanning, og er det noen forskjeller mellom utdanningsprogram og fylker?

6 Hvilken alderssammensetning har yrkesfaglærerne, og hvilke utfordringer for rekruttering kan bli en realitet om få år? Det bør videre vurderes om det skal settes i gang et forskningsprosjekt på kvaliteten på utdanningen for yrkesfaglærere, faglige ledere/instruktører, samt prøve- og klagenemndsmedlemmer. 4. Vurderinger av sysselsettingssituasjonen for nyutdannede fagarbeidere og bedriftenes vurderinger av deres kvalifikasjoner Det er gjort få undersøkelser knyttet til etterspørselen etter kompetanse i bedrift og hvorvidt etterspørselen dekkes av nyutdannede fagarbeidere. Grøgaard, Markussen og Sandberg gjennomførte i 2002 en undersøkelse om etterspørselen etter ulike typer kompetanser. Innenfor prosjektet Praksisrettet FoU i NFR har Høgskolen i Akershus initiert prosjektet "Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner", en studie av læreres gjennomføring av nye læreplaner i den fireårige yrkesfagopplæringen, med to år på skole og to år i bedrift. Søkelyset er på hvordan utvikle ny kunnskap om yrkesfagopplæringen. Hva gjør lærerne for å utdanne elevene til et yrke i kunnskapssamfunnet som stiller større krav til grunnleggende ferdigheter? Utdanningsdirektoratet foreslår at en bred undersøkelse rettes mot ulike typer bedrifter, der bedriftenes vurdering av relevansen av ulike kompetansemål i læreplanene knyttes opp mot den erfaring bedriftene har med lærlinger. Rekruttering av lærlinger til ulike bransjer/bedrifter og i ulike fag vil være sentralt å dokumentere i prosjektet. Likeså bedriftenes forventninger til lærlingen, og vurdering av hvorvidt forventningene innfris. SSBs arbeidsmarkedsstatistikk over uteksaminerte lærlinger vil kunne kartlegge hvor lærlingene befinner seg etter endt opplæring, og kan danne utgangspunktet for jevnlig kunnskapstilfang på dette området. Sentrale problemstillinger: Har lærlingene og lærekandidatene ervervet seg den kompetansen læreplanene skisserer, og er det bedriftenes oppfatning at læreplanene skisserer den relevante kompetansen for deres bedrift (jf.punkt 3 Opplæringens innhold)? Hvilken kompetanse har lærlingene og lærekandidatene oppnådd, og hva synes bedriftene om kompetansen? Hvor er lærlingene og lærekandidatene 6, 12 og 36 måneder etter at de tok fag-, svenne- og kompetanseprøve (jf. EU-indikator)? Hva er yrkessituasjonen for de som ikke fikk læreplass, men fikk bedriftsdelen av opplæringen i skole (jf. opplæringsloven 3.3) Får nyutdannede fagarbeidere relevante jobber, er det forskjeller mellom bransjer, fylker osv?

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte Saksbehandler: Karl Skaar Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 26.5.2011 Vår referanse: 2009/343 Dato: 09.06.2011 Sted: Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) SRY-møte 3

Detaljer

Et helhetlig kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen

Et helhetlig kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen Utarbeidet av: Eli-Karin Flagtvedt Direkte tlf: 1328 ekf@udir.no 10.06.2010 Deres dato: Deres referanse: Et helhetlig kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen Bakgrunn Bakgrunnen for arbeidet

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen Lærlingundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen. Clas Lenz, Udir

Kvalitet i fagopplæringen Lærlingundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen. Clas Lenz, Udir Kvalitet i fagopplæringen Lærlingundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen Clas Lenz, Udir Kvalitet i fagopplæringen Kvalitet i fagopplæringen Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet er å bidra til at elever

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Gjeldende fra juni 2017 Forord Forskriften Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) gjelder fra 1. august 2016 og erstatter den tidligere

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017

Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017 Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017 Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning 2 1. Hva er formålet med yrkesfaglig fordypning? Formålet med yrkesfaglig fordypning er at du som elev

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Evalueringen av Kunnskapsløftet fag- og yrkesopplæringen SINTEF NIFU Fafo: Organisering, aktørenes roller

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.9.2006 06/00503-2 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Avdeling for utdanningspolitikk 200601145 62 +47 24142231

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen

Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen 1. Innledning Samfunnet har gitt grunnopplæringen et omfattende mandat som konkretiseres i formålsparagrafen for grunnopplæringen,

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

TROMS FYLKESKOMMUNE Fagopplæringskontoret

TROMS FYLKESKOMMUNE Fagopplæringskontoret TROMS FYLKESKOMMUNE Fagopplæringskontoret Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO Deres ref. Saknr. Telefaks Dato 06/369-5 77 78 80 01 09.03.2006 Vår ref. Arkiv Tlf. dir.innvalg Saksbehandler

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag. Herdis Floan fagsjef for fagopplæring

Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag. Herdis Floan fagsjef for fagopplæring Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag Herdis Floan fagsjef for fagopplæring Målgruppene i vår kompetanseplan «Løfter vi lærerne, løfter vi elevene..» (Strategi for videregående

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Storsjøen 1. etasje Dato: 25.06.2013 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1200 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Saksliste for fellesdel av rådsmøter 5 og 6. april 2017

Saksliste for fellesdel av rådsmøter 5 og 6. april 2017 Utarbeidet av: Karl Gunnar Kristiansen Avdeling for fag- og yrkesopplæring 23.3.17 Saksliste for fellesdel av rådsmøter 5 og 6. april 2017 Sted: Auditoriet, Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo Møteramme

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen -

INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen - INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen - Funn og tendenser knyttet til kvalitet i fagopplæringen Konsekvenser for struktur og innhold i opplæringen? Daniel Bødtker-Lund, Grete Haaland,

Detaljer

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland 2009-kullet stormer fram Gjennomføring i videregående skole i Nordland Nasjonale mål for grunnopplæringa det 13/14-årige løpet Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

HØRING - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

HØRING - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA Arkivsak-dok. 200800077-143 Arkivkode 020 &13 Saksbehandler Svein Thore Jensen Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 13.1.2009 HØRING - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA Forslag til VEDTAK 1. Oppland fylkeskommune

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Overgangsprosjektets samling 22. og 23. mars Holmenkollen Park Hotel Rica Åge Risdal Avdeling for Skoleutvikling Brev fra

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Praksisbrev Udir

Praksisbrev Udir Praksisbrev Udir-2-2017 Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer, høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Lokal. læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) 1. Skolens felles mål for yrkesfaglig fordypning. Flekkefjord VGS, studiested Kvinesdal

Lokal. læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) 1. Skolens felles mål for yrkesfaglig fordypning. Flekkefjord VGS, studiested Kvinesdal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal Skolens navn Flekkefjord VGS, studiested Kvinesdal Skoleår 2016/17 Utdanningsprogram Restaurant og matfag Rektors/ avdelingsleders underskrift 1. Skolens felles

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Saksbehandler Vår dato 22/12/2009 Vår referanse 08/656-1 Ingebjørg Johannessen Deres dato 27.10.08 Deres referanse 200806239 Høring

Detaljer

. Sak 10/2006 YON. Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunn for saken

. Sak 10/2006 YON. Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunn for saken . Sak 10/2006 YON Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Bakgrunn for saken Det foreligger en forskningsrapport fra Fafo, Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen-kartlegging av kunnskapsstatus, ved

Detaljer

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering.

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering. Hospitering Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering Cecilie Dangmann Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? HVA og HVORFOR HVORDAN JEG VIL HOSPITERE! HELHETLIG OPPLÆRING

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke Prosjekt til fordypning Fylkesdirektøren sier Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus fylkeskommune har vedtatt

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Eilert Sundt VGS, studiested Lista Skoleår 2016/2017 Utdanningsprogram Design og håndverk Rektors/ avdelingsleders underskrift 1. Skolens felles

Detaljer

FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN ( OA)

FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN ( OA) FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN (26.03.2015 OA) Forslag til vedtak: Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag ønsker saken behandlet på Utdanningsforbundets landsmøte høsten 2015 med mål om en mer enhetlig og synlig

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 08/6091-5 A00 &13 07.01.2009 Kristine Hansen / tlf. 23064349 HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

FRDH Faglig råd for Design og håndverksfag Kolstadgata OSLO. Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO

FRDH Faglig råd for Design og håndverksfag Kolstadgata OSLO. Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO Leder Morten Ø. Klemp Sekretær: Harald E. Bue Telefon: + 47 23 30 12 63 Telefaks: + 47 23 30 13 86 E-post: harald.bue@utdanningsdirektoratet.no Dato: 10.03.2006 Utdanningsdirektoratet Her Høring utkast

Detaljer

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN Fornebu12.09.2013 Våre 30 min Erfaringer med hospiteringsprosjektet i Buskerud Suksesskriterier i arbeidet med hospitering Hvorfor og hvordan tenker

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 1 av 5 Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 Oslo Vår saksbehandler 2004/00187/027 Solveig Skogs 2006-02-27 Arkiv: -L22 Tlf. 22 05 45 58 Deres dato Deres referanse 2006-01-10 Høring Kompetanse

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Åshild Olaussen

Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Åshild Olaussen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Åshild Olaussen 23.01.2009 2008-0015 200806239 Høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

YRKESUTDANNING INNEN HYDRAULIKK - 2-ÅRIG STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSLØP MED REALFAG

YRKESUTDANNING INNEN HYDRAULIKK - 2-ÅRIG STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSLØP MED REALFAG 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 07.06.2016 2016/2577-20798/2016 / Saksbehandler: Halvard Berg Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget YRKESUTDANNING INNEN HYDRAULIKK - 2-ÅRIG STUDIEFORBEREDENDE

Detaljer