Prosjektplan. Vandreboka Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig løp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan. Vandreboka Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig løp"

Transkript

1 Oppland fylkeskommune Prosjektplan Vandreboka Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig løp. Prosjekteier i Oppland fylkeskommune Jane K. O. Haave Prosjektleder

2 Innholdsfortegnelse: side 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn 1 1. Mål for prosjektet Rammer Økonomi.. Omfang og avgrensinger.1 Hva inngår i prosjektet. Omfang 4.3 Avgrensinger Organisering 3.1 Prosjektledelse 4 3. Øvrige roller Delprosjekt Rapportering Kommunikasjonskart Besluttingspunkt 4.1 Besluttingspunkt Milepæler Risikoanalyser 5.1 Kritiske risikofaktorer Kvalitetssikring Gjennomføring 6.1 Hovedaktivitet, planlegging Tids- og ressursplan Økonomi Kontrakter, avtaler Vedlegg: Planer over gjennomføring av hovedaktiviteter innenfor delprosjektene. Intensjonsavtaler mellom skole og lærebedrifter. Læringsplakaten

3 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Oppland fylkeskommune arbeider med flere utviklingstiltak innen fagopplæringen. Vi deltar i prosjektet "Alternative vurderings- og prøveformer i fagopplæringen" Med oppstart i prosjektet september 3, og innenfor lærefagene Barne- og ungdomsarbeider, metallvareproduksjon, elektriker. Våren 4 søkte vi Utdanningsdirektoratet om å utvide prosjektet med flere bedrifter innenfor barne- og ungdomsarbeider og om en utvidelse med IKT- driftsfag og frisørfag. Vår søknad ble godkjent, og fylkeskommunen har gjennomført oppstartsamling for nye bedrifter og nytt fag. Så langt har ikke frisørfag deltatt. Erfaringer fra prosjektet Alternative vurderings- og prøveformer i fagopplæringen, både gjennom prosjektet som formelt ble avsluttet i desember 3, og våre erfaringer viser at vi gjennom denne evalueringsformen bedre legger til rette for den enkeltes personlige - og faglige utvikling. Stortingsmeldingen nr. 3 Kultur for læring signalisere behovet for større fleksibilitet i tilretteleggingen av den videregående opplæringen. Våre erfaringer bekrefter dette behovet. Vi ser nødvendigheten av tiltak for at vi best mulig kan forberede ungdommen til arbeids- og yrkeslivet og som samfunnsdeltaker. Tiltak og prosesser som er med på å klargjøre og synliggjøre egen læringsstrategi er en faktor som vil ha stor betydning senere i arbeidslivet. En annen viktig faktor er evnen til selvinnsikt og til å utvikle handlings- og endringskompetanse. Mål for prosjektet Overordnede mål for prosjektet Forberede kvaliteten på opplæringen i skole og bedrift og dermed elevens/ lærlingens egen læring Forberede hver enkelt elev/ lærling best mulig for arbeidslivet. Til å bli en god fagarbeider og samfunnsdeltaker. Gjennomføring av en helhetlig pedagogikk gjennom det fireårige opplæringsløpet, der hele læretiden ( år i skole g år i bedrift) preges av at eleven/ lærlingen aktivt deltar i planlegging, gjennomføring og vurdering av eget læringsarbeid. Videreutvikle og høste erfaringer med økt samarbeid og fleksibilitet i den videregående opplæringen, mellom de to læringsarenaene vi tar i bruk innen yrkesfaglige studieretninger. Utvikle systemer for samordning av mappevurdering som metode og bruk av opplæringsbok og eller annen dokumentasjon av læretiden. Utvikle eller tilpasse e- mappe til bruk i både skole og lærebedrift. I prosjektet vil vi også se sammenhenger med andre satsingsområder og tiltak: Prosjektet Satsing mot frafall, som gjennomføres i Oppland fylkeskommune Erfaringer fra delt rådgivningstjeneste Dokka modellen, utprøvinger av ulike modeller i opplæringstilbudet. Større innsikt og samarbeid mellom de to lærlingsarenaene vil bidra til økt forståelse for regionalt behov for fremtidig kompetanse Side 1

4 Stortingsmelding nr. 3, Kultur for læring har en visjon om en helhetlig opplæring. "Rammeverket for kvalitet i opplæringen - Læringsplakaten" vil danne grunnlaget for å utvikle et best mulig læringsmiljø og læringsutbytte for elevene og lærlingene/ lærekandidatene og å utvikle skolen og lærebedriften som lærende organisasjon. Arbeidslivet ønsker fagarbeidere med kunnskaper som er i forkant av utviklingen, og fagarbeidere med evne til fornyelse. Arbeidslivet trenger omstillingsdyktige fagarbeidere som skal kunne arbeide systematisk og mot langsiktige mål. Nærhet til arbeidsmål og arbeidsliv vil bidra til økt motivasjon faglig- og personlig utvikling. Derfor blir det så viktig i prosjektet å fokusere på den enkeltes evner og muligheter, og at alle kan bidra til verdiskapning ut fra eget ståsted. Gjennom gjensidig samarbeid og respekt mellom aktørene. Spesialisering gjennom utplassering: Prosjektet Vandreboka Mappevurdering som lim i et fireårige yrkesløp, og med et tettere samarbeid mellom de to lærlingsarenaene vil bidra til at skolene bedre kan legge til rette for elevens rettigheter og krav på dette punktet. 1. Rammer Oppgavefordeling mellom bedrift, skole og fylkeskommune ligger fast. Oppland fylkeskommune har utarbeidet egen prosjektmal PLP (Prosjektlederprosessen) Vår prosjektplan er utarbeidet med bakgrunn i vår søknad til Utdanningsdirektoratet av 17. mars 4, og med utgangspunkt i prosjektplan laget for prosjektet samlet sett for de fire fylkeskommunene som søkere til dette prosjektet. Oppland fylkeskommune vil ha en prosjektleder som ivaretar prosjektledelsen. Tilrettelegger for samlinger og erfaringsutvekslinger. Et koordineringsansvar og tilrettelegging for deltakelse fra prøvenemnder i de lærefagene som deltar. Prosjektet skal gjennomføres fra til Økonomi Oppland Fylkeskommune vil avsette et årlig beløp til tilrettelegging for samlinger og til prosjektledelsen.. Omfang og avgrensinger.1 Hva inngår i prosjektet Dokka videregående skole Ved ansvarspersoner: Gjennom bruken av mappevurdering gi bedre veiledning mot elevens ønsket yrkesvalg. Gjennomføre utplasseringsperioder i samarbeid med bedrifter, både på Vg1 og Vg Oppnå større innsikt i lærebedriftenes opplæringspraksis- planlegging, gjennomføring og vurdering av lærlingen Oppnå større innsikt i lærebedriftenes behov og krav til fremtidens fagarbeidere. Bidra til at eleven er godt kjent med mappevurdering som dokumentasjon - og vurderingsform Side

5 Bidra til utvikling av vurderingsteam, som skal konkretisere vurderingskriterier ut fra læreplanens mål og hovedmomenter. Vurderingsteam (bedrift ved faglig leder, prøvenemnd og skole ved faglærer)skal delta på hverandres lærlingsarenaer. Vurdere dokumentasjonssystem som skal ivaretar elevens/ lærlingens gjennomgående dokumentasjon gjennom fire år. Samarbeidende bedrifter Ved ansvarspersoner: Delta i planlegging av utplasseringsperioder Gjennomføre utplasseringer ut fra oppsatt plan, med påfølgende evaluering av utplasseringen. Bli kjent med eleven gjennom utplasseringer Være samarbeidsaktør for aktuelle ansvarspersoner på studierettingen Større innsikt og kompetanse i eget vurderings og evalueringsarbeid. Større innsikt i skolens arbeide med læreplanmålene Delta i vurderingstema, og gjennomføre vurderinger i skolen. Delta i hospiteringsordninger. Vurdere dokumentasjonssystem som skal ivaretar elevens/ lærlingens gjennomgående dokumentasjon gjennom fire år. Elev/ lærling: Innsikt i egen mestrings - og læringsstrategi. Innsikt og kunnskap om mappe som metode fra Vg1og Vg. Har brukt mappe i videregående skole som arbeidsform- og vurderingsform. Har brukt mappe som dokumetasjonsform i videregående skole. Gjennom utplassering bli bedre bevisst i eget yrkesvalg. Innsikt i eget ansvar med å skaffe læreplass Gjennom utplassering forberede seg til læretid og opplæring i bedrift. Ansvar og eierforhold til egen mappe. Innsikt i regionalt næringsliv rundt Dokka videregående skole (Samfunnsbevisste menneske) Vurdere dokumentasjonssystem som skal ivaretar elevens/ lærlingens gjennomgående dokumentasjon gjennom fire år. Prøvenemndas representanter: I tillegg til prøvenemndas juridiske ansvar ut fra Opplæringslova og forskrift. Bidra med kompetanse om helhetlig vurdering i faget - resultat av opplæringen i skole og bedrift Vurdere hvordan prøvenemnda kan bidra direkte overfor ungdommen mens de er elever- møte mellom elever og prøvenemnd? Side 3

6 . Omfang: Skolen ved hver studieretting (ansvarsperson) inngår avtaler med aktuelle bedrifter. Viktig i forhold til nærhet til de som deltar og eierforholdet i prosjektet/arbeidsprosessen. Hver studieretning organiseres som delprosjekter i hovedprosjektet. 1) Rekruttering og etablering av forpliktende samarbeid med bedrifter. ) Skolen ved faglærer/ kontaktlærer og bedriftene ved faglig leder inngår avtaler. Det settes opp en konkret plan for gjennomføringen. Dette implementeres i prosjektplanen. 3) Avtalen, og planen skal formaliseres. Omfang / rammer for samarbeidet Utplasseringsperioder på Vg 1 og Vg Ansvarspersoner Deltakelse i styringsgruppen Dokka vdg. skole har vært i kontakt med flere opplæringskontor, og gjennomført samtaler med noen bedrifter. Skolen trenger mer tid til å få dette avklart både i forhold til omfang og deltakelse. Tidsrammen for dette arbeidet går fram av oppsatt milepæler og beslutningspunkt..3 Avgrensinger: I forhold til prosjektets omfang er det gjort følgende avgrensinger: Innenfor fagene Helse- og sosial, elektro og IKT er det ønskelig å ta i bruk elektronisk mappe. Innenfor bygg - og mekaniske fag er dette usikkert. Det må tas forbehold om bruken av elektronisk mappe under utplassering. Det er langt fra alle bedrifter som har utstyr for dette arbeidet. Ved utvelgelse av utplasseringsbedrifter skal ikke tilgangen til data være avgjørende. Ved første beslutningspunkt skal omfanget og bruken av elektronisk mappe bli konkretisert. Ellers vil dette bli løpende vurdert gjennom hele prosessen. 3 Organisering 3.1 Prosjektledelse Prosjekteier: Prosjektleder i Oppland: Jane K. O. Haave 3. Øvrige roller Prosjektgruppe: Ansvarsperson fra administrasjon på Dokka vdg. skole, faglærere/ kontaktlærer fra de ulike studieretninger og delprosjekter. Ansvarsperson (er) fra samarbeidende bedrifter, prøvenemnder i de ulike lærefagene og elevrepresentant. Prosjektgruppen blir forankret i prosjektet Dokka modellen under skole- bedrift. Prosjektansvarlig Dokkamodellen rektor Trond Hofstad Prosjektmedarbeider Ledelse, skole- bedrift: Gunnar Ryttersveen Avdelingsleder Helse- og sosialfag: Brita Mjelde Avdelingsleder Elektro, mekanisk og byggfag: Rudi Thorsteinsen Gruppeansvarlig Helse- og sosialfag: Anne Flugstad Øistuen Gruppeansvarlig Elektro: Leif Gilje Side 4

7 Gruppeansvarlig Bygg: Bjørnar Ulsakerhaugen Gruppeansvarlig IKT- driftsfag: Øyvind Lunde Gruppeansvarlig Mekanisk: Roar Granum Representanter fra bedrifter og elever som skal delta i prosjektgruppen er enda ikke avklart Fra 7 skal lærlinger som har deltatt i prosessen delta i styringsgruppen. Dette er viktig i forhold til deres erfaringer av det fireårlige opplæringsløpet. Deres erfaringer skal vektlegges ved evalueringen av prosjektet. Viser til Stortingsmelding nr.3 Kultur for lærling Læringsplakaten: Viktig element i prosjektet er å legge til rette for elevmedvirkning slik at elevene og lærlingene/ lærekandidatene kan foreta bevisste valg av utdanning og fremtidig arbeid. Samt stimulere og videreutvikle den enkeltes faglig leders og lærers kompetanse. Stimulere elevene og lærlingene/ lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etiske, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse Arbeidsgrupper: Det etableres egne referansegrupper for hvert enkelt delprosjekt som består av gruppeansvarlig, faglærere på samme studieretningen og representanter fra bedriftene. 3.3 Delprosjekt 1. Delprosjekt Barne- og ungdomsarbeider. Delprosjekt Mekaniske fag 3. Delprosjekt IKT- driftsfag? 4. Delprosjekt Elektro 5. Delprosjekt Byggfag Det enkelte lærefag har sitt delprosjekt med sine milepæler(mp), organiserer og gjennomfører sine hovedaktiviteter. Hovedaktivitetene og milepæler i delprosjektet må være i tråd med milepæler i hovedprosjektet og ligge foran i tid i beslutningspunktene(bp)i hovedprosjektet. 3.4 Rapportering Ansvarsperson i hvert delprosjekt rapportere til prosjektleder. Dette skjer ut fra beslutningspunkt oppsatt i prosjektplanen. Prosjektgruppen gjennomfører møter på dato for beslutningspunkt. Arbeidsoppgaver, prosjekter som det er arbeidet med i aktuelt tidsrom i skole og bedrift vedlegges rapporten til prosjektleder. Leveres prosjektleder ved hvert beslutningspunkt. Med utgangspunkt i rapporteringene utarbeider prosjektleder rapporter som sendes prosjekteier og Utdanningsdirektoratet. Rapportering til Utdanningsdirektoratet skjer etter hvert beslutningspunkt. Side 5

8 Oversikt over ansvar og kommunikasjonskart Prøvenemnd: Mekanisk: Jan Arne Jakobsen IKT: Hans Kristian Enger BUA: Kari Bugge Kjellemo Elektro: Atle B Sveen Byggfag: Thor Thoresen Dokka vdg. skole: Rektor: Trond Hofstad Mellomledere: Rudi Thorsteinsen, Brita Mjelde, Gunnar Ryttersveen Elevrepresentant: Mål for prosjektet i Oppland: - Forbedre kvaliteten på opplæringen i skole og bedrift - Forbedre hver enkelt elev/lærling best mulig for arbeidslivet. Til å bli en god fagarbeider og samfunnsdeltaker - Gjennomføring av en helhetlig pedagogikk gjennom det fire årige opplæringsløpet - Videreutvikle og høste erfaringer med økt samarbeid og fleksibilitet - Utvikle eller tilpasse e-mappe til bruk i skole og lærebedrift. Bedrifter v/ ansvarsperson: Mekanisk: IKT: BUA: Bygg: Prosjektgruppe: Navn: Oppland fylkeskommune Prosjektleder: Jane Kjerstin Olsson Haave Fylkeskommunene: Troms: Anne Fjellanger Hedmark: Tove Solum Østfold: Terje Berge Side 6

9 4 Besluttingspunkt, oppfølging og milepæler 4.1 Besluttingspunkt (BP) BP Prosjektplan overleveres prosjekteier (PA) Sendes Utdanningsdirektoratet uke 1 I samarbeid med prosjektgruppen er prosjektplan og beslutningspunkt planlagt, utarbeidet og formalisert BP - BP - 3 BP - 4 BP - 5 BP - 6 BP - 7 BP Oppstart i prosjektet Alle ansvarspersoner i skole er informert og involvert i prosjektet. Det er opprettet kontakt med Opplæringskontor og enkeltstående bedrifter som vil kunne være aktuelle samarbeidspartnere i prosjektet. Økonomi i prosjektet er avklart. Plan for høsten 5 er ferdig for mappevurdering i studieretningsfag/ programfag på GK /VKI for helse og sosialfag, mekanisk, elektro- og byggfag Tilsvarende for VKI/ VIII BUA, Plate -sveis, elektro, tømrer og IKT- driftsfag Alle ansvarspersoner er informert og involvert i prosjektet fra de respektive bedrifter Plan for våren 6 ferdig for de respektive studierettinger/ programfag Gjennomført og evaluert elevenes mappe, både fra bedrift og skole. Elevene har deltatt i evalueringen Plan for høsten 6 ferdig for mappevurdering i studieretningsfag/ programfag Vg1. Gjennomført og evaluert elevenes mappe, både fra bedrift og skole. Elevene har deltatt i evalueringen. Evaluering av skolens ansvarsforhold i prosessen. Plan for våren 7 ferdig for de respektive studieretninger/ programfag Gjennomført og evaluert elevenes mappe, både fra bedrift og skole. Elevene har deltatt i evalueringen Plan for høsten 7 ferdig for mappevurdering i programfag på Vg1 og Vg Gjennomført og evaluert elevenes mappe, både fra bedrift og skole. Elevene / lærlingene har deltatt i evalueringen. Evaluering av skolens ansvarsforhold i prosessen. Plan for våren 8 ferdig for de respektive programfag Gjennomført og evaluert elevenes mappe, både fra bedrift og skole. Elevene / lærlingene har deltatt i evalueringen. Side 7

10 BP - 9 BP - 1 BP Plan for høsten 8 ferdig for mappevurdering i programfag på Vg1 og Vg Gjennomført og evaluert elevenes mappe, både fra bedrift og skole. Elevene / lærlingene har deltatt i evalueringen. Evaluering av skolens ansvarsforhold i prosessen Plan for våren 9 ferdig for de respektive programfag Gjennomført og evaluert elevenes mappe, både fra bedrift og skole. Elevene / lærlingene har deltatt i evalueringen. Prosjektet evalueres av styringsgruppen Evalueringen overleveres prosjekteier (PA) og Utdanningsdirektoratet Prosjektet er formelt avsluttet. Lærlingene er forberedt til praktisk fag-/svenneprøve Side 8

11 4. Milepæler (MP) MP Oppstartsamling i Prosjektet: Mappevurdering som lim i det fireårige yrkesfagligløp Sted: Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Prosjektplan utarbeidet. Besluttingspunkt (BP) og milepæler (MP) for styringsgruppen er fastlagt. Prosjektplan er underskrevet av PA i Oppland, og sendes Utdanningsdirektoratet og styringsgruppe MP Oppstart i prosjektet Planer for våren 5 ferdig MP Gjennomført felles informasjonsmøter / samlinger med aktuelle bedrifter MP Endelig avklaringer og konkretiserte avtaler med de bedriftene som blir med i prosjektet MP Avholdt kurs for bedrifter, lærere og prøvenemnder. Avklart kriterier for innhold i elevens mappe. Metoden implementert i de respektive studieretninger som deltar. Opprettet vurderingsteam med representanter fra bedriftene MP Gjennomført 1 termin med mappevurdering, både på Vg1 og VKI MP Gjennomført termin med mappevurdering. Elever ut i bedrift. Nye læreplaner på Vg1 tas i bruk på høsten 6 MP Nye læreplaner på Vg1, har vært gjeldende halvt år. MP Nye læreplaner på Vg tas i bruk høsten 7 MP Nye læreplaner i Vg har vært gjeldende i halvt år MP Nytt opplegg for eksamen i Vg tas i bruk første gang våren 8- mappevurdering. De første elevene i prosjektet tas inn som lærlinger i bedrift. MP Nye læreplaner for opplæring i bedrift. De første lærlingene har gjennomført mappevurdering gjennomgående fra Vg1 har gjennomført praktisk fagprøve etter ny modell. MP De første lærlingene som har gjennomført mappevurdering i det fireårige yrkesfaglige løpet er oppmeldt til praktisk fagprøve etter ny modell MP Prosjektet er evaluert av styringsgruppen / evnet. arbeidsgruppen og andre aktuelle samarbeidspartnere Evalueringen sendes PL Side 9

12 5 Risikoanalyse 5.1 Kritiske risikofaktorer Dokka videregående skole: Manglende samarbeidsrutiner med aktuelle lærebedrifter i skolens nærmiljø. Manglende samarbeidsrutiner i forhold til utplasseringer på Vg1 og Vg Legger ikke til rette for elevmedvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæring. Bidrar ikke til veileding på elevens egen evaluering. Bidrar ikke til å veilede elevene i bruk av dokumentasjon - mappe. Bruker ikke læreplanverket systematisk Deltar ikke i vurderingsteam. Lærere tilknyttet prosjektet slutter eller blir langtidssykemeldt i prosjektperioden Elever: Elever som deltar slutter ved Dokka videregående skole. Deltar ikke i utplasseringer Manglende interesse/ motivasjon for metoden, og lærefaget? Har ikke tilstrekkelig kompetanse i metoden fra videregående skole. Har ikke innsikt i egen læreplan Ikke eierforhold til egen mappe som dokumentasjon på opplæringen Lærling: Får ikke læreplass i lærefaget i bedrifter som har deltatt i prosjektet Avbrudd i læreforholdet Samarbeidende bedrifter: Vansker i forhold til utplasseringer Ansvarspersoner ønsker ikke å delta i vurderingsteam. Ønsker ikke inntak av lærlinger som har deltatt i prosjektet. Prøvenemnd: Blir ikke involvert i prosjektet, og prosessen Ovennevnte risikofaktorer vil bidra til at vi ikke får evaluert prosjektet tilstrekkelig i alle ledd og i alle delprosjektene. Prosjektet skal preges av at eleven og lærlingen/ lærekandidaten aktivt deltar i planlegging, gjennomføring og vurdering av eget læringsarbeid. Som innbefatter varierte arbeidsformer som skal stimulere til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. På bakgrunn av dette er det ønskelig med gjennomgående kvalitetssikring i prosjektperioden. Side 1

13 5. Kvalitetssikring For å unngå risikofaktorene blir en viktig forutsetning at eierforholdet til prosjektet legges ut på skolen og samarbeidende bedrifter. Dette gjøres ved å dele prosjektet opp i delprosjekt ut fra det enkelte lærefag som deltar. Den enkelte studieretning som deltar involverer aktuelle samarbeidende bedrifter, som har og ønsker inntak av lærlinger fra studieretningen. Det formaliseres avtaler, som konkretisere samarbeidsrutiner og ansvarspersoner. Dette bidrar til eierforhold rundt egen prosess og arbeidssituasjon. Elever og siden lærlinger / lærekandidater som deltar skal informeres om prosjektet av sin kontaktlærer. Det er viktig at elevene får informasjon om prosjektets hovedmål og delmål. De skal få innsikt og eierforhold i prosjektet og hvorfor det er viktig for dem. For å ivareta elevens og lærlingens/ lærekandidatens viktige deltakelse skal eleven og lærlingen/lærekandidaten delta i styringsgruppen. Hvem som skal delta må elevgruppen selv velge ut fra demokratiske valg og retningslinjer utarbeidet på skolen. Utvelgelsen av hvem som skal delta når elevene blir lærlinger/ lærekandidater må avklares på et senere tidspunkt. Det er viktig at: Eleven og lærlingen/ lærekandidaten oppnår eierforhold til sin mappe gjennom det fireårige opplæringsløpet. Eleven og lærlingen/ lærekandidaten mottar veiledning på utførte arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene kan være utgangspunkt for refleksjonsnotater som skrives etter endt utplassering og praksis. Refleksjonsnotatene med veiledning legges i elevens mappe. Eleven og lærlingen/ lærekandidaten skal gjennomføre en helhetlig pedagogikk, der hele læretiden preges av aktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring og egen vurdering. Ansvarspersoner i bedrift og skole utvikler og formalisere avtaler og planer for gjennomføringen av prosjektet. Ansvarspersoner i bedrift og skole utvikler og formalisere gjennomgående aktuelle skjema for bruk ved utplasseringer og ved evaluering. Prosjektet kvalitetssikres gjennom å overholde tidsfrister i hovedprosjektets beslutningspunkter, og rapporteringer til prosjekteier og Utdanningsdirektoratet. Prosjektet kvalitetssikres ved at prøvenemndene i lærefagene skal delta i prosjektet. Med sin kompetanse innenfor konkretisering av vurderingsarbeid. Kvalitetssikres gjennom prosjektleders formaliserte samarbeid med prosjekteier og prosjektledere fra de tre andre fylkeskommunene som deltar. Møter i styringsgruppen skal også fungere som refleksjonsmøter. Side 11

14 6. Gjennomføring 6.1 Hovedaktivitet Mål og tiltak i planleggingsfasen av prosjektet: Arbeidsmål Tiltak/ oppgaver Resultat Tidspunkt/ Ansvar tidsfrister Dokumentasjon. Bruken av opplæringsbok i skole og bedrift Samling av lærere og lokal bedrift i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Innsikt i hverandres arbeidsform og dokumentasjonsarbeid Saksbehandler i lærefaget Prosjektleder (PL) Mellomleder ved Dokka vdg. i Planlegge deltakelse i prosjektet Utarbeide felles ideer/ opplegg Hva gjør vi videre? Samling for lærere og bedrifter i Oppland Fylk.kom: Hedmark, Troms og Østfold deltok Oppstartsamling Hvordan arbeider vi videre Skape felles plattform og utvikle sosialt og faglig nettverk for deltakerne i prosjektet studieretningen Rektor Dokka vdg. skole Prosjektansvarlig (PA) Prosjektleder (PL) Fylkeskommunene som deltar i prosjektet. Planlegge gjennomføringen Møter med aktuelle bedrifter og ansvarspersoner Formaliserte avtaler for videres samarbeid Ansvarspersoner ved de enkelte studieretninger og bedrift Opprette arbeidsgrupper innenfor studieretningen???? Hva er målet med prosjektet? Hva er en mappe? Lærere og elever definere og samarbeider om hva som obligatoriske skal legges i mappen, og hva som kan legges i egen mappe. Bli kjent med læreplanverket. Hva blir deres arbeidsoppgave og ansvar? Informere, motivere og stimulere elever som skal delta om prosjektet NB Gjennomgå Læringsplakaten Avklaring på spørsmålet Inngått avtaler hvor elevenes tanker og ideer synliggjøres Eleven har innsikt i generell- og spesifikk del av læreplanen Ansvarspersoner ved de enkelte studieretninger Elever Ansvarspersoner ved de enkelte studieretninger Side 1

15 Refleksjon over begrepet: dokumentasjon bruken og nytteverdien for en god fagutøver. Samarbeid mellom faglig leder fra bedrifter og faglærer Konkretiser og drøft hva som ligger av ansvar i begrepet "Ansvar for egen lærling" Arbeide med gjennomføring i eget delprosjekt Konkretisering av milepæler og beslutningspunkter Ferdig oppsatt prosjektplan Samarbeid mellom faglig leder fra bedrift og faglærer Hovedansvar: Adm. ved Dokka vdg. Ansvarspersoner ved de enkelte studieretninger Konkretisering og vedlegg til prosjektplanen sendes PL i fylkeskommunen Alle deltakere har fått en felles forståelse av: Målet med prosjektet Hvem som skal delta. Prosjektplanen blir ferdigstilt. Hver studieretning har ansvaret for å utarbeide arbeidsoppgaver ut fra eget delprosjekt Ferdig oppsatt prosjektplan med vedlegg Bedrift v/ ansvarsperson PL Underskrives av rektor ved Dokka vdg. og ansvarspersoner i Oppland fylkeskommune Ansvarspersoner ved Dokka vdg. og ansvarspersoner i samarbeidende bedrifter Hvem som har hvilket ansvar Hvem som skal utføre hvilke oppgaver og til hvilken tid Hver lærebedrift har ansvaret for å gi nødvendig informasjon om prosjektet til aktuelle ansvarspersoner. Hvilke kommunikasjonslinjer Hver lærebedrift må frigjøre aktuelle ansvarspersoner til å delta i prosjektet Side 13

16 6. Tids- og ressursplaner Hovedaktivitet Tidsplan uke uke uke uke uke uke uke uke Planlegging Prosjektplan levert 1 Rapporteringer Prosjektet avsluttet 7 Milepæler ,8, 13, ,9 Besluttingspunkt Prosjektmøter 7. Økonomi Kostnader Reiseutgifter Overnatting Beløp Budsjett: Delprosjekt BUA Delprosjekt Mek. Delprosjekt IKT Delprosjekt Elektro Delprosjekt Bygg Prøvenemnd Mek Prøvenemnd IKT Prøvenemnd Elektro Prøvenemnd BUA Prøvenemnd Bygg Sum Side 14

17 8. Kontrakter og avtaler Viser til vedlegg fra hvert delprosjekt Side 15

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER Oppland Fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring Mulighetenes Oppland Innhold 1.0 BAGRUNN...

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring

opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring Utdanningsavdelingen 11 12 01 10 02 09 03 08 04 07 06 05 ( ] Kvalitet i videregående opplæring - opplæring i bedrift Som et bidrag i arbeidet med å

Detaljer

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE ER DERE VIKTIGE DA???? Det er DERE som først og fremst ivareta KVALITETEN i opplæringen av lærlingene. Hvorfor Reform 94? Hva resulterte reformen til? Hvilke muligheter åpner

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Målgruppe... 2 1.3 Målsetting... 2 1.4 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 3 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 3 3.1 Beslutningspunkter... 3 3.2 Oppfølging...

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING 2010 www.vaf.no Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR

Detaljer

Avdeling for Elevservice

Avdeling for Elevservice Avdeling for Elevservice 1 MÅL OG RAMMER STYRKE OPPFØLGINGA AV ENKELTELEVER.... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål... 2 1.2.1 Konkrete mål... 2 1.3 Prosjektets avgrensning og presisering... 2 1.3.1 Utvelgelse

Detaljer

Fase: Forstudie Navn: Lære å lære

Fase: Forstudie Navn: Lære å lære Fase: Forstudie Navn: Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Føringer i Kunnskapsløftet, læringsplakaten I Kommunedelplan for undervisning har NLK følgende målsettinger: Øke læringsutbytte hos elevene

Detaljer

DEN GODE FINNMARKSSKOLEN

DEN GODE FINNMARKSSKOLEN PEDAGOGISK PLATTFORM DEN GODE FINNMARKSSKOLEN Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av respekt, tillit og fritt for mobbing og krenkelser. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal oppleve

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering.

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering. Hospitering Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering Cecilie Dangmann Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? HVA og HVORFOR HVORDAN JEG VIL HOSPITERE! HELHETLIG OPPLÆRING

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

Yrkesrelevant opplæring fra dag én. Trondheim, 2. februar 2016

Yrkesrelevant opplæring fra dag én. Trondheim, 2. februar 2016 Yrkesrelevant opplæring fra dag én Trondheim, 2. februar 2016 Oppstart vekslingsmodell innenfor HOfagene Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd og stortingsmelding 20 På rett vei Utlysing av nasjonale

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

TROMS FYLKESKOMMUNE Fagopplæringskontoret

TROMS FYLKESKOMMUNE Fagopplæringskontoret TROMS FYLKESKOMMUNE Fagopplæringskontoret Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO Deres ref. Saknr. Telefaks Dato 06/369-5 77 78 80 01 09.03.2006 Vår ref. Arkiv Tlf. dir.innvalg Saksbehandler

Detaljer

Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet

Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet Samarbeid skole og lærebedrift Vurdering og læreplaner Utgangspunkt i prosjekt til fordypning BA, EL, TIP og HS Tirsdag 13.03.12 Parallellsesjon 5

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å Lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å Lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å Lære. MÅL OG RAMMER. Mandat Saksnr.: 0/0 Hovedutvalg for levekår møtedato 0.02.200 Vedtak : Rådmannen vil råde hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak :. Foreløpig

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Utvikling av felles retningslinjer PTF

Utvikling av felles retningslinjer PTF Avdeling for fagopplæring Utvikling av felles retningslinjer PTF Bjørn Even Aanerud faglærer, leder arbeidsgruppe PTF TIP Anita Tjelta prosjektleder Avd. for fagopplæring Målsetting Utvikle og forankre

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Evalueringen av Kunnskapsløftet fag- og yrkesopplæringen SINTEF NIFU Fafo: Organisering, aktørenes roller

Detaljer

Møte med ledergruppa i Karriere Oppland

Møte med ledergruppa i Karriere Oppland Møte med ledergruppa i Karriere Oppland Mandat for Komite for opplæring og kompetanse 23. Januar 2015 Jane Haave Mandat for den politiske bestillingen Komite for opplæring og kompetanse bes om å vurdere

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Veiledning faglig leder Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Lærlingens/ - lærekandidatens opplæringsperm Når kontrakten blir inngått får lærlingen udelt

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Om skolekonkurranser i Nordland

Om skolekonkurranser i Nordland Om skolekonkurranser i Nordland Informasjon utarbeidet av koordinator seniorrådgiver Gunnar Pedersen 1 Fylkesutdanningssjefen har invitert de videregående skoler til å la elever få delta i yrkeskonkurranser

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Fagstolthet Fellesskap - Forbedring. - Nøkler til vurdering i bedrift?

Fagstolthet Fellesskap - Forbedring. - Nøkler til vurdering i bedrift? Fagstolthet Fellesskap - Forbedring - Nøkler til vurdering i bedrift? Førstelektor Hæge Nore 29.11.2011 Min bakgrunn for å snakke om dette temaet Mange prosjekter knyttet til læring i bedrift med tett

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune Prosjektplan Hovedprosjekt Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad kommune Godkjent av styret 20. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTMÅL... 3 1.3 RAMMER...

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD...

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD... VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM OPPDRAGSGIVER... 2 1.1 Akershus fylkeskommune... 2 1.2 Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk... 2 2 RAMMEAVTALENS INNHOLD... 2 2.1 Innledning...

Detaljer

Oppstartssamling 2017/ september 2017 KS Agenda møtesenter - Oslo

Oppstartssamling 2017/ september 2017 KS Agenda møtesenter - Oslo Oppstartssamling 2017/18 14. september 2017 KS Agenda møtesenter - Oslo Velkommen som Lektor2-skole! Åpning av samlingen Tverrelvdalen skole Dalane videregående skole Kuben videregående skole Hvem er

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av. Gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen. Troms Fylke

Sluttrapport. utprøvingen av. Gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen. Troms Fylke Sluttrapport i utprøvingen av Gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Troms Fylke 1 Organisering av utprøvingen. Forankring blant arbeidslivets parter. Troms Fylkeskommune viser til mandat

Detaljer

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE Lese for livet En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune Dagsorden Prosessen fram til ferdig plan Presentasjon av Lese for livetplanen Resultat av evaluering/ brukerundersøkelse

Detaljer

NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen. Høringsuttalelse Kompetanse 2010!

NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen. Høringsuttalelse Kompetanse 2010! NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen Høringsuttalelse Kompetanse 2010! I fag og yrkesopplæringa Troms har man helt fra gjennomføring av Reform-94 erfaring for at bedriftenes

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Hospitering. Cecilie Dangmann

Hospitering. Cecilie Dangmann Hospitering Cecilie Dangmann Innhold Utprøving av 2 modeller Kombinasjon av to prosjekter Hospitering/Vurdering for læring Erfaringer Videreføring Hva bør dere tenke på? Viktige faktorer og praktiske tips

Detaljer

Lister videregående skole, studiested Lista. Design og håndverk. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Lister videregående skole, studiested Lista. Design og håndverk. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Lister videregående skole, studiested Lista Skoleår: 2014/ 2015 Utdanningsprogram Design og håndverk Rektors underskrift 1. Skolens felles mål for

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

MUF konferansen Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen

MUF konferansen Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen MUF konferansen 2009 Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen Samarbeidsavtale mellom fylkeskommunene i Nord Norge med maritim utdanning i de videregående skoler (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark),

Detaljer

Vurdering for læring under opplæring i bedrift. Hæge Nore Førstelektor Institutt for yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Vurdering for læring under opplæring i bedrift. Hæge Nore Førstelektor Institutt for yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Vurdering for læring under opplæring i bedrift Hæge Nore Førstelektor Institutt for yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Helhet og sammenheng er utgangspunktet Et fireårig løp fram til fag/svenneprøve

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget Journalpost.: 09/11041 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet 04.06.2009 079/09 Fylkestinget 15.06.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre - Melding Sammendrag

Detaljer

E N B E D R E S K O L E

E N B E D R E S K O L E E N B E D R E S K O L E Delprosjekt 1: LÆREREN SOM KLASSELEDER E N B E D R E S K O L E Delprosjekt 1: LÆREREN SOM KLASSELEDER - 1 - 1 MÅL OG RAMMER... - 3-1.1 Bakgrunn...- 3-1.2 Målgruppe...- 3-1.3 Målbeskrivelse...-

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING

VURDERING FOR LÆRING Plan for hovedprosjekt ved Seksjon for oppvekst, Notodden kommune 01.02.13 20.06.14: VURDERING FOR LÆRING I Notodden deltar alle grunnskolene i satsingen, og alle lærerne er med! Om gjess - og samarbeid:

Detaljer