UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland"

Transkript

1 UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER Oppland Fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring Mulighetenes Oppland

2 Innhold 1.0 BAGRUNN RAPPORTERING OG OPPFØLGING MÅL FOR ARBEIDET METODE EVALUERING INFORMASJON OG PROFILERING KONTRAKTER OG AVTALER RISIKOHÅNDTERING OG KVALITETSSIKRING MILEPÆLER DETALJEPLANLEGGING RAPPORTLOGG Vedlegg 1

3 1.0 Bakgrunn PROSJEKTPLAN Tittel/prosjektets navn: Vekslingsmodellen innen helsearbeiderfaget Prosjektnummer Saksnummer Dato 2. juli 2013 Hentes fra Mandatet: Prosjekteier Prosjektansvarlig Styringsgruppe Prosjektleder Oppland fylkeskommune, fylkesopplæringssjefen Gard T. Rolid Fylkesopplæringssjefens ledergruppe Jane Haave Hentes fra Mandatet: Bakgrunn og forankring I Meld. St.13 ( ) Utdanning for velferd, var ett av tiltakene bruk av vekslingsmodellen for helsearbeiderfaget. Vekslingsmodellen er et viktig tiltak i Meld. St. 20( )På rett vei Samfunnskontrakten for flere læreplasser i Oppland trengs ca. 270 nye lærlinger innenfor helsearbeiderfaget til Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2013 Høy kvalitet på videregående opplæring Fagenhetens prioriterte fokusområder Økt gjennomføring Økt læringsutbytte Økt samarbeid skole- arbeidsliv Dokumentasjon Grunnlagsdokumentene fra Meld. St. Samfunnskontrakten Kartlegging av ansatte i kommuner fra helsedepartementet. Vedtak i Fylkestinget i Oppland , sak 7/13 Fylkestinget ber fylkesrådmannen utrede et mulig yrkesfaglig løp innen helsearbeiderfaget og bygg- og anleggsteknikk basert på vekslingsmodellen. Vedtak i Yrkesopplæringsnemnda i Oppland 7. mars 2013, sak Fleksible opplæringsløp Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2013 FR- sak 19-13, Kap. 3.3 Videregående opplæring Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2013 FR- sak 19-13, Kap. 3.3 Videregående opplæring 2

4 Forstudie - Forprosjekt Hovedprosjekt: Nettverk: KS Hedmark og Oppland, Fylkesmannen i Oppland, Utviklingssentrene Gjøvik/Vågå, Sykehuset Innlandet, Videregående skole, Prosjektet Bli helsefagarbeider og Karriere Oppland vedrørende rekruttering til helsearbeiderfaget Oppstart og utprøving av vekslingsmodellen skoleåret 2012/2013 innen bygg- og anleggsfag lærefaget tømrer ved Vargstad vgs. Samarbeid gjennom Lærings- og utviklingsteam (LUT) med skole og kommuner vedrørende rekruttering til lærefaget. Prosjektet Vurdering- for læring Intensjonsavtaler inngått med tre videregående skoler og seks kommuner jf. Prosjektbeskrivelsen Vedtak i Fylkestinget i Oppland , sak 7/13 Fylkestinget ber fylkesrådmannen utrede et mulig yrkesfaglig løp innen helsearbeiderfaget og bygg- og anleggsteknikk basert på vekslingsmodellen. Vedtak i Yrkesopplæringsnemnda i Oppland 7. mars 2013, sak Fleksible opplæringsløp Vedtak i Fylkestinget i Oppland 19. juni Satsingsområde , pulje 2 i regi av Udir. Våren RAPPORTERING OG OPPFØLGING Det kreves løpende oppfølging av tiltak for å justere og eventuelt endre kurs, metode og eller tilnærming. Derfor legges det opp til en tett og systematisk oppfølging fra fylkesopplæringssjefen og ut i skole og bedrift og mellom skole og bedrift. Tiltak som igangsettes skal ses i sammenheng med de utviklingstiltak skolene og lærebedriftene er i gang med. Behovet for kompetanseheving vil bli vurdert fortløpende. Plan for prosjekt/status-møter status-rapportering Oppstart høsten 2013 og går fram til våren et fireårig utviklingsprosjekt. Dato Oppstart Oppfølging fra prosjektledelsen, jf. milepælsplan Rapportering til styringsgruppa på: Prosess, struktur og Oppstart rapport. resultatkvalitet, hvert år. Rapportering Statusrapport Rapportering Midtveisrapport Rapportering Statusrapport Rapportering Sluttrapport 3

5 3.0 MÅL FOR ARBEIDET Overordnet mål for arbeidet Organisere en fagutdanning innenfor helsearbeiderfaget, som gir arbeidslivet rekruttering Elevene erfarer en utdanning som gir den enkelte mulighet for interessante arbeidsoppgaver, og stor nok stilling til å leve av Øke antall som gjennomfører og øke antallet med bestått fagbrev i helsearbeiderfaget Hovedmål Høste erfaringer fra skole og lærebedrift om å bruke vekslingsmodellen i helsearbeiderfaget Øke elevenes erfaringer med fleksible opplæringsløp/modeller i yrkesfag. Høste erfaringer ved yrkesretting fellesfag, og periodisering av fag Delmål Videreutvikle den elektroniske plattformen som skal brukes som dokumentasjon Dele erfaringer underveis i utprøvingen. 4.0 METODE Vekslingsmodellen Med vekslingsmodellen menes et løp der opplæringen er organisert med vekselvis perioder i skole og lærebedrift. Den integrerte opplæring i skole og bedrift skal prøves ut for å evaluere om dette er en bedre modell i helsearbeiderfaget, og gjøre det enklere for eleven/lærlingen å se sammenheng mellom teori og praksis i læreløpet. Et viktig prinsipp er at opplæringen skal foregå på den læringsarenaen som er best egnet for opplæring i aktuelt tema og kompetansemål. Dette oppnås ved at eleven veksler mellom opplæring i bedrift og skole gjennom opplæringsløpet. Elevene vil få relevant praksis i lærebedrift tidligere, og den skolebaserte opplæringen blir fordelt over et lengre tidsrom, enn de får med dagens modell. 4.1 Gjennomføring Viser til forskning fra Fafo, Evaluering av Kunnskapsløftet og veien videre. Forskningen viser at ungdom sjelden bestemmer seg for lærefag før Vg2. Med bakgrunn i drøfting mellom skolene og kommunene skal elevene som vil delta i utprøvingen, gjennomføre følgende modell: År 1 Eleven går vanlig Vg1 helse og oppvekstfag År 2 Eleven inngår lærekontrakt med lærebedrift, to dager opplæring i skolen. År 3 Lærling/elev er fire dager i lærebedrift, og en dag i opplæring i skolen. Fellesfag avsluttes etter Vg3 År 4 Lærling/elev er fire dager i lærebedrift, en dag opplæring i skolen Programfagene avsluttes. Tverrfaglig eksamen 5. halvår. Refleksjon som metode i opplæringen Med bakgrunn i dette skal elevene være inne på skolen også en dag fjerde året. 4

6 Prosjekt til fordypning For å øke bevisstheten om ønsket lærefag skal aktuelle elever i løpet av Vg1 gjennomføre prosjekt til fordypning innenfor helsearbeiderfaget. Elevene skal gjennomføre prosjekt til fordypning i de kommunene som deltar i utprøvingen. Dokumentering Det skal brukes elektronisk plattform som gjennomgående dokumentering, i all opplæring både i skolen og i bedriften. Passord og brukernavn benyttes gjennom hele opplæringsløpet. Fås fra bedriften INNIT AS Ansvar: Læreren har ansvaret for å gi elevene passord og brukernavn og for å gi eleven opplæring i bruken av plattformen. Elevene har ansvaret for sin egen dokumentering fra Vg1 og til avsluttet læretid. Før avsluttet Vg1 (våren ) og før elevene tar sommerferie Avviklet møte med fylkeskommunen, bedrift og skole om overgangen til bedrift og inngåelse av lærekontrakt. Har brukt elektronisk plattform for å dokumentere egen læringsaktivitet på Vg1 Skal det være bestemt hvilke dager og hvilket tidsrom elevene skal være i bedrift. Hvem som har ansvaret for oppfølging fra skolen og fra bedrift. Avklare forventinger om hva som forventes med oppfølging fra skolen v/læreren menes eleven er i bedriften. Hvilke fellesfag det skal arbeides med i bedrift (yrkesretting). Ønsker og kan lærer i fellesfag delta ute i bedrift? Elevene er godt kjent med det som skal skje ved oppstart av Vg2 Ansvar: Lærer/lokal prosjektleder Ved oppstart av Vg2 Viser til Avtale for elever i utprøving av vekslingsmodellen. Eleven er kjent i kommunen etter arbeid i faget prosjekt til fordypning, og forhåpentligvis sommerjobb. Bruker elektronisk plattform for å dokumentere egen læringsaktivitet gjennom hele læreløpet Eleven starter opp i bedrift, i tråd med avtalen. Inngåelse av lærekontrakt og Avtale for elever i utprøving av vekslingsmodellen. Ansvar: Lærebedrift 4.2 ORGANISERING Prosjektledelse Prosjekteier Oppland fylkeskommune v/ fylkesopplæringssjefen Prosjektansvarlig Gard Tekrø Rolid Prosjektledere Styringsgruppe Prosjektgruppe Jane Haave fra FOS, Prosjektledere på den enkelte skole: Kjersti Myrhaug, Nord- Gudbrandsdal vgs. Per Kristian Eng, Gjøvik vgs Geir Otto Andersson, Dokka vgs FOS Ledergruppe Prosjektledere deltar i styringsgruppa, men har ikke stemmerett. Viser til avklaring av roller Prosjektledere Representant fra bedrift (er) Rådgiver i lærefaget 5

7 Rådgiver fra pedagogisk team Leder av eksamenskontoret Elev/lærling skal inkluderes i møter. 4.3 Øvrige roller Skoleeier, skoleledere, rådgiver i lærefaget, lærere, faglige ledere, prøvenemnder og instruktører vil ha ulike roller og ansvar i løpet av utprøvingsperioden. Leder av Faglig råd i helse- og oppvekst blir involvert så langt det er mulig i satsingen i Oppland. Prosjektplan vil bli sendt leder etter behandling i og godkjenning i styringsgruppa. Prosjektdeltakere Navn Avd./seksjon Roller/ansvar/funksjon Skoleledere ved: Nord- Gudbrandsdal vgs Gjøvik vgs Dokka vgs Prosjektgruppe: Prosjektledere Rep fra bedrift Rådgiver i lærefaget Rådgiver fra pedagogisk team Rektorer Delta som beslutningstakere i prosjektgruppemøter. Legge fram saker og rapporteringer for yrkesopplæringsnemnda. Sikre framdrift i utprøvingen. Løpende orientering og informasjon om utprøvingen på egen arbeidsplass. Delta i rapportering. Leder av eksamenskontoret Faglige ledere/instruktører i kommunal sektor Prøvenemnder Rådgiver i lærefaget Helse- og oppvekst Bedrift, helse og oppvekst Fylkesopplæringssjefen Kvalitetssikrer at fag og timefordeling blir ivaretatt. Opplæringen underveis, i henhold til opplæringslova og forskrift. Følge opplæringen og melde fra om behovet for endringer og justeringer i utprøvingen. Deltar i rapportering. Sende oppmelding til fagprøven. Gis tilstrekkelig innsyn i arbeidet. Kvalitetssikring av fagprøven Deltar i LUT på aktuelle skoler Godkjenning av lærekontrakt og oppfølging av læreforholdet Følge om endringer og justeringer i utprøvingen 6

8 5.0 EVALUERING Plan for evaluering Dato Tiltak Evaluere oppstart og gjennomføring så langt Elever i PTF i de aktuelle kommunene? Avklaring om antall elever fra hver skole som skal delta Er kommunene med i arbeidet? Er alle lærere ved utdanningsprogrammet Vg1 og Vg2 godt nok involvert i arbeidet? Evaluering løpende hvert år etter eget skjema Jfr. Egen plan med dato for rapportering Sluttrapportering Sluttrapport til styringsgruppa 6.0 INFORMASJON OG PROFILERING Plan for informasjon og profilering Dato Tiltak Informasjon til nettverket for helse- og oppvekst i Oppland Nov Fagdag i regi av fylkesopplæringssjefen og Utdanningsforbundet Kartlegging av hvilke elever dette gjelder Informasjon til elever og foresatt om utprøvingen Informasjon til alle lærere på utdanningsprogrammet om oppstart av utprøvingen Planleggingsdager og faste møter gjennom utprøvingsperioden Fortløpende informasjon til de kommunene som deltar. Etablert kontakt med kontaktperson Informasjon om utprøvingen Konkret hvem som deltar navn og presentasjon av elevene/lærlingene Informasjon til Lærlings- og utviklingsteam om utprøvingen. Informasjon og profilering fra fylkesopplæringssjefen Regelmessig gjennom kontaktpersoner i kommunene. Orientering om arbeidet skal legges ut på kommunens hjemmeside, og skolens hjemmeside med bilde av hvilke elever som deltar i utprøvingen. Innen Innen Des Legges ut på skolen/bedriftens hjemmeside På møter som er bestemt for skoleåret 2013/. Orientering legges ut på skolens hjemmeside. Informasjonsbrev som sendes deltakere i utprøvingen, og legges under egen fane på fylkeskommunens hjemmeside. Prøvenemndene i lærefaget Informasjon til partene i arbeidslivet Orientering om utprøvingen til Opplæringskontorene og alle kommuner Mai Møter i YON April 7 Fylkeskommunen informasjon til medlemmene i prøvenemndene om utprøvingen. Kontakt med Fagforbundet i Oppland og leder av Faglig råd i helse- og oppvekstfag. Arbeidslivets parter. Fast møtetidspunkt for YON og medlemmer av yrkesopplæringsnemnd

9 Nettverket for helse- og oppvekst i Oppland Møter i Løpende informasjon til nettverket av valgt kontaktperson. 7.0 KONTRAKTER OG AVTALER Avtale Partner Bidrag Intensjonsavtaler inngått med rådmennene i kommunene Lesja kommune Deltar med arbeidsinnsats, forplikter seg til å delta på møter på aktuell videregående skole for erfaringsdeling. Avtaler med elevene som skal delta i utprøvingen* Dovre kommune Sel kommune Nordre Land kommune Gjøvik kommune Vestre Toten kommune Deltar også med rapportering Avtalen arkiveres på elevens saksnummer i P360 Det skal legges til rette for at deltakere i kommunene og fra skolene har felles faste møtetidspunkter gjennom hele perioden. I tillegg vil kommunen(e) og skolen møtes i det lokale Lærings- og utviklingsteamet i regionen. 8.0 RISIKOHÅNDTERING OG KVALITETSSIKRING 8.1 Kritiske risikofaktorer Faktorer S K RF Tiltak/aksjoner Elevene som deltar vil slutte i skolen Avtale om deltakelse inngås Elevene har høyt fravær Tidlig informasjon om konsekvensene ved høyt fravær Elevene ønsker ikke å gå ut som lærling Tidlig kartlegging om å delta. Tidlig ut i bedrift. Bedriftene erfarer at de får elever som ikke er godt nok forberedt på å ta imot elevene. Avklaring mellom bedrift og skole om planlegging og gjennomføring av utprøvingen Bedriftene erfarer at oppfølgingen fra Avklaring mellom bedrift og skole om skolen i praksistiden er for liten Elevene sliter med å dokumentere eget arbeid i bedriften. Kontaktperson i bedrifter slutterendringer i jobb. Ansvarspersoner slutter i skolen 8 oppfølging i praksis/i bedrift Elevene har fått innføring i å bruke gjennomgående dokumentering. Passord og brukernavn. Ansvaret for å bruke dokumentasjonen. Flere i bedriften er informert om utprøvingen. Ansvaret for oppfølging deles mellom flere fagpersoner Flere er informert om utprøvingen. Dokumenter som viser hva som skal gjøres og ansvarsforhold.

10 Bedriftene vil ikke inngå lærekontrakt i løpet av Vg2 Manglende tid og møteplasser til erfaringsdeling og kompetanseheving. Oppfølging av bedrift og elever, slik at dette avklares så tidlig som mulig. Avsette tid på personalmøter både i skole og bedrifter. Fylkesopplæringssjefen ivaretar dette ansvaret på aktuelle møtearenaer, slik som på møter med kommuner og yrkesopplæringsnemnda osv. 9.0 MILEPÆLER Nr. Milepæl Dato Målbart resultat (en beskrivelse/kriteria) MP Prosjektledere ved skolene Prosjektplanen er vurdert MP2 Møte med bedrifter og skole Prosjektplan og planen for gjennomføring er konkretisert MP3 Deling av erfaringer til Orientering til nemnda i møtet. Yrkesopplæringsnemnda i Oppland MP4 Gjennomført prosjekt til fordypning Innen MP5 Avklaring av deltakere i utprøvingen Oversikt over navn på de elevene som vil delta MP6 Elevene har underskrevet avtale om å MP7 MP8 MP9 MP 10 MP 11 MP 12 MP 13 MP 14 MP 15 MP 16 delta Fag- og timefordelingen er avklart jf. 4.1 Gjennomføring, Modellen for gjennomføringen. Elevene har fått innføring i bruken av gjennomgående dokumentering Konferanse med erfaringsdeling ved oppstart. Kommuner og skoler Oppslag i aviser Innen Innen Mai Oppsett som deles med alle aktører Elevene fått passord og brukernavn. Brukt Gjennomgående dokumentering i PTF Deltakere fra skoler og kommuner. Partene i arbeidslivet og prøvenemndene inviteres. Fellesfagene avsluttet 2016 Hva viser resultatene Programfagene avsluttet 2016 Hva viser resultatene Oppmelding til fagprøve 2017 Hva viser resultatene Konferanse, alle involverte 2017 Erfaringsdeling 9

11 10. DETALJEPLANLEGGING 10.1 Tiltak Nr. MP1 T11 T12 T13 Aktiviteter og tiltak Møte mellom skole og bedrift Sted: Ute på skolene Avklaring om antall elever styringsgruppa Desember 2013 Møte med elev- og lærlingombudet Hensikt Ansvarlig Forventet resultat Avklaring om Jane/Arne deltakelse Avklaring om Prosjektleder på hvilke bedrifter skolene (PS) som deltar Bedrift deltar fra hver region i møtet Ferdigstille prosjektplanen Antall elever som deltar Godkjenning prosjektplanen Alle PS Alle En aktiv kontaktperson i hver kommune Diskutert planen på egen arbeidsplass Oversikt Antall elever som deltar Info Jane/Arne Info til elevrådene om arbeidet Tiltak ferdig T14 Informasjon om utprøvingen Prøvenemnda Jane/Arne OFKhjemmeside Skolens hjemmeside Bedriftenes hjemmeside T15 Foreldremøte Info PS Møte med Inngåelse av Arne/Jane bedriftene lærekontrakt MP2 T21 T22 T23 Erfaringsdeling våren Møte med deltakere, makere at vi er i en utprøving Rapportering til YON Møte med Økning i antall elever som går ut i lære Justere kursen Ansvarspersoner Oppstartrapport

12 T24 T25 MP3 T31 T32 T33 T34 T35 MP4 T41 T42 T43 T44 T45 MP5 Møte med Rapportering styringsgruppa Erfaringsdeling Møte med deltakere Markere at vi er i en utprøving Rapportering til YON Informasjon til elev- og lærlingombudet Rapportering styringsgruppa Erfaringsdeling Møte med deltakere. Markere at vi er i en utprøving Rapportering til YON Møte Rapportering styringsgruppa Des Erfaringsdeling , Opprettholde kursen Avsluttet fagprøve Mal for sluttrapporten Ansvarspersoner Ansvarspersoner Ansvarspersoner Prøvenemnda 11 Bestått resultat Status rapport

13 T51 T52 T53 T54 Møte med deltakere Sluttrapport styringsgruppa September 2017 Slutt Rapportering til YON Markere at vi er ferdig med utprøvingen. Prøvenemndene deltar Beskriv prosjektets milepeler og aktiviteter/oppgaver med hensikt og forventet resultat. 10.2Møteplan for 12 Desember 2017 Dato Aktivitet Aktivitet Merknader Utkast til prosjektplan Prosjektgruppa Avklaring om fag- og Bedriftene deltar timefordeling Møte prosjektplan Godkjenning prosjektplan Prosjektgruppa Erfaringsdeling Avklaringer med bedrift Hva er bra, hva kan bli bedre Nord- Gudbrandsdal vgs (NG) Erfaringsdeling Hvordan fungere ordningen med tre dager i bedrift Erfaringsdeling Med lærere som gir veiledning i praksisfeltet? Erfaringsdeling Organisering av opplæringen? Oppfølging av lærer i praksisfeltet Dokka vgs Elev/lærling deltar Gjøvik vgs Kommune i NG Erfaringsdeling Nordre Land kommune Organisering av opplæringen Erfaringsdeling Gjøvik kommune Gir vekslingslærlingene mer verdiskapning? Erfaringsdeling Vestre Toten kommune Vil kommunen ta inn flere lærlinger med Alle kommunene, hvis ja hvorfor, hvis nei hva

14 denne ordningen må gjøres? 10.3 Tids- og ressursplaner Nr. Aktivitet/Uke Ressurs MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP Økonomi På grunn av at Oppland fylkeskommune ikke var en av de seks fylkeskommunene som fikk delta i den nasjonale utprøvingen, blir utprøvingen sett i sammenheng med de budsjettene fylkeskommunen har avsatt til utviklingsarbeid. Jf. Informasjonsbrev nr. 3 Lærebedrifter og skoler vil motta kr ,- for hver elev/lærling de har i utprøvingen. Dette beløpet vil dekkes over det fylkeskommunale budsjettet. Jf. Punkt 3.1 Gjennomføring Skole: (Hvis ikke annet blir bestemt) År 1 Det første året får skolen vanlig tilskudd for elevene som følger utprøving, slik det er for andre elever År 2 Betales 50 prosent av tilskuddet til skolen for de av elevene som følger utprøvingen År 3 Betales 50 prosent av tilskuddet til skolen for de av elevene som følger utprøvingen Bedrift: Mottar tilskudd per lærling de tar inn. Beløpet er fordelt på de tre årene. I tillegg blir bedriften tildelt tilskudd ut fra den totale potten på fordelt på fire år. Beløpet fordeles følger eleven/lærlingen, både i skole og bedrift. 13

15 11. RAPPORTLOGG Skal tas utgangspunkt i målene for prosjektet, viser til punkt: 3.0 Mål for arbeidet Møte Dato Se referat Evaluering - vår Evaluering Vår - høst Evaluering vår - høst Evaluering vår - høst Positiv oppstart og utvikling. Alle som ønske læreplass har fått det. Noen uklarheter vedrørende bruk av elektronisk plattform. Sted og dato: Signatur Prosjektleder Signatur Prosjektansvarlig 14

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning.

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning. Rådgiversamlinger Budsjett arbeid Medbestemmelsesmøte Karrisamling Rektormøte utd. 28.-29. Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte YON Tiltak for fagmangler Medbestemmelsesmøte Rektormøte

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer