UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland"

Transkript

1 UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER Oppland Fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring Mulighetenes Oppland

2 Innhold 1.0 BAGRUNN RAPPORTERING OG OPPFØLGING MÅL FOR ARBEIDET METODE EVALUERING INFORMASJON OG PROFILERING KONTRAKTER OG AVTALER RISIKOHÅNDTERING OG KVALITETSSIKRING MILEPÆLER DETALJEPLANLEGGING RAPPORTLOGG Vedlegg 1

3 1.0 Bakgrunn PROSJEKTPLAN Tittel/prosjektets navn: Vekslingsmodellen innen helsearbeiderfaget Prosjektnummer Saksnummer Dato 2. juli 2013 Hentes fra Mandatet: Prosjekteier Prosjektansvarlig Styringsgruppe Prosjektleder Oppland fylkeskommune, fylkesopplæringssjefen Gard T. Rolid Fylkesopplæringssjefens ledergruppe Jane Haave Hentes fra Mandatet: Bakgrunn og forankring I Meld. St.13 ( ) Utdanning for velferd, var ett av tiltakene bruk av vekslingsmodellen for helsearbeiderfaget. Vekslingsmodellen er et viktig tiltak i Meld. St. 20( )På rett vei Samfunnskontrakten for flere læreplasser i Oppland trengs ca. 270 nye lærlinger innenfor helsearbeiderfaget til Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2013 Høy kvalitet på videregående opplæring Fagenhetens prioriterte fokusområder Økt gjennomføring Økt læringsutbytte Økt samarbeid skole- arbeidsliv Dokumentasjon Grunnlagsdokumentene fra Meld. St. Samfunnskontrakten Kartlegging av ansatte i kommuner fra helsedepartementet. Vedtak i Fylkestinget i Oppland , sak 7/13 Fylkestinget ber fylkesrådmannen utrede et mulig yrkesfaglig løp innen helsearbeiderfaget og bygg- og anleggsteknikk basert på vekslingsmodellen. Vedtak i Yrkesopplæringsnemnda i Oppland 7. mars 2013, sak Fleksible opplæringsløp Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2013 FR- sak 19-13, Kap. 3.3 Videregående opplæring Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2013 FR- sak 19-13, Kap. 3.3 Videregående opplæring 2

4 Forstudie - Forprosjekt Hovedprosjekt: Nettverk: KS Hedmark og Oppland, Fylkesmannen i Oppland, Utviklingssentrene Gjøvik/Vågå, Sykehuset Innlandet, Videregående skole, Prosjektet Bli helsefagarbeider og Karriere Oppland vedrørende rekruttering til helsearbeiderfaget Oppstart og utprøving av vekslingsmodellen skoleåret 2012/2013 innen bygg- og anleggsfag lærefaget tømrer ved Vargstad vgs. Samarbeid gjennom Lærings- og utviklingsteam (LUT) med skole og kommuner vedrørende rekruttering til lærefaget. Prosjektet Vurdering- for læring Intensjonsavtaler inngått med tre videregående skoler og seks kommuner jf. Prosjektbeskrivelsen Vedtak i Fylkestinget i Oppland , sak 7/13 Fylkestinget ber fylkesrådmannen utrede et mulig yrkesfaglig løp innen helsearbeiderfaget og bygg- og anleggsteknikk basert på vekslingsmodellen. Vedtak i Yrkesopplæringsnemnda i Oppland 7. mars 2013, sak Fleksible opplæringsløp Vedtak i Fylkestinget i Oppland 19. juni Satsingsområde , pulje 2 i regi av Udir. Våren RAPPORTERING OG OPPFØLGING Det kreves løpende oppfølging av tiltak for å justere og eventuelt endre kurs, metode og eller tilnærming. Derfor legges det opp til en tett og systematisk oppfølging fra fylkesopplæringssjefen og ut i skole og bedrift og mellom skole og bedrift. Tiltak som igangsettes skal ses i sammenheng med de utviklingstiltak skolene og lærebedriftene er i gang med. Behovet for kompetanseheving vil bli vurdert fortløpende. Plan for prosjekt/status-møter status-rapportering Oppstart høsten 2013 og går fram til våren et fireårig utviklingsprosjekt. Dato Oppstart Oppfølging fra prosjektledelsen, jf. milepælsplan Rapportering til styringsgruppa på: Prosess, struktur og Oppstart rapport. resultatkvalitet, hvert år. Rapportering Statusrapport Rapportering Midtveisrapport Rapportering Statusrapport Rapportering Sluttrapport 3

5 3.0 MÅL FOR ARBEIDET Overordnet mål for arbeidet Organisere en fagutdanning innenfor helsearbeiderfaget, som gir arbeidslivet rekruttering Elevene erfarer en utdanning som gir den enkelte mulighet for interessante arbeidsoppgaver, og stor nok stilling til å leve av Øke antall som gjennomfører og øke antallet med bestått fagbrev i helsearbeiderfaget Hovedmål Høste erfaringer fra skole og lærebedrift om å bruke vekslingsmodellen i helsearbeiderfaget Øke elevenes erfaringer med fleksible opplæringsløp/modeller i yrkesfag. Høste erfaringer ved yrkesretting fellesfag, og periodisering av fag Delmål Videreutvikle den elektroniske plattformen som skal brukes som dokumentasjon Dele erfaringer underveis i utprøvingen. 4.0 METODE Vekslingsmodellen Med vekslingsmodellen menes et løp der opplæringen er organisert med vekselvis perioder i skole og lærebedrift. Den integrerte opplæring i skole og bedrift skal prøves ut for å evaluere om dette er en bedre modell i helsearbeiderfaget, og gjøre det enklere for eleven/lærlingen å se sammenheng mellom teori og praksis i læreløpet. Et viktig prinsipp er at opplæringen skal foregå på den læringsarenaen som er best egnet for opplæring i aktuelt tema og kompetansemål. Dette oppnås ved at eleven veksler mellom opplæring i bedrift og skole gjennom opplæringsløpet. Elevene vil få relevant praksis i lærebedrift tidligere, og den skolebaserte opplæringen blir fordelt over et lengre tidsrom, enn de får med dagens modell. 4.1 Gjennomføring Viser til forskning fra Fafo, Evaluering av Kunnskapsløftet og veien videre. Forskningen viser at ungdom sjelden bestemmer seg for lærefag før Vg2. Med bakgrunn i drøfting mellom skolene og kommunene skal elevene som vil delta i utprøvingen, gjennomføre følgende modell: År 1 Eleven går vanlig Vg1 helse og oppvekstfag År 2 Eleven inngår lærekontrakt med lærebedrift, to dager opplæring i skolen. År 3 Lærling/elev er fire dager i lærebedrift, og en dag i opplæring i skolen. Fellesfag avsluttes etter Vg3 År 4 Lærling/elev er fire dager i lærebedrift, en dag opplæring i skolen Programfagene avsluttes. Tverrfaglig eksamen 5. halvår. Refleksjon som metode i opplæringen Med bakgrunn i dette skal elevene være inne på skolen også en dag fjerde året. 4

6 Prosjekt til fordypning For å øke bevisstheten om ønsket lærefag skal aktuelle elever i løpet av Vg1 gjennomføre prosjekt til fordypning innenfor helsearbeiderfaget. Elevene skal gjennomføre prosjekt til fordypning i de kommunene som deltar i utprøvingen. Dokumentering Det skal brukes elektronisk plattform som gjennomgående dokumentering, i all opplæring både i skolen og i bedriften. Passord og brukernavn benyttes gjennom hele opplæringsløpet. Fås fra bedriften INNIT AS Ansvar: Læreren har ansvaret for å gi elevene passord og brukernavn og for å gi eleven opplæring i bruken av plattformen. Elevene har ansvaret for sin egen dokumentering fra Vg1 og til avsluttet læretid. Før avsluttet Vg1 (våren ) og før elevene tar sommerferie Avviklet møte med fylkeskommunen, bedrift og skole om overgangen til bedrift og inngåelse av lærekontrakt. Har brukt elektronisk plattform for å dokumentere egen læringsaktivitet på Vg1 Skal det være bestemt hvilke dager og hvilket tidsrom elevene skal være i bedrift. Hvem som har ansvaret for oppfølging fra skolen og fra bedrift. Avklare forventinger om hva som forventes med oppfølging fra skolen v/læreren menes eleven er i bedriften. Hvilke fellesfag det skal arbeides med i bedrift (yrkesretting). Ønsker og kan lærer i fellesfag delta ute i bedrift? Elevene er godt kjent med det som skal skje ved oppstart av Vg2 Ansvar: Lærer/lokal prosjektleder Ved oppstart av Vg2 Viser til Avtale for elever i utprøving av vekslingsmodellen. Eleven er kjent i kommunen etter arbeid i faget prosjekt til fordypning, og forhåpentligvis sommerjobb. Bruker elektronisk plattform for å dokumentere egen læringsaktivitet gjennom hele læreløpet Eleven starter opp i bedrift, i tråd med avtalen. Inngåelse av lærekontrakt og Avtale for elever i utprøving av vekslingsmodellen. Ansvar: Lærebedrift 4.2 ORGANISERING Prosjektledelse Prosjekteier Oppland fylkeskommune v/ fylkesopplæringssjefen Prosjektansvarlig Gard Tekrø Rolid Prosjektledere Styringsgruppe Prosjektgruppe Jane Haave fra FOS, Prosjektledere på den enkelte skole: Kjersti Myrhaug, Nord- Gudbrandsdal vgs. Per Kristian Eng, Gjøvik vgs Geir Otto Andersson, Dokka vgs FOS Ledergruppe Prosjektledere deltar i styringsgruppa, men har ikke stemmerett. Viser til avklaring av roller Prosjektledere Representant fra bedrift (er) Rådgiver i lærefaget 5

7 Rådgiver fra pedagogisk team Leder av eksamenskontoret Elev/lærling skal inkluderes i møter. 4.3 Øvrige roller Skoleeier, skoleledere, rådgiver i lærefaget, lærere, faglige ledere, prøvenemnder og instruktører vil ha ulike roller og ansvar i løpet av utprøvingsperioden. Leder av Faglig råd i helse- og oppvekst blir involvert så langt det er mulig i satsingen i Oppland. Prosjektplan vil bli sendt leder etter behandling i og godkjenning i styringsgruppa. Prosjektdeltakere Navn Avd./seksjon Roller/ansvar/funksjon Skoleledere ved: Nord- Gudbrandsdal vgs Gjøvik vgs Dokka vgs Prosjektgruppe: Prosjektledere Rep fra bedrift Rådgiver i lærefaget Rådgiver fra pedagogisk team Rektorer Delta som beslutningstakere i prosjektgruppemøter. Legge fram saker og rapporteringer for yrkesopplæringsnemnda. Sikre framdrift i utprøvingen. Løpende orientering og informasjon om utprøvingen på egen arbeidsplass. Delta i rapportering. Leder av eksamenskontoret Faglige ledere/instruktører i kommunal sektor Prøvenemnder Rådgiver i lærefaget Helse- og oppvekst Bedrift, helse og oppvekst Fylkesopplæringssjefen Kvalitetssikrer at fag og timefordeling blir ivaretatt. Opplæringen underveis, i henhold til opplæringslova og forskrift. Følge opplæringen og melde fra om behovet for endringer og justeringer i utprøvingen. Deltar i rapportering. Sende oppmelding til fagprøven. Gis tilstrekkelig innsyn i arbeidet. Kvalitetssikring av fagprøven Deltar i LUT på aktuelle skoler Godkjenning av lærekontrakt og oppfølging av læreforholdet Følge om endringer og justeringer i utprøvingen 6

8 5.0 EVALUERING Plan for evaluering Dato Tiltak Evaluere oppstart og gjennomføring så langt Elever i PTF i de aktuelle kommunene? Avklaring om antall elever fra hver skole som skal delta Er kommunene med i arbeidet? Er alle lærere ved utdanningsprogrammet Vg1 og Vg2 godt nok involvert i arbeidet? Evaluering løpende hvert år etter eget skjema Jfr. Egen plan med dato for rapportering Sluttrapportering Sluttrapport til styringsgruppa 6.0 INFORMASJON OG PROFILERING Plan for informasjon og profilering Dato Tiltak Informasjon til nettverket for helse- og oppvekst i Oppland Nov Fagdag i regi av fylkesopplæringssjefen og Utdanningsforbundet Kartlegging av hvilke elever dette gjelder Informasjon til elever og foresatt om utprøvingen Informasjon til alle lærere på utdanningsprogrammet om oppstart av utprøvingen Planleggingsdager og faste møter gjennom utprøvingsperioden Fortløpende informasjon til de kommunene som deltar. Etablert kontakt med kontaktperson Informasjon om utprøvingen Konkret hvem som deltar navn og presentasjon av elevene/lærlingene Informasjon til Lærlings- og utviklingsteam om utprøvingen. Informasjon og profilering fra fylkesopplæringssjefen Regelmessig gjennom kontaktpersoner i kommunene. Orientering om arbeidet skal legges ut på kommunens hjemmeside, og skolens hjemmeside med bilde av hvilke elever som deltar i utprøvingen. Innen Innen Des Legges ut på skolen/bedriftens hjemmeside På møter som er bestemt for skoleåret 2013/. Orientering legges ut på skolens hjemmeside. Informasjonsbrev som sendes deltakere i utprøvingen, og legges under egen fane på fylkeskommunens hjemmeside. Prøvenemndene i lærefaget Informasjon til partene i arbeidslivet Orientering om utprøvingen til Opplæringskontorene og alle kommuner Mai Møter i YON April 7 Fylkeskommunen informasjon til medlemmene i prøvenemndene om utprøvingen. Kontakt med Fagforbundet i Oppland og leder av Faglig råd i helse- og oppvekstfag. Arbeidslivets parter. Fast møtetidspunkt for YON og medlemmer av yrkesopplæringsnemnd

9 Nettverket for helse- og oppvekst i Oppland Møter i Løpende informasjon til nettverket av valgt kontaktperson. 7.0 KONTRAKTER OG AVTALER Avtale Partner Bidrag Intensjonsavtaler inngått med rådmennene i kommunene Lesja kommune Deltar med arbeidsinnsats, forplikter seg til å delta på møter på aktuell videregående skole for erfaringsdeling. Avtaler med elevene som skal delta i utprøvingen* Dovre kommune Sel kommune Nordre Land kommune Gjøvik kommune Vestre Toten kommune Deltar også med rapportering Avtalen arkiveres på elevens saksnummer i P360 Det skal legges til rette for at deltakere i kommunene og fra skolene har felles faste møtetidspunkter gjennom hele perioden. I tillegg vil kommunen(e) og skolen møtes i det lokale Lærings- og utviklingsteamet i regionen. 8.0 RISIKOHÅNDTERING OG KVALITETSSIKRING 8.1 Kritiske risikofaktorer Faktorer S K RF Tiltak/aksjoner Elevene som deltar vil slutte i skolen Avtale om deltakelse inngås Elevene har høyt fravær Tidlig informasjon om konsekvensene ved høyt fravær Elevene ønsker ikke å gå ut som lærling Tidlig kartlegging om å delta. Tidlig ut i bedrift. Bedriftene erfarer at de får elever som ikke er godt nok forberedt på å ta imot elevene. Avklaring mellom bedrift og skole om planlegging og gjennomføring av utprøvingen Bedriftene erfarer at oppfølgingen fra Avklaring mellom bedrift og skole om skolen i praksistiden er for liten Elevene sliter med å dokumentere eget arbeid i bedriften. Kontaktperson i bedrifter slutterendringer i jobb. Ansvarspersoner slutter i skolen 8 oppfølging i praksis/i bedrift Elevene har fått innføring i å bruke gjennomgående dokumentering. Passord og brukernavn. Ansvaret for å bruke dokumentasjonen. Flere i bedriften er informert om utprøvingen. Ansvaret for oppfølging deles mellom flere fagpersoner Flere er informert om utprøvingen. Dokumenter som viser hva som skal gjøres og ansvarsforhold.

10 Bedriftene vil ikke inngå lærekontrakt i løpet av Vg2 Manglende tid og møteplasser til erfaringsdeling og kompetanseheving. Oppfølging av bedrift og elever, slik at dette avklares så tidlig som mulig. Avsette tid på personalmøter både i skole og bedrifter. Fylkesopplæringssjefen ivaretar dette ansvaret på aktuelle møtearenaer, slik som på møter med kommuner og yrkesopplæringsnemnda osv. 9.0 MILEPÆLER Nr. Milepæl Dato Målbart resultat (en beskrivelse/kriteria) MP Prosjektledere ved skolene Prosjektplanen er vurdert MP2 Møte med bedrifter og skole Prosjektplan og planen for gjennomføring er konkretisert MP3 Deling av erfaringer til Orientering til nemnda i møtet. Yrkesopplæringsnemnda i Oppland MP4 Gjennomført prosjekt til fordypning Innen MP5 Avklaring av deltakere i utprøvingen Oversikt over navn på de elevene som vil delta MP6 Elevene har underskrevet avtale om å MP7 MP8 MP9 MP 10 MP 11 MP 12 MP 13 MP 14 MP 15 MP 16 delta Fag- og timefordelingen er avklart jf. 4.1 Gjennomføring, Modellen for gjennomføringen. Elevene har fått innføring i bruken av gjennomgående dokumentering Konferanse med erfaringsdeling ved oppstart. Kommuner og skoler Oppslag i aviser Innen Innen Mai Oppsett som deles med alle aktører Elevene fått passord og brukernavn. Brukt Gjennomgående dokumentering i PTF Deltakere fra skoler og kommuner. Partene i arbeidslivet og prøvenemndene inviteres. Fellesfagene avsluttet 2016 Hva viser resultatene Programfagene avsluttet 2016 Hva viser resultatene Oppmelding til fagprøve 2017 Hva viser resultatene Konferanse, alle involverte 2017 Erfaringsdeling 9

11 10. DETALJEPLANLEGGING 10.1 Tiltak Nr. MP1 T11 T12 T13 Aktiviteter og tiltak Møte mellom skole og bedrift Sted: Ute på skolene Avklaring om antall elever styringsgruppa Desember 2013 Møte med elev- og lærlingombudet Hensikt Ansvarlig Forventet resultat Avklaring om Jane/Arne deltakelse Avklaring om Prosjektleder på hvilke bedrifter skolene (PS) som deltar Bedrift deltar fra hver region i møtet Ferdigstille prosjektplanen Antall elever som deltar Godkjenning prosjektplanen Alle PS Alle En aktiv kontaktperson i hver kommune Diskutert planen på egen arbeidsplass Oversikt Antall elever som deltar Info Jane/Arne Info til elevrådene om arbeidet Tiltak ferdig T14 Informasjon om utprøvingen Prøvenemnda Jane/Arne OFKhjemmeside Skolens hjemmeside Bedriftenes hjemmeside T15 Foreldremøte Info PS Møte med Inngåelse av Arne/Jane bedriftene lærekontrakt MP2 T21 T22 T23 Erfaringsdeling våren Møte med deltakere, makere at vi er i en utprøving Rapportering til YON Møte med Økning i antall elever som går ut i lære Justere kursen Ansvarspersoner Oppstartrapport

12 T24 T25 MP3 T31 T32 T33 T34 T35 MP4 T41 T42 T43 T44 T45 MP5 Møte med Rapportering styringsgruppa Erfaringsdeling Møte med deltakere Markere at vi er i en utprøving Rapportering til YON Informasjon til elev- og lærlingombudet Rapportering styringsgruppa Erfaringsdeling Møte med deltakere. Markere at vi er i en utprøving Rapportering til YON Møte Rapportering styringsgruppa Des Erfaringsdeling , Opprettholde kursen Avsluttet fagprøve Mal for sluttrapporten Ansvarspersoner Ansvarspersoner Ansvarspersoner Prøvenemnda 11 Bestått resultat Status rapport

13 T51 T52 T53 T54 Møte med deltakere Sluttrapport styringsgruppa September 2017 Slutt Rapportering til YON Markere at vi er ferdig med utprøvingen. Prøvenemndene deltar Beskriv prosjektets milepeler og aktiviteter/oppgaver med hensikt og forventet resultat. 10.2Møteplan for 12 Desember 2017 Dato Aktivitet Aktivitet Merknader Utkast til prosjektplan Prosjektgruppa Avklaring om fag- og Bedriftene deltar timefordeling Møte prosjektplan Godkjenning prosjektplan Prosjektgruppa Erfaringsdeling Avklaringer med bedrift Hva er bra, hva kan bli bedre Nord- Gudbrandsdal vgs (NG) Erfaringsdeling Hvordan fungere ordningen med tre dager i bedrift Erfaringsdeling Med lærere som gir veiledning i praksisfeltet? Erfaringsdeling Organisering av opplæringen? Oppfølging av lærer i praksisfeltet Dokka vgs Elev/lærling deltar Gjøvik vgs Kommune i NG Erfaringsdeling Nordre Land kommune Organisering av opplæringen Erfaringsdeling Gjøvik kommune Gir vekslingslærlingene mer verdiskapning? Erfaringsdeling Vestre Toten kommune Vil kommunen ta inn flere lærlinger med Alle kommunene, hvis ja hvorfor, hvis nei hva

14 denne ordningen må gjøres? 10.3 Tids- og ressursplaner Nr. Aktivitet/Uke Ressurs MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP Økonomi På grunn av at Oppland fylkeskommune ikke var en av de seks fylkeskommunene som fikk delta i den nasjonale utprøvingen, blir utprøvingen sett i sammenheng med de budsjettene fylkeskommunen har avsatt til utviklingsarbeid. Jf. Informasjonsbrev nr. 3 Lærebedrifter og skoler vil motta kr ,- for hver elev/lærling de har i utprøvingen. Dette beløpet vil dekkes over det fylkeskommunale budsjettet. Jf. Punkt 3.1 Gjennomføring Skole: (Hvis ikke annet blir bestemt) År 1 Det første året får skolen vanlig tilskudd for elevene som følger utprøving, slik det er for andre elever År 2 Betales 50 prosent av tilskuddet til skolen for de av elevene som følger utprøvingen År 3 Betales 50 prosent av tilskuddet til skolen for de av elevene som følger utprøvingen Bedrift: Mottar tilskudd per lærling de tar inn. Beløpet er fordelt på de tre årene. I tillegg blir bedriften tildelt tilskudd ut fra den totale potten på fordelt på fire år. Beløpet fordeles følger eleven/lærlingen, både i skole og bedrift. 13

15 11. RAPPORTLOGG Skal tas utgangspunkt i målene for prosjektet, viser til punkt: 3.0 Mål for arbeidet Møte Dato Se referat Evaluering - vår Evaluering Vår - høst Evaluering vår - høst Evaluering vår - høst Positiv oppstart og utvikling. Alle som ønske læreplass har fått det. Noen uklarheter vedrørende bruk av elektronisk plattform. Sted og dato: Signatur Prosjektleder Signatur Prosjektansvarlig 14

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

Møte med ledergruppa i Karriere Oppland

Møte med ledergruppa i Karriere Oppland Møte med ledergruppa i Karriere Oppland Mandat for Komite for opplæring og kompetanse 23. Januar 2015 Jane Haave Mandat for den politiske bestillingen Komite for opplæring og kompetanse bes om å vurdere

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

Prosjektplan. Vandreboka Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig løp

Prosjektplan. Vandreboka Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig løp Oppland fylkeskommune Prosjektplan Vandreboka Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig løp. Prosjekteier i Oppland fylkeskommune Jane K. O. Haave Prosjektleder Innholdsfortegnelse: side 1. Mål

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Status samfunnskontrakten

Status samfunnskontrakten Avdeling for fagopplæring Nettverkssamling vekslingsmodeller 13. oktober 2014 Status samfunnskontrakten Jan Tvedt, nestleder Målsettinger Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. i 2015 i

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Innkalling Prosjekt: Utvikling av modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag

Innkalling Prosjekt: Utvikling av modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag Gjøvik kommune Virksomhetsområde Helse- og sosial Innkalling Prosjekt: Utvikling av modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag Møtetid/dato: Tirsdag 07.01.14, kl 13.00-15.00 Møtested: Haugtun

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Bjørkelangen videregående skole. Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA

Bjørkelangen videregående skole. Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA Bjørkelangen videregående skole Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA 28/03/2014 Vg2 HAF 1 Største endringer i yrkesfag på 20 år Stortingsmelding

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013 Strategiplan for videregående opplæring Rektorsamling 13.12.2013 Mandat Komité for opplæring og kompetanse skal utarbeide en helhetlig strategiplan for videregående opplæring. Mål og strategier for videregående

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

Utvikling av felles retningslinjer PTF

Utvikling av felles retningslinjer PTF Avdeling for fagopplæring Utvikling av felles retningslinjer PTF Bjørn Even Aanerud faglærer, leder arbeidsgruppe PTF TIP Anita Tjelta prosjektleder Avd. for fagopplæring Målsetting Utvikle og forankre

Detaljer

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika.

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Leif Jonassen/Aust Agder Fylkeskommune - fagopplæring Aust Agder 112 000 innbyggere og 15 kommuner Videregående

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

TIL. FRA hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring. Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring. på Haugalandet

TIL. FRA hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring. Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring. på Haugalandet FRA hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring på Haugalandet TIL Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring VFL-samling Udir. 19. april,2013 Vi ønsker å være med å SNU DEBATTEN OM YRKESFAG!

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Program Filmen «Et glimt i hverdagen i Østfold Asvo» Presentasjon av Okvta Karriereveiledningstilbudet i Okvta Spørsmål/kommentarer

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING 2010 www.vaf.no Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold Mot fagbrev Samarbeid med kommunene i Østfold Bruk av arbeidsrettede tiltak NAV arrangerte i 2011 et møte med Rådmenn og Ordførere i alle kommunene i Østfold. Ønsket innspill til bedre utnyttelse av arbeidsrettede

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole Fase: Navn: Overgang barnehage / skole 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn FM i Oppland har i år gitt klare føringer på at fokus på tidlig intervenering, sett i forhold til læringsutbytte skal prioriteres. SØVN

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Overgangsprosjektets samling 22. og 23. mars Holmenkollen Park Hotel Rica Åge Risdal Avdeling for Skoleutvikling Brev fra

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG. Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole

INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG. Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG Et samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole og lærebedrifter Vår 2009 Innledning:

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre «Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre Hva ligger i prosjektet? Videregående opplæring på arbeidsplassen er et forsøksprosjekt skal få ufaglærte i omsorgs- og barne- og ungdomsarbeidersektoren

Detaljer

LANGSIKTIG SATSING. - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje

LANGSIKTIG SATSING. - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje LANGSIKTIG SATSING - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje RESSURSLÆRERE «Ressurslærerne skal støtte lærerne i arbeidet med klasseledelse, og i å gjøre opplæringen

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Saksbehandler Vår dato 22/12/2009 Vår referanse 08/656-1 Ingebjørg Johannessen Deres dato 27.10.08 Deres referanse 200806239 Høring

Detaljer

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 31. oktober 2014 Noen utfordringer til oss alle Vi har aldri gjort dette før og håper vi sammen kan få møtet til å fungere Tidsskjemaet er stramt!

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 INFORMASON FRA FAGOPPLÆRING: KOMPETANSESENTERET PTF AV RANVEIG HAGLUND VGO KVALITET OG UTVIKLING WWW.TELEMARK.NO/FAGOPPLARING Kompetansesenteret, målgruppe 1. Grunnkompetanseelever

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer