Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger"

Transkript

1 ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/ Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger 1. Innledning Forbrukerombudet fører som kjent tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven (mfl). Les loven på: Forbrukerombudet viser til vår korrespondanse i oktober-desember 2012 i forbindelse med innhenting av verditakster og salgssummer på boliger som ihus Grünerløkka markedsførte på 24. oktober Generelt har antallet klager, tips og telefoner til Forbrukerombudet som gjelder bruk av urealistiske lave prisantydninger på bolig, ofte kalt lokkepriser, økt kraftig. Forbrukere som kontakter ombudet har brukt tid og ressurser på å gå på visning og involvert seg i budrunder på boliger som viser seg å ligge utenfor deres prissegment. Flere mener at urealistiske lave prisantydninger brukes som en markedsføringsteknikk for å trekke flere potensielle kjøpere på visning. Forbrukerombudet mottok høsten 2012 flere tips fra forbrukere som ga grunnlag for å stille spørsmål ved om meglere fra ihus benytter urealistiske lave prisantydninger ved boligannonsering. På bakgrunn av disse henvendelsene besluttet Forbrukerombudet å undersøke prissettingen i boligannonsene til ihus eiendomsmeglerkontorer. En slik undersøkelse ble gjennomført 24. oktober Rettslig utgangspunkt Bruk av urealistiske lave prisantydninger ved boligannonsering reiser spørsmål etter mfl. 7 jf. 6 som setter forbud mot villedende og urimelig handelspraksis. Etter mfl. 7 første ledd bokstav d vil en handelspraksis anses som villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til prisen på ytelsen. Hva som vil anses som villedende beror blant annet på normene innen den enkelte bransje. Forbrukerombudet har sammen med bransjen utarbeidet en bransjenorm for markedsføring./. av bolig. En kopi av bransjenormen følger vedlagt. Forbrukerombudet Sandakerveien 138, 0484 Oslo Telefon Telefaks Forbrukerombudet Trondheim Dronningens gate 10B (inngang fra Borkeplassen), 7011 Trondheim E-post Internett Foretaksnummer

2 Det følger av normens punkt at: «Prisantydningen må ikke bevisst være satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn det meglers objektive vurdering skulle tilsi.» Prisantydningen er ment både som en angivelse av hvilken pris selgeren vil godta og en veiledning for potensielle kjøpere til å kunne se hvilke prissjikt en bolig må antas å ville ligge i. Bruk av urealistiske lave prisantydninger ved boligannonsering er i strid med bransjenormen for markedsføring av bolig punkt og markedsføringen vil være egnet til å villede forbrukerne med hensyn til prisen på boligen. En slik prissetting er en villedende og urimelig handelspraksis, som er forbudt etter mfl. 6 jf Forbrukerombudets undersøkelse av ihus annonser 24. oktober 2012 Den 24. oktober søkte Forbrukerombudet på samtlige annonser for boliger til salgs i Oslo fra ihus på Vårt søk gav treff på 73 boligannonser. ihus Grünerløkka hadde flest annonser ute denne datoen. Totalt 21 av 73 annonser var markedsført av ihus Grünerløkka. I 19 av disse 21 annonsene var ikke verditaksten på boligen oppgitt. Det er ikke en lovpålagt plikt å opplyse om verditakst i boligsalgsannonser. Avviket mellom prisantydning og takst er imidlertid et moment i Forbrukerombudets vurdering av om en markedsført prisantydning er satt urealistisk lav og dermed en villedende etter markedsføringsloven. Forbrukerombudet henvendte seg derfor til ihus Grünerløkka den 24. oktober 2012 og ba om å få oversendt verditaksten for disse 19 boligene. Forbrukerombudet mottok den etterspurte informasjonen 19. november Forbrukerombudets vurdering var at opplysningene om verditakstene gav indikasjoner på at de markedsførte prisantydningene i mange tilfeller var urealistisk lave fordi tallene viste at prisantydningene gjennomgående var satt lavere enn verditakstene på boligene. Forbrukerombudet henvendte seg derfor på nytt til ihus Grünerløkka den 20. november 2012 og ba om å få opplyst salgssummen for disse 19 boligene. IHus Grüneløkka oversendte den etterspurte informasjonen i midten av desember Forbrukerombudets vurdering av ihus Grünerløkkas prissetting Forbrukerombudet har på bakgrunn av mottatt informasjon om verditakst og salgssum vurdert om de oppgitte prisantydningene i boligannonsene som ble markedsført av ihus Grünerløkka på 24. oktober 2012 er satt urealistisk lavt slik at markedsføringen er et brudd på punkt i bransjenormen og dermed en villedende og urimelig handelspraksis etter mfl. 6 jf. 7. Forbrukerombudets undersøkelse den 24. oktober 2012 og oversendte verditakster og salgssummer fra ihus Grünerløkka gav følgende funn: 2

3 1. Differanse mellom prisantydning og takst Totalt antall annonser: Antall Prosent Antall uten takst i annonse: 19 Antall annonser der prisantydning er satt lik takst 2 21 [Mangler takst på en bolig prosent regnes fra 20] 10 % Antall annonser der prisantydning er satt ,- lavere [Antall annonser der taksten er høyere enn prisantydning] Antall annonser der prisantydning er satt mer enn ,- lavere % 80 % Antall annonser der prisantydning er satt mer enn ,- lavere % 2. Differanse mellom takst og salgssum Totalt antall annonser 19 (21) (Trekkes fra 2 pga manglende opplysninger) Angitt i prosent Ikke solgt 1 5,3 % Solgt under takst 2 10,5 % Solgt til takst eller over 16 84,2 % Solgt til mer enn ,- til ,- over takst 3 15,7 % Solgt for mer enn ,- over takst 11 57,8 % Forbrukerombudet har altså undersøkt prissettingen på flere boliger solgt av ulike meklere hos ihus Grünerløkka på en bestemt dato. Dette gir etter vår vurdering et godt grunnlag for å vurdere om prisantydningene er satt urealistisk lavt og for å vurdere om dette gjøres bevisst eller skyldes helt konkrete faktorer ved det enkelte salg. 3

4 Forbrukerombudets undersøkelse 24. oktober 2012 viser at over 80 % av de markedsførte boligene ble solgt til takst eller over takst og at av disse ble i underkant av 60 % solgt for mer enn ,- over takst. Salgsprisene bekrefter den oppfatningen Forbrukerombudet har av dagens boligmarked i Oslo. Trenden i markedet er slik vi har oppfattet det at svært mange boliger blir solgt til takst eller over takst. Etter Forbrukerombudets syn er det derfor gode grunner til å stille spørsmålstegn ved at prisantydningene i boligannonsene til ihus Grünerløkka gjennomgående er satt lavere enn verditaksten på boligen. Dersom det ikke er en bevisst markedsføringsstrategi tilsier det at meglerne ved ihus Grünerløkka til tross for trenden i markedet, ved prissettingen av boligen har lagt til grunn at den vil bli solgt til under takst. Dette vil i så fall måtte kunne karakteriseres som en systematisk feilvurdering fra ihus Grünerløkkas side. I dette tilfellet dreier seg om lignende boliger, leiligheter, i et begrenset område. Forbrukerne bør derfor kunne forvente at meglerne ved ihus Grünerløkka har både lokalkunnskap og tilstrekkelig tallmateriale som gjør at de bør ha gode forutsetninger for å angi en realistisk prisantydning på boligen. Forbrukerombudets har derfor vanskeligheter med å legge til grunn at det dreier seg om en systematisk feilvurdering. Etter Forbrukerombudets syn indikerer vår undersøkelse at prisantydningene i ihus Grünerløkkas boligannonser på den 24. oktober 2012 bevisst er blitt satt lavere enn det meglers objektive vurdering burde tilsi. Når hovedvekten av de annonserte boligene selges til takst eller over takst og prisantydning gjennomgående er satt lavere er vårt standpunkt at det er nærliggende å konkludere med at bruk av urealistisk lave prisantydninger synes å være en bevisst markedsføringsstrategi fra ihus Grünerløkkas side for å trekke flere potensielle kjøpere til visning. Markedsføringen er så fall i strid bransjenormen for markedsføring av bolig punkt 3.2. og en villedende og urimelig handelspraksis jf. mfl. 7 jf Avslutning Før vi vi eventuelt går videre i denne saken ber Forbrukerombudet om ihus Grünerløkkas kommentar på det ovennevnte. Vi ber om en snarlig tilbakemelding, senest innen 15. februar Vi gjør dere oppmerksom på at mfl. 40 jf. 39 jf. 34 gir Forbrukerombudet og Markedsrådet hjemmel til å legge ned forbud mot handlinger i strid med markedsføringsloven kapittel 1 til 5. I forbindelse med at det fattes forbudsvedtak skal det som hovedregel fastsettes en tvangsmulkt etter mfl. 42. ***** 4

5 Med vennlig hilsen for Forbrukerombudet Jo Gjedrem fagdirektør Kopi Norges Eiendomsmeglerforbund ved Finn Tveter, Eiendomsmeglerforetakenes Forening ved Hanne Railo, Finanstilsynet v/seniorrådgiver Eva Marie Hansen, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo. 5

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a SEA Norge Bekkeveien 163 3173 VEAR Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/492-39 23.10.2006 Saksbehandler: Sverre Åril / Lars Helgesen Dir.tlf: 45 49 00 58 / 45 49 00 31 SEA Norge og Cash Mobils markedsføring

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i tv-markedet Viken Fibernett Postboks 9245 Grønland 0134 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/921-1 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin 21.05.2013 Dir.tlf: 46 82 40 72 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig

Brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig I henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/1410-5 05.11.2009 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig Forbrukerombudet

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Norge AS Action Center Postboks 150 0619 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/917-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT Uno Life AS Grønland 32 B 3045 DRAMMEN Saksnr.: 14/361 Saksbeh.: Nina Elise Dietzel

Detaljer

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte.

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte. Toyota Finans Service Postboks 704 Svelvikveien 59B 3003 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2026 14.11.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Kabel-TV AS Postboks 1036 3905 PORSGRUNN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/916-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen

Forbrukerombudets veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen September 2009 Forbrukerombudets veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 08/2577-5 26.01.2009 Saksbehandler: Gry Nergård/Charlotte Tvedt Dir.tlf: 99 00 50 80 Forslag til EU direktiv om

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Pallas Eiendom AS Østre Skostredet 9 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Kamilla Wesolowska Sak nr: 14/1145-4 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt -

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Frost Eiendom AS Hornebergv 7 7038 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 14/1143-3 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Det vises til tidligere

Detaljer

Meglers ansvar - meglers opplysnings- og undersøkelsesplikt som en del av god meglerskikk

Meglers ansvar - meglers opplysnings- og undersøkelsesplikt som en del av god meglerskikk Meglers ansvar - meglers opplysnings- og undersøkelsesplikt som en del av god meglerskikk Kandidatnr: 181538 Veileder: Magne Strandberg Antall ord: 13031 31.05.2012 1. INNLEDNING... 4 1.1 INNLEDENDE BEMERKNINGER...

Detaljer