Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08."

Transkript

1 Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/ Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av Innledningsvis vil vi først kommentere deres innvendinger i nevnte brev til vår kommentar knyttet til innhenting av dokumentasjon etter mfl. 15. Dere skriver her: Når Forbrukerombudet kommenterer på Telenors uttalelse om forretningssensitiv informasjon, s. 1, 2. avsnitt) utelates at Telenors kommentar var knyttet til at Forbrukerombudet ikke grunnga, på noe vis, behovet for å få oversendt slikt tallmateriale på det nivået som ble etterspurt. Det er åpenbart at et krav om å få utlevert informasjon må være knyttet til en relevansvurdering som er foretatt i forkant og god forvaltningskikk innebærer også at denne grunngivningen tilkjennegis overfor klagesubjektet. Til dette vil vi bemerke følgende: I telefonsamtale mellom vår og deres saksbehandler ble det orientert om fra vår side at vi ønsket å gjøre en nærmere vurdering av kampanjen for FriVenner. Et av hovedbudskapene i kampanjen var at du kan ringe over 2 millioner mennesker for 0,- kroner. På bakgrunn av et omfattende antall tidligere saker ved vårt kontor hvor Telenor har vært innklaget, burde det ikke være overraskende for Telenor at påstander i markedsføring må kunne dokumenteres. Ei heller at vi ber om dokumentasjon på påstandene som fremføres. Fra vår side ble dessuten vår forespørsel om dokumentasjon nærmere utdypet i vår epost av til deres saksbehandler, hvor det siteres: Det vises til dine eposter av i stad, og vi takker for vedlegg. Du skriver for øvrig her at Telenor ikke ser at oversendelse av antall abonnenter er relevant for Forbrukerombudets vurdering av lovligheten av markedstiltaket. Vi stiller oss undrende til denne kommentaren og deler ikke denne oppfatning, da et sentralt element i markedsføringen er at man nettopp kan ringe til over to millioner Telenorabonnenter. Vi ber derfor fortsatt om at dokumentasjon på antall abonnenter oversendes, slik som tidligere forespurt (inklusive og eksklusive Djuice). Det var som kjent i svar på denne eposten vår av (og da også med kunnskap om bakgrunnen for dokumentasjonsforespørselen) at Telenor viste til at Telenor er et Forbrukerombudet Pb Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon Telefaks Forbrukerombudet Trondheim Pb. 86, 7400 Trondheim Besøksadresse Dronningens gate 10 Telefaks E-post Internett Foretaksnummer

2 børsnotert selskap som er underlagt krav til offentliggjøring av børssensitiv informasjon. Det er etter vår oppfatning feil når dere skriver at Telenors kommentar av var basert på at: Forbrukerombudet ikke grunnga, på noe vis, behovet for å få oversendt slikt tallmateriale på det nivået som ble etterspurt., da dette altså ble grunngitt skriftlig den Når det for øvrig gjelder deres konkurrentklage på OneCalls bruk av vårt brev på hjemmesiden, vil vi opplyse om at innholdet ble fjernet fra OneCalls nettside dagen etter at vi opplyste om mottak av klagen fra Telenor. Den avsluttede kampanjen for FriVenner Vi viser til vår tidligere argumentasjon rundt denne, og vi fastholder vår konklusjon som tidligere meddelt i vårt brev av Vi kan ikke se at argumentasjonen som Telenor fremhever i sitt brev av , medfører at vi skal endre vår oppfatning om at markedsføringskampanjen er å anse som villedende. Vi vil her presisere at vi ikke har problemer med at dette produktet ikke er ment for gjennomsnittskunden (basert på gjennomsnittsbrukeren på telepriser.no). Vi er videre helt enig at ekomleverandører står fritt til å tilby tjenester som vil passe for noen og ikke alle i markedet. Problemet med kampanjen er imidlertid at den er helt generelt rettet. Den sier ingen ting om hvem eventuelt dette er et billig abonnement for, hvem det er rettet mot, eller forutsetningene for at dette skal være et billig abonnement. Den fremhever videre en prisopplysning som ikke er korrekt, kroner 0,-, samtidig som den faktiske prisen, 0,89 øre i oppstartavgift og 49 kroner i månedspris, underkommuniseres. Dermed etterlates det et inntrykk av at abonnementet generelt sett er mer gunstig enn hva som faktisk er tilfellet. Vi finner kampanjen for å være i strid med mfl. 2 jf. 3. Vi noterer oss at Telenor har uttalt at den omtalte kampanjen er stoppet, men også at det er lansert en ny kampanje for produktet. Den nye kampanjen for FriVenner Konkurranse Forbrukerombudet har mottatt flere skriftlige klager på deres nye kampanje for./. FriVenner. Kopi av klagene følger vedlagt. Klagene henviser til en konkurranse som har vært på Telenors hjemmesider. De reagerer på at Telenor har en konkurranse hvor man skal gjette hva det koster å ringe over to millioner av Telenors kunder. Valgmulighetene som er gitt er , og 0,-. I følge klagerne er riktig svar i konkurransen oppgitt til 0,-. Klagerne mener dette er feil, da det vil koste over kroner å ringe over to millioner Telenorkunder. Konkurransen var fjernet fra Telenor nettsider da Forbrukerombudet skulle undersøke denne. Vi har kun et digitalt utklipp fra denne sendt til oss fra klager. Siden denne konkurransen er fjernet fra nettsidene, finner vi det på nåværende tidspunkt ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette markedsføringstiltaket. Vi gjør dog oppmerksom 2

3 på at de samme prinsippene som vi nedenfor vil tilkjenngi, også vil gjelde for eventuelle konkurranser på nettsiden. Vi må også gi medhold i klagernes påstand om at svaret 0,- kroner ikke er riktig svar på spørsmålet om hvor mye det koster å ringe over to millioner av Telenors kunder. TV-reklamen Forbrukerombudet har registrert en ny tv-reklame for FriVenner. Vi har innhentet reklamefilmen fra TV 2. Den har følgende innhold: Voiceover: Over 2 mill. mennesker har et mobilabonnement fra Telenor BILDE 1 (Dette bildet har dominerende oppmerksomhetsverdi): Ring alle Telenors mobilkunder for 0,- BILDE 2, samtidig med voice over: FriVenner Minuttpris 0 Månedspris 49 Minuttpris andre 0.69 Startpris 0.89 Sms-pris 0.59 Mms-pris 1.99 Voiceover: Med Fri venner kan du snakke så lenge du vil med alle sammen for 0 kr i minuttet Bestill på Telenor.no/mobil. Voiceover: Bestill på Telenor.no/mobil. Bildet som har dominerende oppmerksomhetsverdi, har en tekst som gir et feil bilde av den faktiske prisen: Ring alle Telenors mobilkunder for 0,-. Det som ikke skrives, men som bare sies i voiceover, er at det er minuttprisen som er kroner 0. Den faktiske prisen er ikke kroner 0,-, men 0,89 øre per samtale uansett lengde, samt en fast avgift på 49 kroner i måneden. Det gis ingen opplysninger om at Djuice-abonnenter, som må oppfattes som et Telenor-abonnement, ikke er omfattet av FriVenner-ordningen. Forbrukerombudet anser at den nye og aktuelle markedsføringskampanjen for FriVenner for å være i strid med mfl. 2, jf. 3, da også denne gir et samlet inntrykk av at dette abonnementet er mer gunstig enn hva som faktisk er tilfellet. Årsaken til dette er hovedsakelig at det hovedfokuseres på en prisopplysning som er direkte feil: Ring alle Telenors mobilkunder for 0,-. Den skriftlige opplysningen om 0,89 øre i startavgift, som er den korrekte og reelle prisen på hver samtale til andre Telenorabonnenter (med unntak av Djuice-abonnenter), og månedspris på 49 kroner, er gitt svært beskjeden oppmerksomhetsverdi i forhold, og kommer ikke frem med tilstrekkelig oppmerksomhetsverdi til å kunne bøte på denne feilopplysningen. Det gis i reklamen heller ingen opplysninger om at Djuice-abonnenter ikke er omfattet av FriVenner-prisen. For forbrukere som rekker å få med seg prislisten, fremstår det som uklart om startavgiften på 0,89 øre gjelder for alle samtaler eller bare samtaler til andre enn Telenorabonnenter. Prislisten kommer i et annet bilde enn hovedbudskapet: Ring alle Telenors mobilkunder for 0,-, og det er motstrid mellom prislistens innhold og reklamens hovedbudskap om en pris på kroner 0 for å ringe alle Telenors mobilkunder. I vurderingen av markedsføringstiltaket har vi til orientering hensyntatt hva som sies i voiceover om minuttpris når bildet skiftes til prislisten og den henvisningen som gjøres tilslutt om bestilling på Telenors hjemmeside. 3

4 Samlet sett gir kampanjen etter vårt syn villedende og utilstrekkelig veiledende opplysninger om pris, slik at FriVenner fremstår som mer prisgunstig enn hva som faktisk er tilfellet. Telenor er tidligere gjort kjent med felles nordisk holdning til prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester Vi peker her særlig på punktene 3.2, 3.9, 2.3, 2.5 og 2.6. Forbrukerombudet anser kampanjen også for å bryte med denne, jf. punkt 3.2 og 3.9, jf. 2.3, 2.5 og 2.6. Forbrukerombudet har tidligere gjort klart hva vårt standpunkt til denne form for markedsføring er. I vårt brev av pekte vi på flere påstander i markedsføringen som gjorde at vi anså markedsføringen villedende. Vi trakk blant annet frem følgende uttalelser: [ ] mobilabonnementet hvor du kan ringe over to millioner mennesker for 0 kroner., For at alle virkelig skal se fordelen med FriVenner, mobilabonnementet hvor du kan ringe over to millioner mennesker for 0 kroner, har vi[ ], og [ ]for 0 kroner., se brevets side 1. Vi gjorde herunder spesielt oppmerksom på at uttalelsen: du kan ringe over to millioner mennesker for 0 kroner er en direkte feilopplysning, se brevets side 2. I samme brev gjorde vi klart at vi anså at kampanjen samlet sett ga inntrykk om at dette abonnementet er mer gunstig enn hva som faktisk er tilfellet og at markedsføringskampanjen ble funnet i strid med mfl. 2. Vi ba videre om at kampanjen ble stoppet eller endret, slik at den ikke lenger blir uriktig/villedende. Det ble gitt frist frem til 22. februar 2008 å foreta dette. Varsel om vedtak Etter mfl. 14, jf. 12, kan Forbrukerombudet fatte forbudsvedtak, dersom det ikke er oppnådd frivillig ordning, og Forbrukerombudet antar at det vil medføre ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak. Et formål med ordningen om at Forbrukerombudet kan fatte vedtak selv, er å hindre at ulovlig markedsføring gjennomføres på tvers av myndighetenes syn, fordi et vedtak fra Markedsrådet ellers vil komme etter at en kampanje er avsluttet eller har pågått i lang tid. Dersom frivillig ordning ikke oppnås kan sak alternativt fremlegges for Markedsrådet for avgjørelse, jf. 13(5). Ved vedtak etter markedsføringsloven skal det som hovedregel fastsettes et tvangsgebyr, jf. 16. Det varsles herved at det må påregnes at Forbrukerombudet vil uten ytterligere varsel bringe sak inn for Markedsrådet, jf. mfl. 2, 3 og 13 (5), jf. 12 og 16, eller selv fatte forbudsvedtak med tvangsgebyr mot Telenor, jf. mfl. 2 og 3, jf. 13, 14 og 16, dersom den aktuelle Tv-reklamen ikke stanses snarest mulig og senest innen 1. april 2008 klokken 14.00, samt at vi i tillegg innen samme tid mottar en skriftlig bekreftelse, jf. mfl. 13 (5), på at Telenor har stanset all sending av reklamen og at Telenor skriftlig bekrefter at de forplikter seg til å opphøre med markedsføringstiltak for sine mobilabonnement som er i strid med mfl. 2 og/eller 3 fordi det: a) fremheves en pris som ikke er korrekt i forhold til den faktiske prisen, eksempelvis fremheve uttalelser som: Ring alle Telenors mobilkunder for 0,- når den faktiske prisen er 0,89 øre i startavgift per samtale pluss månedspris på 49,-, eller 4

5 b) gis et generelt inntrykk av at abonnement er billig eller på annen måte prisgunstig i forhold til konkurrenter i markedet, uten at abonnementet faktisk er det. Hvis abonnementet kun oppfyller disse kriteriene under visse forutsetninger, og det dermed ikke er billig eller på annen måte prisgunstig i forhold til konkurrenter i markedet i generelt sett, må det klart og tydelig konkretiseres under hvilke forutsetninger abonnement er billig eller på annen måte prisgunstig, eller c) fremheves priser og det samtidig ikke inntas klar og tydelig informasjon om vesentlig begrensninger i tilbudet, eksempelvis at det fremheves: Ring alle Telenors mobilkunder for 0,- og dette ikke gjelder for Telenor-abonnenter som har abonnementet Djuice, eller d) fremheves at prisen for en tjeneste er 0,- kroner, gratis eller lignende, når dette ikke er tilfellet. Deres tilbakemelding imøteses innen 1. april 2008 klokken Vi gjør oppmerksom på at Telenor i henhold til forvaltningsloven for øvrig gis rett til å uttale seg om alle sider av saken. Med hilsen for Forbrukerombudet Gry Nergård avdelingsdirektør Kopi: klagere i saken og sak 08/709, Post- og Teletilsynet, TV 2 v/ Jan Holland Vedlegg: Klager registrert inn på sak 08/709 5

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/2449-6 03.09.2007 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forskriften del I om anskaffelse av konsulenttjeneste i forbindelse med åpningsfesten for Bybanen i

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Desember 2009 Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger.

1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger. TOBYF-2011-99682 INSTANS: Oslo byfogdembete - Kjennelse. DATO: 2011-07-01 KUN DOKNR/PUBLISERT: TOBYF-2011-99682 STIKKORD: Avtaleloven 32, forskrift om offentlige anskaffelser 11-10, 12- Midlertidig forføyning.

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer